Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024 do 31.12.2024.


Zákon o Finanční správě ČR
456/2011 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - FINANČNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Orgány Finanční správy České republiky §1

HLAVA II - GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ

Územní působnost a sídlo §2

Generální ředitel §3

Věcná působnost §4

HLAVA III - OLACÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ

Územní působnost a sídlo §5

Ředitel §6

Věcná působnost §7

HLAVA IV - FINANČNÍ ÚŘADY

Územní působnost a sídlo §8

Ředitel §9

Věcná působnost §10

Specializovaný finanční úřad §11

Zvláštní ustanovení o místní příslušnosti §12

Zvláštní ustanovení o příslušnosti soudů ve správním soudnictví §12a

ČÁST DRUHÁ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ŘÍZENÍ

Zvláštní ustanovení o nahlížení do spisu při správě daní §13

Zvláštní postupy k utajení a zajištění bezpečnosti §13a

Zvláštní ustanovení o plné moci při správě daní §13b

Zvláštní ustanovení o daňové informační schránce §13c

Zvláštní ustanovení o kontrolním nákupu při správě daní §13d

ČÁST TŘETÍ - PRÁVA A POVINNOSTI STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNANCŮ V ORGÁNECH FINANČNÍ SPRÁVY

Zaměstnanci v orgánech finanční správy a právní jednání §14

Zvláštní ustanovení o vedoucím služebního úřadu §14a

Neslučitelnost s výkonem některých činností §15

Služební průkaz §16

Zvláštní ustanovení o náhradě nákladů na právní zastoupení §16a

Zvláštní ustanovení o náhradě škody §17

ČÁST ČTVRTÁ - ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ORGÁNY FINANČNÍ SPRÁVY

Zpracování údajů §17a

Poskytování údajů §18

Daňová analytická evidence §18a

ČÁST PÁTÁ - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ, ZÁVĚREČNÁ A ZRUŠOVACÍ

Přechodná a závěrečná ustanovení §19 §20

Zrušovací ustanovení §21

ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST §22

č. 407/2012 Sb. - Čl. XVI

č. 344/2013 Sb. - Čl. XXVIII

č. 267/2014 Sb. - Čl. IX

č. 249/2016 Sb. - Čl. XLIV

č. 80/2019 Sb. - Čl. XV

č. 386/2020 Sb. - Čl. VI

č. 458/2022 Sb. - Čl. VII

INFORMACE

456

XXXXX

xx xxx 23. xxxxxxxx 2011

x Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST PRVNÍ

FINANČNÍ SPRÁVA XXXXX XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky

(1) Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx daní.

(2) Jako xxxxxx Finanční xxxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "orgány xxxxxxxx xxxxxx") xx zřizují Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx úřady, xxxxx xxxx správními xxxxx x organizačními xxxxxxxx státu.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx"). Xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ředitelství. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx finančnímu xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x finanční xxxxx xxxxxx xxxxxxxx jednotkami x pro účely xxxxxxxxxxx s majetkem xxxxx, účetnictví a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx organizačních xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxx Generálního finančního xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxx účely zákona x státní xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nadřízeným xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX

§2

Xxxxxx působnost a xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ředitelství xx xxxxxx xxxxx Xxxxx.

§3

Generální xxxxxxx

(1) Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ředitel. Generálního xxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxxxxxxxxx ředitele.

(2) Xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ředitele a xxxxxx jeho xxxxxxxx xx xxxx zákonem x státní xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx generálního ředitele xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx zaměstnanec, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovený xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x předpoklad xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x státní xxxxxx.

(4) S xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx hnutí.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx služebních xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx příslušný xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zaměstnance x pracovním xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx správy xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx státní xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx službě, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x výkonu xxxxxx x xxxxxxxx finanční xxxxxx, xx-xx xxx xxxx orgánů xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§4

Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Odvolacímu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx působnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xx podílí xx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zabezpečování xxxxxxxxxxxx x koncepčních xxxxx,

x) zajišťování xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx spolupráce, xxxxx i xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pro Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx a x členství x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx ústředního kontaktního xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x hlavního xxxxx Xxxxx x vykonává xxxxx nad přezkoumáváním xxxxxxxxxxx obcí, dobrovolných xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Prahy.

HLAVA XXX

XXXXXXXX FINANČNÍ XXXXXXXXXXX

§5

Xxxxxx působnost x xxxxx

(1) Odvolací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonává působnost xxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxx.

