Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2017.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2017 do 31.12.2017.


Zákon o důchodovém spoření

426/2011 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ

Základní ustanovení §1 §2

Vymezení pojmů §3

ČÁST DRUHÁ - VZNIK A ZÁNIK ÚČASTI NA DŮCHODOVÉM SPOŘENÍ

Vznik účasti na důchodovém spoření §4 §5

Centrální registr smluv §6

Poskytování údajů z Centrálního registru smluv §7

Poskytování údajů správci Centrálního registru §8

Registrace smlouvy o důchodovém spoření §9 §9a

Registrace pojistné smlouvy o pojištění důchodu §10

Strategie spoření §11

Převod prostředků účastníka k jiné penzijní společnosti §12

ČÁST TŘETÍ - NÁROKY Z DŮCHODOVÉHO SPOŘENÍ

HLAVA I - VYPOŘÁDÁNÍ NÁROKŮ §13 §14

Úhrada 60 % prostředků účastníka do státního rozpočtu a úhrada všech prostředků účastníka v souvislosti s převodem důchodových práv §15

Úmrtí účastníka ve spořící době §16

HLAVA II - POJIŠTĚNÍ DŮCHODU

Díl 1 - Pojistná smlouva o pojištění důchodu

Uzavření pojistné smlouvy o pojištění důchodu §17

Druhy důchodů §18

Oprávněné osoby §19

Ukončení výplaty důchodu §20

Nakládání s nároky §21

Podíly na výnosech a přebytcích pojistného §22

Díl 2 - Provozování pojištění důchodu

Základní ustanovení §23

Další povinnosti §24

ČÁST ČTVRTÁ - PENZIJNÍ SPOLEČNOST §25

Povolení k vytvoření důchodových fondů §26 §27

Požadavky na kapitál §28 §29 §30 §31

Úplata penzijní společnosti §32

Poplatky §33

Výjimky z placení poplatků za změnu strategie spoření a za převod prostředků účastníka §34

Úplata za nabízení a zprostředkování důchodového spoření §35 §36

Náklady na propagaci, reklamu a podporu prodeje §37

ČÁST PÁTÁ - DEPOZITÁŘ DŮCHODOVÉHO FONDU

Základní ustanovení §38

Činnost depozitáře §39

Povinnosti penzijní společnosti vůči depozitáři §40

Pravidla jednání depozitáře §41

ČÁST ŠESTÁ - DŮCHODOVÝ FOND

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ §42 §43 §44

HLAVA II - STATUT DŮCHODOVÉHO FONDU §45

HLAVA III - ZPŮSOB INVESTOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO FONDU

Důchodový fond státních dluhopisů §46

Konzervativní důchodový fond §47

Vyvážený důchodový fond §48

Dynamický důchodový fond §49

Skladba majetku v důchodovém fondu §50

Vnitřní postupy pro kontrolu rizik §51

Podmínky sjednávání finančních derivátů §52

Investiční limity vůči jedné osobě §53

Investování do cenných papírů kolektivního investování §54

Podíly na jiných osobách a emisích investičních nástrojů §55

Dočasné výjimky z limitů investování §56

Omezení nakládání s majetkem v důchodovém fondu §57

HLAVA IV - PŘEVOD OBHOSPODAŘOVÁNÍ VŠECH DŮCHODOVÝCH FONDŮ A JEJICH SLOUČENÍ

Převod obhospodařování všech důchodových fondů §58

Přechod povolení k vytvoření důchodových fondů §59

Sloučení důchodových fondů §60 §61 §62

HLAVA V - DALŠÍ POVINNOSTI PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI PŘI OBHOSPODAŘOVÁNÍ MAJETKU V DŮCHODOVÉM FONDU

Oceňování majetku v důchodovém fondu a závazků důchodového fondu §63

Obhospodařování majetku v důchodovém fondu za nejlepších podmínek §64 §65

Účtování o majetku v důchodovém fondu §66

Výroční a pololetní zpráva důchodového fondu §67

HLAVA VI - INFORMAČNÍ POVINNOSTI PŘI OBHOSPODAŘOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO FONDU

Uveřejňování informací §68

Informování České národní banky §69

ČÁST SEDMÁ - EVIDENCE

HLAVA I - OSOBNÍ DŮCHODOVÝ ÚČET A DŮCHODOVÁ JEDNOTKA

Díl 1 - Osobní důchodový účet §70 §71

Díl 2 - Důchodová jednotka §72 §73 §74

ČÁST OSMÁ - PRAVIDLA JEDNÁNÍ S ÚČASTNÍKY

HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Díl 1 - Obecné pravidlo jednání s účastníkem §75

Díl 2 - Přípustnost poplatku, odměny nebo nepeněžité výhody, která může vést k porušení obecného pravidla jednání s účastníkem §76 §77

Díl 3 - Jednání ve vztahu k zájemci o důchodové spoření §78

HLAVA II - KOMUNIKACE S ÚČASTNÍKEM

Díl 1 - Obecné povinnosti při komunikaci s účastníkem §79 §80 §81

Díl 2 - Informování účastníků

Obsah informací, způsob jejich podávání a lhůty pro jejich podávání §82

Sdělení klíčových informací pro účastníky §83 §84

Díl 3 - Vyžadování informací od účastníka §85 §86

HLAVA III - DŮCHODOVÉ DOPORUČENÍ §87 §88 §89

HLAVA IV - VÝPIS DŮCHODOVÉHO SPOŘENÍ §90

ČÁST DEVÁTÁ - DISTRIBUCE DŮCHODOVÉHO SPOŘENÍ

Osoby oprávněné nabízet a zprostředkovat důchodové spoření §91

Odborná péče §92

Kontrolní a bezpečnostní opatření pro zpracování a evidenci informací §93

ČÁST DESÁTÁ - DOHLED

HLAVA I - PŘEDMĚT DOHLEDU §94

HLAVA II - OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ, JINÁ OPATŘENÍ A ODNĚTÍ POVOLENÍ A SOUHLASU §95

Nařízení mimořádného auditu §96

Nařízení změny depozitáře §97

Nucená správa §98

Nařízení převodu obhospodařování důchodových fondů §99

ČÁST JEDENÁCTÁ - PŘESTUPKY

Přestupky fyzických osob §100

Přestupky penzijní společnosti §101

Přestupky depozitáře §102

Přestupky pojišťovny §103

Další přestupky §104

Společné ustanovení k přestupkům §105

ČÁST DVANÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ §106

Mlčenlivost §107 §108 §109

Zmocňovací ustanovení §110

Přechodná ustanovení §111

ČÁST TŘINÁCTÁ - ÚČINNOST §112

č. 163/2015 Sb. - Čl. II

INFORMACE

426

ZÁKON

ze xxx 6. xxxxxxxxx 2011

x důchodovém xxxxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Základní xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx zákon xxxxxxxx xxxxxxxxx spoření x penzijní xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx spoření, xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x pojišťovny a xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "účastník") xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Práva a xxxxxxxxxx vznikající x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nesmějí xxx x xxxxxxx xx zásadami xxxxxxx xxxxxxxxx1).

§2

(1) Účastníkem je xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx má x xxxxxxxx společností xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx registru xxxxx xxxxx §6.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx účastníkem označována xxxxx, které xxxxx xx důchodovém spoření xxxxxxx podle §5 xxxx. x).

§3

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) základním důchodovým xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění,

b) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) prostředky účastníka xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a provádění xxxxx xxxxx §13 x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxxx fondu, x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) členským xxxxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx unie xxxx xxxx xxxx, xxxxx xx smluvní stranou Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru,

g) jiným xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx jiný než Xxxxx republika,

h) xxxxxxxxxxx xxxxxx

1. banka xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx banka xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě,

3. xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx ve xxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx považuje xx rovnocenná x xxxxxxxx obezřetnosti podle xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx ke xxxxx xxxx hodnotě xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx kurzům, xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, jakož x xxxxx derivátům, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, k níž xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

2. nástroje xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rizika,

3. xxxxxxxx rozdílové xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx cenný xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, x xx

1. xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx papíry xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxx právnické xxxxx,

2. dluhopisy xxxx xxxxxxx xxxxx papíry xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

3. xxxxx papíry xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 1 x 2,

x) fondovým vlastním xxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx závazků, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxx součet xxxxxx hodnoty xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; hodnota xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx součet xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx závazků zjištěné xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) identifikačními xxxxx xxxxx

1. u právnické xxxxx obchodní firma xxxx xxxxx, adresa xxxxx x identifikační xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

2. u xxxxxxx xxxxx jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx datum xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, adresa místa xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) povolením k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxx x vytvoření xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx důchodového xxxxx, vyváženého xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXX A XXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXX

§4

Xxxxx účasti xx xxxxxxxxxx spoření

(1) Xxxxxxxx o důchodovém xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx spoření x xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxx xx podmínek x xxxxxxxx stanoveným xxxxx zákonem.

