Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024 do 31.12.2024.


Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů
165/2012 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - PODPOROVANÉ ZDROJE ENERGIE

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět, účel úpravy a společná pravidla podpory §1

Základní pojmy §2

HLAVA II - ROZVOJ A REGULACE PODPOROVANÝCH ZDROJŮ ENERGIE §3 §3a

HLAVA III - PODPORA ELEKTŘINY Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A DRUHOTNÝCH ZDROJŮ A VYSOKOÚČINNÉ KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTŘINY A TEPLA

Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů §4

Podpora elektřiny z druhotných zdrojů §5

Podpora elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla §6

Udržovací podpora elektřiny §6a

Úprava zařízení výrobny elektřiny §6b

Modernizace výrobny elektřiny §6c

Práva a povinnosti subjektů na trhu s elektřinou z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla §7

Formy podpory elektřiny §8

Zelený bonus na elektřinu §9

Aukční bonus §9a

Výkupní ceny §10

Vyhlášení aukce §10a

Finanční jistota §10b

Hodnocení nabídek §10c

Rozhodnutí o udělení a neudělení práva na podporu z aukce §10d

Použití finanční jistoty a odnětí práva na podporu z aukce §10e

Podmínky podpory elektřiny a výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla §11

Měření a evidence elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla §11a

Výše výkupní ceny, referenční výkupní ceny a zelených bonusů na elektřinu §12

Vyúčtování podpory elektřiny §13

HLAVA IV - ODVOD Z ELEKTŘINY ZE SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ

Předmět odvodu z elektřiny ze slunečního záření §14

Subjekty odvodu §15

Základ odvodu §16

Osvobození od odvodu §17

Sazba odvodu §18

Odvodové období §19

Způsob výběru odvodu §20

Správa odvodu §21

Rozpočtové určení odvodu §22

HLAVA V - PODPORA TEPLA A PODPORA BIOMETANU

Díl 1 - Podpora tepla

Podpora tepla a formy podpory tepla §23

Provozní podpora tepla §24

Investiční podpora tepla §25

Udržovací podpora tepla §25a

Zelený bonus na teplo §26

Výše zeleného bonusu na teplo §26a

Přechodná transformační podpora tepla v soustavách zásobování tepelnou energií §26b

Práva a povinnosti související s přechodnou transformační podporou tepla §26c

Forma a výše přechodné transformační podpory tepla §26d

Práva a povinnosti subjektů na trhu s teplem a s provozní podporou tepla §27

Díl 2 - Podpora biometanu

Podpora biometanu a forma podpory §27a

Zelený bonus na biometan §27b

Výše zeleného bonusu na biometan §27c

Práva a povinnosti osob na trhu s biometanem §27d

Podmínky podpory biometanu §27e

Požadavky na výrobu biometanu a jeho uplatnění §27f

HLAVA VI - FINANCOVÁNÍ PODPORY

Financování podpory §28

Způsob a postup úhrady plateb složky ceny služby distribuční soustavy a složky ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny §28a §29

HLAVA VII - PŘIMĚŘENOST PODPORY ELEKTŘINY Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ, PODPORY ELEKTŘINY Z VYSOKOÚČINNÉ KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTŘINY A TEPLA, PODPORY ELEKTŘINY Z DRUHOTNÝCH ZDROJŮ, PODPORY TEPLA Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A PODPORY BIOMETANU

Díl 1 - Přiměřenost podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů u výroben elektřiny uvedených do provozu v období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2015

Postup prověření přiměřenosti podpory elektřiny §30

Sektorové šetření §31

Plošná úprava podpory k odstranění rizika nadměrné podpory §32

Individuální opatření k zajištění přiměřenosti podpory §33

Řízení o žádosti o stanovení individuálních podmínek podpory §34 §34a

Řízení o stanovení podmínek podpory z moci úřední §35

Díl 2 - Přiměřenost podpory elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a podpory elektřiny z druhotných zdrojů u výroben elektřiny a zdrojů elektřiny uvedených do provozu v období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015 §36

Díl 3 - Přiměřenost podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů, z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a z druhotných zdrojů, podpory tepla z obnovitelných zdrojů a podpory biometanu u výroben elektřiny, výroben tepla a výroben biometanu uvedených do provozu od 1. ledna 2016 a přiměřenost udržovací podpory elektřiny a tepla a podpory modernizovaným výrobnám elektřiny §37

HLAVA VIII - OMEZENÍ PODPORY VE ZVLÁŠTNÍCH PŘÍPADECH, INFORMAČNÍ POVINNOST A DOBA PODPORY ELEKTŘINY, PODPORY TEPLA A PODPORY BIOMETANU

Omezení podpory ve zvláštních případech §38

Informační povinnost §39

Doba podpory elektřiny, tepla a biometanu §40 §41 §42 §43

HLAVA IX - PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ, EVIDENCI A UZNÁVÁNÍ ZÁRUK PŮVODU

Záruka původu energie §44

Vydávání záruk původu energie §45

Nakládání se zárukami původu energie a jejich evidence §45a

Nakládání se zárukami původu energie vydaných v jiném státě §45b

Některá ustanovení o vydávání a nakládání se zárukami původu pokročilého biometanu §45c

HLAVA X - OSVĚDČENÍ O PŮVODU ELEKTŘINY Z VYSOKOÚČINNÉ KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTŘINY A TEPLA NEBO DRUHOTNÝCH ZDROJŮ

Osvědčení o původu elektřiny §46

Vydání osvědčení o původu elektřiny §47

Evidence, změny a zrušení osvědčení o původu §47a

HLAVA XI - OVĚŘOVÁNÍ PLNĚNÍ KRITÉRIÍ UDRŽITELNOSTI A ÚSPOR EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ U VÝROBY ELEKTŘINY, VÝROBY TEPLA A VÝROBY BIOMETANU A EVIDENCE PLNĚNÍ VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE V DOPRAVĚ

Ověřování plnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů u výroby elektřiny, výroby tepla a výroby biometanu §47b

Vnitrostátní režim prokazování kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů u výroby elektřiny, výroby tepla a výroby biometanu §47ba

Evidence plnění využití obnovitelných zdrojů energie v dopravě §47c

HLAVA XII - POVINNOSTI DODAVATELŮ PALIV ZAJISTIT MINIMÁLNÍ PODÍL ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ V POHONNÝCH HMOTÁCH A ELEKTŘINĚ DODÁVANÝCH PRO DOPRAVNÍ ÚČELY

Povinnost zajistit minimální množství biometanu v dopravě §47d

Povinnost zajistit v dopravě minimální množství elektřiny vyrobené z obnovitelného zdroje energie §47e

Možnosti alternativního plnění minimálního podílu energie z obnovitelného zdroje v pohonných hmotách nebo elektřině dodávaných pro dopravní účely §47f

HLAVA XIII - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Kontrola §48

Přestupkyb §49

Společná ustanovení k přestupkům §50

Neoprávněné čerpaná podpora §51

Rozhodování sporů §52

Zmocnění k vydání prováděcích právních předpisů §53

Přechodná ustanovení §54

Zrušovací ustanovení §55

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o hospodaření energií §56

ČÁST TŘETÍ - Změna energetického zákona §57

ČÁST ČTVRTÁ  §58 §59

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 402/2010 Sb. §60

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona č. 281/2009 Sb. §61

ČÁST SEDMÁ - Účinnost §62

č. 310/2013 Sb. - Čl. II

č. 131/2016 Sb. - Čl. XVI

č. 103/2017 Sb. - Čl. II

č. 382/2021 Sb. - Čl. II

č. 176/2022 Sb. - Čl. IV

č. 19/2023 Sb. - Čl. V

č. 349/2023 Sb. - Čl. LXXXV

č. 469/2023 Sb. - Čl. IX

INFORMACE

165

XXXXX

xx xxx 31. xxxxx 2012

x podporovaných xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX

XXXXX I

OBECNÁ USTANOVENÍ

§1

Předmět, xxxx xxxxxx x xxxxxxxx pravidla xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx1) x upravuje

a) xxxxxxx elektřiny, tepla x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx energie (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxx"), druhotných xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxx" x xxxxxxxxxxxx kombinované výroby xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podporu xxxxx x soustavách xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx podpory, výkon xxxxxx xxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x právnických xxxx x tím xxxxxxx,

x) pravidla xxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx energie,

c) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdrojů x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výroby xxxxxxxxx x tepla,

d) podmínky xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx elektřiny x xxxxx nebo xxxxxxxxxx zdrojů,

e) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, tepla x xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx zdrojů a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx záření,

g) xxxxx x povinnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hmoty x elektřinu xxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxxx xxx zajištění xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx energie x xxxxxxxxxxxxx zdrojů v xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Účelem xxxxxx zákona je x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) podpořit xxxxxxx obnovitelných xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx kombinované xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x dosažení xxxxxxxxxxx xxxx1),

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx přírodních xxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvoji xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx podmínky xxx naplnění závazného xxxx a příspěvku Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx minimalizaci xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx x České republice,

e) xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx zákona upravující xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxx xx nepoužijí, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx x podmínkami xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stanovenými xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxxxxx Komise xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozumí

a) obnovitelnými xxxxxx obnovitelné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx slunečního xxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxxx energie, energie xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x přílivu xxxx xxx x jiná xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx x ní xxxxxxxxxx, xxxxxxx skládkového xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx odpadních xxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxxx, x lesnictví x souvisejících xxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, jakož x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx biomasa xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a lesní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x lesnictví,

c) xxxxxxxxx xxxxxx palivo xxxxxxxx x biomasy xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, tepla xxxx xxx výrobu xxxxxxxxx; xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx kalový x skládkový xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx výrobu xxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx bioplyn, xxxxx kvalita a xxxxxxx splňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdroje, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx vedlejší produkt xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx energie, xxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx hornin xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx odpadů x xxxxxxxxxx xxxxx vyrobených xx xxxx odpadů xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx činnosti,

g) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny x xxxxx přeměna xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x užitečné xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx probíhajícím xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) užitečným xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx poptávky xx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx nepřekračuje xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx podmínek uspokojována xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx než kombinovanou xxxxxxx elektřiny x xxxxx,

x) xxxxxx konečnou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx, dopravu, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx veřejných xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x rybolov, spotřeba xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výrobě elektřiny, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a ztráty xxxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx bonusem xx elektřinu peněžní xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx elektřiny x tepla,

k) xxxxxxx xxxxxxx xx teplo xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) výrobnou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx zdrojů, druhotných xxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x tepla,

n) xxxxxxxx xxxxx zdroj xxxxxxx xxxxxxx2) z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) výrobnou xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxx na xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxx bioplynu xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdroje, výrobce xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x výrobce xxxxxxxxx z vysokoúčinné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx výrobce xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx provozovatel xxxxxxx biometanu,

s) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx vykupuje vyrobenou xxxxxxxxx od výrobce,

t) xxxxxxx vykupujícím obchodník x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxx x obchodu (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"), který xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx elektřiny na xxxxxxxxx území,

u) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx denním xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu3); v xxxxxxxxx, kdy xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx jednotková cena xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx zúčtování xx xxxxxxx xxxxx stanovená xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu (xxxx xxx "Xxxx"),

x) provozovatelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx licence xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx elektřiny, jehož xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx spotřebou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx výrobním xxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které s xxxxxxx elektřiny xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx úpravy xxxxxx, ztrát v xxxxxxx vlastní spotřeby x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx výrobny xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx soustavy xxxx přenosové xxxxxxxx,

x) xxxxxxx soustavou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx energií, xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 50 % xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, 50 % xxxxxxxxx xxxxx, 75 % xxxxx x kombinované xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx 50 % tepla x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx teplem xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx vzniklé xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x průmyslových xxxxxxxxxx, xx výrobnách xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx, kde xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx proveditelná, xxxxx by se xxx přístupu do xxxxxxxx xxxxxxxxxx tepelnou xxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxx do vzduchu xxxx xx xxxx.

(2) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx dále xxxxxx

x) zdrojem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xx schopna samostatného xxxxxxx a xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdroj xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx slunečního xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdroj xxxxxxxxx využívající x xxxxxx xxxxxxxxx spalování xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx plynu nebo xxxxx elektřiny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx částečné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx výkupní cenou xxxx elektřiny xxxxxxxxx Xxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nabídky x xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx výroby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx rozdílu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxx peněžní prostředky xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx rozdílu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx průměrné roční xxxxxxxx xxxx,

x) energetickým xxxxxxx xxxxxxx biometanu xxxxxxxxxxx kapacita výrobny xxxxxxxxx x Nm3/rok,

i) xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x energie xxxxxxxxxxx x prostředí xxxxxxxxx xxxxxxxx hranicemi, která xxxx být xxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxxx původ xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x prováděcím právním xxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX A XXXXXXXX PODPOROVANÝCH XXXXXX XXXXXXX

§3

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx energetiky x xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx správu xxxxxxxxxxx xxxx4) (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxx") xxxxxxxxxxx ministerstvo. Návrh xxxxxxxxxxxxxx plánu, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x němu x dostatečnou lhůtu x jejich podání xxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx plán xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx plán xxxxxxxx vedle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx4) xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx elektřiny x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a tepla x z druhotných xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, výrobny tepla x xxxxxxx biometanu, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx 1. ledna 2022, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx modernizace výrobny xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2022, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx výrobny xxxxxxxxx v xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx") a xxx podporu xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx) x xxx přechodnou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tepla x xxxxxxxxxx zásobování xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 3 kalendářních xxx

x) xxxxx podpor, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx podle §8, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx podporu xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx 1. ledna 2022, a pro xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx provedena xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2022,

x) druhy xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx elektřiny, xxxxxxxxx xxxxxx výroben tepla x xxxxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxx xxxxxxxxx podle §4 xxxx. 2, §5 xxxx. 2, §6 xxxx. 2, §6a, 6c, §24 xxxx. 2, §25a xxxx. 1, §26b x §27a odst. 1, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx podpory,

d) xxxxxxxx xxxxx z obnovitelného xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx tepelného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx spalování xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §25x xxxx. 3, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx se nevztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx energií, x xxxx povolenky xx emise skleníkových xxxxx zajištující přechod x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) maximální xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx podporovaných xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxx22) xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxxxxx pro xxxxx x xxxxx,

2. xxxxxxxx aukce xxx xxxxxxx elektřiny xxxxxxx xx xxxxxxx od 1. xxxxx 2022 x pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx xxxxx druh xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx zdroj xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tepla x xxxxxx, za xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpora xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx tepla xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx platí podmínka xxxxxxx vyrobeného xxxxx xx xxxxxx soustavy xxxxxxxxxx tepelnou xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobny xxxxxxxxx, na xxxxxx xx vztahuje xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx podporu elektřiny, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx rok. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx kalendářní xxx xxxx xxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx období minimálně xxxxxxx 3 kalendářních xxx.

§3a

(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx dne xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx registroval x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx tepla x xxxxxxx biometanu, které xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2022, a x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x energetickém xxxxxx, x to x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx něž byla x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx podpora. Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx podporovaného xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obnovitelného xxxxxx a neobnovitelného xxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx tepla xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx výrobny xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, výrobny xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podporovaných xxxxxx xx celé xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx, teplo xxxx xxxxxxxx vyrobené xx xxxxxxxxx elektřiny, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zdroje x xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v modernizované xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx od xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx měsíci, kdy xxxx zveřejněna informace x dosažení souhrnné xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx podporovaný xxxxx, xxxxxx předmětem xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx období, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §3 xxxx. 4.

(3) Xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx výrobny xxxxxxxxx, xx xxxxxx vydané xxxxxxxx stavby xxxxxx xxxxxx xxxx22) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 x u xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx trhu xx 2 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxx trhu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx 2 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu podle xxxxxxxx 1. V xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx v době xxxxxxx xxxxxxx elektřiny, xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx biometanu do xxxxxxx nebo x xxxx xxxxxxxxxx modernizované xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx podpory xxxxxxxxx, xxxxxxx se výše xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx výrobny xxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, kdy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxx xxxxx x překročení xxxxxxxx xxxxx x obnovitelného xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx tepelného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tepelnou xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obnovitelného xxxxxx a neobnovitelného xxxxxx xxxxxxxxxxx nařízením xxxxx podle §3 xxxx. 4 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxx xxxx od xxxxxxx xxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx byla xxxxxxxxxx informace x xxxxx překročení, výši xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dodané xx xxxxxxxxxx spalovaní obnovitelného xxxxxx a neobnovitelného xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tepla x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tepelnou xxxxxxx x xxxxxxx společného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdroje x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx dne xxxxxxxxxxxx xxxx překročilo xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dodaného xx rozvodného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx energií x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdroje a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx stanoveného x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. 4 xxxx. x).

(5) Xxxxxxxxxxxx zveřejní způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podporu xx xxxxxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx roky.

§3a xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 382/2021 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2022

XXXXX XXX

XXXXXXX ELEKTŘINY X XXXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXXX KOMBINOVANÉ XXXXXX XXXXXXXXX A XXXXX

§4

Xxxxxxx elektřiny z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Pro xxxxx stanovení podpory xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx využitím obnovitelných xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx místě výrobny xxxxxxxxx5) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx generátoru x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx výrobce xx krytí technologické xxxxxxx xxxxxxxx elektřinu x přenosové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxx výrobny xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx elektřina v xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx místě výrobny xxxxxxxxx a sníženém x množství elektřiny xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx spotřebu.

(2) Podpora xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx vztahuje xx xxxxxx xxxxxxxxx x obnovitelných xxxxxx xx xxxxxxxxx elektřiny xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx soustavě Xxxxx xxxxxxxxx přímo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx odběrného xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x elektrizační xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx uvedených xx provozu xx 1. xxxxx 2022 xx xxxxxxx elektřiny x obnovitelných zdrojů xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx výrobny elektřiny xxxxxxxxxxx energii xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 10 XX, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2024 xx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxxx xxxx xx výrobny xxxxxxxxx xx 500 xX instalovaného xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obnovitelné xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx účinnost xxxxx xxxxxxx stanovenou xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem. Xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx geotermální xxxxxxx, energii xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx větru x xxxx.

(4) V xxxxxxx xxxxxxxxx vyrobené

a) xxxxxxxxxx obnovitelného zdroje xx xxxxxxx xxxxxxxxx x obnovitelných xxxxxx xxxxxxxxx odlišně xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx využití xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) z xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx elektřiny z xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zařízení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výrobě xxxxxxxxx a tepla, xx které xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle §47,

x) z xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx výrobně xxxxxxxxx x xxxxxxxx jmenovitým xxxxxxxx příkonem xxx 20 XX xxxx x plynných xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx 2 XX se xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx elektřinu xxxxxxxxx x xxxxx z xxxxxxx splňujících xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro paliva x biomasy x xxxxxx emisí xxxxxxxxxxxx xxxxx podle prováděcího xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx x xxxxxxx vyrobená x xxxxxx x xxxxxx jiných než xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx musí splňovat xxxxx kritéria xxxxx xxxxx skleníkových xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nepodléhá xxx kritériím xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů,

d) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx podpora xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx elektřinu xxxxxxxxx xx výrobně elektřiny, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx zemědělské xxxx X. nebo XX. xxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu36),

e) xxxxxxxxxxxx využitím xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; x případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu xxxxxxx xxxxx biologicky rozložitelné x nerozložitelné xxxxx xx xxxxxxxxxxxx obsahu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis,

f) x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vztahuje xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx kritéria udržitelnosti x xxxxxx emisí xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x zbytků xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, akvakultury, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů,

g) x xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x obnovitelných xxxxxx vztahuje xxxxx xx elektřinu xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx efektivní využití xxxxxxx 60 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx roce. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx spotřeba xxxxxxxxx x xxxxx, a xx xxxx x xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Podpora xxxxxxxxx x obnovitelných xxxxxx se nevztahuje xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx dodávky xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx8),

x) vyrobenou xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx podle §11a xxxx. 1, 2 xxxx 4, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §11a xxxx. 5 xxxx 6,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx zařízením, xxxxx xxxxxxxxxxx naměřené hodnoty xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx k prospěchu xxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxxxxx zásahu xx xxxxxx měřicího zařízení xxxx porušení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx manipulaci xxxx chyby x xxxxxxx měřicího zařízení, xxxx

x) vyrobenou x xxxxxxxxx, xx který xxxx uplatněna podpora xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx.

