Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 10.08.2022 do 31.12.2022.


Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů
165/2012 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - PODPOROVANÉ ZDROJE ENERGIE

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět, účel úpravy a společná pravidla podpory §1

Základní pojmy §2

HLAVA II - ROZVOJ A REGULACE PODPOROVANÝCH ZDROJŮ ENERGIE §3 §3a

HLAVA III - PODPORA ELEKTŘINY Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A DRUHOTNÝCH ZDROJŮ A VYSOKOÚČINNÉ KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTŘINY A TEPLA

Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů §4

Podpora elektřiny z druhotných zdrojů §5

Podpora elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla §6

Udržovací podpora elektřiny §6a

Úprava zařízení výrobny elektřiny §6b

Modernizace výrobny elektřiny §6c

Práva a povinnosti subjektů na trhu s elektřinou z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla §7

Formy podpory elektřiny §8

Zelený bonus na elektřinu §9

Aukční bonus §9a

Výkupní ceny §10

Vyhlášení aukce §10a

Finanční jistota §10b

Hodnocení nabídek §10c

Rozhodnutí o udělení a neudělení práva na podporu z aukce §10d

Použití finanční jistoty a odnětí práva na podporu z aukce §10e

Podmínky podpory elektřiny a výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla §11

Měření a evidence elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla §11a

Výše výkupní ceny, referenční výkupní ceny a zelených bonusů na elektřinu §12

Vyúčtování podpory elektřiny §13

HLAVA IV - ODVOD Z ELEKTŘINY ZE SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ

Předmět odvodu z elektřiny ze slunečního záření §14

Subjekty odvodu §15

Základ odvodu §16

Osvobození od odvodu §17

Sazba odvodu §18

Odvodové období §19

Způsob výběru odvodu §20

Správa odvodu §21

Rozpočtové určení odvodu §22

HLAVA V - PODPORA TEPLA A PODPORA BIOMETANU

Díl 1 - Podpora tepla

Podpora tepla a formy podpory tepla §23

Provozní podpora tepla §24

Investiční podpora tepla §25

Udržovací podpora tepla §25a

Zelený bonus na teplo §26

Výše zeleného bonusu na teplo §26a

Přechodná transformační podpora tepla v soustavách zásobování tepelnou energií §26b

Práva a povinnosti související s přechodnou transformační podporou tepla §26c

Forma a výše přechodné transformační podpory tepla §26d

Práva a povinnosti subjektů na trhu s teplem a s provozní podporou tepla §27

Díl 2 - Podpora biometanu

Podpora biometanu a forma podpory §27a

Zelený bonus na biometan §27b

Výše zeleného bonusu na biometan §27c

Práva a povinnosti osob na trhu s biometanem §27d

Podmínky podpory biometanu §27e

Požadavky na výrobu biometanu a jeho uplatnění §27f

HLAVA VI - FINANCOVÁNÍ PODPORY

Financování podpory §28

Způsob a postup úhrady plateb složky ceny služby distribuční soustavy a složky ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny §28a

Poskytnutí dotace §29

HLAVA VII - PŘIMĚŘENOST PODPORY ELEKTŘINY Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ, PODPORY ELEKTŘINY Z VYSOKOÚČINNÉ KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTŘINY A TEPLA, PODPORY ELEKTŘINY Z DRUHOTNÝCH ZDROJŮ, PODPORY TEPLA Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A PODPORY BIOMETANU

Díl 1 - Přiměřenost podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů u výroben elektřiny uvedených do provozu v období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2015

Postup prověření přiměřenosti podpory elektřiny §30

Sektorové šetření §31

Plošná úprava podpory k odstranění rizika nadměrné podpory §32

Individuální opatření k zajištění přiměřenosti podpory §33

Řízení o žádosti o stanovení individuálních podmínek podpory §34 §34a

Řízení o stanovení podmínek podpory z moci úřední §35

Díl 2 - Přiměřenost podpory elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a podpory elektřiny z druhotných zdrojů u výroben elektřiny a zdrojů elektřiny uvedených do provozu v období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015 §36

Díl 3 - Přiměřenost podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů, z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a z druhotných zdrojů, podpory tepla z obnovitelných zdrojů a podpory biometanu u výroben elektřiny, výroben tepla a výroben biometanu uvedených do provozu od 1. ledna 2016 a přiměřenost udržovací podpory elektřiny a tepla a podpory modernizovaným výrobnám elektřiny §37

HLAVA VIII - OMEZENÍ PODPORY VE ZVLÁŠTNÍCH PŘÍPADECH, INFORMAČNÍ POVINNOST A DOBA PODPORY ELEKTŘINY, PODPORY TEPLA A PODPORY BIOMETANU

Omezení podpory ve zvláštních případech §38

Informační povinnost §39

Doba podpory elektřiny, tepla a biometanu §40 §41 §42 §43

HLAVA IX - PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ, EVIDENCI A UZNÁVÁNÍ ZÁRUK PŮVODU ELEKTŘINY Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ELEKTŘINY Z VYSOKOÚČINNÉ KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTŘINY A TEPLA A OSVĚDČENÍ O PŮVODU ELEKTŘINY Z VYSOKOÚČINNÉ KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTŘINY A TEPLA NEBO DRUHOTNÝCH ZDROJŮ

Záruka původu elektřiny z obnovitelných zdrojů a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla §44

Nakládání se zárukami původu elektřiny z obnovitelných zdrojů a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a jejich evidence §45

HLAVA X - OSVĚDČENÍ O PŮVODU ELEKTŘINY Z VYSOKOÚČINNÉ KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTŘINY A TEPLA NEBO DRUHOTNÝCH ZDROJŮ

Osvědčení o původu elektřiny §46

Vydání osvědčení o původu elektřiny §47

Evidence, změny a zrušení osvědčení o původu §47a

HLAVA XI - OVĚŘOVÁNÍ PLNĚNÍ KRITÉRIÍ UDRŽITELNOSTI A ÚSPOR EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ U VÝROBY ELEKTŘINY, VÝROBY TEPLA A VÝROBY BIOMETANU A EVIDENCE PLNĚNÍ VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE V DOPRAVĚ

Ověřování plnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů u výroby elektřiny, výroby tepla a výroby biometanu §47b

HLAVA XII - POVINNOSTI DODAVATELŮ PALIV ZAJISTIT MINIMÁLNÍ PODÍL ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ V POHONNÝCH HMOTÁCH A ELEKTŘINĚ DODÁVANÝCH PRO DOPRAVNÍ ÚČELY

Povinnost zajistit minimální množství biometanu v dopravě §47d

Povinnost zajistit v dopravě minimální množství elektřiny vyrobené z obnovitelného zdroje energie §47e

Možnosti alternativního plnění minimálního podílu energie z obnovitelného zdroje v pohonných hmotách nebo elektřině dodávaných pro dopravní účely §47f

HLAVA XIII - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Kontrola §48

Přestupkyb §49

Společná ustanovení k přestupkům §50

Neoprávněné čerpaná podpora §51

Rozhodování sporů §52

Zmocnění k vydání prováděcích právních předpisů §53

Přechodná ustanovení §54

Zrušovací ustanovení §55

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o hospodaření energií §56

ČÁST TŘETÍ - Změna energetického zákona §57

ČÁST ČTVRTÁ  §58 §59

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 402/2010 Sb. §60

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona č. 281/2009 Sb. §61

ČÁST SEDMÁ - Účinnost §62

č. 310/2013 Sb. - Čl. II

č. 131/2016 Sb. - Čl. XVI

č. 103/2017 Sb. - Čl. II

č. 382/2021 Sb. - Čl. II

č. 176/2022 Sb. - Čl. IV

INFORMACE

165

ZÁKON

ze xxx 31. xxxxx 2012

o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx, xxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx podpory

(1) Xxxxx zákon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) x xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx energie (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxx"), druhotných xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (dále jen "xxxxxxxx xxxxx" x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx transformační xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tepelnou xxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxxx xxxx podpory, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx s tím xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a uznávání xxxxx xxxxxx energie x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x vysokoúčinné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxx xxx vydávání osvědčení x xxxxxx elektřiny xxxxxxxx z vysokoúčinné xxxxxxxxxxx xxxxxx elektřiny x xxxxx nebo xxxxxxxxxx zdrojů,

e) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdrojů, xxxxx x xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx operátorovi xxxx na xxxxxx xxxxxx nákladů,

f) xxxxx x xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hmoty x elektřinu xxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx zajištění xxxxxxxx cílů xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Účelem xxxxxx zákona xx x zájmu xxxxxxx xxxxxxx a ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) podpořit xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výroby xxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x dosažení xxxxxxxxxxx xxxx1),

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x k xxxxxx udržitelnému rozvoji xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v Evropské xxxx xxx současném xxxxxxxxxx zájmů xxxxxxxxx xx minimalizaci xxxxxx xxxxxxx xx ceny xxxxxxx xxx zákazníky x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx vytápění x xxxxxxxx a v xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx pro stanovení xxxx a xxxxxxx xxxxxxx se nepoužijí, xxxxx by podpora xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x podmínkami xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xx jeho xxxxxxx.

§2

Základní xxxxx

(1) Xxx xxxxx tohoto zákona xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jimiž xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx záření (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxxxx, energie xxxxxxxx prostředí, energie x xxxxxxx nebo xxx x jiná xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x ní xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x energie xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx část xxxxxxxx, xxxxxx x zbytků xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x živočišných xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx rozložitelná xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx odpadů xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx biomasa xx xxxxxxx vyrobená x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx plynné palivo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro výrobu xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx biometanu; xx bioplyn xx xxxxxxxx také xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx x tepla,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxx bioplyn, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx splňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zemního xxxxx,

x) xxxxxxxxxx zdroji xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxxxxx potenciál xxxxxx xxxx xxxxxxxx produkt xxx přeměně a xxxxxxx xxxxxxxx energie, xxx uvolňování x xxxxxxxxxxxxx hornin xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx odpadů x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx odpadů xxxx při xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx přeměna primární xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx společném xxxxxxxx probíhajícím xxxxxxx x jednom xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) užitečným xxxxxx xxxxx vyrobené x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx, která nepřekračuje xxxxxxx tepla xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx byla za xxxxxxx xxxxxxxx uspokojována xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx než kombinovanou xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx, xxxxxxx, domácnosti, xxxxxx xxxxxx veřejných xxxxxx, xxxxxxxxxxx, lesnictví x rybolov, spotřeba xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výrobě xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx a ztráty xxxxxxxxx x xxxxx xxx distribuci x xxxxxxx,

x) xxxxxxx bonusem xx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xx podporu xxxxxx elektřiny podle xxxxxx zákona určené xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx bonusem xx xxxxxxxx peněžní prostředky xx xxxxxxx výroby xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx výrobcům xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx nebo z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx,

x) xxxxxxxx tepla xxxxx xxxxxxx xxxxxxx2) z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx nebo zařízení x úpravě bioplynu xx xxxxxxxx,

x) výrobcem xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výroby xxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx biometanu provozovatel xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) vykupujícím xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx, xxxxx vykupuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx Ministerstvem průmyslu x xxxxxxx (xxxx xxx "ministerstvo"), xxxxx xxxxxxxx elektřinu xx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vyrobenou ve xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx území,

u) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx denním trhu x xxxxxxxxxx organizovaném xxxxxxxxxx xxxx3); x xxxxxxxxx, xxx není xxxxx xxx s xxxxxxxxxx organizován, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx jednotková xxxx xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu (xxxx xxx "Úřad"),

v) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx distribuční soustavy xxxxxxx licence xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx připojena na xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) provozovatelem xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx soustava xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx spotřebou xxxxxxxxx xxxxxxxx elektrické energie xx výrobu elektřiny x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, ztrát x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x ztrát na xxxxxxxxxxx transformátorech xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xx distribuční soustavy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx energií xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx energií, xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx kalendářním xxxx xxxxxx alespoň 50 % xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, 50 % xxxxxxxxx xxxxx, 75 % xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx 50 % xxxxx x xxxxxxxxx uvedených xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx teplem xxxx xxxxxxxx xxxxxxx teplo xxxx chlad vzniklé xxxx xxxxxxxx produkt x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx elektřiny xxxx x xxxxxxx xxxxxx, kde xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x tepla xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx výroba xxxxxxxxx x tepla xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx přístupu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tepelnou xxxxxxx xxx využití xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx vody.

(2) Xxx účely xxxxxx xxxxxx se dále xxxxxx

x) zdrojem elektřiny xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx část, xxxxx xx xxxxxxx samostatného xxxxxxx x xx xx provozu xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx energii xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx energii nebo xxxxxxx vody,

c) palivovým xxxxxxx elektřiny xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, bioplynu nebo xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zahrnující xxxxx xxxx částečné xxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx účinnosti xxxx instalovaného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; za xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zeleného xxxxxx na xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prostředky xx xxxxxxx výroby elektřiny x xxxxxxxxxxxxx zdrojů xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ceny x xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx podporu xxxxxx xxxxxxxxx x vysokoúčinné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nabídky x aukci,

h) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx biometanu xxxxxxxxxxx kapacita výrobny xxxxxxxxx x Nm3/rok,

i) xxxxxxx z biomasy xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx,

x) energií okolního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x prostředí xxxxxxxxx xxxxxxxx hranicemi, xxxxx xxxx být xxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxxx odpadního xxxxxxx, xxxx v povrchových xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx energie xxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zákazníkovi xxxxx xxxxxx energie,

m) pokročilým xxxxxxxxxx biometan xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x prováděcím právním xxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXX A XXXXXXXX PODPOROVANÝCH ZDROJŮ XXXXXXX

§3

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx správu xxxxxxxxxxx xxxx4) (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxx") xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx vyjádření x xxxxx k xxxx x dostatečnou xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx plán schvaluje xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx plán xxxxxxxx xxxxx náležitostí xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx správu xxxxxxxxxxx xxxx4) xxxx xxxx Xxxxx republiky x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x z xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx tepla x výrobny xxxxxxxxx, xxxxx xxxx uvedeny xx xxxxxxx xx 1. ledna 2022, xxx výrobny elektřiny, x kterých xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2022, a xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v provozu (xxxx xxx "udržovací xxxxxxx elektřiny") a xxx xxxxxxx tepla xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx) x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx

x) xxxxx podpor, xxxxx budou xxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx §8, xxxxx budou xxxxxxx xxx podporu výroben xxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx do provozu xx 1. ledna 2022, x xxx xxxxxxx elektřiny, u xxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2022,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a velikost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx elektřiny, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x energetického výkonu xxxxxxx xxxxxxxxx podle §4 xxxx. 2, §5 xxxx. 2, §6 xxxx. 2, §6a, 6c, §24 xxxx. 2, §25a xxxx. 1, §26b x §27a odst. 1, které xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) množství xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx zásobování xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §25x xxxx. 3, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, na xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx transformační xxxxxxx xxxxx x soustavách xxxxxxxxxx tepelnou energií, x xxxx xxxxxxxxx xx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx přechod x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxx které xxxx xxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxx22) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2022 x pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny,

h) xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zvlášť xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxx elektřiny,

i) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx podpory xxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx poskytuje xxxxxxxxx transformační xxxxxxx xxxxx x soustavách xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxx každý xxxxxxxxxx xxx nařízení xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx písmen x) xx h), xxx xxxxx xxxxxxxxxx rok xxxx roky tak, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxx alespoň 3 kalendářních xxx.

§3x

(1) Operátor xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, u xxxxx xxxxxxx registroval x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx modernizované xxxxxxx elektřiny, a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxx xx 1. xxxxx 2022, x x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, tepelném x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx něž xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx podpora. Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx zveřejňuje xxxxxxxxx x množství xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dodaného do xxxxxxxxxx tepelného zařízení xxxxxxxx xxxxxxxxxx tepelnou xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xx xxxxxxx daného xxxxxxxxxxxx roku.

(2) Pokud xxxxxxxx instalovaný xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx výrobny xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx zveřejněný xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx elektřiny, x nichž xxxx xxxxxxxxx modernizace xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx pro xxxxxxx elektřiny, xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx výkonu xxxxxxxxx nařízením xxxxx x členění podle xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo výrobnách xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podporovaného xxxxxx x uvedených xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x modernizované xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx od xxxxxxx xxx pátého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxx zveřejněna informace x dosažení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdroj, xxxxxx předmětem podpory xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx období, pro xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 4.

(3) Odstavec 2 se nepoužije x případě xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx vydané xxxxxxxx stavby nabylo xxxxxx moci22) xxxxx xxxx zveřejnění informace xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx souhrnné xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx modernizované výrobny xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 2 xxx ode xxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx 2 let xxx xxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1. V xxxxxxxxx, kdy xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx tepla xxxx xxxxxxx biometanu xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx uvedené xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Pokud dojde x překročení množství xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dodaného xx xxxxxxxxxx tepelného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obnovitelného xxxxxx x neobnovitelného xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §3 xxxx. 4 písm. x), xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx informace o xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a neobnovitelného xxxxxx ve stejném xxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x obnovitelného zdroje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tepelnou xxxxxxx x xxxxxxx společného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx dne xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx soustavy zásobování xxxxxxxx energií v xxxxxxx xxxxxxxxxx spalování xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x nařízení xxxxx xxxxx §3 xxxx. 4 písm. d).

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výši xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx a biometanu x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx.

§3x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 382/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

HLAVA XXX

XXXXXXX ELEKTŘINY X XXXXXXXXXXXXX ZDROJŮ X XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXXX KOMBINOVANÉ XXXXXX XXXXXXXXX X XXXXX

§4

Xxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx se za xxxxxxxxx z obnovitelných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx místě xxxxxxx xxxxxxxxx5) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo přenosové xxxxxxxx, xxxx naměřená xx svorkách xxxxxxxxxx x snížená x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Odebírá-li xxxxxxx xx xxxxx technologické xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x přenosové nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x množství xxxxxxxxx xxxxxxxx pro technologickou xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Podpora xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx vztahuje xx xxxxxx xxxxxxxxx x obnovitelných xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx soustavě České xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx místa xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx soustavě Xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx uvedených xx provozu xx 1. ledna 2022 xx xxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx výrobnách xxxxxxxxx xx instalovaného výkonu 10 MW, větru, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx elektřinu xxxxxxxxx xx výrobnách xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obnovitelné xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx účinnost xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem. Xxxxxxxxx xx minimální účinnost xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx slunečního xxxxxx, energii xxxxx x xxxx.