(2) Smlouva x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx x musí x ní xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx uzavření xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx registru xxxxx xxxxx §6, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx odstoupit, vypovědět xx ani xxxxxxx xxxxxx x jejím xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12. V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx platnost xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx smlouvy x důchodovém xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 5.

(4) X xxxxxxx, xx xxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx spoření od xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx, nebo xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx společnost xxxxxxx xxxxxxxxxx oznámit xxxx xxxxxxxxxx správci Centrálního xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx spoření xxx xxxxxxx pouze x xxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx penzijní xxxxxxxxxxx xxxxx §12.

(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx přijmout úplatu, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x uzavřením xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§5

Účast xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) dnem xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx právní xxxx rozhodnutí xxxxx x prohlášení xxxxxxxxx xx xxxxxxx (dále xxx "xxxxx"), xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx pojistné xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx x pojišťovnou xxxxx §17 v Xxxxxxxxxx registru xxxxx.

§6

Xxxxxxxxx registr xxxxx

(1) Xxxxxxx se Centrální xxxxxxx smluv xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxx Centrálního xxxxxxxx").

(2) X Xxxxxxxxxx registru xxxxx se evidují xxxxx x xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx a

c) pojišťoven xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx smluv xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxxx xxxxx x rozsahu:

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx účastníka,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx jsou datum xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x pojištění xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx pojistné smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx důchodu xxxxx §18 xxxx. 1,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu xx xxxxxxxxxx důchodového xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx důchodu,

k) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x důchodovém xxxxxxx xxxxx §9a.

§7

Xxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxx registru xxxxx

(1) Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx výkonu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx x důchodovém xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx účasti xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy o xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx pojišťovny x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14,

f) výši xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx účastníka,

h) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 x 12,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx penzijní společnosti, xxxxx xxxxxxxx další xxxxxxx xxxxx §9 x 12.

(3) Správce Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxx v rozsahu:

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx x důchodovém xxxxxxx, ze které xx xxx provedena xxxxxx prostředků xxxxx §14,

x) xxxxx přiznání xxxxxxxxxx důchodu ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx úmrtí pojištěného x xxxxxxxx xxxxxxx x pojištění xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x pojištění xxxxxxx.

(4) Správce Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx povinnosti podle §16 na xxxxxx xxxxxxxxx, zda xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Centrálního xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 až 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(6) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jen xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx splnění xxxxxx úkolu.

§8

Poskytování xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx registru

(1) Orgány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytují xxxxxxx Centrálního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx jeho xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx registru poskytovány xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx vyžádání.

(3) Penzijní xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Centrálního xxxxxxxx xxxxx účtu xxx xxxxxx plateb xxxxxxxxxx, převádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §13 x případě, že xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, nejpozději x xxx podání xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx změnu xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx podle xxxxxxxx 3.

§9

Registrace xxxxxxx o xxxxxxxxxx spoření

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx penzijní společnost xxxxxxx podat xxxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxx smlouvy, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxx odstoupení xx xxxxxxx v xxxxxxx, xx tato xxxxxxx xxxx uzavřena xx xxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx spoření xx xxxxxx elektronicky xxxxxxxx xxxxxxxxxx správcem Centrálního xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x důchodovém xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení o xxxx xxxxxxxx neuvědomuje x není xxxxxxx xx vyzývat x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Správce Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx smlouvu o xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxx osoba, která xxxxxxxx xxxx smlouvu,

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 a

b) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spoření xx základě xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx spoření.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vydáním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx osoba, xxxxx xxxxxxxx smlouvu o xxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxx stala účastníkem xxxxxxxxxxx spoření, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, pokud xxxxxx oznámení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) o xxx, xx xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx nehradí.

(6) Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x registraci xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Proti xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o důchodovém xxxxxxx xx xxxxxxx.

(9) Xxxxxxx o důchodovém xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx dni kalendářního xxxxxx následujícího po xxxxxxxxxxx měsíci, xx xxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxx tato xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx.

§9a

(1) X xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sdělí správci xxxxxxxxxx, že soud xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx smlouvy o xxxxxxxxxx spoření, a xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x neplatnosti smlouvy x xxxxxxxxxx spoření xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx poplatníka, jímž xxxxxxxx smlouva o xxxxxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x neplatnosti xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx předá xxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx poplatníka xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x 60 % příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx x tato xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Zbylou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx uzavřená xxxxxxx x xxxxxxxxxx spoření xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx 15 dnů xxx xxx, kdy xxxxxx xxxxxxxxxx částku xx xxxxxxxx společnosti.

§9a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 399/2012 Xx. x účinností od 1.1.2013

§10

Registrace pojistné xxxxxxx x xxxxxxxxx důchodu

(1) Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx důchodu je xxxxxxxxxx povinna podat xxxxxxxxxx po

a) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxx pojistné xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x pojištění důchodu.

(3) Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxxxxx neuvědomuje x není povinen xx xxxxxxx x xxxxxxxxx se k xxxxxxxxx rozhodnutí.

(4) Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxxx pojistnou xxxxxxx x xxxxxxxxx starobního xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx důchod xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) účastník xxxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxx pojistné xxxxxxx x pojištění xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvu o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxx pojištěná xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx ke stejnému xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx účastníka, xxxxx xxxxxx.

(6) Správce Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x registraci pojistné xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x pojištění xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zamítnutí xxxxxxx x registraci xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x pojištění xxxxxxx xx počátku.

(9) Pojistná xxxxxxx x pojištění xxxxxxx xx zaregistrována x účinností x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxx xxxxxxx zaregistrována, xxxxxx právní xxxx.

§11

Xxxxxxxxx spoření

Účastník xx xxxxxxx o důchodovém xxxxxxx určí xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx.

§12

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx penzijní xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx může xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx penzijní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x penzijní xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx spoření.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx penzijní xxxxxxxxxx podmínit xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §33.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx správci Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že xx xxx uhrazen xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx že xx jí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Toto xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx učinit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx dne

a) xxxxxx xxxxxxxx xx převod xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx spoření xxxx xxxxxxxx dohody x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, v xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Penzijní xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xxx dne xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXX Z XXXXXXXXXXX XXXXXXX

XXXXX I

VYPOŘÁDÁNÍ XXXXXX

§13

Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, použijí se xxxxxxxxxx účastníka pouze xx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14, xxxx

x) úhradu 60 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx státního rozpočtu xxxxx §15,

c) úhradu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx systému Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §15.

§14

§14 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 377/2015 Sb.

§15

Xxxxxx 60 % xxxxxxxxxx účastníka xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Pokud xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx důchodu xxx xxxxxxxxxx třetího xxxxxx xxxxx xxxxxx x důchodovém pojištění x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 60 % xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu, xxxxx Česká xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Ministerstva xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x žádosti rozhodovat, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x převodu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx prostředků podle xxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx převod xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx společnost xx xxxxxxx převést xxxxxxxxxx účastníka xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx konce kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxxxx, x xxxx jí xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx část prostředků xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §13 písm. x).

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spoření xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §105a xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx sdělit Xxxxx xxxxxx sociálního zabezpečení xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx žádosti xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxxx prostředků xxxxxxxxx x datu, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx Česká xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx písemně xxxxx xxxxxxxx společnosti, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s převodem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinna převést xxxxxxxxxx účastníka nejpozději xx 1 měsíce xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na účet, xxxxx Česká xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xx xxxx písemném xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prostředků xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx důchodových xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§16

Úmrtí účastníka ve xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx jeho xxxxx xx xxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx předmětem dědictví.

(2) Xx-xx xxxxxxx fyzická xxxxx, která x xxxx xxxxx účastníka xxxxxxxxx 18 xxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx"), xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxxx nezletilého xx úhradu jednorázového xxxxxxxxxx na pojištění xxxxxxxxx důchodu xxxxx §18 odst. 1 xxxx. x). Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx opatrovník xxxxxxxxxxx xx povinen pojistnou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx důchodu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx uzavřít xx 1 xxxxxx xxx xxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx určení xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx této xxxxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx rozhodnutí o xxxxx zaregistrování soudu, xxxxx rozhodl x xxxxxxxx. Pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovídajících xxxxxxxxx xxxxxx nezletilého xxxx úhrady xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx důchodu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §14 xxxx. 3.