§6

Ředitel

(1) Odvolací finanční xxxxxxxxxxx xxxx ředitel. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Výběr, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx jeho xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx o státní xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx určen xxxxx státní zaměstnanec, xxxxx splňuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx místo xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x xxxxxx službě.

§7

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nejblíže xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx deliktech,

c) xxxxxxxx x pověření ministerstva xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx vymáhání xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx při provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx daní,

e) vede xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXX

§8

Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx jsou:

a) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxx,

x) Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx,

x) Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxxxxx xxxx,

x) Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxxxxxxxx xxxx,

x) Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxx xxxx,

x) Finanční xxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx,

x) Xxxxxxxx úřad pro Xxxxxxxxxxxxxxx kraj,

i) Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxx,

x) Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxx Vysočina,

k) Xxxxxxxx úřad xxx Xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) Finanční xxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx,

x) Finanční xxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxx xxxx,

x) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Finanční xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx název xx xxxxxxxx xxxxx finančního xxxxx.&xxxx; Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vybranou xxxxxxxxx xx celém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx celém xxxxx Xxxxx republiky.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku, xxxxx název xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx Specializovaného xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx Praha.

(4) Xxxxx-xx xx změně xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků, změní xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxx, x xx xx xxxxxxx dne xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx nabyl xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxxx xx xxxxxxxxx v xxxx sídle, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§9

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx ředitel. Ředitele xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitele.

(2) Xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx jeho xxxxxxxx xx řídí xxxxxxx x xxxxxx službě.

(3) Xxxxxxxxx ředitele může xxx určen xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx předpoklad xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx služební xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxx.

§10

Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx

x) vykonává správu xxxx,

x) provádí xxxxxx x správních deliktech,

c) xxxxxxx výnosy xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpomocí xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx 1991 až 1995 včetně a xxxxxxxx xxxxx x xxxx vyplývající,

e) vybírá x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxx xxxxxx finanční správy,

f) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx právní xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx úřad xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů,

c) xxxxxxxx xxxxxx správy xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxx správě xxxxx xxxxxxxxx jiné xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx x pověření xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx hospodaření krajů x xxxxxxxx města Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx částí xxxxxxxx xxxxx Prahy,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kontaktního xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx působnost kontaktního xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx.

(4) Vybranou xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx provádění

a) vyhledávací xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx x odstranění xxxxxxxxxxx, xxxxxx kontroly xxxx xxxxxx kontrolních xxxxxxx xxx správě daní.

§11

Xxxxxxxxxxxxxx finanční xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx příslušným pro xxxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx příslušnost x poplatků, xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx dosáhla xxxxxx xxxx než 2 000 000 000 Xx,

x) xxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zahraničních xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nemají-li xxxxxx osobnost,

f) xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, má-li xxxxxx osobnost, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,

g) xxxxxxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxx xx obhospodařovaných xxxxx a včetně xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx společnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx daně x xxxxxxxxxx xxx, x xx pro xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxx xxxxxxx podle zákona x dani z xxxxxxx xxxxxxx,

1. xx-xx xxxxxxx jeden x xxxxxx xxxxx subjektem xxxxx písmen x) xx x),

2. dojde-li xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx místní příslušnosti xxxxx xxxxxxxx 6, x xx až xx okamžiku, xxx x posledního z xxxxx této xxxxxxx xxxxx xx změně xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7.

(3) Xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxx čistého obratu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxx. Xxxxxxx xx rozumí xxx obrat xxxxxxxx xxxxxxx předchůdcem.

(4) Pro xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx použijí ustanovení xxxxxxxx řádu x xxxxx, přechodu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxx xxxx rozsah xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu.

(5) Xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx stane, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx určení místní xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxx obratu xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x) xx xxxxxxxx xx xxxxx podmínek xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx daňového xxxx xxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zdaňovacím xxxxxx xxxx x xxxxxx, ve kterém xxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxxxx za změnu xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádu počínaje xxxxxx xxxx čtvrtého xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x příjmů xxxxxxxxxxxxx xx zdaňovacím xxxxxx xxxx x xxxxxx, xx kterém k xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. X tomuto xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxx třetího zdaňovacího xxxxxx xxxx x xxxxxx následujícího xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx, ve xxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x).

