Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024 do 31.12.2024.


Zákon o Finanční správě ČR
456/2011 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - FINANČNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Orgány Finanční správy České republiky §1

HLAVA II - GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ

Územní působnost a sídlo §2

Generální ředitel §3

Věcná působnost §4

HLAVA III - OLACÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ

Územní působnost a sídlo §5

Ředitel §6

Věcná působnost §7

HLAVA IV - FINANČNÍ ÚŘADY

Územní působnost a sídlo §8

Ředitel §9

Věcná působnost §10

Specializovaný finanční úřad §11

Zvláštní ustanovení o místní příslušnosti §12

Zvláštní ustanovení o příslušnosti soudů ve správním soudnictví §12a

ČÁST DRUHÁ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ŘÍZENÍ

Zvláštní ustanovení o nahlížení do spisu při správě daní §13

Zvláštní postupy k utajení a zajištění bezpečnosti §13a

Zvláštní ustanovení o plné moci při správě daní §13b

Zvláštní ustanovení o daňové informační schránce §13c

Zvláštní ustanovení o kontrolním nákupu při správě daní §13d

ČÁST TŘETÍ - PRÁVA A POVINNOSTI STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNANCŮ V ORGÁNECH FINANČNÍ SPRÁVY

Zaměstnanci v orgánech finanční správy a právní jednání §14

Zvláštní ustanovení o vedoucím služebního úřadu §14a

Neslučitelnost s výkonem některých činností §15

Služební průkaz §16

Zvláštní ustanovení o náhradě nákladů na právní zastoupení §16a

Zvláštní ustanovení o náhradě škody §17

ČÁST ČTVRTÁ - ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ORGÁNY FINANČNÍ SPRÁVY

Zpracování údajů §17a

Poskytování údajů §18

Daňová analytická evidence §18a

ČÁST PÁTÁ - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ, ZÁVĚREČNÁ A ZRUŠOVACÍ

Přechodná a závěrečná ustanovení §19 §20

Zrušovací ustanovení §21

ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST §22

č. 407/2012 Sb. - Čl. XVI

č. 344/2013 Sb. - Čl. XXVIII

č. 267/2014 Sb. - Čl. IX

č. 249/2016 Sb. - Čl. XLIV

č. 80/2019 Sb. - Čl. XV

č. 386/2020 Sb. - Čl. VI

č. 458/2022 Sb. - Čl. VII

INFORMACE

456

XXXXX

xx xxx 23. xxxxxxxx 2011

x Finanční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXX XXXXX REPUBLIKY

HLAVA X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx České republiky xx soustavou správních xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxx Xxxxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx") xx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství, Xxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státu.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"). Xxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx finanční ředitelství xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství x xxxxxxxx úřady xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, účetnictví x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Generálního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxxxxx jsou součástí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx službě xx Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nadřízeným xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx úřadů.

XXXXX XX

XXXXXXXXX FINANČNÍ XXXXXXXXXXX

§2

Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx

(1) Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx území Xxxxx republiky.

(2) Xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx.

§3

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství řídí xxxxxxxxx xxxxxxx. Generálního xxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxxxxxxxxx ředitele.

(2) Výběr, xxxxxxxxx x odvolání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx jeho zástupce xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx generálního xxxxxxxx xxxx xxx určen xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx předpoklad xxxxxxxx stanovený xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x předpoklad xxxxx požadované x xxxxxxxxx xxxx výběrového xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(4) S xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx zástupce xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Generální xxxxxxx kromě xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x jejichž xxxxxx xx příslušný xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, vydává

a) xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v orgánech xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zahrnuje xxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx poměru podle xxxxxx xxxxxx zařazené x xxxxxx služby x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx pro xxxx xxxxxx finanční xxxxxx xxxxxxxx jednotná xxxxxx xxxxxxxxxxxxx věcí xxxxxx služby.

§4

Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x správních xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontaktního xxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx,

x) vede centrální xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se podílí xx

x) xxxxxxxx návrhů xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zabezpečování xxxxxxxxxxxx a koncepčních xxxxx,

x) zajišťování xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx mezistátních xxxxx x xxxxxxxxxxx spolupráce, xxxxx i xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství z xxxxxxxx ministerstva

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx vzájemnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx spolupráci xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx států a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) vykonává xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx hospodaření krajů x hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, dobrovolných xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx částí xxxxxxxx xxxxx Prahy.