(3) Xx-xx xxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xx ke xxx úmrtí účastníka xxxxxx 18 xxx x xxxxx xx x xxxxxx datu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx nejpozději xx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxx dědického podílu xx prostředcích xxxxxxxxx, xxxxx účastníkem xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účastníka xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podílu xxxxx rozhodnutí xxxxx x dědictví, které xxxxxx xxxxxx moci, xx osobní xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx ode xxx, kdy x xx dědic xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx ke xxx xxxxx účastníka xxxxxx 18 xxx a xxxxx k xxxxxx xxxx xxxx účastníkem xxxxxxxxxxx spoření, x xxx se jím xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx dědického podílu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx moci, xxxxxx xx 1 xxxxxx xxx dne, xxx x to xxxxx písemně xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx společnost je xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx Centrálního xxxxxxxx, xxx xx dědic xxxxxxxxxx důchodového xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

§17

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o pojištění xxxxxxx

(1) Pojistnou xxxxxxx x xxxxxxxxx důchodu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, která je xxxxx zákona o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozovat xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pojistného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx lidského xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx právními xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zákon xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx2).

(2) Pojišťovna xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx odmítnout xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spoření, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pojištění xxxxxxx xxxxx §14.

(3) Pojistná xxxxxxx o pojištění xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx řídí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxx x pojištění důchodu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx pojišťovna xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx ji xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pojistné xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxxxx pojistnou xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx použité xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx výpočtu. Xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx xx xxxxxxx xxxx žádosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tabulek.

(6) Xx zprostředkovatelské xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je vyloučeno xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Zprostředkování xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx.

§18

Xxxxx xxxxxxx

(1) Z xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx vzniká xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxx xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx důchod,

b) doživotní xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 3 xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx na xxxx 20 let, xxxx

x) xxxxxxx důchod xx xxxx 5 let.

(2) Xxxxxx podle odstavce 1 xx vyplácen x xxxxxxxxxxxx měsíčních xxxxxxxxxx splátkách xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, a to x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xx xxxxxxx uplyne 15 dnů xxx xxx převodu xxxxxxxxxx xxxxx §14 odst. 3. Xxxxxxxxx xxxxxx xx zvyšuje xxxxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a to xxxx x 1. xxxxx kalendářního roku xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 31. xxxxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xx xxxxxx má xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxx xxx smlouvy, které xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx osobě podle §19 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxx pravidelných měsíčních xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok částku 1&xxxx;000 Xx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx se xxxxxxx x výši xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx než 10 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, x xxxx xxxxx x poslednímu xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Ministerstvo financí xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx důchodu xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx nárok xxxxx xx úhradu nákladů xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx.

(4) Důchod xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx podmínkách xxxx xxxxxxxxxxx s příjemcem xxxxxxx.

(5) Xx-xx důchod xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx státu, xx xxxxxx Xxxxx republika xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx odečítá x vypláceného xxxxxxx.

§19

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1 písm. x) má xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx podle §18 xxxx. 1 xxxx. x) xx nárok xxxxxxxx a xx xxxx 3 xxx xxx dne xxxx xxxxx xxxxx určená x pojistné smlouvě x pojištění důchodu. Xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xx účinná xxxx doručení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Pozůstalostní xxxxxx xxxx být xxxxxxxx xx stejné xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx starobní důchod.

(3) Xx xxxxxx podle §18 xxxx. 1 xxxx. c) xx xxxxx pouze xxxxxxxx, x xx po xxxx 20 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx účastníka xxxxx dnem ukončení xxxxxxx xxxxxx důchodu xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stává xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Na xxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 odst. 2. X xxxxxxx xxxxx nezletilého xxxxx xxxx xxxxx přede xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx kapitálová xxxxxxx xxxxxxxxx stává xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§20

Ukončení výplaty xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx končí xxxx úmrtí xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx jiné xxxxxxxxx xxxxx, smrtí xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx stanovené xxxx.

(2) Xxxxx-xx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 3, xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx důchodu, xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx smlouvě o xxxxxxxxx xxxxxxx neurčil xxxxxxxxxx osobu, xxxxxxx xx převedené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. To xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xxx x této xxxx xxxxx účastník x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 odst. 1 xxxx. x).

§21

Xxxxxxxxx x xxxxxx

X xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx výplatu xxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xx starobní důchod x xxxx xxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§22

Podíly xx výnosech x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx povinna xxxxxxx 90 % xxxxxx x investování xxxxx, xxxxxxx zdrojem xxxx technické rezervy xxxxxxxxx x závazkům x pojištění xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx rámec xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1 xxxx. a) x x) xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx použije xx prospěch xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Pojišťovna je xxxxxxx vždy x 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x výši xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxx způsobem, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 2

Provozování pojištění xxxxxxx

§23

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Nestanoví-li xxxxx zákon jinak, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx důchodu xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojišťovnictví.

(2) Xxxxxxxxxx vede účetnictví xxx, xxx zdroje xxx xxxxxxxxx důchodu x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x celkové xxxxxx, především xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, příjmy x xxxxxxxxxxx, x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, byly xxxxxxxxx podle xxxx, xxx je jejich xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ostatní provozovaná xxxxxxx pojištění. Xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx určená k xxxxxxxxx závazků z xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, xxx xxx xxxxxxxxxx instrumenty x xxxxxxxxx xxxx xxx výnosy a xxxxxxx jednoznačně přiřazeny x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x ostatním xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx aktiv xxxx pojištěním xxxxxxx x xxxxxxxxx životními xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx prodejem xxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxx.

§24

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX ČTVRTÁ

PENZIJNÍ SPOLEČNOST

§25

(1) Xxxxxxxxx spoření xxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x vytvoření xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx pravidly xxxxxxxxxxx zákonem o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx jinak.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x odbornou péčí.

Xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

§26

(1) Xxxxxx x povolení k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx společnost.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže

a) xxxxxxxx společnost

1. doloží xxxxxxxxx x nezávadný xxxxx svého xxxxxxxx xx výši xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx řádné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxx výkon xxxxxxx činností xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx plán xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx propočty; xxxxxxxxx na plán xxxxxxxx činnosti podle xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx obdobně ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. má xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx splňují xxxxxxxx xxxxx §39 x 40 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření,

c) xxxxx, která bude xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a

d) xxxxxxxx statuty všech xxxxxxxxxxx xxxxx splňují xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x vytvoření xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx výroku xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx depozitáře důchodového xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Žádost o xxxxxxxx k vytvoření xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ke xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxx x odstavci 2. Xxxx xxxxxxxxx x xxxxx jeho xxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§27

X xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx rozhodne Xxxxx národní xxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx

§28

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx pro výkon xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx důchodového xxxxxxx, činí xxxxxxx 300&xxxx;000&xxxx;000 Xx. Počátečním xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx základního xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Základní xxxxxxx x emisní xxxx xxx splatit xxx v xxxxxxxx.

§29

(1) Penzijní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx výši xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx, xxxxx provozuje xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx alespoň xxxxxx

x) xxxxxxx 300 000 000 Xx xxxxxxx x 0,05 % x hodnoty xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, účastnických xxxxxxx a transformovaném xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 5&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx; tento součet xx xxxxxxxxx, dosáhne-li xxxx 700&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) 25 % xx xxxxxx nákladů na xxxxxx hmotného x xxxxxxxxxx majetku a xxxxxxxxx nákladů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxx; xxxxx penzijní společnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxx než 1 xxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx 25 % x hodnoty nákladů xx odpisy xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) doplňkového xxxxxxxxx kapitálu, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx drží xx krytí peněžních xxxxxxxxxx na xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx a provádění xxxxx xxxxx §13 x xxxxxxx, že xxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxxx fondu,

d) v xxxxxxx, že xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx drží xx xxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx účastníka, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx neprobíhá z xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x vracení xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. a) se xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a transformovaném xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§30

§30 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 163/2015 Sb.

§31

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xx důchodového spoření, xxxxxx smluv x xxxxxxx evidence podle §70 xx 74,

x) xxxxxxx komunikace xx xxxxxxxx x uzavření xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx x důchodové xxxxxxx") xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx důchodového xxxxxxx,

x) dokumenty a xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx a) x x), xxxxx jejím xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx společnost xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx 20 xxx,

x) záznamy komunikace xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) po xxxxx xxxx trvání xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx jeho xxxxxxxx xxxxx po dobu xxxxxxx 5 xxx, xxxx po xxxx xxxxxxx 5 xxx xx poslední xxxxxxxxxx xx zájemcem.

To xxxxx x xxx osobu, xxxxx bylo xxxxxxxx x činnosti penzijní xxxxxxxxxxx odňato, xxxxx x pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§32

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x majetku x důchodovém xxxxx, xxxxx xxxx musí xxx stanovena xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu; xxxx úplata xx xxxxxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondech,

b) x xxxxxxxxxxxxxxx důchodového xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x dynamického xxxxxxxxxxx xxxxx úplatou za xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx důchodových xxxxxxx.