(8) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

(9) Xxxxxxx-xx jiný xxxxx, že Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x finančních xxxxx, je pro xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx příslušným i xxx jiné xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§12

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx právního předpisu, xx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx Prahu.

(2) Xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2 písm. x) provádí xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx místně příslušný.

(3) Xxxxxxxxx postup xxx xxxxxx daní xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx nejdříve.

§12x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx soudů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxx Specializovaného xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx soud, x xxxxx obvodu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx, popřípadě x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX USTANOVENÍ X ŘÍZENÍ

§13

Zvláštní xxxxxxxxxx x nahlížení do xxxxx xxx xxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx daňového xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx vykonávat xxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx pracovišti, x to podle xxxx, xxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxx na požádání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx jakém xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx při umístění xxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxx přihlédne xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx xxx daňový xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Daňový xxxxxxx xx xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx příslušného x vydání rozhodnutí xx věci, o xxxxx xx vede xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx působnost týká, xxx-xx x

x) xxxxxx xxxxxxx elektronicky,

b) xxxxxx xxxxxx,

x) protokol,

d) xxxxxx x xxxxxx kontrole,

e) xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx doručeny elektronicky.

§13x

Xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx a zajištění xxxxxxxxxxx

(1) Xxx účely xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxx České republiky, Xxxxxxxxx inspekce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a Armády Xxxxx republiky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx.

(2) Zvláštní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx použít

a) příslušníci

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx,

2. Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

3. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů x

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x povolání x xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx republiky, Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, Xxxxxx Xxxxx republiky, Xxxxxxxx xxxxxxxxx sbor Xxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 stanoví xxxxx.

§13x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx při xxxxxx xxxx

Xxxx moc xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, x které se xxxx xxxxxx, kterého xx xxxxxxx působnost xxxx, je xxxxxx x vůči xxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxxxxxx xxxx vybranou xxxxxxxxx.

§13x vložen právním xxxxxxxxx x. 243/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 29.7.2016

§13x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxx xxxxxxxxxx schránce

Ustanovení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx použijí pro xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx finanční správy.

§13c xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 283/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§13d

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nákupu xxx xxxxxx xxxx

(1) Kontrolní xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx.

(2) Xxx účely xxxxxxxxxxx nákupu xx xx xxxxxxx prodejce x xxxxxx finanční xxxxxx hledí xxxx xx xxxxxxxx smlouvy.

(3) Xxxxxxxxxx-xx to xxxxxx xxxxxxxx kontrolního nákupu xxxx xxxx-xx způsobena xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx od smlouvy, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx kontrolním xxxxxx, odstoupit.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx provedený xxxxx byl xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx nebo, xxxx-xx xx s ohledem xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx 14 xxx od xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nejpozději xx okamžiku splnění xxxxx prověřování xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodní spolupráci xxx správě daní.

(5) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx jej xxxxx xxxxxxxx bezprostředně po xxxxxxxx xxxxx odstavce 4. Xxxxxxx xxxxxxx x vrácením xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxx zaplacenou xxxx, x to xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx forma xxxxxxx, xxxx xx 14 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx předmět xxxxxxxxxxx nákupu xxxxxxx xxxx měl možnost xxx převzít.

§13d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 273/2022 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2023

XXXX XXXXX

XXXXX X XXXXXXXXXX STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ X XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX SPRÁVY

§14

Zaměstnanci x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

(1) V orgánech xxxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx vztazích xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) X ostatních xxxxxx x orgánech xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx generální ředitel xxxx xxxx xxxxxxxx. X případech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxx písemného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ředitele může x ostatních věcech x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx právně jednat xxxxxx xxxxx i xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§14x

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxx služebního xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ředitel xxxxxxxxxx xxxxx mohou pověřit xxxxx zástupce xxxx xxxxxxx pravomoci rozhodovat xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx na služební xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx služebního xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxx xxxxxxxxxxxxx generálního xxxxxxxx, ředitele Odvolacího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jejich zástupce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx věci xxxxxxx xx xxxxxxxxxx poměru, xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx představeného, odvolání xx služebního xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx skončení xxxxxxxxxx xxxxxx.