HLAVA III

ODVOLACÍ XXXXXXXX XXXXXXXXXXX

§5

Xxxxxx působnost x xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky.

(2) Sídlem Xxxxxxxxxx finančního ředitelství xx Xxxx.

§6

Xxxxxxx

(1) Odvolací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řídí xxxxxxx. Xxxxxxxx zastupuje zástupce xxxxxxxx.

(2) Xxxxx, jmenování x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx jeho xxxxxxxx xx řídí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx ředitele xxxx být xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx ředitele x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx služebního xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx službě.

§7

Věcná xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx působnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) vykonává x xxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx finančních pohledávek,

d) xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx při provádění xxxxxxxxxxx spolupráce xxx xxxxxx daní,

e) vede xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX ÚŘADY

§8

Územní xxxxxxxxx x xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx jsou:

a) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx Prahu,

b) Xxxxxxxx xxxx pro Xxxxxxxxxxx kraj,

c) Finanční xxxx pro Xxxxxxxxx xxxx,

x) Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxx xxxx,

x) Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxx kraj,

f) Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxx xxxx,

x) Xxxxxxxx úřad xxx Liberecký kraj,

h) Xxxxxxxx xxxx pro Xxxxxxxxxxxxxxx kraj,

i) Finanční xxxx pro Xxxxxxxxxx xxxx,

x) Finanční xxxx xxx Kraj Xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) Xxxxxxxx xxxx pro Xxxxxxxxx xxxx,

x) Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx kraj,

n) Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxxxx xxxx,

x) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Finanční xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx, xxxxx xxxxx je xxxxxxxx názvu finančního xxxxx.&xxxx; Finanční xxxx xxxxxxxx vybranou působnost xx celém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Specializovaný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx České republiky.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx vyššího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Sídlem Specializovaného xxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxx město Praha.

(4) Xxxxx-xx ke xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx stejně x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xx xx xxxxxxx dne xxxxxxxxxxxx xxxx následujícího xx xxx, kdy xxxxx xxxxxxxxx zákon, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, které xx xxxxxxxxx v xxxx sídle, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyhláškou.

§9

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx ředitel. Ředitele xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx, jmenování a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx jeho xxxxxxxx xx xxxx zákonem x státní xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx ředitele xxxx xxx xxxxx pouze xxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxx předpoklad vzdělání xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x posledním kole xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxx o xxxxxx službě.

§10

Věcná xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx vybírá a xxxxxx a xxxxx xxxxxx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx návratných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zemědělství v xxxxxx 1991 až 1995 xxxxxx x xxxxxxxx úroky z xxxx vyplývající,

e) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, která uložily xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, stanoví-li xxxx xxxxxx předpis, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Finanční xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právními předpisy xxxxxxxxxxxx účetnictví x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxx správě xxxxx xxxxxxxxx jiné xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx krajů x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obcí, xxxxxxxxxxxx xxxxxx obcí x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy,

b) vykonává xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx při vymáhání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávek,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce xxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při správě xxxx, xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx postupů xxx xxxxxx xxxx.

§11

Xxxxxxxxxxxxxx finanční xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx příslušným xxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxx dotčena xxxxxxxxxxx x poplatků, jejichž xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx pro účely xxxxxx zákona rozumí

a) xxxxxxxxx xxxxx založená xx xxxxxx podnikání, xxxxx dosáhla obratu xxxx xxx 2 000 000 000 Xx,

x) xxxxx, včetně xxxxxxxxxx banky,

c) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, pobočka pojišťovny x jiného členského xxxxx nebo z xxxxxxx xxxxx, zajišťovna, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx členského xxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nemají-li xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond, xx-xx xxxxxx xxxxxxxx, depozitář xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x hlavní podpůrce xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,

g) xxxxxxxx společnost xxxxxx xxxxx xx obhospodařovaných xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx společnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxx, x xx pro xxxxx xxxxxx daně x xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

1. je-li xxxxxxx xxxxx x xxxxxx členů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx b) xx x),

2. xxxxx-xx xxxxxxx x jednoho xxxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx příslušnosti xxxxx xxxxxxxx 6, x to xx xx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx x xxxxx této skupiny xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx pro určení xxxxxx příslušnosti xxxxx xxxxxxxx 7.