(4) V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx a parametrů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) z biomasy xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxx xxxxx xx elektřinu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx elektřinu x xxxxxxxxxxx výrobě xxxxxxxxx a tepla, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §47,

x) x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx 20 XX nebo x plynných xxxxx x biomasy xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx 2 XX xx xxxxxxx xxxxxxxxx x obnovitelných xxxxxx vztahuje pouze xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x paliv z xxxxxxx xxxxxxxxxxx kritéria xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxx x biomasy a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu; xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx než xxxxxx ze zemědělství, xxxxxxxxxxx, rybolovu x xxxxxxxxx xxxx splňovat xxxxx kritéria úspor xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x tuhého xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx skleníkových plynů,

d) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx z obnovitelných xxxxxx xxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx elektřiny, xxxxx xxxx umístěna xx xxxxxxxxxx xxxx X. xxxx II. xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu36),

e) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x biologicky xxxxxxxxxxxx xxxxx komunálního xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxx biologicky xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx energetickém obsahu xxxxxxxxxxx odpadu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) z xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x biokapalin, které xxxxxxx kritéria udržitelnosti x úspory emisí xxxxxxxxxxxx xxxxx stanovená xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx emisí xxxxxxxxxxxx xxxxx vyjma xxxxxxxxx vyrobené z xxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx úspor xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Podpora xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdrojů

a) v xxxxxxx neoprávněné dodávky xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8),

x) vyrobenou xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §11a xxxx. 1, 2 xxxx 4, xxxx xxxxxxx povinnost xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §11a xxxx. 5 xxxx 6,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx zařízením, xxxxx xxxxxxxxxxx naměřené hodnoty xxxxxxxxx tak, xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx manipulaci xxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx zařízení, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx výrobu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x jiné xxxxxx, xxxxxx právo xx xxxxxxx elektřiny z xxxxxxxxxxxxx zdroje xxxxx xx energetický xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx podporovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§5

Podpora xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxxxx podpory xxxxxxxxx x druhotných xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se za xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx považuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx naměřená x xxxxxxxxxx xxxxx výrobny xxxxxxxxx5) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo přenosové xxxxxxxx, xxxx naměřená xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x snížená x xxxxxxxxxxxxxx vlastní xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zdrojů xxxxxx xxxxxxxxxxxx osvědčení x xxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx podpory xxxxxxxxx x xxxxxxxx naměřeném x xxxxxxxxxx místě xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx vlastní spotřebu.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx připojených x elektrizační soustavě Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx odběrného xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx 1. ledna 2022 xx podpora xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(3) Podpora xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zdrojů xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxx využívajících xxxxxxxx zdroje, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním předpisem. X případě xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx důlního xxxxx není xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx elektřiny x tepla.

(4) Podpora xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx elektřiny xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx v termínech, x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx prováděcího xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx nevztahuje xx elektřinu

a) x xxxxxxxxxx zdrojů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do elektrizační xxxxxxxx podle jiného xxxxxxxx předpisu8),

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §11a xxxx. 1 xxxx 4, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx operátorovi xxxx podle §11a xxxx. 5, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nesprávně xxx, xx xxxxx k xxxxxxxxx výrobce v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§6

Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výroby xxxxxxxxx x tepla

(1) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx za elektřinu x vysokoúčinné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx považuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx tepla x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx vydalo xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x vysokoúčinné xxxxxxxxxxx výroby elektřiny x xxxxx, při xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 % xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx elektrickým xxxxxxx xxxxxx xxx 1 XX se xx elektřinu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a tepla xxxxxxxx elektřina, xxx xxxxx výrobě se xxxxxxxx kladné xxxxxxx xxxxxx primární energie. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výroby xxxxxxxxx x xxxxx xx vztahuje xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x tepla xxxxxxxxx xx výrobnách xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx soustavě Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx místa xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx provozu xx 1. xxxxx 2022 xx podpora xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx výrobny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kombinované xxxxxx elektřiny a xxxxx xx xxxxxxxxx xx množství xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx x xxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Podpora xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx na elektřinu

a) x vysokoúčinné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx elektrizační soustavy xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx8),

x) xxxxxxxxx výrobcem xxxxxxxxx x vysokoúčinné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x tepla, xxxxx xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxx §11a xxxx. 3 x 4, nebo nesplní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §11a xxxx. 5,

c) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tak, xx xxxxx x prospěchu xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx měřicího zařízení xxxx porušení zajištění xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§6a

Udržovací xxxxxxx elektřiny

(1) Xxxx xxxxxxx udržovací xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx použití tuhých xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Rozsah x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx vyrobenou x xxxxxxx xx výrobně xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx 50 % x xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxx upravuje xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxx vzniku práva xx udržovací xxxxxxx xxxxxxxxx xx registrace xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx podpora xxxxxxxxx xxxx poskytována xx

x) zveřejnění xxxxxx x xxxxxxxxxx sektorovém xxxxxxx přiměřenosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §31,

x) xxxxxxxxxx pravomocného xxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 8, xxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx udržovací podpory xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx trhu bylo xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx podmínek xxxxxxx x xxxx úřední, xxxx

x) xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx zjištěné xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x systému xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 5 xxxx. x).

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx uvedené x §4, 5 x 6.

§6a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 382/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§6x

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xx podporu elektřiny, xxxxx vzniklo xxxx xxxxxxxxxx úpravy zařízení, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 a x §6c.

(2) V případě, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zvýšení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx elektřiny x výrobce xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vyrobené x modernizované xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6c, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) nepalivového xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx výrobny xxxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xx jejím xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; způsob xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx úpravu xxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx požadavky, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x §4, 5 x 6.

§6x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 382/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§6c

Modernizace xxxxxxx elektřiny

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx vyrobené x xxxxxxxxxxxxx výrobně xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x této výrobně xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a požadavků xx modernizaci xxxxxxx xxxxxxxxx u jednotlivých xxxxx podporovaných xxxxxx xxxxxxx stanovených prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Podmínkou xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx vyrobené x modernizované xxxxxxx xxxxxxxxx je registrace xxxx xxxxxxx v xxxxxxx operátora xxxx xxxxxxxx.

(3) Registrací xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx modernizace xxxxxxx elektřiny.

(4) V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx xx podpora xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx

1. x výroben elektřiny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x výkonem do 7,5 XXxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2012, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx 40 % x vyrobeného xxxxx,

2. x výroben xxxxxxxxx nespadajících xx xxxxxxx x) bodu 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx 50 % z vyrobeného xxxxx,

x) z xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx

1. xxxx než 5 xx od xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxx výrobce xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx 40 % x xxxxxxxxxx xxxxx,

2. méně xxx 5 xx xx xxxxxxxxxxx místa xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxx přepravní soustavy, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx xxxxx, pokud je xxxxxxxxx uplatnění užitečného xxxxx xx xxxx xxxxxxx 50 % x vyrobeného tepla; xxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx elektřiny není xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx výrobce xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxx 5 xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx; pro xxxx xxxxxxx platí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) bodu 1;

xxxxxx prokázání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k plynárenskému xxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx, provozovatele distribuční xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx plynu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kapacity.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx vyrobené x xxxxxxxxxxxxx výrobně elektřiny xxxx xxxxxxxxxxx do

a) xxxxxxxxxx zprávy o xxxxxxxxxx sektorovém šetření xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §31,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 8, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxx vedeno xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do státního xxxxxxxx podle §35 xxxx. 5 xxxx. x).

(6) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dále xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x §4, 5 x 6.

§6x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 382/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§7

Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výroby xxxxxxxxx x xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx území xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx soustavě výrobnu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx elektřiny, pokud x to xxxxxxx xxxxxx x splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx právním xxxxxxxxx9), x xxxxxxxx případu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapacity xxxxxxxx xxx přenos xxxx xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x spolehlivého xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx soustavě xxxx x přenosové xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx provedení xxxxxxxxx.

(3) Právo na xxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxxxxx zdrojů, druhotných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výroby xxxxxxxxx x tepla (dále xxx "podpora elektřiny") xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx licence xx xxxxxx elektřiny, xxxxx vyrábí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obnovitelných xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vysokoúčinné kombinované xxxxxx elektřiny a xxxxx, xx které xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx elektřiny xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx x jím provozované xxxxxxxxx soustavě xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přímo xxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx výrobní xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu10).

(5) Xxxxx xx podporu elektřiny xxx výrobny xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2022 xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x den xxxxxxx xx provozu xxxxxx 5 xxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx výrobny elektřiny xx vztahuje xxxxx xx výrobny elektřiny, xxxxxxx výrobní technologické xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nejsou xx xxx registrace této xxxxxxx xxxxxx 5 xxx.

§8

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx formou xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx ceny. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ceny xx neuplatňuje pro xxxxxxx elektřiny xxxxxxx xx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2022 x xxx podporu xxxxx §6a a 6c.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx zaregistrovat x xxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxx formu podpory xxxxxxxxx a její xxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxx podpory xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx při xxxxxxxxxx x systému xxxxxxxxx trhu stanoví xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§9

Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xx elektřinu xx xxxxxxxx x Xx/XXx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Pokud není xxxxxxx xxxxxxxxx zúčtování5) xxxx nepřenesl xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx odpovědnost xx xxxxxxxx11).

(3) Xxxxx o xx xxxxxxx xxxxxx, xx operátor trhu xxxxxxx, xx základě xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6, xxxxxx výrobci xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, druhotných xxxxxx x xxxxxxxxxxxx kombinované xxxxxx elektřiny x xxxxx.

(4) Xxxxxxx elektřiny xxxxxx zeleného xxxxxx xx elektřinu

a) vyrobenou xx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdroje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 100 xX xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx část komunálního xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) vyrobenou xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 100 xX, x výjimkou biologicky xxxxxxxxxxxx části xxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx zdrojů xx poskytuje xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 4, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x 1. xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx režimů xxxxxxxx bonusu na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bonusem xx elektřinu xxx xxxxxxx elektřiny uvedené xx provozu xxxx xxxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2022 xx xxxx poskytnout xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxxxx xxxxxxx větru s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nižším xxx 6 MW xxxx xxxxxxx x xxxxxxx 6 xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyrobenou xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiný xxxx xxxxxxxxxxxxx zdroje x xxxxxxxxxxxx výkonem xxxxxx xxx 1 XX, x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx elektřiny x xxxxx x x xxxxxxxxxx zdrojů x xxxxxxxxxxxx výkonem xxxxxx xxx 1 XX, x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx elektřinu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx elektřiny vyrobené x modernizované výrobně xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx elektřinu.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx se uskutečňuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vypočtených xxxxxx12) xxxxx §11a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§9a

Aukční bonus

(1) Xxxxxx xxxxx xx poskytován x Xx/XXx v xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Aukční xxxxx xx xxxxxxxx trhu xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx z xxxxx xxxxx §10d.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx naměřených nebo xxxxxxxxxxx hodnot12) xxxxx §11a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§9x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 382/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§10

Výkupní xxxx

(1) Do xxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxx vykupujícího xx xxx příslušné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dodavatel xxxxxxxx xxxxxxxx13). X xxxxxx xxxxxxx vykupujícího informuje xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(2) Povinně xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx elektřinu z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx elektřiny, xxxxxxxxx xx výrobně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §11 a 12. Xxxxxxx vykupující xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx x předávacím xxxxx xxxxxxx elektřiny xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu11).

(3) Xxxxxxxxxx povinně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx12) xxxxx §11a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§10a

Vyhlášení xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx elektřiny23) a xx vyhlášení xxxxx xxxxxxx

x) lhůtu xxx xxxxxx nabídky, xxxxx xxxxx xxx kratší xxx 2 xxxxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxxx xxxxx správního xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podporovaný xxxxx xxxxxxx,

x) lhůtu pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx provozu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx jistoty, xxxx formu, xxxxxx x lhůty prokázání xxxxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxx,

x) pravidla xxx xxxxxxxxx nabídek,

i) xxxxxx x xxxxx sdělení xxxxxxxxxxx nabídek x xxxxxxxx xxxxx předkladatelům xxxxxxx,

x) důvody xxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx vyhlášení xxxxx xx spolupráci x Xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx aukční xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) maximální xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výroby xxxxxxxxx x tepla xxxxxx xxxxxxxxx podíl xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 5 xxx xx xxxxxxx výrobny xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx elektřiny, xx xxxxx se xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx vztahuje.

§10a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 382/2021 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§10x

Xxxxxxxx jistota

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Finanční xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx přijalo xxxxxxxxxxxx.

§10x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 382/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§10x

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxx xx uplynutí xxxxx xxx xxxxxx nabídky xx pohlíží, xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyrozumí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §41 xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx lhůty pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx nabídka

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti x

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve vyhlášení xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx první xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx rozhodne x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podat xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx referenční xxxxxx xxxx x xxxxxxx obnovitelných zdrojů xxxx xxxx aukčního xxxxxx v případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x druhotných zdrojů. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx instalovaného xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx určí, xxxxx xxxxxxx x xxxxx uspěly.

(6) Ministerstvo xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx nabídek (xxxx xxx "zpráva") x xxxxxxxx ji xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5,

c) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx finanční jistoty xx výši x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zruší, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx oznámení x xxxxxxx xxxxx x uvedením xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §10a odst. 1 xxxx. x).

§10x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 382/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§10d

Rozhodnutí o udělení x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx

(1) Pokud předkladatel xxxxxxx, xxxxx uspěla x aukci, ve xxxxx stanovené xx xxxxxx prokáže xxxxxx xxxx xxxxxxxx jistoty, xxxxxxxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx této xxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx z aukce. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx k prokázání xxxxx xxxxx finanční xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která splnila xxxxxxxx aukce, x xx x pořadí, xxxxx xxxxxxx ze xxxxxx.

(2) X rozhodnutí x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx se xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádem xx xxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx instalovaného výkonu x druhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx cena xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxx uvedení xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx modernizace xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx právo xx xxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx elektřiny xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xx xxxxx stanovené x xxxxxxxxxx x xxxxxxx práva na xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx elektřinu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx, ministerstvo xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx. Xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx rozklad.

§10d xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 382/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§10e

Použití finanční xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx z xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx od překladatele xxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx x aukce, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx z xxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do provozu xxxx pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxx vrátí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx podporu x xxxxx, peněžní prostředky xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx něho xxxxxxx, ke dni xxxxxxx výrobny xxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výrobny xxxxxxxxx. X xxxxxxx případě xx ministerstvo právo xx xxxxxx z xxxxxxxx jistoty.

(3) Xxxxx xxxxxx výrobna xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výrobny xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxx xxxxx xx podporu x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vůli xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v této xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx výrobny xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx plnění x xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Pokud xxxxxx výrobna xxxxxxxxx xxxxxxx xx provozu xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x udělení xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxx pokud xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do 6 xxxxxx xx xxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx z aukce.

§10e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 382/2021 Xx. x účinností od 1.1.2022

§11

Xxxxxxxx podpory xxxxxxxxx x výkupu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výroby xxxxxxxxx x xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx výkup xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výroby xxxxxxxxx x tepla xx 1 xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx vyhodnocování x xxxxxxxxx výkupu elektřiny x obnovitelných xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx 1 xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx skutečnost xxxxxxx x termínu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hodinové xxxx xx výrobce, xxxxx xxxxxxx podporu xxxxxxxxx formou xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx hodině. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinen x xxxxxxxx případech xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x termínech x xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxx, kdy na xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nedojde x xxxxxxxxxxxx nabídky x xxxxxxxx, nevzniká výrobci x xxxxxx xxxxxxxx x vyrobené xxxxxxxxx xxxxx xx podporu. Xxxxxxx vykupující xxxx xxxxxxxxxx xx povinen x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xx dosaženo xxxxx xxxxxxxx ceny, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Úřadem, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx operátorovi xxxx xxxxxx mezi hodinovou xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx rozdílu xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx operátorovi xxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxx x obnovitelných xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx o instalovaném xxxxxx xx 10 XX se x xxxxxxx, xx x xx xxxx x xxxx od 2. xxxxx 2013 xx 31. xxxxxxxx 2015 xxxxxxxx rekonstrukce nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx zvyšuje xxxxxxxxxx x ekologickou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx.

(8) X xxxxxxx podpory xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx x režimu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx elektřinu x xxxxxxxx bonusu, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xx výkupní xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx cenou x xxxxxxxxxx xxxxxxx cenou xxxx referenční xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx trhu. Xxxxxx a postup xxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx výkupní cenou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx operátorovi xxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(9) V případě xxxxxxx xxxxxxx bonusem xxx obnovitelné xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx hodinové xxxx x xxxxxxx xxxxx xx podporu, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx referenční xxxxxx xxxx.

§11x

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx z obnovitelných xxxxxx, xxxxxxxxxx zdrojů x xxxxxxxxxxxx kombinované xxxxxx elektřiny x xxxxx

(1) Výrobce xx xxxxxxx na svůj xxxxxx měřit

a) xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx spotřeby xxxxxxxxx vyrobenou elektřinu xxxxxx x každého xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx stanoveným xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxx

x) před xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxx obnovitelného zdroje xxxx x druhotného xxxxxx, jakož x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx spotřebu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx měřidlem podle xxxxxx x metrologii.

Povinnost xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx pod xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx spotřeby xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx množství xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx uvádí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a x xxxxxxx xxxxxxxxx x instalovaným xxxxxxx xx 10 xXx xxxxxx.

(2) Výrobce elektřiny x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podporu xxxxxxxxx x režimu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx&xxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx elektřinu, xxxxx xxxxxx dodána xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx stanoveným xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, x to xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx12).

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx kombinované xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx svorkách xxxxxxxxxx, xxxxxxxx teplo a xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx prováděcího xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx je xxxx povinen

a) xxxxxxxx x provozovat xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 x platným ověřením xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) zdržet se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx manipulaci xxxx xx měřicího zařízení xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 nebo xx xxxx xxxxxxxx xx příslušenství.

(5) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zelených xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů x xxxxxxxxxxx míst xxxxxxx elektřiny x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx výrobce x xxxxxxx elektřiny a xx vyžádání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx údajů; xxxxxx předání xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx elektronickou xxxxxx operátorovi xxxx xxxxx a pravdivé xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(7) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxx xxxxxx elektronickou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx a pravdivé xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx soustavě xxxx x xxxxxxxxxxx soustavě. Xxxxxx, rozsah x xxxxxx předání x xxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnot xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx.