§14x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 80/2019 Xx. x xxxxxxxxx od 1.4.2019

§15

Xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx úkoly xxx xxxxxx působnosti orgánu xxxxxxxx správy, xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxx daňové xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxx

1. dotací,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpomocí, xxxx

3. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx auditorem, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, vyrovnacím xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx správcem, předběžným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zvláštním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správcem,

c) xxx xxxxxxxxxxx orgánem, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dozorčí rady xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx komise; x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx statutárním xxxxxxx, xxxxxx statutárního xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx komise xxxxxxxx xxxxxxxx.

§16

Služební průkaz

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxx x státní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x orgánu xxxxxxxx xxxxxx,

x) zaměstnanci xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx služba xxxxx zákona x xxxxxx službě.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Služebním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zaměstnanec xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxx bezprostředně xx podílet xx xxxxxx pravomoci xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§16x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x orgánu finanční xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx správy činnosti, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x státní službě, xxxxxx náhrada xxxxxxxxx xxxxxxx na právní xxxxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxx služebních xxxx xxxxxxxxxx úkolů x xxxxxx státnímu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx osobou x důvodu xxxxxxxxxxxx xx náhradu xxxxxx xxxxxxx.

§17

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx

(1) Osobě, xxxxx xxxxxxxx státnímu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x orgánu xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx správy, x xxxx pomoc poskytla xx xxxxxx xxxx x vědomím xxxxxx xxxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxx"), xxxxxx xx xxxxx, která jí xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx poškozený xxxxxxxx xxxxx úmyslně xxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx x poškozeného x xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx rozsah x xxxx náhrady škody xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx.

(3) Náhrada xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx poškozenému vznikla x souvislosti s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Přitom xx hradí skutečná xxxxx, x xx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx; xxxx-xx xx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx věci náhradou xx xxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x osobě, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4 xxxxx, xxxx tomu, xxx škodu zavinil, xxxxxxx, xx-xx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX FINANČNÍ XXXXXX

§17x

Xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Orgány xxxxxxxx xxxxxx zpracovávají osobní xxxxx x xxxx xxxxx, xxxx-xx nezbytné xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx finanční xxxxxx při zpracování xxxxxxxx xxxxx

x) označí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobní xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx zpracování xxxx xxxxxxxx námitka, a xxxx osobní údaje xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx souhlasu subjektu xxxxx, x

x) mohou xxxxxxxx výkon svojí xxxxxxxxxx, nejde-li o xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxx xx xxxxxxx automatizovaného xxxxxxxxxx osobních xxxxx; xxxxx počítačových xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx správy x xxxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxx osobních údajů x xxxxxxxx xx xxxxxxx po xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxx uplatnění xxxxx xx xxxxxxx xxxx jiného prostředku xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů se xxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx pro xxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxx generální xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx správy. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx osobních xxxxx pro xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§17x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 111/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

§18

Xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx x orgány finanční xxxxxx mohou x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx evidence xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytnutí xxxxx

x) ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel,

b) x xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx a evidence xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů,

g) x xxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x registru xxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) ze xxxxxxxxxx registru právnických xxxx, xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx x orgánů xxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxxx pojištěnců veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx pojištěnců xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) z registrů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění,

n) x xxxxxxxx zaměstnavatelů,

o) x xxxxxxxxxxx registru xxxxxx,

x) x Xxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxx o činnostech, xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxx vedené x xxxxxxxx x xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx věcech xxxxxxxx plánování x xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Orgány xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx Rejstříku xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jím xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxxx úkolu xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx správy, xxxxx xx to xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

x) možnosti xxxxxxxx xxx v xxxxxxxxxx xx běh xxxxx pro stanovení xxxx,

x) důvodů xxx xxxxxxxxx xxxx, nebo

c) xxxxxx xxx registraci x xxxx x xxxxxxx hodnoty.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x poskytnutí xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx občanských průkazů x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx evidence nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx též xxxxx x xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx, které xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx využijí x xxxxxxxxxx informačního systému xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx informačního systému xxxxxxx, pouze xxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stav.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x orgánům xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx a xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx finanční správy xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§18x

Xxxxxx xxxxxxxxxx evidence

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx evidence, xx xxxxx xx xxx analytické xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxx

x) od plátce xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx způsobem, xxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zpracování xxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(2) Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx zákona xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx xxxxxxxx řádu, xxxxx

x) xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) Ministerstvu xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky,

g) xxxxx, xxx-xx o

1. xxxxxx xxxxxx z xxxxxxx daňového subjektu xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxx správcem daně xxx správě xxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx veřejné xxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx kontrolnímu xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxx plnící xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Pro účely xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx obdobné xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x případě, že xx tyto xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2.

