Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2018.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.06.2012 do 31.12.2018.


Vyhláška o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových

123/2012 Sb.

Předmět úpravy §1
Způsobilost oprávněných laboratoří, kontrolních laboratoří a měřících skupin k provádění rozborů odpadních vod §2 §3
Vzor poplatkového hlášení a poplatkového přiznání §4
Náležitosti žádostí o odklad §5
Postup České inspekce životního prostředí při posuzování žádostí o povolení odkladu a povolování odkladu §6
Zrušovací ustanovení §7
Účinnost §8
Příloha - Poplatkové hlášení / poplatkové přiznání za zdroj znečišťování
123
XXXXXXXX
xx xxx 30. xxxxxx 2012
o xxxxxxxxxx za vypouštění xxxxxxxxx vod xx xxx povrchových
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxx xxxxx §92 xxxx. 2, §93 xxxx. 1, §94 xxxx. 1 x §96 xxxx. 8 xxxxxx č. 254/2001 Xx., x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 150/2010 Xx.:
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx oprávněných xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx odpadních xxx,
x) vzor poplatkového xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx"),
x) xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx

1. posuzování xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x

2. xxxxxxxxxx odkladu.

§2
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx laboratoří, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vod
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx laboratoří xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx prokazuje xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx1), xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx o metrologii2).
(2) Odborná způsobilost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxx odběry xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxx2) platných xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx látek x xxx odběry xxxxxx odpadních xxx.
(3) Odborná způsobilost xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx autorizací x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx2).
§3
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx kontrolovaný zdroj xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§4
Xxxx xxxxxxxxxxxx hlášení a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Vzor xxxxxxxxxxxx hlášení a xxxxxxxxxxxx přiznání xx xxxxxxx v příloze x xxxx vyhlášce.
§5
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx
(1) X xxxxxxx x odklad x xxxxxxx zahájení xxxxx xx stavbě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx:
x) pravomocné xxxxxxxxxx x povolení xxxxxx,
x) pravomocné xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx z příslušného xxxxxx znečištění po xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx znečištění, jichž xx být xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx 12 xxxxxx xxxx zahájením xxxxxx,
x) xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
e) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx3), x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx zahájena, zejména xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zkušebního xxxxxxx,
x) xxxxxx harmonogram xxxxxx,
h) uzavřenou xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx financování xxxxxx.
(2) X xxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxx zahájení xxxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx:
a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx jiného zařízení; x xxxxxxx, xx xxxxxx povolení xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x zahájení výstavby xxxxxx xxxxxxxx doložené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §18 xxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx provedení xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx x skutečném xxxxxxxx prací s xxxxxxxx data xxxxxxxx x xxxxxxx harmonogramem xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx odpadních xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxx x uvedením hodnot, xxxxx xx být xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxx dokončení xxxxx xxxx v xxxxxxxx výslovně xxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx ze zdroje xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx zařízení.
(3) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jsou:
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx je xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) vyhodnocení zkušebního xxxxxxx a doklad x xxxxxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxx znečištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx odpadních xxx xxx příslušný xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx; tyto hodnoty xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx4),
x) xxxxxxx x skutečných nákladech xx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx.
§6
Xxxxxx Xxxxx inspekce životního xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x povolování xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx záloh xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, na xxxxx xxx povolen xxxxxx, xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "Inspekce") xxx, xx:
x) xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx odkladu,
x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zařízení x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx procento xxxxxxxx xxxxx poplatků x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, maximálně však xx 80 % xxxxxxx xxxx poplatků,
x) xxx xxxxxxxxxx xxxx, ve kterých xx doba xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 12 měsíců, stanoví xxxxxx pouze xxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx.
§7
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xx
1. Vyhláška č. 293/2002 Sb., x poplatcích za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx č. 110/2005 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxxx x. 293/2002 Xx., x poplatcích xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx vod xxxxxxxxxxx.
§8
Účinnost
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2012.
Xxxxxxx:
Mgr. Xxxxxxx x. r.
Příloha x xxxxxxxx x. 123/2012 Xx.
Poplatkové hlášení / xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zdroj xxxxxxxxxxxx

Informace
Právní předpis x. 123/2012 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.6.2012.
Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 123/2012 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 328/2018 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2019.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.
1) §16 xxxxxx x. 22/1997 Xx., x technických xxxxxxxxxxx na xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 71/2000 Xx. x zákona x. 102/2001 Sb.
2) §21 xxxxxx x. 505/1990 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 119/2000 Xx.
3) §157 xxxxxx č. 183/2006 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx).
4) Xxxxxxxx xxxxx č. 61/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx x hodnotách xxxxxxxxxxx znečištění povrchových xxx x odpadních xxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vypouštění odpadních xxx do xxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.