Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2022 do 30.06.2023.


Zákon o Finanční správě ČR
456/2011 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - FINANČNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Orgány Finanční správy České republiky §1

HLAVA II - GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ

Územní působnost a sídlo §2

Generální ředitel §3

Věcná působnost §4

HLAVA III - OLACÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ

Územní působnost a sídlo §5

Ředitel §6

Věcná působnost §7

HLAVA IV - FINANČNÍ ÚŘADY

Územní působnost a sídlo §8

Ředitel §9

Věcná působnost §10

Specializovaný finanční úřad §11

Zvláštní ustanovení o místní příslušnosti §12

Zvláštní ustanovení o příslušnosti soudů ve správním soudnictví §12a

ČÁST DRUHÁ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ŘÍZENÍ

Zvláštní ustanovení o nahlížení do spisu při správě daní §13

Zvláštní postupy k utajení a zajištění bezpečnosti §13a

Zvláštní ustanovení o plné moci při správě daní §13b

Zvláštní ustanovení o daňové informační schránce §13c

ČÁST TŘETÍ - PRÁVA A POVINNOSTI STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNANCŮ V ORGÁNECH FINANČNÍ SPRÁVY

Zaměstnanci v orgánech finanční správy a právní jednání §14

Zvláštní ustanovení o vedoucím služebního úřadu §14a

Neslučitelnost s výkonem některých činností §15

Služební průkaz §16

Zvláštní ustanovení o náhradě nákladů na právní zastoupení §16a

Zvláštní ustanovení o náhradě škody §17

ČÁST ČTVRTÁ - ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ORGÁNY FINANČNÍ SPRÁVY

Zpracování údajů §17a

Poskytování údajů §18

Daňová analytická evidence §18a

ČÁST PÁTÁ - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ, ZÁVĚREČNÁ A ZRUŠOVACÍ

Přechodná a závěrečná ustanovení §19 §20

Zrušovací ustanovení §21

ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST §22

č. 407/2012 Sb. - Čl. XVI

č. 344/2013 Sb. - Čl. XXVIII

č. 267/2014 Sb. - Čl. IX

č. 249/2016 Sb. - Čl. XLIV

č. 80/2019 Sb. - Čl. XV

č. 386/2020 Sb. - Čl. VI

INFORMACE

456

ZÁKON

ze dne 23. xxxxxxxx 2011

x Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

FINANČNÍ XXXXXX XXXXX REPUBLIKY

HLAVA I

OBECNÁ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxx Finanční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Finanční xxxxxx České xxxxxxxxx xx soustavou xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx daní.

(2) Xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "orgány xxxxxxxx xxxxxx") se xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství x finanční úřady, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x organizačními xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx"). Xxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství xx podřízeno Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Finanční xxxxx xxxx podřízeny Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ředitelství.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství xx účetní xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx úřady xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x pro účely xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx organizačních xxxxxxxx Generálního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Příjmy x xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx bezprostředně nadřízeným xxxxxxxxx úřadem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX II

GENERÁLNÍ FINANČNÍ XXXXXXXXXXX

§2

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx

(1) Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx xxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx Xxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx město Xxxxx.

§3

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Generální xxxxxxxx ředitelství xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxxxxxx x odvolání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx jeho xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx jmenován a xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx určen pouze xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo x ministerstvu, který

a) xxxxxx vysokoškolské xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx po xxxx 5 xxx.

(4) X xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Generální ředitel xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx vydání xx příslušný xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx finanční xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx státní xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx služebním xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx zařazené k xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx správy, xx-xx xxx více xxxxxx finanční xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úprava xxxxxxxxxxxxx xxxx státní xxxxxx.

§4

Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) vykonává xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx o správních xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx působnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx,

x) vede centrální xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pro výkon xxxxxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zajišťování xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x mezinárodní spolupráce, xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx organizacích.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství z xxxxxxxx ministerstva

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontaktního xxxxxx xxx vzájemnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx spolupráci xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) vykonává xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx při vymáhání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávek,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x hlavního města Xxxxx a xxxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy.