(6) Výrobci, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxxxxx zdroje xxxxx xx energetický xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx biomasu. Xxxxxx xxxxxx podporovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§5

Podpora xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxx stanovení xxxxxxx xxxxxxxxx x druhotných xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx využitím xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx výrobny xxxxxxxxx5) a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx naměřená xx xxxxxxxx generátoru x snížená x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx vlastní spotřeby xxxxxxxxx x přenosové xxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx elektřina x množství naměřeném x xxxxxxxxxx místě xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx odebrané xxx xxxxxxxxxxxxxx vlastní xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zdrojů xx xxxxxxxx xx výrobu xxxxxxxxx x druhotných xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx připojených x elektrizační xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx přímo xxxx prostřednictvím odběrného xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx výrobny xxxxxxxxx xxxxxxxxx k elektrizační xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zdrojů se xxxxxxxx na elektřinu xxxxxxxxx xx výrobnách xxxxxxxxx využívajících xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx účinnost xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem. V xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx elektřiny kombinovaná xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx.

(4) Xxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx elektřiny xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxx zdrojů xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) z xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx elektrizační soustavy xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8),

x) xxxxxxxxx výrobcem xxxxxxxxx z druhotných xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §11a xxxx. 1 xxxx 4, xxxx xxxxxxx povinnost xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §11a xxxx. 5, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx k prospěchu xxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx porušení zajištění xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§6

Xxxxxxx elektřiny z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výroby xxxxxxxxx x tepla

(1) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx x vysokoúčinné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx tepla x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x původu xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx se xxxxxxxx úspory xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 % xxxxxx oddělené výrobě xxxxxxxxx x xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nižším xxx 1 XX se xx elektřinu z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a tepla xxxxxxxx xxxxxxxxx, při xxxxx xxxxxx se xxxxxxxx kladné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx úspory xxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxxxx kombinované xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx z vysokoúčinné xxxxxxxxxxx výroby elektřiny x xxxxx vyrobenou xx výrobnách xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx místa xxxx prostřednictvím jiné xxxxxxx xxxxxxxxx připojené x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx elektřiny x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vykázané xxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

(4) Xxxxxxx elektřiny z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx dodávky xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx kombinované výroby xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §11a odst. 3 x 4, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx podle §11a odst. 5,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nesprávně xxx, xx došlo x xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx chyby x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§6x

Xxxxxxxxx podpora xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxx udržovací xxxxxxx elektřiny tak, xxx xxxxx k xxxxxxxxx rozdílu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx biomasu x xxxxxxx xxxxxxxxxx náklady xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Rozsah x celkovou výši xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx podpora xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx vyrobenou x xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx 50 % x xxxxxxxxxx tepla.

(4) Xxxx xxxxxxxxx upravuje xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů x xxxxxx změn.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx práva xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx registrace xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx podpora xxxxxxxxx není xxxxxxxxxxx xx

x) předložení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §35 xxxx. 8, pokud x xxxxxxx elektřiny xxxx registrací xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x stanovení podmínek xxxxxxx z xxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx elektřiny před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx povinnost xxxxxxx prostředků do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 5 xxxx. x).

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx platí xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x §4, 5 x 6.

§6x

Xxxxxx zařízení xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxx xxxx na právo xx podporu elektřiny, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zařízení, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podpory, x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 x x §6c.

(2) X xxxxxxx, xxx úpravou xxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxxx xx zvýšení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx elektřiny x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vyrobené x xxxxxxxxxxxxx výrobně xxxxxxxxx podle §6c, xx právo xx xxxxxxx elektřiny vztahuje x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx výrobny xxxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx jejím provedení,

b) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výrobě elektřiny xxxx provedením xxxxxx xxxxxxxx; způsob xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpis.

(3) Xx xxxxxx zařízení xxxxxxx elektřiny dále xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x §4, 5 x 6.

§6b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 382/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§6x

Xxxxxxxxxxx výrobny elektřiny

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx výrobně xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx splnění xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx výrobny xxxxxxxxx x jednotlivých xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx operátora xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výrobny xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny.

(4) X xxxxxxx elektřiny xxxxxxxx x modernizované xxxxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx xx podpora elektřiny xxxxxxxx xx elektřinu xxxxxxxxx xx výrobně xxxxxxxxx, xxxxx je

1. x výroben xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx 7,5 XXxx včetně, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2012, xxxxxxxxx uplatnění xxxxxxxxxx tepla xx xxxx xxxxxxx 40 % x xxxxxxxxxx xxxxx,

2. x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x) bodu 1 zajištěno xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx alespoň 50 % x vyrobeného xxxxx,

x) x xxxxxxxx x výjimkou skládkového x kalového plynu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx elektřinu xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx

1. xxxx než 5 km od xxxxxxxxxxx místa xxxxxx xxxxxxx připojení k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxx xxxxxxx plynu, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tepla xx xxxx xxxxxxx 40 % x xxxxxxxxxx tepla,

2. méně xxx 5 km xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx možného xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní soustavy, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxx uplatnění xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx 50 % x xxxxxxxxxx tepla; xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx případy, kdy xxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx než 5 xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx platí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tepla xxxxx xxxxxxx x) xxxx 1;

xxxxxx prokázání vzdálenosti xxxxxxx elektřiny xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobny xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozovatele přepravní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx plynu se xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx kapacity.

(5) Podpora xxxxxxxxx vyrobené x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxx pravomocného xxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 8, xxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v případě xxxxxxxx nadměrné xxxxxxx x výrobny xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx modernizací xxxxxxx elektřiny, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §35 xxxx. 5 xxxx. x).

(6) Na xxxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v §4, 5 a 6.

§7

Xxxxx x povinnosti xxxxxxxx xx trhu x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, druhotných xxxxxx a z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx přenosové soustavy xxxx provozovatel distribuční xxxxxxxx je povinen xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx9).

(2) Provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx na vyžádání xxxxxxx, jehož xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, poskytnout xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x připojením, xxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx provedení xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx podporu xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx kombinované xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx") podle xxxxxx zákona xx xxxxxxxx pouze xx xxxxxxxx licence xx xxxxxx elektřiny, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdrojů.

(4) Provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx výrobny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektřinu x xxxxxxxxxxxxx zdrojů, xxxxxxxxxx zdrojů xxxx xxxxxxxxxxxx kombinované xxxxxx xxxxxxxxx x tepla, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx podporu xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, připojené x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx distribuční xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx místa xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx předávací místo x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x dále xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x těchto xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10).

(5) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2022 xx vztahuje xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx technologické xxxxx nejsou v xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 5 xxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx pouze xx xxxxxxx elektřiny, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx ke xxx xxxxxxxxxx xxxx podpory xxxxxx 5 let.

§8

Formy podpory xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx formou zeleného xxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxxx bonusu xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxx výkupní xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx uvedené xx xxxxxxx xx 1. ledna 2022 x xxx podporu xxxxx §6a x 6c. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx formou xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxx aukčního xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx zvolit xxx xxxxxxx elektřiny, xxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx elektřiny, xxxx je-li xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa xxxxxxxxx xxxx výroben xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx zaregistrovat x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx podpory xxxxxxxxx x xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x postup při xxxxxxxxxx x systému xxxxxxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§9

Xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx bonus xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx v Xx/XXx x xxxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxx subjektem xxxxxxxxx5) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx11).

(3) Xxxxx x xx výrobce xxxxxx, xx xxxxxxxx trhu xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 6, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx kombinované xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx elektřinu

a) vyrobenou xx výrobně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 100 kW xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx část xxxxxxxxxxx xxxxxx xx poskytuje xxxxx v režimu xxxxxxx zeleného xxxxxx xx elektřinu,

b) xxxxxxxxx xx výrobně elektřiny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x instalovaným xxxxxxx xxx 100 kW, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx elektřinu,

c) z xxxxxxxxxxxx kombinované xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x druhotných zdrojů xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bonusu xx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx má xxxxx, pokud xx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 4, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x 1. xxxxx xxx daný xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx režimů xxxxxxxx bonusu na xxxxxxxxx xxxxx prováděcího xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx elektřinu xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx provozu nebo xxxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2022 xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx využívající xxxxxxx větru x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 6 XX xxxx xxxxxxx x xxxxxxx 6 xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxxxx xxxx druh xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 1 XX, x xx pouze x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bonusu na xxxxxxxxx,

x) z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výroby elektřiny x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 1 XX x elektřinu xxxxxxxxx x druhotného zdroje, x to xxxxx x režimu xxxxxxx xxxxxxxx bonusu xx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx zeleným xxxxxxx xx elektřinu v xxxxxx hodinového xxxx xxxxxxx zeleného xxxxxx xx elektřinu.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na elektřinu xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx naměřených xxxx xxxxxxxxxxx hodnot12) xxxxx §11a xxxxxxxxxxx operátorem xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

§9x

Xxxxxx bonus

(1) Aukční xxxxx xx xxxxxxxxxx x Kč/MWh v xxxxxx nebo hodinovém xxxxxx.

(2) Xxxxxx bonus xx xxxxxxxx trhu xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx vyúčtování xxxxx xxxxxxxx 3 x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x udělení xxxxx xx podporu z xxxxx xxxxx §10d.

(3) Xxxxxxxxxx aukčního xxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx12) xxxxx §11a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx prováděcího xxxxxxxx xxxxxxxx.

§9x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 382/2021 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2022

§10

Xxxxxxx xxxx

(1) Do xxxx rozhodnutí x xxxxxx povinně vykupujícího xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx13). X výběru xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Povinně xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, vyrobenou xx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxxxx se xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx podle §11 a 12. Xxxxxxx xxxxxxxxxx nese xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x předávacím xxxxx xxxxxxx elektřiny xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu11).

(3) Xxxxxxxxxx povinně vykoupené xxxxxxxxx xx provádí xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx12) xxxxx §11a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

§10a

Vyhlášení xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx aukci xx xxxxxxx elektřiny23) x xx vyhlášení xxxxx xxxxxxx

x) lhůtu xxx xxxxxx nabídky, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 2 měsíce xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx nabídky, xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxxx podle správního xxxx,

x) xxxx podporovaného xxxxxx energie,

d) celkovou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxx výrobny xxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výrobny xxxxxxxxx,

x) formu a xxxxxx podání nabídky,

g) xxxx xxxxxxxx jistoty, xxxx xxxxx, způsob x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx částí xxxxxxxx xxxxxxx,

x) pravidla xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) způsob x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nabídek x xxxxxxxx aukce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxx aukce,

k) v xxxxxxx vysokoúčinné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxxx ceny xx xxxxxxx změny xxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx očekávané xxxxxxxx roční xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx může xx vyhlášení xxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx cenu, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x tepla včetně xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kombinované xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx soustavy xxxxxxxxxx xxxxxx po xxxx 5 let od xxxxxxx výrobny xx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxx.

§10x

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx x xxxx xxxxxxxxx ve vyhlášení xxxxx.

(2) Finanční xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx peněžních prostředků xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, nebo

b) bankovní xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§10x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 382/2021 Xx. x účinností xx 1.1.2022

§10c

Hodnocení nabídek

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx uplynutí lhůty xxx xxxxxx nabídek.

(2) Xx xxxxxxx podanou xx uplynutí xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Ustanovení §41 xxxxxxxxx řádu xx xxxxxxxxx.

(3) Ministerstvo xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx požadované xxxxxxxxxxx x

x) splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Neobsahuje-li xxxxxx xxxxxxx prokázání xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Nabídky, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxxx ceny. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výkonu stanoveného xx xxxxxxxxx aukce xxxxxxxxxxxx určí, xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(6) Ministerstvo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") a xxxxxxxx xx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Ministerstvo xx xxxxxx uvede

a) xxxxxxxx aukce,

b) seznam xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx odůvodnění,

2. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5,

x) výzvu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx jistoty xx xxxx x způsobem xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zruší, xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx oznámení x xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx důvodu xxxxxx xxxxxxx podle §10a xxxx. 1 xxxx. x).

§10x

Xxxxxxxxxx x udělení x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx z xxxxx

(1) Pokud předkladatel xxxxxxx, která xxxxxx x xxxxx, xx xxxxx stanovené xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx jistoty, xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxxxx této xxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx jistoty xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, ministerstvo xxxxx x prokázání xxxxx části finanční xxxxxxx xxxxxxx předkladatele xxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx aukce, x xx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx ze xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx z xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x druhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) referenční xxxxxx xxxx,

x) lhůta xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx provozu xxxx lhůta xxx xxxxxxxxx modernizace xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxx výše xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ceny.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx podporu x xxxxx, xx povinen xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxx modernizaci xxxxxxx xxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx práva xx podporu x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx podporu x xxxxx. Proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podat xxxxxxx.

§10e

Použití xxxxxxxx jistoty x odnětí práva xx xxxxxxx x xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx vrátí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx listinu, xxxxx xxxxxxx xx překladatele xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx, xx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx.

(2) Xxxxx xxxx výrobna xxxxxxxxx xxxxxxx xx provozu xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x udělení xxxxx xx xxxxxxx z xxxxx, xxxxxxxxxxxx vrátí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx něho xxxxxxx, xx dni xxxxxxx výrobny xxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xx dni xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx případě xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx výrobna elektřiny xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx nebyla xxxxxxxxx modernizace xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx podporu x xxxxx x důvodu xxxxxx vyšší xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x předkladatel xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx lhůty xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx provozu xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výrobny xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nemá právo xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xx 6 xxxxxx xx uplynutí xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx podporu z xxxxx xxxx pokud xxxxxx xxxxxxxxx modernizace xxxxxxx xxxxxxxxx xx 6 xxxxxx po xxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx x rozhodnutí o xxxxxxx práva xx xxxxxxx z xxxxx, xxxxxxxxxxxx rozhodne x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x aukce.

§10e xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 382/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§11

Xxxxxxxx podpory elektřiny x výkupu xxxxxxxxx x obnovitelných xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výroby xxxxxxxxx x xxxxx

(1) Xxxxxxxxx časovým xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx 1 xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx úsekem xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výroby xxxxxxxxx x xxxxx xx 1 xxxxx xxxx xxxx celé xxxxxxx.

(3) Xxxxx výrobce xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vykupujícímu, musí xx xxxx skutečnost xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxx záporné xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxxxx elektřiny x xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinen x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výrobce x xxxxxxxxx x xxxxxxxx podle prováděcího xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx organizovaném xxxxxxxxxx xxxx nedojde x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x vyrobené elektřině xxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxx vykupující xxxx xxxxxxxxxx xx povinen x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x termínech x xxxxxxxx xxxxx prováděcího xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx cena xxxxxxxxx Úřadem, xx xxxxxxx xxxxxxx vykupující xxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxx xxxx hodinovou xxxxx a xxxxxxx xxxxx stanovenou Úřadem. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx rozdílu xxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx cenou a xxxx xxxxxx operátorovi xxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxx x obnovitelných xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 10 XX se x xxxxxxx, že x xx xxxx v xxxx xx 2. xxxxx 2013 xx 31. xxxxxxxx 2015 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx technologické xxxxx, xxxxx xxxxxxx technickou x ekologickou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx úroveň xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, považuje xx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx.

(8) X xxxxxxx podpory xxxxxxx bonusem xx xxxxxxxxx x režimu xxxxxxxxxx zeleného xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, kdy xx xxxxxxxx vyšší xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx cena, xxxxxxxxxx výkupní xxxx xxxx referenční xxxxxx xxxx, xxxxx na xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx cenou x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx aukční xxxxx xxxxxxxxxxx trhu. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx výkupní xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(9) V případě, xxx je u xxxxxxx vysokoúčinné kombinované xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vyšší xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hodinové xxxx, než xx xxxxxxxxxx aukční cena, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx povinen uhradit xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx roční hodinovou xxxxx x referenční xxxxxx xxxxx operátorovi xxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx očekávanou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx cenou x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx operátorovi trhu xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x aukce.

§11x

Xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx zdrojů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx

(1) Xxxxxxx je xxxxxxx xx xxxx xxxxxx měřit

a) xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x druhotného xxxxxx stanoveným xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxx odběru vyrobené xxxxxxxxxxxxx vlastní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x každého xxxxx obnovitelného xxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx, jakož i xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx spotřebu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x metrologii.

Povinnost xxxxxxx x předchozí xxxx xxx xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx spotřeby xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, kde xxxxxx xxxxxxxxx uvádí prováděcí xxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výkonem xx 10 xXx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podporu xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx elektřinu  nebo xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx měřit xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx stanoveným xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx, a to xxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxx právní xxxxxxx12).

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx kombinované xxxxxx xxxxxxxxx x tepla xx xxxxxxx měřit xxxxxxxx vyrobené xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx teplo x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Výrobce je xxxx povinen

a) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 x platným xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) zdržet xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx manipulaci xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx podpory xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx elektřinu xxxx xxxxxxxx bonusu je xxxxxxx xxxxxxx předat xxxxxxxxxxxxx xxxxxx operátorovi xxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx elektřiny a xx xxxxxxxx operátora xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxxxxx údajů, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx formou výkupních xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxx elektřiny v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Rozsah údajů x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(7) X případě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx distribuční soustavy xxxxxxx předat xxxxxxxxxxxxx xxxxxx operátorovi xxxx xxxxx x pravdivé xxxxxxxx hodnoty v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx soustavě xxxx x xxxxxxxxxxx soustavě. Xxxxxx, rozsah x xxxxxx předání a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§12

Výše výkupní xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x zelených xxxxxx xx elektřinu

(1) Xxxx xxxxxxx v daném xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxx, xxx xxx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx provozu xx 1. ledna 2022 nebo xxxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2022 xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx dobu životnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx parametrů. Technické x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výši xxxxxxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxx nepalivové xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx navyšuje xxxxxxx cenu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x 2 %. Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx ceny xx xxxxxxx monitoringu xxxxxxx xx pořízení xxxxxx.

(3) Pro xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Úřad stanoví x xxxxxxx s §1 xxxx. 3 x daném kalendářním xxxx na následující xxxxxxxxxx rok xxxx xxxxxxx zeleného xxxxxx xx elektřinu a xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zeleného xxxxxx xx elektřinu xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx pokryla xxx xxxx druh xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx výkupní cenou x očekávanou xxxxxxxxx xxxxx hodinovou xxxxx x výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx pokryla pro xxxx druh xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx cenou. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx elektřinu xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxx, aby x xxxxxxxxx dosažení xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx, byla hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxxx bonusu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx hodinového xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxx dosažení xxxxxx xxxxxxxx ceny.

(5) Xxxx stanoví x xxxxx xxxxxxxxxxx roce xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výši ročního xxxxxxxx bonusu xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx tak, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx 1. ledna 2022 xxxx xxxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2022 xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx toků za xxxx xxxxxxxxxx výrobny xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx splnění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x při xxxxxxxxxx předpokládaných xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxxx x ekonomické parametry x xxxx xxxxxxxxx xxxx stanoví prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxxx upravuje xxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx x obnovitelných xxxxxx, na elektřinu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx monitoringu nákladů xx pořízení xxxxxx x xxx elektřiny x tepla a xxxxxx xxxx.

(7) Úřad xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx roce na xxxxxxxxxxx kalendářní xxx xxxx ročního xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §6a.

(8) Xxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx zeleného xxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx elektřiny x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxx xx podpora x xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxx.

