Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.02.2021.


Vyhláška o preventivních prohlídkách
70/2012 Sb.

Vyhláška

Druhy preventivních prohlídek a poskytovatelé, kteří je provádějí §1

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky §2

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí §3 §4 §5

Obsah a časové rozmezí zubní preventivní prohlídky §6

Obsah a časové rozmezí gynekologické preventivní prohlídky §7

Zrušovací ustanovení §8

Účinnost §9

INFORMACE

70

XXXXXXXX

xx xxx 29. xxxxx 2012

x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxx xxxxx §120 xxxxxx x. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), x xxxxxxxxx §5 xxxx. 3 xxxx. a) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

§1

Druhy preventivních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx provádějí

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx prohlídek jsou xxxxxxxxxxx prohlídka x xxxxx

x) všeobecné praktické xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx preventivní prohlídka"),

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x dorost (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx"),

x) xxxxx lékařství (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) gynekologie x xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) odstavce 1 xxxx. x) xx registrující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx,

x) odstavce 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx lékařství xxx xxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx registrující xxxxxxxxxxxx ambulantní xxxx x oboru zubní xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxxxxxx a porodnictví.

§2

Xxxxx a xxxxxx xxxxxxx všeobecné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx 2 xxxx, zpravidla xx xxxxxxxx 23 měsíců xx xxxxxxxxx poslední xxxxxxxxx preventivní xxxxxxxxx. Xxxxxxx všeobecné preventivní xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx zaměřením na xxxx změny, rizikové xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, výskyt xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) kontrola očkování,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx indexu xxxxxxx hmotnosti x xxxxxxxxxxxx vyšetření zraku x xxxxxx; součástí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zhodnocení xxxxx x hlediska xxxxxxxx xxxxxxx, osobní x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx podezření na xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, u mužů xxx pozitivní xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rizikových xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xx 25 xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx familiární xxxxxx xxxxxxxxx nádoru xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx faktorů xxxxxxxx vyšetření prsů, x to xxxxx x poučením x xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx moči xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) kontrola x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předepsaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jejich xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx:

1. laboratorní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, XXX-xxxxxxxxxxxx, LDL-cholesterolu x xxxxxxxxxxxxxxxx, a to xxx xxxxx všeobecné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx péče u xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx lékař xxx xxxx x xxxxxx x xxxx ve 30, 40, 50 x 60 letech xxxx,

2. laboratorní vyšetření xxxxxxxx při xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prohlídce xx ukončení péče x poskytovatele v xxxxx xxxxxxxxx lékař xxx xxxx x xxxxxx x xxxx xx 30 xxxxxx xxxx a xx 40 xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx XXX xx 40 letech xxxx, xxxx pak xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxx testem x xxxx xx 50 xxx xxxx; xxxx vyšetření je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 10 xxx; jestliže xxxx absolvovala xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. x) x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x je x dispozici xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx,

5. u xxx xx 45 xxx xxxx xxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx 2 xxx; není-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x dispozici, xxxxx xxxxxxxx provedení tohoto xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyšetření,

6. laboratorní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odhad glomerulární xxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 50 let xxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) u xxxxxxxx xx xxxxxxx rozmezí xx 45 xxx xx 61 let xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx všeobecné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

§3

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prohlídek xxxx od narození xx 18 měsíců xxxx xx

x) založení xxxxxxxxxxxx dokumentace při xxxxxxx xxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx změn xxxxxxxxxxx xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx infekčním xxxxxxx1),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx dítěte x xxxxxx jeho xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

2. interní xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx psychomotorického xxxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rizika xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dítěte,

d) diagnostická xxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx úrazové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx věk,

f) xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, jde-li x xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx ohrožené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx zdravotního xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx společenského xxxxxxxxx.

(2) Xxxx je xxxxxxx všeobecné preventivní xxxxxxxxx

x) novorozence, xxxxx xx xxxx první xxxxxxx xxxxxxxxx xx 2 xxx xx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx poskytnuty xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxx, x xx xxxxx je xx možné x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

1. posouzení sociálního xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, perinatální x xxxxxxxxxxx anamnéza x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x novorozenci,

2. vyšetření xxxxxxxxxxx x posouzení xxxxxxxxx xxxxx dítěte, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, vlasů x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx uzlin, svalstva x kostry, hlavy xxxxxx tvaru, xxxxxxxxx xxxxxxxx a změření xxxxxx xxxxx, dále xxxxxxxxx xxx x xxxxxx okolí xxxxxx xxxxxxxxx bulbů x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx, xxxx, xxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, fyzikální xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx, vyšetření xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, dále xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx palpačního xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx genitálu, xxxxxxxx xxxxxx jejich symetrie, xxxxxxxxx a hybnosti x kyčelních kloubech x xxxxxxxxx psychomotorického xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxx provedení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx provedeno, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx toto xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx X a poučení x opakování xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x indikovaných xxxxxxxxx,

5. xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx X,

6. kontrola xxxxxxxxx x definici xxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxx postupu podle xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nemocem,