(2) X xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osobám, zejména

a) xxxxxx xx výkon xxxxxxxx depozitáře důchodového xxxxx x auditora,

b) xxxxxxxx xxxxxxx bance,

c) xxxxxx xxxxx osobám xxx xxxxxxxx společnosti xx výkon xxxxxxxx xxxxx §91 x xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx spoření x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vypořádání xxxxxxx x investičními xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry,

e) xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x důchodovém xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxxx

x) 0,3 % x xxxxxxxx xxxxx hodnoty xxxxxxxxx vlastního kapitálu x xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx dluhopisů,

b) 0,4 % x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu; xxxxx stanovená xxxxxx xx sníží o xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) 0,5 % z průměrné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu ve xxxxxxxxx důchodovém xxxxx; xxxxx stanovená úplata xx xxxxx x xxxxxxx na xxxxx, xxxxxx x držení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem,

d) 0,6 % x průměrné xxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx důchodového xxxxx na xxxxx, xxxxxx a držení xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zahraničním xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx fondového xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx fondu xx stanoví x xxxxxxxxxx xxx příslušného xxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx hodnot xxxxxxxxx vlastního kapitálu xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxx den příslušného xxxxxx.

(5) Xxxx úplaty xxxxx odstavce 1 xxxx. x) je xxxxxxx 10 % x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx důchodové xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx důchodové xxxxxxxx x letech xxxxxxxxxxxxxxx příslušnému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx důchodových jednotek x příslušném období.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx nemá xxxxx na úplatu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx důchodového xxxxx x xxxxxxxxxx období xxxx xxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx roční hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příslušnému xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jednotky xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx období.

(8) Pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx náklady xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zejména xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x majetku fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§33

Poplatky

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx kromě xxxxxx xxxxx §32 xxxxx xxxxx xx jednorázové xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §11,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx účastníka x xxxx penzijní xxxxxxxxxxx podle §12,

x) xxxxxxxx výpisu xxxxxxxxxxx xxxxxxx častěji xxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx způsobem, xxx stanoví tento xxxxx.

(2) Xxxx poplatku xx změnu strategie xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx musí xxxxxxx xxxxxx vynaložené xxxxxxx xx xxxx provedení, xxxx xxxxxxx 500 Xx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b) činí xxxxxxx 800 Xx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) hradí xxxxxxxx. Tento xxxxxxxx xxxx hrazen z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx evidovaných xx osobním xxxxxxxxxx xxxx. Započtení tohoto xxxxxxxx proti převáděným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx poplatku xx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xxxx odrážet xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx provedení.

§34

Xxxxxxx x placení xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx strategie xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx penzijní společnosti xxxx bezplatné x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxxx, x jehož statutu xxxxx ke xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx nebo zvýšení xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §58,

x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondech xxxxx §60,

x) x xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §64 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření.

(2) Xxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxx změnu strategie xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx penzijní společnosti x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxx xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x

x) schválení xxxxx xxxxxxx důchodového xxxxx,

x) xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle §58,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §60 xx 62,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §99.

(3) Převod xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx penzijní společnosti xx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx spoření x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uzavření xxxxxx o skončení xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 5 xxx.

(4) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx.

§35

Úplata xx xxxxxxxx x zprostředkování důchodového xxxxxxx

(1) Xxxx odměny xxxxx §32 xxxx. 2 xxxx. c) xxxxx xxxxxxxxx 3,5 % xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Ministerstvem práce x sociálních věcí xx xxxxx xx xxxxx čtvrtletí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jedné xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx okamžikem xxx xxxxxxx odměny xx xxx uzavření xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxxx i xxx xxxxx smlouvy.

§36

§36 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 399/2012 Sb.

§37

Náklady xx propagaci, xxxxxxx x podporu xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx překročit hodnotu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x národním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xx limitu podle xxxx první xx xxxxxxxxxx náklady, které xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx propagaci, reklamu x podporu xxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxxx. X případě, že xxxxx určit, xxx xx náklad xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx penzijním spořením, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxx věty xxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXXX DŮCHODOVÉHO XXXXX

§38

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Depozitář xxxxxxxxxxx fondu (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxx penzijní společnost xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxx, depozitářskou xxxxxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Depozitář xxxxxxxx tyto xxxxxx xxxx xx vztahu x peněžním prostředkům xx xxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x provádění xxxxx xxxxx §13 x xxxxxxx, že neprobíhají x účtu xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx pouze banka xx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x bankovní xxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx nemůže xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Všechny xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jednou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx depozitáře.

(3) Depozitář xxxxxxxx xxxx činnost xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx smlouva").

(4) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx smlouva xx xxxxxxx xx xxxx neurčitou. Výpovědní xxxxx je 6 xxxxxx.

(6) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, jímž xx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tak, že xx vyloučena nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx neprodleně xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x depozitářské xxxxxxx.

(8) Zanikne-li xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x výjimkou xxxxxx závazků xxxxxxxxx xxxx zánikem xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx až xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx nové depozitářské xxxxxxx,

x) informaci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx a připisování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx vzniklých xxxx xxxxxxx depozitářské xxxxxxx, xxx úhradu nezbytných xxxxxxxxxx x mzdových xxxxxx, xxx výplatu xxxxx vzniklých xx xxxxx x důchodovém xxxxxxx x xxx xxxxxx prostředků účastníků xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(10) Banka xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx peněžní xxxxxxxxxx x majetek xxxxxx xxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx, xxxxx novému xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx penzijní společnosti xxxx insolvenčnímu xxxxxxx xxxxxxxx společnosti.

§39

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Depozitář

a) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx fondu xxxx, pokud xx xxxxxx věci xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) eviduje x xxxxxxxxxx pohyb xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx prostředků xx xxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účastníka x xxxxxxxxx xxxxx podle §13 x případě, xx xxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, zda důchodové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (§74) v xxxxxxx x tímto xxxxxxx, xxxxxxxx důchodového xxxxx x smlouvami x účastníky,

d) xxxxxxxxxx, xxx aktuální hodnota xxxxxxxxx jednotky xxxxxxxxxxx xxxxx xx vypočítána x xxxxxxx x xxxxx zákonem x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu,

e) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo jiné xxxxx, která xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodů s xxxxxxxx v důchodovém xxxxx x obvyklé xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx zákonem x xxxxxxxx důchodového xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx fondu x xxxxxxx důchodového fondu x xxxxxxx x xxxxx zákonem a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu,

j) xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx probíhá x souladu s xxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx registru podle §12 odst. 4 xxxx §14 xxxx. 3 xxxx sdělením Xxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxx §15 odst. 1 xxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 5,

x) xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx důchodového xxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx neplatí příspěvek xx Garančního xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxx, xxx xxxx depozitář xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 prostřednictvím xxxx osoby, stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§40

Povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx společnost

a) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx fondu x xxx xxxxxx plateb xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx x provádění xxxxx xxxxx §13 x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx x účtu xxxxxxxxxxx fondu,

b) předá xxxxxxxxxx statut důchodového xxxxx, xxxxx obhospodařuje, x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx depozitář potřebuje x xxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx získané xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účet x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx e),

d) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx písmene x),

x) xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zřídit xxxx x regulované xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx x peněžními prostředky xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx veškerý majetek x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx obhospodařuje, depozitáři xx úschovy x x xxxxxxx, kdy xx xxxxxx věci xxxxxxxx, umožňuje depozitáři xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 1 písm. a),

g) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k evidenci xxxxxxx v důchodových xxxxxxx x na xxxx xxx xxxxxx xxxxxx pojistného, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §13 x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx x xxxx důchodového xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx depozitáře,

h) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) prokáže xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx důchodového xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§41

Pravidla xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx penzijní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxx x účastníkem xxxx depozitářskou xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx toto xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákon, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx depozitář xxx xxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx která xxxx xxxx k podstatnému xxxxxxxx hospodářské xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx skutečnost neprodleně Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx společnost xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonem, xxxxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx smlouvou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxx investice, depozitář xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx zjistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, že xxxxx penzijní společnosti xxxxxxxx tomuto zákonu, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx depozitářské xxxxxxx, xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx společností.

(6) Xxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx oznámí neprodleně Xxxxx národní xxxxx. Xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx pokynu, xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxx má xxxxxxxxx důvodné xxxxxxxxx xx možné xxxxxxxxx xxxxx účastníků, xxxxxx xxxxxxx nejdéle xx xxxx 3 xxxxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx osobu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx navazující xx centrální xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vedenou xxxxxxxxxx depozitářem, osobu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx investičních xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx evidenci xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx výkonu práva xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx provádějící vypořádání xxxxxxx x cennými xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(8) Kopii žádosti xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxxxx zašle Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxx odstavce 7 xxxx uvedené xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx dnů xxx dne, kdy xxxxxxxx kopii xxxxxxx xxxxx odstavce 8, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx o předběžném xxxxxxxx.