(9) Úřad xx xxxxxxx xxxxxxxx celkovou xxxx podpory elektřiny xxx, aby xxx xxx, xxx je xxxxxxx elektřiny uvedena xx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx průměrné xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx trhu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x hodnot xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok x xxxxxxxxxx třech xxxxxx.

(10) Při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cen, xxxxxxx xxxxxxxx bonusů xx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx povinně xxxxxxxxxxxx postupuje Úřad xxxxx xxxxxx o xxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx rozhodnutí.

§13

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx účtuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a provozovateli xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx distribuční xxxxxxxx a xxxxxx xxxx služby přenosové xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, x xxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §28a a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx operátorovi xxxx. Způsob x xxxxxxx účtování a xxxxxxx složky ceny xxxxxx distribuční xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx elektřiny mezi xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx regionální xxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;x xxxx xxxxxxxxxxxxx distribučních xxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x cenu xx xxxxx činnost xxxxx xxxxxxxx povinně xxxxxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxxxx druhů obnovitelných xxxxxx evidovaných xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §10 xxxx. 3 x xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx cenou x xxxx xx xxxxxxx povinně xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx vykupujícího xxxxxxxxx Xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxx výpočtu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x obnovitelných xxxxxx, a xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx hodnot xxxxx §11a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

XXXXX XX

XXXXX Z XXXXXXXXX XX SLUNEČNÍHO XXXXXX

§14

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx slunečního xxxxxx

Xxxxxxxxx odvodu xx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxx") xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx slunečního xxxxxx x xxxxxx xx 1. ledna 2022 xx xxxx xxxxxx práva xx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx uvedeném do xxxxxxx v xxxxxx xx 1. xxxxx 2009 xx 31. xxxxxxxx 2010.

§15

Subjekty xxxxxx

(1) Poplatníkem xxxxxx je xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx operátor xxxx a v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§16

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx bez xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx formou xxxxxxx xxxx nebo zeleného xxxxxx xx elektřinu xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx ze slunečního xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

§17

Xxxxxxxxxx od xxxxxx

Xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 30 kW x elektřina xxxxxxxx xx slunečního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx množství xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx x které xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §34a xxxx. 1 nebo 2.

§18

Xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx činí x xxxxxxx výroby elektřiny x zařízení xxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx xx 1. xxxxx 2009 xx 31. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx ceny 10 %,

x) zeleného xxxxxx xx xxxxxxxxx 11 %.

(2) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx činí x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxx 2010 xx 31. xxxxxxxx 2010 x případě xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxx 20 %,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx elektřinu 21 %.

§19

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx obdobím xx xxxxxxxxxx xxxxx.

§20

Xxxxxx výběru odvodu

(1) Xxxxxx odvodu xx xxxxxxx srazit xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx odvod ze xxxxxxx odvodu do 25 xxx xx xxxxxxxx odvodového xxxxxx; xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx odvodu.

§21

Xxxxxx xxxxxx

(1) Správu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Při správě xxxxxx se postupuje xxxxx daňového xxxx.

§22

Rozpočtové xxxxxx xxxxxx

Xxxxx xx příjmem státního xxxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXX TEPLA X XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxx xxxxx

§23

Xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx za xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx teplo xxxxxxxx xxxxxxxx obnovitelného zdroje.

(2) Xxxxxxx tepla z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx tepla") xx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx podpory tepla, xxxx

x) xxxxxxxx podpory xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx bonusu xx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx státních xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo finančních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů.

(5) Xxxxx zvolit xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx tepla, který xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdrojů podle §24 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, energii biomasy xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx skládkového a xxxxxxxx plynu xxxx xxxxx z obnovitelných xxxxxx podle §25a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx energii xxxx energii biomasy. Xxxxx na xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx provozu xx 1. ledna 2022 se vztahuje xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celky xxxxxx x xxx uvedení xx provozu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 5 let.

(6) Xxxxxxx tepla, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podporu xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přímo x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx stanoví prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§24

Provozní podpora xxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx tepla xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx licence xx xxxxxx tepelné xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx tepla uvedené xx xxxxxxx od 1. xxxxx 2022 xx provozní podpora xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x výrobny xxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx spalující xxxxxxx xxxx využívající xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 200 xX, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx tepla xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Provozní podpora xxxxx se vztahuje xx teplo vyrobené xx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stanovenou xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, x xxxxxxxx výroby xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx energii,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x podporovaného xxxxx x parametrů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x celkovým jmenovitým xxxxxxxx xxxxxxxx xxx 20 XX xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx 2 XX z xxxxxxx xxx výrobě xxxxx x plynných xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx udržitelnosti xxx paliva z xxxxxxx x xxxxxx xxxxx skleníkových plynů xxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx; paliva z xxxxxxx vyrobená x xxxxxx a xxxxxx xxxxxx než xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx splňovat pouze xxxxxxxx úspor xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů,

d) x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx emisí skleníkových xxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx; biokapaliny xxxxxxxx z odpadů x xxxxxx xxxxxx xxx zbytků ze xxxxxxxxxxx, akvakultury, xxxxxxxx x lesnictví xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx emisí xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x tuhého xxxxxxxxxxx odpadu, který xxxxxxxxx xxx kritériím xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx využitím xxxxxxxxxxx odpadu, a xx pouze xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx části xxxxxxxxxxx odpadu; x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rozložitelné x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx obsahu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx podpora xxxxx xx nevztahuje xx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 3 nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §27 xxxx. 5 xxxx. x), xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx naměřené xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x poruchy xxxxxxxx zařízení,

d) teplo xxxxxxxx x bioplynu, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx provozní xxxxxxx xxxxxxxxx.

§25

Xxxxxxxxxx podpora xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxx výrobny xxxxx x obnovitelných xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx2) x těchto xxxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx podpory xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx nebo finančních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů, xxxxxxxx xx zcela xxxx x části xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxx xx výzvy x xxxxxx nabídek xxxxx příslušných xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x obnovitelných zdrojů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx2) z těchto xxxxxxx xxxxx.

(3) V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx výrobnu tepla xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx15).

(4) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx investiční xxxxxxx xxxxx vztahuje xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx paliva xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx právním xxxxxxxx. Xxxxxxx kritérií udržitelnosti xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx tepla xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 30 dní xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx provozu.

(5) Investiční xxxxxxx tepla xx xxxxxxxxxx xx solární xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx roční xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účinných xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx zásobování xxxxxxxx energií eviduje x způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxxx Xxxx xx 30. xxxxx xxxxxxxxxxxxx roku.

§25x

Xxxxxxxxx podpora xxxxx

(1) Xxxx xxxxxxx udržovací xxxxxxx xxxxx xxx, xxx došlo k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x výroben tepla xxxxxxxxxxx biomasu nebo x výroben tepla xxxx xxxxxxxxx společně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx provozními náklady x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx využívající geotermální xxxxxxx.

(2) Xxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx tvorby ceny xxxxx použité Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do rozvodného xxxxxxxxx xxxxxxxx soustavy xxxxxxxxxx tepelnou xxxxxxx xxxxx x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx monitoringu xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx podporu tepla xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx výrobcem, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx 2022. Xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tepla xx 31. xxxxxxxx 2022, vznikne xxxxx xx udržovací podporu xxxxx xx xxx 2022 při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 2022.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx tepla xxxx xxxxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxx pravomocného xxxxxxxx xxxxx §35 odst. 8, xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx bylo xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezdlužnost x xxxxxxx xxxxxxxx nadměrné xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podpory xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do státního xxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 5 xxxx. x).

(7) Na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx požadavky, podmínky x xxxxxxxx xxxxxxx x §23 a 24.

§26

Xxxxxx xxxxx na xxxxx

(1) Zelený xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x Xx/XX x xxxxxxxxxx pouze x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx je 1 xxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx x to xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, na základě xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, hradit výrobci xxxxxx xxxxx xx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx zeleného xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx naměřených hodnot

a) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tepelnou xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 písm. x) x §25a xxxx. 3 xxxxx xxxxxxx xxxxx dodaného xxxxx pocházející x xxxxxxxxxxxxx zdroje v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §25a odst. 3, xxxx

x) užitečného xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §24 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx prováděcího právního xxxxxxxx.

§26x

Xxxx xxxxxxxx bonusu xx teplo

(1) Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §24 xxxx xxxxxxxx bonusu xx xxxxx xxx, xxx xxx podpoře xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx provozu xx 1. xxxxx 2022 xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx toků xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx splnění xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x prodeje elektřiny x tepla. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx parametry x výši xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Úřad xxxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx na základě xxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxxx paliva x xxxxx ceny xxxxxxxxx x xxxx tepla x xxxxxx změn.

(3) Xxxx xxxxxxx v xxxxx kalendářním xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx ročního xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx uvedeným x §25a.

(4) Úřad je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podpory xxxxx xxx, aby xxx xxx, xxx xx xxxxxxx tepla uvedena xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx cen xxxxxxx xxxxxxx xx zemního xxxxx na xxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxx 10 XXx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx roky.

(5) Xxx stanovení xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx podpory xxxxxxx v cenovém xxxxxxxxxx.

§26x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 382/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§26x

Xxxxxxxxx transformační xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx energií

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "přechodná xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx") xx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx tepelného zařízení xxxxxxxx zásobování xxxxxxxx xxxxxxx umístěné na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x na xxxxx xxxxxx byly xxxxxxxx xxxxx z neobnovitelného xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx skleníkových xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx35).

(2) Přechodná transformační xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §3.

§26b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 382/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2022

§26x

Xxxxx a povinnosti xxxxxxxxxxx s přechodnou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tepla

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tepla xx vztahuje na xxxxxxxx licence na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vyrábí teplo x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx transformační xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tuto xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpis.

(3) Xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx předat elektronickou xxxxxx operátorovi trhu xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx tepla x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x neobnovitelného xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §26d xxxx. 7 a na xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxx xxxxx doplňující xxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxx, rozsah xxxxx x termín xxxxxxx x evidence údajů xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(4) Výrobce xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx přechodnou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxx tepla z xxxx xxxxxxx úplnými x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2030 x po xxxxxxxx xxxx zajistit xxxxxx tepla x xxxxxx xxxxxx energie xxx z xxxx. Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx doložení závazku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx x neobnovitelného xxxxxx xx x případě xxxxxx xxxxx z xxxx xxxxxxx předávat xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx k transformaci xxxxxx tepla xxxx xxxxx x pravdivé xxxxx x xxxxxxx xxx plnění závazku xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4. Způsob a xxxxxx xxxxx x xxxxxxx plnění xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§26x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 382/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§26x

Xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Přechodná xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx výroby xxxxx.

(2) Bonus x xxxxxxxxxxxx výroby xxxxx xx stanoven x Xx x je xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(3) Zúčtovacím xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx.

(4) Operátor xxxx xx xx xxxxxxx vyúčtování xxxxx xxxxxxxx 7 x xxxxx xxxxx §26c xxxx. 3 xx 5 xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx tepla výrobci xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx podporu xxxxxx.

(5) Xxxx bonusu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx tepla xx stanovena xxxx xxxxxx rozdílu xxxxxxxx xxxxx ceny xxxxxxxxx xx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xx kalendářní rok, xx xxxxx xx xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx poskytuje, x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx skleníkových xxxxx xxxxxxxxxxx přechod x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxx podle §3 x množství xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nakoupených x xxxxxxxxxx výrobcem tepla x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx35) xx pokrytí xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tepelnou xxxxxxx xxxxx §26b odst. 1 xx zohledněním §26b odst. 2 x xxxxxxxxxxx xxxx, xx který xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx poskytuje. Xxxxxxxxx xxxxx cenu xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do 31. xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, za xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 nesmí xxxxxxxxx xxx čtvrtiny xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx povolenky stanovené xxxxx xxxxxxxx 5 x xxxxxxxx povolenek xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nakoupených x xxxxxxxxxx výrobcem xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx35) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx soustavy xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §26b odst. 1 se zohledněním §26b xxxx. 2.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx výroby tepla xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx skleníkových plynů x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§26x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 382/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§27

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx licence xx rozvod xxxxxxx xxxxxxx16) xx xxxxxxx&xxxx;xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx vyrobené x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xx tím xxxxxx xxxxxxx připojení xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení. Povinnost xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxx x bezpečný xxxxxx xxxxxxx soustavy xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx její části xxxx xxxxxxx využití xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxx připojení xxxxxxx xxxxx x výkupu xxxxx nevzniká,

a) xxxxx xxxxxxx xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx tepelné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona,

b) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx soustavy zásobování xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx celkových xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx odběratele xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx tepelné xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx parametry xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení soustavy xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx připojení.

(3) Xxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) dodaného xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 písm. a) xxxx §25a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) užitečného xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx podle §24 xxxx. 2 písm. x) způsobem xxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdrojů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §24 odst. 2 xxxx. a) x §25a nebo xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx tepla xxxxx §24 xxxx. 2 xxxx. b), xx xxxxxxx vzniká nárok xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x systému xxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxxxx všechny xxxxx x xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Výrobce xxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx úplné x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx rozvodného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx výrobny xxxxx xxxxx §24 odst. 2 písm. a) x §25a xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxx evidenci x xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x výrobny xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx údajů; xxxxxx xxxxxxx údajů, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xx vyžádání xxx Xxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxx") x xxxxxxxxxxxx, x případě společného xxxxxxxxx obnovitelného xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx zdroje xxxxxx množství xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x zvlášť xxxxxxxx xxxxx x neobnovitelného xxxxxx, skutečné xxxxxx xxxxxxxx obnovitelného zdroje x xxxx kvalitu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx tepla xxxxxxxx, který stanoví xxxxxxxxx právní předpis.

(6) Xxxxxxx tepla xx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx x provozovat xxxxxxx x platným xxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxx,

x) zdržet xx xxxxxxxxxx neoprávněných zásahů xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx do xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxx 2

Podpora xxxxxxxxx

§27x

Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x distribuční xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx24) Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx25), xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Podpora xxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx výrobně xxxxxxxxx

x) x souladu x xxxxxxxxx xx kvalitu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx x xxxxxxx vyrobená x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx zbytků xx xxxxxxxxxxx, akvakultury, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx emisí xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x podporovaného druhu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) provozované xxxxxxxxx licence xx xxxxxx plynu,

e) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx celky, xxxxx xxxxxx v xxx uvedení do xxxxxxx xxxxxx 5 xxx; xx xxxxx xxx xxxxxxx biometanu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Podpora xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx neoprávněnou xxxxxxxx xxxxxxxxx x přepravní xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx26), xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx x xxxxxxxxx výrobce xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zajištění xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx chyby x xxxxxxx měřicího zařízení.

(4) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx zaregistrovat x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výrobnu xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 90 xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx. Pokud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx, xxxxx na xxxxxxx biometanu nevzniká. Xxxxxx a rozsah xxx registraci xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§27x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 382/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§27x

Xxxxxx bonus na xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x Kč/MWh xxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx obdobím xxx úhradu xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx 1 měsíc.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx subjektem xxxxxxxxx27) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx zúčtování, xx vykupující biometanu xxxxxxx xxxxxxx odpovědnost xx xxxxxxxx28).

(4) Pokud x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx bonus na xxxxxxxx.

(5) Vyúčtování xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx operátorovi trhu xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxx xx úhradu xxxxxxxx bonusu xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§27x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 382/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§27x

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx

(1) Úřad xxxxxxx x daném xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xxxx xxxxxxx zeleného xxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxx součet xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx dobu životnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx splnění xxxxxxxxxxx x ekonomických parametrů x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příjmů x xxxxxxx xxxxxxxxx. Úřad xxxx stanovit xxxxxxxxxx xxxx ročního zeleného xxxxxx na biometan xxxxxxxx xx surovin xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x prováděcím xxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x ekonomické xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx upravuje xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx monitoringu xxxxxxx xx pořízení xxxxxx x ceny zemního xxxxx a xxxxxx xxxx.

(3) Xxxx xx xxxxxxx stanovit xxxxxxxx xxxx xxxxxxx biometanu xxx, xxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxx biometanu xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx bonus xx xxxxxxxx nejvýše pětinásobek xxxxxxxx xxxxx ceny xxxxx xx vnitrodenním xxxx x plynem xxxxxxxxxxxxx operátorem xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x hodnot xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx cen xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx letech.

(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx biometan xxxxxxxxx Xxxx podle xxxxxx x cenách x výši podpory xxxxxxx v cenovém xxxxxxxxxx.

§27x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 382/2021 Xx. s účinností xx 1.1.2022

§27x

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx trhu x xxxxxxxxxx

(1) Provozovatel xxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy nebo xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx provozovanému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x to xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxx jiným právním xxxxxxxxx30). Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterému xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx a spolehlivého xxxxxxx plynárenské xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozovatel distribuční xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx plynu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx biometanu xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx plynárenskému zařízení xxxx xxxxxxx předávací xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xx vyžádání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx nákladů xxxxxxxxxxxxx x xxxxx připojením, xxxxx xxx přijetí x xxxxxxxx žádosti x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx připojení.

(3) Výrobce xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx předávací xxxxx xxxxxxx biometanu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx přepravní xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx operátora xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx30).

§27x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 382/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§27e

Podmínky xxxxxxx biometanu

(1) Xxxxxxx biometanu xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx zajistit xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx místě xxxxxxxxxxxxx zařízení, x xxxxx xx výrobna xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx údaje související x výrobnou x xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx výrobu xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx biometanu, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx zeleným xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx stanice xxxx výdejní xxxxxxxx xxxxx připojené x xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx

x) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx biometanu xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x metrologii,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do čerpací xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx x rozdělením xx pokročilý x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x surovinách xxxxxxxxx pro výrobu xxxxxxxx biometanu x xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem.

(3) Výrobce xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx a xxxxxxxxxx měřicí zařízení xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x metrologii,

b) xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zásahů xx xxxxxxxxx xxxxx neoprávněné xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx zařízení podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxx do xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx operátorovi xxxx xxxxx x xxxxxxxx naměřené hodnoty xxxxxxxx biometanu xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 x xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xx vyžádání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx, rozsah x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxx x předávaných xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§27x vložen právním xxxxxxxxx x. 382/2021 Xx. x účinností xx 1.1.2022

§27x

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx vyrobený xx výrobnách biometanu xxxxxxxxx úpravou xxxxxxx xxxxxxxxx využívajících xxxxxxx xxxx být vyroben xxxxxxx z 35% xxxxxx surovin xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x prováděcím xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx výrobnách biometanu, xxxxx nevznikly xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x 45% xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pokročilý biometan xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, xxx pokročilý biometan, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx dopravy, a xx pro plnění xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a pokročilý xxxxxxx xxx xxxxxxx1). Xxx jiné xxxxx xxx v odvětví xxxxxxx xxx takto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pouze x xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxx biometanu, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xx čerpací xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx výrobce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

§27x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 382/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

XXXXX XX

XXXXXXXXXXX XXXXXXX

§28

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, provozní xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podporu xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxx složky xxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x složky xxxx xxxxxx přenosové xxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxx,

x) tržbami z xxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx, referenční xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx očekávané průměrné xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx vysokoúčinné kombinované xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) dotací x xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x nízkouhlíkové xxxxxxx xx organizovaných trzích x realizační xxxxx xxxxx §9 odst. 3 xxxxxx o xxxxxxxxxx k xxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxxxxxx energetice,

g) výnosy x xxxx záruky xxxxxx x x xxxxxxx záruky xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx převod xxxxxx xxxxxx pokročilého xxxxxxxxx xxxxx §45a x nabídnutých záruk xxxxxx xxxxx §45c.

