Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.06.2000.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1983 do 30.06.2000.


Zákon o hlášení a evidenci pobytu občanů

135/1982 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Účel zákona §1

Povinnost hlásit pobyt §2

Pobyt §3

ČÁST DRUHÁ - HLÁŠENÍ POBYTU

Oddíl 1 - Hlášení trvalého pobytu §4 §5 §6 §7

Oddíl 2 - Hlášení přechodného pobytu §8 §9 §10

Oddíl 3 - Ubytovatelé a jejich povinnosti

Ubytovatel §11

Povinnosti ubytovatelů §12 §13

ČÁST TŘETÍ - POVINNOSTI OHLAŠOVEN A EVIDENCE POBYTU OBČANŮ

Povinnosti ohlašoven §14 §15 §16

Evidence pobytu občanů §17

Sdělování údajů o místě pobytu občanů §18

ČÁST ČTVRTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Společné ustanovení §19

Přechodné ustanovení §20

Zmocňovací ustanovení §21

Zrušovací ustanovení §22

Účinnost §23

INFORMACE

135

XXXXX

xx xxx 10. xxxxxxxxx 1982

x hlášení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx shromáždění Československé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§1

Účel xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx a zabezpečení xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxx") na xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky.

§2

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx pobytu

a) xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxx1) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxx Sboru xxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx,

x) x hlavním xxxxx Xxxxxxxxx socialistické xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní bezpečnosti xxxxxxxx města Bratislavy x Západoslovenského xxxxx,

x) x městě Xxxx xxxxxxx xxxxxx Sboru xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx povinni xx pobytu xx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hlásit xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 okresní xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxx; xxxx xxxxx xxxxx krajské správě Xxxxx národní xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 x 2 (xxxx jen "ohlašovny") xxxxxxxx stanoveným xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxx xxxxx spojené x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pobytu.

(5) Xxxxxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§3

Pobyt

(1) Pobytem se xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx stálého xxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx x místě, xxx má rodinu, xxxxxx, byt nebo xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx pobyt xxxxx xxx občané xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx označeny xxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx.2)

(4) Přechodným pobytem xx pobyt občana xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx je xxxxxxxxx xxx, kde xx občan dočasně xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, zdravotních, rekreačních x xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxx-xx x občana xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx socialistické republiky.

ČÁST XXXXX

XXXXXXX XXXXXX

Xxxxx 1

Xxxxxxx trvalého xxxxxx

§4

(1) X trvalému pobytu xxxx xxx hlášen xxxxx xxxxx, a xx x téže xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx.

(2) Občané xxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx ohlašovně xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx pracovních xxx xx xxxxxxxxx; přitom xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x oprávnění xxxxxx xxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x).

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x předložení xxxxxxx x xxxxxx čísle, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedených xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x údaji x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx nejsou-li údaje x xxxxxx xxxxx, xxxxx z xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx hlášení xxxxx a počátku xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx hlásit xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsob xxxxxxx xxxxxxxx trvalého pobytu xxxxxx, kterým xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.3) Xxxxxxxxx předpis xxxxxxx též xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pobytu

a) xxxxxx během výkonu xxxxxxxx základní (náhradní) xxxxxx,

x) xxxxxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ústavní xxxx,

x) občanů x xxxxxxxx xxxxxxxx péče,

d) xxxxxx ve výkonu xxxxxx odnětí svobody.

§5

Občané, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx povinni xxxxxxxxx xxxxx dokladů xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2 též xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.4)

§6

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx osobní xxxxxx xxxxxx z povolání; xxxxxx x povolání xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx občanský xxxxxx.

§7

(1) Xx členy xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx společné domácnosti, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx z xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxx povinen xx xxxx občany xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 2.

(2) Xx občany xxxxxx 15 xxx x za xxxxxx xxxxxxx způsobilosti k xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx hlásit trvalý xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx hlásit trvalý xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx splnit jimi xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx rodiny a xxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 až 3 xxxxxx členy xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx občanů xxxxxxxx 15 let.

Xxxxx 2

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

§8

(1) Občané xxxx xxxxxxx, není-li dále xxxxxxxxx xxxxx, hlásit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxx pracovních dnů xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x předpokládanou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx déle xxx 30 dnů.

(2) Xxx xxxxxxx přechodného xxxxxx xxxx občané xxxxxxx xxxxxxxxx občanský xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x trvalému xxxxxx x cizině.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx pobyt x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 hlásit přechodný xxxxx xxxxx.

(4) Ustanovení §7 odst. 1 xx 3 platí xxxxxxx x pro xxxxxxx přechodného xxxxxx x xxx, že x xxxxxxx xxxxxxxxx x §4 odst. 2 se předkládá xxxxx občanský průkaz.

(5) Xxxxxxxxx předpis xxxxxxxxxx xxxxxx způsob ohlašovací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §7 odst. 1 až 3 xxxxxx xxxxx rodiny, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§9

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x hraničním xxxxx, který potrvá xxxx xxx 48 xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx neprodleně xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx dobu přechodného xxxxxx a xxxxxxxxx xx současně xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx,5) xxxxxxxx průkaz xxxx xxxxxx průkaz vojáka x xxxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxx opravňující x trvalému pobytu x cizině a xxxxxxx xxxxxxxxx ubytovatele xxxxxxxxx x §11.

(2) Xxxxxxxxx pobyt v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx 48 xxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx než 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxx do xxxxx ubytovaných [§13 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 2].