(3) Obratem xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxx čistého obratu xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předchůdcem.

(4) Xxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Specializovaného xxxxxxxxxx úřadu se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu x xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x to pro xxxx rozsah působnosti Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx, xx se xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx vybraným xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx určení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

(6) Dosažení xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx místní příslušnosti xxxxx daňového xxxx xxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxx období xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx daně z xxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxx obratu xxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. a) xx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx před xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx, ve xxxxxx x tomuto xxxxxxx obratu xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x).

(8) Specializovaný finanční xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx z nemovitých xxxx.

(9) Xxxxxxx-xx jiný xxxxx, xx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vykonává xxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, je xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx i xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§12

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu, xx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x obvodu xxx územní xxxxxxxxxx, x když jinak xxxx xxx kontrolovaný xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, který xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§12a

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxxxxxx soudů ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx působnosti Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx prvního xxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, v xxxxx obvodu má xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xx opatření xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX USTANOVENÍ X ŘÍZENÍ

§13

Zvláštní xxxxxxxxxx x nahlížení xx xxxxx při xxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx lze xxxxxxxxx xxx x sídle xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x to podle xxxx, kde xx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx jakém xxxxx je xxxxxxx xxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx daňový xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx úřadu příslušného x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, o xxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx působnost xxxx, xxx-xx o

a) podání xxxxxxx elektronicky,

b) úřední xxxxxx,

x) xxxxxxxx,

x) zprávu x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) další xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx finančním xxxxxx xxxxxxxx elektronicky.

§13x

Xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxx účely xxxxxxx xxxxxxxx zpravodajských xxxxxx České republiky, Xxxxxxx Xxxxx republiky, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x Armády Xxxxx republiky x xxxxxxxxx bezpečnosti jejich xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx.

(2) Zvláštní postupy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx,

2. Policie České xxxxxxxxx,

3. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x

4. Xxxxxxxxxx záchranného sboru Xxxxx republiky,

b) vojáci x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx služby Xxxxx republiky, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxx Xxxxx republiky, Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxx finanční xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 stanoví xxxxx.

§13x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxx moci při xxxxxx xxxx

Xxxx xxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx působnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, x které se xxxx řízení, kterého xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx x xxxx jinému xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§13x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 243/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

§13c

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx použijí xxx xxxx rozsah působnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§13x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 283/2020 Sb. x účinností xx 1.1.2021

§13x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx daní

(1) Xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx.

(2) Pro účely xxxxxxxxxxx xxxxxx se xx xxxxxxx prodejce x orgánu finanční xxxxxx hledí jako xx xxxxxxxx smlouvy.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx kontrolního xxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx majetková xxxx, xxx xx smlouvy, xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxx xxx kontrolním xxxxxx, xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx provedený xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx ukončení xxxxxx nebo, není-li xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, do 14 xxx xx převzetí xxxxxx anebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx daní.

(5) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx finanční xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4. Náklady xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nese xxxxx finanční správy.

(6) Xxxxxxxx xx povinen xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xx bez xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxx, xxxx do 14 xxx ode xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nákupu xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx převzít.

§13d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 273/2022 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2023

XXXX TŘETÍ

PRÁVA X XXXXXXXXXX STÁTNÍCH XXXXXXXXXXX X ZAMĚSTNANCŮ X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

§14

Xxxxxxxxxxx x orgánech xxxxxxxx xxxxxx x právní xxxxxxx

(1) V xxxxxxxx xxxxxxxx správy vykonávají xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x pracují xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx příslušný služební xxxxx.

(3) X ostatních xxxxxx v orgánech xxxxxxxx xxxxxx právně xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. X případech stanovených xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxx písemného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ředitele xxxx x xxxxxxxxx věcech x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx právně jednat xxxxxx xxxxx x xxxx státní zaměstnanec.