XXXXX III

ODVOLACÍ XXXXXXXX XXXXXXXXXXX

§5

Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonává působnost xxx celé xxxxx Xxxxx republiky.

(2) Sídlem Xxxxxxxxxx finančního ředitelství xx Xxxx.

§6

Ředitel

(1) Xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx řídí ředitel. Xxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxxxxxx.

(2) Xxxxx, jmenování x xxxxxxxx ředitele x xxxxxx jeho xxxxxxxx xx řídí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx státní zaměstnanec, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx místo xxxxxxxx x předpoklad praxe xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx výběrového řízení xx vedoucího xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x xxxxxx službě.

§7

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx finančním xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo kontaktního xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kontaktního xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce xxx xxxxxx daní,

e) xxxx xxxxxxxx x registry xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx orgánů finanční xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX ÚŘADY

§8

Územní xxxxxxxxx x xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx úřady jsou:

a) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx město Xxxxx,

x) Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxxxxxxxx xxxx,

x) Finanční xxxx pro Xxxxxxxxx xxxx,

x) Finanční xxxx xxx Xxxxxxxx xxxx,

x) Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxxxxxxxx xxxx,

x) Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxx xxxx,

x) Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx,

x) Xxxxxxxx xxxx pro Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxx,

x) Xxxxxxxx xxxx xxx Kraj Vysočina,

k) Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxx kraj,

l) Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx,

x) Finanční xxxx xxx Moravskoslezský xxxx,

x) Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxx xxxx,

x) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřad.

(2) Xxxxxxxx xxxx vykonává xxxxxxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx finančního xxxxx.&xxxx; Xxxxxxxx úřad xxxxxxxx vybranou působnost xx xxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx celém xxxxx Xxxxx republiky.

(3) Xxxxxx finančního xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Sídlem Specializovaného xxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxx město Xxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx stejně i xxxxxx působnost xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxxx dne xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxx účinnosti zákon, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx vyšších xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, ledaže xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Územní pracoviště xxxxxxxxxx úřadu, xxxxx xx nenachází x xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§9

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx službě.

(3) Xxxxxxxxx ředitele xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx zaměstnanec, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx služební xxxxx ředitele x xxxxxxxxxx praxe xxxxxxxxxx x posledním kole xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxx zákona o xxxxxx xxxxxx.

§10

Xxxxx působnost

(1) Xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx výnosy xxxx, xxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zemědělství x xxxxxx 1991 xx 1995 včetně a xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx,

x) vybírá x vymáhá peněžitá xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nezbytné xxx xxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxx xxxxxx,

x) vykonává xxxxx xxxxxxxxx, stanoví-li xxxx právní xxxxxxx, xx tuto působnost xxxxxxxxxx orgány xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) finanční xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle těchto xxxxxxxx předpisů,

c) xxxxxxxx xxxxxx správy xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx ministerstva

a) xxxxxxxxxxx hospodaření xxxxx x hlavního města Xxxxx x vykonává xxxxx xxx přezkoumáváním xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx částí xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) vykonává xxxxxxxxx dílčího kontaktního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, nebo

b) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx kontrolních postupů xxx xxxxxx xxxx.

§11

Specializovaný xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x poplatků, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx založená xx xxxxxx podnikání, xxxxx dosáhla xxxxxx xxxx než 2&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx družstvo,

d) xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx členského xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx zajišťovny x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x třetího xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně investičních xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx jejichž xxxxxxxxxxxx provádí, xxxxxx-xx xxxxxx osobnost,

f) investiční xxxx nebo zahraniční xxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxx osobnost, depozitář xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx x hlavní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx obhospodařovaných xxxxx x včetně xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxx, a xx pro xxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx her,

i) xxxx xxxxxxx podle zákona x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

1. xx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x),

2. dojde-li xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 6, x to až xx xxxxxxxx, kdy x xxxxxxxxxx z xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 7.