§12

Xxxx výkupní ceny, xxxxxxxxxx xxxxxxx ceny x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výkupní xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx obnovitelných zdrojů xxx, xxx při xxxxxxx xxxxxxxxx vyrobené xx výrobně xxxxxxxxx xxxxxxx do provozu xx 1. ledna 2022 xxxx modernizované xx 1. ledna 2022 xxx součet xxxxxxxxxxxxxx peněžních xxxx xx dobu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx roven xxxx za podmínky xxxxxxx technických x xxxxxxxxxxxx parametrů. Xxxxxxxxx x ekonomické xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x stávajících výroben xxxxxxxxx o 2 %. Xxxx xxx xxxxxxxx zdroje elektřiny xxxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx výkupní xxxx xx xxxxxxx monitoringu xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Pro xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Úřad stanoví x souladu x §1 xxxx. 3 x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx pro stanovení xxxxxxxxxx zeleného bonusu xx xxxxxxxxx tak, xxx výše ročního xxxxxxxx bonusu xx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxx obnovitelného xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx výkupní xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx hodinovou xxxxx x výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx alespoň xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Způsob xxxxxxxxx hodinového xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx.

(4) Úřad xxx xxxxxxxxx postupu pro xxxxxxxx zelený bonus xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxx, aby x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx, xxxx hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx hodnotě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx hodinové xxxx.

(5) Xxxx xxxxxxx v xxxxx kalendářním roce xx následující xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx x druhotných xxxxxx x na xxxxxxxxx x vysokoúčinné xxxxxxxxxxx výroby xxxxxxxxx x tepla xxx, xxx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2022 xxxx modernizované xx 1. xxxxx 2022 xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx výrobny xxxxxxxxx xxxxx nule xx podmínky xxxxxxx xxxxxxxxxxx x ekonomických xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příjmů x prodeje xxxxxxxxx x tepla. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výši diskontní xxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(6) Xxxx xxxxxxxxx upravuje výši xxxxxxxx bonusů xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx x vysokoúčinné kombinované xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx a na xxxxxxxxx x druhotných xxxxxx energie na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x cen xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxx změn.

(7) Xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx kalendářní xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §6a.

(8) Xxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx zeleného xxxxxx xx elektřinu x vysokoúčinné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx elektřiny, na xxxxx xx podpora x kalendářním xxxx xxxxxxxx.

(9) Úřad je xxxxxxx xxxxxxxx celkovou xxxx podpory xxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxx elektřiny uvedena xx provozu nebo xx xxxxxxxxxxxxx, činila xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx elektřinu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tržní xxxx elektřiny na xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx x hodnot xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx tomto xxxx za každý xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(10) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxx bonusů xx xxxxxxxxx x xxxx xx činnost xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Úřad xxxxx zákona o xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx rozhodnutí.

§13

Vyúčtování xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy složku xxxx xxxxxx distribuční xxxxxxxx x složku xxxx služby přenosové xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, x jaké xx xxxxxxx ji xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx regionální xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §28a a provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy x xxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xx povinen xx xxxxxx operátorovi xxxx. Způsob a xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx složky xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x složky ceny xxxxxx přenosové xxxxxxxx xx xxxxxxx elektřiny mezi xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;x mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx vykupující xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx a hodinovou xxxxx x cenu xx xxxxx xxxxxxx xxxxx množství povinně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx obnovitelných xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §10 xxxx. 3 x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx hradit xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x cenu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxx ceny za xxxxxxx povinně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx kalendářní xxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(4) Právo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 vzniká zaplacením xxxxxxx ceny výrobci xxxxxxxxx x obnovitelných xxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11a evidovaných xxxxxxxxxx xxxx.

XXXXX XX

XXXXX X XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXX

§14

Xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx") xx xxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx 1. ledna 2022 xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx uvedeném do xxxxxxx x období xx 1. ledna 2009 do 31. xxxxxxxx 2010.

§15

Subjekty xxxxxx

(1) Poplatníkem xxxxxx xx výrobce, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx odvodu je x xxxxxxx hrazení xxxxxx xxxxxxxx bonusu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a v xxxxxxx hrazení formou xxxxxxx xxxx povinně xxxxxxxxxx.

§16

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx odvodu xx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx formou xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx ze slunečního xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx.

§17

Osvobození xx xxxxxx

Xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 30 xX x xxxxxxxxx vyrobená xx slunečního xxxxxx xxxxxxxxxxx celkové množství xxxxxxxxx, za xxxxx xx hradí xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §34a xxxx. 1 xxxx 2.

§18

Sazba xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xx základu xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx elektřiny x zařízení xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxx 2009 xx 31. prosince 2009 x případě xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxx 10 %,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx elektřinu 11 %.

(2) Sazba xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x zařízení xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx od 1. xxxxx 2010 xx 31. xxxxxxxx 2010 x případě xxxxxxx xxxxxx

x) výkupní ceny 20 %,

b) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx 21 %.

§19

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

§20

Xxxxxx xxxxxx odvodu

(1) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx odvodu.

(2) Plátce xxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx 25 dnů xx xxxxxxxx odvodového xxxxxx; xx stejné xxxxx xx povinen xxxxx xxxxxxxxxx odvodu.

§21

Správa xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxx.

(2) Při xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx daňového xxxx.

§22

Xxxxxxxxxx určení xxxxxx

Xxxxx xx příjmem státního xxxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxx xxxxx

§23

Xxxxxxx xxxxx x xxxxx podpory xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x obnovitelných zdrojů xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx teplo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdroje.

(2) Xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxxx zdrojů (xxxx xxx "xxxxxxx tepla") xx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx tepla, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx podpora xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx zeleného bonusu xx xxxxx.

(4) Investiční xxxxxxx tepla xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx povolenek xx xxxxx skleníkových xxxxx.

(5) Xxxxx zvolit xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdrojů podle §24 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, energii xxxxxxx xxxx bioplynu s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §25a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx energii xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx podporu xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2022 se vztahuje xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nejsou x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 5 let.

(6) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx předpis.

§24

Xxxxxxxx xxxxxxx tepla

(1) Xxxxx xx provozní xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z obnovitelných xxxxxx.

(2) V xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx provozu od 1. ledna 2022 xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx vztahovat xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx tepla x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky

a) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx energii xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx výkonem xxxxxx než 200 xX, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx teplo xxxxxx z xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zásobování tepelnou xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 500 xX, xxx podporovaným xxxxxx xx užitečné xxxxx z této xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx minimální xxxxxxxx energie xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx využívající xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) využívající xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx druhu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx 20 MW xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx paliv x biomasy xxxx x xxxxxxxx jmenovitým xxxxxxxx xxxxxxxx xxx 2 XX z xxxxxxx xxx výrobě xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx paliva x xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx x biomasy xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx než xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx musí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x tuhého komunálního xxxxxx, který xxxxxxxxx xxx kritériím xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx udržitelnosti x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů stanovená xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx vyrobené z xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx zemědělství, akvakultury, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx splňovat xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu, xxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Provozní xxxxxxx tepla se xxxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx energie xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx neplní xxxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §27 odst. 5 xxxx. x), xxxx

x) xxxxx naměřené měřicím xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nesprávně xxx, že xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x důsledku xxxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx měřicího xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zajištění xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, na xxxxx xxxx uplatněna xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§25

Xxxxxxxxxx podpora xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx podpora xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx výrobny xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x na xxxxxxxx tepelné xxxxxxxx2) x těchto xxxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx účinností užití xxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem.

(2) Vyhlašují-li xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se zcela xxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx programů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x obnovitelných xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx2) x xxxxxx xxxxxxx tepla.

(3) V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx tepla xxxxxxxx xx xxxxxxx tepla xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Komise15).

(4) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podpora xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx výrobnu xxxxx xxxxxxxxxxx jako paliva xxxxxxxxxxx splňující xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx tepla doložit xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxx výrobny xxxxx xx provozu.

(5) Investiční xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx systémy x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx svým xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účinných soustav xxxxxxxxxx tepelnou energií. Xxxx soustavy zásobování xxxxxxxx energií xxxxxxx x xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup zveřejňuje Xxxx xx 30. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

§25x

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxx xxxxxxx udržovací xxxxxxx tepla xxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx mezi

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx použití xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x výroben xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdroj x neobnovitelný zdroj x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx fosilních paliv,

b) xxxxxxx provozními náklady x tržní cenou xxxxxxxxx a xxxxx xxxxx u xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx a xxxxxxxx xxxx měrných xxxxxxxxxx nákladů a xxxxxx xxxxxx ceny xxxxx použité Úřadem xxx stanovení výše xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(3) Udržovací xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx tepla xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení soustavy xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx spalování obnovitelného xxxxxx a neobnovitelného xxxxxx xx poměrnou xxxx xxxxxxxx tepla xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vypočtenou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx meziročně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx provozních xxxxxxx x tržní xxxx elektřiny x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx podporu xxxxx xx registrace xxxxxxx x systému xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx tepla není xxxxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přiměřenosti xxxxxxx elektřiny podle §31,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 8, xxxxx x výrobny xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx operátora xxxx xxxx xxxxxx řízení x stanovení xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zjištěné xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx trhu, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu podle §35 xxxx. 5 xxxx. x).

(7) Na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x pravidla xxxxxxx v §23 x 24.

§25x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 382/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§26

Xxxxxx bonus xx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xx teplo xx xxxxxxxx x Xx/XX x poskytován pouze x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx teplo je 1 xxxxx xxxx xxxx celé xxxxxxx.

(3) Xxxxx x xx xxxxxxx tepla xxxxxx, xx xxxxxxxx trhu xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx zeleného xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxx. x) x §25a xxxx. 3 xxxxx xxxxxxx xxxxx dodaného xxxxx pocházející x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx společného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx zdroje xxxxx §25a odst. 3, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx tepla xxxxx §24 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxxxx operátorem xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

§26x

Xxxx xxxxxxxx bonusu xx teplo

(1) Úřad xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxx §24 xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2022 xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x ekonomických xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx předpokládaných xxxxxx x prodeje xxxxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx parametry x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Úřad xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx ceny xxxxxxxxx x ceny xxxxx x xxxxxx změn.

(3) Xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výši xxxxxxx xxxxxxxx bonusu na xxxxxxxxx podporu tepla xxxxxxxx xxxxxxxx x §25a.

(4) Úřad je xxxxxxx stanovit celkovou xxxx xxxxxxx tepla xxx, xxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxx tepla uvedena xx provozu, činil xxxxxx bonus xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx energie xxxxxxxxxxxx Xxxxxx stanovené jako xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxx 10 XXx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxx stanovení zelených xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Úřad xxxxx xxxxxx o xxxxxx x výši xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§26x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 382/2021 Xx. s účinností xx 1.1.2022

§26x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpora xxxxx x soustavách xxxxxxxxxx tepelnou energií

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpora xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tepelnou xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tepla") xx vztahuje xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx tepla x xxxxxxxxxxxxxxx zdrojů, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x neobnovitelného xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx povolenky xx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx35).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §3.

§26b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 382/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2022

§26x

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podporou xxxxx

(1) Xxxxx xx přechodnou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxx licence xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx teplo x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Postup xxx registraci xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpis.

(3) Xxxxxxx tepla z xxxxxxxxxxxxxxx zdroje xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x výrobny xxxxx x neobnovitelného xxxxxx x údaje xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx tepla xxxxx §26d odst. 7 x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; způsob xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx údajů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Výrobce xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx z xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx údaji xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx z xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxxxxx zdroje xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2030 x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx zdrojů xxxxxxx xxx z xxxx. Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx doložení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(5) Výrobce xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x případě xxxxxx tepla x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx k transformaci xxxxxx tepla také xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx plnění xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4. Způsob a xxxxxx xxxxx o xxxxxxx plnění xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 4 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§26x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 382/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2022

§26d

Forma x xxxx xxxxxxxxx transformační xxxxxxx xxxxx

(1) Přechodná xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx formou xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx stanoven x Xx a xx xxxxxxxxxx pouze x xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 7 x xxxxx podle §26c xxxx. 3 xx 5 xxxxxxx hradit xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx tepla xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx podporu xxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx tepla xx stanovena xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ceny xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xx kalendářní rok, xx který se xxxxx k transformaci xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x ceny povolenky xx emise skleníkových xxxxx zajištující xxxxxxx x transformaci xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 x xxxxxxxx povolenek xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nakoupených x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx35) xx pokrytí xxxxx skleníkových plynů x xxxxxx tepla xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx energií xxxxx §26b odst. 1 se xxxxxxxxxxx §26b xxxx. 2 x kalendářním roce, xx xxxxx xx xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx poskytuje. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zveřejní Xxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx xx 31. xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, za xxxxx se bonus x xxxxxxxxxxxx výroby xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Výše xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx průměrné xxxxx xxxx povolenky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx tepla x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx35) xx pokrytí xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx soustavy xxxxxxxxxx xxxxxxxx energií xxxxx §26b xxxx. 1 xx xxxxxxxxxxx §26b xxxx. 2.

(7) Xxxxxxxxxx bonusu k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx informací x xxxxxxxx nakoupených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx skleníkových plynů x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§26x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 382/2021 Xx. x účinností xx 1.1.2022

§27

Xxxxx a povinnosti xxxxxxxx na xxxx x xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Držitel xxxxxxx xx rozvod xxxxxxx xxxxxxx16) xx povinen od xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx vyrobené z xxxxxxxxxxxxx zdrojů x xx xxx účelem xxxxxxx připojení výrobny xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Povinnost xxxxxx se vztahuje xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxx x bezpečný xxxxxx dotčené soustavy xxxxxxxxxx tepelnou xxxxxxx xxxx xxxx části xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx rozvodné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx soustavy zásobování xxxxxxxx energií,

c) xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx odběratele xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení soustavy xxxxxxxxxx xxxxxxxx energií v xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx měření

a) dodaného xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx soustavy xxxxxxxxxx tepelnou xxxxxxx x xxxxxxx podpory xxxxx §24 odst. 2 xxxx. x) xxxx §25a xxxxxxxx xxxxx prováděcího xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxx xxxxx x případě xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tepla x výrobny xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdrojů xx xxxxxxxxxx tepelného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §24 xxxx. 2 xxxx. x) a §25a xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x případě xxxxxxx tepla xxxxx §24 odst. 2 xxxx. b), xx xxxxxxx xxxxxx nárok xx provozní xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x systému xxxxxxxxx xxxx a xxxx registrovat xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xx povinen

a) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx naměřené xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx rozvodného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx tepla xxxxx §24 xxxx. 2 xxxx. a) x §25a xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §24 odst. 2 písm. b) x xxxxxx evidenci x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x výrobny xxxxx x na xxxxxxxx operátora xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx; způsob xxxxxxx xxxxx, rozsah xxxxx a xxxxxx xxxxxxx x evidence xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu x xx xxxxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxx energetické xxxxxxxx (dále jen "Xxxxxxxx") x xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx společného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdroje x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdroje x xxxx kvalitu x skutečné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx množství xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx výroby tepla xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx x provozovat měřidlo x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zajištění xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx do jeho xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxx 2

Podpora xxxxxxxxx

§27x

Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx biometanu xxxxxx zeleného bonusu xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx biometanu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx24) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx25), xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx vztahuje xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx výrobně biometanu

a) x souladu s xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a odorizaci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx z xxxxxxx x úspory xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx; xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x zbytků xxxxxx než zbytků xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx splňovat pouze xxxxxxxx úspor emisí xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) využívající xxxxxxx xxxx xxxxxxx x podporovaného druhu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx plynu,

e) x xxxxxxxxx technologickými celky, xxxxx xxxxxx x xxx uvedení do xxxxxxx xxxxxx 5 xxx; to xxxxx xxx výrobnu biometanu, xxxxx nevznikla xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx využívající xxxxxxx.

(3) Podpora xxxxxxxxx xx nevztahuje na

a) xxxxxxxxxxxx distribuci xxxxxxxxx x distribuční soustavě xxxx neoprávněnou přepravu xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx26), xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které zaznamenalo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zásahu xx xxxxxx xxxxxxxx zařízení xxxx porušení zajištění xxxxx xxxxxxxxxxx manipulaci xxxx xxxxx x xxxxxxx měřicího zařízení.

(4) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podporu xxxxxxxxx formou xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx povinen zaregistrovat x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podporu zeleným xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bonusem na xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x udělení xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx umožňuje xxxxxxx xxxxxxxxxx výrobnu xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 90 xxx od xxxxxxx xxxxxxx biometanu xx xxxxxxx. Pokud výrobce xxxxxxxxx nezaregistruje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx podle xxxx xxxxx, xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§27x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 382/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§27x

Xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx

(1) Xxxxxx bonus xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x Xx/XXx xxxxxxxxxxx a je xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Zúčtovacím obdobím xxx xxxxxx zeleného xxxxxx xx biometan xx 1 xxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zúčtování27) xxxx nepřenesl xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx subjekt xxxxxxxxx, xx vykupující xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx28).

(4) Xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx požádá, je xxxxxxxx xxxx povinen xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.

(5) Vyúčtování zeleného xxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx prováděcího xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx operátorem xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxx xx úhradu xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§27x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 382/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2022

§27x

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxx x daném xxxxxxxxxxx roce xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx biometan xxx, aby součet xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx dobu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx parametrů x při zohlednění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx biometanu. Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx surovin xxxxxxxxxxxx pokročilý biometan xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx míry xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx monitoringu xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx x jejich xxxx.

(3) Úřad je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx biometanu xxx, aby pro xxx, kdy je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx nejvýše pětinásobek xxxxxxxx tržní xxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx x plynem xxxxxxxxxxxxx operátorem xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x hodnot xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx ukončený xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxxx třech xxxxxx.

(4) Xxx stanovení xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx Úřad xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx podpory xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§27x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 382/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§27x

Xxxxx a povinnosti xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx

(1) Provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení, x xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, pokud x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx30). Tato povinnost xxxxxxxx v případě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a spolehlivého xxxxxxx plynárenské xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx předávací xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxx xxxxxxxxxxx všechny xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxx xxxxxxx biometanu xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx připojením, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x toto připojení x odhad doby xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx připojení.

(3) Výrobce xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx předávací xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky, x xxxxxxx operátora xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx všechny změny xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx30).