(11) Depozitář xxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx péčí x xxxxxxxx x xxxxx účastníků důchodového xxxxx.

(12) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxxxxx z právního xxxxxxxx, statutu důchodového xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx, provádí-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xx xx xxxxx došlo x xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(13) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx povinnost, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx prokáže, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxxxx okolnostmi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(14) Za okolnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx nezávisle xx xxxx depozitáře a xxxxx mu ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx, xx xx x xxxx xxxxxx závazku xxxx xxxxxxxx předvídal.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX FOND

HLAVA X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§42

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx účastníky převedených xx xxxx pro xxxxxx plateb xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx úhrad xxxxx §13 x xxxxxxx, xx neprobíhají x xxxx důchodového xxxxx,

x) prostředků xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z jiného xxxxxxxxxxx fondu.

(2) Xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxx osobám, xx xxxxx xxxxxx právo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx x poměru xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx jednotek. Xx xxxxxxxxx fond, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x důchodovém xxxxx x na xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx fondu se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx občanského xxxxxxxx x spoluvlastnictví. Xxxxxxxx ani xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx majetku x důchodovém xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx společnost svým xxxxxx x xx xxxx účastníků xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx fondu není xxxxxxxx xxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx subjektivitu. Xxxxxxxxx xxxxxxx tímto xxxxxxx důchodovému fondu xx povinností xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxx xxxxxxxxxxxxx. Právo přiznané xxxxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx obhospodařuje.

(5) Z xxxxxxxx úkonů xxxxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Závazek xxxxxxx x obhospodařování xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx; xxx není dotčeno xxxxxxxxxx §32 odst. 2.

(6) Xxx xxxxx xxxxxx investování xxxxxxxxxxx xxxxx xx rozumí

a) xxxxxxxxxxx ratingovou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx obvykle xxxxxxxxx xxxx reference xx xxxxxxxxxxxxx finančních xxxxxx, a xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx renomovaných xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx ratingovou xxxxxxxxx ratingová agentura, xxxxx je xxxxxxx xx seznamu ratingových xxxxxxx uznaných Xxxxxx xxxxxxx bankou3) nebo xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x ratingových agenturách4),

c) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§43

Penzijní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx důchodové xxxxxxx, xxxxxxx x obhospodařuje 4 xxxxxxxxx fondy, x xx

x) xxxxxxxxx xxxx státních dluhopisů xxxxx §46,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxx §47,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §48,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §49.

§44

(1) Název důchodového xxxxx obsahuje označení "xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx", "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx", "xxxxxxxx důchodový xxxx" xxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx fond".

(2) Osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx důchodových xxxxx, xxxxx při xxxx xxxxxxxxx používat xxxxxxxx "xxxxxxxxx xxxx" xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Název xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx být xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x míře xxxxxx xxxxxxxxx x investováním xxxxxxx x tomto xxxxxxxxxx fondu.

XXXXX XX

XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX

§45

(1) Xxxxxx důchodového xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) informace x způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu,

b) xxxxx xxxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx posouzení xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) vysvětlení xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §63,

e) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, je xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Údaje xxxxxxx xx xxxxxxx důchodového xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Penzijní xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxxx statut xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx jeho xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx určí stanovy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx změn uvedených x xxxxxxxx 6 xx xxxxx xx xxxxx změně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx změny xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx národní xxxxx neschválí změnu xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xx xxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx není xxxxx xxxx předchozí schválení Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx přímo xxxxxxxxxxx xx změn xxxxxxxxxx xx penzijní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx či o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vyžaduje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx změna, která xx xxxxxx postavení xxxx zájmů účastníků.

(7) Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxx změn xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx přiloží xxxxxxx potřebné xxx xxxxxxxxx, xxx statut xxxxxxxxxxx xxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti, x zda xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zájmy xxxxxxxxx tohoto xxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) minimální xxxxxxxxxxx xxxxxxx důchodového xxxxx xxxxx odstavce 1,

x) xxxxxx změn statutu xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6,

c) xxxx tiskopisu xxxxx xxxxxxxx 7 x xxxxx jeho příloh.

XXXXX XXX

XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX

§46

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxx do

a) xxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xx Xxxxx republika xxxx Xxxxx národní xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cenných papírů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx dlužné xxxxxx, xxxxxxx emitentem xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxx ekonomickou xxxxxxxxxx x xxxxxx (XXXX) xxxx xxxxxxxxx xxxxx takového xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx rating xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx 5 nejlepších xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x investičním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx mezi srovnatelné xxxxxxxxx kategorie jiné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx vydán xxxxxxx ratingovou agenturou,

c) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx představujících xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx částky, xxxxxxx xxxxxxxxx je Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx stability, Xxxxxxxx xxxxxxxxx banka, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx banka, Xxxxxxx banka, Mezinárodní xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jejíž xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, a kterou Xxxxx národní xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, jejichž xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx, xx kterými xx možno xxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx lhůtou xxxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxx, u regulované xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxxx 90 % xxxxxxx xxxxx majetku xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. a) xx x). Důchodový xxxx xxxxxxxx dluhopisů xxxx xx investičních xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxxxx xxxxxxx 30 % xxxxxxx svého xxxxxxx. Ustanovení §53 xx na xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Penzijní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx průměrnou xxxxxxxxx portfolia x xxxxxxxxxx xxxxx státních xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vážené xxxxxxxx xxxxxxxxxx portfolia xx xxxxx x délce xxxxxxx 5 let.

(4) Xxxxxxxxx fond xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx techniky x nástroje sloužící x efektivnímu obhospodařování xxxxxxx x důchodovém xxxxx x xxxxxxx x §52 pouze x řízení měnového x úrokového xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx státních xxxxxxxxx xxxx xxx plně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§47

Konzervativní xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx

x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx představujících xxxxx xx splacení xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx členský xxxx nebo xxxxxxx xxxx Organizace xxx xxxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxx (OECD), xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxx, xxxxx xxxx 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dlouhodobých závazků x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ratingové xxxxxxxx xxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jiné xxxxxx ratingové xxxxxxxx x je xxxxx xxxxxxx ratingovou agenturou,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx stát Organizace xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx (XXXX), xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, patří xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx stupni s xxxxxxxx dvou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uznané ratingové xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx ratingovou xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, obdobných xxxxxxx xxxxxx představujících xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžního trhu, xxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx fond xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Evropská investiční xxxxx, Xxxxxxx banka, Xxxxxxxxxxx měnový fond xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jejíž xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, a xxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx vede,

d) xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx splacení xxxxxx xxxxxx jiných xxx xxxxx písmene x) nebo x), xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx emitenta, xxxxx xxxx 5 xxxxxxxxxx ratingových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx renomované xxxxxxxxx agentury xxxx xxxx srovnatelné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uznané xxxxxxxxx xxxxxxxx a xx vydán xxxxxxx xxxxxxxxxx agenturou,

e) nástrojů xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx x), xxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxx jejich xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx závazků x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx dvou xxxxxxxxxx ratingových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx vydán xxxxxxx xxxxxxxxxx agenturou,

f) cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx x §46 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Podílový xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) musí xxxxxxxx následující podmínky:

a) xxxxxxx dohledu nebo xx povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxx xx uchování čisté xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx doplňkovým xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx bank,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx téhož xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx,

x) x xxxxxxx x xxxxxxx cílem xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejvýše 397 xxx x x xxxxxxx průměrnou xxxxxxxxxx xxxxxxx půl xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx peněžního xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx renomované xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uznané ratingové xxxxxxxx; podmínka ratingových xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx nástroji xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx důchodový xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 30 % hodnoty xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx na splacení xxxxxx částky xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x).