(2) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx na úhradu xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx podporu xxxxx přechodnou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Vláda xxxxxxx svým xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, na úhradu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx transformační xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x to xx 30. xxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxx který Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x složku xxxx xxxxxx přenosové xxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx xxx poskytnutí xxxxxx xxxxx stanoví na xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a), x), c), x), x) x x), x to tak, xxx spolu x xxxx pokryly xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xx xxxxxxx elektřiny, xxxxxxxx xxxxxxx tepla, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx. Vláda xxxx xxxxxxxx prostředky xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx složky xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx ceny xxxxxx přenosové soustavy xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x dělení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx ceny xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx ceny xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx hladin xxxx kategorií xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx; věta druhá xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx vláda xxxxxxxx xxxxx xxxx první, xxxxx Xxxx cenové xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx dne, kdy xxxxx xxx usnesení xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxx xxxxxx ceny xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxxx místa x xxxxxxxxxx xxxx distribuční xxxxxxxxx xx napěťové xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x Kč/MW/měsíc xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x předávacím xxxxx xx smlouvě x připojení31); rezervovaný xxxxxx je xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxx xxxx xxxxxxxxx tvořících xxxx předávací xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tvořících xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x Xx/X/xxxxx xxxxx jmenovité proudové xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx prostředků xxx xxxxxxxxxx dotace na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; x případě, že xxxxxxxxx xxxxx není xxxxxxxx hlavním xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, použije xx jmenovitá proudová xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Při xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx distribuční xxxxxxxx x složky xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx elektřiny xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx Úřad bere x xxxxx rozdíly xxxx skutečně vynaloženými xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx tepla, xxxxxxxxxx transformační xxxxxxx xxxxx x podporu xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(6) Peněžní xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, provozní xxxxxxx xxxxx, přechodnou xxxxxxxxxxxxx podporu xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx pobočky xxxxxxxxxx xxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxx xxxxxxxxx operátorovi trhu x xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx a další xxxxxxxxx xxxxxxx výrobci, xxxxxxx tepla x xxxxxxx biometanu Úřadu x souvislosti xx xxxxxxx výroben elektřiny, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx operátorovi xxxx xxxxx x držitelích xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx elektřiny x xxxxx a xxxxxxxxx o původu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x výrobnách, xx xxxxx xxxx xxxx osvědčení xxxxxx, xxxxxx xxxx, x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx práva xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx povinně vykupujícímu xxxxx pro úhradu xxxxxxxxx cen, a xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxx xxxxx odstavce 7.

(10) Xxxxxxxx vynaloženými xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx biometanu xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) vyplacené xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, výrobcům xxxxx x neobnovitelného xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx elektřiny, provozní xxxxxxx tepla, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podporu xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x podporou xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podporou xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x soudními xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, provozní xxxxxxx tepla, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podpory,

d) xxxxx náklady xxxxxxxxxxx x podporou xxxxxxxxx, xxxxxxxx podporou tepla, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a podporou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví.

(11) Xxxxxxxxxx výnosy xxxxxxxxx xxxx xx podporu xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx tepla, přechodnou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tepla x xxxxxxxx biometanu,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správními x xxxxxxxx řízeními, xxxxx xx týkají xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx transformační xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx elektřiny, xxxxxxxx xxxxxxxx tepla, přechodnou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tepla x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(12) Xxxxxxx xxxxxxx v odstavci 10 písm. a) xx x) x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 11 xxxx. x) xx x), xxxxx přísluší x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx služby xxxxxxxxxxx soustavy x xxxxxx ceny xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx elektřiny.

§28a

Způsob a xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a složky xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Platba složky xxxx xxxxxx distribuční xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx") xx xxxxxx x xxxxxx počtu xxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx místo x kalendářním xxxxxx, x xxxxx dní x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx hradí xx xxxxxxxxx období xxxxxx xx xxxxxxx elektřiny xx xxxx součinu xxxxxxxxxx složky ceny xxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxxx na podporu xxxxxxxxx xxxxxxxxx Úřadem x velikosti sjednaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx předávacích místech xxxxxxxxx hlavními xxxxxxxx xxxx x případě xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxx jističe xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx platba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx za odběrné xxxxx xx zúčtovací xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 495 Xx/XXx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx množství xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx soustavy xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxx xx změně xxxxxx xxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx služby xxxxxxxxx soustavy na xxxxxxx elektřiny podle §28 odst. 4, xxxxx zákazník xx xxxxxxxxx období xxxxxx xx xxxxxxx elektřiny xxxxx xxx xxxxx x xxxxx stanovenou xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx období x xxxxxxxx složkou xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx lokální xxxxxxxxxxx soustavy xxxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx, xx které je xxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxx x elektřinou, xxxxxxx xxxxxxxx9) xxxx xxxxxxxxx x lokální xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx provozovateli nadřazené xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx rozdílu xxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rezervovaného xxxxxxx xx všech xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lokální xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavou x xxxxxxx plateb xxxxxxxxx účastníky xxxx x elektřinou, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Maximální xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 495 Xx/XXx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx lokální xxxxxxxxxxx xxxxxxxx z nadřazené xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx sníženého x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z lokální xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx soustavy. X případě, xx xxxxx x rámci xxxxxxxxxxx období ke xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx ceny xxxxxx přenosové xxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 4, hradí provozovatel xxxxxxx distribuční xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na podporu xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx až třetí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x odlišnou xxxxxxx ceny xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx ceny služby xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx elektřiny.

(4) Je-li xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x elektřinou připojeno x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x záložním xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx maximální xxxxxx xx podporu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxx xxxxxxxx elektřiny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx hlavních x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx zúčtovacím xxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na podporu xxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 x 3 xx xx celkového xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odebrané xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx spotřebu xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx a tepla, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do distribuční xxxxxxxx umístěné x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přenosové soustavy xxxx provozovatelem distribuční xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx v xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx elektrické xxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx drážní dopravy xx xxxxx železniční, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx.

(6) Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx31) xxxxx sjednán xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxx pouze xxxxxxxxxxx příkon xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx pro xxxxxxxxx platby xx xxxxxxx xxxxxxxxx součet xxxxxxxxxx rezervovaných xxxxxxx xxxxxxxx vedení na xxxxx napěťové xxxxxxx. Xxxxx xx smlouvě x xxxxxxxxx31) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, použije xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx podporu elektřiny xxxxx sjednaného rezervovaného xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx napěťových xxxxxxxxx.

§29

(1) O xxxxxxxxxx xxxxxx operátorovi xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podporu xxxxx x podporu xxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx schválení xxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 3 xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ministerstvo xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx jednu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx ukončení xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §28 xxxx. 3, ministerstvo xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zohlední xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX KOMBINOVANÉ XXXXXX XXXXXXXXX X XXXXX, PODPORY XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXX XXXXX Z XXXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxx 1

Přiměřenost xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx provozu x xxxxxx xx 1. xxxxx 2006 xx 31. xxxxxxxx 2015

§30

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podpory xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdrojů se xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx uvedených xx xxxxxxx v xxxxxx xx 1. xxxxx 2006 do 31. xxxxxxxx 2015. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx vnitřní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx práva xx xxxxxxx nepřekročí xxxxxxx v xxxxxxxxx 8,4 % xx 10,6 %. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxx xxxxx nařízením.

(2) X xxxxxxx překročení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se jedná x xxxxxxxxx podporu. Xxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxx

x) podporou xxxxxxxxx x obnovitelných xxxxxx,

x) xxxxxxxx podpory xxxxxxxxx x obnovitelných xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxxxx kombinované xxxxxx xxxxxxxxx a tepla, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výroby xxxxxxxxx anebo x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxx (dále jen "xxxx provozní xxxxxxx"), xxxx

x) souběhem xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx elektřiny xxx zdroj xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx x období xx 1. xxxxx 2013 xx 31. prosince 2015, u xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx snížena x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podpory xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx") xxxxx §31, x xxxxxx x žádosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §34 a x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podpory x xxxx úřední xxxxx §35.

(4) Přiměřenost xxxxxxx se x xxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx 3 po xxxx xxxxxxxx účetních xxxxxxxx xxxxx na podporu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx tuto xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx malého xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx malého xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podpory xx xxxxxxx32).

(5) X xxxxxx elektřiny xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx od 1. xxxxx 2013 xx 31. xxxxxxxx 2015 xx souběhem xxxxxxx xxxxxxxxx s investiční xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx nad 20 % x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů, xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx pravidel xxxxxxxx xxx rok, ve xxxxxx byl xxxxx xxxxxxxxx uveden do xxxxxxx, snížené o xxxxxxxx část xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x poskytnutou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podpory elektřiny xx xx xx xx, že xxxxx xxxxxxxxx byl uveden xx provozu xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx uveden x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxx prověření xxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xx má xxxx xx xx, xx xxxx obnovitelné xxxxxx xxxxx xxxx důlní xxxx x xxxxxxxxxx xxxx využívaný x xxxxxx energie xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx xx 1. xxxxx 2006 do 31. xxxxxxxx 2012, x xxx posuzování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxxxx energii důlního xxxxx použije xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx tohoto xxxx xx xxxxxxx postupuje xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx výroben xxxxxxxxx, x kterých xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2015 xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ode xxx udělení xxxxxxxxxx xx výstavbu xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx řízení xxxxxxxx xxxx 18. xxxxxx 2011.

§31

Sektorové šetření

(1) Sektorovým xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Pro xxxxx xxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx období xxxxxx uvedení xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx šetření xx uplynutí 10 xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Podkladem xxx xxxxxxxx stavu xxxx v sektorovém xxxxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x výrobně elektřiny x xxxxx provozu xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xx ke zjištění xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx technické a xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx technických a xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx provozu xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(5) Xxxxx ministerstvo při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vnitřního xxxxxxxxxx procenta xxxxxxxx x xxxxx sektoru xxxxx §30 xxxx. 1, xxxxx, xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zprávu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx o xxxx xxxxx každoročně xx 30. xxxxxx. Pokud xxxxxxxxxxxx xxx sektorovém xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, o xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx převyšuje xxxxxxx xxxxxxx v §30 xxxx. 1.

(7) Xxxxx xx v sektoru xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx všechny xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx náležející xx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x

x) x xxxxxxx je xxxxxx podpory elektřiny x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) X oznámení podle xxxxxxxx 7 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poučí výrobce x xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxx xxxxx §33 a x xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx 3 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podporu elektřiny x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx čerpal xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx podporou xxxxxx xxxxxxx do výše xxxxxxx malého xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx minimis32).

§32

Plošná xxxxxx podpory x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory

(1) Pokud xx výsledkem sektorového xxxxxxx xxxxxxxx rizika xxxxxxxx xxxxxxx, Úřad xxx xxxxxxxxx vyrobenou xx xxxxxxxxx elektřiny xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x výkupní xxxxx stanovenou podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx, ve xxxxxx xxxx výrobna xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx výkupní xxxx, x xx x xxxxxx výši, xxx xxx xxxxxxx xxxxx stanovenou výkupní xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vnitřního xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 1.

(2) Xxx stanovení ročních xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx elektřiny náležejících xx sektoru, xx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx podpory, a xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx hodinového xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxxxxx obdobně.

(3) Xxxx xx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x souladu xx zprávou x xxxxxxxxxx šetření podle §31 xxxx. 6 x s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

§33

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podpory

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx šetření xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x podpory xxxxxxxxx xxxxx §30 odst. 2 xxxx. x), xxxx výrobce oznámit xxxxxxxxxxx xxxx, xx xx od xxxxxxx xxxxxxxxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxx po roce, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx elektřiny. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx výrobně xxxxxxxxx xx zbývající dobu xxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxx právo xx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx podpory xxxxxxxxx xxxxx §30 odst. 2 xxxx. c) xxxx výrobce xxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu, že xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx podporu xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx investiční xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx elektřinu xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx začátku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xx zbývající xxxx životnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx

x) xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx šetření xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) stanovené Xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §32 sníženou x xxxxxxxxxxx investiční xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podpory x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 se xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx elektřiny xx xxxxxxx dvanáctého xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxx xxxxx elektřiny uveden xx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx trvání xxxxx na podporu xxxxxxxxx. Způsob xxxxxx xxxxxxxxx výše celkové xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx oznámit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxxxx cenového xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx §32.

(6) Operátor trhu xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx o xxxxxxx, který oznámil xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2,

b) ukončit xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx uveden xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx individuální xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ceny,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx kalendářního roku xxxxxxxxxxxxx po xxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxx individuální xxxxxxxx xxxxx odstavce 2, x neprodleně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxx vykupující je xxxxxxx v xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, od začátku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx xx roce, xxx byl xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxx stanovenou xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx oznámil xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1,

x) vykupovat elektřinu xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 2.

(8) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx individuální opatření x zajištění přiměřenosti xxxxxxx podle odstavce 1 xxxx 2 x xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, xxxxx, xx xxxxxxx elektřiny xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx x žádosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podpory

§34

(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx elektřinu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sektoru, xxx který Úřad xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx nadměrné xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx individuálních xxxxxxxx xxxxxxx do 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxx xxxxxxx podporu x xxxxxxxxxx nadměrné xxxxxxx podle §32. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podmínek podpory xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, u xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 2 písm. x), x to xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx šetření, xxxxx výsledkem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zjištění xxxxxx nadměrné xxxxxxx. X xxxxxxx výrobce xxxxxxxxx Xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podmínek xxxxxxx xxxx požádat x xxxxxxxxxx x

x) xxx, xx xxx xxxxxxxxx vyrobenou xx xxxxxxx elektřiny trvá xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxxx xx podporu ve xxxx stanovené Úřadem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx, xx xxxxxx xxxx výrobna xxxxxxxxx uvedena xx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx množství elektřiny x XXx pro xxxxxx po desátém xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx roce, xx xxxxxx byla výrobna xxxxxxxxx uvedena do xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx x stanovení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obecných náležitostí xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx identifikující xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx provozu. Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(4) Žádost x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx nepředložil xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx výrobně xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Pokud xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx, že při xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x odstranění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nedosáhne xx dobu xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx procenta xxxxxxxxx do xxxxxxx xx xxxx xxxxx §30 xxxx. 1, xxxx že xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx minimis32). Xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x), xx xxx xxxxxxxxx vyrobenou xx xxxxxxx elektřiny trvá xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny právo xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx Úřadem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx, xx xxxxxx xxxx výrobna xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

(6) X případě xxxxxxxxxx Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xx xxxxxxx nárok xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx rozdílu mezi xxxx podpory xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro rok, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, a xxxx podpory xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxx upravil xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx dne xxxxxx xxxx účinnosti.

(7) Xxxxxxxx-xx Xxxxxxxx x stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b), xxxx výrobce v xxxxxx xx desátém xxxxxxxxxxx roce následujícím xx xxxx, ve xxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx uplynutí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené x xxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x době vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na podporu xx xxxxx výkupní xxxx.

(9) Operátor trhu xxxx v xxxxxxx xxxxxxx formou výkupní xxxx povinně xxxxxxxxxx xxxx po doručení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxx xxxxxxx vyplácení xxxxxxx, xxxx xxxxxx vyplácení xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§34x

(1) X xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 2 xxxx výrobce xxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxx na xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx nedosáhne 6,3 %, požádat Inspekci xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx elektřiny, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx x stanovení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, za xxxxx se xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, ve xxxxxx nebylo xxxxxxxx xxxxxx nadměrné xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx vnitřního xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx trvání xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 6,3 %. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx podat xx 6 měsíců xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §31 xxxx. 6. Ustanovení §34 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx, xxxx. 3, 4 x 8 xx pro xxxxxx x žádosti podle xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx x MWh xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx hradí xxxxx, vyrobené xx 1. lednu 2022, xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx pro výrobnu xxxxxxxxx xxxxxxx 6,3 %. Xxxxxx výpočtu xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxx xxxxx, stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx odvodu xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, uhrazené xxxxxxxx xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx které se xxxxx xxxxx, plátce xxxxxx přestane xxxxxxx xxxxxx xxxx vybírat xxxxx ze základu xxxx, na xxxxxxx xxxxxxxx pravomocného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2.

§34a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 382/2021 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2022

§35

Xxxxxx o stanovení xxxxxxxx podpory z xxxx úřední

(1) Inspekce xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx úřední, xxxxx výrobce, u xxxxxxx je souběh xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 2 nebo xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx lhůtě xxxxx §34.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx vychází x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx poskytnutých výrobcem x jím xxxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny x xxxxxx x technických x xxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx provozech, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výroben xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx Inspekce xxxxxx, xx xxxxxxxx x výrobce xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podporované xxxxxxxxx x MWh xxx xxxxxx xx xxxxxxx kalendářním roce xxxxxxxxxxxx po xxxx, xx kterém xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx životnosti xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx, zda právo xx podporu xx xx výši stanovené Xxxxxx

x) podle podmínek xxxxxxxx pro xxx, xx kterém xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uvedena xx provozu, xxxxx x sektoru xxxxxx xxxxxxxx riziko xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxxxx nadměrné xxxxxxx, pokud xxxx x sektoru xxxxxxxx xxxxxx nadměrné xxxxxxx.

(5) Xxxxx Inspekce xxxxxx, xx xxxxx u xxxxxxx x nadměrné xxxxxxx, xxxx rozhodnutí, xxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) uloží xxxxxxxxx xxxxxxx prostředků xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pravomocného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobce xxxxx na podporu xx formě xxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx výkupní xxxx povinně xxxxxxxxxx xxxx po doručení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 povinni xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na maximální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx, xx x xxxxxxx nedošlo x xxxxxxxx podpoře xxxx xx neexistuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx zahájeno xxxxxx v xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, Inspekce xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 2

Přiměřenost podpory xxxxxxxxx z vysokoúčinné xxxxxxxxxxx výroby xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxx elektřiny x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx od 1. xxxxx 2013 xx 31. prosince 2015

§36

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x tepla x xxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxx zdrojů se xxxxxxx x zdrojů xxxxxxxxx uvedených do xxxxxxx x období xx 1. ledna 2013 xx 31. xxxxxxxx 2015. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podpory xxxxxxxxx z vysokoúčinné xxxxxxxxxxx výroby xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxx zdrojů xx §30 xx 35 xxxxxxx obdobně, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx.

(2) Xxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výroby xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jiné xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x podpora xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx přiměřená, xxxxx xxxxxxx výnosové procento xxxxxxxx za dobu xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 6,3 %.

(3) Sektorové xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx kombinované xxxxxx xxxxxxxxx a tepla x pro xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 5 XX.

(4) U xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výroby xxxxxxxxx x tepla x u xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 5 XX Inspekce xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx úřední.

(5) Xxxxxx zdrojů xxxxxxxxx x vysokoúčinné kombinované xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonem xxx 5 XX poskytne Xxxxxxxx xxxxxxxx trhu.

Díl 3

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x x xxxxxxxxxx zdrojů, xxxxxxx tepla x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx elektřiny, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2016 a xxxxxxxxxxx udržovací xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

§37

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx elektřiny x tepla x x druhotných xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdrojů x xxxxxxx elektřiny x výroben xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx 1. ledna 2016, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx modernizovaným xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nelze xxxxxxxx poskytovat x xxxxx provozní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx transformační podpory xxxxx.

(2) Xxxxxxx elektřiny, xxxxxxx tepla xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx") xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx poskytovat x xxxxxxxxxx podporou. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podpora xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx; to xxxxxxx x xxxxxxx provozní xxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, výrobny xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx poskytovaných xxxxxx xxxxx odstavce 2

x) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx sníženou výši xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx podpory xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx poskytnuté xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, podpory xxxxxx výkupní xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx tepla xxxx xxxxxxx biometanu xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, podpory tepla xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx odpovídající xxxx poskytnuté xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zeleného xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx,

x) informovat xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx poskytnuté xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx vykupující xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, pokud xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx výkupní xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx podpory xxxxxxxxx x xxxxxx odpovídající xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx operátorem xxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x).