(3) Xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx období xxxx x xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx xxx obrat xxxxxxxx xxxxxxx předchůdcem.

(4) Xxx xxxxx, přechod x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Specializovaného xxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx pro xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx změnu podmínek xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx daňového xxxx.

(6) Dosažení xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxxxx za xxxxx podmínek pro xxxxxx místní xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxx zdaňovacího xxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx daně x xxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxx obratu xxxxxxxx.

(7) Pokles xxxxxx xxx hranici xxxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x) xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxx, xx xxxxxx k xxxxxx poklesu xxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x případě, xx xxxx xxxxxx xxxx třetího xxxxxxxxxxx xxxxxx daně z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x).

(8) Xxxxxxxxxxxxxx finanční xxxx nevykonává správu xxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

(9) Stanoví-li xxxx xxxxx, že Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vykonává xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§12

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx příslušnosti

(1) Xxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx právního předpisu, xx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx úřad pro xxxxxx město Xxxxx.

(2) Xxxxxxxx podle §10 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxx finanční xxxx v obvodu xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx jinak xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx postup xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§12a

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxxxxxx soudů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxxxx Specializovaného finančního xxxxx xxxx správního xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xx správním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx krajský xxxx, x jehož xxxxxx xx navrhovatel xxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxxx v jehož xxxxxx xx xxxxxxx.

§12x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 407/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXX

§13

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x nahlížení xx xxxxx xxx správě xxxx

(1) Oprávnění xxxxxxxx xxxxxxxx nahlížet xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx v xxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx podle xxxx, xxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informuje daňový xxxxxxx, xx jakém xxxxx je xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx část.

(3) Xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxx při umístění xxxxx nebo jeho xxxxxxxxx části přihlédne xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx xxx daňový xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxx.

(4) Daňový subjekt xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx části xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) úřední xxxxxx,

x) protokol,

d) zprávu x xxxxxx kontrole,

e) xxxxxxxxxx,

x) xxxxx písemnosti, xxxxx xxxx finančním xxxxxx xxxxxxxx elektronicky.

§13a

Zvláštní postupy x xxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajských xxxxxx České republiky, Xxxxxxx Xxxxx republiky, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a Armády Xxxxx republiky x xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx správě xxxx.

(2) Zvláštní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

2. Policie Xxxxx xxxxxxxxx,

3. Xxxxxxxxx inspekce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx hmotně xxxxxxxxxxx xxxx vojáci x xxxxxxxx,

x) zpravodajské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx republiky, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx záchranný xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxx finanční správy.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx.

§13x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx moci xxx xxxxxx xxxx

Xxxx moc xxxxxxxxxx se k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x finančního xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx ve věci, x xxxxx xx xxxx xxxxxx, kterého xx vybraná xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx x vůči xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx tuto xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§13x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 243/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 29.7.2016

§13c

Zvláštní ustanovení x xxxxxx informační xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx upravující xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx použijí pro xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§13x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 283/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

XXXX XXXXX

XXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXX ZAMĚSTNANCŮ X XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX SPRÁVY

§14

Zaměstnanci x xxxxxxxx finanční xxxxxx x právní xxxxxxx

(1) V orgánech xxxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x pracují xxxxxxx zaměstnanci.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx správy xxxxxx xxxxx příslušný xxxxxxxx xxxxx.

(3) V xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx zástupce. X případech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxx nebo xx xxxxxxx písemného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ředitele xxxx x xxxxxxxxx věcech x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx právně xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§14x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx pověřit xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx služebního xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx služebního xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) V xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx přijetí xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx služební xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§14x vložen xxxxxxx předpisem x. 80/2019 Sb. s xxxxxxxxx od 1.4.2019

§15

Neslučitelnost s xxxxxxx xxxxxxxxx činností

Státní zaměstnanec x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx úkoly xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nesmí

a) xxxxxxxxx provádět xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo obdobnou xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx

1. dotací,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty, vyrovnacím xxxxxxxx, zvláštním xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správcem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správcem,

c) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx; s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxx, členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx komise xxxxxxxx xxxxxxxx.