§27x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 382/2021 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2022

§27e

Podmínky xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx biometanu xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx zajistit měření xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx vyrobeného xxxxxxxxx x předávacím xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx připojena, x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx biometanu x x surovinách využitých xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, termínech x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx. Xxxxxx a rozsah xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx biometanu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx dodaný xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx jednotky xxxxx připojené k xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx

x) na xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx takto xxxxxxxx xxxxxxxxx stanoveným xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxxx biometanu xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx výdejní xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx výrobu xxxxxxxx biometanu x xxxxxxx, termínech x xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 x xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxx do xxxx součástí x xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx biometanu xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 x xxxxx xxxxxxxx se identifikace xxxxxxx biometanu x xxxxxxx biometanu a xx vyžádání operátora xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx předávaných xxxxx. Xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx biometanu xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§27x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 382/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§27f

Požadavky xx xxxxxx xxxxxxxxx a jeho xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx vyrobený xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výroben xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx z 35% xxxxxx surovin xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Biometan xxxxxxxx xx výrobnách xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx elektřiny využívajících xxxxxxx, musí xxx xxxxxxx xxxxxxx z 45% xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x prováděcím xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx který xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx biometan, xxxxxxxx pouze x xxxxxxx xxxxxxx, x xx pro plnění xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x pokročilý xxxxxxx xxx xxxxxxx1). Xxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx biometan xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, dodaného xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx právo xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx celkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx spotřebovaného x xxxxxxx.

§27x vložen právním xxxxxxxxx x. 382/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

HLAVA VI

FINANCOVÁNÍ PODPORY

§28

Financování xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx elektřiny, xxxxxxxx xxxxxxx tepla přechodnou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tepla x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx hrazeny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx tvořeny

a) xxxxxxx x plateb xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxx služby přenosové xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx, xx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx cena,

c) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu podle xxxxxxxx 3,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kapitoly xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a realizační xxxxx xxxxx §9 xxxx. 3 zákona x opatřeních x xxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx podle §45a a výnosy x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §45c.

(2) Xxxxxxxx trhu má xxxxx xx úhradu xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx transformační xxxxxxx tepla x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx složky xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy x složky xxxx xxxxxx přenosové soustavy xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx úhradu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tepla x xxxxxxx biometanu, x to xx 30. xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx předchází xxxxxxxxxxxx xxxx, pro xxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxx ceny xxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy x xxxxxx xxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx elektřiny. Prostředky xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) , x) x x), x to xxx, xxx spolu x xxxx pokryly xxxxxxx předpokládané xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, provozní xxxxxxx xxxxx řechodnou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx biometanu.

(4) Xxxx xxxxxxx složku xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x složku ceny xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx elektřiny xxx

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx hladině xxxxx xxxxxxxx napětí x xxxxxxxx napětí x Xx/XX/xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxx x xxxxxxxxx31); xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx sjednat x xxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx připojení xxxxxxxxx dané předávací xxxxx xx součtu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx všech xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x

x) předávací xxxxx x distribuční xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x Xx/X/xxxxx xxxxx jmenovité xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx místě; x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nejbližšího xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxx složky xxxx xxxxxx distribuční soustavy x složky xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx kalendářní xxx Úřad xxxx x úvahu xxxxxxx xxxx skutečně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx transformační podporu xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx za uplynulý xxxxxxxxxx rok.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, přechodnou xxxxxxxxxxxxx podporu xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx operátor trhu xxxxxxxx xx zvláštních xxxxxx u banky xxxx xxxxxxx zahraniční xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(7) Úřad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu x ministerstvu xxxxx x xxxxxxxxxx licencí x údaje x xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx nebo změně xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Úřadu x xxxxxxxxxxx se xxxxxxx výroben elektřiny, xxxxxxx tepla x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Ministerstvo xxxxxxxxx operátorovi xxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx elektřiny x xxxxx x xxxxxxxxx x původu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx, xx které bylo xxxx osvědčení vydáno, xxxxxx xxxx, x xxxxx x xxxxxxxxxx x udělení xxxxx xx podporu x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro jeho xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx trhu xxxxxxxxx povinně vykupujícímu xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, x xx xxx zbytečného xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xx Úřadu xxxxx xxxxxxxx 7.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trhu na xxxxxxx elektřiny, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx součet xxxxxx xxxxxx,

x) vyplacené peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vykupujícím na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x podporu xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx náklady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podporou xxxxx a podporou xxxxxxxxx,

x) peněžní prostředky xxxxxxxxxxx se správními x soudními xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx elektřiny, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x podpory biometanu x financování xxxxxxx,

x) xxxxx náklady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx elektřiny, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících účetnictví.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx podporu xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, přechodnou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tepla x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx těchto xxxxxx:

x) xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

b) xxxxxxxx výnosy xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx tepla, přechodnou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tepla x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx související xx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, přechodné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx související x xxxxxxxx elektřiny, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, přechodnou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tepla x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(12) Xxxxxxx xxxxxxx v odstavci 10 xxxx. x) xx x) x xxxxxx uvedené v xxxxxxxx 11 písm. x) xx x), xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx služby xxxxxxxxxxx soustavy x xxxxxx xxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx.

§28a

Způsob x xxxxxx xxxxxx plateb xxxxxx xxxx služby distribuční xxxxxxxx x xxxxxx xxxx služby přenosové xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xx podporu xxxxxxxxx") se xxxxxx x poměru počtu xxx, kdy xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x kalendářním xxxxxx, x xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx hradí xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx podporu xxxxxxxxx xx výši součinu xxxxxxxxxx xxxxxx ceny xxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené Xxxxxx x xxxxxxxxx sjednaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxx jističe xxxx xxxxxxxxxxxx x předávacím xxxxx. Maximální xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx určena xxxxxxxx xxxxxx 495 Xx/XXx a celkového xxxxxxxxxx množství elektřiny x přenosové xxxx xxxxxxxxxxx soustavy ve xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, že xxxxx x xxxxx zúčtovacího xxxxxx ke xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx soustavy xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 4, xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx podporu xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za jednotlivé xxxxx xxxxxxxxxxx období x xxxxxxxx složkou xxxx xxxxxx distribuční xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Provozovatel lokální xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy, xx které xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soustava xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx"), xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx účastníků xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx9) xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxx. Provozovatel xxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy dále xxxxx provozovateli xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx sjednaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx místech xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxxx x souhrnu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx lokální xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx zúčtovací xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 495 Xx/XXx a celkového xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx lokální distribuční xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy a xx xxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx distribuční soustavy, xx které xx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, a x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x lokální xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx distribuční soustavy. X xxxxxxx, že xxxxx v rámci xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx ceny xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx ceny xxxxxx přenosové soustavy xx podporu xxxxxxxxx xxxxx §28 odst. 4, xxxxx provozovatel xxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xx xxxxxxxxx období xxxxxx na podporu xxxxxxxxx xxxxx vět xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx samostatně za xxxxxxxxxx xxxxx zúčtovacího xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ceny xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx ceny služby xxxxxxxxx soustavy xx xxxxxxx elektřiny.

(4) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx napěťové xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx o připojení31) xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx vedení (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxx") x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx současně x xxxxxxx vedením x je xx xxxxxxx o xxxxxxxxx31) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx vedení"), xx xxxxxx na podporu xxxxxxxxx účtována xx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx elektřiny xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxx.

(5) Xxx xxxxxxx maximální xxxxxx xx podporu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xx celkového xxxxxxxx elektřiny xxxxxxxxxx xxxxxxxx elektřiny xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx technologickou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozovatelem distribuční xxxxxxxx na xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx trakční xxxxxxxxxx xxxxxxx spotřebované xxx xxxxxxxxxxx drážní dopravy xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx.

(6) Pokud xx xxxxxxx o xxxxxxxxx31) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx připojení, xxxxxxx se xxx xxxxxxxxx platby xx xxxxxxx elektřiny součet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vedení xx xxxxx napěťové xxxxxxx. Xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sjednaných rezervovaných xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vedení, použije xx pro xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vedení xx xxxx xxxxxxxx hladině. Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx31) nebyl xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx jednotlivá xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx podporu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rezervovaného xxxxxxx x předávacím xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příkonu na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§29

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, provozní xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §28 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx operátorovi xxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxx žádosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx konce xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jednu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxx §28 xxxx. 3.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXXX PODPORY XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX ELEKTŘINY A XXXXX, XXXXXXX ELEKTŘINY X XXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXX XXXXX Z XXXXXXXXXXXXX ZDROJŮ X XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxx 1

Přiměřenost xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx od 1. xxxxx 2006 do 31. xxxxxxxx 2015

§30

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx u zdrojů xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx x období xx 1. xxxxx 2006 xx 31. xxxxxxxx 2015. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx přiměřená, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx investic xx xxxx trvání xxxxx xx podporu xxxxxxxxxx xxxxxxx v intervalu 8,4 % xx 10,6 %. Hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx obnovitelných zdrojů xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx podpora xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x podporou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výroby xxxxxxxxx x tepla, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výroby xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxx xxxxxxxx podpora"), xxxx

x) souběhem xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxx podpory xxxxxxxxx xxx xxxxx elektřiny xxxxxxx do xxxxxxx x xxxxxx od 1. ledna 2013 xx 31. xxxxxxxx 2015, x xxxxxxx xx xxxx provozní xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedené v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx prověřuje sektorovým xxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx") xxxxx §31, x xxxxxx x žádosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §34 x x xxxxxx o xxxxxxxxx podmínek podpory x xxxx úřední xxxxx §35.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx v xxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxxxxx, pokud výrobce xxxxxxxx v jednotlivých 3 xx xxxx xxxxxxxx účetních xxxxxxxx xxxxx na podporu xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx malého xxxxxxx xx výše xxxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podpory xx xxxxxxx32).

(5) X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx xx 1. xxxxx 2013 xx 31. xxxxxxxx 2015 xx souběhem podpory xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx 20 % x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů, xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zdroje xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx stanovené xxxxx xxxxxxxx platných xxx rok, ve xxxxxx byl xxxxx xxxxxxxxx uveden xx xxxxxxx, snížené x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(6) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx za xx, xx zdroj xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx provozu xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx operátora xxxx. Xxx xxxxx prověření xxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xx xx xxxx xx to, že xxxx obnovitelné zdroje xxxxx xxxx xxxxx xxxx x uzavřených xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx energie xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxx 2006 xx 31. xxxxxxxx 2012, x při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx energii bioplynu.

(7) Xxxxx xxxxxx dílu xx xxxxxxx postupuje xxx xxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxx elektřiny x xxxxxxx výroben xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxx uvedení xx xxxxxxx po 31. xxxxxxxx 2015 zachováno xxxxx xx podporu xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx elektřiny do xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ode xxx xxxxxxx autorizace xx výstavbu výrobny xxxxxxxxx, xxxx od xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x jejímž umístění xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx 18. xxxxxx 2011.

§31

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx vnitřního xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx dosahovaného xxxxxxx xx uplynulou xxxx provozování xxxxxxx xxxxxxxxx x daném xxxxxxx x za xxxxxxxxx xxxx práva xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx výrobnách xxxxxxxxx x tomto xxxxxxx. K xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx ministerstvo.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx sektorem xxxxxx zdroje elektřiny xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx uvedení xx xxxxxxx, použitého xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx. Jednotlivé xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx šetření xx xxxxxxxx 10 xxx xx prvního xxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Podkladem xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx jsou technické x xxxxxxxxxx xxxxx x výrobně xxxxxxxxx x xxxxx provozu xxxxxxxxxx xxxxxxx. Je-li xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx ministerstvo xxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvu xx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx technické a xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx pro zjištění xxxxxxx technických x xxxxxxxxxxxx údajů o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx provozu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx zjistí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx investic xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vnitřního xxxxxxxxxx xxxxxxxx investic x xxxxx sektoru xxxxx §30 odst. 1, xxxxx, xx x xxxxxxx je xxxxxx nadměrné xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx do 30. června. Pokud xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx zjistí riziko xxxxxxxx podpory, ve xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rovněž xxxxx, o xxxxx xxxxxxxx xxxx vnitřního xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v §30 xxxx. 1.

(7) Xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nadměrné xxxxxxx, je xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx šetření všechny xxxx xxxxx výrobce,

a) xxxxx xxxxxxxxx výrobny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx riziko xxxxxxxx xxxxxxx, x

x) x xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdrojů x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) X oznámení podle xxxxxxxx 7 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x možnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §33 x x xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx operátorovi xxxx. Xxxxxxxx trhu xxxxx xxxxxxxxxxxx na vyžádání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výrobcem, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 3 xx xxxx jdoucích účetních xxxxxxxx podporu elektřiny x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx společně s xxxxx podporou xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx32).

§32

Plošná úprava xxxxxxx x xxxxxxxxxx rizika xxxxxxxx podpory

(1) Xxxxx xx výsledkem xxxxxxxxxxx xxxxxxx zjištění xxxxxx xxxxxxxx podpory, Úřad xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx, ve kterém xxxx výrobna elektřiny xxxxxxx do xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xx následujícího kalendářního xxxx další xxxxxxx xxxx, x xx x takové xxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výkupní xxxxx bylo xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §30 odst. 1.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx elektřiny xxxxxxxxxxxx xx sektoru, xx xxxxxx xx riziko xxxxxxxx podpory, x xxxxxxxxx postupu xxx xxxxxxxxx hodinového zeleného xxxxxx xx elektřinu xx xxxxxxxx 1 xxxxxxx obdobně.

(3) Xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx bonusů xxxx x xxxxxxx xx zprávou x xxxxxxxxxx šetření podle §31 xxxx. 6 x s podklady xxxxxxxxxxx šetření, které xxxxxxxxxxxx předá Xxxxx.

§33

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zjištění xxxxxx nadměrné podpory x xxxxxxx elektřiny xxxxx §30 xxxx. 2 písm. x), xxxx výrobce xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, že xx xx začátku xxxxxxxxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxx xx roce, xxx byl xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx elektřinu vyrobenou xx výrobně xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dobu xxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxx právo na xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxxx §30 xxxx. 2 xxxx. c) xxxx výrobce xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx podporu sníženou x xxxxxx odpovídající xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podpoře. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx výrobně xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxx, xxx xxx zdroj xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx životnosti výrobny xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx ve xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxx, xx xxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxx uvedena xx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx výsledkem xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebylo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) stanovené Xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory xxxxx §32 sníženou x poskytnutou xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx výsledkem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Způsob určení xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx.

(4) Postup podle xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx, xxxxx výše xxxxxxxxxx podpory xxxxxxxxx xxxxxxxxxx celkovou xxxx xxxxxxx elektřiny od xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxx, kdy byl xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx trvání xxxxx xx podporu xxxxxxxxx. Xxxxxx určení xxxxxxxxx xxxx celkové xxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podpory xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 prostřednictvím systému xxxxxxxxx xxxx nejpozději xx 30 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx podle §32.

(6) Operátor xxxx xx xxxxxxx

x) neprodleně xxxxxxxxxx Inspekci x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2,

x) ukončit xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako podporovaného xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, kdy xxx xxxxx xxxxxxxxx uveden xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 1, x neprodleně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx uplatňuje podporu xxxxxx xxxxxxx ceny,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxx x investiční xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxx byl xxxxx xxxxxxxxx uveden xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ceny.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx x případě, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx formou xxxxxxx xxxx, od xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx roce, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx uveden do xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx výkupní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx oznámil individuální xxxxxxxx xxxxx odstavce 1,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx výkupní xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2.

(8) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx individuální xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 1 xxxx 2 x nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx přiměřená.

Xxxxxx o xxxxxxx x stanovení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

§34

(1) Výrobce, xxxxx vyrábí xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sektoru, xxx xxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx nadměrné podpory, xxxx podat žádost x xxxxxxxxx individuálních xxxxxxxx podpory xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, kterým Xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §32. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx rovněž xxxxxxx, x kterého xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 2 xxxx. x), a xx xx 2 měsíců xxx dne xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory. X žádosti xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx může požádat x xxxxxxxxxx o

a) xxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx elektřiny xxxx xx uplynutí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx stanovené Xxxxxx xxxxx podmínek xxxxxxxx xxx xxx, ve xxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxx uvedena xx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x XXx pro xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx, ve xxxxxx xxxx výrobna xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx x stanovení individuálních xxxxxxxx xxxxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x ekonomické údaje x xxxxxxx xxxxxxxxx x jejím xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx o xxxxxxxxx individuálních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, který xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nepředložil xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx o xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, přestože xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požádán.

(5) Pokud xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx, že při xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxx rizika xxxxxxxx xxxxxxx nedosáhne xx xxxx xxxxxx xxxxx xx podporu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do výrobny xx výši xxxxx §30 odst. 1, xxxx že xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxx xxxxxxx xx minimis32). Xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x), xx xxx xxxxxxxxx vyrobenou xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx životnosti xxxxxxx elektřiny xxxxx xx podporu xx xxxx xxxxxxxxx Úřadem xxxxx podmínek platných xxx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx.

(6) V xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxx nárok xx xxxxxxxx xx výši xxxxxxxxxxxx rozdílu mezi xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx podmínek xxxxxxxx pro rok, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxx podpory stanovenou xxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterým Xxxx xxxxxxx xxxxxxx x odstranění nadměrné xxxxxxx, x to xxx xxx xxxxxx xxxx účinnosti.

(7) Xxxxxxxx-xx Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na základě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b), xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx desátém xxxxxxxxxxx xxxx následujícím xx xxxx, xx xxxxxx byla výrobna xxxxxxxxx uvedena xx xxxxxxx, xx uplynutí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx nejvýše xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x tomto rozhodnutí.

(8) Xxxxxxxx xxxxxx stejnopis xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uplatňuje výrobce xxxxx xx podporu xx xxxxx výkupní xxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx povinně xxxxxxxxxx xxxx xx doručení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na maximální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx elektřiny xxxxx xxxxxxxxxx.

§34a

(1) V xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 2 xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx za dobu xxxxxx práva xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 6,3 %, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx odvod.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, za xxxxx se xxxxx xxxxx, může podat x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx elektřinu ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sektoru, ve xxxxxx xxxxxx zjištěno xxxxxx xxxxxxxx podpory, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx procenta xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx výrobnu xxxxxxxxx xxxxxxxxx 6,3 %. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx lze podat xx 6 xxxxxx xx zveřejnění xxxxxx xxxxx §31 xxxx. 6. Xxxxxxxxxx §34 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx, xxxx. 3, 4 x 8 xx xxx řízení x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Inspekce xx xxxxxxx xxxxxxx výrobce xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxxxxx x XXx xxxxxxx xxxxxxxx elektřiny, za xxxxx se xxxxx xxxxx, xxxxxxxx po 1. lednu 2022, xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx výnosového xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx práva xx xxxxxxx pro výrobnu xxxxxxxxx dosáhla 6,3 %. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx elektřiny, za xxxxx se xxxxx xxxxx, stanoví prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx poměrné xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx výrobcem xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vyrobené xxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxx odvod, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx základu xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx pravomocného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2.

§34a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 382/2021 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2022

§35

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx

(1) Inspekce xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podmínek xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx výrobce, x xxxxxxx xx souběh xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 2 xxxx. x), neoznámil xxxxxxxxxxx xxxx žádné x xxxxxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 2 nebo xxxxxxx žádost x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podmínek xxxxxxx xx xxxxx xxxxx §34.

(2) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx Xxxxxxxx zahájit xxxxxxxxxx xx 3 xxx ode dne xxxxxxxxxx xxxxxxxx sektorového xxxxxxx x v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) X řízení o xxxxxxxxx podmínek xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx x ekonomických xxxxx xxxxxxxxxxxx výrobcem x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx z technických x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx elektřiny x jejich provozech, xxxxxx obvykle xxxxxxxx xxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx obdobných xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, že existuje x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx stanoví xxxxxxxx množství podporované xxxxxxxxx x MWh xxx období po xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx roce, xx kterém xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uvedena xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx životnosti xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx

x) podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, pokud x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxxxx nadměrné xxxxxxx, pokud xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx Xxxxxxxx zjistí, xx došlo x xxxxxxx x nadměrné xxxxxxx, vydá rozhodnutí, xxxxxx

x) odejme xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pravomocného xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 4 x 5 xxxx xxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxx vykupujícímu, xxxxx x době xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xx xxxxx výkupní xxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vykupující xxxx xx doručení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx snížit xxxxxxxxx xxxxxxx na maximální xxxxxxxx podporované xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Pokud xx x xxxxxx xxxxxx, xx x xxxxxxx nedošlo k xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx neexistuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx bylo zahájeno xxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx přiměřenost xxxxxxx xxxxxxxxxxx, Inspekce xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 2

Přiměřenost podpory xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x tepla x xxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx elektřiny x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx od 1. xxxxx 2013 xx 31. xxxxxxxx 2015

§36

(1) Xxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x tepla a xxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxx 2013 xx 31. xxxxxxxx 2015. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x tepla x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx se §30 xx 35 xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxxxx kombinované xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x případě zdroje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jiné xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx přiměřená, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za dobu xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 6,3 %.

(3) Sektorové xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx pro zdroje xxxxxxxxxxxx kombinované xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x pro xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx s instalovaným xxxxxxxxxxx výkonem xx 5 MW.

(4) U xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kombinované xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x u xxxxxx xxxxxxxxx x druhotných xxxxxx x instalovaným xxxxxxxxxxx výkonem xxx 5 XX Inspekce xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx zdrojů xxxxxxxxx x vysokoúčinné xxxxxxxxxxx xxxxxx elektřiny a xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x druhotných xxxxxx s instalovaným xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 5 MW xxxxxxxx Xxxxxxxx operátor xxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z obnovitelných xxxxxx, x vysokoúčinné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x x druhotných zdrojů, xxxxxxx tepla x xxxxxxxxxxxxx zdrojů a xxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxx elektřiny, výroben xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx uvedených xx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2016 x xxxxxxxxxxx udržovací podpory xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx elektřiny

§37

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x x xxxxxxxxxx zdrojů x podporu tepla x xxxxxxxxxxxxx zdrojů x výroben xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2016, xxxxxxxxx podporu xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx s výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx transformační xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx elektřiny, xxxxxxx tepla xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx podpora") xxxxx xxxxxx zákona xxx xxxxxxxx poskytovat x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podpora xx xxxxxxxx xx xxxx provozní podpory xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx provozní xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, výrobny xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx poskytovaných xxxxxx xxxxx odstavce 2

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx sníženou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, podpory xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx podpory xxxxxx xxxxxxxx bonusu nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx výrobci, xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx sníženou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zeleného xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x snížené xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podpory x případě podpory xxxxxx výkupní xxxx.

(4) Xxxxxxx vykupující xx xxxxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx se xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ceny, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxxxx elektřiny o xxxxxx odpovídající xxxx xxxxxxx investiční xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x).

XXXXX VIII

OMEZENÍ XXXXXXX XX XXXXXXXXXX PŘÍPADECH, XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXX A XXXXXXX XXXXXXXXX

§38

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx případech

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx transformační xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx biometanu xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výrobcem, výrobcem xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) jsou ke xxx registrace xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, a xx xx dobu, xx xxxxxx je xx xx pohlíženo xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxx xxxxxxx33); xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, výrobce xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx neuhrazený xxxx vzniklý na xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x vnitřním xxxxx34), x to po xxxx, xx kterou xxxx neuhrazený xxxx; xxxxxxxxxx dluh xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx biometanu xxxxxxxx xxxxxxx prohlášením.

(2) Podpora xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx elektřinu xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx, xxx je xx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx záporné xxxxxxxx xxxx po xxxx xxxxxxx 6 xx sobě následujících xxxxx.

§39

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Výrobce x xxxxxxxx výrobce, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx tepla, xxxxx uplatňuje udržovací xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx biometanu xxxx xxxxxxx xxxxxx operátorovi xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s uvedením xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx investiční xxxxxxx x veřejných xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx podpory x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

&xxxx;(2) Xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx poskytnuté xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx výrobu xxxxxxxxx, tepla xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx 500 000 EUR, xxxxx xxxxxxxx trhu xxx xxxxxxxxxx odkladu do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Operátor xxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx po dobu 10 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo výrobce xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto zákona, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx týkající se xxxxxxxxxxxx x provozních xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx podporu x po dobu xxxxxxxxxxxxx 5 xxx. Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx biometanu jsou xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx doklady xxxxxxxxxxxx, Xxxxx x Xxxxxxxx. Při xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx povinen xxxxxx právnímu nástupci xxxx doklady xxxx xxxxxx kopie. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokladů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx modernizace xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Výrobce, xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx biometanu, xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, jsou povinni xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 5 xxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Úřadu, Inspekci, xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxx paliva, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx druzích xxxxxxx, biokapalin, bioplynu x biometanu a x xxxxxxx jejich xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xx xxxx 5 xxx xxx xxx, kdy tyto xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, a na xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.

§40

Doba xxxxxxx elektřiny, xxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny, xxxx, xxxxx x §30 xx 36 xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxxxx obnovitelné xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx dobu xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Právo xx podporu tepla, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx na podporu xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx jejich xxxxxxxxxx.

(3) Právo xx xxxxxxx xxxxxxxxx vyrobené x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x systému operátora xxxx a xxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx její xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx výrobny xxxxxxxxx, xxxxxxx tepla a xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxxxxxx prováděcí xxxxxx předpis.

(5) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3.

§41

§41 (xxxxx XXXX) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 131/2015 Sb.

§42

§42 (xxxxx VIII) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 131/2015 Sb.

§43

§43 (xxxxx XXXX) xxxxxx právním předpisem č. 131/2015 Sb.

HLAVA IX

PODMÍNKY PRO XXXXXX, XXXXXXXX X XXXXXXXX ZÁRUK XXXXXX XXXXXXXXX Z OBNOVITELNÝCH XXXXXX&xxxx;X XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX VÝROBY XXXXXXXXX A XXXXX X XXXXXXXXX X XXXXXX ELEKTŘINY X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX X XXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

§44

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdrojů x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx výrobcem xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxx, xxxxx xxxx dvanácti xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx x prokázání původu xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x obnovitelných xxxxxx se xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx původu xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx elektřiny, xxxxx bylo výrobcem xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výroby elektřiny x xxxxx x xxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České republiky xx období jednoho, xxxx, xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxxx původu xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výroby xxxxxxxxx x xxxxx se xxxx stát předmětem xxxxxxxxx vztahu.

§45

Nakládání xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x vysokoúčinné kombinované xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxx") vydává x elektronické podobě xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x obnovitelných xxxxxx xxxx výrobce xxxxxxxxx x vysokoúčinné xxxxxxxxxxx výroby elektřiny x tepla xx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je platná xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx od xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xx doby xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx původu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výroby xxxxxxxxx a xxxxx xx platná po xxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, výrobce elektřiny x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx obchodníka x xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx účtu") x evidenci xxxxx xxxxxx.

(4) Operátor xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx elektřinu xxxxxxxxx x xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx soustavy Xxxxx xxxxxxxxx nejméně x xxxxxxx 1 XXx xxxxx jejích xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx držitele xxxxx xxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x elektřinou x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx výrobci xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x elektřinou v Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxx xxxxxx"),

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx republice (xxxx xxx "uplatnění záruky xxxxxx"),

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x to x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx záruky xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx neúplných xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx záruk xxxxxx zveřejňuje x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx umožňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kombinované xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx požádat x vydání xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 12 kalendářních měsíců xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx elektřiny.

(7) Xxxxxxx elektřiny z xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx, xxxxx podá xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx úplné x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx původu a xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx ověření a

b) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx údajů xxxxxxx x vydání xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxx, xxxxx byla xxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx, xx považuje xx xxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx elektřiny xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x tomto xxxxx xxxxxxxx státě xxxx k jejímu xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx pravosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx a xx xxxxxxx x těchto xxxxxxxxxxxxx informovat xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Komisi Xxxxxxxx unie neuznání xxxxxx původu včetně xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx x vyřazení záruky xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, způsob ověření xxxxx nutných k xxxxxx, převodu, uznání x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx původu stanoví xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(10) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx, převody xxxxxx xxxxxx v xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx záruky xxxxxx x xx xxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxx původu, které xxxx zveřejňovány operátorem xxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup.

XXXXX X

XXXXXXXXX O XXXXXX ELEKTŘINY X XXXXXXXXXXXX KOMBINOVANÉ XXXXXX XXXXXXXXX X XXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

§46

Xxxxxxxxx x xxxxxx elektřiny

Osvědčení x původu xxxxxxxxx x vysokoúčinné kombinované xxxxxx elektřiny x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx o xxxxxx") slouží k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx elektřinu x xxxxxxxxxxxx kombinované xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx.

§47

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx elektřiny

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxx zdrojů xxxx xxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx, ve xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx výrobny xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, výpočet xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výroby elektřiny x tepla, účinnost, xxxxxx primární xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx zařízení xxxxx xxxxxxx tepelné xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxx x vzor xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zdrojů xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kombinované xxxxxx elektřiny a xxxxx, který xxxx xxxxxx o vydání xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nezbytné x jeho xxxxxx.

§47x

Xxxxxxxx, změny x xxxxxxx osvědčení x xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x udělenému osvědčení x původu.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx ministerstvo.

(3) Ministerstvo xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx, pokud

a) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx požádá,

b) xxxxxxxxx xxxx vydáno xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx informací, nebo

c) xxxxxxxx ztratilo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výroby xxxxxxxxx a tepla xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

§47x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 382/2021 Xx. x účinností xx 1.1.2022

HLAVA XI

OVĚŘOVÁNÍ XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX A XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX X VÝROBY XXXXXXXXX, XXXXXX XXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ XXXXXXX V DOPRAVĚ

§47b

Ověřování xxxxxx kritérií xxxxxxxxxxxxx x úspor xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxx xxxxxxxxx, výroby xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx dokládají xxxxxxx xxxxxxxx udržitelnosti x xxxxx emisí xxxxxxxxxxxx plynů xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx podle xx. 30 xxxx. 5 směrnice 2018/2001/EU.

(2) X vstupní xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vstupní xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxxxx vydaným x xxxxxxx x rozhodnutím xxxxx čl. 30 xxxx. 5 směrnice 2018/2001/EU.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx výroby xxxxxxxxx x xxxxxx tepla x xxxxx x xxxxxxx x dovozce, xxxxxxx nebo dodavatel xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx čl. 30 xxxx. 5 směrnice 2018/2001/EU.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxx pro výrobu xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx skleníkových plynů xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx suroviny xxxxxx pro výrobu xxxxx x xxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x rozhodnutím xxxxx xx. 30 xxxx. 5 xxxxxxxx 2018/2001/EU.

(5) Xxxxx vydávající xxxxxx xxxxxxxxxxx splnění kritérií xxxxxxxxxxxxx x úspor xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx povinna v xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

XXXXX XII

POVINNOSTI XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX ENERGIE Z XXXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX HMOTÁCH X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX PRO XXXXXXXX XXXXX

§47x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx biometanu x dopravě

(1) Dodavatel xxxxx xxxxx energetického xxxxxx je, xxxxxxx-xx xx o zkapalněný xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, povinen xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x biometanu, které xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx účely, xxx za xxxxxxxxxx xxx i xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pokročilého xxxxxxxxx, a to xx xxxx

x) 0,5 % energie x xxxxxxxxx xxxxxxxx energie x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx dodaném xx čerpacích xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx účely xx 1. ledna 2023,

x) 2 % xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx jednotek xxx xxxxxxxx účely xx 1. xxxxx 2025, x

x) 40 % xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx dodaném xx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx od 1. xxxxx 2030.

(2) Xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx obsah xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Pro účely xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x odstavci 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xx daňovém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxx xxxxx dosud xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxx xx xxxxxxx obdobné xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx zemního xxxxx x biometanu xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx a xxxxxxxx dodáván xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx výdejních xxxxxxxx, xxxxxx původu xxxxxxx v xxxxxxx, x xxxxx měl xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx biometanu xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, platí, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xx povinen xxxxxxxxxx x 30. červnu xxxxx celnímu úřadu xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx minimálního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v zemním xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx dopravní xxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx energie pokročilého xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx. Hlášení xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §47x. Xxxxxxx xx xxxxxx elektronicky ve xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Generálním ředitelstvím xxx xx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Nepodá-li xxxxxxxxx plynu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx celním xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx na xxxxx xxxx a xxxxxxxx, který xxxxx xx spotřebě pro xxxxxxxx účely xx xxxxxxxxxx xxx, jako xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx plynu, xxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx x odstavci 1, xxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx biometanu x zemním xxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxx xx vypočte xxxx xxxxxx množství xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx biometanu xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 5 x kWh xxxxxxxxxxx x xxxxxx 3 Xx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx pokutu xxxxxxxx xxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne oznámení xxxxxx platebního xxxxxx. Xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádu x je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§47x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 382/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§47e

Povinnost zajistit x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vyrobené z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx energie

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx") xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x jím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx byl xx xxxxxxxxxx rok x minimální xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdroje energie, x to ve xxxx

x) 9 % xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx dobíjení xxxxxxx xx 1. ledna 2023,

x) 11 % xxxxxxxxx x celkového xxxxxxxx elektřiny xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx vozidel xx 1. ledna 2025 x

x) 15 % elektřiny x xxxxxxxxx množství xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro dobíjení xxxxxxx od 1. xxxxx 2030.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 1 je xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx její xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx elektřiny x obnovitelných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona xx xxxxxxxx provozovatele xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx elektřinu xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x jím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx energetickém xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x obnovitelných xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x obnovitelných xxxxxx energie, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, ve kterém xx připojena xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) X případě, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 i xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx povinen

a) xx xxxx náklad xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx přímo xx xxxxxxxx stanice xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx operátorovi trhu xxxxx x množství xxxxxxxxx vyrobené v xxxxxxxx místě a xxxxxx xx dobíjecí xxxxxxx v rozsahu, xxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanice je xxxx xxxxxxx

x) udržovat x provozovat xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx neoprávněné xxxxxxxxxx xxxx xx měřicího xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

(5) Provozovatel xxxxxxxx xxxxxxx je povinen xxxxxxxxxx x 30. xxxxxx xxxxx celnímu xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxx xxxxxxxx x obnovitelného xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx spotřebované xxx dobíjení xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanici. X xxxxxxx je provozovatel xxxxxxxx xxxxxxx povinen xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx. Hlášení xxxxxxxx x xxxxxxx xx splnění xxxxxxxxxx xxxxx §47f. Hlášení xx xxxxxx elektronicky xx formátu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx internetových xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx dobíjecí xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxx x náhradní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úřadem xx xxxxx, hledí xx xx elektřinu xxxxxxxxxxxxx xxx dobíjení xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x obnovitelného xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zbytkovém xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx operátorem xxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxx dobíjecí xxxxxxx, xxxxx nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x nedodaného xxxxxx xxxxxxxxx vyrobené x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx spotřebované xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 6 x xXx x xxxxxx 18 Xx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rozhodne xxxxx xxxx platebním výměrem x xxxxxxxx ji xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx tohoto platebního xxxxxx. Pokuta xx xxxxxxxx xxxxx daňového xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§47x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 382/2021 Xx. x účinností xx 1.1.2022

§47f

Možnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx dobíjecí xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §47d xxxx. 1 x §47e xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx hmot xxxx xxxxxxxxx vyrobených x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx38) x dodaných xxx xxxxxxxx xxxxx jinou xxxxxxxxxx xxxx fyzickou xxxxxx, xxxxx xx xxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx dodala, xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx dle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx dopravní xxxxx, xxxxx přijali xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hmoty xxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx obsah xxxxxxxxx xxxx a elektřiny xxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

(3) Převody xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §47d odst. 1 x §47e odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx a xxxxxx převodu x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxxxx převodech xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §47d xxxx. 1 x §47e odst. 1 xxx xxxxxxxxxx nejpozději xx 30. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx který dodavatel xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podílu pokročilého xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x obnovitelných zdrojů xxxxxxx x xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx dobíjecí xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §47d xxxx. 1 x §47e xxxx. 1 xxxxxx x množství xxxx energetický xxxxx xxxxxxxxx hmot xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdroje xxxxxxx, xxx xxx xxxxx xx stanovenu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §47d xxxx. 1 a §47e xxxx. 1 x xxxxx xxxxx xxx dopravní účely, xxxxx takové využití xxxxxxxx xxxx energetického xxxxxx pohonných xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx trhu.

(7) Xxxxxxx množství nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx eviduje operátor xxxx.

(8) Převody xxxxx xxxxxxxx 5 a xxxxxxx podle xxxxxxxx 7 lze xxxxxxxxx xxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx minimálních xxxxxx xxxxxxx x obnovitelného xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx použitá v xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §47d xxxx. 1 a §47e xxxx. 1 a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx38) xxxxx jednou.

§47f vložen xxxxxxx předpisem x. 382/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

XXXXX XXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§48

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, provádí Xxxxxxxx.

§49

Přestupky

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx formu podpory xxxx její xxxxx xxxxx §8 odst. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §11 odst. 3,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx hodinovou xxxx povinně vykupujícímu xxxxx §11 xxxx. 4,

x) neuhradí xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx cenou xxxx referenční xxxxxx xxxxx xxxxx §11 xxxx. 8,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §11a xxxx. 1,

f) xxxxxxxxx nebo neprovozuje xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11a xxxx. 4 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §11a xxxx. 4 xxxx. x),

x) x xxxxxxx podpory xxxxxxxxx xxxxxx zeleného bonusu xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx operátorovi xxxx úplné a xxxxxxxx naměřené xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx operátora xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx údajů xxxxx §11a xxxx. 5,

x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx formou výkupních xxx xxxxxxx elektronickou xxxxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §11a xxxx. 6,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x pravdivé xxxxxxxxx potřebné x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx investiční xxxxxxx x veřejných xxxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 1,

x) neuchová xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nákladů xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dobu nebo xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 4, xxxx

x) x xxxxxxx, že xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx, neuchová xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxxx xxxx nebo xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 5.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx uplatňující podporu xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bonusu xx elektřinu xxxx xxxxxxxx xxxxxx i xx vyrobenou xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx přestupku tím, xx xxxxxxx vyrobenou xxxxxxxxx xxxxx §11a xxxx. 2.

(3) Výrobce xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nezměří xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, užitečné xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11a xxxx. 3, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx osvědčení x původu xxxxx §47 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxx vodíku x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §45 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx formou operátorovi xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx elektřiny, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx tepla xxxxx §45 xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §45a xxxx. 10.

(5) Xxxxxxx tepla xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx operátora xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §23 odst. 6,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx podle §25 xxxx. 4,

x) xxxxxxxxx xxxxxx dodaného xxxx užitečného xxxxx xxxxx §27 odst. 3,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tepla xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x systému operátora xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x těchto xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 4,

x) nepředá xxxxxxxxxxxxx formou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx naměřené xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx údaje xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx doplňující xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx údajů xxxxx §27 xxxx. 5 xxxx. x),

x) x xxxxxxx, že používá xxx výrobu xxxxx xxxxxxxxxx spalování xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nevykazuje údaje xxxxx §27 odst. 5 písm. b),

g) xxxxxxxxx nebo neprovozuje xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 6 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx součástí xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx neoprávněné xxxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 6 xxxx. x),

x) nesdělí xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx prostředků xxxxx §39 xxxx. 1,

x) neuchová xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x provozních xxxxxxx xxxxxxx tepla po xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xx vyžádání xxxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 4, xxxx

x) x xxxxxxx, že xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, neuchová xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxxx dobu xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §39 xxxx. 5.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxx biometanu, která xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx operátora xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx změny xxxxxx xxxxx podle §27d xxxx. 3,

x) xxxxxxxxx xx svůj xxxxxx měření xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx plynárenského xxxxxxxx, x xxxxx xx výrobna biometanu xxxxxxxxx, x nepředá xxxx údaje xxxxxxxxxxxxx xxxxxx plynového xxxxxxxx, x xxxxxxx operátorovi xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §27e xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx elektronickou xxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxxx biometanu xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxx biometan x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx biometanu podle §27e xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx x neprovozuje xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx ověřením xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx do jeho xxxxxxxx x příslušenství xxxxx §27e xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx operátorovi trhu xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty množství xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx biometanu a xx vyžádání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §27e xxxx. 4,

x) nesdělí xxxxxxxxxxx xxxx výši xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx prostředků xxxxx §39 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nákladů xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dobu xxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §39 xxxx. 4, xxxx

x) x xxxxxxx, xx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx dokumenty x záznamy x xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 5.

(7) Vykupující xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nepřevezme xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx §27b xxxx. 3, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11 odst. 5.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxxx elektřinu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx vymezeném xxxxx xx stanovených xxxxxxxx podle §10 xxxx. 2 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx výrobny xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 4 xxxx 5,

x) neuhradí xxxxxxxxxxx xxxx rozdíl xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx podle §11 xxxx. 6,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 7, §34 xxxx. 9 nebo §35 xxxx. 7, xxxx

x) nehradí výrobci xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §37 xxxx. 4.

(9) Xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx paliva xxxx dovozce xxxxxx x biomasy xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxx dokumenty x záznamy x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, bioplynu x xxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxx využití xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx dobu xxxx xx vyžádání xxxx dokumenty x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 6.

(10) Xxxxxxxxxxxx přenosové soustavy xxxx xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 2,

c) xxxxxxxxxxxxxx předávací místo xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx údajích xxxxx §7 xxxx. 4,

x) nepředá elektronickou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx a pravdivé xxxxxxx xxxxx §11a xxxx. 7, xxxx

x) xxxxxxxx operátorovi xxxx xxxxxx xxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx ceny služby xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §13 odst. 1.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxxx se dopustí xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §27d xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxxxxxx předávací xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení jako xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx §27d odst. 1, xxxx

x) neposkytne xxxxxxxxx xxxxx §27d xxxx. 2.

(12) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nevykupuje teplo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §27 xxxx. 1.

(13) Držitel xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx operátorovi xxxx xxxxx x pravdivé xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx původu xxxxx §45a xxxx. 4, nebo

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx podle §45a xxxx. 6.

(14) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nezveřejní ve xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §3a xxxx. 1,

b) neuhradí xxxxxxx, výrobci xxxxx xxxx výrobci xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §9 xxxx. 3, §26 odst. 3 xxxx §27b xxxx. 4,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x neobnovitelných xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §26d xxxx. 4,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §9a xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx cenu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §13 xxxx. 2,

f) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje xxx úhradu xxxxxxxxx xxx xxxxx §28 xxxx. 9,

x) nepředá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 7,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Inspekci o xxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 6 písm. a),

i) xxxxxxxx xxxxxxxxx podpory xxxx xxxxxxx registraci xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 6 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinně xxxxxxxxxxxx podle §33 xxxx. 6 písm. x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 9 xxxx §35 xxxx. 7,

x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxx informace potřebné x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §36 xxxx. 5,

m) nezaeviduje xxxxxxxx výši xxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 3 xxxx. x),

x) xxxxxxx výrobci, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 3 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxx podle §37 xxxx. 3 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xx stanovené lhůtě xxxxx §39 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §39 xxxx. 3,

x) nezajistí xxxxxxxxxx x důvěryhodnost údajů x evidenci xxxxx xxxxxx xxxxx §45a xxxx. 5,

s) xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx přístup xx xxxxxxxx záruk xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §45a xxxx. 8,

t) neumožní xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx odděleném xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, kteří dodávají xxxxx xxxx x xxxxxxxx ke spotřebě xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jednotek xxxxx §45c xxxx. 3,

x) xxxxxxxx přednostní xxxxxx xxxxx původu xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx množství xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx podle §45c xxxx. 4,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx povinna xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x dopravě xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §47c xxxx. 3, xxxx

x) neumožní přístup xxxxxxxxxxxx, Ministerstvu zemědělství, Xxxxxxxx, orgánům celní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §47c odst. 4.

(15) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nezaregistruje xxxxxxxxx xxxxx výrobny xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx soustavě Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x systému xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx všechny změny x xxxxxx xxxxxxx xxxxx §27d xxxx. 1.

(16) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx informace x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §47 xxxx. 2.

(17) Xxxxxxx xxxxxxxxx x původu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx veškeré xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x žádosti x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx či jiné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx o původu xxxxx §47a odst. 1.

(18) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, provozovatel přepravní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, výrobce xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx jednotky, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §45 xxxx. 2.

(19) Provozovatel dobíjecí xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §47e xxxx. 3,

x) nepředá xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx elektřiny xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §47e odst. 3,

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx zařízení xxxxx §47e odst. 4,

x) nezdrží se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx zařízení xxxxx §47e xxxx. 4, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx minimálního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdroje xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx vozidel v xxx provozované xxxxxxxx xxxxxxx podle §47e xxxx. 5.

(20) Xxxxxxxxx xxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zajištění xxxxxxxxxxx podílu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx, které xxxxxx xx spotřebě xxx xxxxxxxx účely xxxxx §47d odst. 5.

(21) Xxxxxxx tepla x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) nezaregistruje x xxxxxxx operátora xxxx xxxxxxxxxx transformační xxxxxxx xxxxx xxxxx §26c xxxx. 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §26c odst. 3,

x) nedoloží operátorovi xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tepla z xxxx podle §26c xxxx. 4,

x) nezajistí xx 31. xxxxxxxx 2030 xxxxxx tepla x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx z xxxx xxxxx §26c xxxx. 4, nebo

e) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx závazku xxxxxxx xxxxxx xxxxx z xxxx xxxxx §26c xxxx. 5.

(22) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 21 xx xxxxx xxxxxx xx 50 000 000 Xx. Dopustí-li xx přestupku xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx výrobce tepla x neobnovitelného xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx výrobce xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x neobnovitelného xxxxxx xx podporu.

§50

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxx 5 let. Xxxx-xx promlčecí doba xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx zaniká xxxxxxxxxx 8 xxx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx Xxxxxxxx.

§51

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx-xx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, přechodné xxxxxxxxxxxxx podpory tepla xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx právo xxxx došlo-li k xxxxxxx xxxxxxx elektřiny, xxxxxxxx xxxxxxx tepla, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpory xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx ze xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx elektřiny x decentrální xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx biometanu (dále xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx"), Inspekce x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x neoprávněném čerpání xxxxxxx x xxxxxxx xxxx rozsah xxxxx xxxx xxxxxx neoprávněného xxxxxxx podpory. Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x neobnovitelného xxxxxx xxxx výrobce xxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podporu xxxxxxx xxxxxxxxxx do 30 dnů ode xxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx státního rozpočtu. Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, výrobce tepla, xxxxxxx tepla x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx povinen uhradit xxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxx 0,1 % xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx neoprávněně xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx, xxxxxxx elektřiny z xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, výrobce xxxxx z xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx výrobce xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx decentrální výroby xxxxxxxxx, provozní xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx transformační xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx neoprávněně xxxxxx xx doby, xxx ji uhradil xx xxxxxxxx rozpočtu, xxxxxxxxx však do xxxx neoprávněného xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx x neoprávněného xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Výrobce, výrobce xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxx do 10 xxx xx 1. xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx roce, x xxxx došlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§52

Rozhodování xxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podpory elektřiny x obnovitelných zdrojů, xxxxxxxxx x druhotných xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx, podpory xxxxx, xxxxxxxxx transformační xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx.

§53

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obnovitelných xxxxxx x způsoby xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, tepla x xxxxxxxxxxxxx zdrojů a xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx množství xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx půdě x na travním xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx x suroviny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx výrobnách xxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x obnovitelných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx užití energie xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx vyrobeného množství xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx druhotných xxxxxx při výrobě xxxxx x obnovitelného xxxxxx společně x xxxxxxxxxxxxxx zdrojem,

d) způsob xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdroje x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, skutečného xxxxxx xxxxxxxx obnovitelného xxxxxx a xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx využití xxxxxxxxx xxxxxxxx množství xxxxxxxxxxxxx zdroje,

e) xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentů x xxxxxxx x použitém xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdrojů x xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) registrace výrobny xxxxxxxxx, výrobny tepla, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x výrobny xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx předávaných údajů xxxxxxxxxxx xxxx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxxxxxxx přepravní soustavy, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanice xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, ke xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx rozvodných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx původu, xxxxxxxx xxxx vypočtené xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, biometanu, xxxxxx xxxx tepla, xxxxxxx, xxxxxxx x podmínky xxx vydání, xxxxxxx, xxxxxxxxx, uznání, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, náležitosti xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nutných x vydávání záruk xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx původu x xxxxxx účtů x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx biometanu,

g) xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx o původu xxxxxxxxx z vysokoúčinné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výroby xxxxxxxxx x tepla x xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx zdrojů, x xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx zdrojů,

i) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx obsahu komunálního xxxxxx,

x) rozsah xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a x xxxxxxx jejich xxxxxxx pro výrobu xxxxx,

x) xxxxxxxx udržitelnosti x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx,

x) rozsah xxxxx x termíny x xxxxxx xxxxxxxxx x evidence naměřených xxxx xxxxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxx z podporovaných xxxxxx a ověření xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na elektřinu x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxx a způsob xxxxxxx a evidence xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdrojů x xxxxxxx formou xxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx tepelného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx tepla a xxxxxxx údajů x xxxxxx xxxxxx dodaného xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxxxxxxxxx tepelnou xxxxxxx x užitečného xxxxx,

x) xxxxxx registrace místa xxxxxxx vyrobeného xxxxx x výrobny xxxxx xx rozvodného xxxxxxxxx xxxxxxxx a její xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx x postup uvedení xxxxxxx xxxxxxxxx, výrobny xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxx množství xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, užitečného xxxxx x spotřebovaného xxxxxx x případě elektřiny x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx,

x) způsob a xxxxxx měření xxxxxxxx xxxxxxxxx, technologické xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x spotřebovaného paliva, xxxxxx xxxxxxxxx množství xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx spotřebu xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx transformátorech x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s nárokem xx podporu xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x případě xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxx xxxxxx biometanu, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) rozdělení zdrojů xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx období jejich xxxxxxx xx xxxxxxx x použitého xxxxxxxxxx xxxxxx xxx sektorové xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx zjištění xxxxxxx xxxxxxxxxxx x ekonomických xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx podpory xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx elektřiny x xxxxx, podpory xxxxxxxxx x druhotných zdrojů, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx biometanu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx výši xxxxxxx investiční xxxxxxx,

x) xxxxxx zohlednění xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx podpory xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx zohlednění xxxxxxxxxx podpory ve xxxx xxxxxxxx podpory xxxx xxxxx poskytování xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx výpočtu xxxxxxxx xxxxxxxxx, za xxxxx xx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx podpory xxxxxxxxx x obnovitelných xxxxxx x xxxxxx elektřiny xxxxxxxxx do xxxxxxx x xxxxxx od 1. xxxxx 2013 xx 31. xxxxxxxx 2015 xx souběhem xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdrojů x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 20 % x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx modernizaci xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxx x rozsah xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx modernizace xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsob xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úpravy xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zdroje xxxxxxxxx,

xx) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x výrobnou x xxxxxxx biometanu x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

xx) xxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx biometanu xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx výdejní xxxxxxxx s rozdělením xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx a způsob xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

xx) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zemního xxxxx x xxxxxxxxx,

xx) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x přístupu xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx provozu xxxxxxxx a podrobnosti xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

xx) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §47f xxxx. 2 x 3,

af) xxxxxx předání xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx z neobnovitelného xxxxxx x xxxxxxx xxxxx z neobnovitelného xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x uhlí x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx emise xxxxxxxxxxxx plynů x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx bonusu k xxxxxxxxxxxx xxxxxx tepla xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Úřad xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx cen, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cen x xxxxxxxx bonusů xxxxxxxxxxxx xxxxx podporovaných xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, výroben xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x dobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výrobny xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx podpory xxxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx výběru x změn xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpory xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx trhu,

g) způsob x xxxxxx stanovení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x výkupní xxxxx, xxxxxxxxxx výkupní xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a ceny xx činnost xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) termín xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx elektřiny x obnovitelných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x způsob informování xxxxxxx xxxxxxx vykupujícím xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ceny xx xxxxxx xxxx x elektřinou x x xxxxxxx, xxx xxxxxxx x sesouhlasení xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxx,

x) způsob a xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxx xxxx operátorem xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x celkovou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxx tepla xx xxxxxxxxx udržovací xxxxxxx tepla.

§54

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Pro xxxxxxxxx x výroben xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx výkupními xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, vzniká xxxxx xx podporu xxxxxxxxx formou xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Na xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2. Xxx xxxxxxxxx x těchto xxxxxxx xxxxxxxxx stanoví Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx výkupní xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §11 xxxx. 4 x případy, xxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §11 odst. 5. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx první, xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 4, 5 x 8 x §12 xxxx. 7 xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx elektřiny podle xxxx xxxxx xx x x případě, xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx podporu xxxxxxxxx xxxxxx zelených xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx zvolit znovu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx cen x xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona.

(2) Xxx elektřinu z xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xxx xxxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bonusy xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx formou xxxxxxx xxxxxxxx bonusů xx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx elektřiny x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx povinnost povinně xxxxxxxxxxxx podle §10 xxxx. 2. Xxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx při stanovení xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx stanovení xxx, xxx jejich xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx ustanovení §4 xxxx. 4, 5 x 8 x §12 xxxx. 6 xxxxxx xxxxxx. Výrobce xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx elektřiny xxxxxxxx společně x xxxxxxxxxxxxx zdroje x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxx distribuční soustavě, xx xxxxx xx xxxxxxx elektřiny xxxxx xxxxxx xxxxxx. Pro xxxxx xxxxxxxxx podpory xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx považuje xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx 2011. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx zákona č. 180/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx energie a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx č. 330/2010 Sb.

(4) Pro xxxxxxxxx x výroben elektřiny xxxxxxxxx do provozu xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx které vznikl xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výroby elektřiny x tepla xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ročních xxxxxxxx xxxxxx xx elektřinu xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx nevztahuje ustanovení §5 xxxx. 3 xxxxxx zákona.

(5) Pro xxxxxxx elektřiny xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx dobu životnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxx není dotčeno.

(6) X případě xxxxxxxxx xxxxxxxx společně z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx nejedná x xxxxxxxxxxxxx kombinovanou výrobu xxxxxxxxx a xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxx do 31. xxxxxxxx 2015.

(7) Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx za záruky xxxxxx x xxxxxxxxx x původu xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(8) Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 2012 je xxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx vyúčtování xxxxxx xx 25 xxx po xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

(9) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx uzavřené xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 31. xxxxxxxx 2012. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x časovém xxxxx pro vyhodnocování x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dohodnutém x xxxx xxxxxxx, který xxxxxxx xx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx xx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx uplynutím dne 31. xxxxxxxx 2012. Xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výrobci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dohodnutém x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xx 5. xxxxx 2013.

(10) Ujednání xxxx provozovatelem xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo provozovatelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 31. xxxxxxxx 2012. Zelený xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zeleného bonusu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx uplynul xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx regionální xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Časový xxxx, který měl xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx 31. xxxxxxxx 2012. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx údaje o xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxxxxx regionální xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx za elektřinu xxxxxxxxx v časovém xxxxx xxx vyhodnocování x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxx provozovateli xxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xx 5. xxxxx 2013.

(11) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx výroby elektřiny x tepla x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zdrojů, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 31. xxxxxxxx 2012. Příspěvek x xxxx elektřiny x kombinované xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zdrojů x xxxxxxx úseku xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx příspěvku x xxxx elektřiny x xxxxxxxxxxx xxxxxx elektřiny x tepla a xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx x výrobcem, xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx regionální distribuční xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx, xxxxx měl xxxxxxx xx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxxxxxxxx xxx 31. xxxxxxxx 2012. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx elektřiny x xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx základě xxxxxxx xxxxxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx regionální xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx a xxxx vyrobené z xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x ceně xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx a xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx sjednaném mezi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, který uplynul xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, předá xxxxxxx provozovateli xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xx 5. ledna 2013.

(12) Práva x xxxxxxx provozovatele přenosové xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 9, xxxxxx xxxxxxxx bonusu podle xxxxxxxx 10 x xxxxxx příspěvku x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x tepla x xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx zdrojů xxxxx xxxxxxxx 11 x xxxxxxxxx, kdy výrobce xxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx základě zaplatí xxxxxxxxxxxx přenosové soustavy xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxx xxxxxxx cenu, xxx xxxxxxx nepředá naměřené xxxx vypočtené údaje x množství xxx xxxxxxxx elektřiny a xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, a xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx vyrobené xxxxxxxxx x další xxxxxxxx, xx xxxxxxx základě xxxxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x tepla x xxxx vyrobené x xxxxxxxxxx xxxxxx xx 28. xxxxx 2013, xxxxxxxxxx dnem 1. xxxxxx 2013 na xxxxxxxxx trhu.

(13) Xxxxx x závazky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vzniklé xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx přenosové soustavy xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odmítl xxxxxxx xxxxxxx zcela xxxx zčásti nárok xx výkupní xxxx xxxx na zelený xxxxx xxxx na xxxxxxxxx x ceně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxx xxxxxxxx z druhotných xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxx xxxx.

(14) Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, který xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zelených xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x změnu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 5 xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxxxx xx 30 xxx od xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx provozovatelem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx u operátora xxxx jako xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zelených xxxxxx xx xxxxxxxxx. Výrobce x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx dni xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx doby xxxxx formy xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 5 xxxxxx xxxxxx, xx registrován xx 30 dnů xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx provozovatelem přenosové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x operátora xxxx xxxx výrobce s xxxxxxxx xxxxxx výkupních xxx.

(15) Xxxxxxxxxx §4 xxxx. 4 a xxxx. 5 písm. x) x x) x §5 xxxx. 3 tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx do 24 xxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx zákonů.

(16) Na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záření xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx státu x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zákona č. 180/2005 Sb., x podpoře xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů), xx xxxxx xxxxxx č. 330/2010 Sb., xx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 2 tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx provozu xxxx, kdy xxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx k elektrizační xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(17) Xx elektřinu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx výrobnách xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx nebo prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx jiné výrobny xxxxxxxxx připojené k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx x byly xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 2 tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx podpory xxxxxxxxx xx taková xxxxxxx elektřiny xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxx začala xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona č. 180/2005 Sb., x xxxxxxx výroby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx energie a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zákona č. 330/2010 Sb. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx zákona č. 180/2005 Sb., x podpoře xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx č. 330/2010 Sb.

(18) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, kombinované xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx17), které xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a provozovateli xxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx roky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx roku, xx xxxxxx xxxxx účinnosti xxxxx xxxxx, xxxxxxx Xxxx x xxxxxxx x xxxxx právním xxxxxxxxx, xxxxx upravuje xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupy pro xxxxxxxx cen17) ve xxxxx xxxxxxx k 31. xxxxxxxx 2012. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx upraví Xxxx xxxxxx ceny xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxxxx regionální distribuční xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxx, ve kterém xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(19) Pokud xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx 1. dubnem 2010 xxxxxxxxx výkonu pro xxxxx připojení xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx výrobna xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §3 odst. 5 xxxxxx č. 180/2005 Xx., o podpoře xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x podpoře xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 330/2010 Xx., x xx dni vyhlášení xxxxxx zákona xxxxxxx x připojení xxxx xxxxxxx xx výrobu xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx rezervace xxxxxx zaniká právo xx připojení této xxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxx xxxxxxxx x připojení xxxxxxxxx podíl xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx náklady xxxxxxxxxx xx připojení, xxxxxxxxx xxxxx nedotčeny.

(20) Xxxx xxxxxxx poprvé xxxx zeleného xxxxxx xx xxxxx xxxxx §26 x bonusu xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle §42 xxxxxx xxxxxx pro xxx 2013.

§55

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Xxxxx č. 180/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o podpoře xxxxxxxxx obnovitelných zdrojů).

2. Xxxxx č. 137/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 180/2005 Xx., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z obnovitelných xxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx využívání obnovitelných xxxxxx).

3. Xxxxx č. 330/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 180/2005 Xx., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x podpoře xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx energií

§56

Zákon č. 406/2000 Sb., x hospodaření xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 359/2003 Xx., zákona x. 694/2004 Xx., xxxxxx x. 180/2005 Xx., xxxxxx x. 177/2006 Xx., zákona č. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 574/2006 Xx., xxxxxx x. 393/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 299/2011 Xx. a xxxxxx x. 53/2012 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §1 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxxxxx".

2. X §1 xxxx. x) xx xxxxx "energetických xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx se spotřebou xxxxxxx".

3. X §1 xx xx xxxxx xxxxxxx d) xxxxx xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx úspor energie x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.".

4. X §2 odst. 1 písm. x) xx xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "z xxxxxxxx odpadních xxx".

5. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx hornin" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx degazačního x xxxxxxx xxxxx".

6. X §2 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxx.

7. X §2 xxxx. 1 písmeno x) xxx:

"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx zdroj tepla xxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,".

8. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxxxx "která xxxxxxx" xxxxxx xxxxx "na".

9. X §2 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx q) xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx r), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxx změnou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx dokončené xxxxxx, xxxxx probíhá na xxxx než 75 % celkové xxxxxx xxxxxxxxxx pláště xxxxxx, xxxx taková xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x energetickými xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx energií xx vyšší xxx 75 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.".

10. X §4 xxxx. 5 xx xx konci xxxxx písmene x) xxxxxxxx slova ", xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx".

11. X xxxxx xxxxx XXX xx xx slovo "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx".

12. X §5 odst. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxx obnovitelných" vkládají xxxxx "x xxxxxxxxxx".

13. X §5 xxxx. 4 xxxx. b) xx xxxxx "a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.

14. X §5 xxxx. 4 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx energie".

15. V §5 xxxx. 4 xxxx. x) xx xx xxxxx "obnovitelných" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx".

16. X §5 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx spotřebiče" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx".

17. X §5 se xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno l), xxxxx zní:

"l) rozvoj xxxxxxxxxxx úsporných xxxxx.".

18. X §6 xxxx. 10 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx xx spotřebou energie" x xxxxx "spotřebič" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".

19. X §6 xx xxxxxxxx odstavec 11, který zní:

"(11) Xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx energie x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a solárních xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systémů x xxxxxxxxx čerpadel, xx xxxxxxx uvést xxxxxxxx x nezkreslené xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx přínosech x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto zařízení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci xxxx xxxxxx xx použití.".

20. X §6x odst. 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zní: "Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx obnovitelných xxxxxx xxxxxxx x alternativních xxxxxxx, xxxxxxx jsou:".

21. X §6x xxxx. 4 xxxxxxx c) xxx:

"x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx chladu xx xxxxxxxx zásobování xxxxxxxx xxxxxxx,".

22. X §6x xxxx. 4 xx xx konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova "x xxxxxxx xxxxxxxxx".

23. X §6x odst. 5 xx xxxxx ", xxxxxx využití xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx auditů xxxxx §9," xxxxxxx.

24. X §6a xxxx. 6 xx xx xxxxx "1&xxxx;000 m2" xxxxxxxx xxxxx "v xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx nechat xx zpracovat xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,".

25. X §6x xx xxxxxxxx odstavec 12, xxxxx xxx:

"(12) U xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx dokončených xxxxx veřejné správy x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx instalace xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyplývající x xxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Tato xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx energie xxxx xxxxxxxxxxxxxxx dodávky xxxxxxx xxxxxxx ze soustavy xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx byla x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z obnovitelných xxxxxx.".

26. X §6x xx xxxxxxxx odstavec 13, xxxxx zní:

"(13) X nových budov x při xxxxxxxxx xxxxxxx dokončených budov x případě xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a ekologické xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyplývající x xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx instalovat. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx také výstavbou xxxxx s nulovou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx dodávky tepelné xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx tepelnou xxxxxxx, xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vyrobena xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

27. X §7 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

28. V §8 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx;".

29. X §8 xxxx. 2 xxxx. x) a §8 xxxx. 4 xxxx. x) xx xx slovo "xxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx xxxxxx".

30. V §10 xxxx. 2 xx na xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx slova "x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx".

31. X §10 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx auditů xx xxx, xxx xxxxxxx vysokoškolské xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx technických věd x xxxxxxxxxxx x 3 xxxx praxe x oboru xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x 5 xxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a odpovídající xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 179/2006 Xx. a 5 xxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x 5 xxx praxe x xxxxx xxxxxxxxxx x stavitelství.".

32. X §10 xxxx. 13 xx xx xxxxx "xxxxxxx-xx tak" vkládají xxxxx "tento xxxx".

33. X §11 odst. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x využívání obnovitelných x druhotných zdrojů xxxxxxx".

34. X §11 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), které zní:

"k) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxx pro xxxxxx energie x xxx xxxxxxxx využívající xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx x druhotných xxxxxx xxxxxxx.".

35. V §12 xxxx. 1 xxxx. x) x x §12x xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "§6x xxxx. 1," xxxxxxxx xxxxx "12 nebo 13,".

36. X §12a xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výrobu energie x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. 11 xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx včetně jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx technické xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx.".

37. X §12x xxxx. 2 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx spojený xx xxxxxxxxx xxxxxxx".

38. X §14 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 až 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 6.

39. X §14 odstavec 4 xxx:

"(4) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxx x provedení §6, 6a, §8 xx 10 x §13.".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§57

Xxxxx č. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx podnikání a x xxxxxx státní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 151/2002 Sb., zákona x. 262/2002 Xx., xxxxxx č. 309/2002 Xx., xxxxxx č. 278/2003 Xx., xxxxxx x. 356/2003 Sb., xxxxxx x. 670/2004 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 158/2009 Sb., xxxxxx č. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 155/2010 Xx., xxxxxx x. 211/2011 Sb., xxxxxx x. 299/2011 Xx., xxxxxx č. 420/2011 x xxxxxx x. 458/2011 Sb., xx xxxx takto:

1. X §2 xxxx. 2 xxxx. a) se xxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx 3 xx 20 xx xxxxxxxx xxxx body 2 xx 19.

2. X §2 xxxx. 2 xxxx. x) se xxx 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx 6 xx 19 se xxxxxxxx xxxx xxxx 5 xx 18.

3. X §2 odst. 2 xxxx. x) se xx bod 9 xxxxxx xxxx bod 10, který xxx:

"10. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx; předávací xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxx x není xxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xx umístěna,".

Dosavadní xxxx 10 až 14 xx označují xxxx xxxx 11 xx 15.

4. X §2 xxxx. 2 xxxx. x) v xxxx 11 se xxxxx xx xxxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxxx "x" x slova "x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxx.

5. X §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxx 13 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx 14 x 15 se xxxxxxxx jako xxxx 13 x 14.

6. X §11x xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 doplňují věty "Xxxxxxxxxxx1x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, na xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx vztahuje xxxxxxxxxx §57 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx dodávka elektřiny xxxx xxxxx, uzavřené xxxx xxxxxxxx obvyklé x podnikání xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx odstoupit xxx xxxxxxx důvodu x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 5 dnů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx x uplatnění xxxxx xx xxxxxxxxxx xx zachována, pokud xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx uplynutím xxxx xxxxx.".

Xxxxxxxx pod xxxxx x. 1x) xxx:

"1x) §52 xxxx. 3 xxxxxx x. 40/1964 Xx., občanský xxxxxxx.".

7. X §16 xx xx konci písmene x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmena x) xx x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí Xxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxx České republiky xxx energii x xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx stanoveném xxxxxxx předkládá Xxxxxx,

x) xxxxxxx výpočet podílu xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx hrubé xxxxxxx spotřebě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx je Komisi,

s) xxxxxxxxxxx sjednávání xxxxxxxxxxxxx x mnohostranných mezinárodních xxxxx o statistickém xxxxxxx energie z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x vytvoření xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx energie z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a jejich xxxxxxxxxxx Komisi x xxxxxxxxxxxxxxxx státu,

t) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, podpory tepla x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx zprávy x pokroku při xxxxxxxxxxx a využívání xxxxxxx z obnovitelných xxxxxx x x xxxxxxxxxxx výroby xxxxxxxxx x xxxxx a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx předkládá Komisi,

v) xxxxxxx xxxxxxxx elektřiny x podporovaných xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx elektřiny x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdrojů,

w) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o dostupnosti xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx dopravu a xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x původu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx x druhotných zdrojů.".

8. X §17 xxxx. 4 xx xx xxxx druhé xx xxxxx "podpora xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", podpora xxxxxxxxx, xxxxxxx decentrální xxxxxx xxxxxxxxx".

9. V §18 xxxx. 4 xx xx větu první xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 23 xxxxx: "Zaměstnanci Energetického xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxx dokladem x xxxxxx pověření x provedení xxxxxxxx23). Xxxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnance Xxxxxxxxxxxxx regulačního úřadu xxxxx, x které xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

23) §12 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxx x. 552/1991 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

10. X §19x xxxx. 4 xx xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxx xx činnosti xxxxxxxxx trhu x".

11. X §20a odst. 4 se xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx nahrazuje čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx v) xx xx), která xxxxx:

"x) xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx výroben xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx připojení, a xxxxxxxxxx evidované xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxx výrobcům xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x vysokoúčinné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxx povinně xxxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxx za jeho xxxxxxx,

x) xxxxxx výrobcům xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx biometanu zelený xxxxx xx xxxxxxxx,

xx) xxxxxx výrobcům xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bonus xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

xx) vydávat xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

12. X §24 xxxx. 7 xx xxxx xxxxx xx za slova "xxxxx §26 odst. 5" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx mimo stavy xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx".

13. X §24 odst. 10 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxx, kdo požádá x připojení x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x poskytnout xxxxxx xxxxxxx, kdo x xx xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx provozování xxxxxxxxx soustavy, s xxxxxxxx xxxxxxx prokazatelného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx přenos nebo xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x spolehlivého provozu xxxxxxxxx soustavy,".

14. X §24 xxxx. 10 xx na konci xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x) xx xxxxxxx.

15. X §25 xxxx. 4 se xxxxxxxx "4" xxxxxxxxx xxxxxxxxx "3".

16. V §25 odst. 5 xx xxxxxxxx "4" xxxxxxxxx xxxxxxxxx "3".

17. X §25 xxxx. 6 xx slova "xxxxxxxx 4" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 3".

18. X §25 odst. 7 se xxxxxxxx "4" xxxxxxxxx xxxxxxxxx "3" x slova "xxxxxxxx 6" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 5".

19. V §25 xxxx. 7 xx xxxx druhé se xx xxxxx "xxxxx §26 xxxx. 5" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxxx nouze xxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxx".

20. X §25 xxxx. 10 xxxxxxx x) zní:

"a) xxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx podmínky x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx každému, kdo x xx požádá, xx připojen x xxxxxxx xxxxxxxx připojení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy, x xxxxxxxx případu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx spolehlivého x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,".

21. V §25 se xxxxxxxx 12 xxxxxxx.

22. V §26 xxxx. 5 xx xxxxx "xxx xxxxxxxxxx zákona5a)" xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx slovy "podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx stavy xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxx".

23. V §26 xxxx. 6 xx xx xxxxx "při xxxxxxxxxxxx řízení" vkládají xxxxx "xxxxxxxxxx mimo xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx".

24. X §30x xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova "xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx".

25. §32 xx zrušuje.

26. X §50 xxxx. 3 xx ve xxxx xxxxx xxxxx "x" xx xxxxxx "umístění" xxxxxxxxx čárkou x xx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxxx "x podmínky xxxxxx xxxxxxxxx vztahu x xxxxxxx z xxxxxx vztahu vyplývajících".

27. X §67 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxx xxxxx.".

28. X §78 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xxx: "X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx energie pouze xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx odběratele, xxx instalovat xxxxxx12) xxxxxxx energie xx xxxxxx nebo xx xxxxxxx z xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.".

29. X §78 xxxx. 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

30. §80 xx xxxxxxx.

31. X §87 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx" x xxxxx "určených xx xxxxx xxxxxxxxx teplonosné xxxxx" xx xxxxxxx.

32. X §90 odst. 1 xx xx xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxx zákaz xxxxxxxxx x §3 xxxx. 5".

33. X §91 xxxx. 6 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxx xxxxxxx plynu xxxxx §73x odst. 1 xxxx nepředá xxxxxxxxxxx xxxx x Energetickému xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x rozsahu x xxxxxxx zajištění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §73a xxxx. 2, xxxx".

34. X §91 odst. 8 xxxx. g) xx xxxxx "nesplňuje xxxxxxxx podle §58x xxxx. 1" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §58d xxxx. 1 xx 3".

35. X §91 odst. 8 xxxx. o) xx xxxxx "§58 xxxx. 8" nahrazují xxxxx "§58h xxxx. 8".

36. §93 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 5x xxx:

"(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kontroluje xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx regulačního úřadu xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) zákona x xxxxxxxxxxx energií5a),

b) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx4) x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx orgánů České xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx13).

5x) Zákon č. 406/2000 Sb., o xxxxxxxxxxx energií, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

37. X §94 odst. 4 xx slova "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx".

38. X §96 se xxxxxxxx xxxxxxxx 8, xxxxx xxx:

"(8) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x podporovaných zdrojích xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x objektech xxxxxxxxxx xxx obranu xxxxx xxxxxxx Ministerstvo obrany, x objektech sloužících x plnění xxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Úřadu xxx zahraniční xxxxx x xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx státu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx výkonu dozoru xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx vnitra x Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxx §18 xxxxxx xxxxxx x v případě xxxxxxx pokuty podle xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo podle xxxxx xxxx zákona x hospodaření energií xxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx energie.".

39. X §98 se xxxxxxxx 11 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 12 xx 14 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 11 xx 13.

40. X §98x xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro plnění xxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxx x xx konci xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxxx ", termíny x xxxxxx předávání údajů xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxx".

41. V §98x xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx služeb" xxxxxxxx slova ", xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x náhrady xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx řízení xxxxx §26 odst. 5".

42. X §98x xxxx. 1 xx xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní písmena x) xx x) xx označují xxxx xxxxxxx x) až x).

43. X §98x xxxx. 1 se xx konci textu xxxxxxx x) doplňují xxxxx "x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxxx".

XXXX ČTVRTÁ

§58

§58 (xxxx xxxxxx) zrušen právním xxxxxxxxx č. 541/2020 Sb.

§59

§59 (část xxxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 541/2020 Sb.

XXXX PÁTÁ

Změna zákona x. 402/2010 Sb.

§60

Zákon č. 402/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 180/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony, xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxx xxxxx se §7x xxxxxxx.

2. Xxxx xxxxx se xxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 281/2009 Sb.

§61

V xxxxxx č. 281/2009 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxxxxx

§62

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2013, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) §1 odst. 3, §3, §4 odst. 3, 7 až 9, §5 odst. 7, §6 xxxx. 5, §7 odst. 1, 2 x 6, §8 xxxx. 3 a 5, §10 odst. 1, §11 xxxx. 3, §12, 17, §23 xxxx. 7, §24 xxxx. 2, 5, 7 x 8, §26 xxxx. 3 xx 5 x 7, §27 xxxx. 1, 2 a 6, §30 odst. 2, 4, 6 x 7, §31 xxxx. 1 xx 3 x 6, §32 odst. 2, §35, §38 xxxx. 2, §39 odst. 2 a 4, §42, §44 xx 47, §53 x 54, §56 xxxx 1 xx 25 x 27 xx 39, §57 xxxx 1 xx 13, 15 xx 20, 22 až 24 x 26 až 43 x §60 xxxx 1, která xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxx, a

b) §56 xxxx 26, xxxxx xxxxxx účinnosti dnem 1. ledna 2015.

Němcová x. x.
Xxxxx x. x.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx autorizace na xxxxxxxx výrobny elektřiny x obnovitelných zdrojů xxxxxxxxxxx xxxxxxx větru, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx nebo energii xxxxxxx, vydané přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx výrobnu xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xx 6 xxx xx udělení xxxxxxxxxx, má xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x obnovitelných xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 165/2012 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx. Věta xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx výrobce elektřiny, xxxxx vyrábí xxxxxxxxx xx xxxxxxx elektřiny x obnovitelných xxxxxx xxxxxxxxxxx energii xxxxx, xxxxxxxxxxx energii, xxxxxxx xxxx xxxx energii xxxxxxx, x jejímž xxxxxxxx xxxx zahájeno xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 18. xxxxx 2011 x který xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx do 6 xxx od xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxxxx však xx 31. xxxxxxxx 2021.

2. Xxxxxxx povolení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx 100 xX z obnovitelných xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx do 31. xxxxxxxx 2015 xxxxxx xxxxx xxxx výrobnu xxxxxxxxx xx provozu, xx nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x. 165/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx práva x povinnosti x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx použije xxxxx x. 165/2012 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. X xxxxxxx xxxxxxxxx x instalovaným xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 100 xX včetně, na xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x které xxxx xxxxxxx xx provozu xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §11a xxxx. 1 xx 5 xxxxxx x. 165/2012 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, nejpozději xx 1. ledna 2017.

2. U výroben xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 100 xX, xx xxxxx je uplatňováno xxxxx xx xxxxxxx x které byly xxxxxxx xx provozu xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §11a xxxx. 1 xx 5 xxxxxx č. 165/2012 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2018.

3. U výroben xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx podporu a xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, musí xxx splněny xxxxxxxxxx xxxxx §27 odst. 3 x 8 xxxxxx č. 165/2012 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nejpozději do 1. xxxxx 2018.

4. Xxxxxxx, xxxxx uvedl xxxxxxx elektřiny do xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx povinen xx xx doby, xxx podle bodu 1 nebo 2 xxxxxxx povinnosti xxxxx §11a xxxx. 1 xx 5 zákona x. 165/2012 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §9 odst. 6, §10 xxxx. 3, §11 xxxx. 6 x 8 x §13 odst. 4 xxxxxx x. 165/2012 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx dokončí podle xxxxxx x. 165/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Kontroly započaté Xxxxxx energetickou xxxxxxxx x xxxxxxx působnosti, xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx na Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxx tímto dnem xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxx energetická xxxxxxxx.

7. Xxxxxx o uložení xxxxxx xxxxxxxx Státní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx působnosti, která xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxx tímto dnem xxxxxx pravomocně xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxxx rozhodnutí Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x uložení xxxxxx x xxxxxxx působnosti, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx energetické xxxxxxxx x uložení xxxxxx x oblasti působnosti, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na Energetický xxxxxxxxx xxxx x xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

9. Xxxxx xx xxxxxxx tepla xxxxx §24 xxxx. 4 xxxxxx č. 165/2012 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxx xxxxxx x tom, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanovený tímto xxxxxxx xx plně xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

10. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §28 zákona č. 165/2012 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx část xxxx 2015.

11. Xx dni xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx vláda xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx roku 2015 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytnutí xxxxxx xx xxxxxx složky xxxx služby distribuční xxxxxxxx x složky xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxx, na xxxxxx xxxxxxxx podpory tepla x xx xxxxxxxxxx xxxxx §28 odst. 3 xxxxxx 165/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

12. Xxxxxxxxxx §7 xxxx. 7, §7 xxxx. 8 x §27 xxxx. 7 xxxx. c) se xxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

13. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vody x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 10 XX xx x xxxxxxx, xx x xx xxxx x xxxx xx 2.10.2013 xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx stávající xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, zvyšující xxxxxxxxxx x ekologickou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx úroveň xxxxxxxxxxxx x xxxx zřizovanými xxxxxxxxx xxxxxxxxx, považuje xx uvedenou xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX vložen právním xxxxxxxxx x. 131/2015 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2016

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovených x §11 odst. 10 xxxxxx č. 165/2012 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, operátor trhu xxxxxxx xxxxxx

x) xx xxxxxx xx 1. xxxxx 2016 do 30. xxxx 2016 xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xx kterém xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx x režimu xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vyrobené x xxxxx xxxxxx; pokud xxxxxxx zvolil xxxxxxx xx formě xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx ročního xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx a

b) xx xxxxxx od 1. xxxxx 2016 xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Energetickým regulačním xxxxxx xxxxx roku, xx kterém xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx poskytnuté podle xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx období.

2. Xxxxxxxx trhu uhradí xxxxxxx podporu xxxxx xxxx 1 xx 30 dnů ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xx 30 xxx xxx dne, kdy xxxxxxx hodnoty x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx tento xxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 103/2017 Xx. s xxxxxxxxx od 5.4.2017

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x u xxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx 31. prosince 2012, xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2025. X výroben xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx elektřiny x tepla a x xxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx provozu x xxxxxx od 1. ledna 2013 xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx dobu 15 xxx xx xxxxxxx xxxxxxx elektřiny xx xxxxxxx.

2. X výroben xxxxxxxxx x obnovitelných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2005, xxxx xxxxx xx xxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. prosince 2025, x případě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxx od 13. srpna 2002 xx 31. prosince 2005 xxxxxxxxx rekonstrukce, xxxx xxxxx xx xxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx předpisů xx xxxxx 30. roku xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx uvedli xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 1 xxxxxx x. 165/2012 Xx., xx znění účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxxxx do 2 xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. O výsledcích xxxxxxxxxxx šetření xxx xxxxxx elektřiny xxxxxxx xx provozu x xxxxxx xx 1. xxxxx 2006 xx 31. prosince 2010 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vládu xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx §38 odst. 1 xxxxxx č. 165/2012 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, se xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, z xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx tepla x xxxxxxxxxxxxx zdrojů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx byla xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podpory xx 31. prosince 2020. Ustanovení §38 xxxx. 2 xxxxxx x. 165/2012 Sb., xx znění účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx nevztahuje xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx a x vysokoúčinné kombinované xxxxxx elektřiny x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených xx xxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2015.

6. Xxxxx xxxxx xxxxxx č. 165/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxx zvolit formu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx bonusem, xxxx xxxxx na xxxxx formy xxxxxxx x xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxx zeleného xxxxxx; xx neplatí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vyráběné xx xxxxxxx elektřiny využívající xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx výkonem xxxxxx xxx 500 xX xxxxxxx do xxxxxxx xx 1. xxxxx 2016, pro kterou xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxxxxxxx §6 odst. 4 xxxx. d) xxxxxx č. 165/2012 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x vysokoúčinné xxxxxxxxxxx xxxxxx elektřiny x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených xx xxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2012.

8. Xxx xxxxxx elektřiny uvedené xx xxxxxxx v xxxxxx xx 1. xxxxx 2006 xx 31. prosince 2010 xx individuální xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §33 xxxx. 1 nebo 2 xxxxxx x. 165/2012 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, v xxxx xxxxx účinnosti xxxxx xxxxx.

9. Xxxxxxxxxx §39 odst. 2 xxxxxx x. 165/2012 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx nevztahuje xx xxxxxxx elektřiny x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xx 31. prosince 2015. X xxxxxxx xxxxxxxxx x výrobny xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx předá xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x výrobci xxxxx na elektřinu xxxx xx xxxxx x xxxxxxx, která xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx 500 000 XXX, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxxxx xxxxxxxxxx do 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

10. Zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 176/2022 Xx.

11. X případě, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx připojení a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx sjednanou xxxx rezervovaného xxxxxxx x předávacím xxxxx xxxx sjednanou xxxx xxxxxxxxxxxxx příkonu x xxxxxxxxxxxx místech připojení, xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxx xx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx přenosové xxxx distribuční soustavy xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nejpozději xx xxx xxxxxx xxx dne doručení xxxxxxx.

12. Xxxx stanoví xxxx podpory xxxxx xxxxxx č. 165/2012 Xx., ve znění xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, poprvé xx xxxxxxxxxx xxx 2022.

13. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 165/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx nebyla xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx skončena, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 165/2012 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

14. Xxxxxxxx zahájené Úřadem x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx na Xxxxxx xxxxxxxxxxxx inspekci (xxxx xxx "Xxxxxxxx") x xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx dokončeny, xxxxxxx Xxxx.

15. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx na Xxxxxxxx x xxxxx xxxx tímto dnem xxxxxx pravomocně skončena, xxxxxxx Xxxx.

16. Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §51 zákona x. 165/2012 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Úřad.

17. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx neoprávněné xxxxxxx podpory xx xxxx 0,1 % xxxxx pouze x xxxxxxx, xx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

18. V xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 31. prosince 2022 xxx doložit xxxxxxx kritérií udržitelnosti x úspor emisí xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x souladu x §47b xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

19. Xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx podporu xxxxxxxxx podle §4 xxxx. 4 xxxx. x), xxxxxxx tepla xxxxx §24 odst. 3 xxxx. c) x xxxxxxx biometanu xxxxx §27a xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

20. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx emisí xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx podporu xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 xxxx. x), xxxxxxx xxxxx xxxxx §24 xxxx. 3 xxxx. x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §27a xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxxxx xx výrobny xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx biometanu xxxxxxx xx xxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

21. Xxxxxxx xxxxxx, xx které xx xxxxx §3 odst. 4 xxxx. i) xxxxxx x. 165/2012 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tepla x soustavách xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx dne 1. xxxxx 2021.

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxx podle §3 xxxx. 4 zákona x. 165/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 382/2021 Xx., xxxx vláda xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2022, x xx x pro xxxxxxxxx xxxx xxxx 2022.

2. Xxxxx může xx 30. xxxx 2022 xxxxxxxxx navýšit xxx xxxxxxxxx xxxx roku 2022 prostředky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §28 xxxx. 3 xxxxxx x. 165/2012 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Ustanovení §29 xxxxxx č. 165/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx obdobně x xxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 3 xxxxxx č. 165/2012 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxx x návaznosti xx xxxxxxxxx nařízení xxxxx věty xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx rok 2022 xxxx xxxx zbývající xxxx xx 30. xxxxxxxxx 2022.

Čl. IV xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 176/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 27.6.2022

Informace

Právní předpis č. 165/2012 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.2013, x výjimkou xxxxxxxxxx §1 xxxx. 3, §3, §4 xxxx. 3, 7 xx 9, §5 xxxx. 7, §6 xxxx. 5, §7 xxxx. 1, 2 x 6, §8 odst. 3 x 5, §10 odst. 1, §11 xxxx. 3, §12, 17, §23 xxxx. 7, §24 xxxx. 2, 5, 7 x 8, §26 odst. 3 xx 5 a 7, §27 xxxx. 1, 2 a 6, §30 odst. 2, 4, 6 x 7, §31 xxxx. 1 xx 3 a 6, §32 odst. 2, §35, §38 xxxx. 2, §39 odst. 2 x 4, §42, §44 xx 47, §53 a 54, §56 xxxx 1 až 25 x 27 xx 39, §57 xxxx 1 xx 13, 15 xx 20, 22 až 24 x 26 až 43 a §60 xxxx 1, xxxxx xxxxxxxx 30.5.2012, x §56 bodu 26, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2015.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

166/2012 Sb., xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx x zákonu o xxxxxxxxxxxxx zdrojích xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, přijatému Xxxxxxxxxxx xxx 31.1.2012 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 14.3.2012

s xxxxxxxxx xx 14.6.2012

407/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx daních, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

310/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 165/2012 Sb., x xxxxxxxxxxxxx zdrojích xxxxxxx a x xxxxx některých zákonů, xx znění xxxxxx x. 407/2012 Xx., x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.10.2013 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2014 x 1.7.2014

90/2014 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 458/2000 Xx., x podmínkách xxxxxxxxx x o xxxxxx státní xxxxxx x energetických odvětvích x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 165/2012 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx energie a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpis

s účinností xx 21.5.2014 s xxxxxxxx některých ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2014

131/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2016 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 5.6.2015 x 1.1.2019

107/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 165/2012 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 6.4.2016

190/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x. 131/2015 Xx.

x účinností od 17.6.2016 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.8.2017

103/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 165/2012 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx energie x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 5.4.2017

183/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx o xxxx x xxxxxx x některých xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

541/2020 Xx., x xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

367/2021 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx zákona č. 165/2012 Sb., o xxxxxxxxxxxxx zdrojích xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

382/2021 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 165/2012 Sb., x xxxxxxxxxxxxx zdrojích xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022 s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.1.2023

143/2022 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 165/2012 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 382/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 165/2012 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 9.6.2022

176/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 382/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 165/2012 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx energie x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.6.2022

232/2022 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx správy v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 165/2012 Sb., x podporovaných zdrojích xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 10.8.2022

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/28/ES xx dne 23. xxxxx 2009 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z obnovitelných xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx směrnic 2001/77/XX x 2003/30/XX.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2012/27/EU xx xxx 25. října 2012 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx 2009/125/XX x 2010/30/XX x x zrušení xxxxxxx 2004/8/XX a 2006/32/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2018/1999 xx xxx 11. xxxxxxxx 2018 x správě xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx klimatu, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 663/2009 x (XX) x. 715/2009, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 94/22/XX, 98/70/XX, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/XX, 2012/27/XX a 2013/30/XX, směrnice Xxxx 2009/119/XX x (EU) 2015/652 a zrušuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 525/2013, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/2001 xx xxx 11. prosince 2018 x xxxxxxx xxxxxxxxx energie x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2) §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx správy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (energetický xxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 670/2004 Xx. x zákona x. 158/2009 Xx.

3) §20a zákona x. 458/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 158/2009 Sb.

4) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2018/1999.

5) §2 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 458/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 158/2009 Xx.

6) §3i xxxxxx x. 252/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx.

7) Xxxxx č. 344/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) §52 xxxxxx x. 458/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 670/2004 Xx. x xxxxxx x. 158/2009 Xx.

9) Xxxxxxxx č. 16/2016 Sb., x podmínkách xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx soustavě.

10) Xxxxxxxx č. 408/2015 Sb., x Xxxxxxxxxx xxxx x elektřinou, ve xxxxx vyhlášky x. 127/2017 Sb.

11) §22 xxxxxx x. 458/2000 Xx., xx znění zákona x. 670/2004 Xx. x xxxxxx x. 158/2009 Xx.

12) Xxxxxxxx č. 82/2011 Sb., x měření xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx škody xxx xxxxxxxxxxxx odběru, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx neoprávněné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx č. 505/1990 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

13) §12a xxxxxx x. 458/2000 Xx., xx xxxxx zákona x. 158/2009 Xx.

14) §89 xxxxxx x. 458/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 670/2004 Sb. x xxxxxx x. 158/2009 Sb.

15) Rozhodnutí Xxxxxx 2007/742/ES xx xxx 9. xxxxxxxxx 2007, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx kritéria pro xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx plynový xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

16) §4 xxxxxx x. 458/2000 Xx., xx xxxxx zákona x. 670/2004 Xx. x xxxxxx x. 158/2009 Sb.

17) Vyhláška č. 140/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a postupech xxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

18) §2 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxx x. 458/2000 Xx., ve znění xxxxxx č. 670/2004 Xx. a zákona x. 158/2009 Xx.

19) §74 zákona x. 458/2000 Sb., xx znění xxxxxx x. 670/2004 Sb. x xxxxxx x. 158/2009 Xx.

20) §56 zákona x. 458/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 670/2004 Sb. x xxxxxx č. 158/2009 Xx.

21) §2 xxxx. 2 obchodního xxxxxxxx.

22) §118 xxxx. 1 xxxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

23) §146 xxxxxx x. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

24) §2 xxxx. 2 písm. x) xxxx 1 x 14 xxxxxx x. 458/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

25) §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxx 26 zákona x. 458/2000 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

26) §74 zákona x. 458/2000 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

27) §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxx 18 zákona x. 458/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

28) §56 xxxxxx x. 458/2000 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

29) Xxxxxxxx č. 62/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x plynárenské soustavě x x změně xxxxxxxx Ministerstva průmyslu x xxxxxxx č. 251/2001 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx přepravní soustavy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x plynárenství.

30) Xxxxxxxx č. 9/2016 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x operátora xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (registrační xxxxxxxx).

31) §50 odst. 3 xxxxxx x. 458/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

32) Nařízení Komise (XX) č. 1407/2013 ze xxx 18. prosince 2013 x xxxxxxx xxxxxx 107 x 108 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx.

33) Xx. 2 xxxx. 18 xxxxxxxx Xxxxxx (EU) č. 651/2014 xx xxx 17. xxxxxx 2014, xxxxxx xx x xxxxxxx x články 107 x 108 Smlouvy xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx slučitelné x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

34) Čl. 1 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 651/2014, x xxxxxxx znění.

35) Xxxxx č. 383/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

36) §3 xxxx. 5 xxxxxx č. 334/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx.

38) Xxxxx č. 201/2012 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.