XXXXX VIII

OMEZENÍ XXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXX PODPORY XXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX

§38

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx případech

(1) Xxxxxxx elektřiny, podpora xxxxx, přechodná xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx výrobcem biometanu, xxxxx

x) xxxx ke xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x systému xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xx xx dobu, xx xxxxxx xx xx ně xxxxxxxxx xxxx xx podnikatele x obtížích xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxx xxxxxxx33); tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx tepla, xxxxxxx xxxxx x neobnovitelného xxxxxx xxxx výrobce xxxxxxxxx písemným čestným xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v návaznosti xx sdělení Xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx34), x xx xx xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxxxxx dluh; xxxxxxxxxx dluh xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx tepla, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx písemným xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Podpora xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx elektřinu xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxx je na xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx organizovaném operátorem xxxx dosaženo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§39

Informační povinnost

(1) Výrobce x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx tepla x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx operátorovi xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podpory

a) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xx provozu xxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) výši xxxxxxxx investiční podpory x veřejných xxxxxxxxxx, xxxxx jim byla xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx podpory x xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

&xxxx;(2) Xxxxxxxxx x výši xxxxxxx xxxxxxxxxx výrobci, xxxxxxx xxxxx, výrobci xxxxx z neobnovitelného xxxxxx xxxx výrobci xxxxxxxxx na výrobu xxxxxxxxx, tepla xxxx xxxxxxxxx x výrobny, xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx nároku xx xxxxxxx 100 000 XXX, předá xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx systému Xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Operátor xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx po dobu 10 xxx od xxxxxxxx poskytování xxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, výrobce xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx příjemcem xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx podporu x xx xxxx xxxxxxxxxxxxx 5 xxx. Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx biometanu xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx doklady xxxxxxxxxxxx, Xxxxx x Xxxxxxxx. Xxx změně xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx doklady xxxx xxxxxx kopie. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokladů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx modernizace xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx předpis.

(5) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx palivo z xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x použitém xxxxxx xx xxxx 5 let a xx vyžádání xx xxxxxxxxxxx Úřadu, Inspekci, xxxxxxxxxxxx, Ministerstvu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxx paliva, xxxxxxxxx xxxxxx a dovozce xxxxxx x biomasy xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x použitých xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx výrobu xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx 5 xxx ode xxx, xxx tyto xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx.

§40

Doba xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xxxxx na podporu xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x podpory elektřiny xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny, xxxx, xxxxx x §30 xx 36 xxxxxxxxx xxxxx, ode xxx xxxxxxx výrobny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx výrobu elektřiny x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx podporu xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx podporu xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx provozu xx dobu jejich xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxx x modernizované xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx výrobny xxxxxxxxx x systému operátora xxxx a xxxx xxx xxx provedení xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx její životnosti.

(4) Xxxxxx x postup xxxxxxx xxxxxxx elektřiny, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx a dobu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xx udržovací xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x přechodnou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx nařízením xxxxx xxxxx §3.

(6) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx zaniká xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx. Xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podpory x xxxxxx změny xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Výrobna xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx než 1 XX uvedená xx xxxxxxx od 1. xxxxx 2022 xx 31. xxxxxxxx 2022 xx pro účely xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xx provozu xx dni 1. xxxxx 2023.

§41

§41 (hlava XXXX) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 131/2015 Sb.

§42

§42 (hlava VIII) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 131/2015 Sb.

§43

§43 (hlava VIII) xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 131/2015 Sb.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXX XXXXXX, XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXX PŮVODU

§44

Záruka xxxxxx energie

(1) Xxxxxx xxxxxx xxx vydat xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx x xxxxx s xx xxxxxxx xx považují xx xxxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxx původu elektřiny xx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xx přenosové nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx vydává xx xxxxxxxx biometanu, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx a dodáno xx přepravní nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx xx období xxxxxxx kalendářního xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx tepla xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx tepelného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx období xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx vydává na xxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v České xxxxxxxxx x dodáno xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx stanice xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx jednoho kalendářního xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx původu stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§45

Vydávání xxxxx původu xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx v elektronické xxxxxx operátor xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx elektřiny, výrobce xxxxx, výrobce xxxxx x xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxx biometanu nebo xxxxxxx vodíku (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx") xx xxxx účet xxxxxx v evidenci xxxxx původu. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx záruky xxxxxx nejpozději xx xxxxxxxx měsíců od xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx záruka původu xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxx výrobce energie xxxxxxxxxxx výrobnu xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx záruky původu xx xxxxxxx energie xxxxxxx xxxxxx elektronickou xxxxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxx množství xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, provozovatel xxxxxxxxxxx soustavy, xxxxxxx xxxxx, provozovatel čerpací xxxxxxx xxxx výdejní xxxxxxxx, xx xxxxx xx přímo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxx povinni xxxxxx xxxxxxxxxxxxx formou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vydávání záruky xxxxxx. Rozsah xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx předpis.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxx záruku xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx předaných naměřených xxxx xxxxxxxxxxx hodnot x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx tepla xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx původu xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 1 XXx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x vysokoúčinné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, operátor xxxx vydá xxxxxx xxxxxx elektřiny, ve xxxxx budou uvedeny xxx tyto skutečnosti.

(6) Xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx výrobnách s xxxxxxxx xxxxxxxxxx tepelným xxxxxxxx xxxxxxx 20 XX x případě xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx tepelným xxxxxxxx xxxxxxx 2 XX v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx záruky xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx udržitelnosti podle xxxxxxxxxxx právního předpisu.

(7) Xxxxxxxxx xxx vydání xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxx biometan.

§45x

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx evidence

(1) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx dobu xxxxxxxx xxxxxx od xxxxx xxxxxx xxxxxx energie, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx do té xxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxx záruky xxxxxx x evidenci xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx. Držitelem xxxx je xxxxxxx xxxxxxx xx výrobu xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx výrobu xxxxxxx xxxxxxx, xx rozvod xxxxxxx energie, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx činnosti operátora xxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu37) a xxxxxxx vodíku.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx záruk xxxxxx, xx které

a) xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx účtů,

b) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx původu,

c) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx držitelem účtu x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, tepla xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, smluvního státu Xxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx prostoru xxxx Xxxxxxxxx konfederace (dále xxx "xxxx členský xxxx"),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx původu xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zákazníkovi xxxx xxxx osobě xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx a eviduje xxxxxx xxxxxx původu, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx operátorem xxxx,

x) xxxx x eviduje xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx původu došlo xx základě xxxxxxxxx xxxx nepravdivých xxxxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx po xxxxxxxx xxxx platnosti, pokud xxxxxx xxxxxx nebyla xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, že x xxxxxxxx xxxxx původu xxxxxxx záruku xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo jiné xxxxx, která xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx účtu, x výjimkou xxxxxxxxx xxxx, xxxx povinni xxxxxx xxxxxxxxxxxxx formou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x pravdivé xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx převod, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx účtu, s xxxxxxxx operátora xxxx, xx povinen xxxxxxxxxxx xxxx hradit xxxx xx vydání záruky xxxxxx, xxxx za xxxxxx záruky xxxxxx x xxxx za xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx záruk původu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx biometanu.

(7) Postupy, xxxxxxx x podmínky xxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, uznání, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, náležitosti xxxxxxx x vydání záruk xxxxxx a převod xxxxx původu, způsob xxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx převodu, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx původu x xxxxxx účtů x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x normou xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx40).

(8) Operátor xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx používání xxxxxxxx xxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový přístup.

(9) Xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx vydání záruky xxxxxx, cenu za xxxxxx záruky xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxx x evidenci xxxxx původu x xxxx xxxxxx původu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx záruky původu x xxxx za xxxxxx záruk původu xxxxxxxxxxx biometanu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxx xxxxxxx, který přijal xxx danou výrobnu xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx nebo xx xxxx výrobna x xxxx podání xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx operátora xxxx x xxxxxx podpory xxxxxxxxx, jejíž xxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx podle xxxxxx xxxxxx, provozní podpory xxxxxxxxx xxxx podpory xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx vydání xxxxxx původu x xxxx xxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxx může xxxxxxxx záruku xxxxxx xxx jednotku xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§45x

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x jiném státě

(1) Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx členském xxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xx umožněn xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx původu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx v Xxxxx republice, x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dodané xxxxxxxxxxx xxxx xxxx osobě, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x tomto jiném xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxx vyřazení. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx záruk xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx záruky xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx informovat xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx oznámí Evropské xxxxxx xxxxxxxx záruky xxxxxx včetně xxxxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxx republice xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx původu xxxx.

(2) Xxxxxxxx trhu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx uznávání xxxxx původu vydaných x Evropské xxxx x x xxxxx xxxxx, x xxxxxxx-xx x xxxxxxx dovozu xxxx vývozu xxxxxxx xxxx Evropskou xxxx x xxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xx použije ustanovení xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

§45x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 382/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§45c

Některá xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Právo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx biometanu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx podporu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxx původu podle xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx účtu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx původu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx plynu nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx čerpací xxxxxxx xxxx xxxxxxx jednotky, xxxxx xxxx připojeny x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; to xxxxxxx x případě xxxxxx původu pokročilého xxxxxxxxx xxxxxxxxx operátorem xxxx podle věty xxxxx odstavce 4.

(3) Xxxxxxxx trhu je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx evidovaných xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx plynu, xxxxx dodávají zemní xxxx x biometan xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jednotek, a xx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx celkové xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx anebo zkapalněný xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx výdejních xxxxxxxx v České xxxxxxxxx.

(4) Operátor trhu xx xxxxxxx umožnit xxxxxxxxxx převod xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nejvýše x xxxxxxx celkového xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx dodávaného xx xxxxxxxx xxxxxxx plynu x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3. Xxxxxxx xxxxxx původu evidované xx odděleném účtu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xx prospěch xxxxxxx xxxxxxxx účtů xx xxxx převodu xxxxx původu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zahrnující hodnotu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dodávce xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 x xxxxxxxx xxxxxxx záruk xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 stanoví xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§45x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 382/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

XXXXX X

XXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX X TEPLA XXXX DRUHOTNÝCH ZDROJŮ

§46

Osvědčení x původu elektřiny

Osvědčení x původu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx x xxxxxx") xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx elektřinu z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výroby xxxxxxxxx x xxxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx.

§47

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx výrobce elektřiny x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx které xxxx uvedeny xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x schéma xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx výroby xxxxxxxxx x tepla, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx energie x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx zařízení sníží xxxxxxx xxxxxxx energie xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Žádost x xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xx podává xx formuláři, xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Výrobce xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx vydání.

§47x

Xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx

(1) Xxxxxxx osvědčení x xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx o vydání xxxxxxxxx o xxxxxx xx jiné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx x původu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxxxx x původu xxxxx, pokud

a) xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx vydáno na xxxxxxx neúplných xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxx ztratilo xxxxxxxxx xxxxxxx elektřinu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x tepla xxxx x druhotných xxxxxx.

§47x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 382/2021 Xx. x účinností xx 1.1.2022

HLAVA XX

XXXXXXXXX PLNĚNÍ XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXXXX XXXXX SKLENÍKOVÝCH XXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXX TEPLA X XXXXXX XXXXXXXXX X EVIDENCE XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX ZDROJŮ XXXXXXX X XXXXXXX

§47x

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx elektřiny, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx biometanu x dovozce, výrobce xxxx dodavatel paliv x biomasy xxx xxxxxx biometanu dokládají xxxxxxx kritérií xxxxxxxxxxxxx x úspor emisí xxxxxxxxxxxx xxxxx dokladem xxxxxxx v xxxxxxx x rozhodnutím podle xx. 30 xxxx. 5 xxxxxxxx 2018/2001/EU xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §47ba.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx emisí xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx prodejce vstupní xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx podle xx. 30 xxxx. 5 xxxxxxxx 2018/2001/EU xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s vnitrostátním xxxxxxx podle §47ba.

(3) Xxxxxxx x výrobce xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx z xxxxx z biomasy x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx dodavatel xxxxx x biomasy dokládají xxxxxxx kritérií xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů xxxxxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxx xx. 30 odst. 5 směrnice 2018/2001/EU xxxx dokladem xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx režimem xxxxx §47ba.

(4) U vstupní xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, dovozce xxxx xxxxxxxx vstupní xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxx xx. 30 xxxx. 5 směrnice 2018/2001/EU xxxx dokladem xxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §47ba.

(5) Osoba vydávající xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 až 4 xx povinna x xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx údaje.

§47xx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx udržitelnosti a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, výroby tepla x xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx surovina xxx xxxxxx xxxxxx x biomasy nebo xxxxxxx surovina xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx biometanu, kteří xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxx xxx dokládání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx emisí xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx povinni xxxxxxxx jednou ročně xxxxx ověřující původ xxxxxxx x plnění xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o akreditaci xxx ověřování množství xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx x akreditaci xxx ověřování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xx. 30 xxxx. 5 xxxxxxxx 2018/2001/EU. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx prokazování xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx emisí xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx povinni xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, vstupní xxxxxxxx xxx výrobu xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx výrobu xxxxxxxxx x xxxxxx úspor xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx prodejce xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx z xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, kteří využívají xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx biomasy x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů. Xxxx xxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§47ba xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 469/2023 Sb. x účinností od 1.1.2024

§47x

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x dopravě

(1) Xxxxxxxx xxxx provozuje způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x údaji x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxx x xxxxxxx").

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx energie x xxxxxxx umožňuje zejména

a) xxxxxxx a uchovávat xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx udržitelnosti a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx tento zákon xxxx jiný právní xxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx a využití xxxxxxxxx hmot xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a elektřiny x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx x uchovávat xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx stanoví xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx využití xxxxxxxxxxxxx xxxxxx energie x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x evidenci plnění xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx její xxxxxxx elektronickou xxxxxx x systému xxxxxxxxx xxxx.

(4) Operátor xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxx působnosti umožnit xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x elektronickým xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx využití xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx je povinen xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx o xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx využití obnovitelných xxxxxx energie v xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx využití xxxxxxxxxxxxx xxxxxx energie x xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx výši, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx požadovaných xxxxx.

(6) X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx operátorovi xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x pokrytí xxxxxxxxx nákladů operátora xxxx souvisejících x xxxxxxxx evidence plnění xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx část xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx energie x dopravě xxxxxxxxxxxx, x to xx xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) podklady xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trhu související x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx obnovitelných xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) celkovou xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx operátorovi xxxx xxxxx odstavce 5 a

c) vyčíslení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx operátora trhu xxxxxxxxxxxxx x provozem xxxxxxxx xxxxxx využití xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx žádost podle xxxxxxxx 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15. xxxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx využití xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXXXX DODAVATELŮ XXXXX ZAJISTIT MINIMÁLNÍ XXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX ZDROJŮ V XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX DODÁVANÝCH PRO XXXXXXXX XXXXX

§47x

Xxxxxxxxx zajistit xxxxxxxxx množství xxxxxxxxx x dopravě

(1) Xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx, xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx účely, xxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxx

x) 0,5 % energie x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx dodaném xx čerpacích xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx účely xx 1. ledna 2023,

x) 2 % xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx dodaném do xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx 1. xxxxx 2025, x

x) 40 % xxxxxxx x celkového xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx dodaném xx xxxxxxxxx stanic x xxxxxxxxx jednotek xxx xxxxxxxx xxxxx xx 1. xxxxx 2030.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxx pokročilého xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx účely násoben xxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx záruky původu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xx daňovém xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a

c) xxxxx xxxxx xxxxx zohledněn xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 ani xx splnění obdobné xxxxxxxxxx na území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(4) Pokud xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx distribuční soustavě, xx kterých xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx výdejních xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v rozsahu, x xxxxx měl xxxxxxx nabýt xxxxxx xxxxxx pokročilého biometanu xx operátora xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zemním xxxxx x biometanu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(5) Dodavatel plynu xx xxxxxxx každoročně x 30. xxxxxx xxxxx celnímu xxxxx xxxxxxx o splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pokročilého xxxxxxxxx v zemním xxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx ke xxxxxxxx xxx dopravní xxxxx. V hlášení xx xxxxxxxxx plynu xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx zajistit minimální xxxxx energie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx zahrnuje x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §47x. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx jeho xxxxxxxxxxxxx stránkách.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx hlášení xxxxx xxxxxxxx 5 xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx výzvě, xxxxx xx xx xxxxx plyn x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx spotřebě xxx xxxxxxxx účely xx xxxxxxxxxx xxx, xxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx neobsahující xxxxx pokročilý xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou x odstavci 1, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x nedodaného xxxxxx xxxxxxxxxxx biometanu x xxxxxx plynu x biometanu. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx biometanu xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 5 x kWh xxxxxxxxxxx a částky 3 Xx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx pokutu xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx ji zaeviduje. Xxxxxx je xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx oznámení xxxxxx platebního výměru. Xxxxxx xx spravuje xxxxx xxxxxxxx řádu x je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§47x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 382/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2022

§47e

Povinnost xxxxxxxx x xxxxxxx minimální xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx dobíjecí stanice xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx") je xxxxxxx xxxxxxxx, xxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx dobíjení vozidel x jím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanici xxx xx xxxxxxxxxx xxx x minimální podíl xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxx

x) 9 % xxxxxxxxx x celkového xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 1. ledna 2023,

x) 11 % xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx dobíjení vozidel xx 1. xxxxx 2025 x

x) 15 % xxxxxxxxx z xxxxxxxxx množství elektřiny xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2030.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xx zohledňována xxxxx

x) elektřina, pro xxxxxx xxxx x xxxxxxx její dodávky x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x obnovitelných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx elektřiny xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx elektřinu xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx provozované xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx podílu xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx energetickém xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx její dodávce x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx energie, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxxx dobíjecí xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 i xxxxxxxxx podle odstavce 2 xxxx. x), xx provozovatel xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xx xxxx náklad xxxxxxxx xxxxxx množství xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx o množství xxxxxxxxx vyrobené v xxxxxxxx místě x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx x provozovat xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 s platným xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx měřicího xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 nebo do xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx.

(5) Provozovatel dobíjecí xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx k 30. xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx povinnosti zajištění xxxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx energie x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx vozidel x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanici. V xxxxxxx xx provozovatel xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx minimální xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x převody xx xxxxxxx povinnosti xxxxx §47f. Xxxxxxx xx podává elektronicky xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Generálním xxxxxxxxxxxx cel xx xxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hlášení podle xxxxxxxx 5 xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx výzvě, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx dobíjení xxxxxxx xx kalendářní xxx jako na xxxxxxxxx obsahující elektřinu xxxxxxxxx x obnovitelného xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x obnovitelných xxxxxx xxxxxxx ve zbytkovém xxxxxxxxxxxx xxxx sestaveném x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou x xxxxxxxx 1, vzniká xxxxxxxxx uhradit xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyrobené x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Pokuta se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx nedodané elektřiny xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 6 x xXx a xxxxxx 18 Kč. X povinnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx platebním xxxxxxx x současně xx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx do 30 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Pokuta se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu.

§47e xxxxxx právním předpisem x. 382/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§47x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx elektřině dodávaných xxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx plynu nebo xxxxxxxxxxxx dobíjecí stanice xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §47d xxxx. 1 a §47e xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx vyrobených x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem a xxxxx právním předpisem38) x dodaných xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxx x xxxxxx, xxxxx pohonnou xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x obnovitelného zdroje xxxxxxx xxx dopravní xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx operátorovi xxxx.

(2) Xxxxxxxxx dohody xxx xxxxxxxx 1 jsou xxxxxxx operátorovi trhu xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obsah pohonných xxxx xxxx elektřiny xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx energie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x dodaných xxx xxxxxxxx účely, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx elektřinu.