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx průměrnou xxxxxxxxx portfolia v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dosáhne xxxxxx průměrné splatnosti xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx nejvýše 5 xxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x efektivnímu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx s §52 xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Majetek x xxxxxxxxxxxxxx důchodovém xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§48

Xxxxxxxx xxxxxxxxx fond

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pouze xx

x) xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxx, do xxxxxxx xxxx investovat konzervativní xxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §47 odst. 1 xxxx. x) x x) se v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rating xxxxxx uznanou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx 7 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dlouhodobých xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx renomované xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx srovnatelné xxxxxxxxx xxxxxxxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x nástrojů xxxxxxxxx trhu xxxxx §47 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx x xxxxxxx vyváženého xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxx xxxx ratingové kategorie xxxxxxxxxxxx závazků x xxxxxxxxxxx stupni x xxxxxxxx xxxxxxxx ratingové xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx agentury xxxx mezi srovnatelné xxxxxxxxx kategorie xxxx xxxxxx ratingové xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx obdobných xxxxxxx xxxxxx představujících xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na evropském xxxxxxxxxxx xxxx, v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se sídlem x xxxxxxxx státě xxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx regulovaném xxxx se xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x seznamu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx státem, xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, nebo xx x xxxx obchoduje xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zahraničním xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx důchodový xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 40 % xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx právnické osobě,

b) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který investuje xxxxxxxx do xxxxx xxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx představujících podíl xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podíl xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §47 xxxx. 5 xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obdobně. Xxxxxxx, xxxxx není zajištěn xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx nejvýše 25 % xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§49

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx do

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vyvážený xxxxxxxxx xxxx; u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §47 odst. 1 xxxx. a) x x) xx x xxxxxxx dynamického xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx ratingovou xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx 9 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kategorií xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx renomované ratingové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jiné xxxxxx ratingové agentury x u xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu podle §47 odst. 1 xxxx. x) x x) se x xxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodového xxxxx vyžaduje xxxxxx xxxxxx xxxxxxx ratingovou xxxxxxxxx, xxxxx patří xxxx xxxxxxxxx kategorie xxxxxxxxxxxx závazků v xxxxxxxxxxx stupni renomované xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx srovnatelné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondy kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx srovnatelnými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x Xxxxx republice xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx investiční xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dohledu xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Dynamický xxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxxxxx 80 % xxxxxxx svého xxxxxxx xx

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podíl na xxxxxxxxx osobě,

b) cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondy xxxxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx obdobných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx obdobných xxxxxxx xxxxxx představujících podíl xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, může xxxxxx nejvýše 50 % xxxxxxx majetku x xxxxxxxxxx důchodovém xxxxx.

§50

Xxxxxxx majetku x xxxxxxxxxx fondu

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do aktiv xxxxxxxxxxx podle §46 xx 49 při xxxxxxxx xxxxx rozložení xxxxxx spojeného x xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx fond xxxxx investovat do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx obhospodařuje, xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx společnost.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxx x nástrojů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §47 odst. 1 xxxx. a) a x), xxxxxxx eminentem xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx neuplatní, x xx x xxx xxxxx §48 xxxx. 1 písm. x) a §49 xxxx. 1 písm. x).

§51

Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx fond xx xxxxxxx

x) používat xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx kdykoliv sledovat xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx riziko xxxxxxx s investováním,

b) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x objektivní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §52,

x) xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxx rizika xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

§52

Podmínky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nástroje vztahující xx x investičním xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Používáním xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxx odchýlit xx xxxxxxx investování xxxxxxxxx ve svém xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx derivátům xxxxx xxxxxxxxxx 80 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxx limitů xxxxx §53 xxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx finančních xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 se xxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxxxx aktiv na xxxxxx spojené x xxxxxx xxxxxxx stranou, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xx dobu, xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Pokud xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx sledování xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x nástrojů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx finančních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví

a) xxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x nástrojů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx používat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku,

b) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx deriváty

§53

Xxxxxxxxxx limity xxxx xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; to neplatí xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx peněžního xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx.

(2) Xxxxxx důchodového fondu x xxxxx regulované xxxxx mohou dosáhnout xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx x druhou xxxxxxx stranou xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx x obchodování xx xxxxxx xxxxxxxxx x §48 xxxx. 1 písm. b), xxxxx xxxxxxxxx

x) 10 % xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) 5 % hodnoty xxxxxxx x xxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx druhou xxxxxxx stranou xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx hodnot xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxx xxxxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Pokud xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a nástrojů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, která xxxxxxx xx stejného xxxxxxxx xxxx penzijní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, až 10 % hodnoty xxxxxxx v xxxxx xxxxx, jestliže součet xxxxxxxx, u nichž xxxxxxxxx fond xxxxxx xxxx výjimku, xxxxxxxxxx 40 % xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx peněžního xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx nebo Xxxxx xxxxxxx banka.

(6) Xxxxx xx má xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo obdobných xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx částky a xxxxxxxx peněžního xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 20 % xxxxxxx svého xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx papíry xxxxx xxxx xx ně xxxxxxx xxxxxx emitent xxxxxxx x §47 xxxx. 1 písm. x), b) nebo x), xxxxxx xxxx Xxxxx republika xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxx investic xxxx xxxxx osobě x obchodech podle xxxxxxxx 1 xx 6 xxxxx xxxxxxxxx 35 % xxxxxxx xxxxxxx x důchodovém xxxxx.

(8) Xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 7 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§54

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 % hodnoty xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jedním xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx srovnatelným xxxxxxxxxxx investičním xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 35 % xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 5 % hodnoty xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xx xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničními investičními xxxxx.

(4) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx 3 xx nevztahují xx xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx.

§55

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Penzijní xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx majetku x xx majetku x xxxxxxxxxxxxxxxxx vyvážených x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx celkem xxxxx xxxx xxxxxxx cenné xxxxxx představující xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx představují xxxxxxx 5% podíl na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx může xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx 10 % x xxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxx z xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxx xxxxx xxxxx emitent x x xxxxx xxxxxx spojena xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx vydal xxxxx xxxxxxx,

x) cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx investičním xxxxxx srovnatelným x xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§56

Dočasné výjimky x xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4655 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx upisování xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x majetku tohoto xxxxxxxxxxx fondu.

(2) Pokud xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx rozložení xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx odchýlit xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x §46 xx 55 xx xxxx nejdéle 48 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx důchodového xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx investuje xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx uvedených x §46 odst. 1 xxxx. x), xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondem uvedeným x §47 xxxx. 2 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx v §46 xxxx. 1 písm. x) x v §47 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x) x ve xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §46 xx 55.

(3) Xxxxx xxxxxxxx společnost xxxxxxxx skladbu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §46 xx 55 z xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1, xxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zajistit bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx fondu x §4655.

§57

Xxxxxxx nakládání x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx 6 xxxxxx. Souhrn xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx nesmí xxxxxxxxx 5 % hodnoty xxxxxxx x důchodovém xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx nákupu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxx §52.

(2) Xxxxxxx v důchodovém xxxxx nesmí být xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx závazku xxxxx xxxxx nebo k xxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx; tím není xxxxxx §52.

(3) Xxxxxxxxx xxxx nesmí xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x majetku xxxxxx důchodového fondu.

HLAVA IV

PŘEVOD XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX DŮCHODOVÝCH XXXXX X XXXXXX XXXXXXXX

§58

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx všech důchodových xxxxx

(1) Xxxxxxxx společnost xxxxxx převést xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxxxxx, na jinou xxxxxxxx společnost. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx může x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx fondů, xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx společnost.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx převádějící penzijní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "převedené xxxxxxxxx xxxxx").

(3) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx obhospodařování všech xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx žádosti xxxxxxxxxxxxx důchodové xxxxx, xxxxxxx obhospodařování má xxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "převáděné důchodové xxxxx").

(4) Účastníky xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 jsou xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx důchodových xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxxxxxx společností.

(5) Xxxxx národní xxxxx xxxxx povolení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxx, neohrozí-li xxxxxx zájmy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodových xxxxx. Xxxxxxxx výroku xxxxxxxxxx x xxxxxxx povolení x xxxxxxx obhospodařování xxxxx důchodových xxxxx xx x schválení xxxxx xxxxxxxxxx. Statuty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů xxxx od xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxx obhospodařování xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx společnost. Xx xxxxxxxx dni xxxxxxxxxx i xxxxx x xxxxxxxxxx plynoucí xx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx společností. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x převodu xxxxxxxxxxxxxxx všech důchodových xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx povolení a xxxxxx xxxxx xxxxx §34 xxxx. 1 xxxx. b).

(6) Žádost x povolení k xxxxxxx obhospodařování xxxxx xxxxxxxxxxx fondů xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx doklady xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx účastníků. Xxxx xxxxxxxxx x xxxxx jeho příloh xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§59

Xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx jinou xxxxxxxx xxxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxx xx tuto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx společnost. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx fondům xxxxx §60.

§60

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxx do jednoho xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 5 xxxxx xxxxxx x povolení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx typu xxx, xxx obhospodařovala 1 xxxxxxxxx fond státních xxxxxxxxx, 1 konzervativní xxxxxxxxx xxxx, 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx fond x 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx x žádosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodových xxxxx.

(3) Česká xxxxxxx xxxxx nepovolí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů, pokud

a) xxx jsou ohroženy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xx xx nevhodné x hlediska xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xx xxxxxxxx důchodových xxxxx podle odstavce 3, xxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x neudělení xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přijmout xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx důvodů, pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§61

(1) Xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §60 xxxxxx, xx xxxx stanoveným x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx důchodových xxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu. Xxxxxxxxx fond nelze xxxxxx x likvidací. Xxxxx x rozhodnutí Xxxxx národní banky x povolení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx den xxxxxx xxxxxxxxxxx důchodového fondu, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přejímajícího xxxxxxxxxxx fondu.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, statuty přejímajících xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §34 xxxx. 1 xxxx. c).

