Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2012.


Vyhláška o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání)
104/2012 Sb.
Příloha - Podmínky, za nichž nelze nemoc nadále uznat za nemoc z povolání
104
XXXXXXXX
xx xxx 22. xxxxxx 2012
x xxxxxxxxx bližších xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxxx xx předává xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx, xx nichž xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x povolání, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx)
Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí stanoví xxxxx §95 xxxx. 3 xxxxxx x. 373/2011 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx §65 xxxxxx o specifických xxxxxxxxxxx službách:
§1
Xxxxxx x povolání xxxxx xxxxxxxx vlády, xxxxxx xx stanoví seznam xxxxxx z povolání, (xxxx jen "nařízení xxxxx")1) posuzují x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx pracovní lékařství, x jejichž území xxxxxxxxx v xxxxxxxx x uznávání nemocí x xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx2) xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxxxxx
x) xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxx xx důvodné xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxx pracuje xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx pracovněprávní xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx vztah (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxx") posuzované xxxxx x zaměstnavateli xxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx organizační xxxxxx xxxx xxxxxxx zaměstnavatele xx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xx v xxxxxxx xxxxxx práce xxxx služby x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx vztah xxxxxxxxxx xxxxx x zaměstnavateli, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx podmínek, xxxxxxx vlivem xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx, xxxx
d) xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxx xxxxxxx zaměstnavatele xx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxx podezření, že xxxxxxxxxx xxxxx žijící x xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx vztahu x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, pracovala xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx vlivem xxxxxx x xxxxxxxx vznikají.
§2
Xxxxxxxx, xx nichž xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx nemoc x povolání xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxx x povolání, xxxx xxxxxxx x příloze x xxxx vyhlášce. Xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx odborných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx to důvodné.
§3
(1) Xxxxxxxx posudek x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, x neuznání xxxxxx xx nemoc x povolání xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx (xxxx xxx "posudek x xxxxxx x povolání") xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
a) zaměstnavateli, x něhož xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x povolání za xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxx nemoci xxxxxxxx xxxx nemoc z xxxxxxxx, xxxx
b) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx peněžité plnění xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx; xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx související x xxxxxx z xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx posudek x neuznání xxxxxx x povolání.
(2) Xxxxxxx o xxxxxx x povolání, u xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx službách xxxxxx xxxxxx3), xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx
a) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství,
x) xxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx zdraví xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx v případě, xxx byl xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx; xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x povolání se xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,
d) xxxxxxxxx pojišťovně, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx pojištěna, x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.
§4
Xxxxxxx x xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovícího xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx4),
b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x rozsahu
1. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx složky zahraniční xxxxx na území Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, je xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba,
2. adresu xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx přechodného xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxx 90 xxx xxxx adresu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x cizině, xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx fyzická xxxxx,
3. xxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx obce, je-li xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, kraj xxxx xxxx,
x) xxxxx
1. xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx poprvé xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx za nemoc x xxxxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxx ji xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxx x povolání, xxxx
3. učinění xxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx podmínky pro xxxxxx xx nemoc x povolání,
x) xxxxxxxx příslušné xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x) xxxx 1.
§5
Podle §1 xx 4 xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x posuzování x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx.
§6
Zrušuje xx:
1. Xxxxxxxx č. 342/1997 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx nemocí z xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx nemoci xxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx č. 38/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 342/1997 Xx., xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxx uznávání xxxxxx x povolání x xxxxxx seznam zdravotnických xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.
3. Xxxxxxxx č. 250/2007 Sb., kterou xx xxxx vyhláška x. 342/1997 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx z povolání x vydává seznam xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 38/2005 Xx.
4. Vyhláška č. 53/2008 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 342/1997 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx postup xxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx zdravotnických zařízení, xxxxx tyto nemoci xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 38/2005 Xx. x vyhlášky x. 250/2007 Xx.
§7
Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. dubna 2012.
Xxxxxxx:
xxx. MUDr. Xxxxx, XXx., v. x.
Příloha x xxxxxxxx x. 104/2012 Xx.
Xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx nemoc xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx
Xxxxxx x povolání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - Xxxxxxxx I xxxxxxx xxxxxxxx vlády
Xxxxxxx 1. - 58.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx klinického xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vyšetřovacích xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx zdravotního xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, která způsobila xxxxxxxxxx uznané xxxx xxxxx z xxxxxxxx.
Xxxxxx x povolání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - Xxxxxxxx XX xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 1 - Xxxxx způsobená ionizujícím xxxxxxx
a) xxxxxx xxxxx x ozáření - xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx po xxxxxxx x hodnotám xxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prvního xxxxxx - xx xxxxxxxxxxx dermatologického xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx - po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x hodnotám xxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxx - xx úspěšné operaci xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx čočky xx xxxxxxx xxxxxx čočkou,
x) xxxxxxxxxxxx procesy xx jejich xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx odborného xxxxxxxxx.
Xxxxxxx 2 - Xxxxx způsobená xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x) poruchy xxxxxxxxxxxxx - xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx k xxxxxxxx před xxxxxxxxxx, xxxx-xx známy,
b) xxxxx xxxx xxxxx - xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx oční xxxxx xx zákalem xxxxxx xxxxxx,
c) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx - xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx 3 - Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Po xxxxxxx operaci xxxxxxxxx x xxxxxxxxx oční xxxxx xx zákalem xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx 5 - Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx okolního xxxxxxxxx
Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nemoci a xxxxxxxxxxx výsledků získaných xxxxxxxxxxxx vyšetřovacími metodami.
Xxxxxxx 6 - Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx při xxxxx x vibrujícími xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx alespoň 6 xxxxxx x xxxxxx xxxxx; xxxxxx x xxxxxx normy xx xxxxxx bez xxxxxxx xxxxxx xxx pletysmografickém xxxxxxxxx.
Xxxxxxx 7 - Nemoci periferních xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ischemických nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
Xxxxxx-xx neurologickým xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx známky xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx xxxxx.
Položka 8 - Nemoci xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
Xxxxxx-xx xxxxxxxx klinické xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx se xxxxxx, xx je xxxxxxx xxxxxxxx ortopedický xxxxx.
Xxxxxxx 9 - Xxxxxx šlach, xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxx nebo kloubů xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxx-xx xxxxxxxx klinické xxxxxx nemoci a xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pomocných xxxxxxxxx; xxx xx xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx ortopedický nález.
Xxxxxxx 10 - Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úžinového xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přetěžování
Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx objektivní známky xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx 11 - Xxxxxx xxxxxxxx váčků z xxxxx
Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx známky xxxxxx; xxx se xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx, xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx - Xxxxxxxx XXX přílohy xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 4 - Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx klasifikace Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx rozumí xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx/X.
Nemoci x povolání xxxxx - Kapitola XX xxxxxxx xxxxxxxx vlády
Xxxxxx kůže xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, acne xxxxxx, acne xxxxx - xxxxxx-xx po xxxx xxxxxxx 1 xxxx prokazatelně xxxxxxxx xxxxxxxx známky xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) eczema xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx-xx xx xxxx 2 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nemoci.
Nemoci x povolání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx, xxxxx nepřecházejí do xxxxxxxxx fáze po xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a současně xxxxxxxx objektivních vyšetřovacích xxxxx potvrzují xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx - Xxxxxxxx XX xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 1 - Xxxxx hyperkinetická dysfonie, xxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x těžká xxxxxxxxxx
Xxxxx vyjádření xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že nejsou xxxxxxxx xxxxxxxx známky xxxxxx.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 104/2012 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.4.2012.
Ke dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) Xxxxxxxx xxxxx č. 290/1995 Sb., kterým xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x povolání, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 114/2011 Xx.
2) §66 xxxx. 5 xxxxxx x. 373/2011 Sb., x specifických zdravotních xxxxxxxx.
3) §44 xxxx. 4 xxxx. x) zákona č. 373/2011 Xx.
4) Xxxxx č. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a podmínkách xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx).
Xxxxxxxx č. 98/2012 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.