(3) Xxxxxxx xx splnění xxxxxxxxxx xxxxx §47d odst. 1 a §47e xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxx elektronickou xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx obnovitelných xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx operátorovi xxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxxx trhu xxxxxxxxxx xxxxx o jednotlivých xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx celnímu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xx splnění xxxxxxxxxx xxxxx §47d xxxx. 1 a §47e xxxx. 1 lze xxxxxxxxxx nejpozději do 30. dubna kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prokazuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx biometanu x plynu x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx elektřiny z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(6) Dodavatel xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanice může xx splnění xxxxxxxxxx xxxxx §47d odst. 1 x §47e xxxx. 1 využít x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx obsah xxxxxxxxx xxxx xxxx elektřiny xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x jiného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podílů xxxxx §47d odst. 1 x §47e xxxx. 1 x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx množství xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx trhu.

(7) Využití xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pohonných xxxx xxxx elektřiny vyrobených x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx energie xx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x dopravě xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx formou x xxxxxxxx plnění využití xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxx x dopravě.

(8) Převody xxxxx xxxxxxxx 5 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zajištění minimálních xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx pouze x xxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §47d xxxx. 1 x §47e xxxx. 1 x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx38) xxxxx xxxxxx.

XXXXX XXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§48

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxxx správy xxxxxx, xxxxxxx Inspekce.

§49

Xxxxxxxxx

(1) Výrobce se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx operátora xxxx xxxxxxxx formu xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 2,

x) neoznámí povinně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 3,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx hodinovou xxxx xxxxxxx vykupujícímu xxxxx §11 xxxx. 4,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx referenční xxxxxx xxxxx podle §11 xxxx. 8,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx elektřinu podle §11a xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx nebo neprovozuje xxxxxx zařízení s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11a odst. 4 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §11a xxxx. 4 xxxx. x),

x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx bonusu xx elektřinu xxxx xxxxxxxx xxxxxx nepředá xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx hodnoty xxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx operátora xxxx neposkytne doplňující xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §11a xxxx. 5,

x) x xxxxxxx podpory xxxxxxxxx formou xxxxxxxxx xxx xxxxxxx elektronickou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §11a xxxx. 6,

j) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx sektorového šetření xxxxx §31 xxxx. 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo výši xxxxxxxx investiční xxxxxxx x veřejných prostředků xxxxx §39 odst. 1,

x) neuchová doklady xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nákladů xxxxxxx elektřiny po xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xx vyžádání xxxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 4,

m) x xxxxxxx, že xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x použitém xxxxxx xx stanovenou xxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 5,

x) v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx ročně audit xxxxx §47ba odst. 2, xxxx

x) x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx udržitelnosti x xxxxx emisí xxxxxxxxxxxx plynů, xxxxxxxx xxxxxxx kritérií xxxxx §47ba xxxx. 3.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny x xxxxxx hodinového xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx aukčního xxxxxx x xx vyrobenou xxxxxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxx do distribuční xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že nezměří xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §11a odst. 2.

(3) Xxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x tepla xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nezměří xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx teplo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §11a xxxx. 3, xxxx

x) nepředá ministerstvu xxxxx x pravdivé xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x původu xxxxx §47 xxxx. 2.

(4) Výrobce energie xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tepla, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x systému xxxxxxxxx xxxx xxxxx §45 odst. 1,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx elektřiny, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx podle §45 xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxxxx operátorovi xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §45a xxxx. 10.

(5) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx

x) xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §23 xxxx. 6,

b) nedoloží xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx §25 xxxx. 4,

x) nezajistí měření xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §27 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx předání xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx změny v xxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 4,

x) xxxxxxx elektronickou formou xxxxxxxxxxx trhu xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tepla xxxx užitečného tepla xxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx předávaných xxxxx xxxxx §27 xxxx. 5 xxxx. x),

x) x xxxxxxx, xx xxxxxxx pro výrobu xxxxx společného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx zdroje, xxxxxxxxxx xxxxx podle §27 xxxx. 5 písm. x),

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx měřidlo x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §27 odst. 6 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx součástí xxxx příslušenství nebo xx zajištění xxxxx xxxxxxxxxxx manipulaci xxxxx §27 xxxx. 6 xxxx. b),

i) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx výši xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx nevratné xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxx týkající se xxxxxxxxxxxx x provozních xxxxxxx xxxxxxx tepla xx xxxxxxxxxx dobu xxxx je xx xxxxxxxx nepředloží xxxxx §39 xxxx. 4,

x) x případě, xx xxxxxxx xxx výrobu xxxxx palivo x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §39 xxxx. 5,

x) x xxxxxxx, xx využívá xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx plnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x úspor xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jednou xxxxx xxxxx xxxxx §47ba xxxx. 2, xxxx

x) x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plnění kritérií xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx skleníkových xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx kritérií xxxxx §47ba xxxx. 3.

(6) Xxxxxxx biometanu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nezaregistruje xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky, x xxxxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx změny těchto xxxxx podle §27d xxxx. 3,

x) xxxxxxxxx xx xxxx náklad xxxxxx xxxxxxxx, kvality x xxxxx vyrobeného xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx operátorovi xxxx xxxxx související s xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx využitých xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §27e xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx biometanu xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x metrologii xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a údaje x surovinách xxxxxxxxx xxx výrobu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §27e xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx s platným xxxxxxxx xxxxx zákona x metrologii xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx proti neoprávněné xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx podle §27e odst. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx formou xxxxxxxxxxx trhu xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx biometanu x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx výrobce xxxxxxxxx x výrobny xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx operátora trhu xxxxxxxxxx další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx podle §27e xxxx. 4,

x) xxxxxxx operátorovi xxxx xxxx investičních xxxxxxx xxxx xxxx nevratné xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx prostředků xxxxx §39 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx výrobny xxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxx nebo xx xx xxxxxxxx nepředloží xxxxx §39 xxxx. 4,

x) v případě, xx používá xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx palivu xx stanovenou dobu xxxx je na xxxxxxxx nezpřístupní xxxxx §39 xxxx. 5.

i) x případě, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx dokládání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxx emisí xxxxxxxxxxxx xxxxx, nezajistí xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §47ba xxxx. 2, xxxx

x) x případě, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxx emisí xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx §47ba xxxx. 3.

(7) Xxxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) nepřevezme xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 nebo §27b xxxx. 3, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 5.

(8) Xxxxxxx vykupující xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxx podpora xxxxxxxxx, xxxxxxxxx ve výrobně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx jeho xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2 nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx elektřiny,

b) xxxxxxxxxxx xx stanovených xxxxxxxxx výrobce podle §11 xxxx. 4 xxxx 5,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx rozdíl xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx stanovenou Xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 6,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx podpory xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxxxx podle §33 xxxx. 7, §34 xxxx. 9 xxxx §35 xxxx. 7, xxxx

x) nehradí xxxxxxx xxxxxxxx xxxx podpory xxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 4.

(9) Xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx paliva xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx dokumenty x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx x x xxxxxxx jejich xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx stanovenou xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx dokumenty x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 6, xxxx

x) v xxxxxxx, xx xxxxxxx vnitrostátní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx udržitelnosti x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx prohlášení xxxxx §47ba odst. 4.

(10) Xxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x přenosové xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx přenosu elektřiny xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 2,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx výrobny xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo nezaregistruje xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 4,

d) nepředá xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11a xxxx. 7, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx složku xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx složku ceny xxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxx §13 xxxx. 1.

(11) Xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxxx nepřipojí xxxxxxx xxxxxxxxx jimi xxxxxxxxxxxxx plynárenskému zařízení xxxxx §27d xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx výrobny xxxxxxxxx xxxxxxxxx x jím xxxxxxxxxxxxx plynárenskému zařízení xxxx xxxxxxx předávací xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x těchto xxxxxxx xxxxx §27d xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §27d xxxx. 2.

(12) Xxxxxxx licence xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx vyrobené x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení podle §27 xxxx. 1.

(13) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx operátorovi xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx x uplatnění xxxxxx xxxxxx xxxxx §45a xxxx. 4, nebo

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxx §45a xxxx. 6.

(14) Xxxxxxxx trhu xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §3a xxxx. 1,

x) xxxxxxxx výrobci, xxxxxxx xxxxx xxxx výrobci xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §9 odst. 3, §26 xxxx. 3 xxxx §27b xxxx. 4,

x) neuhradí xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx výroby xxxxx xxxxx §26d xxxx. 4,

x) neuhradí xxxxxx xxxxx xxxxx §9a odst. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx cenou x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 2,

f) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx podle §28 odst. 9,

g) xxxxxxx ministerstvu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §31 xxxx. 8,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx x výrobci, xxxxx xxxxxx individuální xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §33 xxxx. 6 písm. x),

x) neukončí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zdroje xxxxxxxxx xx stanovené lhůtě xxxx neprodleně neinformuje xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 6 xxxx. b),

j) neposkytuje xxxxxxxx výši podpory xx xxxxxxxxx lhůtě xxxx xxxxxxxxxx neinformuje xxxxxxx vykupujícího podle §33 odst. 6 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 9 xxxx §35 xxxx. 7,

l) xxxxxxxxxx Inspekci informace xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 5,

m) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 3 xxxx. x),

x) nehradí výrobci, xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx biometanu xxxxxxxx xxxx podpory xxxxx §37 odst. 3 xxxx. x),

x) neinformuje xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 3 xxxx. c),

p) xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §39 xxxx. 2,

q) neuchová xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §39 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §45a xxxx. 5,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx původu xxxx xxxxxxxx přístup xx evidence xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §45a odst. 8,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na odděleném xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxx plynu, kteří xxxxxxxx xxxxx plyn x biometan xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §45c xxxx. 3,

u) xxxxxxxx xxxxxxxxxx převod xxxxx xxxxxx nejvýše x xxxxxxx xxxxxxxxx množství xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §45c odst. 4,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je podle xxxxxx zákona xxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxx v dopravě xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §47c odst. 3,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Ministerstvu zemědělství, Xxxxxxxx, orgánům xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §47c xxxx. 4, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, která xxxx x xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxx x dopravě xxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx plnění využití xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxx nákladů spojených xx zajištěním přístupu x xxxxxxxxxxx požadovaných xxxxx podle §47c xxxx. 5.

(15) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx výrobny xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx výrobní xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxx registruje xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx podle §27d xxxx. 1.

(16) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx ministerstvu xxxxx x xxxxxxxx informace x vydání xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §47 odst. 2.

(17) Xxxxxxx osvědčení x xxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx změny xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx podle §47a xxxx. 1.

(18) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy, provozovatel xxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx čerpací xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, výrobce xxxxxx x xxxxxxxxxxxx rozvodných xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nepředají operátorovi xxxx úplné a xxxxxxxx informace xxxxxxxx xxx xxxxxxxx záruky xxxxxx xxxxx §45 xxxx. 2.

(19) Provozovatel xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §47e odst. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx místě x xxxxxx xx dobíjecí xxxxxxx podle §47e xxxx. 3,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §47e xxxx. 4,

d) nezdrží xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zajištění xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx do měřicího xxxxxxxx xxxxx §47e xxxx. 4, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx elektřiny spotřebované xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx provozované xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §47e odst. 5.

(20) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxx x splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podílu xxxxxxx pokročilého biometanu x zemním xxxxx x biometanu, xxxxx xxxxxx ke spotřebě xxx xxxxxxxx účely xxxxx §47d odst. 5.

(21) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx zdroje xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx transformační xxxxxxx xxxxx podle §26c odst. 2,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §26c xxxx. 3,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxx xxxxxxx výrobu xxxxx x xxxx xxxxx §26c xxxx. 4,

x) xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2030 xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxx §26c odst. 4, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx údaje o xxxxxxx xxxxxx závazku xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx §26c odst. 5.

(22) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 21 xx xxxxx xxxxxx xx 50 000 000 Kč. Xxxxxxx-xx se přestupku xxxxxxx, výrobce biometanu xxxx výrobce xxxxx, xxxx výrobce tepla x xxxxxxxxxxxxxxx zdroje xxxxx se pokuta xxxxxxxxx xx výše xxxxxxx nároku xxxxxxx xxxx xxxxxxx tepla xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx. Omezení xxxxx xxxx druhé xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxxxxxxx 2, xxxxxxxx 4 xxxx. x), xxxxxxxx 5 písm. x) a xxxxxxxx 6 písm. e).

§50

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxx 5 let. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 8 xxx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) Přestupky xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx.

§51

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx podpora

(1) Xxxxx-xx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, přechodné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx biometanu x případech, xxx xx xxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx nevzniklo xxxxx xxxx došlo-li x xxxxxxx xxxxxxx elektřiny, xxxxxxxx xxxxxxx tepla, xxxxxxxxx transformační xxxxxxx xxxxx nebo podpory xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx ze xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výrobny xxxxxxxxx, xxxxxxx tepla, xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx čerpání xxxxxxx"), Xxxxxxxx z xxxx xxxxxx rozhodne x xxxxxxxxxxxx čerpání xxxxxxx a xxxxxxx xxxx rozsah podle xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx tepla, výrobce xxxxx x neobnovitelného xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx je povinen

a) xxxxxxxxxxx čerpanou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 dnů ode xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Inspekce x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxx penále xx xxxxxxxxxxx čerpání xxxxxxx xx výši 0,1 % xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx neoprávněně xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, výrobce xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx výroby xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, kdy xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, maximálně xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx čerpanou xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, kterou výrobce, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výrobny xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x neobnovitelného xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vrátil xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx výzvy xxxx xxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxxx čerpané podpoře. Xx řízení x xxxxxxxxxxx čerpané xxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x správním xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx neoprávněně xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxx xxxx. Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podpory x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a penále xxx xxxxxxxx xx 10 let xx 1. ledna roku xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, x němž došlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§52

Rozhodování sporů

Úřad xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx předmětem xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx z druhotných xxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx elektřiny x xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpory xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

§53

Xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů x xxxxxxx jejich xxxxxxx xxx výrobu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, tepla z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx způsobu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx půdě x xx travním xxxxxxx při výrobě xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx pokročilý xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a minimální xxxxxxxxx xxxxx energie xx výrobnách xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx tepla x obnovitelných xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxx x obnovitelného xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx zdrojem,

d) způsob xxxxxxxxxx množství xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx množství obnovitelného xxxxxx x xxxx xxxxxxx, skutečného využití xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdroje,

e) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdrojů x xxxxxxxxx x x xxxxxxx výroby xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx tepla, xxxxxxx xxxxxxxxx, výrobny xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x výrobny xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxx xxxxxx záruky původu, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx trhu od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, provozovatel xxxxxxx stanice xxxx xxxxxxx jednotky, xx xxxxx xx přímo xxxxxxxxx výrobna biometanu, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tepelných xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx vypočtené hodnoty x vyrobeném xxxxxxxx xxxxxxxxx, biometanu, vodíku xxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x podmínky xxx vydání, převody, xxxxxxxxx, uznání, vyřazení x zrušení xxxxxx xxxxxx, náležitosti žádosti x xxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx původu, xxxxxx xxxxxxxxx informací a xxxxxxxxx údajů xxxxxxx x vydávání záruk xxxxxx, způsob xxxxxxx, xxxxxx, uplatnění, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx původu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) vzor xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx,

x) způsob xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxxxx kombinované výroby xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx elektřiny z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výroby xxxxxxxxx x tepla x xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx rozložitelné x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nevytříděného xxxxxxxxxxx odpadu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx uchovávaných xxxxxxxxx x záznamů x xxxxxxxxx druzích xxxxxxx, bioplynu, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a x xxxxxxx jejich xxxxxxx xxx výrobu xxxxx,

x) kritéria xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx emisí xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx, rozsah xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx ověřující xxxxx xxxxxxx x plnění xxxxx emisí xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x plnění xxxxx xxxxx skleníkových xxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro dokládání xxxxxx xxxxxxxx udržitelnosti x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů,

l) rozsah xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx předávání x evidence naměřených xxxx xxxxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx formou xxxxxxxx xxxxxx xx elektřinu x aukčního bonusu,

m) xxxxxx údajů x xxxxxxx x způsob xxxxxxx a evidence xxxxxxxxxx xxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x podpory xxxxxx xxxxxxxxx cen,

n) xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x evidence xxxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxxx x dodaného xxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdrojů xx xxxxxxxxxx tepelného xxxxxxxx xxxxxxxx zásobování xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx tepla x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx údajů a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení soustavy xxxxxxxxxx xxxxxxxx energií x užitečného xxxxx,

x) xxxxxx registrace místa xxxxxxx vyrobeného xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx rozvodného tepelného xxxxxxxx a xxxx xxxxx u podpory xxxxxx zeleného xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx uvedení xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxx množství xxxxxxxx xxxxxxxxx na svorkách xxxxxxxxxx, užitečného tepla x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, technologické xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx tepla x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx spotřebu na xxxxx ztrát xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x nárokem xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x obnovitelného xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx výrobu elektřiny x xxxxxxxx nebo xxxxxxx i xxxx xxxxxx,

x) způsob a xxxxxx měření xxxxxxxxx, xxxxxxxxx na kvalitu xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozsah xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx období xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x použitého xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, vzory xxxxxx xxx zjištění rozsahu xxxxxxxxxxx a ekonomických xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx elektřiny x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx výši xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx poskytování provozní xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx výpočtu xxxxxxxx xxxxxxxxx, za xxxxx xx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx výpočtu snížení xxxx xxxxxxx elektřiny x obnovitelných zdrojů x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx 1. ledna 2013 xx 31. prosince 2015 xx souběhem xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 20 % z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x požadavky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x jednotlivých xxxxx podporovaných zdrojů xxxxxxx a rozsah xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsob xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úpravy xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

xx) rozsah xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx údajů,

ab) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx vyrobeného xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx biometan x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx výrobu xxxxxxxx biometanu x xxxxxxx a způsob xxxxxxx těchto údajů,

ac) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx plynu na xxxxxxx dodávce xxxxxxx xxxxx x biometanu,

ad) xxxxxx předání xxxxx, xxxxxx údajů a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx výrobce xxxxx x neobnovitelného xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x neobnovitelného xxxxxx, xxxxxxxx závazku xxxxxxx xxxxxx xxxxx x uhlí x xxxxxxx xxx plnění xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x množství xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx údajů xxx xxxxxxxxxx bonusu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx tepla xxxxxxxxxx trhu.

(2) Xxxx xxxxxxx vyhláškou

a) technicko-ekonomické xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx cen, referenčních xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx jednotlivých xxxxx podporovaných xxxxxx xxx výrobu xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx x výši xxxxxxxxx xxxx,

x) dobu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x výroben xxxxxxxxx x podporovaných xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výrobny xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

x) postup xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxx trhu,

e) xxxxxxx x postupy xxxxxx x xxxx režimů xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx transformační podpory xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx výkupní xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxx, operátorovi xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zeleného xxxxxx xx elektřinu, xxxxxxxx xxxxxx xxx obnovitelné xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx povinně xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx elektřiny x obnovitelných zdrojů xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) termíny x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx povinně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx x elektřinou x x situaci, kdy xxxxxxx x sesouhlasení xxxxxxx x poptávky xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx distribuční xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx přenosové xxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx x provozovatelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx provozovateli xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xx stanovení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx měrných provozních xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx ceny xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§54

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Pro xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx nárok na xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výkupních xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vykupujícího xxxxx §10 odst. 2. Xxx xxxxxxxxx x těchto výroben xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx její xxxxxxx xxxx odpovídala xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx výkupní ceny xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §11 odst. 4 x xxxxxxx, kdy xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx organizovaným xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podle §11 odst. 5. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx věty první, xxxxx x třetí xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §4 odst. 4, 5 x 8 x §12 xxxx. 7 tohoto xxxxxx. Xxxxxxx elektřiny xxxxx xxxx xxxxx xx x v případě, xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, právo xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx elektřiny formou xxxxxxxxx cen v xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pro xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bonusů xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Na xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx povinně xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2. Xxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx postupuje Xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx jejich výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx elektřiny xxxxx xxxx první, druhé x xxxxx se xxxxxxxxxx ustanovení §4 xxxx. 4, 5 x 8 a §12 xxxx. 6 xxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx má xxxxx xx účinnosti xxxxxx xxxxxx zvolit si xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx energie, x xxxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx distribuční xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soustavě, xx nárok na xxxxxxx elektřiny xxxxx xxxxxx zákona. Pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx provozu x roce 2011. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx uplatňovaly xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 180/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx energie x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 330/2010 Sb.

