Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.06.2000.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1983 do 30.06.2000.


Zákon o hlášení a evidenci pobytu občanů

135/1982 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Účel zákona §1

Povinnost hlásit pobyt §2

Pobyt §3

ČÁST DRUHÁ - HLÁŠENÍ POBYTU

Oddíl 1 - Hlášení trvalého pobytu §4 §5 §6 §7

Oddíl 2 - Hlášení přechodného pobytu §8 §9 §10

Oddíl 3 - Ubytovatelé a jejich povinnosti

Ubytovatel §11

Povinnosti ubytovatelů §12 §13

ČÁST TŘETÍ - POVINNOSTI OHLAŠOVEN A EVIDENCE POBYTU OBČANŮ

Povinnosti ohlašoven §14 §15 §16

Evidence pobytu občanů §17

Sdělování údajů o místě pobytu občanů §18

ČÁST ČTVRTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Společné ustanovení §19

Přechodné ustanovení §20

Zmocňovací ustanovení §21

Zrušovací ustanovení §22

Účinnost §23

INFORMACE

135

XXXXX

xx dne 10. xxxxxxxxx 1982

x xxxxxxx x evidenci xxxxxx xxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx na xxxxx xxxxxx.

XXXX PRVNÍ

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxx xxxxxx

Xxxxxx zákona xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a evidence xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") na území Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx jsou povinni xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxx, počátek x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx (městskému) národnímu xxxxxx1) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx městě Xxxxx xxxxxxx xxxxxx Sboru xxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx,

x) x hlavním xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Bratislavě xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx x Západoslovenského xxxxx,

x) x městě Xxxx xxxxxxx správě Xxxxx xxxxxxx bezpečnosti.

(2) Xxxxxx xxxxxx žijící x xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hlásit xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 okresní xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx; xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx v xxxxx jejího xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 x 2 (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xxxxxxxx stanoveným xxxxx xxxxxxx.

(4) Ohlašovny jsou xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx o způsobu xxxxxxx místa, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§3

Xxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx jak pobyt xxxxxx, xxx pobyt xxxxxxxxx.

(2) Trvalým xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx bydliště xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx x xxxxx, xxx má xxxxxx, xxxxxx, byt nebo xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx v xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.2)

(4) Přechodným xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx objekt xxxxxxxx xxxxxx, xx je xxxxxxxxx tam, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx důvodů.

(5) Xxx-xx x občana xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, je přechodným xxxxxxx xxx jeho xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky.

ČÁST DRUHÁ

HLÁŠENÍ XXXXXX

Xxxxx 1

Xxxxxxx xxxxxxxx pobytu

§4

(1) X trvalému xxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxx občan, x xx x téže xxxx xxxxx x xxxxxx místě.

(2) Občané xxxx xxxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxx xxxxxxxxx místo x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nejpozději do xxx xxxxxxxxxx dnů xx ubytování; přitom xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx průkaz,

b) doklad x xxxxxxxxx užívat xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxxx potvrzení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §11 xxxx. 1 xxxx. x) nebo c).

(3) Xxxxxxxxx xxxx požádat x xxxxxxxxxx dokladu x rodném čísle, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx-xx xxxxx x xxxxxx čísle, xxxxx x xxxxxxx xxxx oddacího xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx hlášení xxxxx x počátku xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx doklad xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.3) Prováděcí předpis xxxxxxx xxx způsob xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxx výkonu xxxxxxxx základní (xxxxxxxx) xxxxxx,

x) občanů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve zdravotnických xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx péče,

d) xxxxxx xx výkonu xxxxxx odnětí xxxxxxx.

§5

Xxxxxx, kteří xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx povinni xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedených x §4 xxxx. 2 xxx povolení xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.4)

§6

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinni xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx průkaz xxxxxx x povolání; xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx ministerstva xxxxxx xxxxxxxxxxx občanský průkaz.

§7

(1) Za xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx společné xxxxxxxxxx, xxxx hlásit xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx žijící x xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx; přitom xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 2.

(2) Xx občany xxxxxx 15 xxx x xx xxxxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx mimořádných xxxxxx, může tuto xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rodiny x xxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxx členy xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxx hlášení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 15 let.

Oddíl 2

Hlášení xxxxxxxxxxx xxxxxx

§8

(1) Xxxxxx jsou xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak, hlásit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxx 30 xxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx občané xxxxxxx předložit xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx je x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

(3) Trvá-li xxxxxxxxx xxxxx i xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx ve lhůtě xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx přechodný xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx §7 odst. 1 xx 3 platí xxxxxxx x pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x tím, xx x dokladů xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx podrobněji xxxxxx xxxxxx ohlašovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §7 odst. 1 xx 3 xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx dalšími xxxxxx.

§9

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxx 48 xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxxx hlásit xxxxxxxxx xxxxx, počátek x xxxxxxxxxxxxxx dobu přechodného xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,5) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx vojáka x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx doklad opravňující x xxxxxxxx pobytu x cizině x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §11.

(2) Xxxxxxxxx pobyt x xxxxxxxxx xxxxx kratší xxx 48 xxxxx, xxxxx x přechodný xxxxx x xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx ubytovaných [§13 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 2].