§14x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx služebního úřadu

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ředitel xxxxxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx přijetí xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx představeného, odvolání xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx skončení xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) V xxxx nepřítomnosti generálního xxxxxxxx, xxxxxxxx Odvolacího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx jejich xxxxxxxx xxxx pravomoc xxxxxxxxxx xx věci xxxxxxx xx služebního poměru, xxxxxxxxx na služební xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx služebního xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 80/2019 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.4.2019

§15

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx činností

Státní zaměstnanec x xxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx

1. dotací,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx rozpočtových xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, prokuristou, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správcem nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxx orgánem, xxxxxx statutárního xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx společnosti, členem xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxx členem xxxx xxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx statutárním xxxxxxx, členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§16

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx průkaz

a) podle xxxxxx o státní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x orgánu xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx finanční xxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx služba xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx oprávnění bezprostředně xx xxxxxxx xx xxxxxx pravomoci xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§16a

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x orgánu finanční xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle zákona x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx náhrada xxxxxxxxx xxxxxxx na právní xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx jeho služebních xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§17

Zvláštní ustanovení x xxxxxxx xxxxx

(1) Osobě, xxxxx poskytla xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zaměstnanci x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxx, a xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxx"), xxxxxx xx xxxxx, která xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx způsobil xxxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx x poškozeného x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx, určí xx rozsah x xxxx náhrady škody xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx i xx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx vznikla x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pomoci xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx; není-li xx xxxxx xxxx účelné, xxxxx xx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx náleží x úhrada xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx věci xxxxxxxx xx věc xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx škody náleží x osobě, xxxxx xxxx způsobena xxxxx xxxxxxxx poškozeného xxxxx xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4 xxxxx, xxxx xxxx, xxx škodu xxxxxxx, xxxxxxx, xx-xx xx xxxxxx, nárok xx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx osobě, xxxxx způsobil škodu xxxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX ÚDAJŮ XXXXXX FINANČNÍ XXXXXX

§17x

Xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx finanční xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx, jsou-li xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Orgány finanční xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxx xxxx proti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxx osobní údaje xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx svojí xxxxxxxxxx, nejde-li o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxx počítačových xxxxxxxxx x xxxxxxxx kritéria, xx jejichž základě xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx správy v xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx použití xxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx.

(3) Při xxxxxxxxx xxxxx xx námitku xxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx správy. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jednoho pověřence xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 111/2019 Xx. x účinností xx 24.4.2019

§18

Poskytování xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx potřebném xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx úkolu xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx od xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel,

c) x xxxxxxxx občanů Evropské xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému cizinců,

e) x evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx silničních xxxxxxx,

x) z registru xxxxxxx čísel,

i) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx, podnikajících fyzických xxxx x orgánů xxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx pojištěnců xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) z Xxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxx o činnostech, xxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx; xx neplatí xxx xxxxx vedené o xxxxxxxx x registru x Nejvyšším xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx plánování x xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Orgány xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx od Xxxxxxxxx xxxxxx poskytnutí xxxxx x xxx vedených xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx pro plnění xxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xx to xxxxxxxx xxx posouzení

a) možnosti xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx; poskytnutí xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Údaje se xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx evidence xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx poskytnout xxx xxxxx x xxxxx xxxxx.

(5) Údaje, xxxxx xxxx vedeny jako xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx informačního systému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx informačního systému xxxxxxx, xxxxx pokud xxxx ve tvaru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stav.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx finanční xxxxxx xxxxxxxxxxxx a vzájemně xx poskytují xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx ministerstva xxxxx tohoto xxxxxx.

§18x

Xxxxxx xxxxxxxxxx evidence

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx které se xxx xxxxxxxxxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx orgány xxxxxxxx xxxxxx

x) od plátce xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx způsobem, xxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zpracování xxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(2) Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx x rozsahu x xx podmínek, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx zákona xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx

x) xxxxxx Finanční správy Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx Xxxxx správy České xxxxxxxxx,

x) Ministerstvu xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu,

e) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxx-xx o

1. xxxxxx vedené x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx věci správy xxxx xxxx,

2. uplatnění xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxx

3. projednání xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx správě xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem,

h) Xxxxxxxxxx kontrolnímu xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, a

i) xxxxxx osobě xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxx oznamovací xxxx xxxx xxxxxxx povinnosti Xxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxxxxx xx k xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přihlíží xxxxx x případě, že xx tyto údaje xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2.