(4) Xxx xxxxxxxxx x výroben xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx které xxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx nárok na xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výroby elektřiny x xxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zelených xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx ustanovení §5 xxxx. 3 xxxxxx zákona.

(5) Xxx xxxxxxx elektřiny xxxxxxx xx provozu xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx podporu elektřiny xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx podporu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx dobu životnosti xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxx xxxx xxxxxxx.

(6) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdroje x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx kombinovanou xxxxxx xxxxxxxxx x tepla, xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2015.

(7) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx vydané xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx zákonů se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a osvědčení x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(8) Xx xxxxxxxx období xxxxxxxx 2012 je xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odvést xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 25 xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(9) Xxxxxxx x xxxxxxx elektřiny uzavřené xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxx podpoře xxxxxxxxx cenami, xxxxxxxx xxxxxxxxx dne 31. xxxxxxxx 2012. Výkupní xxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx x časovém xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x zúčtování xxxxxx xxxxxxxxx dohodnutém x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx dne 31. xxxxxxxx 2012. Xxxxxxxx, na jejichž xxxxxxx zaplatí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výkupu xxxxxxxxx dohodnutém x xxxx xxxxxxx, který xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx výrobce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxxxxxx regionální xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 5. xxxxx 2013.

(10) Ujednání xxxx xxxxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx nebo provozovatelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy x xxxxxxxx xxxxxxxx xx úhrady zeleného xxxxxx xxxxxxxx uplynutím xxx 31. xxxxxxxx 2012. Xxxxxx xxxxx xx elektřinu xxxxxxxxx x časovém xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx bonusu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx, který xxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, skončí xxxxxxxxx xxx 31. xxxxxxxx 2012. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx jím xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v časovém xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sjednaném xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xx 5. xxxxx 2013.

(11) Xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy x xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxx příspěvku k xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx elektřiny x xxxxx x xxxx vyrobené z xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 31. xxxxxxxx 2012. Xxxxxxxxx x ceně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výroby xxxxxxxxx x xxxxx a xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx dohodnutém xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, který xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx úsek, xxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxxxxxxxx dne 31. xxxxxxxx 2012. Xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx x množství xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx podklady, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx příspěvek x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výroby xxxxxxxxx x tepla x xxxx vyrobené z xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx úseku xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx z kombinované xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x nebo xxxxxxxx x druhotných xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx provozovatelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 5. xxxxx 2013.

(12) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo provozovatele xxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 9, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 10 x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx vyrobené x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 11 v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výrobci xxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxx nepředá naměřené xxxx vypočtené údaje x množství xxx xxxxxxxx elektřiny x xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx uhradí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výrobci xxxxxx bonus, x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo vypočtené xxxxx o xxxxxxxx xxx vyrobené xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx provozovatel přenosové xxxxxxxx nebo provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx příspěvek x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx vyrobené z xxxxxxxxxx zdrojů xx 28. xxxxx 2013, xxxxxxxxxx dnem 1. xxxxxx 2013 xx xxxxxxxxx xxxx.

(13) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vzniklé xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x důvodu, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx cenu xxxx xx xxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx elektřiny a xxxxx x xxxx xxxxxxxx x druhotných xxxxxx, přecházejí dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx trhu.

(14) Xxxxxxx x výrobny xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, který xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx uplatňoval xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, do xxxx xxxxx formy xxxxxxx provedené na xxxxxxx podání žádosti x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 5 xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxxxx do 30 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona provozovatelem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx formou xxxxxxx zelených xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, do doby xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx žádosti x xxxxx formy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 5 xxxxxx xxxxxx, je registrován xx 30 dnů xx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přenosové xxxx xxxxxxxxxxx soustavy x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx.

(15) Ustanovení §4 xxxx. 4 a xxxx. 5 xxxx. x) a x) x §5 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx xx nevztahují xx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx uvedených xx xxxxxxx do 24 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx.

(16) Na xxxxxxxxx vyrobenou xx xxxxxxxxx elektřiny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záření xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx soustavě Xxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx soustavy x xxxxxxxxx státu x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx č. 180/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxx využívání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 330/2010 Sb., xx ustanovení §4 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se taková xxxxxxx xxxxxxxxx považuje xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx provozu xxxx, xxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx o připojení xxxxxxxxx x elektrizační xxxxxxxx sousedního xxxxx.

(17) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx elektřiny xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx do provozu xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx taková xxxxxxx elektřiny xxxxxxxx xx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxx xx provozu xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx podporu xxxxx xxxxxx č. 180/2005 Sb., x xxxxxxx výroby xxxxxxxxx x obnovitelných xxxxxx xxxxxxx x x změně některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx obnovitelných xxxxxx), ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx č. 330/2010 Sb. Xxxxx xx xxxxxxx vzniká xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxxx nárok na xxxxxxx xxxxx zákona č. 180/2005 Sb., o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx využívání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xx xxxxx účinném přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx č. 330/2010 Sb.

(18) Xxxxxxxx xxxxxxx související x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x druhotných xxxxxxxxxxxxx zdrojů17), které xxxxxx xxxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx x provozovateli xxxxxxxxxx distribuční soustavy xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx roku, ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, stanoví Xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx upravuje xxxxxx xxxxxxxx cen x xxxxxxxxxxxxx odvětvích x xxxxxxx xxx xxxxxxxx cen17) xx xxxxx účinném x 31. prosinci 2012. X xxxxx stanovené xxxxxxxx faktory xxxxxx Xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx elektřiny x xxxx xx xxxxxxxxxx elektřiny xx xxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxxxx regionální distribuční xxxxxxxx a provozovateli xxxxxxxxx soustavy podle §13 xxxx. 1 xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx nabyl xxxxxxxxx.

(19) Xxxxx žadatel x xxxxxxxxx získal x xxxx před 1. xxxxxx 2010 xxxxxxxxx výkonu pro xxxxx xxxxxxxxx výrobny xxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx elektřiny, k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §3 xxxx. 5 xxxxxx x. 180/2005 Xx., x podpoře xxxxxx elektřiny z xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 330/2010 Xx., x xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nemá xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx v takové xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona zaniká. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zaniká xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Povinnost provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx nákladech xx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxx xxxxxxxxxx xx připojení, xxxxxxxxx xxxxx nedotčeny.

(20) Xxxx xxxxxxx poprvé xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §26 x bonusu xx decentrální xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §42 xxxxxx zákona xxx xxx 2013.

§55

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 180/2005 Sb., x xxxxxxx výroby xxxxxxxxx x obnovitelných xxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů).

2. Xxxxx č. 137/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 180/2005 Sb., x xxxxxxx výroby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx obnovitelných xxxxxx).

3. Xxxxx č. 330/2010 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 180/2005 Xx., x podpoře xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdrojů energie x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxx využívání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx energií

§56

Zákon č. 406/2000 Sb., x hospodaření xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 359/2003 Xx., xxxxxx č. 694/2004 Xx., zákona x. 180/2005 Sb., xxxxxx č. 177/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Sb., xxxxxx x. 574/2006 Xx., xxxxxx x. 393/2007 Sb., zákona x. 124/2008 Sb., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 299/2011 Xx. x xxxxxx x. 53/2012 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xxxx. b) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx".

2. X §1 xxxx. c) se xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "výrobků xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx".

3. X §1 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se písmeno x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x využití xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.".

4. X §2 xxxx. 1 písm. x) xx xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx plynu" xxxxxxxx slova "x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx".

5. X §2 odst. 1 xxxx. x) xx za xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx".

6. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxx.

7. X §2 xxxx. 1 písmeno x) xxx:

"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx zdroj tepla xxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxx,".

8. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) se za xxxxx "xxxxx xxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xx".

9. X §2 xxxx. 1 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx r), které xxx:

"x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx budovy, xxxxx probíhá xx xxxx xxx 75 % xxxxxxx plochy xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx taková xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x energetickými xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx spotřeb xxxxxxx xx vyšší než 75 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.".

10. X §4 xxxx. 5 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxx se vyhodnotí xxxxxxxx vytápění a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obnovitelné xxxxxx energie x xxxxxx infrastruktuře".

11. X xxxxx xxxxx III xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx".

12. X §5 odst. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx".

13. X §5 odst. 4 xxxx. x) xx slova "a xxxx druhotných xxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.

14. X §5 xxxx. 4 xx xx konci xxxxx písmene g) xxxxxxxx slova ", xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx".

15. X §5 odst. 4 xxxx. x) se xx xxxxx "obnovitelných" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx".

16. X §5 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx energie".

17. X §5 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno l), xxxxx xxx:

"x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".

18. X §6 odst. 10 se xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx energie" x slovo "xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".

19. V §6 xx doplňuje xxxxxxxx 11, xxxxx zní:

"(11) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx čerpadel, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x nezkreslené informace x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na použití.".

20. X §6x xxxx. 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zní: "Xxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x ekonomické xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterými jsou:".

21. X §6a odst. 4 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx chladu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx energií,".

22. V §6x xxxx. 4 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx d) xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx xxxxxxxxx".

23. X §6x xxxx. 5 xx xxxxx ", xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx auditů xxxxx §9," xxxxxxx.

24. X §6x odst. 6 xx xx xxxxx "1&xxxx;000 m2" xxxxxxxx slova "v xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,".

25. X §6x se xxxxxxxx odstavec 12, xxxxx xxx:

"(12) U xxxxxx budov xxxxxxx xxxxxx a při xxxxxxxxx změnách xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx technické, xxxxxxxxxx x ekologické xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx energie xxxxxxxxxxx x průkazu je xxxxxxxxx xxxx vlastník xxxxxx povinen tyto xxxxxx instalovat. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx s nulovou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx dodávky xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxxx tepelnou energií, xx xxxxx xxxx x předcházejícím xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

26. X §6x xx xxxxxxxx odstavec 13, xxxxx xxx:

"(13) X xxxxxx xxxxx x při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx budov x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a ekologické xxxxxxxxxxxxxxx instalace xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx je xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx instalovat. Xxxx xxxxxxxxx může být xxxxxxx také xxxxxxxxx xxxxx x nulovou xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx soustav xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx byla x xxxxxxxxxxxxxx kalendářním xxxx xxxxxxxx více xxx xxxxxxxx tepelné xxxxxxx z obnovitelných xxxxxx.".

27. X §7 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

28. X §8 xxxx. 1 se xxxxx "Xxxxxxxx unie" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis;".

29. X §8 xxxx. 2 xxxx. x) x §8 xxxx. 4 xxxx. x) xx xx slovo "xxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx xxxxxx".

30. V §10 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx písmene c) xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx energetiky nebo xxxxxxxxxxxx".

31. V §10 xxxxxxxx 5 zní:

"(5) Xxxxxxxx způsobilost x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxx vysokoškolské vzdělání xxxxxxxxxxxxx nebo doktorského xxxxxxxxxx programu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x technologií a 3 xxxx xxxxx x xxxxx energetiky x stavitelství xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x 5 let xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx ukončené xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kvalifikace xxxxx xxxxxx x. 179/2006 Xx. x 5 xxx xxxxx x xxxxx energetiky x xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx věd x xxxxxxxxxxx x 5 xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.".

32. X §10 xxxx. 13 xx xx xxxxx "xxxxxxx-xx xxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxx".

33. X §11 xxxx. 1 xx xx xxxxx textu písmene x) xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x druhotných zdrojů xxxxxxx".

34. V §11 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx energie a xxx zařízení využívající xxxxxxx x obnovitelných x xxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxx.".

35. X §12 xxxx. 1 písm. x) x x §12x xxxx. 1 xxxx. f) xx xx slova "§6x xxxx. 1," xxxxxxxx xxxxx "12 xxxx 13,".

36. V §12x xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výrobu xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. 11 xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx účinnosti v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxxx.".

37. X §12x xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "výrobek xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx".

38. X §14 se xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 6.

39. X §14 odstavec 4 xxx:

"(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x provedení §6, 6x, §8 xx 10 x §13.".

ČÁST TŘETÍ

Změna xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§57

Xxxxx č. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx podnikání a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx v energetických xxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 262/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., zákona č. 278/2003 Xx., zákona x. 356/2003 Sb., xxxxxx x. 670/2004 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., zákona x. 342/2006 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 158/2009 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Sb., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 155/2010 Xx., xxxxxx č. 211/2011 Xx., xxxxxx x. 299/2011 Xx., xxxxxx č. 420/2011 x zákona x. 458/2011 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §2 xxxx. 2 xxxx. a) xx xxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx 3 xx 20 xx xxxxxxxx xxxx body 2 xx 19.

2. X §2 xxxx. 2 xxxx. a) xx xxx 5 zrušuje.

Dosavadní xxxx 6 až 19 xx označují xxxx body 5 xx 18.

3. X §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx bod 9 xxxxxx xxxx xxx 10, xxxxx xxx:

"10. xxxxxxxxx xxxxxxx zařízení xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx je samostatnou xxxx x xxxx xxxxxxxx budovy, xx xxxxx je xxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxx 10 xx 14 se označují xxxx xxxx 11 xx 15.

4. X §2 odst. 2 xxxx. x) v xxxx 11 se xxxxx xx xxxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx spojkou "x" a slova "x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxx.

5. X §2 xxxx. 2 xxxx. c) xx bod 13 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx 14 x 15 xx xxxxxxxx xxxx xxxx 13 x 14.

6. X §11x se xx konci xxxxxxxx 2 doplňují xxxx "Xxxxxxxxxxx1x) nebo podnikající xxxxxxx xxxxx, na xxxxxx se podle xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §57 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx od xxxxxxx, jejímž xxxxxxxxx xx dodávka xxxxxxxxx xxxx plynu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obvyklé x xxxxxxxxx držitele xxxxxxx, xxxxxxx odstoupit xxx xxxxxxx xxxxxx x bez jakékoliv xxxxxx xx xxxxx xx 5 xxx xxxx xxxxxxxxx dodávky xxxxxxxxx nebo plynu. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx odstoupení xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx písemně odesláno xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.".

Xxxxxxxx pod čarou x. 1x) xxx:

"1x) §52 odst. 3 xxxxxx č. 40/1964 Xx., občanský zákoník.".

7. X §16 se xx konci xxxxxxx x) tečka nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) xx x), která xxxxx:

"x) vypracovává x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxx republiky xxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxx souvisejících xxxxxxxxx x ve stanoveném xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx energie xxxxxx vypracování xxxxx xxxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx je Komisi,

s) xxxxxxxxxxx sjednávání dvoustranných x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o statistickém xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx společného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx energie x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx souvisejících xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdrojů, xxxxxxx biometanu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx výroby xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx při xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx elektřiny x tepla x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x decentrální xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx tepla x xxxxxxxxxxxxx zdrojů,

w) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx dopravu x xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) vydává xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x vysokoúčinné kombinované xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx x druhotných xxxxxx.".

8. X §17 xxxx. 4 se ve xxxx xxxxx za xxxxx "podpora xxxxxxxxxxx xxxxxx elektřiny a xxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxx biometanu, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx".

9. X §18 xxxx. 4 xx xx větu xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 23 xxxxx: "Xxxxxxxxxxx Energetického xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x provedení xxxxxxxx23). Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačního úřadu xxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

23) §12 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxx č. 552/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.".

10. X §19x xxxx. 4 xx xx slovo "xxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x".

11. X §20x xxxx. 4 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx v) xx xx), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx výroben xxxxxxxxx, xxxxxx provozovatel přenosové xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx,

x) hradit xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx cenou x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx za xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zelený xxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx biometan,

aa) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx decentrální xxxxxx xxxxxxxxx,

xx) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

12. X §24 xxxx. 7 xx větě druhé xx xx slova "xxxxx §26 odst. 5" vkládají slova "xxxxxxxxxx xxxx stavy xxxxx xxxx předcházení xxxxx xxxxx".

13. V §24 odst. 10 xxxxxxx a) xxx:

"x) xxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx soustavě, stanovit xxxxxxxx x termín xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx každému, xxx x to xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,".

14. X §24 odst. 10 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x) se xxxxxxx.

15. X §25 xxxx. 4 xx xxxxxxxx "4" nahrazuje xxxxxxxxx "3".

16. X §25 xxxx. 5 xx xxxxxxxx "4" xxxxxxxxx xxxxxxxxx "3".

17. X §25 odst. 6 se xxxxx "xxxxxxxx 4" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 3".

18. X §25 odst. 7 xx xxxxxxxx "4" xxxxxxxxx xxxxxxxxx "3" x xxxxx "xxxxxxxx 6" se xxxxxxxxx slovy "odstavce 5".

19. X §25 xxxx. 7 xx xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxx §26 odst. 5" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx předcházení xxxxx xxxxx".

20. V §25 xxxx. 10 xxxxxxx x) xxx:

"x) každému, xxx xxxxxx x xxxxxxxxx x distribuční xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xx xxxxxx, xx připojen x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxx soustavy,".

21. X §25 xx xxxxxxxx 12 xxxxxxx.

22. V §26 xxxx. 5 xx xxxxx "dle xxxxxxxxxx xxxxxx5x)" včetně xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prováděné xxxx xxxxx xxxxx xxxx předcházení xxxxx xxxxx".

23. X §26 xxxx. 6 se xx slova "xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx mimo xxxxx nouze xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx".

24. X §30x xxxx. 1 xx xx xxxxx textu xxxxxxx x) doplňují xxxxx "xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx".

25. §32 xx xxxxxxx.

26. X §50 xxxx. 3 xx xx xxxx xxxxx xxxxx "x" xx slovem "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx 3 se doplňují xxxxx "a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vztahu x závazků x xxxxxx xxxxxx vyplývajících".

27. X §67 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxxx d) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx e), které xxx:

"x) výrobny xxxxx.".

28. X §78 odst. 1 xxxxxxxx xxxx xxx: "X xxxxxxx, xx předávací xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx objekt xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx12) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx na xxxxxxx x této xxxxxxxxx xxxxxxx.".

29. X §78 xxxx. 7 xx poslední věta xxxxxxx.

30. §80 xx xxxxxxx.

31. X §87 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx" xx zrušují.

32. X §90 odst. 1 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 5".

33. X §91 odst. 6 xxxxxxx n) xxx:

"x) xxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §73x xxxx. 1 xxxx xxxxxxx operátorovi xxxx x Energetickému xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx bezpečnostního xxxxxxxxx xxxxx §73a xxxx. 2, nebo".

34. X §91 xxxx. 8 xxxx. g) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §58x xxxx. 1" nahrazují xxxxx "nesplňuje xxxxxxxx xxxxx §58x odst. 1 xx 3".

35. X §91 xxxx. 8 xxxx. o) xx xxxxx "§58 xxxx. 8" xxxxxxxxx xxxxx "§58x odst. 8".

36. §93 xxxx. 1 xxxxxx poznámky xxx čarou č. 5x xxx:

"(1) Státní xxxxxxxxxxx inspekce kontroluje xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx dodržování

a) xxxxxx x xxxxxxxxxxx energií5a),

b) xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx energie x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx4) x xxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxx13).

5x) Zákon x. 406/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx energií, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

37. X §94 odst. 4 se xxxxx "xxxxxxxxxxxxx spotřebičů" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx".

38. X §96 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 8, xxxxx xxx:

"(8) Dozor xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x zákona x podporovaných zdrojích xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx státu xxxxxxx Ministerstvo xxxxxx, x objektech sloužících x xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx xxx xxxxxxxxxx styky x informace, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo obrany, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §18 tohoto xxxxxx x x případě xxxxxxx pokuty xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx hlavy xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.".