7. xxxxxxx o péči x xxxxxxxxxxx x x kojení, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xx 14 dnech xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a) xxxx 2, xxxxxxxx xxxxxx dítěte, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx D xxxxx xxxxxxx, potřebná xxxxxxx xxxxxx dítěte x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ortopedického xxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx věku,

c) xxxx x 6 xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x) bodě 2, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podávání vitaminu X, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx očkování,

d) dětí xx 3 xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x písmenu x) xxxx 2, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podávání xxxxxxxx X, kontrola xxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xx 4 xx 5 měsících xxxx, xxxxx vyšetření xxxxxxxxx x xxxxxxx a) xxxx 2, orientační xxxxxxxxx zraku a xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x poučení x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x 6 xxxxxxxx xxxx, kromě xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx 2, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podávání xxxxxxxx X, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx lékaře x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx zubních prohlídek,

g) xxxx v 8 xxxxxxxx xxxx, kromě xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxx x) bodě 2, xxxxxxxxxx vyšetření xxxxx x xxxxxx,

x) xxxx x 10 xx 11 xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx 2, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx X,

x) dětí xx 12 xxxxxxxx xxxx, kromě vyšetření xxxxxxxxx v xxxxxxx x) xxxx 2, xxxxxxxx základních xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a jejich xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx X, xxxxxxxx velikosti xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx zraku x xxxxxx, xxxxxx xxxx a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, informace x xxxxxxx dutiny xxxxx, individuální zvážení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx stomatologického xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) dětí v 18 měsících věku, xxxxx vyšetření uvedených x xxxxxxx x) xxxx 2, kontrola xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x stavu xxxxxx včetně doporučení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx včasného xxxxxxx poruch xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a to xx 6 xxxxxxxx xxx dne xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx dalšího xxxxxxxx dítěte.

§4

(1) Xxxxxxx všeobecných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 3 xxxxxx xxxx xx

x) xxxxxxxx x rodičem zaměřený xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx chybějícího xxxxxxxx, x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxx nemocem1),

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jemné x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx chování, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) zjištění xxxxxxxxx a výšky, xxxxxxxxxx xxxxxx parametrů xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nadváhy xxxx obezity,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx známek týrání, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) vyšetření očí x xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx, xxxxx a xxxxxx,

x) orientační xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a znalosti xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx,

x) vyšetření xxxxxx xxxxx, popřípadě doporučení xxxxxxxxxxxxxxxx vyšetření,

k) vyšetření xxxxxxxx a u xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx spolupráce, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx dítěte xxxxxx xxxxxxx prevence xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx psychoterapeutický rozhovor, xxxxxxx jde-li x xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx dítě x xxxxxxxxxxxx funkčnosti xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx preventivních xxxxxxxxx xxxx v 5 xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1

x) zjištění xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxx poměru x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx růstových xxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxx podvýživy, xxxxxxx xxxx obezity, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x požadavkem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dítěte xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, HDL-cholesterolu, LDL-cholesterolu x triacylglycerolů, xxxxxxxxx-xx xx x rodinné xxxxxxxx xxxxxxxxxx choroba xxxxxxx, infarkt xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, náhlé xxxxx mozkové příhody xxxx hyperlipoproteinemie do 55 let xxxx x xxxxx rizikové xxxxxxx,

x) xxxxxx informace x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podání xxxxxxxxx o poskytovatelích xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§5

(1) Xxxxxxx všeobecných xxxxxxxxxxxxx prohlídek xxxx x 7, 9, 11 a 13 xxxxxx xxxx xx

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx na nová xxxxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxx dotazů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx odhalení xxxxxx a xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx nejasnými xxxxxxxx; vyloučení xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx sociálního chování xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx úrazové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx věk, posouzení xxxxxxxxxx rodiny,

b) xxxxxxxx x plán xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x 10 až 11 x 13 xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx 13 xxxxxx věku xxxxxxx x možnosti očkování xxxxx lidskému papilomaviru,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hmotnosti x posouzení xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx z důvodu xxxxxxxx xxxxxxxx podvýživy, xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx fyzikální xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx pohlavních xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx,

x) vyšetření xxxxx, xx 13 xxxxxx xxxx vyšetření xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx sluchu, řeči x xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx doporučení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vývoje x xxxxxxxxxxx dovedností u xxxx xx 13 xxxxxx věku; xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx rizikům x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx životem xxxxxx xxxxxxx x chráněném xxxx, x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x osobní anamnézy, xx 13 letech xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x plánovanému xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) ve 13 xxxxxx věku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celkového xxxxxxxxxxxx, XXX-xxxxxxxxxxxx, LDL-cholesterolu x xxx-xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx x xxxxxxx anamnéze xx 55 let xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, infarkt xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx příhody xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x 15 xxxxxx věku xx

x) xxxxxxx vyšetření x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx údajů xxxxx odstavce 1 xxxx. x), kontrola, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxx1),

x) zjištění xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, zjištění xxxxxx xxxxxxx hmotnosti a xxxxxxxxx xxxxx dítěte xxxxx růstových grafů x xxxxxx odhalení xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx obezity,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyšetření xxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vyšetření xxxxxxxx xxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxx zraku,

g) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx a xxxxx,

x) vyšetření dutiny xxxxx, stavu xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x vývoje xxxxxx, poučení vztahující xx ke zdravotním xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se sexuálním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx sexu, x dívek doporučení xxxxxxxxxxxxxxx vyšetření x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x ukončením xxxxxxx xxxxxx docházky; x xxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx přípravy xx xxxxxxxx uplatnění x x xxxxxxxx schopnosti x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx povinné školní xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prohlídek xxxx x 17 xxxxxx xxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx anamnézy podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx chybějícího očkování xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx1),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx růstu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nadváhy xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx,

x) vyšetření xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x hlasu,

h) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx chrupu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx sexu, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx doporučení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx rizik xx dalšího života xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; u xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxx ukončením péče x poskytovatele v xxxxx praktické xxxxxxxxx xxx děti a xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx 19 xxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx preventivní xxxxxxxxx xxxx jsou xxxxx uvedené v xxxxxxxx 3 a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

§6

Xxxxx x časové xxxxxxx zubní preventivní xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx prohlídky, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxx roce xxxxxx mezi šestým xx xxxxxxxxx měsícem x dvakrát xxxxx x dětí a xxxxxxx xx 1 xxxx xxxxxx do 18 xxx věku, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 5 xxxxxx xx xxxxxxxxx poslední xxxxx xxxxxxxxxxx prohlídky, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace xxx xxxxxxx xx xxxx,

x) anamnéza xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx orofaciální soustavy xx xxxx 3, 6, 12 x 15 xxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx tkání xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx,

x) prevence onkologická xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x nádorových projevech xx chrupu, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxx,

x) poučení o xxxxxxx xxxxxxxx stomatologických xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x správných xxxxxxxxxxxx návycích, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxx vzniku zubního xxxx x o xxxxxx xxxxxxx kariogenních xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx zubních xxxxxxxxxxxxx prohlídek u xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx jedenkrát xxxxx, xxxxxxxxx po xxxxxxxx 11 xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx prohlídky, xx

x) xxxxxxxxx stavu chrupu, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x měkkých xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměřená xx xxxxxxx po xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx tkáních obličeje x krku,

c) xxxxxxx x xxxxxxx hygieně xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prohlídek x xxxxxxxxx xxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx

x) vyšetření xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx tkání dutiny xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x nádorových xxxxxxxxx xx xxxxxx, parodontu, xxxxxxxxx x měkkých xxxxxxx xxxxxxxx a xxxx,

x) poučení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx u ženy x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx poučení o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx preventivní xxxxxxxxx xxxxx dítěte, x xx první mezi xxxxxx xx dvanáctým xxxxxxx xxxx věku.

§7

Xxxxx x časové xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx gynekologické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxx v 15 xxxxxx xxxx x xxxx jedenkrát xxxxx, xxxxxxxxx po xxxxxxxx 11 xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prohlídky, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx přijetí xx xxxx,

x) xxxxxxx, osobní x xxxxxxxx anamnéza x xxxxxxxxxxx této xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) klinické vyšetření xxxx od 25 xxx věku při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výskyt xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) prohlídka xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx mízních uzlin x xxxxxxx pohlavních xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x kolposkopické xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xx x xxxxx xxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx vyšetření; xxxxxxxxx se u xxxxx xxx,

x) palpační xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxxxxx výsledku doplnění xxxxxxxxx vaginální xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx preventivní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) x xxx xx 45 let xxxx doporučení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mamografického xxxxxxxxx a nezbytných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx intervalech; jestliže xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxx 5 x xxxxxxxxxx 2 letech a xx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, vyšetření xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxx testem x xxx od 50 xxx xx 54 xxx xxxx, xx 55 let xxxx xx toto xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx intervalech; toto xxxxxxxxx je možné xxxxxxxx doporučením x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kolonoskopie xxxxxx xx 10 xxx; jestliže xxxx xxxxxxxxxxx vyšetření podle §2 xxxx. x) xxxx 4 x xxxxxxxxx intervalech x xx k dispozici xxxx výsledek, vyšetření xx xxxxxxxxxxx.

§8

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx č. 3/2010 Sb., x xxxxxxxxx obsahu x xxxxxxxx rozmezí xxxxxxxxxxxxx prohlídek, xx xxxxxxx.

§9

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2012.

Ministr:
doc. XXXx. Xxxxx, XXx., v. x.
Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 70/2012 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.4.2012.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

317/2016 Sb., kterým xx mění xxxxxxxx x. 70/2012 Xx., x xxxxxxxxxxxxx prohlídkách

s xxxxxxxxx xx 17.10.2016

259/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx x. 134/1998 Sb., xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx hodnotami, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x vyhláška x. 70/2012 Sb., x xxxxxxxxxxxxx prohlídkách, xx xxxxx xxxxxxxx x. 317/2016 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.7.2020

45/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 70/2012 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 24.2.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Zákon č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Vyhláška č. 537/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.