ČÁST XXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX A ZRUŠOVACÍ

Přechodná x závěrečná ustanovení

§19

(1) Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxx č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx. Specializovaný xxxxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxx č. 531/1990 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, xx znění pozdějších xxxxxxxx, se xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx finanční xxxx zřízený xxxxx xxxxxx xxxxxx. Dosavadní xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx považuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství xxxxxxx xxxxx zákona č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx za Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx za generálního xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx jmenované podle xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx a povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx tito xxxxxxxxxxx převážně podíleli xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx přechází xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx orgány xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Řízení x xxxxxxx, které xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ukončeny, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx, xxx působnost xxxxxxxxxxxx přechází xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx dosažení xxxxxx xxxxxxxxx v §11 odst. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxx obratu pod xxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx byly xxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxx xxxxxx příslušnosti Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§20

(1) Xxxxx územních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx orgány xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx správě xxxx xxxx xx správním xxxxxx uvedeny xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxx ministerstvo nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx-xx v xxxxxxxxxxxx x delegaci xxxxxxxx při správě xxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, součástí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx správní obvody x rozhodnutích xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona č. 531/1990 Sb., x územních xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxx dotčena xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu.

(4) Xx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxx řízení xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx se jím Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx-xx x xxxxxxxxxx vydaných při xxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx jimi Xxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxx-xx v xxxxxxxxxx vydaných xxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxx č. 531/1990 Sb., x územních xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdější předpisů, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx jejichž xxxxxxxxx xxxxxx jsou správní xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 531/1990 Sb., x územních xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx předpisů. Xxx není xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Jsou-li x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uplatněných u xxxxxxxx finančních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 531/1990 Sb., x územních xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx č. 531/1990 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx finanční xxxxxx xxxxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

§21

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušují xx:

1. Xxxxx č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xx. XX xxxxxx č. 35/1993 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 337/1992 Xx., o xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xxxxx x. 531/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx.

3. Čl. XX zákona č. 325/1993 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 587/1992 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 199/1993 Xx., x xxxxx x. 531/1990 Xx., x xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 337/1992 Sb. x xxxxxx x. 35/1993 Sb.

4. Xx. XX xxxxxx č. 85/1994 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxx x. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx poplatcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 10/1993 Xx. a xxxxxx x. 72/1994 Xx., xxxxx České xxxxxxx rady č. 531/1990 Xx., x xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xx znění xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 337/1992 Xx., xxxxxx České národní xxxx x. 35/1993 Xx. a xxxxxx x. 325/1993 Xx., xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx znění xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 35/1993 Sb., xxxxxx č. 157/1993 Xx., xxxxxx č. 302/1993 Xx., xxxxxx x. 315/1993 Xx. x xxxxxx x. 323/1993 Xx., xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 357/1992 Xx., x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 18/1993 Xx., xxxxxx x. 322/1993 Sb., xxxxxx x. 42/1994 Sb. x zákona x. 72/1994 Xx., zákon x. 331/1993 Xx., x státním rozpočtu Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 1994 x x změně a xxxxxxxx některých xxxxxx, x xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění zákona Xxxxx národní rady x. 35/1993 Sb., xxxxxx č. 96/1993 Xx., xxxxxx x. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 196/1993 Xx., xxxxxx č. 323/1993 Xx. a xxxxxx x. 42/1994 Xx.

5. Xx. X xxxxxx č. 311/1999 Sb., kterým xx xxxx xxxxx č. 531/1990 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Část xxxxx xxxxxx č. 253/2000 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxx x. 531/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

7. Část xxxxxx xxxxxx č. 132/2000 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zákonem x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx, zákonem x xxxxxxxxx xxxxxxx x zákonem x xxxxxxx xxxxx Praze.

8. Xxxx třetí zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla).

9. Xx. X xxxxxx č. 58/2001 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 531/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. Xxxx xxxx xxxxxx č. 309/2002 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx těchto zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon).

11. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 320/2002 Sb., x změně a xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx.

12. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 444/2005 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 531/1990 Sb., x územních finančních xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další zákony.

13. Xxxx xxxxxx zákona č. 130/2006 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 154/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx hospodářských xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx.

14. Část xxxxxxxxx xxxxxx č. 230/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 89/1995 Xx., x xxxxxx statistické xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony.

15. Xxxx sedmnáctá xxxxxx č. 165/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 325/1999 Xx., o xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony.

16. Xxxx xxxxxx zákona č. 130/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony.

17. Xxxx druhá xxxxxx č. 239/2008 Sb., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

18. Xxxx čtrnáctá xxxxxx č. 227/2009 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x základních xxxxxxxxxx.

19. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 281/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx daňového xxxx.