39. X §98 xx xxxxxxxx 11 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 12 až 14 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 11 xx 13.

40. X §98x xxxx. 1 xxxx. a) se xxxxx "x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx operátorovi trhu xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx" zrušují x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx a) xx xxxxxxxx slova ", xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx".

41. X §98x xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "podpůrných služeb" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektřiny x náhrady xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 5".

42. X §98x odst. 1 se xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní písmena x) xx x) xx označují xxxx xxxxxxx x) xx x).

43. X §98x xxxx. 1 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx h) xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx".

XXXX ČTVRTÁ

§58

§58 (část xxxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 541/2020 Sb.

§59

§59 (část xxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 541/2020 Sb.

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x. 402/2010 Sb.

§60

Zákon č. 402/2010 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 180/2005 Xx., x xxxxxxx výroby xxxxxxxxx x obnovitelných xxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx obnovitelných xxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxx xxxxx xx §7x xxxxxxx.

2. Xxxx xxxxx xx zrušuje.

XXXX ŠESTÁ

Změna xxxxxx x. 281/2009 Xx.

§61

X xxxxxx č. 281/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

XXXX SEDMÁ

Účinnost

§62

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2013, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) §1 xxxx. 3, §3, §4 xxxx. 3, 7 xx 9, §5 odst. 7, §6 xxxx. 5, §7 xxxx. 1, 2 x 6, §8 xxxx. 3 a 5, §10 odst. 1, §11 xxxx. 3, §12, 17, §23 xxxx. 7, §24 xxxx. 2, 5, 7 x 8, §26 odst. 3 xx 5 a 7, §27 odst. 1, 2 x 6, §30 xxxx. 2, 4, 6 x 7, §31 xxxx. 1 xx 3 x 6, §32 xxxx. 2, §35, §38 xxxx. 2, §39 odst. 2 a 4, §42, §4447, §53 x 54, §56 bodů 1 xx 25 x 27 až 39, §57 bodů 1 xx 13, 15 xx 20, 22 až 24 x 26 xx 43 a §60 xxxx 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxx, x

x) §56 xxxx 26, xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2015.

Xxxxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx energii, xxxxxxx xxxx nebo energii xxxxxxx, xxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xx 6 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x obnovitelných xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 165/2012 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona. Xxxx xxxxxxxxx platí obdobně xxx výrobce xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx výrobně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx energii, xxxxxxx xxxx xxxx energii xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx řízení xxxxx xxxx 18. xxxxx 2011 x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx 6 xxx xx xxxxxx územního xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 31. xxxxxxxx 2021.

2. Xxxxxxx povolení xxxxxx xxxxxxx elektřiny s xxxxxxx xx 100 xX x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2015 xxxxxx xxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 165/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x elektřiny ze xxxxxxxxxx xxxxxx, jakož x xxx xxxxx x povinnosti x xxxx xxxxxxxxxxx, vzniklé xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx zákon x. 165/2012 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. X xxxxxxx elektřiny x instalovaným xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 100 xX včetně, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx podporu x xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §11a xxxx. 1 až 5 xxxxxx x. 165/2012 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2017.

2. X xxxxxxx xxxxxxxxx x instalovaným xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 100 xX, xx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx xx podporu x xxxxx xxxx xxxxxxx do provozu xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxx splněny xxxxxxxxxx xxxxx §11a xxxx. 1 xx 5 xxxxxx č. 165/2012 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nejpozději xx 1. xxxxx 2018.

3. X xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx uplatňováno právo xx podporu x xxxxx xxxx uvedené xx provozu přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx splněny povinnosti xxxxx §27 odst. 3 x 8 xxxxxx x. 165/2012 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx do 1. ledna 2018.

4. Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx elektřiny xx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx povinen xx té xxxx, xxx podle xxxx 1 nebo 2 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §11a xxxx. 1 xx 5 xxxxxx x. 165/2012 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxxxx podle ustanovení §9 xxxx. 6, §10 xxxx. 3, §11 odst. 6 x 8 x §13 xxxx. 4 xxxxxx x. 165/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

5. Xxxxxx zahájená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxx x. 165/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxx započaté Xxxxxx xxxxxxxxxxxx inspekcí x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxx xxxx xxxxxx dokončeny, dokončí Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxxx o uložení xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx a která xxxx tímto dnem xxxxxx pravomocně xxxxxxxx, xxxxxxx Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Výkon rozhodnutí Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx pokuty x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx rozhodnutí Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x uložení pokuty x oblasti xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Energetický xxxxxxxxx xxxx.

9. Právo xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §24 odst. 4 xxxxxx x. 165/2012 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vzniká dnem xxxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxx xxxxxx x tom, xx oznámený xxxxxx xxxxxxx stanovený xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x vnitřním xxxxx xxxxx Smlouvy x xxxxxxxxx Evropské xxxx.

10. Úřad xxxxxxx xxxxxx ceny xxxxx §28 xxxxxx x. 165/2012 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxx xxxx xxxx 2015.

11. Xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx vláda xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxx 2015 xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx xxx poskytnutí xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx podpory xxxxx x xx kompenzaci xxxxx §28 odst. 3 zákona 165/2012 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

12. Ustanovení §7 xxxx. 7, §7 xxxx. 8 x §27 xxxx. 7 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx uvedl xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx provozu xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

13. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 10 XX xx x xxxxxxx, xx x xx byla x xxxx xx 2.10.2013 xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx stávající xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výrobny xxxxxxxxx xx úroveň srovnatelnou x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, považuje xx xxxxxxxx xx xxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 131/2015 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2016

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovených x §11 xxxx. 10 xxxxxx č. 165/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx

x) za xxxxxx xx 1. xxxxx 2016 xx 30. xxxx 2016 xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle roku, xx kterém byla xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x režimu zvoleném xxxxxxxx za množství xxxxxxxxx vyrobené v xxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx formě xxxxxxx xxxx, uhradí xxxxxxxx xxxx xxxxxxx podporu xx výši xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx a

b) xx xxxxxx xx 1. xxxxx 2016 xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx podporu xxxxx xxxx 1 xx 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xx 30 xxx xxx dne, kdy xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx elektřiny, xx-xx tento xxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 103/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 5.4.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x u xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxx xx xxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2012, xxxx xxxxx xx xxxxxxx elektřiny podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xx 31. xxxxxxxx 2025. U xxxxxxx xxxxxxxxx z vysokoúčinné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x x výroben elektřiny x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx x období xx 1. xxxxx 2013 xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx dobu 15 xxx od xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

2. X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx provozu xx 31. xxxxxxxx 2005, xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdrojů podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xx 31. xxxxxxxx 2025, x případě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, u xxxxxxx xxxx xx 13. xxxxx 2002 xx 31. xxxxxxxx 2005 xxxxxxxxx rekonstrukce, xxxx xxxxx xx xxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx předpisů do xxxxx 30. xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxx výrobce xxxxx, xxxxx uvedli xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, musí splnit xxxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 1 zákona x. 165/2012 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. X výsledcích xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx uvedené xx xxxxxxx v xxxxxx xx 1. xxxxx 2006 do 31. xxxxxxxx 2010 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx §38 xxxx. 1 xxxxxx x. 165/2012 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx, z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx tepla x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx tepla, u xxxxxxx byla xxxxxx xxxxxxxxxxxx forma xxxxxxx xx 31. prosince 2020. Xxxxxxxxxx §38 xxxx. 2 xxxxxx x. 165/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx zdrojů x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xx výrobnách xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2015.

6. Pokud xxxxx xxxxxx č. 165/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vzniklo xxxxx zvolit xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxx formy xxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x to xxxxxx režimu xxxxxxxx xxxxxx; to xxxxxxx x xxxxxxx podpory xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx elektřiny využívající xxxxxxx vody x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 500 xX xxxxxxx xx provozu xx 1. xxxxx 2016, xxx xxxxxx xxxx právo xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxxxxxxx §6 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 165/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx nevztahuje xx výrobu elektřiny x xxxxxxxxxxxx kombinované xxxxxx elektřiny x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2012.

8. Pro xxxxxx elektřiny xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx xx 1. xxxxx 2006 do 31. prosince 2010 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §33 xxxx. 1 nebo 2 xxxxxx č. 165/2012 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, v xxxx xxxxx účinnosti xxxxx zákon.

9. Xxxxxxxxxx §39 xxxx. 2 xxxxxx č. 165/2012 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx nevztahuje xx výrobny xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx provozu xx 31. xxxxxxxx 2015. X výrobny xxxxxxxxx x výrobny xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx operátor xxxx informaci o xxxx podpory xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx 500 000 XXX, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské komise xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

10. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 176/2022 Xx.

11. X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, výrobna xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx připojení x xxxxxxx o připojení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx sjednanou xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x předávacím xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx distribuční soustavy xxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x provozovateli xxxxxxxxx xxxx distribuční soustavy xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx přenosové nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příkon xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx dne doručení xxxxxxx.

12. Xxxx stanoví xxxx podpory podle xxxxxx x. 165/2012 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx rok 2022.

13. Xxxxxx zahájená xxxxx xxxxxx č. 165/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx tohoto xxx xxxxxxxxxx skončena, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 165/2012 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

14. Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx, xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxx") a xxxxx xxxx tímto xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxx.

15. Xxxxxx x přestupku zahájená Xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx a xxxxx xxxx tímto dnem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxx.

16. Xxxxxx x neoprávněném čerpání xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §51 xxxxxx x. 165/2012 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx nebyla přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx, dokončí Xxxx.

17. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, výrobce xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, výrobce xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za neoprávněné xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 0,1 % xxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

18. X xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 30. xxxxxx 2023 xxx xxxxxxx xxxxxxx kritérií xxxxxxxxxxxxx x úspor xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dokladem xxxxxxx x xxxxxxx x §47b zákona xxxx xxxxxxx prohlášením.

19. Xxxxxxxxx na splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §4 xxxx. 4 xxxx. x), podporu xxxxx xxxxx §24 xxxx. 3 xxxx. x) x podporu xxxxxxxxx xxxxx §27a xxxx. 2 xxxx. b) xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x biomasu xxxxxxxxxxxxxx po nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

20. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx skleníkových xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 písm. x), xxxxxxx tepla xxxxx §24 xxxx. 3 xxxx. c) x podporu biometanu xxxxx §27a odst. 2 xxxx. b) xx xxxxxxxx xxxxx xx výrobny xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

21. Xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx §3 odst. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 165/2012 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, poskytuje přechodná xxxxxxxxxxxxx podpora xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, lze xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx dne 1. xxxxx 2021.

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 4 xxxxxx x. 165/2012 Sb., xx znění xxxxxx x. 382/2021 Xx., xxxx xxxxx nejpozději xx 31. července 2022, a xx x xxx zbývající xxxx xxxx 2022.

2. Xxxxx xxxx xx 30. xxxx 2022 xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx část xxxx 2022 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §28 xxxx. 3 xxxxxx x. 165/2012 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §29 xxxxxx č. 165/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxx xx základě xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 3 xxxxxx č. 165/2012 Xx., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx schválení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 2022 xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30. xxxxxxxxx 2022.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 176/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 27.6.2022

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. X xxxxxxx xxxxxxxxx x vysokoúčinné xxxxxxxxxxx xxxxxx elektřiny a xxxxx a u xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx 31. prosince 2012 xxxx xxxxx na xxxxxxx elektřiny podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2025. X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx elektřiny x xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx x druhotných xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxx 2013 xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxx elektřiny xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx xxxx 15 xxx xx xxxxxxx xxxxxxx elektřiny xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §54 xxxx. 5 xxxxxx x. 165/2012 Xx. xxxx větou první xxxxxxx.

2. Pro podporu xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx ustanovení §11 xxxx. 9 xxxxxx x. 165/2012 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. X xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 19/2023 Xx. s účinností xx 24.1.2023

Xx. LXXXV

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx stanoví xxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. LXXXV xxxxxx xxxxxx prostředky státního xxxxxxxx xxx poskytnutí xxxxxx postupem xxxxx §28 odst. 3 xxxxxx č. 165/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti čl. LXXXIV xxxxxx xxxxxx.

2. Liší-li xx xxxx x xxxxxx stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vlády xxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 3 xxxxxx č. 165/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. LXXXIV tohoto zákona, x xxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxx 1, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx změní cenové xxxxxxxxxx na xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx část, x xx xx 3 xxxxxx xxx dne, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 1.

3. Xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx vlády xxxxx xxxx 1 xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx stanovené x xxxxxxxx vlády vydaném xxxxx §28 xxxx. 3 xxxxxx x. 165/2012 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti čl. LXXXIV xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 349/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 13.12.2023

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx §4 odst. 4 xxxx. x) xxxxxx č. 165/2012 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx elektřiny x bioplynu xxxxxxxxx xx provozu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Operátor xxxx xx oprávněn předložit xxxxxxxx xxxxx §47c xxxx. 6 xxxxxx x. 165/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2022, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiný xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podpory.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 469/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 165/2012 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2013, x xxxxxxxx ustanovení §1 odst. 3, §3, §4 xxxx. 3, 7 xx 9, §5 odst. 7, §6 xxxx. 5, §7 xxxx. 1, 2 a 6, §8 xxxx. 3 a 5, §10 odst. 1, §11 odst. 3, §12, 17, §23 xxxx. 7, §24 xxxx. 2, 5, 7 x 8, §26 odst. 3 xx 5 x 7, §27 odst. 1, 2 a 6, §30 odst. 2, 4, 6 x 7, §31 xxxx. 1 až 3 x 6, §32 xxxx. 2, §35, §38 xxxx. 2, §39 odst. 2 x 4, §42, §4447, §53 x 54, §56 xxxx 1 xx 25 x 27 xx 39, §57 bodů 1 až 13, 15 xx 20, 22 až 24 x 26 až 43 x §60 xxxx 1, xxxxx xxxxxxxx 30.5.2012, x §56 xxxx 26, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2015.

Xx znění tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx č.:

166/2012 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx 31.1.2012 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 14.3.2012

x xxxxxxxxx xx 14.6.2012

407/2012 Xx., kterým se xxxx zákon x. 353/2003 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2013

310/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 165/2012 Xx., x podporovaných xxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 407/2012 Sb., x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.10.2013 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.1.2014 x 1.7.2014

90/2014 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 458/2000 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx správy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 165/2012 Xx., x podporovaných xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.5.2014 x xxxxxxxx některých ustanovení, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.7.2014

131/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně některých xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2016 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 5.6.2015 x 1.1.2019

107/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 165/2012 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx energie a x změně některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 6.4.2016

190/2016 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 131/2015 Xx.

x xxxxxxxxx od 17.6.2016 s vyjímkou xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.8.2017

103/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 165/2012 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.4.2017

183/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2017

541/2020 Xx., x odpadech

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

367/2021 Xx., x xxxxxxxxxx x přechodu Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx zákona x. 165/2012 Sb., o xxxxxxxxxxxxx zdrojích energie, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2022

382/2021 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 165/2012 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022 s xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2023

143/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 165/2012 Xx., x podporovaných zdrojích xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon x. 382/2021 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 165/2012 Xx., o podporovaných xxxxxxxx energie x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 9.6.2022

176/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 458/2000 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxx státní správy x energetických xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 382/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 165/2012 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 27.6.2022

232/2022 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x výkonu xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (energetický xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 165/2012 Xx., x xxxxxxxxxxxxx zdrojích xxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 10.8.2022

19/2023 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 458/2000 Sb., x podmínkách podnikání x o xxxxxx xxxxxx správy v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (energetický xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 24.1.2023

349/2023 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů

s účinností xx 13.12.2023

469/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx státní správy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024 x 1.1.2025

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/28/ES xx xxx 23. xxxxx 2009 x podpoře využívání xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 2001/77/XX x 2003/30/ES.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2012/27/EU xx dne 25. xxxxx 2012 x energetické xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx 2009/125/XX x 2010/30/XX x x xxxxxxx xxxxxxx 2004/8/XX a 2006/32/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2018/1999 xx xxx 11. xxxxxxxx 2018 x správě xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx x oblasti klimatu, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 663/2009 a (XX) x. 715/2009, xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 94/22/XX, 98/70/XX, 2009/31/XX, 2009/73/XX, 2010/31/XX, 2012/27/XX a 2013/30/XX, xxxxxxxx Rady 2009/119/XX x (EU) 2015/652 x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 525/2013, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/2001 xx xxx 11. xxxxxxxx 2018 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx zdrojů.

2) §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 670/2004 Xx. x xxxxxx x. 158/2009 Xx.

3) §20a zákona x. 458/2000 Sb., xx znění zákona x. 158/2009 Xx.

4) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/1999.

5) §2 xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxx č. 458/2000 Xx., xx znění xxxxxx x. 158/2009 Xx.

6) §3i zákona x. 252/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx.

7) Zákon č. 344/1992 Sb., x katastru xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) §52 xxxxxx x. 458/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 670/2004 Xx. x xxxxxx x. 158/2009 Sb.

9) §25 odst. 10 xxxxxx x. 458/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Vyhláška č. 16/2016 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10) Vyhláška č. 408/2015 Sb., x Xxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 127/2017 Xx.

11) §22 xxxxxx x. 458/2000 Sb., xx znění xxxxxx x. 670/2004 Sb. x zákona x. 158/2009 Sb.

12) Vyhláška č. 82/2011 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx škody xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektřiny.
Zákon č. 505/1990 Sb., x metrologii, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

13) §12a xxxxxx x. 458/2000 Sb., xx znění zákona x. 158/2009 Sb.

14) §89 xxxxxx x. 458/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 670/2004 Xx. x xxxxxx x. 158/2009 Sb.

15) Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2007/742/ES ze dne 9. listopadu 2007, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx ekoznačky Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

16) §4 xxxxxx x. 458/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 670/2004 Xx. x xxxxxx č. 158/2009 Sb.

17) Vyhláška č. 140/2009 Sb., x způsobech xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx cen, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

18) §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 458/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 670/2004 Xx. a xxxxxx x. 158/2009 Sb.

19) §74 zákona x. 458/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 670/2004 Xx. x xxxxxx č. 158/2009 Xx.

20) §56 xxxxxx x. 458/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 670/2004 Xx. x xxxxxx č. 158/2009 Xx.

21) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

22) §118 xxxx. 1 xxxxxx č. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

23) §146 xxxxxx x. 500/2004 Sb., xxxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

24) §2 xxxx. 2 xxxx. b) xxxx 1 x 14 xxxxxx x. 458/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

25) §2 xxxx. 2 písm. x) xxx 26 zákona x. 458/2000 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

26) §74 xxxxxx x. 458/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

27) §2 odst. 2 písm. x) xxx 18 zákona x. 458/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

28) §56 zákona x. 458/2000 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29) Xxxxxxxx č. 62/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x. 251/2001 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx soustavy x distribučních xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

30) Xxxxxxxx č. 9/2016 Sb., x postupech xxxxxxxxxx xxxxxx u operátora xxxx a provedení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x podporovaných xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx).

31) §50 xxxx. 3 xxxxxx č. 458/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

32) Nařízení Komise (XX) č. 1407/2013 xx xxx 18. xxxxxxxx 2013 o xxxxxxx xxxxxx 107 a 108 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx xx xxxxxxx de xxxxxxx.

33) Xx. 2 xxxx. 18 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 651/2014 xx xxx 17. xxxxxx 2014, xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxx 107 x 108 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x platném xxxxx.

34) Čl. 1 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 651/2014, x platném xxxxx.

35) Xxxxx č. 383/2012 Sb., x podmínkách xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxx skleníkových xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

36) §3 odst. 5 zákona x. 334/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

37) §3 xxxxxx x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x výkonu xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx odvětvích x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

38) Xxxxx č. 201/2012 Sb., x xxxxxxx ovzduší, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

40) XXX XX 16325 +X1 Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx - Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.