XXXX XXXX

XXXXXXXXXX PŘECHODNÁ, XXXXXXXXX X ZRUŠOVACÍ

Přechodná x závěrečná ustanovení

§19

(1) Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a finanční xxxxx xxxxxxx podle xxxxxx č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zřízený xxxxx xxxxxx č. 531/1990 Sb., o xxxxxxxx finančních orgánech, xx znění pozdějších xxxxxxxx, se považuje xx Specializovaný xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx finančního xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxxx za Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Dosavadní xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxx jmenované podle xxxxxx xxxxxx.

(3) Výkon xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxxxxx přechází xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xx Xxxxxxxxx finanční ředitelství, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx převážně podíleli xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Řízení x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx i x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v §11 xxxx. 2 xxxx. a) xxxx xxxxxx xxxxxx pod xxxx hranici, xxxxx xxxx dosaženy přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx nebo xxxx být xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx finančního úřadu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§20

(1) Spisy xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx daní xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx uvedeny xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxx-xx x xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx při správě xxxx xxxx xx xxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 531/1990 Sb., x územních finančních xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx předpisů, xxxxxx xx jimi finanční xxxxx xxxxxxx podle xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zřízených xxxxx xxxxxx č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx xxxxxxxx. Tím xxxx dotčena příslušnost Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu.

(4) Xx-xx v pověřeních xxxxxxxx při xxxxxx xxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx jím Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle tohoto xxxxxx.

(5) Xxxx-xx v xxxxxxxxxx vydaných xxx xxxxxx xxxx nebo xx správním řízení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx xx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Jsou-li v xxxxxxxxxx vydaných xxx xxxxxx daní nebo xx xxxxxxxx řízení xxxxxxx finanční xxxxx xxxxxxx podle xxxxxx č. 531/1990 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, ve xxxxx pozdější xxxxxxxx, xxxxxx xx jimi xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx správních xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x pověřeních xxxxxxxxx finančních úřadů xxxxxxxxx podle xxxxxx č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Specializovaného xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxx-xx x xxxxxx mocech nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona č. 531/1990 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zřízené xxxxx xxxxxx č. 531/1990 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, rozumí xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

§21

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. Xxxxx č. 531/1990 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xx. II zákona č. 35/1993 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxx x. 531/1990 Xx., o územních xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 586/1992 Xx., x daních x příjmů.

3. Xx. XX zákona č. 325/1993 Sb., xxxxxx xx mění x doplňuje xxxxx x. 587/1992 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 199/1993 Xx., x xxxxx č. 531/1990 Xx., x xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xx znění zákona x. 337/1992 Xx. x zákona x. 35/1993 Xx.

4. Čl. XX xxxxxx č. 85/1994 Sb., xxxxxx se mění x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 368/1992 Xx., x správních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, ve xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 10/1993 Sb. x xxxxxx č. 72/1994 Xx., zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 531/1990 Xx., o xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 337/1992 Xx., xxxxxx České národní xxxx x. 35/1993 Xx. x xxxxxx x. 325/1993 Xx., xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 337/1992 Xx., o správě xxxx x poplatků, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 157/1993 Xx., zákona x. 302/1993 Sb., xxxxxx x. 315/1993 Sb. x xxxxxx x. 323/1993 Xx., xxxxx Xxxxx národní rady x. 357/1992 Xx., x dani xxxxxxx, xxxx darovací x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 18/1993 Xx., xxxxxx č. 322/1993 Sb., xxxxxx x. 42/1994 Sb. x zákona x. 72/1994 Sb., xxxxx x. 331/1993 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 1994 x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx, x xxxxx České xxxxxxx xxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx rady x. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 96/1993 Xx., zákona x. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 196/1993 Xx., xxxxxx x. 323/1993 Xx. x xxxxxx x. 42/1994 Xx.

5. Xx. X xxxxxx č. 311/1999 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 531/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

6. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 253/2000 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxx x. 531/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Xxxx xxxxxx zákona č. 132/2000 Sb., x změně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx úřadech x zákonem x xxxxxxx xxxxx Xxxxx.

8. Xxxx xxxxx zákona č. 218/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová pravidla).

9. Xx. X zákona č. 58/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 531/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

10. Xxxx xxxx xxxxxx č. 309/2002 Sb., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon).

11. Část xxxxxx xxxxxx č. 320/2002 Sb., x změně a xxxxxxx některých xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx okresních xxxxx.

12. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 444/2005 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 531/1990 Sb., x územních finančních xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

13. Xxxx xxxxxx zákona č. 130/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 154/2000 Sb., o xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

14. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 230/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 89/1995 Xx., x xxxxxx statistické xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

15. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 165/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 325/1999 Xx., x xxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Sb., o Xxxxxxx České republiky, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon o xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

16. Xxxx devátá xxxxxx č. 130/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

17. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 239/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

18. Xxxx čtrnáctá xxxxxx č. 227/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

19. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 281/2009 Sb., xxxxxx se xxxx některé zákony x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

20. Xx. X a xxxx čtrnáctá xxxxxx č. 199/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

21. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 30/2011 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

22. Xxxx pátá xxxxxx č. 370/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony.

23. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 457/2011 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

24. Xxxxxxxx č. 249/2010 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx vzor xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx finančním orgánu.

XXXX ŠESTÁ

ÚČINNOST

§22

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2013.

Němcová x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. r.

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx určení místní xxxxxxxxxxxx soudu ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxx-xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xx správním soudnictví x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, ustanovení §12a zákona č. 456/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx x dalšímu xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 407/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

Čl. XXXXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxx §11 xxxx. 8 xxxxxx x. 456/2011 Sb., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx, xx xxxxxxx xxx správu xxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx §11 xxxx. 8 xxxxxx x. 456/2011 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx darovací x daně x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x na daň xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxx xxxxx nastala xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

3. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, vztahují xx xx skutečnosti, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx soukromého práva xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx opatření Senátu xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx stejná xxxxxxxxxx zákona č. 456/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, jako xx xxxxxxxxxxx, poměry, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x účelem xxxxxxxxx.

Xx. XXXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 344/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxxx postupy x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx o důchodovém xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx ode xxx, xxxxx stanoví xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 267/2014 Xx. s účinností xx 1.1.2015

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx x Xxxxxxxxx zástav xxxxx §18 xxxx. 1 písm. p) xxxxxx č. 456/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se poskytují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx přístup xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx, xxx byla Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výdajů xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x nepřetržitého přístupu.

Čl. XXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 243/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Služební xxxxxx xxxxxx xxxxx §16 zákona x. 456/2011 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §16 xxxxxx x. 456/2011 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xx do 31. xxxxxxxx 2021.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 80/2019 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.4.2019

Xx. VI

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx nemovitých věcí, x xxx xxxxxx xxxxxxxxx vznikla xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx §11 odst. 8 xxxxxx x. 456/2011 Xx., ve xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 386/2020 Xx. x účinností xx 26.9.2020

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx získaných orgány Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx povinností při xxxxxxxx tržeb xxxxx xxxxxx č. 112/2016 Xx., x xxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 456/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 458/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 456/2011 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2013.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

458/2011 Sb., x xxxxx xxxxxx související xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx změnách xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013 x 1.1.2015

399/2012 Sb., x xxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.1.2013

407/2012 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

164/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x x změně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.6.2013

241/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx EU upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxx derivátů

s xxxxxxxxx xx 19.8.2013

344/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxx zákonů v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2014

250/2014 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím zákona x státní xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

267/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

377/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.1.2017

188/2016 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx a zákona x xxxx x xxxxxxxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

243/2016 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

14/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 159/2006 Xx., o xxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2017

80/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2019

111/2019 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x zpracování osobních xxxxx

x xxxxxxxxx od 24.4.2019

283/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 280/2009 Sb., xxxxxx řád, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

386/2020 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 340/2013 Xx., x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxx x xxxxxxx další xxxxxxxxxxx xxxxxx předpisy

s xxxxxxxxx xx 26.9.2020

251/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 248/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 1.1.2022

284/2021 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2024

373/2022 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 164/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxx souvisejících zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxx od 1.1.2023

458/2022 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 112/2016 Sb., x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxx x zrušují xxxxx xxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

152/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 283/2021 Xx., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 195/2022 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2023

427/2023 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 269/1994 Sb., o Xxxxxxxxx trestů, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2025

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.