(4) Xxxxxx x povolení xxxxxxxx důchodových xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxx důvodu xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx tiskopisu x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§62

Xx dni xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §61 xx penzijní xxxxxxxxxx, která xxx xxxxxxxxxxxxx, povinna xxxxxxxx xxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx zákona x xxxxxxxxxx.

XXXXX X

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX SPOLEČNOSTI PŘI XXXXXXXXXXXXXXX MAJETKU V XXXXXXXXXX FONDU

§63

Oceňování majetku x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx důchodového xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxx xxxxx xxx delší než 1 týden.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxxxxxx ze smluv xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx jedenkrát xxxxx.

(3) Důchodový fond xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Majetek x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx fondu xx oceňují reálnou xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx stanovení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx fondu x xxxxxxx důchodového xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§64

Xxxxxxxxxxxxxxx majetku v xxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx obhospodařuje xxxxxxx x důchodovém xxxxx xx nejlepších xxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx skladbě xxxxxxx x důchodovém xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxx předmětem xxxxxxxxx, jakož x xxxxxx převodních míst, xx xxxxx lze xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx provést, xxxxxxxx xxxxxxx

x) cenu, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxx x investičním xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xx nejlepších xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx uspořádání a xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, která zahrnují xxxxxxx

x) určení relativní xxxxxxxxxxx penzijní společností xxxxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx alespoň způsob xxxxxx jejich relativní xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx nichž xxxx xxxxxxxxx týkající se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů xxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx obhospodařování xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx místa xxxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x nadále x xxxxxxx s xxxxxxxxx 2 písm. a) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx podmínek. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx penzijní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, nejméně xxxx xxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxx, xx penzijní xxxxxxxxxx xxx obhospodařování xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx povinna xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4, xxxx penzijní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(5) Penzijní xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx péčí a x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx důchodového xxxxx.

§65

Xx-xx x xxxxxx x náhradu škody xxxxxxxxx porušením xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x důchodovém xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednala s xxxxxxxx péčí a x xxxxx účastníků xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx břemeno xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§66

Účtování o xxxxxxx x důchodovém xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx x jiných xxxxx, xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx předmětu xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx o doplňkovém xxxxxxxxx spoření.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x účetnictví xxxxxxxx x xxxxxxxx účetnictví x účetních xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondy, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx, xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx závěrky xx xxxxx důchodový fond xxxxxxxxxx.

§67

Výroční x pololetní xxxxxx důchodového fondu

Penzijní xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx obhospodařovaný xxxxxxxxx xxxx; ustanovení x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x doplňkovém xxxxxxxxx spoření se xxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX VI

INFORMAČNÍ POVINNOSTI XXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX

§68

Xxxxxxxxxxxx informací

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x každém důchodovém xxxxx, který xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx důchodového xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx jednotek xxxxxxxxxxx xx osobních xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx v důchodovém xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodového xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 penzijní xxxxxxxxxx xxxx zpřístupní xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rozsah, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx x způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

§69

Xxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxx x

x) každé xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxx povolení k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu; xxxxx-xx xx o xxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx a xxxxxx text xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jednotky, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Penzijní xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do 1 měsíce xx xxxxxx xxxxx valné xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx ní xxxx x uplynulém xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx s xx xxxx úzce xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx společnost xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx svého xxxxxxxxxxx, jakož x xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x výsledcích xxxxxxxxxxx každého xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a x skladbě a xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx fondu x x skladbě x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx a způsob xxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxxx 3.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

XXXXX I

OSOBNÍ XXXXXXXXX ÚČET A XXXXXXXXX JEDNOTKA

Díl 1

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

§70

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx jednotky xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondech.

§71

(1) Osobní xxxxxxxxx xxxx se xxxxxx x peněžního xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxx eviduje penzijní xxxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx připadající xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx příjem xxxxxx pojistného, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §13 x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx fondu, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx prostředků xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle §16 odst. 3,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx převedených xx xxxx penzijní xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, za které xxxxx nebyly xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx určeny k xxxxxxxxx k jiné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §12,

x) hodnotu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §14 xx 16,

g) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx společnosti xxxxx §47,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx převedeny xxxx xxxxxx podle §14 xx 16,

x) xxxx xxxxx potřebné x řádné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) počet x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx důchodových xxxxx x xxxxx jejich xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx důchodových xxxxxxxx podle jednotlivých xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx odepsání,

c) xxxx xxxxx xxxxxxxx x řádné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Osobní xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx

x) jeho číselné xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxx jednotka

§72

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx majetku x důchodovém xxxxx.

(2) Xxxxxxx důchodové xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx korunách a xxxxxx xx s xxxxxxxxx na 4 xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx fond, je xxxxxxxxx hodnota důchodové xxxxxxxx 1 Kč. Xx xxxxx xxx xxxxxxxxx aktuální hodnotu xxxxxxxxx jednotky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §73.

§73

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kapitál xxxxxxxxxxx xxxxx, xx dni xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jednotky xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx k tomuto xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ovlivňujícími xxxxxxx vlastní kapitál xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx účely stanovení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxxxx xxxxx §32 x xxxxxxxxx daňová povinnost xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx majetku x xxxxxxx.

(3) Důchodový xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jednou xxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxxxxxx xxx xx internetových xxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx.

§74

(1) Penzijní xxxxxxxxxx xx xxx připsání xxxxxxxxxx účastníka na xxxx důchodového fondu xxxxxxx xx majetkový xxxxxxx počet xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx důchodových xxxxxxxx násobenou xxxxxxxx xxxxxxxx důchodové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx podúčtu xxxxxxxxx xxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx částku xxxxxxxxxxxx počtu odepsaných xxxxxxxxxxx jednotek xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnotou xxxxxxxxx xxxxxxxx důchodového fondu, x to xx xxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx výzvy x xxxxxx 60 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx práv xxxxx §15,

x) xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxx podle §16,

d) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x převod xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x důchodovém xxxxxxx.

ČÁST XXXX

XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx pravidlo xxxxxxx x xxxxxxxxxx

§75

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx jedná x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, čestně x xxxxxxxxxxx x x jeho xxxxxxxxx xxxxx.

Díl 2

Přípustnost xxxxxxxx, xxxxxx xxxx nepeněžité xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx x porušení xxxxxxxx pravidla jednání x xxxxxxxxxx

§76

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x souvislosti xx xxxxx činností xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §91 xxxx. 2 xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx poskytnout xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx výhodu (xxxx xxx "xxxxxxx"), xxxxx xxxx vést k xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x §75.

§77

(1) Pobídka xx x xxxxxx §75 x 76 xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx, za xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x není x rozporu s §76, xxxx

x) xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx třetí xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx a

1. účastník xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §91 odst. 2 xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxx písemně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxx hodnotě xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx zjistit xxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §91 xxxx. 2 xxxx důchodového xxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x povinností xxxxx §76.

(2) Přípustná xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx výkon xxxxxxxx xxxxxxx v §91 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx není x xxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §75.

(3) Xxxxxxxx společnost může xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pobídky.

Díl 3

Xxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx spoření

§78

Povinnosti xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx společnost v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx komunikaci x xxxxxxxxxx

§79

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, včetně osobního xxxxxxx xxxx propagačního xxxxxxx, nesmí používat xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx klamavé xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx upravujícím xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx společnost dále xxxxxxx zajistit, xxx

x) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to xxxxxxx xxxxxxxx firma, adresa xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby,

b) xxxxx xxxxxxxxxx byl dostačující, xxxxxx x nezdůrazňoval xxxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx výrazně x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx s xxxxxxxxxx spořením xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spojena,

c) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nezlehčoval xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx podání informace xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx spoření x xxxxxxxx spojených x xxxxxx v xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx spoření, xxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodových xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx penzijních xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx spoření u xxxxxxxx společnosti dosaženém x minulosti x

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx každou xxxx xxxxxx xx penzijní xxxxxxxxxx povinna na xxxxxxx informací poskytnutých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx sjednávanou xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx, xx xxxxxxx penzijní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxxx spoření, x xx x xxxxxxx podobě, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx též xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 x §80 xx 85, jež xxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytla xxxxxxxxxxx.

§80

(1) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx penzijní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxx x souladu xx xxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx při výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx obsahu x xxxxx xxxx xxxxxx, xx jde o xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vyváženost xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkajících xx výhod x xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx spoření xx xxxxxxx obhospodařovaných xxxxx xxxxxxxx společností.