§16

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) podle xxxxxx x xxxxxx xxxxxx státnímu zaměstnanci x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) zaměstnanci xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx finanční xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx oprávnění bezprostředně xx podílet xx xxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxx.

§16x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx nákladů xx xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x orgánu xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx správy xxxxxxxx, xxxxx zahrnuje xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx obvyklých xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx vznikly pro xxxxxx xxxx služebních xxxx pracovních xxxxx x xxxxxx státnímu xxxxxxxxxxx nebo zaměstnanci xxxxxxxxx xxxxx osobou x xxxxxx odpovědnosti xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§17

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx státnímu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx finanční xxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx pomoc xxxxxxxx xx žádost xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx"), xxxxxx xx xxxxx, která xx xxxxxx vznikla, náhrada; xxxxxxx nenáleží, xxxxx xx poškozený způsobil xxxxx úmyslně xxx. Xxxxxxx poskytuje Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx x xxxx xx zdraví xxxx smrti, xxxx xx rozsah a xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx věcech, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1. Xxxxxx xx hradí xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx; není-li xx xxxxx nebo účelné, xxxxx xx x xxxxxxxx. Poškozenému xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx náleží x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx škoda xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxxxxx Xxxxxxxxx finanční ředitelství xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 až 4 xxxxx, xxxx tomu, xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xx-xx xx xxxxxx, nárok na xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx částky poskytnuté xxxxxxxxxxx nebo osobě, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

XXXX ČTVRTÁ

ZPRACOVÁNÍ XXXXX XXXXXX XXXXXXXX SPRÁVY

§17a

Zpracování xxxxx

(1) Orgány finanční xxxxxx xxxxxxxxxxxx osobní xxxxx x xxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Orgány xxxxxxxx xxxxxx xxx zpracování xxxxxxxx údajů

a) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx vhodným xxxxxxxx osobní údaje, xxxxxxx přesnost xxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx i xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x

x) mohou xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, nejde-li x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx automatizovaného xxxxxxxxxx osobních xxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxx algoritmů x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx základě xx xxxx zpracování xxxxxxxxx, uvede orgán xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxx xx xxxxxxx po dobu xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx použití xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxx uplatnění xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxx prostředku xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx pověřence xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx správy.

§17a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 111/2019 Sb. x xxxxxxxxx od 24.4.2019

§18

Xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx konkrétního xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx evidence nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x agendového xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx,

x) x evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů,

g) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x registru xxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx, podnikajících xxxxxxxxx xxxx a orgánů xxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxxx pojištěnců veřejného xxxxxxxxxxx pojištění,

l) z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nemocenského pojištění,

n) x xxxxxxxx zaměstnavatelů,

o) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) x Xxxxxxxxx xxxxxx,

x) x registru xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx x oznámení x xxxxxxxx x xxxxxxxxx; xx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx x Nejvyšším xxxxxx.

(2) Xxxxxx finanční xxxxxx xxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx konkrétního úkolu xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx stanovit xxx x xxxxxxxxxx na xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxx zajištění xxxx, xxxx

x) důvodů pro xxxxxxxxxx k xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx žádosti o xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů x Xxxxxxxxx zástav.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxx občanských xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx poskytnout pouze xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Správce xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxx údaje x xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pouze xxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 xxxx dotčena xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx správy xxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxx x xxxxxx působnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§18x

Xxxxxx analytická xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx evidence xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx které xx xxx analytické xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx plnění xxxx povinností při xxxxxxxx xxxxx,

x) od xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, jsou-li xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zpracování xxxxx xxxxx xxxxxx x) x x).

(2) Xxxxx x daňové xxxxxxxxxx evidence xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx, xx nichž se xxxxx tohoto xxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx řádu, xxxxx

x) xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky,

b) xxxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) Ministerstvu financí,

d) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) zpravodajské xxxxxx České republiky,

g) xxxxx, xxx-xx x

1. xxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx daní,

2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx správě xxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx při správě xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutím nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, a

i) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxxx.