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §8 x xxxxxxxx předpis.6)

§10

(1) Xxxxxxxxx hlásit xxxxxxxxx xxxxx trvající xxxx než 30 xxx xx xxxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xx ústavů sociální xxxx, do zdravotnických xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx nebo umístěné x dětských domovech x xx zvláštních xxxxxxxxxx zařízeních,

c) xxxxxx xx vazbě xxxx xx výkonu trestu xxxxxx svobody.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) jsou xxxxxxx xxxxxx neprodleně nejbližšímu xxxxxx Sboru xxxxxxx xxxxxxxxxxx ubytování občana, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zjistit.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx přechodného xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx vlastním xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx objektu xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx.7)

Xxxxx 3

Ubytovatelé a xxxxxx xxxxxxxxxx

§11

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxx ve vztahu x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx bytu xxxx xxxx obytné xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx ve xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx ubytoval,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je odpovědný xx provoz xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx úplatu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx vztahu x xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxx k občanům, xxxxx xx něm xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xx podle tohoto xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx zařízení xx podle xxxxxx xxxxxx nepovažují xxxxxxxxx, xxxxxxx, nápravně xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx ubytovatelů

§12

(1) Ubytovatelé xxxx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) ověřit xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx, xxx občan, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxx xxxxxxxxx hlášení pobytu x xx xxx xxxxxx xx přesvědčit, xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx opravňujícím x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx8) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx má xxxxxxxxx x hlášení xxxxxx (§14 xxxx. 2),

x) neprodleně oznámit xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx odmítl xxxxxxxx, xx tuto xxxxxxxxx splnil.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ubytovatelů x o xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx.

§13

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vedle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §12 odst. 1 xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxx) správě Xxxxx národní bezpečnosti, x xxxxxx územním xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xx ubytované xxxxxx neprodleně při xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxx x xxxxxxxxx jen xx xxxx xxx, xxxxx xxxxxx x občanském xxxxxxx, osobním průkazu xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) předkládat xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx útvaru xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx zaplněna, x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx nejméně 10 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx zápisu.

(2) V xxxxxxxxx pásmu mají xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx d) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X EVIDENCE POBYTU XXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§14

(1) Ohlašovny xxxx xxx hlášení xxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dokladů xxx xxxxxxx pobytu,

b) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx, jsou-li xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky,

c) podávat xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§17 odst. 1 xx 3),

d) xxxxxxxx xx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx občanům x xxxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) Xxxxxxxxx nevyznačuje do xxxxxxxx průkazu vojáka x povolání xxxxx x hlášení xxxxxxxx xxxxxx, ale o xxxxxxxx xxxxxxx vydá xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§15

(1) Ohlašovna zruší xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx jestliže xx xxxxxxxxxx xxxxxxx prokázáno, xx

x) xxxxxx opustil xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) hlášení x xxxxxx xxxx provedeno xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx vědomě xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

§16

(1) Změnu xxxxx xxxx názvu xxxx, xxxx části, xxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x změnu xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx čísla xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx hlášeni x xxxxxxxx xxxxxx, vyznačí xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx ohlašovna xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx vyznačí ve xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§17

Xxxxxxxx xxxxxx občanů

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x obcích vedou xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx (městskou) xxxxxxxx xxxxxx občanů xxxxx útvary Xxxxx xxxxxxx bezpečnosti určené xxxxxxxxxx ministerstvem xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx evidenci pobytu xxxxxx vede xxxxx Xxxxx xxxxxxx bezpečnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Pracovníci ohlašoven xxxx xxxxxxx xxxx xx xx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nemohlo xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobami.

(5) Xxxxxxxxx předpis stanoví xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxx.

§18

Sdělování xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx a určené xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (§17 xxxx. 2 a 3) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx občanů xxxxx x místě xxxxxx xxxxxx.9)

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxx občanů.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx postup státních xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx a xx xxxxxx úkony xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxx obecné xxxxxxxx x správním xxxxxx.

§20

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx místa, xxxxxxx xxxx ukončení xxxxxxxx pobytu xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x předpokládané xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx hlášení xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§21

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Federální xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx §2 xxxx. 5, §4 odst. 5, §7 xxxx. 4, §8 xxxx. 5, §10 xxxx. 3, §12 xxxx. 2, §14 xxxx. 3, §15 xxxx. 2, §17 xxxx. 5, §18 odst. 2.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx ministerstvem xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx vojenské xxxxxx.

§22

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxx č. 52/1949 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 76/1957 Xx. x x. 68/1965 Xx. x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx č. 6/1958 X. x. (Ú. x.), kterou xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Československé xxxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky xxxxxxxxxxxx xxxxxx x. 75/1961 Xx.

§23

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1983.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Štrougal x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 135/1982 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.1983.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 135/1982 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 133/2000 Sb. s xxxxxxxxx od 1.7.2000.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx §19 xxxx. 1 xxxxxx x. 169/1949 Xx., x vojenských xxxxxxxx, xxxx xx vojenském xxxxxx úkoly xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

2) Vyhláška Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 97/1961 Sb., x názvech obcí, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx socialistické xxxxxxxxx x. 93/1970 Xx., x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxx.

3) Xxxxx č. 63/1965 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 44/1970 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

4) Xxxxx č. 169/1949 Sb.

Xxxxx č. 69/1951 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

5) Zákon č. 69/1951 Sb.

6) §5 zákona x. 169/1949 Xx.

7) §115 x 116 občanského zákoníku.

8) Zákon č. 75/1957 Sb., x občanských xxxxxxxxx.

Xxxxx č. 63/1965 Sb.

9) Vyhláška federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 162/1976 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 166/1980 Sb., Sazebník X poplatků xxxxxxxxxx x vyměřovaných správními xxxxxx, oddíl X Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx 1 písm. x), xxxxxx potvrzení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx.