Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2012.


Zákon o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů
142/2012 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna občanského zákoníku Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o státní památkové péči Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o přestupcích Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o místních poplatcích Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o obecní policii Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna notářského řádu Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky Čl. VII
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl Čl. VIII
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty Čl. IX
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o neperiodických publikacích Čl. X
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o státním občanství některých bývalých československých státních občanů Čl. XI
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o občanských průkazech Čl. XII
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna tiskového zákona Čl. XIII
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o ochraně sbírek muzejní povahy Čl. XIV
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o obcích Čl. XV
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o krajích Čl. XVI
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o hlavním městě Praze Čl. XVII
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení Čl. XVIII
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o veřejných sbírkách Čl. XIX
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání Čl. XX
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna knihovního zákona Čl. XXI
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o soudech a soudcích Čl. XXII
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o místním referendu Čl. XXIII
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o elektronických komunikacích Čl. XXIV
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o ověřování Čl. XXV
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o registrovaném partnerství Čl. XXVI
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna stavebního zákona Čl. XXVII
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o krajském referendu Čl. XXVIII
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání Čl. XXIX
ČÁST TŘICÁTÁ - ÚČINNOST Čl. XXX
142
XXXXX
xx xxx 11. xxxxx 2012
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxx základních registrů
Parlament se xxxxxx xx tomto xxxxxx České xxxxxxxxx:
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. I
Xxxxx č. 40/1964 Sb., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxx x. 58/1969 Sb., xxxxxx x. 146/1971 Xx., xxxxxx č. 131/1982 Xx., xxxxxx x. 94/1988 Xx., xxxxxx x. 188/1988 Xx., zákona x. 87/1990 Xx., zákona x. 105/1990 Xx., xxxxxx x. 116/1990 Xx., xxxxxx x. 87/1991 Xx., xxxxxx x. 509/1991 Sb., xxxxxx x. 264/1992 Xx., xxxxxx x. 267/1994 Sb., zákona x. 104/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 89/1996 Sb., xxxxxx x. 94/1996 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Xx., xxxxxx č. 91/1998 Xx., xxxxxx x. 165/1998 Sb., xxxxxx x. 159/1999 Xx., xxxxxx x. 363/1999 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Xx., xxxxxx č. 103/2000 Xx., xxxxxx x. 227/2000 Xx., xxxxxx x. 367/2000 Xx., xxxxxx x. 229/2001 Xx., zákona x. 317/2001 Sb., xxxxxx x. 501/2001 Xx., xxxxxx x. 125/2002 Xx., xxxxxx č. 135/2002 Sb., xxxxxx x. 136/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 476/2002 Xx., xxxxxx x. 88/2003 Xx., zákona č. 37/2004 Xx., zákona x. 47/2004 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 278/2004 Xx., xxxxxx x. 480/2004 Xx., xxxxxx x. 554/2004 Xx., zákona č. 359/2005 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 107/2006 Xx., zákona x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 160/2006 Xx., zákona č. 264/2006 Xx., zákona x. 315/2006 Sb., xxxxxx x. 443/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 230/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., zákona x. 384/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 215/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., zákona x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 155/2010 Xx., zákona č. 28/2011 Sb., xxxxxx x. 132/2011 Xx., xxxxxx č. 139/2011 Xx., zákona č. 420/2011 Xx. x xxxxxx č. 428/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §20x odst. 2 xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, datum xxxxxxxx".
2. Xx §20x xx vkládá nový §20x, který zní:
"§20x
(1) Xxx xxxxx státní správy xx xxxxx sdružení xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxx:
x) xxxxxxxx,
b) jméno, xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx místa xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x okres xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx narodil x cizině, xxxxx xxxxxxxx a xxxx, xxx xx xxxxxxx.
(2) Xxx výkon xxxxxx xxxxxx xx xxxxx sdružení může xxxxxxx xxxx využívat x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx tyto xxxxx:
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
c) xxxxx x xxxx, xxx xx cizinec xxxxxxx; v xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) adresa xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(3) X xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jen takové xxxxx, které xxxx xxxxxxxx ke splnění xxxxxx úkolu. Xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x základním xxxxxxxx xxxxxxxx, xx využijí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pouze pokud xxxx xx tvaru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx péči
Xx. XX
Xxxxx č. 20/1987 Sb., x státní xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 242/1992 Xx., zákona x. 361/1999 Xx., xxxxxx x. 122/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 146/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 18/2004 Xx., xxxxxx x. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 1/2005 Xx., xxxxxx č. 3/2005 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx č. 240/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Sb., zákona x. 203/2006 Xx., xxxxxx x. 158/2007 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Sb., xxxxxx č. 307/2008 Xx., zákona č. 223/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx. x zákona x. 124/2011 Sb., xx xxxx takto:
1. X §3 xxxx. 4 xx věta xxxxxxxx zrušuje.
2. X §7 xxxx. 1 se xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", národní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx pásmo xxxxxxxx xxxxxxxx památky, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx památky, xxxxxxxxx rezervace nebo xxxxxxxxx xxxx".
3. X §7 odstavec 2 zní:
"(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx po xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx údajů týkající xx ochrany nemovitostí xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx katastrálního xxxxxx.".
4. §43x xxx:
"§43a
(1) Xxxxxx xxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, celní xxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Ministerstvo xxxxxxx x xxxxxxx organizace xxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:
x) xxxxxxxx,
b) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) datum, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx narodil,
x) datum, xxxxx x xxxxx xxxxx, xxx-xx o xxxxx xxxxxxxx údajů xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, místo x xxxx, xx xxxxx území k xxxxx došlo; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, den, xxxxx xx x rozhodnutí xxxxxx jako den xxxxx nebo xxx, xxxxx xxxxxxxx, a xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx, Xxxxxxxx prezidenta xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx kultury x xxxxxxx organizace státní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxx xxxxx:
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx narození x xxxxxx xxxxx x xxxx,
e) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) adresa místa xxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxx xxx xxxxxx, na xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,
x) počátek trvalého xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxx trvalého xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky,
x) zbavení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx číslo xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx mu xxxxxxxxx, xxxxx, místo x okres jeho xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx narodil,
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zástupce,
k) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; jde-li x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx úmrtí, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx došlo,
x) xxx, který xxx x rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden xxxx den smrti, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx, Xxxxxxxx prezidenta xxxxxxxxx, Ministerstvo kultury x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx památkové xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců xxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx:
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení,
x) xxxxx narození,
x) xxxxx xxxxx,
x) pohlaví,
x) xxxxx a stát, xxx se cizinec xxxxxxx; x případě, xx xx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, místo x okres xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více státních xxxxxxxxx,
x) xxxx x adresa xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
h) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx otce, xxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx,
k) xxxxx, xxxxx a okres xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxx území Xxxxx republiky, xxxx, xx xxxxx xxxxx x úmrtí xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) den, který xxx x rozhodnutí xxxxx x prohlášení xx mrtvého xxxxxx xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx nepřežil.
(4) X xxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3 xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx použít xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx ke splnění xxxxxx úkolu. Xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxx referenční xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pokud xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.".
XXXX TŘETÍ
Xxxxx zákona o xxxxxxxxxxx
Xx. III
X xxxxxx č. 200/1990 Sb., x přestupcích, xx xxxxx zákona x. 337/1992 Xx., xxxxxx x. 344/1992 Sb., xxxxxx x. 359/1992 Xx., xxxxxx x. 67/1993 Sb., xxxxxx x. 290/1993 Xx., xxxxxx č. 134/1994 Xx., zákona x. 82/1995 Xx., zákona x. 237/1995 Sb., xxxxxx č. 279/1995 Xx., xxxxxx x. 289/1995 Xx., xxxxxx x. 112/1998 Sb., xxxxxx č. 168/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx č. 121/2000 Xx., xxxxxx č. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 151/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., zákona x. 361/2000 Sb., xxxxxx x. 370/2000 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 52/2001 Xx., xxxxxx x. 164/2001 Sb., xxxxxx č. 254/2001 Xx., zákona č. 265/2001 Xx., xxxxxx x. 273/2001 Sb., xxxxxx x. 274/2001 Xx., xxxxxx x. 312/2001 Xx., zákona x. 6/2002 Xx., xxxxxx x. 62/2002 Xx., xxxxxx x. 78/2002 Xx., zákona x. 216/2002 Xx., xxxxxx č. 259/2002 Xx., xxxxxx x. 285/2002 Sb., xxxxxx x. 311/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 218/2003 Sb., xxxxxx x. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., zákona č. 47/2004 Xx., zákona x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 559/2004 Xx., zákona x. 586/2004 Xx., xxxxxx x. 95/2005 Xx., zákona x. 379/2005 Xx., xxxxxx x. 392/2005 Xx., xxxxxx x. 411/2005 Xx., zákona x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 76/2006 Xx., xxxxxx x. 80/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., zákona x. 134/2006 Sb., xxxxxx x. 181/2006 Xx., xxxxxx x. 213/2006 Xx., zákona x. 216/2006 Xx., xxxxxx x. 225/2006 Xx., xxxxxx č. 226/2006 Xx., xxxxxx x. 215/2007 Xx., xxxxxx x. 344/2007 Xx., xxxxxx x. 376/2007 Xx., zákona x. 129/2008 Xx., xxxxxx č. 274/2008 Xx., zákona č. 309/2008 Sb., zákona x. 314/2008 Xx., xxxxxx č. 484/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 52/2009 Xx., xxxxxx x. 306/2009 Xx., zákona x. 346/2009 Sb., xxxxxx x. 150/2010 Sb., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 133/2011 Xx. x xxxxxx x. 366/2011 Xx., xx za §58 vkládá xxxx §58x, který zní:
"§58x
(1) Při xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx přestupků xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §52 x xxxxxx policie ze xxxxxxxxxx registru obyvatel xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:
x) xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) datum, xxxxx x okres xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, místo a xxxx, kde xx xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx, jde-li o xxxxx subjektu xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx a xxxx, xx jehož xxxxx x xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, popřípadě xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, x datum xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx rozhodnutí,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v §52 x xxxxxx xxxxxxx z informačního xxxxxxx evidence obyvatel xxxx xxxxx:
a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx,
x) xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxx a stát,
x) rodné číslo,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxx předchozích xxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxx xxx adresa, xx xxxxxx mají xxx doručovány xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,
h) počátek xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx trvalého xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx a xxxxx xxxxx opatrovníka, nebylo-li xx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxx v xxxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx úmrtí; xxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx k xxxxx xxxxx,
x) den, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx využívají xxxxxx xxxxxxx x §52 a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:
x) jméno, xxxxxxxxx jména, příjmení,
x) datum xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) pohlaví,
e) xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) druh x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,
h) xxxxxxx pobytu, popřípadě xxxxx ukončení pobytu,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
j) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) datum, xxxxx x okres xxxxx; jde-li o xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, stát, xx xxxxx území x úmrtí xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx xxx smrti, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx.
(4) X údajů xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 lze x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx takové xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje x základním xxxxxxxx xxxxxxxx, xx využijí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pokud xxxx xx tvaru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.".
XXXX XXXXXX
Xxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Čl. XX
X zákoně č. 565/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 184/1991 Xx., zákona x. 338/1992 Xx., xxxxxx x. 48/1994 Xx., xxxxxx x. 305/1997 Xx., xxxxxx č. 149/1998 Sb., zákona x. 185/2001 Xx., xxxxxx x. 274/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 229/2003 Sb., xxxxxx x. 270/2007 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 348/2009 Xx., xxxxxx x. 183/2010 Xx., xxxxxx x. 30/2011 Sb., xxxxxx x. 300/2011 Sb., xxxxxx č. 329/2011 x zákona č. 458/2011 Xx., §16 xxx:
"§16
(1) Xxxxxx úřad a xxxxxxx xxxx využívají xxx xxxxx řízení x místních poplatcích
x) referenční údaje xx základního xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx,
c) xxxxx x informačního xxxxxxx cizinců.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) jsou
a) xxxxxxxx,
b) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx místa pobytu,
x) xxxxx, xxxxx x okres narození; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x cizině, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,
x) datum, místo x xxxxx xxxxx; xxx-xx o xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx, popřípadě xxxx xxx, xxxxx nepřežil, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxx,
x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx občanství.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx
a) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx narození, v xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxx x xxxx,
d) rodné xxxxx,
x) státní xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx,
g) počátek xxxxxxxx pobytu, popřípadě xxxxx zrušení xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zástupců.
(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) jsou
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx,
x) xxxxx narození,
x) rodné xxxxx,
x) místo x xxxx, xxx xx xxxxxxx narodil; x xxxxxxx, xx se xxxxxxx narodil na xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx,
e) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) X xxxxx podle xxxxxxxx 1 až 4 xxx x konkrétním xxxxxxx použít xxxx xxx takové údaje, xxxxx xxxx nezbytné xx splnění xxxxxx xxxxx. Xxxxx, které xxxx vedeny xxxx xxxxxxxxxx údaje v xxxxxxxxx registru xxxxxxxx, xx využijí x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx současný xxxx.".
XXXX PÁTÁ
Xxxxx zákona o xxxxxx xxxxxxx
Xx. X
Xxxxx č. 553/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 67/1993 Xx., xxxxxx x. 163/1993 Xx., xxxxxx x. 82/1995 Xx., xxxxxx x. 153/1995 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 311/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 267/2006 Xx., xxxxxx č. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 480/2008 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 427/2010 Xx. x xxxxxx x. 375/2011 Xx., se mění xxxxx:
1. V §11x se xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 xx 6, xxxxx xxxxx:
"(2) Při xxxxxx xxxxx úkolů xxxx xxxxxx policie xxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:
a) xxxxxxxx,
b) jméno, xxxxxxxxx xxxxx,
c) xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx mají xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x okres xxxxxxxx, u subjektu xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,
x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství.
(3) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx využívat x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx:
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,
b) xxxxx xxxxxxxx,
c) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x případě xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) adresa xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxxxx xxx adresa, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx písemnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
g) zbavení xxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx přiděleno, xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxx narození x x opatrovníka, který xx xxxxxxx v xxxxxx, místo a xxxx, kde xx xxxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx číslo xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx.
(4) Xxx xxxxxx xxxxx úkolů xxxx xxxxxx policie xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxxxxxxx x informačního xxxxxxx cizinců xxxx xxxxx:
a) xxxxx x platnost xxxxxxxxx x pobytu,
x) xxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,
x) zbavení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx nebo xxxxxx vyhoštění x xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky.
(5) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx ve tvaru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stav.
(6) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx lze x xxxxxxxxxx xxxxxxx použít xxxx jen xxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx ztotožnění xxxxx x v xxxxxxx splnění daného xxxxx. Xxxxxxxx vyžadované xxxxx mají xxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx podle §12 xxxx. 1. Xxxxxxxxxxx každého xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 4 xx uchovává po xxxx 1 xxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7 x 8.
2. V §11x xxxx. 7 xx xx slovo "technické" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxx".
3. V §11x xx odstavec 8 zrušuje.
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx
Xx. VI
V xxxxxx č. 358/1992 Sb., o xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx znění xxxxxx x. 82/1998 Sb., xxxxxx x. 30/2000 Xx., xxxxxx č. 370/2000 Sb., xxxxxx x. 120/2001 Sb., xxxxxx x. 317/2001 Xx., xxxxxx č. 352/2001 Xx., xxxxxx x. 501/2001 Sb., xxxxxx x. 6/2002 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, vyhlášeného xxx x. 349/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod č. 476/2002 Sb., xxxxxx x. 88/2003 Xx., xxxxxx x. 18/2004 Xx., zákona x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 284/2004 Sb., xxxxxx x. 554/2004 Xx., zákona č. 628/2004 Xx., xxxxxx x. 216/2005 Xx., xxxxxx x. 344/2005 Xx., zákona č. 377/2005 Xx., zákona x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Xx., zákona x. 308/2006 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., zákona x. 254/2008 Xx., zákona x. 301/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx. x xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
"XXXX XXXXXX
VYUŽÍVÁNÍ XXXXX XX XXXXXXXXXX REGISTRU XXXXXXXX A AGENDOVÝCH XXXXXXXXXXXX XXXXXXX
§109x
Xxxxx xxx potřebu xxxxx, které xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tyto referenční xxxxx:
x) xxxxxxxx,
x) jméno, popřípadě xxxxx,
x) adresa xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, u xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx narodil v xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx úmrtí, jde-li x xxxxx subjektu xxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx; xx-xx vydáno xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x rozhodnutí uveden xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, který xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
§109x
(1) Xxxxx xxx xxxxxxx úkonů, xxxxx vykonává z xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx údaje:
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx příjmení, rodné xxxxxxxx,
b) datum xxxxxxxx,
c) pohlaví,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx,
e) xxxxx xxxxx,
f) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx občanství,
g) xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, včetně předchozích xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx kterou xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle jiného xxxxxxxx předpisu,
h) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx opatrovníka, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx, xxxxx, místo x xxxxx xxxx xxxxxxxx x u opatrovníka, xxxxx xx narodil x xxxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxxx ustanoven xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx příjmení, xxxxx xxxxx xxxx, matky, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; v xxxxxxx, xx xxxxx z xxxxxx xxxx jiný xxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx; xx-xx jiným xxxxxxxx zástupcem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx stav, xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x neexistenci xxxxxxxxxx, datum zániku xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xxxxxxx x manželů xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, který nepřežil, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx o rozvodu xxxxxxxxxx,
x) datum x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx registrovaného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x registrovaných partnerů, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o prohlášení xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx mrtvého x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, který nepřežil, xxxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zrušení xxxxxxxxxxxxxx partnerství,
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx partnera; xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fyzická osoba, xxxxx xxxx přiděleno xxxxx číslo, xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx xxxxxxx nebo registrovaného xxxxxxxx a datum xxxx narození,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxx dítěte; je-li xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x datum jeho xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; jde-li x xxxxx xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, na xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx,
x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx den, xxxxx xxxxxxxx.
(2) Údaje, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx registru xxxxxxxx, se xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx jsou ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx soudu podle xxxxxx právního předpisu2), xxxx xxx notářskou xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx čísel xxxx údaje:
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, popřípadě rodné xxxxxxxx xxxxxxxx rodného xxxxx,
x) rodné xxxxx,
x) v xxxxxxx xxxxx rodného xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x okres xxxxxxxx x u xxxxxxxx rodného xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx.
§109x
(1) Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxx xxx notářskou xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxx:
a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení,
x) xxxxx xxxxxxxx,
c) xxxxxxx,
x) xxxxx x xxxx, kde xx xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, xx xx cizinec narodil xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxx narození,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství,
x) xxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
h) xxxxxxx xxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxx xxxxxx,
x) datum, místo x okres xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxx území x xxxxx došlo, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxx soudu x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pokud xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stav.
§109x
Notář xxx xxxxxxx úkonů, které xxxxxxxx z pověření xxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu2), xxxx xxx notářskou xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x občanských xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxx:
a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení,
x) rodné číslo,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx,
d) xxxxx, xxxxxxxxx série xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) datum xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu,
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx občanský průkaz xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) čísla, xxxxxxxxx série xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů x datum xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§109x
Xxxxx xxx xxxxxxx úkonů, xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx2), nebo xxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxx x informačního xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx o cestovních xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxx xxxxx:
x) jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x rodné xxxxx,
x) xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx stát xxxxxxxx,
x) číslo a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) datum xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx převzetí xxxxxxxxxx dokladu,
f) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu,
x) xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) o ztracených, xxxxxxxxxx xxxx neplatných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx cestovního xxxxxxx x xxxxx x místo xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§109x
X xxxxxxxxxxx údajů xxx x konkrétním xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 6 až 9 xx zrušují.
ČÁST XXXXX
Xxxxx zákona o xxxxxxxx x pozbývání xxxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 40/1993 Sb., x xxxxxxxx a pozbývání xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 272/1993 Xx., zákona x. 337/1993 Xx., zákona x. 140/1995 Xx., xxxxxx x. 139/1996 Xx., xxxxxx x. 194/1999 Xx., zákona x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 357/2003 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Sb. x xxxxxx x. 124/2008 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §20 odstavec 4 xxx:
"(4) Žádost x xxxxxx xxxxxxxxx x státním xxxxxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxx u xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx3x), xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx státní xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx pobyt xxxxx xxxxxx, podává xxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 1. Xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxx v cizině, xxxx žádost xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx povinen xxxxxx postoupit xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 15 xxx xx xxxxxx xxxxxx.".
2. Za §23 se xxxxxxxx xxxx §23a až 23x, xxxxx znějí:
"§23x
Ministerstvo, úřad, xxxxxxxx úřad, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí a xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, využívají xx xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx správy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:
x) xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) datum, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, místo x xxxx, xxx xx xxxxxxx,
e) xxxxx, xxxxx x okres xxxxx, jde-li o xxxxx subjektu xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxx, xxxxx x stát, xx jehož území x úmrtí došlo; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx je x xxxxxxxxxx uveden jako xxx smrti xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, x datum xxxxxx xxxxxx moci tohoto xxxxxxxxxx,
x) státní xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
§23x
(1) Xxxxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx úřad, Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx státní správy xx xxxxx státního xxxxxxxxx xxxx xxxxx:
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx narození v xxxxxx xxxxx a xxxx,
e) xxxxx xxxxx,
f) státní xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxx xxxxxx, na xxxxxx xxxx xxx doručovány xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx zrušení xxxxx o xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxx jeho narození; xx-xx opatrovníkem ustanoven xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x adresa xxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx otce, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zástupce; x xxxxxxx, že xxxxx x xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx právnická xxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxx,
k) xxxxxxx xxxx, xxxxx, místo x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, došlo-li x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx x stát, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx manželství xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, datum xxxxxx manželství smrtí xxxxxxx z manželů, xxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx za xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx a místo xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx mrtvého x xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx mrtvého xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx den, xxxxx nepřežil, anebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx partnerství,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx číslo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx přiděleno rodné xxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx jeho xxxxxxxx,
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx dítěte; xx-xx dítě cizinec, xxxxx xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) x osvojeném xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
p) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx,
x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx uveden jako xxx smrti, popřípadě xxxx den, xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx, xxxxx jsou vedeny xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, se využijí x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx, pouze xxxxx jsou ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx, xxxx, matriční úřad, Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx z registru xxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx úseku státního xxxxxxxxx xxxx údaje:
x) xxxxx přidělení xxxxxxx čísla,
b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx číslo xxxxxxxxx,
c) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
f) xxxxx, místo x xxxxx narození x x nositele xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v cizině, xxxx, xx jehož xxxxx xx xxxxxxx.
§23x
(1) Xxxxxxxxxxxx, xxxx a matriční xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx občanství xxxx xxxxx:
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx,
d) xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, xx xx cizinec xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) druh a xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxxxxx pobytu,
x) xxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx,
j) rodinný xxxx, xxxxx x xxxxx uzavření xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, datum xxxxxx manželství smrtí xxxxxxx z xxxxxxx, xxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o prohlášení xxxxxxx x xxxxxxx xx mrtvého x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx manželství,
x) xxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x neexistenci xxxxxxxxxxx, xxxxx zániku partnerství xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx datum xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx jednoho z xxxxxxxx za xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x pravomocném xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx, popřípadě xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo partnera x jeho xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxx partner xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxx rodné xxxxx; x případě, xx xxxxxx nebylo xxxxx xxxxx přiděleno, xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx,
n) jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx xxxx, matky, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx rodné xxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx a datum xxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx dítěti údaje x xxxxxxx xxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx dítěte,
x) datum, xxxxx x okres úmrtí; xxx-xx x úmrtí xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxx území x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti, popřípadě xxxx den, xxxxx xxxxxxxx.
(2) Údaje, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje x základním xxxxxxxx xxxxxxxx, se využijí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx ve tvaru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stav.
§23x
Údaje ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx dále předávat.
§23x
Xxxxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx xxxx, Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxx úřad Xxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úředníkem, xxxxxxxxx x informačního systému xxxxxxxx občanských průkazů x občanských xxxxxxxxx x xxxxxx držitelích xxx výkon xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx občanství xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,
b) xxxxx xxxxx,
x) místo x okres narození, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx občanského xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx občanský xxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
h) xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxxxx, odcizených, zničených xxxx neplatných občanských xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§23x
Xxxxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x zastupitelský úřad Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx konzulárního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxx xx xxxxx státního občanství xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:
x) jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx číslo,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x cizině xxxx narození,
c) xxxxx a druh xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx převzetí cestovního xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) označení xxxxxx, xxxxx cestovní xxxxxx xxxxx,
h) x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx cestovních xxxxxxxxx xxxxx, druh, xxxxx vydání x xxxxx skončení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, odcizeného nebo xxxxxxxxxx cestovního xxxxxxx x datum a xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§23x
Xxxxxxxxxxxx, úřad, xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí x xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vedeného xxxxxxxxxx úředníkem, využívají x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxx,
x) xxxxx x okres xxxxxxxx, x případě xxxxxxxx v xxxxxx xxxx narození,
c) xxxxx x druh xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx služebního pasu,
x) xxxxx převzetí xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx služebního pasu,
x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx diplomatický nebo xxxxxxxx xxx vydal,
x) x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, druh, xxxxx xxxxxx x xxxxx skončení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, odcizeného xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx a xxxxx x místo xxxxxxxx xxxx ztráty xxxx odcizení.
§23x
X xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x konkrétním xxxxxxx použít xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx nezbytné xx splnění xxxxxx xxxxx.".
3. X §26 xx za xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx zní:
"(2) Xxxxxx, který je xxxxx třeba podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx skutečnost v xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx ověřit xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx systému cizinců, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x služebních xxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.
4. X §27x xx xxxxx "xxxx obecnímu xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx".
XXXX XXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a archivování xxxxxxxxxxxxxxx děl
Čl. XXXX
V xxxxxx č. 273/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, šíření x archivování audiovizuálních xxx, x xxxxx x doplnění některých xxxxxx x některých xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 40/1995 Xx., zákona x. 121/2000 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 499/2004 Sb., xxxxxx x. 249/2006 Sb., xxxxxx x. 130/2008 Xx. x xxxxxx x. 281/2009 Sb., xx xx §10x xxxxxx xxxx §10x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§10d
Využívání xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx úřady využívají xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tyto referenční xxxxx:
a) xxxxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, místo x xxxxx narození; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx, datum, xxxxx x xxxx, kde xx xxxxxxx,
e) xxxxx, místo a xxxxx úmrtí; xxx-xx x úmrtí xxxxxxxx xxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, na jehož xxxxx x úmrtí xxxxx; xx-xx vydáno xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx za mrtvého, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, který xxxxxxxx, a datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx státních xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x obecní xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx údaje:
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx narození, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství,
x) xxxxxx místa trvalého xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, případně xxx xxxxxx, na xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,
h) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxxxx xxxxx x místu xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx mu přiděleno, xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxx narození x u xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx, místo x stát, xxx xx xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx úmrtí; jde-li x úmrtí xxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx,
x) xxx, xxxxx xxx v rozhodnutí xxxxx o prohlášení xx xxxxxxx uveden xxxx xxx smrti, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx nepřežil.
(3) Xxxxxxxxxxxx, krajské xxxxx x xxxxxx úřady xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců xxxx xxxxx:
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx,
x) xxxxx x xxxx, xxx xx cizinec xxxxxxx; x xxxxxxx, xx xx cizinec xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx,
x) druh x adresa místa xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky,
x) xxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx ukončení xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx úkonům,
x) xxxxx, místo a xxxxx úmrtí; jde-li x úmrtí mimo xxxxx Xxxxx republiky, xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxx,
x) den, xxxxx byl x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, popřípadě jako xxx, xxxxx xxxxxxxx.
(4) X xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx x konkrétním xxxxxxx xxxxxx vždy xxx xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx úkolu. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x základním xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pouze xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stav.".
XXXX DEVÁTÁ
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx kulturní xxxxxxx
Xx. XX
V xxxxxx č. 71/1994 Sb., o xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 122/2000 Sb., xxxxxx č. 80/2004 Xx. a xxxxxx x. 281/2009 Xx., xx za §5 xxxxxx xxxx §5x, xxxxx zní:
"§5x
(1) Ministerstvo využívá xxx xxxxx působnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx referenční xxxxx:
x) příjmení,
x) jméno, popřípadě xxxxx,
x) adresa xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; u xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x stát, kde xx narodil,
x) xxxxx, místo x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, místo a xxxx, xx jehož xxxxx k xxxxx xxxxx; je-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého, xxx, xxxxx xx x rozhodnutí xxxxxx xxxx den smrti xxxx den, xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxx rozhodnutí,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních občanství.
(2) Xxxxxxxxxxxx využívá xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxx:
a) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx příjmení,
x) xxxxx narození,
x) xxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx narození, x xxxxxxx xxxxxxxx x cizině xxxxx x stát,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx, na xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu,
x) xxxxxxx trvalého xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx datum xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx České republiky,
x) zbavení xxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxx úkonům, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx číslo xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx, datum, místo x okres xxxx xxxxxxxx x u xxxxxxxxxxx, který se xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,
x) xxxxx, místo x xxxxx xxxxx; xxx-xx x úmrtí xxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, místo a xxxx, na jehož xxxxx k xxxxx xxxxx,
x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako den xxxxx, popřípadě xxxx xxx, xxxxx nepřežil.
(3) Xxxxxxxxxxxx využívá xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxx xxxxx:
x) jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx,
x) xxxxx narození,
x) xxxxx xxxxx,
d) xxxxxxx,
x) xxxxx x xxxx, xxx xx cizinec xxxxxxx; x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx státních xxxxxxxxx,
x) xxxx a xxxxxx místa pobytu xx území České xxxxxxxxx,
h) počátek xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu,
x) xxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xx jehož xxxxx x úmrtí xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx xxxxxxxx.
(4) X xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx takové xxxxx, které xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Údaje, xxxxx jsou vedeny xxxx referenční xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.".
ČÁST XXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. X
V xxxxxx č. 37/1995 Sb., x neperiodických xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx., xx za §5x vkládá nový §5x, xxxxx xxx:
"§5x
(1) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxx úřady a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje:
x) xxxxxxxx,
x) xxxxx, popřípadě xxxxx,
x) xxxxxx místa xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, místo a xxxx, xxx xx xxxxxxx,
e) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxx; xxx-xx o xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x stát, xx jehož xxxxx x úmrtí došlo; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého, den, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství.
(2) Xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x Ministerstvo xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx:
a) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx narození, x případě narození x cizině místo x xxxx,
e) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx adres xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, případně xxx xxxxxx, na xxxxxx mají xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) počátek xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx úkonům, xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení x xxxxx číslo xxxxxxxxxxx, nebylo-li xx xxxxxxxxx, datum, xxxxx x okres xxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxx v cizině, xxxxx x xxxx, xxx xx narodil,
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení x xxxxx číslo xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx zástupce,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx úmrtí; xxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, xx jehož xxxxx x xxxxx xxxxx,
x) den, který xxx x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx den, xxxxx nepřežil.
(3) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x Ministerstvo xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx tyto xxxxx:
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx,
x) xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx narodil; x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx,
f) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) druh x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,
x) počátek xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k právním xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x okres úmrtí; xxx-xx x xxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxx území x xxxxx došlo, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxx, který byl x xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx.
(4) Z xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx x konkrétním xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx údaje, xxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx registru xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pouze xxxxx jsou ve xxxxx předcházejícím xxxxxxxx xxxx.".
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx občanství některých xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
Čl. XX
Xxxxx č. 193/1999 Sb., x xxxxxxx občanství xxxxxxxxx xxxxxxxx československých xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 320/2002 Xx. x xxxxxx x. 46/2006 Sb., xx xxxx takto:
1. X §11 xx za odstavec 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Doklad, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx předložit, xx xxxxxxxxxxx, pokud si xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx může xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx, x informačního xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx cestovních xxxxxxx.".
Xxxxxxxxx odstavec 2 xx označuje jako xxxxxxxx 3.
2. Xx §11 xx xxxxxxxx xxxx §11x xx 11x, xxxxx xxxxx:
"§11x
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx a úřad xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:
x) příjmení,
b) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,
x) adresa xxxxx xxxxxx,
x) datum, xxxxx x okres xxxxxxxx, x subjektu xxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx se xxxxxxx,
x) datum, xxxxx a xxxxx xxxxx, jde-li x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x stát, xx xxxxx území x xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, den, xxxxx xx v xxxxxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, x datum xxxxxx xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxx,
f) státní xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx občanství.
§11x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx:
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx,
x) datum narození,
x) xxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, v případě xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x stát,
x) rodné číslo,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxx adresa, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx písemnosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) počátek xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxx údaje x xxxxx trvalého xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx trvalého xxxxxx xx území České xxxxxxxxx,
x) zbavení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a rodné xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx přiděleno, datum, xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx správy, xxxxx x xxxxxx xxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx otce, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx, xx jeden x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx; xx-xx jiným xxxxxxxx zástupcem dítěte xxxxxxxxx osoba, název x xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxx, xxxxx, místo x xxxxx xxxxxxxx manželství, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx, datum xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx manželství xx xxxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx smrtí xxxxxxx x xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxx x manželů xx xxxxxxx a xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, který nepřežil, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x rozvodu xxxxxxxxxx,
x) datum x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x neexistenci xxxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxxx smrtí jednoho x xxxxxxxx, xxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx za xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, který xxxxxxxx, anebo datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx partnerství,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a rodné xxxxx manžela xxxx xxxxxxxx; je-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx fyzická xxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx,
n) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxx; xx-xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx dítěte x xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx data xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) datum, xxxxx x okres xxxxx; xxx-xx o xxxxx xxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, xx jehož xxxxx k xxxxx xxxxx,
x) den, xxxxx byl x xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx.
(2) Údaje, xxxxx xxxx vedeny jako xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx registru obyvatel, xx využijí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx pokud xxxx xx tvaru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(3) Ministerstvo xxxxxx x úřad xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxx zákona xxxx xxxxx:
x) xxxxx xxxxxxxxx rodného xxxxx,
x) označení výdejového xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx rodné xxxxxxxx nositele rodného xxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
e) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxx, xx xxxxx xxxxx se xxxxxxx.
§11x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxx:
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx,
x) datum xxxxxxxx,
c) xxxxxxx,
x) xxxxx x xxxx, kde se xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx narodil na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
f) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx,
g) xxxx a adresa xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,
x) xxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx datum xxxxxxxx xxxxxx,
i) zbavení xxxx omezení xxxxxxxxxxxx x právním úkonům,
x) xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx jednoho x xxxxxxx xx xxxxxxx a xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x pravomocném rozhodnutí xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx nepřežil, xxxxx xxxxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx manžela xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx číslo; xx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx narození,
m) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx dítěte a xxxx rodné xxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx přiděleno, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x datum xxxxxxxx,
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx otce, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zástupce a xxxxxx xxxxx číslo; x xxxxxxx, že xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx přiděleno xxxxx číslo, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) o osvojeném xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o zrušení xxxxxxxx dítěte,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx úmrtí; xxx-xx x úmrtí xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxx xxxxx k xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
§11d
Xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra x xxxx dále předávat.
§11x
Xxxxxxxxxxxx vnitra x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx držitelích xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:
a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) místo a xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx úřadu, xxxxx občanský průkaz xxxxx,
x) datum xxxxxxxx platnosti občanského xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx ztracených, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x datum xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx občanského průkazu.
§11x
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x úřad využívají x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx držitelích xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:
a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx číslo,
x) místo x xxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx narození x xxxxxx stát narození,
x) číslo x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) datum xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) datum převzetí xxxxxxxxxx dokladu,
x) xxxxx xxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx dokladu,
x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx doklad vydal,
x) x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx číslo, xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx skončení xxxxxxxxx ztraceného, odcizeného xxxx neplatného cestovního xxxxxxx x datum x xxxxx xxxxxxxx xxxx ztráty xxxx xxxxxxxx.
§11x
X xxxxxxxxxxx xxxxx lze x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, které xxxx nezbytné xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.".
XXXX DVANÁCTÁ
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Čl. XXX
V §8x xxxx. 2 xxxxxx č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 424/2010 Xx., xx xxxx xxxxx nahrazuje xxxxx "Xxxxx xxx provést x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxx xx kterémkoliv xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 13 xx xxxxxxx.
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XIII
X xxxxxx č. 46/2000 Sb., o xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx periodického xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (tiskový zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 302/2000 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., zákona x. 227/2009 Xx. x xxxxxx x. 281/2009 Xx., xx za §17 vkládá xxxx §17x, xxxxx xxx:
"§17x
(1) Xxxxxxxxxxxx x krajské xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:
x) xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, místo x okres xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxx, xxx xx xxxxxxx,
x) datum, místo x xxxxx úmrtí; xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx údajů xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx úmrtí, místo x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx soudu x prohlášení xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx xxxx den, xxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx:
x) xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx narození,
x) pohlaví,
x) xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, x případě xxxxxxxx v xxxxxx xxxxx x stát,
x) rodné xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
g) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx adres xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx též xxxxxx, xx kterou xxxx xxx xxxxxxxxxx písemnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx pobytu, popřípadě xxxxx xxxxxxx údaje x místu xxxxxxxx xxxxxx xxxx datum xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx České xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, nebylo-li xx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; jde-li o xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx úmrtí, xxxxx x xxxx, na xxxxx xxxxx x xxxxx došlo,
x) xxx, xxxxx xxx x rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti, xxxxxxxxx xxxx den, xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx x krajské xxxxx xxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení,
x) datum narození,
x) rodné číslo,
x) pohlaví,
x) xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx; x případě, xx xx xxxxxxx xxxxxxx na území Xxxxx republiky, místo x xxxxx narození,
x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxx místa xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
h) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu,
x) zbavení nebo xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxx úkonům,
x) xxxxx, xxxxx a xxxxx úmrtí; jde-li x úmrtí xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxx xxxxx k úmrtí xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxx,
x) xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako den xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx xxxxxxxx.
(4) X údajů xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx x xxxxxxxxxx případě xxxxxx xxxx jen xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx nezbytné xx xxxxxxx daného xxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx jako referenční xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pouze pokud xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.".
ČÁST ČTRNÁCTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Čl. XIV
Xxxxx č. 122/2000 Sb., x xxxxxxx sbírek xxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 483/2004 Sb., xxxxxx x. 203/2006 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx. x xxxxxx x. 281/2009 Xx., xx xxxx takto:
1. V §6 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxx.
2. Xx §15 xx xxxxxx xxxx §15x, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:
"§15x
Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Ministerstvo xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel tyto xxxxxxxxxx xxxxx:
x) xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x okres xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx narodil x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x okres úmrtí; xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x stát, na xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, den, který xx x xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx nepřežil, x xxxxx nabytí xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxx,
x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více státních xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx:
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx narození,
x) xxxxxxx,
d) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x případě xxxxxxxx v cizině xxxxx a xxxx,
x) xxxxx číslo,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) adresa xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx mají xxx doručovány písemnosti xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) počátek xxxxxxxx pobytu, popřípadě xxxxx xxxxxxx xxxxx x místu trvalého xxxxxx xxxx datum xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx území České xxxxxxxxx,
x) zbavení xxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxx úkonům, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx opatrovníka, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxx narození a x xxxxxxxxxxx, který xx narodil v xxxxxx, xxxxx a xxxx, xxx xx xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxx; jde-li x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx úmrtí, xxxxx x xxxx, xx xxxxx území x xxxxx došlo,
x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, popřípadě xxxx den, xxxxx xxxxxxxx.
(3) Ministerstvo xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx číslo,
x) pohlaví,
e) xxxxx a xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, xx se cizinec xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, místo x xxxxx xxxxxxxx,
x) státní občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx x adresa místa xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,
x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx,
j) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxx xxxxx České republiky, xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxx,
x) xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx nepřežil.
(4) X xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, které xxxx nezbytné ke xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx referenční xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xx xxxxxxx x informačního xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, pouze pokud xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxx současný stav.".
ČÁST XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxx
Čl. XX
X zákoně č. 128/2000 Sb., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 273/2001 Xx., zákona č. 320/2001 Xx., xxxxxx x. 450/2001 Xx., xxxxxx x. 311/2002 Xx., zákona x. 313/2002 Xx., xxxxxx x. 59/2003 Sb., xxxxxx x. 22/2004 Xx., zákona x. 216/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Sb., xxxxxx x. 421/2004 Xx., zákona č. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 61/2006 Sb., zákona x. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 189/2006 Xx., zákona č. 234/2006 Sb., xxxxxx x. 245/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., zákona x. 169/2008 Xx., zákona x. 298/2008 Xx., xxxxxx č. 305/2008 Xx., zákona x. 477/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 326/2009 Sb., zákona x. 347/2010 Sb., xxxxxx x. 424/2010 Xx., xxxxxx x. 246/2011 Sb., zákona x. 364/2011 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Xx. x xxxxxx x. 72/2012 Sb., xx xx §149 xxxxxx nový §149a, xxxxx xxx:
"§149x
(1) Xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxx:
a) příjmení,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,
c) xxxxxx xxxxx pobytu,
d) xxxxx, místo x xxxxx xxxxxxxx, u xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, místo x stát, xxx xx xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx a xxxxx úmrtí, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, místo x xxxx, xx xxxxx xxxxx x úmrtí xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého, xxx, který xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx den smrti xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, x datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx obce, xxxxxxx xxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x informačního systému xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx působnosti podle xxxxxx zákona xxxx xxxxx:
a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx narození, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx,
e) xxxxx xxxxx,
f) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx adres místa xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx, na xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu,
x) počátek trvalého xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx ukončení xxxxxxxx pobytu na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx způsobilosti k xxxxxxx úkonům, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x rodné xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx, datum, xxxxx x xxxxx jeho xxxxxxxx x u xxxxxxxxxxx, který se xxxxxxx v cizině, xxxxx x stát, xxx xx narodil,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení a xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx, popřípadě jiného xxxxxxxxx zástupce,
x) xxxxx, xxxxx a xxxxx úmrtí; xxx-xx x úmrtí xxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, datum úmrtí, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx x úmrtí xxxxx,
x) den, xxxxx xxx x rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx nepřežil.
(3) Xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx x Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxx xxxxx:
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
c) xxxxx xxxxx,
x) pohlaví,
x) xxxxx a xxxx, kde xx xxxxxxx xxxxxxx; v xxxxxxx, xx se xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx České republiky, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx,
f) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
g) xxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx České republiky,
x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxxxxx xxxxxx,
i) xxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zástupce,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x úmrtí xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx, na xxxxx xxxxx k xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx jako xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx.
(4) Z údajů xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx x konkrétním xxxxxxx xxxxxx xxxx jen xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx referenční xxxxx v základním xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxx informačního systému xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stav.".
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx
Xx. XVI
X zákoně č. 129/2000 Sb., x krajích (xxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxx č. 273/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2001 Sb., xxxxxx x. 450/2001 Xx., xxxxxx č. 231/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 404/2002 Xx., xxxxxx č. 229/2003 Xx., xxxxxx x. 216/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx č. 421/2004 Xx., zákona x. 501/2004 Xx., zákona x. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 234/2006 Xx., zákona x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 298/2008 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx č. 477/2008 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 326/2009 Xx., zákona č. 118/2010 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Sb., xxxxxx x. 347/2010 Xx., zákona x. 246/2011 Sb., zákona x. 364/2011 Xx. x xxxxxx x. 457/2011 Sb., xx xx §94 xxxxxx xxxx §94x, xxxxx xxx:
"§94x
(1) Xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x věcně příslušná xxxxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxx xxxxxxx úřady xxxxxxxxx ze základního xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx působnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje:
x) xxxxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx,
c) xxxxxx místa pobytu,
x) datum, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x cizině, datum, xxxxx a xxxx, xxx xx narodil,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx úmrtí, xxx-xx o úmrtí xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, který xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx xxxx xxx, xxxxx nepřežil, x xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxx rozhodnutí,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx využívají x informačního xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx tyto xxxxx:
a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx narození, x xxxxxxx narození x cizině xxxxx x stát,
e) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) adresa xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx adres místa xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx adresa, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) počátek trvalého xxxxxx, popřípadě datum xxxxxxx xxxxx o xxxxx trvalého xxxxxx xxxx datum xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx úkonům, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x rodné xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxx jeho xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x cizině, xxxxx x xxxx, xxx xx narodil,
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, místo x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx občana xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx a xxxx, xx xxxxx území x xxxxx došlo,
x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého uveden xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx nepřežil.
(3) Xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx působnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx tyto xxxxx:
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx číslo,
x) xxxxxxx,
x) xxxxx a xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx; x případě, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
g) druh x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx způsobilosti k xxxxxxx xxxxxx,
j) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx otce, matky, xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx o xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxx území x úmrtí xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden xxxx den smrti, xxxxxxxxx xxxx den, xxxxx xxxxxxxx.
(4) X xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 lze v xxxxxxxxxx případě xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, které jsou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx úkolu. Xxxxx, xxxxx xxxx vedeny xxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců, xxxxx pokud jsou xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.".
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx městě Xxxxx
Xx. XXXX
V xxxxxx č. 131/2000 Sb., x xxxxxxx městě Praze, xx znění xxxxxx x. 145/2001 Sb., xxxxxx č. 273/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2001 Sb., xxxxxx x. 450/2001 Xx., xxxxxx x. 311/2002 Xx., xxxxxx x. 312/2002 Sb., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 22/2004 Xx., xxxxxx x. 216/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 387/2004 Xx., xxxxxx x. 421/2004 Xx., zákona x. 499/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., zákona x. 626/2004 Xx., zákona x. 109/2006 Sb., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Sb., zákona x. 234/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx č. 66/2008 Xx., xxxxxx x. 169/2008 Xx., xxxxxx č. 298/2008 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Sb., xxxxxx x. 477/2008 Sb., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., zákona x. 326/2009 Xx., xxxxxx č. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Sb., zákona x. 424/2010 Sb., xxxxxx č. 246/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Sb. x xxxxxx x. 457/2011 Xx., se za §119x vkládá xxxx §119x, který xxx:
"§119x
(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ministerstvo x xxxxx příslušná xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx základního xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:
x) příjmení,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,
c) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
d) xxxxx, místo x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx narodil v xxxxxx, datum, místo x stát, xxx xx xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx, jde-li x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxx, xxxxx x xxxx, xx jehož xxxxx x xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého, xxx, xxxxx xx x rozhodnutí xxxxxx xxxx den xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx.
(2) Orgány xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxxxx městských částí, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx ústřední správní xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxx xxxxx:
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) datum xxxxxxxx,
c) xxxxxxx,
x) místo x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) státní xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx kterou xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
h) xxxxxxx trvalého pobytu, xxxxxxxxx datum xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx trvalého xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx opatrovníka, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxx jeho narození x u opatrovníka, xxxxx xx xxxxxxx x cizině, místo x xxxx, kde xx xxxxxxx,
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx a rodné xxxxx otce, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx o xxxxx občana mimo xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx k xxxxx xxxxx,
l) xxx, který xxx x rozhodnutí xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx smrti, popřípadě xxxx xxx, který xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxxxx městských xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx využívají x informačního xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx údaje:
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,
x) xxxxx narození,
x) xxxxx xxxxx,
d) xxxxxxx,
x) xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx; x případě, xx xx cizinec xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxx narození,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních občanství,
x) xxxx x xxxxxx xxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
h) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxxxxx pobytu,
x) xxxxxxx nebo omezení xxxxxxxxxxxx k právním xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení xxxx, matky, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) datum, xxxxx x okres úmrtí; xxx-xx x xxxxx xxxx území České xxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxx území x xxxxx došlo, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, popřípadě xxxx xxx, který xxxxxxxx.
(4) X xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx použít xxxx xxx takové xxxxx, xxxxx xxxx nezbytné xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Údaje, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx registru obyvatel, xx využijí x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx současný xxxx.".
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx, jménu a xxxxxxxx
Xx. XVIII
Xxxxx č. 301/2000 Sb., o xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 578/2002 Xx., zákona x. 165/2004 Xx., xxxxxx č. 422/2004 Xx., xxxxxx č. 499/2004 Sb., xxxxxx x. 21/2006 Sb., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 239/2008 Xx., zákona x. 41/2009 Sb., zákona x. 190/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx. x zákona x. 375/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §33 xx odstavec 2 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx označení xxxxxxxx 1.
2. X §34 xxxx. 1 a 2 xx slova "xxxx. 1" xxxxxxx.
3. X §59 xx xxxxxxxx 2 zrušuje x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx odstavce 1.
4. V §70 xx xx xxxxx textu xxxxxxxx 4 doplňují xxxxx "xxxx dokladu xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx státu".
5. X §70 odst. 5 se xxxxx "2008" xxxxxxxxx xxxxxx "2012".
6. §81x xxx:
"§81x
Xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx matričnímu xxxxx, se xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxx xxxxxx z xxx xxxxxx matriční xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x informačního xxxxxxx xxxxxxxx občanských xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů.".
7. §84 xxx:
"§84
(1) X ověření xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx knih xxxx ministerstva, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx informace.
(2) Pro výkon xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x matriční xxxxx xx základního registru xxxxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxx:
x) příjmení,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,
c) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, u xxxxxxxx údajů, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x stát, kde xx xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx úmrtí, jde-li x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, na xxxxx xxxxx k úmrtí xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého, xxx, který je x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí,
f) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství.".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 22 se xxxxxxx.
8. Xx §84 xx xxxxxxxx xxxx §84a xx 84x, xxxxx znějí:
"§84x
(1) Pro xxxxx xxxxxx správy xx úseku matrik xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x matriční xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx:
a) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx příjmení,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) pohlaví,
x) xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, x případě xxxxxxxx v xxxxxx xxxxx x stát,
x) rodné xxxxx,
x) státní občanství, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx předchozích xxxxx xxxxx trvalého pobytu, xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx doručovány písemnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
h) xxxxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) zbavení xxxx omezení způsobilosti x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx opatrovníka, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxxx ustanoven xxxxx xxxxxx xxxxxx, název x xxxxxx xxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx příjmení, xxxxx xxxxx otce, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; v případě, xx xxxxx z xxxxxx nebo jiný xxxxxxx xxxxxxxx nemá xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxx xxxxxxxx zástupcem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, název x xxxxxx sídla,
x) rodinný xxxx, xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx manželství xx xxxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxx smrtí xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx jednoho x xxxxxxx za xxxxxxx a den, xxxxx byl v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, který nepřežil, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x rozvodu xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x místo xxxxxx xxxxxxxxxxx, datum nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx zániku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x partnerů za xxxxxxx a xxx, xxxxx byl v xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti, xxxxxxxxx xxxx den, který xxxxxxxx, anebo datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; je-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx a datum xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx dítěte; je-li xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx jeho xxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx data xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o osvojení xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) datum, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx o úmrtí xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, xx jehož xxxxx x xxxxx xxxxx,
q) den, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, který xxxxxxxx.
(2) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx registru xxxxxxxx, xx využijí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxx současný xxxx.
(3) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tyto xxxxx:
x) důvod xxxxxxxxx xxxxxxx čísla,
b) xxxxxxxx výdejového místa, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx rodné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) datum přidělení xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx narození x x nositele xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x cizině, xxxx, xx jehož xxxxx xx xxxxxxx.
§84x
(1) Xxx xxxxx státní xxxxxx xx úseku matrik xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, krajské xxxxx x matriční xxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxx:
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxx narození,
c) xxxxxxx,
d) xxxxx x stát, xxx xx xxxxxxx narodil; x xxxxxxx, že xx cizinec xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, místo x xxxxx narození,
x) xxxxx číslo,
f) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,
h) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu,
i) xxxxxxx nebo omezení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
j) xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx uzavření xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx neplatné, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z manželů, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx o prohlášení xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx a xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx nepřežil, anebo xxxxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí xxxxx x rozvodu xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxx partnerství, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx partnerství, xxxxx zániku partnerství xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx datum xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, popřípadě xxxx xxx, xxxxx nepřežil, xxxxx datum nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení xxxxxxx nebo xxxxxxxx x jeho xxxxx xxxxx; xx-xx manžel xxxx partner xxxxxxx, xxxxx xxxx přiděleno xxxxx číslo, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx; x případě, xx xxxxx x xxxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x datum xxxxxxxx,
x) o xxxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx dítěte,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, stát, na xxxxx xxxxx k xxxxx došlo, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
q) xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx den, xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx, xxxxx xxxx vedeny xxxx referenční xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxx pokud xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
§84x
Údaje xx xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx systému cizinců xxxx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.
§84x
(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx úseku xxxxxx využívají xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx úřady x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx průkazů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxx xxxxx:
a) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx,
b) rodné xxxxx,
c) místo x okres narození, x xxxxxxx xxxxxxxx x cizině místo x xxxx,
d) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx průkazu,
x) xxxxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vydal,
x) xxxxx xxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx série xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx občanských xxxxxxx a datum xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx občanského xxxxxxx.
(2) Pro xxxxx xxxxxx správy xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo, krajské xxxxx x matriční xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx,
x) xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx stát xxxxxxxx,
x) xxxxx a xxxx vydaného xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) datum xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) datum xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx skončení platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx orgánu, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxx vydání x datum xxxxxxxx xxxxxxxxx ztraceného, odcizeného xxxx xxxxxxxxxx cestovního xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§84x
Z xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vždy xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.".
ČÁST DEVATENÁCTÁ
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XXX
Zákon č. 117/2001 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x veřejných xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 420/2011 Xx., xxxxxx č. 458/2011 Sb. x xxxxxx x. 120/2012 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §27 xx slova ", xxxxxxxxxx obecními xxxxx" xxxxxxx.
2. Xx §27 xx xxxxxx xxxx §27a, xxxxx xxx:
"§27x
(1) Ministerstvo x xxxxxxxxx krajské xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje:
x) xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména,
c) xxxxxx místa pobytu,
x) datum, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x subjektu xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, datum, xxxxx x stát, xxx xx narodil,
x) xxxxx, xxxxx x okres úmrtí, xxx-xx o úmrtí xxxxxxxx údajů mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x stát, xx xxxxx xxxxx k xxxxx došlo; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx soudu x prohlášení za xxxxxxx, xxx, který xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx den, xxxxx nepřežil, x xxxxx nabytí právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx krajské xxxxx při výkonu xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx,
b) datum xxxxxxxx,
c) xxxxx xxxxx,
d) pohlaví,
x) místo x xxxx, kde xx xxxxxxx xxxxxxx; v xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx,
f) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství,
x) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) počátek xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
i) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům,
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxx, popřípadě jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx,
k) xxxxx, místo x xxxxx xxxxx; jde-li x xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxx, na xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxx,
x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx.
(3) X údajů xxxxx odstavců 1 x 2 lze x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vždy jen xxxxxx údaje, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx, které xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x základním xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx z informačního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx ve xxxxx předcházejícím současný xxxx.".
ČÁST XXXXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Čl. XX
X xxxxxx č. 231/2001 Sb., o provozování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 309/2002 Sb., xxxxxx x. 274/2003 Xx., zákona x. 341/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Sb., xxxxxx x. 626/2004 Xx., xxxxxx x. 82/2005 Sb., zákona x. 127/2005 Xx., xxxxxx č. 348/2005 Xx., xxxxxx č. 235/2006 Xx., xxxxxx x. 160/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 304/2007 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Sb., xxxxxx x. 384/2008 Xx., zákona č. 41/2009 Sb., xxxxxx x. 196/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 132/2010 Sb., zákona x. 153/2010 Xx., xxxxxx x. 302/2011 Xx., xxxxxx č. 420/2011 Sb. x xxxxxx x. 458/2011 Xx., xx xx §67x xxxxxx nový §67x, který xxx:
"§67x
(1) Xxxx xxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel tyto xxxxxxxxxx xxxxx:
x) xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména,
c) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, místo x okres narození; x xxxxxxxx údajů, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx údajů mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, místo x xxxx, na xxxxx xxxxx x xxxxx došlo; je-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, který xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx xxxx xxx, xxxxx nepřežil, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Rada xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx:
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx,
d) xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x stát,
x) rodné číslo,
x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx adresa, xx kterou xxxx xxx doručovány xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,
x) počátek xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx zrušení xxxxx x xxxxx trvalého xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx území České xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx, xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx narodil v xxxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,
j) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxx, místo x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx,
x) xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx.
(3) Rada xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:
a) jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx,
x) datum narození,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx,
x) xxxxx x xxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxx; v xxxxxxx, xx se xxxxxxx xxxxxxx na území Xxxxx republiky, místo x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx pobytu,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
j) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x úmrtí mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, na jehož xxxxx k xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
k) xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx za mrtvého xxxxxx xxxx xxx xxxxx, popřípadě xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx.
(4) X údajů xxxxx odstavců 1 xx 3 xxx x xxxxxxxxxx případě xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx úkolu. Xxxxx, které jsou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pouze xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.".
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XXX
X zákoně č. 257/2001 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx provozování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 1/2005 Sb., xxxxxx č. 216/2006 Xx., xxxxxx x. 341/2006 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb. x xxxxxx x. 281/2009 Xx., xx xx §23 vkládá xxxx §23a, který xxx:
"§23x
(1) Xxx výkon působnosti xxxxx tohoto zákona xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:
x) příjmení,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx; u xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x cizině, xxxxx, místo x xxxx, xxx xx xxxxxxx,
e) xxxxx, xxxxx x okres xxxxx; jde-li x xxxxx xxxxxxxx údajů xxxx území České xxxxxxxxx, xxxxx úmrtí, xxxxx x stát, xx xxxxx území x úmrtí xxxxx; xx-xx xxxxxx rozhodnutí xxxxx o prohlášení xx mrtvého, den, xxxxx xx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti nebo xxx, xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) státní xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx občanství.
(2) Xxx xxxxx působnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx ministerstvo x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx:
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx,
b) xxxxx xxxxxxxx,
c) pohlaví,
x) místo x xxxxx narození, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx,
x) xxxxx xxxxx,
f) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství,
x) xxxxxx místa trvalého xxxxxx, xxxxxx předchozích xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx, na kterou xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
h) xxxxxxx trvalého pobytu, xxxxxxxxx datum zrušení xxxxx o místu xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx xxxxxxxx trvalého xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,
x) xxxxxxx nebo omezení xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx x u xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x cizině, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx otce, xxxxx, xxxxxxxxx jiného zákonného xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x okres xxxxx; jde-li x xxxxx občana xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, na xxxxx xxxxx x xxxxx došlo,
x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:
a) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx,
x) datum xxxxxxxx,
x) rodné číslo,
x) pohlaví,
e) xxxxx a stát, xxx se xxxxxxx xxxxxxx; v případě, xx xx cizinec xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, místo x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx,
g) druh x adresa místa xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx ukončení pobytu,
x) zbavení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům,
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) datum, xxxxx a xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxx území x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxx,
x) xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx o prohlášení xx mrtvého uveden xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx den, xxxxx xxxxxxxx.
(4) X xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxx x xxxxxxxxxx případě použít xxxx jen takové xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx úkolu. Xxxxx, xxxxx jsou vedeny xxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx obyvatel xxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx předcházejícím xxxxxxxx stav.".
ČÁST XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 6/2002 Sb., x xxxxxxx, soudcích, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx x soudcích), xx xxxxx xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx č. 228/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 349/2002 Xx., xxxxxx x. 192/2003 Xx., xxxxxx č. 441/2003 Xx., xxxxxx x. 626/2004 Sb., xxxxxx x. 349/2005 Xx., xxxxxx č. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 79/2006 Xx., xxxxxx č. 221/2006 Xx., xxxxxx x. 233/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx č. 267/2006 Xx., xxxxxx č. 342/2006 Sb., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 397/2006 Xx., xxxxxx č. 184/2008 Sb., xxxxxx x. 341/2008 Sb., xxxxxx x. 7/2009 Xx., zákona č. 41/2009 Sb., zákona x. 217/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 294/2010 Xx. x xxxxxx č. 215/2011 Xx., se xxxx takto:
1. §175x zní:
"§175x
Xxxx pro výkon xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxx xx základního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:
x) příjmení,
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, místo a xxxxx narození, x xxxxxxxx xxxxx, který xx narodil v xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, kde xx xxxxxxx,
x) xxxxx, místo x xxxxx úmrtí, xxx-xx x úmrtí xxxxxxxx xxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, místo a xxxx, xx xxxxx xxxxx k úmrtí xxxxx; xx-xx vydáno xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx je x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx xxxx xxx, který xxxxxxxx, x datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.".
Xxxxxxxx pod čarou x. 13 xx 15 xx zrušují.
2. Xx §175x xx xxxxxxxx nové §175x až 175x, xxxxx xxxxx:
"§175x
(1) Soud xxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxx právních předpisů xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxx údaje:
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxx předchozích xxxxxxxx, xxxxx příjmení,
x) xxxxx narození,
x) xxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx x cizině xxxxx x stát,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx,
g) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx předchozích xxxxx xxxxx trvalého pobytu, xxxxxxxxx též xxxxxx, xx kterou mají xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
h) xxxxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx trvalého xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,
x) zbavení xxxx omezení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x okres xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx a xxxx, xxx xx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx, název x xxxxxx xxxxx,
j) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx číslo xxxx, matky, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; x případě, že xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nemá přiděleno xxxxx xxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxx zákonným xxxxxxxxx xxxxxx právnická xxxxx, název x xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx stav, xxxxx, xxxxx a okres xxxxxxxx xxxxxxxxxx, došlo-li x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx a xxxx, xxxxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx neplatné, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx manželství, xxxxx xxxxxx manželství xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx jednoho x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, který xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx a xxxxx vzniku registrovaného xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jednoho x xxxxxxxxxxxxxx partnerů, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, který xxx x xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden xxxx xxx smrti, xxxxxxxxx jako den, xxxxx nepřežil, xxxxx xxxxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí xxxxx x zrušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
m) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx příjmení, x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx registrovaného xxxxxxxx; je-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx rodné číslo, xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx jeho xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxx; xx-xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení xxxxxx x xxxxx xxxx narození,
x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x rozsahu
1. stupeň xxxxxxxx,
2. původní a xxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx dítěte,
3. xxxxxxx a xxxx rodné xxxxx xxxxxx,
4. xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, u xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxxx,
5. xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x rodná xxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxxx, xx osvojiteli xxxxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, údaje x xxxxx, popřípadě xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
6. xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx; xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
7. datum xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) datum, místo x xxxxx úmrtí; xxx-xx x xxxxx xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx,
q) xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za mrtvého xxxxxx xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx, které xxxx vedeny xxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx využijí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pouze pokud xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stav.
(3) Soud xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxx x registru xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx:
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx čísla, xxxxxx xxxxxxxx změny,
x) xxxxx xxxxx,
x) v xxxxxxx xxxxx rodného xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxx, místo x xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx, stát, xx xxxxx území xx xxxxxxx.
§175x
(1) Xxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx,
x) xxxxx a xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx,
x) rodné xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxx mají být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) číslo a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx,
k) xxxxxxx xxxx soudní vyhoštění x xxxx, xx xxxxxx xxxx umožněn xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky,
l) xxxxxxx xxxx, datum x místo xxxxxxxx xxxxxxxxxx, datum nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx manželství, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, který nepřežil, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx registrovaného xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx registrovaného xxxxxxxxxxx xxxxx jednoho x registrovaných xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx x den, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx partnerství,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx; xx-xx manžel nebo xxxxxxxxxxxx partner cizinec, xxxxx xxxx přiděleno xxxxx číslo, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x jeho rodné xxxxx; v xxxxxxx, xx xxxxxx nebylo xxxxx číslo přiděleno, xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx x datum xxxxxxxx,
p) x xxxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxx
1. xxxxxx osvojení,
2. xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx,
3. xxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx,
4. xxxxx, místo x xxxxx xxxxxxxx, x dítěte, xxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxx, xxxxx x xxxx, xxx se xxxxxxxx,
5. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx, xx osvojiteli nebylo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx jménech, příjmení x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
6. xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x rodná xxxxx xxxx x matky; xxxxx xxx nebylo xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxxxxx,
7. xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x osvojení xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, matky, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxx xxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx nebo xxxx zákonný zástupce xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, místo x xxxxx úmrtí; xxx-xx x xxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky, xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxx,
x) xxx, xxxxx byl v xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, popřípadě jako xxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení
1. xxxxxxxxx cizince, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx dítětem xxxxxxx,
2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx s oprávněním x pobytu na xxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx svěřen xx xxxxxxxx rodinné xxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx poručníkem xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xx cizinec,
3. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 65 let xxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxx xx x sebe xxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx postarat, xxx-xx x sloučení xxxxxx x rodičem xxxx dítětem x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx,
4. xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx vzestupné xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx manžela xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
5. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dočasná ochrana, x xxxx xxxxx xxxxx; xxx-xx o xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x informačního systému xxxxxxx, pouze xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stav.
§175x
Soud xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a jejich xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení,
x) xxxxx číslo,
x) místo x xxxxx narození, v xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxx x xxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu,
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx občanský xxxxxx xxxxx,
x) datum xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) čísla, xxxxxxxxx xxxxx ztracených, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, nebo xxxxxxx občanského xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx.
§175e
Soud xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxx xxxxx:
a) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx a xxxxx xxxxx,
b) místo x xxxxx narození, x xxxxxxx narození x xxxxxx stát xxxxxxxx,
x) číslo x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu,
d) xxxxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx,
e) datum xxxxxxxx cestovního dokladu,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu,
x) označení xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
h) x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx, datum xxxxxx x datum xxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu a xxxxx x místo xxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§175f
X xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx použít xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.".
XXXX DVACÁTÁ XXXXX
Změna xxxxxx x místním xxxxxxxxx
Xx. XXIII
X §12 xxxxxx č. 22/2004 Sb., x místním xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx 9, které xxxxx:
"(6) Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx účely kontroly xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx tyto referenční xxxxx:
x) xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx narození,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství.
(7) Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx statutárního xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxx:
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství,
x) xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx, na xxxxxx xxxx být doručovány xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
e) xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
(8) Obecní xxxx xxxx magistrát xxxxxxxxxxxx města využívá xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x podpisových xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
c) státní xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
d) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
(9) X xxxxx podle xxxxxxxx 6 xx 8 xxx x xxxxxxxxxx případě xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx ke splnění xxxxxx xxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx vedeny xxxx referenční xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx využijí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a x informačního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pokud xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxx současný stav.".
XXXX XXXXXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích
Xx. XXIV
Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 290/2005 Sb., zákona x. 361/2005 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 235/2006 Sb., xxxxxx x. 310/2006 Xx., xxxxxx x. 110/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 304/2007 Sb., xxxxxx č. 124/2008 Xx., zákona x. 177/2008 Sb., zákona x. 189/2008 Xx., xxxxxx č. 247/2008 Xx., xxxxxx č. 384/2008 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 153/2010 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 94/2011 Xx., xxxxxx x. 137/2011 Xx., zákona x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., zákona x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 468/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx. x xxxxxx x. 19/2012 Xx., se xxxx takto:
1. X §13 xxxx. 2 xx za xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,".
2. V §14 xxxx. 1 se xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "Xx 1 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Úřad xxxx xxxxx xxxxxxx x §13 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13. Xxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxxx xx dosud xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxx xxxx, podnikajících xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx veřejné xxxx10x).".
3. X §134 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx ", včetně předchozích xxxxxxxx" xxxxxxx.
4. X §134 odst. 2 písmeno d) xxx:
"d) xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx, na xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu,".
5. V §134 xxxx. 2 písmeno x) xxx:
"x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx, xx-xx xxxx datová xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.".
6. X §134 odst. 4 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx xxxxx vedených x xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxx.
7. X §134 odst. 6 xxxxxxx x) xxx:
"e) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x identifikátor xxxxxx xxxxxxxx, je-li xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".
8. V §134x odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "dobu" nahrazuje xxxxx "xxxxx skončení" x xxxxx "xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx".
9. X §134x xxxx. 1 se xx xxxxx písmene x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x) xx zrušuje.
XXXX XXXXXXX XXXX
Změna xxxxxx x ověřování
Čl. XXX
X zákoně č. 21/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx s listinou x x ověřování xxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Sb. a xxxxxx č. 301/2008 Xx., se xx §18 xxxxxxxx xxxx §18x až 18x, xxxxx xxxxx:
"§18x
(1) Xxx výkon xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx využívají xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:
a) xxxxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx pobytu,
x) datum, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx narodil x xxxxxx, datum, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx.
(2) Pro výkon xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo, xxxxxxx xxxxx, obecní xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x újezdní xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxx xxxxx:
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx narození,
x) pohlaví,
x) xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x stát,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx úseku xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx úřady xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx úřady x újezdní xxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxx údaje:
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx,
x) datum xxxxxxxx,
c) pohlaví,
x) xxxxx x xxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxx; v xxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx x okres xxxxxxxx,
e) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství,
x) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců, pouze xxxxx xxxx ve xxxxx předcházejícím xxxxxxxx xxxx.
§18b
Xxx xxxxx státní xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x legalizace xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, krajské xxxxx, xxxxxx úřady xxxx x xxxxxxxxxx působností, xxxxxx xxxxx a xxxxxxx úřady z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup xxxx xxxxx:
a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,
b) rodné xxxxx,
c) xxxxx x xxxxx narození, x xxxxxxx xxxxxxxx x cizině xxxxx x xxxx,
x) xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxxxx průkazu,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
f) označení xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vydal,
x) xxxxx xxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx, popřípadě série xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx občanských xxxxxxx a datum xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx občanského xxxxxxx.
§18c
Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx úseku xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx působností, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx úřady z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx držitelích xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup xxxx xxxxx:
a) xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxx vydaného xxxxxxxxxx dokladu,
d) xxxxx vydání cestovního xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) datum skončení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx doklad xxxxx,
h) o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx, datum xxxxxx x datum xxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu x xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxx ztráty xxxx xxxxxxxx.
§18x
X xxxxxxxxxxx údajů xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.".
XXXX XXXXXXX XXXXX
Změna xxxxxx x registrovaném xxxxxxxxxxx
Xx. XXXX
Zákon č. 115/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 261/2007 Xx., xxxxxx x 362/2007 Xx., xxxxxx x. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Sb., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 427/2010 Xx. x xxxxxx x. 375/2011 Xx., xx mění xxxxx:
1. V §24 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.
2. X §24a xxxx. 1 a 2 xx slova "xxxx. 1" xxxxxxx.
3. Xx §26 xx xxxxxx xxxx §26a, xxxxx xxx:
"§26x
Xxxxxx, xxxxx je xxxxx třeba xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xx xxxxxxxxxxx, pokud xx skutečnost v xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx může ověřit x xxx vedené xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců, x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx.".
4. V §29 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.
5. §29x xxx:
"§29x
Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx úseku xxxxxxxxxxx využívají ministerstvo, xxxxxxx úřady x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx základního registru xxxxxxxx tyto referenční xxxxx:
x) příjmení,
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx pobytu,
d) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,
e) xxxxx, místo a xxxxx úmrtí, xxx-xx x xxxxx subjektu xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxx, xxxxx a xxxx, xx xxxxx xxxxx k xxxxx xxxxx; je-li xxxxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx den smrti xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství.".
6. Xx §29x xx xxxxxxxx nové §29x až 29x, xxxxx xxxxx:
"§29x
(1) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx partnerství xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, krajské xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x informačního xxxxxxx evidence obyvatel xxxx údaje:
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, rodné příjmení,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx,
d) xxxxx x okres xxxxxxxx, x případě xxxxxxxx v xxxxxx xxxxx x xxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) státní občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx trvalého pobytu, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx též xxxxxx, xx xxxxxx mají xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx x rodné xxxxx opatrovníka, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxxx ustanoven xxxxx xxxxxx xxxxxx, název x adresa xxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; v xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dítěte xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x adresa xxxxx,
x) rodinný stav, xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x uzavření xxxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, místo x xxxx, xxxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x manželů, nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x manželů xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx za mrtvého xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx nepřežil, xxxxx datum nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x rozvodu xxxxxxxxxx,
l) datum x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxxx smrtí xxxxxxx x xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x prohlášení xxxxxxx x partnerů xx xxxxxxx x den, xxxxx byl x xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti, xxxxxxxxx xxxx den, xxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx, xxxxxx předchozích xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx x datum xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx předchozích xxxxxxxx, x rodné xxxxx xxxxxx; xx-xx xxxx cizinec, který xxxx přiděleno rodné xxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx dítěte x xxxxx jeho xxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, místo x okres xxxxx; xxx-xx x úmrtí xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx x úmrtí xxxxx,
x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx za mrtvého xxxxxx jako xxx xxxxx, popřípadě xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx.
(2) Údaje, které xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx tvaru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(3) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx partnerství xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, krajské úřady x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx čísel xxxx xxxxx:
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nositele xxxxxxx xxxxx,
x) rodné xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx čísla,
x) xxxxx, xxxxx x okres narození x x nositele xxxxxxx čísla, xxxxx xx narodil v xxxxxx, stát, xx xxxxx území xx xxxxxxx.
§29x
(1) Xxx xxxxx státní xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo, xxxxxxx úřady x xxxxxxxxx xxxxxxxx úřady x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxx xxxxx:
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) datum xxxxxxxx,
c) pohlaví,
x) xxxxx x xxxx, kde xx xxxxxxx narodil; x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx,
x) rodné xxxxx,
f) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxx xxxxx pobytu na xxxxx České xxxxxxxxx,
x) počátek pobytu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
i) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx stav, xxxxx x místo xxxxxxxx manželství, xxxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jednoho x xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx a xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, který xxxxxxxx, anebo xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxx partnerství, datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx jako den, xxxxx nepřežil, anebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx rodné číslo; xx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx,
m) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx dítěte a xxxx xxxxx číslo; x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x datum narození,
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení otce, xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx rodné číslo; x xxxxxxx, xx xxxxx z rodičů xxxx jiný xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x datum narození,
x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx data nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx xxxxxx,
p) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, na xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxx,
x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za mrtvého xxxxxx jako den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx nepřežil.
(2) Xxxxx, které xxxx vedeny jako xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pokud xxxx xx xxxxx předcházejícím xxxxxxxx stav.
§29d
Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx může xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.
§29x
(1) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o občanských xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup xxxx xxxxx:
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,
x) xxxxx číslo,
x) xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxx a xxxx,
d) xxxxx, xxxxxxxxx série xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx občanského xxxxxxx,
x) označení xxxxx, xxxxx občanský xxxxxx xxxxx,
x) datum xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, zničených nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazů x xxxxx ohlášení xxxxxx, xxxxxxxx, nebo xxxxxxx občanského průkazu.
(2) Xxx výkon xxxxxx správy xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x příslušné xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence cestovních xxxxxxx o cestovních xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:
x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení x xxxxx xxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxx vydaného cestovního xxxxxxx,
d) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx skončení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
g) xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) x ztracených, xxxxxxxxxx xxxx neplatných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxx vydání x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ztraceného, xxxxxxxxxx xxxx neplatného xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x místo ohlášení xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§29x
X xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx údaje, xxxxx jsou nezbytné xx splnění daného xxxxx.".
ČÁST XXXXXXX XXXXX
Xxxxx stavebního xxxxxx
Xx. XXVII
X §13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 59 xxx:
"(6) Xxxx je xxxxxxx ohlásit xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stavebních xxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxx identifikace, xxxxx a xxxxxxxxxxx59).
59) §30 odst. 2 xxxxxx x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
ČÁST XXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x krajském referendu
Xx. XXXXXX
X §12 xxxxxx č. 118/2010 Sb., x xxxxxxxx referendu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx 8, xxxxx xxxxx:
"(6) Xxxxxxx xxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxx přípravného xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx využívá ze xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:
x) příjmení,
b) xxxxx, popřípadě jména,
x) adresa xxxxx xxxxxx,
d) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx občanství.
(7) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxx:
a) jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx příjmení,
x) xxxxx narození,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx občanství,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx pobytu, popřípadě xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,
x) zbavení nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům.
(8) X xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 x 7 lze x xxxxxxxxxx případě použít xxxx xxx xxxxxx xxxxx, které jsou xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx úkolu. Xxxxx, xxxxx jsou vedeny xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x základním registru xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.".
XXXX XXXXXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx mediálních xxxxxxxx na xxxxxxxx
Xx. XXIX
X xxxxxx č. 132/2010 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx), ve xxxxx zákona x. 302/2011 Xx., xx xx §18 xxxxxx xxxx §18x, xxxxx xxx:
"§18x
(1) Xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje:
x) xxxxxxxx,
b) xxxxx, xxxxxxxxx jména,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x okres xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, místo x xxxx, xxx se xxxxxxx,
e) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx subjektu xxxxx xxxx území České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x stát, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxx smrti xxxx xxx, který xxxxxxxx, x xxxxx nabytí xxxxxx moci tohoto xxxxxxxxxx,
f) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx občanství.
(2) Xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxx tyto údaje:
x) jméno, popřípadě xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
c) pohlaví,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx místo a xxxx,
x) rodné xxxxx,
f) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx kterou xxxx být doručovány xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx trvalého xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx, jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx číslo xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx přiděleno, xxxxx, místo x xxxxx xxxx narození x u xxxxxxxxxxx, xxxxx xx narodil x xxxxxx, xxxxx x xxxx, kde xx narodil,
x) xxxxx, místo x xxxxx xxxxx; jde-li x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx,
x) xxx, který xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxx využívá pro xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:
x) xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx,
x) datum xxxxxxxx,
c) xxxxx xxxxx,
x) pohlaví,
x) místo a xxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx x okres xxxxxxxx,
f) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx x adresa xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,
x) počátek xxxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxxxxx xxxxxx,
i) zbavení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x právním úkonům,
x) xxxxx, xxxxx x okres xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxx území České xxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxx xxxxx k xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti, popřípadě xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx.
(4) Z xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx daného xxxxx. Údaje, které xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx registru xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pouze xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx současný xxxx.".
XXXX TŘICÁTÁ
XXXXXXXX
Xx. XXX
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2012.
Xxxxxxx x. x.
Xxxxx x. r.
Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 142/2012 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.2012.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.