20. Xx. X x xxxx xxxxxxxx zákona č. 199/2010 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 586/1992 Xx., o xxxxxx z příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx.

21. Část druhá xxxxxx č. 30/2011 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, x xxxxx související xxxxxx.

22. Xxxx xxxx zákona č. 370/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 235/2004 Sb., x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony.

23. Xxxx xxxxx zákona č. 457/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky.

24. Xxxxxxxx č. 249/2010 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu.

XXXX ŠESTÁ

ÚČINNOST

§22

Tento xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. ledna 2013.

Xxxxxxx x. r.
Klaus v. x.
Xxxxx x. x.

Xx. XVI

Přechodná ustanovení

1. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, která byla xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx dne neskončena, xx použijí dosavadní xxxxxx xxxxxxxx.

2. Zruší-li Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Městského soudu x Praze, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx v Praze xx správním soudnictví x řízení zahájeném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx §12a xxxxxx č. 456/2011 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx x xxxxxxx řízení.

Čl. XXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 407/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

Čl. XXVIII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx §11 odst. 8 xxxxxx č. 456/2011 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xx použije xxx správu daně x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx období přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx §11 xxxx. 8 zákona x. 456/2011 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx z xxxxxxx nemovitostí xxxxxxx x xx daň xxxxxxxx, xxx darovací x xxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu.

3. Xxxx-xx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxx xx na skutečnosti, xxxxxx, vztahy, xxxxxxxx, xxxxxxxx, práva a xxxxxxxxxx soukromého práva xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu xxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 456/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, jako na xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx soukromého xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx jsou xxx xxxx xxxxxxx x účelem xxxxxxxxx.

Xx. XXXXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 344/2013 Xx. x účinností xx 1.1.2014

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxx zvláštní xxxxxxx x utajení a xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x důchodovém xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx použít xxxxxxxx ode xxx, xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 267/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Xx. XLIV

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 456/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se poskytují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx prvního xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx po xxx, xxx xxxx Notářské xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výdajů xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x nepřetržitého přístupu.

Čl. XXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 243/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Služební xxxxxx xxxxxx xxxxx §16 xxxxxx x. 456/2011 Sb., ve xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §16 zákona č. 456/2011 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xx 31. xxxxxxxx 2021.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 80/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2019

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Pro xxxxxx xxxx z xxxxxx nemovitých xxxx, x xxx daňová xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxx §11 xxxx. 8 xxxxxx x. 456/2011 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním předpisem x. 386/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 26.9.2020

Xx. VII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxxxx x poskytování xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx při plnění xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx tržeb xxxxx xxxxxx x. 112/2016 Xx., x evidenci xxxxx, ve znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx jiným xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 456/2011 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 458/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 456/2011 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.2013.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

458/2011 Sb., o xxxxx zákonů xxxxxxxxxxx xx zřízením xxxxxxx xxxxxxxxx místa a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013 x 1.1.2015

399/2012 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

407/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., x spotřebních xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

164/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx správě xxxx x o změně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 21.6.2013

241/2013 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx a x xxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 19.8.2013

344/2013 Xx., o změně xxxxxxxx zákonů v xxxxxxxxxxx x rekodifikací xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

250/2014 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2015

267/2014 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 586/92 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2015

377/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

188/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx her

s účinností xx 1.1.2017

243/2016 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákona

s xxxxxxxxx xx 29.7.2016

14/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 159/2006 Xx., x xxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 1.9.2017

80/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x oblasti xxxx x některé další xxxxxx

x účinností xx 1.4.2019

111/2019 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx osobních xxxxx

x účinností od 24.4.2019

283/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x účinností xx 1.1.2021

386/2020 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx zákonné xxxxxxxx Senátu x. 340/2013 Xx., o xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx věcí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx předpisy

s účinností xx 26.9.2020

251/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 248/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

284/2021 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

373/2022 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 164/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x o změně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxx od 1.1.2023

458/2022 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 112/2016 Xx., x xxxxxxxx xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a mění x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právní předpisy

s xxxxxxxxx xx 1.1.2023

152/2023 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 283/2021 Xx., xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 195/2022 Xx., x některé xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

427/2023 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 269/1994 Xx., o Xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2025

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.