(3) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x údajům x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2.

§18x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 80/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2019

XXXX XXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX

Xxxxxxxxx x závěrečná xxxxxxxxxx

§19

(1) Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx zřízené xxxxx xxxxxx č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx finančních orgánech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zřízený xxxxx xxxxxx č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx finančních orgánech, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zřízený xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se považuje xx xxxxxxxx jmenovaného xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle zákona č. 531/1990 Sb., x územních xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Dosavadní xxxxxxxxx xxxxxxx Generálního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxx xxxx x povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx přechází xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx přechází xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx orgány finanční xxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxxxx, které xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xx zohlední xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §11 odst. 2 xxxx. x) nebo xxxxxx obratu xxx xxxx hranici, xxxxx xxxx dosaženy přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxx byly nebo xxxx být zohledněny xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§20

(1) Xxxxx územních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo orgány xxxxxxxx xxxxxx příslušné xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxx-xx x rozhodnutích xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xx správním xxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxx územní xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Jsou-li v xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx správě xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřady zřízené xxxxx xxxxxx č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x rozhodnutích xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Tím xxxx dotčena příslušnost Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxx uvedeno Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx jím Xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(5) Jsou-li v xxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx finanční ředitelství xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(6) Jsou-li v xxxxxxxxxx vydaných xxx xxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx jimi xxxxxxxx xxxxx zřízené xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jsou správní xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona č. 531/1990 Sb., x územních xxxxxxxxxx orgánech, xx xxxxx pozdější xxxxxxxx. Xxx není xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Jsou-li x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uplatněných x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxx finanční xxxxxx příslušné xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

§21

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušují se:

1. Xxxxx č. 531/1990 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xx. XX xxxxxx č. 35/1993 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxx č. 531/1990 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 586/1992 Xx., o daních x xxxxxx.

3. Xx. XX zákona č. 325/1993 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 587/1992 Xx., x spotřebních xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 199/1993 Xx., x xxxxx x. 531/1990 Sb., o xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 337/1992 Sb. x xxxxxx x. 35/1993 Xx.

4. Xx. XX xxxxxx č. 85/1994 Sb., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správními xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 10/1993 Xx. a xxxxxx č. 72/1994 Xx., xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 531/1990 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 337/1992 Xx., xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 35/1993 Xx. x zákona x. 325/1993 Xx., xxxxx České národní xxxx č. 337/1992 Xx., o správě xxxx x xxxxxxxx, xx znění zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 35/1993 Sb., xxxxxx x. 157/1993 Xx., zákona x. 302/1993 Xx., xxxxxx x. 315/1993 Xx. x xxxxxx x. 323/1993 Xx., xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 357/1992 Xx., x xxxx xxxxxxx, xxxx darovací a xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 18/1993 Xx., xxxxxx x. 322/1993 Sb., zákona x. 42/1994 Sb. x xxxxxx x. 72/1994 Sb., xxxxx x. 331/1993 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx na xxx 1994 x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, x xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 586/1992 Xx., o xxxxxx z příjmů, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 35/1993 Sb., xxxxxx x. 96/1993 Xx., zákona x. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 196/1993 Sb., xxxxxx č. 323/1993 Xx. x xxxxxx x. 42/1994 Sb.

5. Xx. X xxxxxx č. 311/1999 Sb., kterým se xxxx xxxxx č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

6. Xxxx druhá xxxxxx č. 253/2000 Sb., o xxxxxxxxxxx pomoci při xxxxxx xxxx x x změně zákona x. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Xxxx xxxxxx zákona č. 132/2000 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx se zákonem x xxxxxxx, xxxxxxx x obcích, zákonem x xxxxxxxxx úřadech x zákonem x xxxxxxx xxxxx Xxxxx.

8. Xxxx třetí zákona č. 218/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx).

9. Xx. X zákona č. 58/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 531/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. Xxxx pátá xxxxxx č. 309/2002 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx těchto zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx).

11. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 320/2002 Sb., x xxxxx x xxxxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx.

12. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 444/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 531/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

13. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 130/2006 Sb., xxxxxx se xxxx zákon x. 154/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx.

14. Xxxx sedmnáctá xxxxxx č. 230/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 89/1995 Xx., x státní statistické xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

15. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 165/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 325/1999 Xx., o xxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

16. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 130/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

17. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 239/2008 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x registrovaným xxxxxxxxxxxx.

18. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 227/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

19. Xxxx xxxxx zákona č. 281/2009 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx daňového řádu.

20. Xx. X x xxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 199/2010 Sb., xxxxxx se xxxx zákon č. 586/1992 Sb., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 218/2000 Xx., x rozpočtových pravidlech x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxxxxxxx pravidla), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé xxxxx xxxxxx.

21. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 30/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony.

22. Xxxx xxxx zákona č. 370/2011 Sb., kterým xx xxxx zákon č. 235/2004 Sb., o xxxx z přidané xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx.

23. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 457/2011 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o Finanční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

24. Xxxxxxxx č. 249/2010 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX

§22

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2013.

Xxxxxxx x. r.
Klaus v. x.
Xxxxx x. x.

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx xxxxxx místní xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx a xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx dosavadní xxxxxx xxxxxxxx.

2. Zruší-li Xxxxxxxx správní soud xxxxxxxxxx Městského xxxxx x Praze, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx zahájeném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx §12a zákona x. 456/2011 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx x věc xx vrátí Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 407/2012 Xx. a účinností xx 1.1.2013

Xx. XXVIII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx §11 odst. 8 zákona x. 456/2011 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx daně x nemovitostí xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx.

2. Ustanovení §11 xxxx. 8 xxxxxx x. 456/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Senátu, se xxx správu daně xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx použije x xx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxx povinnost k xxxxx xxxxx nastala xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákonného xxxxxxxx Xxxxxx.

3. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, vztahy, subjekty, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákonného xxxxxxxx Senátu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 456/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxx na xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, předměty, práva x xxxxxxxxxx soukromého xxxxx xxxxx právních xxxxxxxx účinných ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XXXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 344/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx republiky, Xxxxxxxxx inspekce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx stanoveny xxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx, xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 267/2014 Xx. x účinností xx 1.1.2015

Čl. XLIV

Přechodné ustanovení

Údaje x Xxxxxxxxx zástav xxxxx §18 xxxx. 1 xxxx. p) xxxxxx x. 456/2011 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se poskytují xxxxxxxx umožňujícím dálkový x xxxxxxxxxxx přístup xx prvního xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednorázová xxxxxxx xxxxxxxx výdajů xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x nepřetržitého přístupu.

Čl. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 243/2016 Xx. s účinností xx 29.7.2016

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §16 xxxxxx x. 456/2011 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx vydaný xxxxx §16 xxxxxx č. 456/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, a xx do 31. xxxxxxxx 2021.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 80/2019 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.4.2019

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x níž xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx §11 odst. 8 zákona x. 456/2011 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 386/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 26.9.2020

Informace

Právní xxxxxxx x. 456/2011 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2013.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

458/2011 Xx., o xxxxx zákonů související xx zřízením xxxxxxx xxxxxxxxx místa x xxxxxxx změnách xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013 x 1.1.2015

399/2012 Xx., x změně xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

407/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

164/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.6.2013

241/2013 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx některých xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.8.2013

344/2013 Xx., o xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

250/2014 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

267/2014 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 586/92 Sb., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

377/2015 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.1.2017

188/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx her

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

243/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

14/2017 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 159/2006 Xx., x střetu xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.9.2017

80/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.4.2019

111/2019 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 24.4.2019

283/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 1.1.2021

386/2020 Xx., kterým xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx č. 340/2013 Sb., x xxxx x nabytí xxxxxxxxxx věcí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 26.9.2020

251/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 248/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2022

284/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2023

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.