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx újezdu platí xxxxxxx xxxxxxxxxx §8 x zvláštní xxxxxxx.6)

§10

(1) Xxxxxxxxx hlásit xxxxxxxxx pobyt trvající xxxx než 30 xxx xx xxxxxxxxxx xx

x) příslušníky xxxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sborů, pokud xxxx hromadně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) občany přijaté xx ústavů xxxxxxxx xxxx, xx zdravotnických xxxxxxxx s xxxxxxx xxxx xxxx umístěné x dětských domovech x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxx xxxx xx výkonu trestu xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nejbližšímu xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podrobnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x odchylky xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx občanů trvale xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx blízké.7)

Xxxxx 3

Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx

§11

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx jiné obytné xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx, které xx své xxxxxx xxxxxxxx,

x) uživatel xxxx xxxx jiné obytné xxxxxxxxx, xxxxxxxxx vlastník xxxx ve xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx ve xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx ubytoval,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx bezplatně xxxxxxxxx, xx vztahu k xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx ubytoval.

(2) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx bytu, xxxxx x nich xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x organizacemi.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nemocnice, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, x xxxxx xx vykonává xxxxx, xxxxxx sociální xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§12

(1) Ubytovatelé xxxx při xxxxxxxxx xxxxxx povinni

a) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) dbát, xxx xxxxx, kterého xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pobytu x xx tím xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu x xxxxxx8) xxxxxx ohlašovny xxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (§14 odst. 2),

x) xxxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx odmítl xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Prováděcí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x povinnostech xxxxxxxxxxx x x tom, xxx xxxx povinnosti xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx.

§13

(1) Provozovatelé xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §12 xxxx. 1 xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxx) správě Xxxxx národní xxxxxxxxxxx, x xxxxxx územním xxxxxx xxxx toto xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) vést knihu xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx neprodleně xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxx x xxxxxxxxx jen xx xxxx xxx, podle xxxxxx x občanském xxxxxxx, osobním xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx kdykoliv xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Sboru xxxxxxx bezpečnosti xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu,

d) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx byla zápisy xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 xxx xxx dne xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx pásmu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx d) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X EVIDENCE XXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxxx ohlašoven

§14

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxx hlášení xxxxxx občanů x xxx xxxxxx evidence xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů x platnost xxxxxxx xxx hlášení pobytu,

b) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, jsou-li splněny xxxxxxxxx podmínky,

c) xxxxxxx xxxxxxx orgánům vedoucím xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§17 odst. 1 xx 3),

x) dohlížet xx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občanům x xxxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx průkazu xxxxxx x povolání údaje x xxxxxxx trvalého xxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Prováděcí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ohlašoven.

§15

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx úmrtí xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx

x) trvale opustil xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) hlášení k xxxxxx xxxx provedeno xx základě xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podrobnosti x způsobu xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

§16

(1) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx obce, xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx kterém jsou xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx své xxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se změna xxxx. Vojákům x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx potvrzení.

(2) Změnu xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx příslušná xxxxx xxxxxx územního xxxxxxx.

§17

Evidence pobytu občanů

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x obcích vedou xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx (městskou) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx útvary Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx evidenci xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx dbát xx to, aby xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxx.

§18

Xxxxxxxxx xxxxx o xxxxx pobytu xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx Sboru národní xxxxxxxxxxx (§17 xxxx. 2 x 3) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx občanů xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx.9)

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podrobnosti x xxxxxxxxxxxxx a o xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX ČTVRTÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§19

Společné xxxxxxxxxx

Xx xxxxxx státních xxxxxx, organizací x xxxxxx x xx xxxxxx úkony prováděné xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxxx obecné xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx.

§20

Xxxxxxxxx ustanovení

Hlášení xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx občanů xxxxx xxxxxxx místa, xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx hlášení xxxxx xxxxxx zákona.

§21

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydá x dohodě xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx §2 odst. 5, §4 xxxx. 5, §7 xxxx. 4, §8 xxxx. 5, §10 odst. 3, §12 odst. 2, §14 xxxx. 3, §15 xxxx. 2, §17 odst. 5, §18 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx ministerstvem národní xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx účely vojenské xxxxxx.

§22

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se xxxxx č. 52/1949 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 76/1957 Xx. x x. 68/1965 Xx. x xxxxxxxx ministerstva xxxxxx x. 6/1958 X. l. (X. x.), kterou se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx republiky, xx xxxxx vyhlášky xxxxxxxxxxxx xxxxxx x. 75/1961 Xx.

§23

Účinnost

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1983.

Xxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxxxx x. x.

Informace

Právní předpis č. 135/1982 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.1983.

Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 135/1982 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 133/2000 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.7.2000.

Znění xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxx §19 xxxx. 1 zákona x. 169/1949 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx vojenském xxxxxx úkoly místního xxxxxxxxx výboru xxxxxxx xxxx.

2) Xxxxxxxx Ústředního xxxxx xxx věci xxxxxxxxx xxxxxx č. 97/1961 Sb., x xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx domů.

Vyhláška xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx socialistické xxxxxxxxx x. 93/1970 Xx., x xxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxx veřejných xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx.

3) Xxxxx č. 63/1965 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitra Československé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 44/1970 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4) Xxxxx č. 169/1949 Sb.

Zákon č. 69/1951 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

5) Xxxxx č. 69/1951 Sb.

6) §5 xxxxxx x. 169/1949 Sb.

7) §115 a 116 občanského xxxxxxxx.

8) Zákon č. 75/1957 Sb., x občanských průkazech.

Zákon č. 63/1965 Sb.

9) Vyhláška federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Slovenské xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 162/1976 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx vyhlášky x. 166/1980 Sb., Xxxxxxxx X xxxxxxxx vybíraných x vyměřovaných správními xxxxxx, oddíl X Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx 1 písm. x), xxxxxx potvrzení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx.