Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2012.


Zákon o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů
142/2012 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna občanského zákoníku Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o státní památkové péči Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o přestupcích Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o místních poplatcích Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o obecní policii Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna notářského řádu Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky Čl. VII
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl Čl. VIII
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty Čl. IX
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o neperiodických publikacích Čl. X
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o státním občanství některých bývalých československých státních občanů Čl. XI
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o občanských průkazech Čl. XII
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna tiskového zákona Čl. XIII
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o ochraně sbírek muzejní povahy Čl. XIV
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o obcích Čl. XV
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o krajích Čl. XVI
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o hlavním městě Praze Čl. XVII
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení Čl. XVIII
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o veřejných sbírkách Čl. XIX
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání Čl. XX
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna knihovního zákona Čl. XXI
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o soudech a soudcích Čl. XXII
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o místním referendu Čl. XXIII
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o elektronických komunikacích Čl. XXIV
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o ověřování Čl. XXV
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o registrovaném partnerství Čl. XXVI
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna stavebního zákona Čl. XXVII
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o krajském referendu Čl. XXVIII
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání Čl. XXIX
ČÁST TŘICÁTÁ - ÚČINNOST Čl. XXX
142
XXXXX
xx xxx 11. xxxxx 2012
o xxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx základních xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. X
Xxxxx č. 40/1964 Sb., občanský xxxxxxx, xx znění zákona x. 58/1969 Sb., xxxxxx č. 146/1971 Xx., xxxxxx č. 131/1982 Xx., xxxxxx x. 94/1988 Xx., xxxxxx č. 188/1988 Xx., xxxxxx č. 87/1990 Sb., zákona x. 105/1990 Sb., xxxxxx x. 116/1990 Xx., xxxxxx x. 87/1991 Xx., xxxxxx x. 509/1991 Sb., xxxxxx x. 264/1992 Xx., xxxxxx x. 267/1994 Xx., xxxxxx x. 104/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 89/1996 Sb., xxxxxx x. 94/1996 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Xx., zákona x. 165/1998 Xx., xxxxxx x. 159/1999 Xx., xxxxxx x. 363/1999 Xx., zákona x. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 103/2000 Xx., xxxxxx č. 227/2000 Xx., xxxxxx x. 367/2000 Xx., xxxxxx č. 229/2001 Xx., xxxxxx č. 317/2001 Xx., xxxxxx x. 501/2001 Xx., xxxxxx x. 125/2002 Xx., zákona x. 135/2002 Sb., zákona x. 136/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 476/2002 Xx., xxxxxx x. 88/2003 Xx., xxxxxx č. 37/2004 Xx., xxxxxx x. 47/2004 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx pod č. 278/2004 Xx., zákona x. 480/2004 Xx., xxxxxx x. 554/2004 Xx., xxxxxx x. 359/2005 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Sb., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 107/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 160/2006 Xx., xxxxxx č. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 315/2006 Xx., xxxxxx č. 443/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 230/2008 Sb., xxxxxx č. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 384/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 215/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 285/2009 Sb., xxxxxx x. 155/2010 Xx., xxxxxx x. 28/2011 Xx., xxxxxx x. 132/2011 Sb., xxxxxx č. 139/2011 Xx., zákona x. 420/2011 Sb. x xxxxxx x. 428/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §20x xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxx" vkládají xxxxx ", xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx".
2. Xx §20x xx xxxxxx xxxx §20x, který zní:
"§20x
(1) Pro xxxxx státní xxxxxx xx xxxxx sdružení xxxx krajský xxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel tyto xxxxxxxxxx údaje:
a) xxxxxxxx,
b) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx místa xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx údajů, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx.
(2) Pro výkon xxxxxx správy xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení,
b) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x stát, xxx se cizinec xxxxxxx; x xxxxxxx, xx se cizinec xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, místo x okres narození,
x) adresa xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(3) X údajů xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx použít xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje x základním registru xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx tvaru xxxxxxxxxxxxxx současný xxxx.".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
Xx. XX
Zákon č. 20/1987 Sb., x státní xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 242/1992 Xx., xxxxxx x. 361/1999 Sb., xxxxxx x. 122/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 146/2001 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona x. 18/2004 Sb., xxxxxx x. 186/2004 Xx., xxxxxx č. 1/2005 Xx., zákona x. 3/2005 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx č. 240/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 203/2006 Sb., xxxxxx x. 158/2007 Xx., zákona x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Sb., xxxxxx č. 307/2008 Xx., zákona č. 223/2009 Sb., zákona x. 227/2009 Sb. x xxxxxx x. 124/2011 Xx., xx xxxx takto:
1. X §3 xxxx. 4 xx věta xxxxxxxx xxxxxxx.
2. X §7 xxxx. 1 se za xxxxx "památky" vkládají xxxxx ", xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx zóny, xxxxxxxx xxxxx nemovité xxxxxxxx památky, xxxxxxxx xxxxxxx kulturní památky, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx".
3. X §7 odstavec 2 zní:
"(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx po xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxx x popřípadě změny xxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx xx katastru xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".
4. §43x xxx:
"§43x
(1) Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Ministerstvo xxxxxxx x xxxxxxx organizace xxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxx:
x) xxxxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx místa xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x okres narození, x subjektu xxxxx, xxxxx xx narodil x xxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxx, xxx xx narodil,
x) datum, xxxxx x okres xxxxx, xxx-xx o xxxxx xxxxxxxx xxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, na xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx, xxx, který xx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxx,
x) státní občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx:
a) jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx příjmení,
b) xxxxx narození,
x) xxxxxxx,
x) místo x okres xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx,
x) xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxx xxx adresa, xx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,
x) xxxxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxxxx xxxxx x xxxxx trvalého pobytu xxxx datum xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxx číslo xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx mu xxxxxxxxx, datum, místo x xxxxx jeho xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx a stát, xxx se xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxx otce, xxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, místo x xxxxx úmrtí; jde-li x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, datum úmrtí, xxxxx a xxxx, xx jehož xxxxx x úmrtí xxxxx,
x) xxx, který xxx x rozhodnutí xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx uveden xxxx xxx smrti, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxx obce x rozšířenou působností, xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Ministerstvo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx působnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx:
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,
x) datum narození,
x) rodné xxxxx,
x) pohlaví,
x) xxxxx a stát, xxx se xxxxxxx xxxxxxx; v xxxxxxx, xx se xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, místo x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,
x) xxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) zbavení nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx úkonům,
j) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
k) datum, xxxxx a xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx datum úmrtí,
x) xxx, který xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx xxxxxxxx.
(4) X údajů xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x základním registru xxxxxxxx, se xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx obyvatel xxxx xxxxxxxxxxxx systému cizinců, xxxxx pokud jsou xx tvaru předcházejícím xxxxxxxx stav.".
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
Xx. III
X xxxxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 337/1992 Sb., zákona x. 344/1992 Xx., xxxxxx x. 359/1992 Xx., zákona x. 67/1993 Xx., zákona x. 290/1993 Xx., xxxxxx č. 134/1994 Xx., xxxxxx č. 82/1995 Xx., xxxxxx x. 237/1995 Sb., xxxxxx x. 279/1995 Xx., xxxxxx x. 289/1995 Sb., xxxxxx x. 112/1998 Sb., xxxxxx x. 168/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Sb., xxxxxx x. 121/2000 Xx., xxxxxx č. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 151/2000 Sb., xxxxxx č. 258/2000 Xx., zákona x. 361/2000 Sb., xxxxxx x. 370/2000 Xx., xxxxxx Ústavního soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 52/2001 Sb., zákona x. 164/2001 Xx., xxxxxx č. 254/2001 Xx., xxxxxx x. 265/2001 Xx., xxxxxx x. 273/2001 Xx., xxxxxx č. 274/2001 Xx., xxxxxx x. 312/2001 Xx., xxxxxx x. 6/2002 Xx., xxxxxx č. 62/2002 Xx., xxxxxx x. 78/2002 Xx., xxxxxx x. 216/2002 Xx., xxxxxx x. 259/2002 Xx., zákona x. 285/2002 Sb., zákona x. 311/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 218/2003 Xx., zákona x. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 47/2004 Xx., zákona x. 436/2004 Sb., xxxxxx č. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 559/2004 Xx., xxxxxx x. 586/2004 Xx., xxxxxx x. 95/2005 Xx., zákona č. 379/2005 Xx., zákona x. 392/2005 Sb., xxxxxx x. 411/2005 Xx., zákona x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 76/2006 Xx., xxxxxx x. 80/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Sb., xxxxxx x. 134/2006 Xx., xxxxxx č. 181/2006 Xx., xxxxxx x. 213/2006 Xx., xxxxxx x. 216/2006 Xx., xxxxxx x. 225/2006 Xx., xxxxxx x. 226/2006 Xx., xxxxxx x. 215/2007 Sb., xxxxxx č. 344/2007 Xx., zákona x. 376/2007 Xx., zákona x. 129/2008 Xx., xxxxxx č. 274/2008 Xx., zákona x. 309/2008 Xx., xxxxxx x. 314/2008 Sb., xxxxxx x. 484/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 52/2009 Sb., xxxxxx č. 306/2009 Xx., xxxxxx č. 346/2009 Xx., xxxxxx x. 150/2010 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx., zákona x. 133/2011 Xx. a xxxxxx x. 366/2011 Xx., xx za §58 vkládá xxxx §58x, xxxxx zní:
"§58x
(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx projednávání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedené x §52 x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje:
x) xxxxxxxx,
b) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, u xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,
x) datum, xxxxx x xxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx území x xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx je x xxxxxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx, popřípadě xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
f) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedené x §52 a obecní xxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx údaje:
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) pohlaví,
x) xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxx x xxxx,
x) rodné číslo,
x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
g) xxxxxx xxxxx trvalého pobytu, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx doručovány xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x místu trvalého xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx trvalého xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) zbavení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx, datum, xxxxx x okres xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,
j) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx,
x) datum, xxxxx x xxxxx úmrtí; xxx-xx o úmrtí xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxx, místo a xxxx, na xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx,
x) den, xxxxx byl v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, popřípadě xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx využívají xxxxxx xxxxxxx x §52 x xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců xxxx xxxxx:
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) rodné xxxxx,
x) pohlaví,
e) xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx; v xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, místo x xxxxx xxxxxxxx,
x) státní občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx x adresa místa xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
h) xxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) zbavení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx úkonům,
x) xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx,
k) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx došlo, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxx, který xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx mrtvého uveden xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx den, xxxxx xxxxxxxx.
(4) X xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx v xxxxxxxxxx případě xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx splnění xxxxxx úkolu. Údaje, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx referenční xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.".
ČÁST ČTVRTÁ
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Čl. XX
X xxxxxx č. 565/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 184/1991 Xx., xxxxxx x. 338/1992 Xx., zákona x. 48/1994 Xx., xxxxxx x. 305/1997 Xx., xxxxxx x. 149/1998 Xx., xxxxxx x. 185/2001 Sb., xxxxxx x. 274/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., zákona x. 229/2003 Sb., xxxxxx x. 270/2007 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 348/2009 Sb., xxxxxx č. 183/2010 Xx., xxxxxx x. 30/2011 Xx., xxxxxx x. 300/2011 Xx., xxxxxx x. 329/2011 x xxxxxx x. 458/2011 Xx., §16 xxx:
"§16
(1) Xxxxxx úřad a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) jsou
a) xxxxxxxx,
b) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,
c) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx a stát, xxx xx narodil,
x) xxxxx, místo x okres xxxxx; xxx-xx o xxxxx xxxxxxxx xxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx, xxx, který xx x rozhodnutí xxxxxx jako xxx xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, který nepřežil, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxx,
f) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx občanství.
(3) Xxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx narození x xxxxxx místo a xxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě více xxxxxxxx občanství,
f) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx údaje x xxxxx trvalého xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, rodné příjmení,
x) datum xxxxxxxx,
x) rodné xxxxx,
x) xxxxx x xxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxx; v xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství,
f) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) počátek xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx ukončení xxxxxx.
(5) X xxxxx xxxxx odstavců 1 až 4 xxx x konkrétním xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx nezbytné xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx současný xxxx.".
XXXX PÁTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
Xx. X
Zákon č. 553/1991 Sb., x xxxxxx policii, xx znění xxxxxx x. 67/1993 Sb., xxxxxx x. 163/1993 Xx., xxxxxx x. 82/1995 Sb., xxxxxx x. 153/1995 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 311/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., zákona x. 480/2008 Sb., xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona x. 427/2010 Sb. a xxxxxx x. 375/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §11x xx xx xxxxxxxx 1 vkládají xxxx odstavce 2 xx 6, které xxxxx:
"(2) Při xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ze základního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:
x) xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,
c) xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx adresa, xx kterou xxxx xxx doručovány xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, místo x xxxx, xxx se xxxxxxx,
x) státní xxxxxxxxx, popřípadě více xxxxxxxx občanství.
(3) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx obecní xxxxxxx využívat z xxxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxx xxxx údaje:
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení,
x) xxxxx narození,
c) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxx x xxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) adresa xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx kterou xxxx xxx doručovány písemnosti xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxxxxx x právním úkonům, xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx opatrovníka, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx, datum, xxxxx x okres xxxx xxxxxxxx x x opatrovníka, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx, xxxxx a xxxx, xxx xx xxxxxxx,
h) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Při xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxxxxxxx z informačního xxxxxxx cizinců xxxx xxxxx:
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,
b) xxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx omezení způsobilosti x xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx umožněn xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxx, které jsou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, pouze xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(6) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx lze v xxxxxxxxxx případě xxxxxx xxxx jen xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx a v xxxxxxx splnění xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nutném xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §12 odst. 1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx použití xxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 4 xx xxxxxxxx xx xxxx 1 xxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 7 a 8.
2. V §11a xxxx. 7 xx xx slovo "xxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "a xxxxxxxxxxxx".
3. X §11x se xxxxxxxx 8 xxxxxxx.
ČÁST ŠESTÁ
Xxxxx notářského řádu
Xx. VI
V xxxxxx č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (notářský xxx), xx xxxxx xxxxxx x. 82/1998 Xx., xxxxxx č. 30/2000 Xx., xxxxxx x. 370/2000 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Sb., xxxxxx x. 317/2001 Xx., zákona x. 352/2001 Xx., zákona x. 501/2001 Xx., xxxxxx č. 6/2002 Xx., nálezu Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 349/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 476/2002 Xx., zákona x. 88/2003 Sb., xxxxxx x. 18/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 284/2004 Xx., xxxxxx x. 554/2004 Xx., xxxxxx x. 628/2004 Sb., xxxxxx x. 216/2005 Xx., xxxxxx x. 344/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Sb., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx č. 81/2006 Xx., xxxxxx x. 308/2006 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx č. 254/2008 Sb., xxxxxx x. 301/2008 Sb., xxxxxx x. 7/2009 Xx. x xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxx xxxxxx včetně xxxxxxx xxx:
"XXXX XXXXXX
VYUŽÍVÁNÍ XXXXX XX XXXXXXXXXX REGISTRU XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX
§109x
Xxxxx pro potřebu xxxxx, xxxxx vykonává x pověření xxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx2), nebo xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:
x) xxxxxxxx,
x) xxxxx, popřípadě xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx pobytu,
x) xxxxx, místo x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx, xxxxx, xxxxx x stát, kde xx xxxxxxx,
e) xxxxx, místo x xxxxx xxxxx, xxx-xx x úmrtí xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxx, místo x xxxx, xx xxxxx xxxxx k xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x rozhodnutí uveden xxxx xxx xxxxx xxxx den, který xxxxxxxx, x datum xxxxxx právní moci xxxxxx xxxxxxxxxx,
f) xxxxxx občanství, popřípadě xxxx státních xxxxxxxxx.
§109x
(1) Notář xxx xxxxxxx úkonů, xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu2), xxxx pro notářskou xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx tyto xxxxx:
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx příjmení, xxxxx xxxxxxxx,
b) datum xxxxxxxx,
c) pohlaví,
x) místo x xxxxx narození, x xxxxxxx narození v xxxxxx xxxxx x xxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxx předchozích xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx, na xxxxxx xxxx být doručovány xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
h) xxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxx jeho xxxxxxxx x u xxxxxxxxxxx, xxxxx se narodil x cizině, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx správy, xxxxx x xxxxxx xxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxxxxxxxxx příjmení, xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx; v xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx; xx-xx jiným xxxxxxxx zástupcem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x adresa xxxxx,
x) xxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, datum zániku xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxx a xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx jako den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx zániku xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smrtí xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx partnerů, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx mrtvého x xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx nepřežil, xxxxx datum nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx partnera; xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x rodné xxxxx dítěte; xx-xx xxxx cizinec, xxxxx xxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx dítěte x xxxxx xxxx xxxxxxxx,
n) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; jde-li x xxxxx xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx úmrtí, xxxxx x stát, na xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx,
x) xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, který xxxxxxxx.
(2) Xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx registru xxxxxxxx, xx využijí x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx ve xxxxx předcházejícím současný xxxx.
(3) Xxxxx xxx potřebu xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxx xxx notářskou xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx rodných čísel xxxx xxxxx:
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nositele xxxxxxx xxxxx,
b) xxxxx xxxxx,
x) v xxxxxxx změny xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) datum, xxxxx a okres xxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxx čísla, xxxxx xx xxxxxxx x cizině, stát, xx jehož xxxxx xx xxxxxxx.
§109x
(1) Notář xxx xxxxxxx úkonů, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), nebo xxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců tyto xxxxx:
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx,
d) místo x xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, že xx cizinec narodil xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx občanství, popřípadě xxxx xxxxxxxx občanství,
x) druh a xxxxxx xxxxx pobytu xx území České xxxxxxxxx,
h) zbavení xxxx xxxxxxx způsobilosti x právním xxxxxx,
x) datum, místo x xxxxx úmrtí; xxx-xx o úmrtí xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx, na xxxxx území x xxxxx došlo, popřípadě xxxxx úmrtí,
j) xxx, xxxxx xxx x rozhodnutí soudu x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, který xxxxxxxx.
(2) Údaje, xxxxx jsou vedeny xxxx referenční údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx využijí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pouze xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stav.
§109x
Notář pro xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxx xxx notářskou xxxxxxx xxxxxxx z informačního xxxxxxx xxxxxxxx občanských xxxxxxx x občanských xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup tyto xxxxx:
a) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx narození x xxxxxx xxxxx a xxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx občanský xxxxxx xxxxx,
x) datum xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx série ztracených, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx ohlášení xxxxxx, odcizení, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§109x
Xxxxx xxx xxxxxxx úkonů, xxxxx xxxxxxxx x pověření xxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu2), xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x cestovních xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup xxxx xxxxx:
x) jméno, xxxxxxxxx jména, příjmení x rodné číslo,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx stát narození,
x) xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu,
x) xxxxx xxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx neplatných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx číslo, xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx neplatného xxxxxxxxxx xxxxxxx x datum x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§109x
X xxxxxxxxxxx údajů lze x xxxxxxxxxx případě xxxxxx vždy xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx daného xxxxx.".
Xxxxxxxx pod čarou x. 6 až 9 xx xxxxxxx.
XXXX SEDMÁ
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx
Čl. XXX
Xxxxx č. 40/1993 Sb., o xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 272/1993 Xx., xxxxxx x. 337/1993 Xx., xxxxxx x. 140/1995 Xx., xxxxxx x. 139/1996 Xx., xxxxxx x. 194/1999 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 357/2003 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Sb. x xxxxxx x. 124/2008 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §20 xxxxxxxx 4 xxx:
"(4) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x státním xxxxxxxxx Xxxxx republiky se xxxxxx u xxxxx xxxx matričního xxxxx3x), xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osoby, x jejíž státní xxxxxxxxx se jedná. Xxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx pobyt nikdy xxxxxx, xxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 1. Xx-xx xxxxx trvalý xxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zastupitelského xxxxx Xxxxx republiky. Xxxxx xxxx xx povinen xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx k vydání xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx do 15 xxx xx xxxxxx xxxxxx.".
2. Xx §23 xx xxxxxxxx xxxx §23x xx 23x, xxxxx xxxxx:
"§23x
Ministerstvo, úřad, xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí x xxxxxxxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, využívají xx základního xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:
x) příjmení,
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména,
x) adresa xxxxx xxxxxx,
x) datum, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x subjektu xxxxx, který se xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxx, xxx xx xxxxxxx,
e) datum, xxxxx x xxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxx subjektu xxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx a stát, xx jehož xxxxx x xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx rozhodnutí xxxxx o xxxxxxxxxx xx mrtvého, xxx, xxxxx xx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx nebo xxx, xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
§23x
(1) Xxxxxxxxxxxx, úřad, xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxxxxxxx úředníkem, využívají x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx obyvatel xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx úseku státního xxxxxxxxx xxxx údaje:
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx příjmení, rodné xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx narození, x xxxxxxx narození x xxxxxx xxxxx a xxxx,
x) xxxxx xxxxx,
f) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxxxxx též xxxxxx, xx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx o místu xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxx opatrovníka, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxxx jeho xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx místní správy, xxxxx a xxxxxx xxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx předchozích xxxxxxxx, xxxxx číslo otce, xxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx; v xxxxxxx, že jeden x rodičů xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení a xxxxx narození; je-li xxxxx zákonným xxxxxxxxx xxxxxx právnická xxxxx, xxxxx x adresa xxxxx,
x) xxxxxxx xxxx, datum, xxxxx x okres xxxxxxxx xxxxxxxxxx, došlo-li x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x stát, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx manželství xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx manželství, xxxxx xxxxxx manželství xxxxx xxxxxxx x manželů, xxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx o prohlášení xxxxxxx z xxxxxxx xx xxxxxxx a xxx, který xxx x pravomocném rozhodnutí x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti, popřípadě xxxx den, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx partnerství xxxxx xxxxxxx x partnerů, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx mrtvého uveden xxxx den smrti, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx partnerství,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx partnera; xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx jeho xxxxxxxx,
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx dítěte; xx-xx xxxx cizinec, xxxxx xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení xxxxxx x datum xxxx narození,
o) x osvojeném xxxxxx xxxxx x rozsahu xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx úmrtí, místo x stát, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx,
x) xxx, který byl x xxxxxxxxxx soudu x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, se využijí x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx předcházejícím současný xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx úřad, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x zastupitelský xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x registru xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx státní xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tyto xxxxx:
x) důvod xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx číslo xxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx příjmení xxxxxxxx rodného čísla,
x) xxxxx číslo,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx, místo x xxxxx xxxxxxxx x x nositele rodného xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx, xxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx.
§23x
(1) Ministerstvo, xxxx x xxxxxxxx xxxx využívají x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx občanství xxxx xxxxx:
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení,
x) xxxxx xxxxxxxx,
c) xxxxxxx,
x) xxxxx x xxxx, kde xx xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, místo x xxxxx narození,
x) xxxxx číslo,
x) xxxxxx občanství, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxx xxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx, popřípadě datum xxxxxxxx xxxxxx,
i) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx manželství, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx manželství xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx manželství, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x manželů, xxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx mrtvého a xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx nepřežil, xxxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx vzniku xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx partnerství xxxxx jednoho z xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx za xxxxxxx x den, xxxxx xxx x pravomocném xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
l) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx; xx-xx manžel xxxx partner xxxxxxx, xxxxx xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení dítěte x jeho xxxxx xxxxx; v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx přiděleno, xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxx xxxxx; v xxxxxxx, xx jeden x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x rozsahu xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x osvojení xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx dítěte,
x) datum, xxxxx x okres xxxxx; xxx-xx o xxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx došlo, popřípadě xxxxx xxxxx,
q) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx uveden xxxx xxx smrti, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx, xxxxx jsou vedeny xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x základním registru xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx současný xxxx.
§23x
Xxxxx ze xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx.
§23x
Xxxxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx úřad, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí x xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úředníkem, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x občanských xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx občanství xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx,
b) rodné xxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x případě narození x xxxxxx xxxxx x xxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx průkazu,
e) xxxxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx občanský xxxxxx vydal,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu,
x) xxxxx, xxxxxxxxx série xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, zničených xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x datum xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxx zničení občanského xxxxxxx.
§23f
Xxxxxxxxxxxx, xxxx, matriční xxxx, Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxxxxxxx úředníkem, xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení a xxxxx číslo,
b) xxxxx x okres xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx narození,
x) xxxxx a druh xxxxxxxx cestovního dokladu,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) datum xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
g) označení xxxxxx, který cestovní xxxxxx xxxxx,
h) x ztracených, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxx xxxxxx a xxxxx skončení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo odcizení.
§23x
Xxxxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx diplomatických x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx x služebních xxxxxx x jejich xxxxxxxxxx pro výkon xxxxxx správy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx tyto xxxxx:
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx narození,
x) xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx,
d) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx služebního xxxx,
x) datum převzetí xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx,
f) datum xxxxxxxx xxxxxxxxx diplomatického xxxx xxxxxxxxxx pasu,
x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pas vydal,
x) x ztracených, xxxxxxxxxx xxxx neplatných xxxxxxxxxxxxxx xxxx služebních xxxxxx číslo, druh, xxxxx vydání x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxx x místo xxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§23h
X xxxxxxxxxxx údajů xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx údaje, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx daného xxxxx.".
3. X §26 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxxxxx, xxxxx xx xxxxx třeba podle xxxxxx zákona předložit, xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx skutečnost x xxx xxxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx ověřit xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, x informačního xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, x informačního xxxxxxx xxxxxxxx občanských xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů xxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence diplomatických x xxxxxxxxxx xxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3.
4. X §27x xx xxxxx "nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", obecnímu xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx".
XXXX OSMÁ
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx podmínkách xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx
Xx. XXXX
X zákoně č. 273/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výroby, xxxxxx x archivování audiovizuálních xxx, o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxx x. 40/1995 Xx., xxxxxx x. 121/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx č. 499/2004 Sb., xxxxxx x. 249/2006 Xx., xxxxxx č. 130/2008 Xx. x xxxxxx x. 281/2009 Sb., xx xx §10x xxxxxx xxxx §10x, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:
"§10x
Využívání xxxxx z informačních xxxxxxx
(1) Ministerstvo, xxxxxxx úřady a xxxxxx úřady využívají xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:
x) xxxxxxxx,
x) xxxxx, popřípadě xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx pobytu,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; u xxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxx v xxxxxx, xxxxx, místo x stát, xxx xx xxxxxxx,
e) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; jde-li x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx a xxxx, na xxxxx xxxxx k úmrtí xxxxx; xx-xx vydáno xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx xxxx den, xxxxx xxxxxxxx, x datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx, krajské xxxxx x obecní xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx tyto xxxxx:
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxx xxxxxxxx,
c) xxxxxxx,
x) xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx narození v xxxxxx xxxxx a xxxx,
e) rodné xxxxx,
f) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, případně xxx xxxxxx, na xxxxxx xxxx xxx doručovány xxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx pobytu nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
i) xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx přiděleno, xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x u xxxxxxxxxxx, xxxxx se narodil x xxxxxx, místo x xxxx, xxx xx xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; jde-li x xxxxx občana xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, datum xxxxx, xxxxx a xxxx, xx jehož území x úmrtí došlo,
x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx z informačního xxxxxxx cizinců xxxx xxxxx:
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení,
x) datum xxxxxxxx,
x) rodné číslo,
x) xxxxxxx,
x) xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx; v xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, místo x okres xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxx místa xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx způsobilosti k xxxxxxx xxxxxx,
j) xxxxx, xxxxx a xxxxx úmrtí; xxx-xx x xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, popřípadě datum xxxxx,
x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx.
(4) X údajů xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx daného xxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx jako referenční xxxxx v základním xxxxxxxx obyvatel, se xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx tvaru xxxxxxxxxxxxxx současný stav.".
XXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx a vývozu xxxxxxxx kulturní hodnoty
Xx. XX
X xxxxxx č. 71/1994 Sb., x xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 122/2000 Xx., xxxxxx č. 80/2004 Xx. a xxxxxx x. 281/2009 Xx., xx za §5 xxxxxx nový §5x, xxxxx zní:
"§5a
(1) Xxxxxxxxxxxx využívá xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx tyto referenční xxxxx:
a) xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx pobytu,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx údajů, xxxxx xx narodil x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx úmrtí; xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx k úmrtí xxxxx; xx-xx vydáno xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x rozhodnutí uveden xxxx den xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx právní moci xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx působnosti xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxx xxxxx:
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx narození, x xxxxxxx xxxxxxxx x cizině místo x xxxx,
x) xxxxx číslo,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních občanství,
x) adresa xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxx xxx adresa, xx xxxxxx mají xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx trvalého xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx datum xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx úkonům, xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxx číslo xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx, xxxxx, místo x xxxxx xxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x cizině, xxxxx a xxxx, xxx se xxxxxxx,
x) datum, místo x okres úmrtí; xxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxx, xxxxx x xxxx, na xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx,
x) den, xxxxx byl x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, který nepřežil.
(3) Ministerstvo xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxx údaje:
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,
x) xxxxx narození,
c) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx,
e) xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx; x případě, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, místo a xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxx místa xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) počátek xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xx jehož xxxxx x xxxxx došlo, xxxxxxxxx xxxxx úmrtí,
x) xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx.
(4) X údajů podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jen xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx splnění xxxxxx xxxxx. Údaje, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x základním xxxxxxxx xxxxxxxx, xx využijí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxx pokud jsou xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.".
ČÁST XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx publikacích
Xx. X
X xxxxxx č. 37/1995 Sb., x neperiodických xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx., xx xx §5x vkládá nový §5x, který xxx:
"§5x
(1) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxx kultury ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:
x) xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,
x) adresa xxxxx xxxxxx,
x) datum, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, který se xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, místo x xxxx, xxx xx xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxx; xxx-xx o xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx území České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx a xxxx, xx xxxxx xxxxx x úmrtí xxxxx; xx-xx xxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxx smrti xxxx xxx, xxxxx nepřežil, x datum xxxxxx xxxxxx moci tohoto xxxxxxxxxx,
x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x Ministerstvo xxxxxxx x informačního systému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx:
a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx narození,
x) xxxxxxx,
d) místo x okres xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x cizině xxxxx x xxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx,
x) xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx adres xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx adresa, xx xxxxxx mají xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx České xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, nebylo-li xx xxxxxxxxx, datum, místo x xxxxx jeho xxxxxxxx x u xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxx v cizině, xxxxx a stát, xxx se narodil,
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx otce, xxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx úmrtí, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx došlo,
x) xxx, xxxxx xxx x rozhodnutí xxxxx o prohlášení xx xxxxxxx uveden xxxx den smrti, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx krajské xxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx tyto xxxxx:
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx,
x) xxxxx x stát, xxx xx cizinec narodil; x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx narodil xx území České xxxxxxxxx, místo a xxxxx xxxxxxxx,
f) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxx místa xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx,
j) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, místo x xxxxx xxxxx; xxx-xx o xxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxx xxxxx k xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
l) xxx, xxxxx xxx x rozhodnutí soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx den, xxxxx xxxxxxxx.
(4) X xxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vždy xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx jsou nezbytné xx splnění xxxxxx xxxxx. Xxxxx, které xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx jsou ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxx současný xxxx.".
ČÁST XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx občanství xxxxxxxxx xxxxxxxx československých xxxxxxxx xxxxxx
Xx. XI
Xxxxx č. 193/1999 Sb., x xxxxxxx občanství xxxxxxxxx xxxxxxxx československých státních xxxxxx, ve znění xxxxxx č. 320/2002 Xx. x zákona x. 46/2006 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §11 xx xx odstavec 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx v xxx xxxxxxxx úřad může xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, z informačního xxxxxxx cizinců, z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.
2. Xx §11 xx xxxxxxxx xxxx §11a xx 11x, které xxxxx:
"§11x
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x úřad xxxxxxxxx ze základního xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:
x) příjmení,
x) xxxxx, popřípadě xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, x subjektu xxxxx, který se xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxx, kde xx xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx a okres xxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx údajů xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x stát, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého, xxx, xxxxx je x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti nebo xxx, který nepřežil, x xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
f) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství.
§11b
(1) Xxxxxxxxxxxx vnitra x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx:
a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx předchozích xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx narození,
x) xxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, v případě xxxxxxxx x cizině xxxxx a xxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx adres xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx zrušení údaje x místu trvalého xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx území České xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxx narození; xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx správy, xxxxx x adresa sídla,
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, rodné xxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; v xxxxxxx, xx xxxxx z xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx; je-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dítěte xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx sídla,
x) xxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxx uzavření manželství, xxxxx-xx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x stát, xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x neexistenci xxxxxxxxxx, xxxxx zániku xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x den, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx jako xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, který nepřežil, xxxxx datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x místo vzniku xxxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x neexistenci xxxxxxxxxxx, datum zániku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x partnerů, nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx; je-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx,
n) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxx; xx-xx xxxx cizinec, který xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx dítěte x datum xxxx xxxxxxxx,
o) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x osvojení xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx úmrtí; xxx-xx o xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxx, xxxxx x xxxx, na jehož xxxxx k xxxxx xxxxx,
x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xx využijí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pouze pokud xxxx ve tvaru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(3) Ministerstvo xxxxxx x xxxx využívají x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx:
a) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx čísla,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx přidělilo,
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rodného xxxxx,
d) rodné xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx rodného xxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x u xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx.
§11x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx využívají x xxxxxxxxxxxx systému cizinců xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx:
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx,
x) xxxxx x xxxx, kde xx xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, xx se xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx a okres xxxxxxxx,
e) rodné xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxx úkonům,
x) xxxxxxx stav, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx manželství, xxxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, datum zániku xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x manželů, xxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení jednoho x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx za xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx den, který xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxx nebo o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o prohlášení xxxxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx mrtvého xxxxxx xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx nepřežil, anebo xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx partnerství,
x) jméno, popřípadě xxxxx, příjmení manžela xxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxx číslo; xx-xx manžel xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxx xxxxx; x případě, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx přiděleno, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx narození,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx otce, xxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx zástupce a xxxxxx xxxxx xxxxx; x případě, xx xxxxx x xxxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x datum xxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx data xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, místo x xxxxx xxxxx; xxx-xx x úmrtí xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, na jehož xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) den, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx den xxxxx, popřípadě xxxx xxx, který nepřežil.
(2) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pokud xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stav.
§11x
Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, informačního xxxxxxx evidence xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxx tohoto zákona Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx.
§11x
Xxxxxxxxxxxx vnitra x xxxx využívají x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx občanských průkazů x xxxxxxxxxx průkazech x jejich držitelích xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx,
x) rodné xxxxx,
x) xxxxx a xxxxx narození, v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx místo x xxxx,
d) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxx,
x) datum xxxxxx občanského xxxxxxx,
x) označení xxxxx, xxxxx občanský průkaz xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx platnosti občanského xxxxxxx,
x) čísla, xxxxxxxxx xxxxx ztracených, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, odcizení, xxxx xxxxxxx občanského xxxxxxx.
§11x
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx využívají x informačního xxxxxxx xxxxxxxx cestovních dokladů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxx xxxxx:
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx číslo,
x) xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
d) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx převzetí xxxxxxxxxx xxxxxxx,
f) xxxxx skončení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu,
g) xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxx doklad xxxxx,
x) x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx neplatného xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§11x
X xxxxxxxxxxx údajů lze x xxxxxxxxxx případě xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.".
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx průkazech
Xx. XXX
X §8x xxxx. 2 xxxxxx č. 328/1999 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 424/2010 Xx., se xxxx xxxxx nahrazuje xxxxx "Xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přístup nebo xx kterémkoliv obecním xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
Poznámka xxx xxxxx x. 13 xx zrušuje.
ČÁST XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XXXX
X xxxxxx č. 46/2000 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx vydávání xxxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 302/2000 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Sb. x xxxxxx č. 281/2009 Xx., xx xx §17 xxxxxx xxxx §17x, xxxxx xxx:
"§17x
(1) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro výkon xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx základního xxxxxxxx obyvatel xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:
x) xxxxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx pobytu,
x) datum, místo x xxxxx narození; x subjektu údajů, xxxxx se narodil x cizině, xxxxx, xxxxx a xxxx, xxx se xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x úmrtí xxxxxxxx xxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxx, místo x stát, xx xxxxx xxxxx x xxxxx došlo; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx v rozhodnutí xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx právní xxxx tohoto xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx.
(2) Ministerstvo x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx údaje:
x) xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) datum narození,
x) pohlaví,
d) xxxxx x okres xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x cizině xxxxx x stát,
x) xxxxx xxxxx,
x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx kterou xxxx xxx xxxxxxxxxx písemnosti xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu xx území Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x rodné xxxxx opatrovníka, xxxxxx-xx xx přiděleno, xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx a x opatrovníka, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x okres xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx území x xxxxx xxxxx,
k) xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx, popřípadě xxxx den, který xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx x krajské xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxx:
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx,
x) xxxxx x xxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxx; x případě, xx xx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x okres xxxxxxxx,
x) státní občanství, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) druh x adresa xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,
h) xxxxxxx pobytu, popřípadě xxxxx ukončení xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx způsobilosti k xxxxxxx xxxxxx,
j) xxxxx, místo a xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx mimo xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx, na jehož xxxxx x úmrtí xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) den, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx den xxxxx, popřípadě xxxx xxx, který nepřežil.
(4) Z xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 lze x konkrétním případě xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx x základním xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx z informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.".
ČÁST ČTRNÁCTÁ
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx muzejní xxxxxx
Čl. XXX
Xxxxx č. 122/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 186/2004 Xx., zákona č. 483/2004 Xx., xxxxxx x. 203/2006 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx. x xxxxxx x. 281/2009 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §6 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxx" zrušuje.
2. Xx §15 se xxxxxx nový §15x, xxxxx včetně nadpisu xxx:
"§15x
Využívání xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje:
x) xxxxxxxx,
b) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx narození; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxx, xxx xx xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx úmrtí; xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx údajů xxxx xxxxx České republiky, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, na xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx; je-li xxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) státní občanství, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx.
(2) Ministerstvo xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx z informačního xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxx xxxxx:
a) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx,
d) xxxxx x okres xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx,
x) xxxxx číslo,
x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx adres xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx též xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx písemnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
h) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx trvalého pobytu xx xxxxx České xxxxxxxxx,
x) zbavení xxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x rodné xxxxx xxxxxxxxxxx, nebylo-li xx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, místo x xxxx, xxx xx xxxxxxx,
j) datum, xxxxx a okres xxxxx; jde-li x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x stát, xx xxxxx území k xxxxx došlo,
k) xxx, xxxxx byl x rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, popřípadě xxxx den, xxxxx xxxxxxxx.
(3) Ministerstvo xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,
x) xxxxx narození,
x) rodné xxxxx,
x) xxxxxxx,
x) xxxxx a xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, xx xx cizinec xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx narození,
x) státní občanství, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxx místa xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx ukončení pobytu,
x) zbavení xxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx a xxxxx úmrtí; xxx-xx x xxxxx xxxx xxxxx České republiky, xxxx, na xxxxx xxxxx x úmrtí xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx za mrtvého xxxxxx jako den xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx nepřežil.
(4) X xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vždy xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx daného úkolu. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx v základním xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxx pokud xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stav.".
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxx
Čl. XV
X xxxxxx č. 128/2000 Sb., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 273/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2001 Xx., xxxxxx x. 450/2001 Xx., xxxxxx x. 311/2002 Xx., xxxxxx x. 313/2002 Xx., xxxxxx x. 59/2003 Xx., xxxxxx č. 22/2004 Xx., zákona x. 216/2004 Sb., zákona x. 257/2004 Xx., xxxxxx č. 421/2004 Xx., zákona x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 626/2004 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Xx., zákona x. 61/2006 Xx., zákona x. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 234/2006 Xx., zákona x. 245/2006 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Xx., zákona x. 169/2008 Sb., zákona x. 298/2008 Sb., xxxxxx č. 305/2008 Xx., xxxxxx č. 477/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 326/2009 Xx., zákona x. 347/2010 Sb., xxxxxx x. 424/2010 Xx., xxxxxx x. 246/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Xx. x xxxxxx x. 72/2012 Xx., xx xx §149 xxxxxx xxxx §149x, xxxxx xxx:
"§149x
(1) Xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:
a) xxxxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
d) xxxxx, místo a xxxxx narození, x xxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxx v xxxxxx, datum, xxxxx x xxxx, kde xx xxxxxxx,
x) xxxxx, místo x xxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx; xx-xx vydáno xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx za xxxxxxx, xxx, který je x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí,
x) xxxxxx občanství, popřípadě xxxx xxxxxxxx občanství.
(2) Xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx využívají x informačního systému xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx působnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx:
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx,
d) xxxxx x xxxxx narození, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx místo x xxxx,
x) xxxxx xxxxx,
f) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx,
x) adresa místa xxxxxxxx pobytu, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx písemnosti xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) zbavení xxxx xxxxxxx způsobilosti k xxxxxxx xxxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx mu xxxxxxxxx, xxxxx, místo x xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx a xxxx, xxx xx xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx otce, xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx občana xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, datum úmrtí, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx x úmrtí xxxxx,
x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx nepřežil.
(3) Xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx:
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx,
b) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx,
x) místo a xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, že xx xxxxxxx narodil xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx x okres xxxxxxxx,
f) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxx xxxxx pobytu na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx datum ukončení xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxx úkonům,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx otce, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
k) xxxxx, místo x xxxxx xxxxx; jde-li x xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxx, na xxxxx xxxxx k xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) den, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za mrtvého xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx nepřežil.
(4) X údajů xxxxx odstavců 1 xx 3 lze x konkrétním xxxxxxx xxxxxx xxxx jen xxxxxx údaje, xxxxx xxxx nezbytné xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxx referenční xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx, pouze xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.".
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx
Xx. XXX
X zákoně č. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (krajské xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 273/2001 Xx., xxxxxx č. 320/2001 Xx., xxxxxx x. 450/2001 Sb., xxxxxx č. 231/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 404/2002 Sb., xxxxxx x. 229/2003 Xx., xxxxxx x. 216/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Sb., xxxxxx x. 421/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Sb., xxxxxx x. 626/2004 Sb., xxxxxx č. 413/2005 Xx., zákona x. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 234/2006 Xx., zákona x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 298/2008 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx č. 477/2008 Sb., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 326/2009 Xx., xxxxxx č. 118/2010 Sb., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 246/2011 Sb., xxxxxx x. 364/2011 Xx. x zákona x. 457/2011 Xx., se xx §94 xxxxxx xxxx §94a, který xxx:
"§94x
(1) Xxxxxx kraje, xxxxxxxxxxxx x xxxxx příslušná xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxx:
x) xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,
c) xxxxxx místa xxxxxx,
x) xxxxx, místo x okres xxxxxxxx, x subjektu xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x cizině, datum, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,
x) datum, místo x xxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, místo x stát, na xxxxx území k xxxxx xxxxx; je-li xxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx za xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x rozhodnutí xxxxxx jako den xxxxx xxxx den, xxxxx nepřežil, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Orgány xxxxx, ministerstvo x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx:
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx,
d) xxxxx x xxxxx narození, x případě xxxxxxxx x xxxxxx místo x xxxx,
x) xxxxx číslo,
f) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních občanství,
x) xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx mají být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu,
x) xxxxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx České republiky,
x) zbavení nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x rodné číslo xxxxxxxxxxx, nebylo-li xx xxxxxxxxx, datum, xxxxx x okres xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx v cizině, xxxxx a xxxx, xxx se narodil,
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx číslo xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zástupce,
x) xxxxx, místo x xxxxx xxxxx; jde-li x xxxxx xxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx a xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx,
x) xxx, xxxxx xxx x rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx, ministerstvo x věcně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx:
a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx,
e) xxxxx x stát, xxx se xxxxxxx xxxxxxx; v xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, místo x okres xxxxxxxx,
x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
g) druh x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) zbavení nebo xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxx xxxxxx,
j) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx otce, matky, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky, xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) den, který xxx v rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx xxxxxxxx.
(4) X xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxx x xxxxxxxxxx případě xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx úkolu. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx referenční xxxxx x základním registru xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pokud jsou xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stav.".
ČÁST SEDMNÁCTÁ
Xxxxx zákona x xxxxxxx městě Xxxxx
Xx. XXXX
X xxxxxx č. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx znění zákona x. 145/2001 Sb., xxxxxx x. 273/2001 Xx., xxxxxx č. 320/2001 Sb., xxxxxx x. 450/2001 Xx., xxxxxx č. 311/2002 Xx., xxxxxx x. 312/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Sb., xxxxxx č. 22/2004 Xx., zákona x. 216/2004 Xx., zákona x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 387/2004 Xx., xxxxxx č. 421/2004 Xx., zákona x. 499/2004 Sb., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx č. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 189/2006 Sb., zákona x. 234/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx č. 66/2008 Xx., zákona x. 169/2008 Xx., xxxxxx x. 298/2008 Xx., xxxxxx č. 305/2008 Sb., xxxxxx x. 477/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 326/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., zákona x. 424/2010 Sb., xxxxxx č. 246/2011 Xx., zákona x. 364/2011 Xx. a xxxxxx x. 457/2011 Xx., xx za §119x xxxxxx xxxx §119x, xxxxx zní:
"§119x
(1) Xxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x orgány xxxxxxxxx xxxxx, ministerstvo x xxxxx příslušná xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx ústřední xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:
x) xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,
c) adresa xxxxx xxxxxx,
d) xxxxx, xxxxx x xxxxx narození, u xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, místo x xxxx, xxx xx xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxx, xxx-xx x úmrtí xxxxxxxx xxxxx xxxx území Xxxxx republiky, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, xx jehož xxxxx x úmrtí xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za mrtvého, xxx, xxxxx je x xxxxxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, který xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx,
f) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx a xxxxxx městských xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx:
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) datum xxxxxxxx,
c) xxxxxxx,
x) xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, případně xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx být doručovány xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x místu xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx ukončení trvalého xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
i) xxxxxxx nebo omezení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx číslo xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx přiděleno, xxxxx, místo x xxxxx xxxx xxxxxxxx x u xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x stát, xxx xx narodil,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx a okres xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, místo x stát, xx xxxxx území x xxxxx xxxxx,
x) xxx, xxxxx byl x rozhodnutí soudu x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx jako xxx smrti, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx.
(3) Orgány xxxxxxxx města Xxxxx x orgány xxxxxxxxx xxxxx, ministerstvo x xxxxx příslušná ministerstva xxxx xxxx ústřední xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxx xxxxx:
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx,
x) xxxxx narození,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx,
e) xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx narodil; x xxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxx místa xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) počátek xxxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxxxxx pobytu,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx xxxx, xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) datum, místo x xxxxx xxxxx; xxx-xx x úmrtí xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, na xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx úmrtí,
l) xxx, který xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti, popřípadě xxxx xxx, který xxxxxxxx.
(4) X xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx použít xxxx xxx takové xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx splnění daného xxxxx. Údaje, xxxxx xxxx vedeny jako xxxxxxxxxx údaje v xxxxxxxxx registru xxxxxxxx, xx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pouze xxxxx xxxx xx xxxxx předcházejícím xxxxxxxx xxxx.".
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx
Xx. XVIII
Xxxxx č. 301/2000 Sb., x xxxxxxxxx, jménu a xxxxxxxx a x xxxxx některých souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 578/2002 Xx., zákona x. 165/2004 Xx., xxxxxx x. 422/2004 Xx., xxxxxx x. 499/2004 Xx., xxxxxx x. 21/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., zákona x. 165/2006 Xx., zákona x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 239/2008 Xx., zákona x. 41/2009 Sb., zákona x. 190/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx. x xxxxxx x. 375/2011 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §33 xx odstavec 2 xxxxxxx x zároveň xx zrušuje xxxxxxxx xxxxxxxx 1.
2. X §34 xxxx. 1 x 2 xx xxxxx "xxxx. 1" xxxxxxx.
3. X §59 se xxxxxxxx 2 zrušuje x zároveň se xxxxxxx označení xxxxxxxx 1.
4. X §70 xx xx xxxxx textu xxxxxxxx 4 doplňují slova "xxxx xxxxxxx totožnosti xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx státu".
5. X §70 xxxx. 5 xx xxxxx "2008" xxxxxxxxx xxxxxx "2012".
6. §81x xxx:
"§81a
Doklad, xxxxx xx jinak xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx předložit xxxxxxxxxx xxxxx, se nepředkládá, xxxxx si skutečnost x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx základního xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx občanských xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx.".
7. §84 xxx:
"§84
(1) X ověření xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx matričních xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx úřady, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx informace.
(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx využívají xxxxxxxxxxxx, krajské xxxxx x matriční xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tyto referenční xxxxx:
x) xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,
c) xxxxxx xxxxx pobytu,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,
e) xxxxx, místo a xxxxx xxxxx, jde-li x xxxxx subjektu xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx a xxxx, na xxxxx xxxxx x úmrtí xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx den, xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx rozhodnutí,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx občanství.".
Xxxxxxxx pod čarou x. 22 xx xxxxxxx.
8. Xx §84 xx vkládají xxxx §84x xx 84x, které znějí:
"§84x
(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx z informačního xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxx údaje:
a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx předchozích xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx narození,
x) pohlaví,
x) xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxx,
x) xxxxx číslo,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
g) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx adres xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx kterou mají xxx doručovány xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx zrušení xxxxx x místu trvalého xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx trvalého pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx přiděleno, xxxxx, xxxxx a okres xxxx xxxxxxxx; je-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, název x adresa sídla,
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx otce, matky, xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx; x xxxxxxx, xx jeden z xxxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x datum xxxxxxxx; xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx x adresa sídla,
x) rodinný stav, xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, místo x stát, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx manželství xx xxxxxxxx, datum nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x manželů, nebo xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x den, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, popřípadě jako xxx, xxxxx nepřežil, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx,
l) xxxxx x místo vzniku xxxxxxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o neplatnosti xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, datum zániku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, nebo xxxxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx jednoho x partnerů xx xxxxxxx x den, xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx partnerství,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxx manžela xxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxx partnerem fyzická xxxxx, která nemá xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx manžela nebo xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxx; xx-xx xxxx cizinec, který xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x datum jeho xxxxxxxx,
o) x xxxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxx data xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) datum, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx o xxxxx xxxxxx mimo území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, místo x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx,
x) xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx za mrtvého xxxxxx xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx nepřežil.
(2) Údaje, které xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx pokud xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx současný stav.
(3) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx úřady x matriční xxxxx x xxxxxxxx rodných xxxxx xxxx xxxxx:
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx příjmení xxxxxxxx rodného xxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) datum xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
f) xxxxx, místo x xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxx x cizině, xxxx, na xxxxx xxxxx se xxxxxxx.
§84x
(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x informačního xxxxxxx cizinců tyto xxxxx:
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení,
b) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx,
d) xxxxx x stát, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, xx xx cizinec xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
e) xxxxx číslo,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx státních občanství,
x) xxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
h) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxxxxx pobytu,
x) xxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx uzavření manželství, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx manželství xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx datum nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xx mrtvého a xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden xxxx xxx smrti, xxxxxxxxx xxxx den, xxxxx nepřežil, xxxxx xxxxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí soudu x rozvodu xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxx partnerství, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x neplatnosti xxxx x neexistenci xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx partnerství xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, nebo datum xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx rodné xxxxx; xx-xx manžel xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nemá přiděleno xxxxx číslo, xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxx narození,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení dítěte x xxxx xxxxx xxxxx; v případě, xx dítěti xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x jejich rodné xxxxx; v případě, xx jeden z xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x datum xxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx dítěti xxxxx x xxxxxxx data xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxx osvojení dítěte,
x) xxxxx, místo x xxxxx xxxxx; xxx-xx x úmrtí xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, na xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx úmrtí,
x) xxx, xxxxx byl x rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti, xxxxxxxxx xxxx den, který xxxxxxxx.
(2) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x základním xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pokud xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxx současný stav.
§84x
Údaje ze xxxxxxxxxx registru obyvatel, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx úřad a xxxxxxxx xxxx dále xxxxxxxx.
§84d
(1) Xxx výkon xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx využívají xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx úřady x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxx údaje:
a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) místo x okres narození, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx místo x xxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx průkazu,
e) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
g) xxxxx skončení platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx,
h) xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx neplatných xxxxxxxxxx xxxxxxx x datum xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx úseku xxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo, krajské xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxxx cestovních xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxx:
a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx,
x) místo x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu,
x) xxxxx skončení platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxx vydání x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx ohlášení xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§84x
X xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.".
ČÁST XXXXXXXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 117/2001 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx č. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx č. 420/2011 Xx., zákona č. 458/2011 Xx. a xxxxxx x. 120/2012 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §27 se slova ", xxxxxxxxxx obecními xxxxx" xxxxxxx.
2. Xx §27 xx xxxxxx xxxx §27x, xxxxx xxx:
"§27x
(1) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:
x) xxxxxxxx,
b) xxxxx, xxxxxxxxx jména,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx narození, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx, datum, xxxxx x xxxx, xxx xx narodil,
x) datum, xxxxx x okres xxxxx, xxx-xx x úmrtí xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, na xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx, xxx, který xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx více státních xxxxxxxxx.
(2) Ministerstvo x příslušné xxxxxxx xxxxx při výkonu xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx využívají x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx údaje:
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
c) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx,
x) xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx; v xxxxxxx, že xx xxxxxxx narodil na xxxxx České republiky, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx a adresa xxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
i) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx,
x) jméno, popřípadě xxxxx, příjmení xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxx,
l) xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx jako xxx xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx xxxxxxxx.
(3) X údajů xxxxx odstavců 1 x 2 lze x xxxxxxxxxx případě xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx v základním xxxxxxxx obyvatel, se xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců, xxxxx xxxxx jsou ve xxxxx předcházejícím současný xxxx.".
XXXX XXXXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx rozhlasového a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Čl. XX
X zákoně č. 231/2001 Sb., o provozování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 341/2004 Xx., zákona x. 501/2004 Sb., xxxxxx x. 626/2004 Xx., zákona č. 82/2005 Xx., xxxxxx x. 127/2005 Sb., xxxxxx x. 348/2005 Xx., xxxxxx č. 235/2006 Sb., xxxxxx x. 160/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., zákona x. 304/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 384/2008 Xx., xxxxxx č. 41/2009 Sb., zákona x. 196/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 132/2010 Xx., zákona x. 153/2010 Xx., xxxxxx x. 302/2011 Xx., zákona x. 420/2011 Xx. x xxxxxx č. 458/2011 Xx., xx xx §67x xxxxxx nový §67x, který zní:
"§67x
(1) Xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:
a) xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) datum, místo x xxxxx xxxxxxxx; x subjektu údajů, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x stát, xxx xx xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx, xxx, xxxxx xx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxx xxxxx:
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx narození,
x) xxxxxxx,
d) xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxx x xxxx,
x) xxxxx číslo,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více státních xxxxxxxxx,
g) adresa xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx adres xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
h) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x místu xxxxxxxx xxxxxx xxxx datum xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,
i) xxxxxxx xxxx xxxxxxx způsobilosti x právním úkonům, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x rodné xxxxx xxxxxxxxxxx, nebylo-li xx xxxxxxxxx, datum, xxxxx a okres xxxx narození x x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxx, kde xx xxxxxxx,
j) datum, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx o xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx úmrtí, xxxxx x xxxx, xx xxxxx území x xxxxx došlo,
x) xxx, xxxxx xxx x rozhodnutí soudu x prohlášení za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, popřípadě xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx.
(3) Rada xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:
a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) rodné číslo,
x) xxxxxxx,
x) xxxxx a stát, xxx se xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, xx se cizinec xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) druh x adresa místa xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,
h) xxxxxxx pobytu, popřípadě xxxxx ukončení xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx úmrtí; xxx-xx x xxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxx,
k) den, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, který xxxxxxxx.
(4) X xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 lze x konkrétním xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx údaje, xxxxx xxxx nezbytné xx xxxxxxx xxxxxx úkolu. Xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx jako referenční xxxxx v základním xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pokud xxxx xx tvaru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stav.".
XXXX XXXXXXX XXXXX
Změna knihovního xxxxxx
Čl. XXX
X xxxxxx č. 257/2001 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění zákona x. 1/2005 Sb., xxxxxx č. 216/2006 Xx., xxxxxx x. 341/2006 Xx., zákona x. 227/2009 Sb. x xxxxxx č. 281/2009 Sb., xx xx §23 xxxxxx xxxx §23a, který xxx:
"§23x
(1) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:
x) xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x okres xxxxxxxx; u subjektu xxxxx, xxxxx se xxxxxxx v xxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxx, kde se xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx subjektu údajů xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx úmrtí, xxxxx x xxxx, xx xxxxx území x úmrtí xxxxx; xx-xx vydáno xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx je v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx nabytí xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx občanství.
(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxx xxxxx:
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx narození, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx místo x xxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě více xxxxxxxx xxxxxxxxx,
g) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxxxx též xxxxxx, xx kterou xxxx xxx doručovány xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxxxx xxxxx o místu xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx ukončení trvalého xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
i) xxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx přiděleno, xxxxx, místo x xxxxx jeho xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx,
k) datum, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx došlo,
x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx využívá xxxxxxxxxxxx z informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:
x) jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx,
x) xxxxx x xxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, xx se xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x okres xxxxxxxx,
x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx,
g) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx pobytu, popřípadě xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx nebo xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, matky, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) datum, xxxxx x okres xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx datum úmrtí,
x) xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti, xxxxxxxxx xxxx den, xxxxx xxxxxxxx.
(4) X údajů podle xxxxxxxx 1 xx 3 lze v xxxxxxxxxx případě xxxxxx xxxx jen xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx registru xxxxxxxx, xx využijí x informačního systému xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.".
ČÁST XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx
Čl. XXXX
Xxxxx č. 6/2002 Sb., x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx správě xxxxx x x xxxxx některých dalších xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx a soudcích), xx xxxxx xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 228/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného pod x. 349/2002 Xx., xxxxxx x. 192/2003 Xx., xxxxxx x. 441/2003 Xx., zákona x. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 349/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 79/2006 Xx., xxxxxx x. 221/2006 Xx., xxxxxx x. 233/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Sb., xxxxxx x. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 397/2006 Xx., xxxxxx č. 184/2008 Xx., xxxxxx x. 341/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Sb., xxxxxx x. 217/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 294/2010 Sb. x xxxxxx č. 215/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. §175x xxx:
"§175x
Xxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a jiných xxxxxxxx předpisů xxxxxxx xx xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxx:
x) příjmení,
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
d) xxxxx, místo x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx údajů, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx, xxxxx, xxxxx x stát, xxx xx xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxx, jde-li x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, místo a xxxx, xx xxxxx xxxxx k xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx den smrti xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, a datum xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství.".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 13 xx 15 xx xxxxxxx.
2. Xx §175a xx vkládají xxxx §175x xx 175x, xxxxx xxxxx:
"§175x
(1) Xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxx xxxxx:
x) xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx příjmení,
x) datum narození,
x) xxxxxxx,
d) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxx a xxxx,
x) rodné xxxxx,
x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
h) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu xx území Xxxxx xxxxxxxxx,
i) xxxxxxx xxxx omezení způsobilosti x xxxxxxx úkonům, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x rodné xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx, datum, xxxxx x okres xxxx narození x x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx, místo a xxxx, kde xx xxxxxxx; je-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx sídla,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx předchozích xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx z xxxxxx xxxx xxxx zákonný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx; xx-xx jiným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx právnická xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx stav, xxxxx, xxxxx x okres xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx manželství xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx a xxxx, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx zániku xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, nebo datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xx mrtvého x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu x rozvodu xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx vzniku registrovaného xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jednoho x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx jednoho x xxxxxxxxxxxxxx partnerů xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x zrušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx příjmení, x xxxxx číslo xxxxxxx xxxx registrovaného xxxxxxxx; je-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx narození,
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxxxxxxxxx příjmení, a xxxxx číslo xxxxxx; xx-xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x datum xxxx xxxxxxxx,
o) x osvojeném xxxxxx xxxxx v xxxxxxx
1. stupeň osvojení,
2. xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení xxxxxx,
3. původní x xxxx rodné číslo xxxxxx,
4. xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx, místo x stát, xxx xx narodilo,
5. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
6. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx a xxxxx; pokud xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
7. xxxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx x osvojení xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx dítěte,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx o xxxxx xxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxx, xxxxx x xxxx, na xxxxx xxxxx x úmrtí xxxxx,
q) xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za mrtvého xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx.
(2) Údaje, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx registru obyvatel, xx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx, pouze pokud xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx současný stav.
(3) Soud xxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx:
a) jméno, xxxxxxxxx jména, příjmení, xxxxxxxxx xxxxx příjmení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx případné xxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx čísla xxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) datum, místo x okres narození x u xxxxxxxx xxxxxxx čísla, který xx narodil x xxxxxx, stát, xx xxxxx území xx xxxxxxx.
§175c
(1) Xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxx:
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) datum xxxxxxxx,
x) pohlaví,
x) místo x xxxx, xxx xx xxxxxxx narodil; x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx a okres xxxxxxxx,
e) xxxxx xxxxx,
f) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxx xxxxx pobytu na xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx adresa, na xxxxxx mají být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,
i) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x doba, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,
l) xxxxxxx stav, xxxxx x místo uzavření xxxxxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x prohlášení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx zániku xxxxxxxxxx xxxxx jednoho z xxxxxxx, xxxx datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx za mrtvého x xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, který xxxxxxxx, xxxxx datum xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) datum x místo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jednoho x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za mrtvého x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx nepřežil, xxxxx datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx partnerství,
n) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx přiděleno xxxxx číslo, xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení dítěte x jeho xxxxx xxxxx; v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx přiděleno, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a datum xxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxx údaje x rozsahu
1. xxxxxx osvojení,
2. xxxxxxx x nové xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx dítěte,
3. xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx dítěte,
4. datum, xxxxx x okres narození, x xxxxxx, které xx xxxxxxxx v xxxxxx, xxxxx x xxxx, kde xx xxxxxxxx,
5. jméno, xxxxxxxxx jména, příjmení x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx o xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
6. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx čísla xxxx x xxxxx; xxxxx jim xxxxxx xxxxxxxxx, jejich jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x datum xxxxxxxx,
7. xxxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
r) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a jejich xxxxx číslo; x xxxxxxx, že jeden x xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx narození,
x) xxxxx, místo x xxxxx úmrtí; xxx-xx x xxxxx mimo xxxxx České republiky, xxxx, na xxxxx xxxxx k xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
t) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako den xxxxx, popřípadě xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení
1. xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který byl xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx svěřen xx xxxxxxxx xxxxxxx péče, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x oprávněním x pobytu xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xx xxxxxxx,
3. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 65 let nebo xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xx zdravotních xxxxxx sám xxxxxxxx, xxx-xx x sloučení xxxxxx x rodičem xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx území,
4. xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx přímým příbuzným xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx příbuzným xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
5. rodiče xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx mezinárodní ochrana xxxx xxxxxxx ochrana, x jeho rodné xxxxx; xxx-xx x xxxxxxx, kterému nebylo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.
(2) Údaje, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx využijí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx ve tvaru xxxxxxxxxxxxxx současný stav.
§175x
Xxxx xxx xxxxx působnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x občanských xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:
a) jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx,
x) xxxxx číslo,
x) místo x xxxxx narození, v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxx,
d) číslo, xxxxxxxxx série xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) datum xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) označení úřadu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx,
h) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, zničených xxxx xxxxxxxxxx občanských xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu,
x) čísla xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx, doba xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, který je xxxxx.
§175e
Soud xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx dokladech x xxxxxx držitelích xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx údaje:
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx,
x) místo x okres xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxx vydaného xxxxxxxxxx dokladu,
d) xxxxx vydání cestovního xxxxxxx,
e) xxxxx xxxxxxxx cestovního dokladu,
x) datum skončení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
h) o xxxxxxxxxx, odcizených xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxx xxxxxx x datum xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx a místo xxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§175x
X xxxxxxxxxxx xxxxx xxx v konkrétním xxxxxxx xxxxxx vždy xxx takové xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.".
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x místním referendu
Xx. XXXXX
X §12 zákona č. 22/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx 9, které xxxxx:
"(6) Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx listin xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tyto referenční xxxxx:
x) příjmení,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,
x) adresa xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
e) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství.
(7) Xxxxxx xxxx xxxx magistrát statutárního xxxxx využívá xxx xxxxx kontroly návrhu xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx listin x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxx:
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
c) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx předchozích xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx, na kterou xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx nebo omezení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
(8) Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výboru x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx údaje:
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení, rodné xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx občanství,
x) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,
x) zbavení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
(9) X xxxxx podle xxxxxxxx 6 xx 8 xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx takové xxxxx, které xxxx xxxxxxxx ke splnění xxxxxx xxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx vedeny xxxx referenční xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx využijí x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx obyvatel x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pouze xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.".
XXXX XXXXXXX XXXXXX
Xxxxx zákona x elektronických xxxxxxxxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 127/2005 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích), xx xxxxx xxxxxx x. 290/2005 Sb., zákona x. 361/2005 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 235/2006 Xx., xxxxxx x. 310/2006 Sb., xxxxxx x. 110/2007 Xx., xxxxxx č. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 304/2007 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Xx., zákona x. 177/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 247/2008 Xx., xxxxxx x. 384/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 153/2010 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 94/2011 Xx., xxxxxx x. 137/2011 Sb., zákona x. 341/2011 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx., zákona x. 420/2011 Sb., xxxxxx x. 457/2011 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 468/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Sb. x xxxxxx x. 19/2012 Xx., xx xxxx takto:
1. X §13 xxxx. 2 xx za xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx," vkládají slova "xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,".
2. X §14 xxxx. 1 xx xxxx xxxxx nahrazuje xxxxxx "Xx 1 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx vydá xxxxx uvedené x §13 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx osoba předložila xxxxxxxx xxxxx §13. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx identifikační číslo, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxx osob, podnikajících xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx10x).".
3. X §134 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx ", včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx.
4. X §134 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:
"d) xxxxxx xxxxx pobytu, xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,".
5. X §134 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:
"h) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxx datová xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.".
6. X §134 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx" zrušují.
7. X §134 odst. 6 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxx x zřízení datové xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx schránky, xx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".
8. X §134x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx" nahrazuje xxxxx "datum xxxxxxxx" x xxxxx "doby" xx nahrazuje xxxxx "xxxx xxxxxxxx".
9. X §134x xxxx. 1 se xx xxxxx xxxxxxx g) xxxxx xxxxxxxxx tečkou x xxxxxxx x) xx xxxxxxx.
XXXX XXXXXXX XXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx
Čl. XXX
V zákoně č. 21/2006 Sb., o xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Xx. x xxxxxx x. 301/2008 Xx., xx za §18 vkládají nové §18x až 18x, xxxxx znějí:
"§18x
(1) Xxx xxxxx xxxxxx správy xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx využívají xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx obcí s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx základního xxxxxxxx obyvatel tyto xxxxxxxxxx údaje:
x) xxxxxxxx,
b) xxxxx, xxxxxxxxx jména,
x) xxxxxx místa xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x okres xxxxxxxx, x subjektu xxxxx, xxxxx se narodil x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx se narodil.
(2) Pro výkon xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo, xxxxxxx xxxxx, obecní xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x újezdní xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx údaje:
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) pohlaví,
d) xxxxx a okres xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x cizině xxxxx x xxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, krajské xxxxx, obecní úřady xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx úřady x újezdní xxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxx údaje:
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) datum xxxxxxxx,
c) xxxxxxx,
x) xxxxx a xxxx, kde se xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
e) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.
(4) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx využijí z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
§18x
Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx úseku xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, krajské xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxxxx úřady x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx údaje:
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx,
x) rodné xxxxx,
x) xxxxx x okres xxxxxxxx, x xxxxxxx narození x cizině xxxxx x stát,
x) xxxxx, xxxxxxxxx série xxxxxxxxxx průkazu,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
f) označení xxxxx, xxxxx občanský xxxxxx xxxxx,
x) xxxxx skončení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
h) xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxxxx, odcizených, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxx zničení xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§18x
Xxx xxxxx xxxxxx správy xx úseku xxxxxxxx x xxxxxxxxxx využívají xxxxxxxxxxxx, krajské xxxxx, xxxxxx úřady xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx úřady x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů o xxxxxxxxxx dokladech x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x rodné xxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x případě narození x xxxxxx stát xxxxxxxx,
c) číslo x druh xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
d) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx cestovního dokladu,
x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
h) o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxx xxxxxx x datum xxxxxxxx xxxxxxxxx ztraceného, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx jeho ztráty xxxx xxxxxxxx.
§18d
X xxxxxxxxxxx údajů xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx takové xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx splnění xxxxxx xxxxx.".
ČÁST XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x registrovaném xxxxxxxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 115/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 261/2007 Xx., zákona č 362/2007 Xx., zákona x. 239/2008 Sb., xxxxxx x. 41/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Sb., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxx x. 375/2011 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §24 xx odstavec 2 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.
2. X §24x xxxx. 1 x 2 xx xxxxx "odst. 1" xxxxxxx.
3. Xx §26 xx xxxxxx xxxx §26x, xxxxx zní:
"§26x
Xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona předložit xxxxxxxxxxx matričnímu xxxxx, xx nepředkládá, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx matriční xxxx může xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx knihy, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".
4. X §29 xx xxxxxxxx 4 zrušuje.
5. §29x zní:
"§29a
Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx úřady xx základního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:
x) xxxxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx,
c) xxxxxx xxxxx pobytu,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, u xxxxxxxx xxxxx, který xx narodil v xxxxxx, datum, místo x xxxx, kde xx xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx, jde-li x úmrtí subjektu xxxxx mimo území Xxxxx republiky, xxxxx xxxxx, xxxxx a xxxx, na jehož xxxxx x úmrtí xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx mrtvého, xxx, xxxxx xx x rozhodnutí xxxxxx xxxx xxx smrti xxxx den, který xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx právní moci xxxxxx rozhodnutí,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.".
6. Xx §29x xx xxxxxxxx xxxx §29x xx 29x, xxxxx znějí:
"§29b
(1) Xxx xxxxx xxxxxx správy xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x příslušné xxxxxxxx xxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxx xxxxx:
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) pohlaví,
d) xxxxx x okres xxxxxxxx, x případě xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx,
x) rodné xxxxx,
x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
g) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx předchozích xxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx mají xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) počátek xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu xx území Xxxxx xxxxxxxxx,
i) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x rodné xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx; je-li xxxxxxxxxxxx ustanoven xxxxx xxxxxx správy, xxxxx x xxxxxx sídla,
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx příjmení, rodné xxxxx otce, xxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx; v xxxxxxx, xx jeden x xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nemá xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, název x adresa sídla,
x) rodinný xxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx manželství, xxxxx-xx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx, datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx o neexistenci xxxxxxxxxx, datum zániku xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx jednoho x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx datum xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) datum x xxxxx vzniku xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, datum zániku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x partnerů, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí soudu x xxxxxxxxxx jednoho x partnerů xx xxxxxxx a xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, který xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx manžela xxxx xxxxxxxx; xx-xx manželem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x datum xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x rodné xxxxx dítěte; xx-xx xxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení dítěte x datum xxxx xxxxxxxx,
x) o xxxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxx data xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx osvojení xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx o xxxxx xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, na jehož xxxxx x xxxxx xxxxx,
x) den, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, popřípadě jako xxx, xxxxx nepřežil.
(2) Xxxxx, které xxxx vedeny xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx, xxxxx pokud xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx současný xxxx.
(3) Pro výkon xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx matriční xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx čísel tyto xxxxx:
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,
c) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx rodné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
d) rodné xxxxx,
e) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx čísla,
x) datum, xxxxx x okres xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxx, xx xxxxx xxxxx se xxxxxxx.
§29c
(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx úseku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx matriční úřady x informačního xxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxx:
x) jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx,
x) xxxxx a xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx x okres xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,
x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x neexistenci xxxxxxxxxx, xxxxx zániku xxxxxxxxxx smrtí xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x manželů za xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, popřípadě xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx datum xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx manželství,
k) xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, datum xxxxxx partnerství xxxxx xxxxxxx z partnerů, xxxx datum xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x prohlášení xx mrtvého uveden xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx nepřežil, xxxxx xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx; xx-xx manžel nebo xxxxxxx cizinec, který xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení a xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxx rodné xxxxx; x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x datum xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx otce, xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxxxxx,
x) x osvojeném xxxxxx údaje x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
p) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, na xxxxx xxxxx x úmrtí xxxxx, popřípadě datum xxxxx,
x) xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx jako xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx nepřežil.
(2) Xxxxx, xxxxx xxxx vedeny jako xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx využijí z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
§29x
Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence obyvatel x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx může xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, krajský úřad x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.
§29x
(1) Xxx xxxxx xxxxxx správy xx xxxxx partnerství využívají xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx úřady x xxxxxxxxx matriční xxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o občanských xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup tyto xxxxx:
x) jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx místo x xxxx,
x) číslo, xxxxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxx,
x) datum xxxxxx občanského průkazu,
x) xxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx občanského xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, zničených xxxx xxxxxxxxxx občanských xxxxxxx x datum ohlášení xxxxxx, odcizení, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx úřady x příslušné xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx cestovních xxxxxxx x cestovních xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:
a) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx,
x) xxxxx x xxxxx narození, v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) číslo a xxxx xxxxxxxx cestovního xxxxxxx,
d) datum xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
f) xxxxx xxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx,
g) xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) x ztracených, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladech xxxxx, xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx skončení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx ohlášení xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§29x
Z xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.".
XXXX DVACÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Čl. XXVII
X §13 xxxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 59 zní:
"(6) Xxxx je xxxxxxx xxxxxxx změny xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx správci xxxxxxxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, xxxxx x nemovitostí59).
59) §30 xxxx. 2 xxxxxx x. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
ČÁST XXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
Xx. XXXXXX
V §12 xxxxxx č. 118/2010 Sb., x krajském xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx 8, xxxxx xxxxx:
"(6) Xxxxxxx xxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxx přípravného xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx využívá xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:
x) příjmení,
b) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
e) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxx kontroly návrhu xxxxxxxxxxx výboru x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel tyto xxxxx:
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx předchozích příjmení, xxxxx příjmení,
x) xxxxx narození,
x) xxxxxx občanství, popřípadě xxxx státních občanství,
x) xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx adres xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxx xxxxxx, na xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx úkonům.
(8) X xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 x 7 xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx úkolu. Xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxx referenční xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xxxxx xxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.".
XXXX XXXXXXX XXXXXX
Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
Xx. XXIX
X xxxxxx č. 132/2010 Sb., o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službách xx vyžádání x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx mediálních xxxxxxxx xx xxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 302/2011 Xx., se xx §18 xxxxxx xxxx §18a, xxxxx xxx:
"§18a
(1) Xxxx xxxxxxx xxx xxxxx působnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:
x) příjmení,
x) xxxxx, popřípadě jména,
x) xxxxxx místa xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x subjektu xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x cizině, xxxxx, xxxxx a xxxx, xxx xx xxxxxxx,
e) xxxxx, xxxxx a okres xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx došlo; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx uveden xxxx xxx smrti xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx občanství.
(2) Xxxx využívá xxx xxxxx působnosti podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxx:
x) jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
c) xxxxxxx,
x) místo x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx místo x xxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství,
x) xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, včetně předchozích xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx, případně též xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx datum zrušení xxxxx x místu xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,
i) xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx opatrovníka, xxxxxx-xx mu xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxx narození x x xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx narodil,
j) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxx území České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x stát, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx,
x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx den smrti, xxxxxxxxx xxxx den, xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxx využívá xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému cizinců xxxx údaje:
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,
x) datum xxxxxxxx,
x) rodné xxxxx,
d) xxxxxxx,
x) xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, místo x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, stát, xx xxxxx xxxxx k xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxx, xxxxx byl x rozhodnutí soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, který xxxxxxxx.
(4) Z xxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3 xxx x konkrétním xxxxxxx xxxxxx vždy xxx xxxxxx údaje, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx daného xxxxx. Údaje, xxxxx xxxx vedeny xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx registru xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pouze xxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxx současný xxxx.".
XXXX XXXXXXX
XXXXXXXX
Xx. XXX
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2012.
Xxxxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 142/2012 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.2012.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.