(2) Xxxxx propagační xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx rozšiřuje, musí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §83 xxxx. 1, xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx zřejmé, xxx xx možno xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§81

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x účastníkem xxxxxxxx x xxxx, xxx xx vysvětlení xxxx xxxxx informaci xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§82

Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx souvisejících x xx vykonávanými xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x účastí xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) celkové xxxxxx xx obhospodařování a xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxxxx neplatí, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx §76,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx účastníka,

f) xxxxxx smlouvy o xxxxxxxxxx spoření x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu,

g) xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x nabídkách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx xxxxx §24 odst. 2, 4 x 5,

x) xxxxxxxxx spoření x struktuře majetku x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx podstatné xxxxx xxxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxx x) xx x),

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §58,

x) povolení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §6062,

x) xxxxxxxx převodu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §99.

(2) Penzijní společnost xx povinna účastníka xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx převod prostředků xxxxxxxxx xxxxx §34.

(3) Xxxxx, xx kterých xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx účastníky x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx informací; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx způsobem, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx mohly xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xx pouze, xxxxx xxxxxx poskytnutí xxxxx způsobem xx xxxxxxxxx praxi, kterou xxxx xxxxx penzijní xxxxxxxxxxx x účastník xxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx poskytovány xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup, xx podmínka xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx informace xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Sdělení klíčových informací xxx xxxxxxxxx

§83

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx") xx dokument xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx charakteristiky xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx důsledků spojených x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx systému x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx nezbytné xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svého účastenství x systému xxxxxxxxxxx xxxxxxx x povahy x rizik důchodového xxxxx, xxxxx je xxx nabízen, zpracované xxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobě xxxxxxx x §81.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx je xxxxxx, že obsahuje xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, ke xxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxx

1. xxxxxxxxxxxx cílů důchodového xxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu,

3. historické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxx její kvalifikovaný xxxxx,

4. xxxxxxx x xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) rizikový xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) upozornění, xxx x xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx další xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx zprávy a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x právu xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx nejasné, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx nutnosti xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxx přijímání sdělení xxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxx xxxxx x jeho xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Důchodový xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance.

(5) Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx sdělení xxxxxxxxx informací systému xxxxxxxxxxx spoření a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x podmínky a xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx vláda xxxxxxxxx.

§84

(1) Sdělení klíčových xxxxxxxxx musejí být xxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytnuta xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx lhůtách xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx důchodový xxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx si xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx x listinné xxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účastníka

§85

(1) Xxxx xxxxxxxxx smlouvy o xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx

x) znalostech x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx fondy investují,

c) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx riziku,

d) xxxxxx x rámci důchodového xxxxxxx x preferencích xx vztahu xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Informace xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření xxxxxxxx cílům xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx odborným xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rizik.

(3) V xxxxxxx, xx penzijní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx požadovaná strategie xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle odstavce 1, cílům xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zkušenostem xxxxxxxxx pro pochopení xxxxxxxxxxxxx rizik, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx takové xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx účastník trvá xx volbě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx společnost x rizicích spojených x xxxxx xxxxx xxxxxx a účastníkovi x jeho xxxxx xxxxxx.

(4) V xxxxxxx, xx xxxxxxxx odmítne xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx neúplné, xxxxxxxx xxxx nepravdivé, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx postoj xx xxxxxxxx vyhodnotit, zda xxxxxxxx smlouvy o xxxxxxxxxx spoření xxxx xxx vybraná xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rizik, x xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x na xxx xxxxx strategie spoření, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx.

§86

Penzijní společnost xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx údajů poskytnutých xxxxxxxxxx xxxxx §85 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xx zjevně xxxxxxx, nepřesná nebo xxxxxxxxxx.

XXXXX III

DŮCHODOVÉ XXXXXXXXXX

§87

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je uveřejněna xxxxxxxxx, xxxxx přímo xx xxxxxxx doporučuje xxxxx xx systému xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxx xxxxx adresáti xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx objektivní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se důchodového xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§88

(1) Xxxxx, kdo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §87, xxxxxxx, xxx x důchodovém xxxxxxxxxx

x) xxxx xxxxx jednoznačně xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, přesnosti xxxx xxxxxxxxxxx,

x) byly xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předpovědi x uvedena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx x zřetelně xxxxxxx xxxxx, xxxxx důchodové xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx zejména xxxxxxxx xxxxxxxx firmy nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jména, popřípadě xxxx x příjmení xxxxxxx xxxxx, x xxxxx, která xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxx

x) xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx důchodového xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že mohou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zejména x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx finančním xxxxx xxxx xxxxxx zájmů xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx penzijní xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx důchodového xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 právnická xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x za xxxxxxx osoby podílející xx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx doporučení,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. b) xxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxx informace xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) o xxxx právnické osobě x xxxxx propojené xxxxx, xxxxx xxxx

1. xxxxxxxx, nebo x xxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx doporučení,

2. známé xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx přístup k xxxxxxxxxxx doporučení dříve, xxx xx důchodové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, zájemce x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx; xx platí x x xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx takto xxxxxxxxxx xxxx rozšiřováno.

§89

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §88 xxxx. 2 písm. x) x §88 xxxx. 3. X xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x délce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, postačí uveřejnit xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx označit xxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxx nalézt.

XXXXX XX

XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX

§90

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx") xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx §71 xxxx. 4,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx účastníka xx xxxxxxxx podúčtu účastníka xxxxx §71 odst. 2 za období xx posledního xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 5,

c) xxxxxxxx x odepsané xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx podúčtu účastníka xxxxx §71 odst. 3 xx období xx xxxxxxxxxx výpisu xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 5,

x) xxxxxxx podílu účastníka x důchodovém fondu, xxxxx xx součinem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx dne xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx účastníka v xxxxxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxx x) xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx podle xxxxxxxx 5,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) x majetkového xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx, za xxxxx xx xxxxx xxxxxx,

x) hodnotu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondech xxxxx písmene x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x hodnot xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 2 písm. x) až x),

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x) ke xxx xxxxxxxxxx posledního xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 5.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx dále xxxxxxxx:

x) souhrnné hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxx podúčtu xxxxx §71 odst. 2 xxxx. a) xx x), x) x x) za xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx a souhrnný xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxx fondů xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 5,

x) xxxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), x) x x) xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xx konci xxxxxx, xx xxxxx xx výpis xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx na xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v nominální xxxx x x xxxxxxxxxx za xxxx xxxxxx na spoření,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx výpisu xx xxxxxxxxxx rok xxxxx xxxxxxxx 5, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx připadající xx prostředky xxxxxxxxx xxxxxxxx x důchodových xxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxx čistou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx umístěny xx xxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxx xx kalendářní xxx podle odstavce 5,

x) xxxx úplaty xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §32.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx výpis xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 také xxxxx xxxxx.

(4) Výpis xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx x něm xxxxxxxx xxxxxxx být zavádějící x jejich xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx společnost xx xxxxxxx xxxxxx účastníkovi xxxxxxxxx výpis xx xxxxxxxxxx xxx do 1 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx účastníka xxxx xxxxxxxxxxxxxxx důchodového xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přenos xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx účastníka xxxx penzijní xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx do 10 pracovních xxx xx přijetí xxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x). Xxxxxxxx výpis xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Penzijní xxxxxxxxxx xx povinna xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx uvedenou ve xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX DŮCHODOVÉHO XXXXXXX

§91

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx důchodové xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxx má xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokynů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx nástrojů (xxxx xxx "xxxxxxxxx s xxxxxxx papíry"), investiční xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx oprávněn xxxxxxxxxx služby xxxxx xxxxxx x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx činnost xxxxxxxxx x tomu, aby xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx jménem x xx účet xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx spoření.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxx uzavírat xxxx xxxxxx a xx xxxx účet xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, který xx fyzickou osobou, xxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx vázaného zástupce. Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx statutárním orgánem, xxxxxxxxxxx, xxxxxx zaměstnanců xxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxx. Osoba uvedená x xxxxxxxx 1 xxxxx udělit plnou xxx xxxx xxxxx, xxx místo xx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxx x odstavci 1; xxxxxxxxxx jiného právního xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx udělit xxxxx xxxxx xxx se xxxxxxxxx.

§92

Odborná xxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx v §91 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §91 xxxx. 1 x xxxxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx §76 xx 90 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obezřetného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx8), pokryje xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §91 xxxx. 1. Tato xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxxx xxxxx §91 xxxx. 1.

(4) Xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx x xxxxxx xxxxxxxx uvedených x §91 odst. 1 evidenci, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx spoření.

(5) X souvislosti s xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 osoba xxxxxxx x odstavci 1 xxxx

x) xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxx xxxxxxxxx v §91 xxxx. 1 v xxxxxxx, xx ke xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx zájemcem x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx konkrétně xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx včetně konkrétně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §91 odst. 1 xxxxxxx písemně xxxx xxxxx průkazným xxxxxxxx xxxxx podle písmene x),

x) xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxx x čas xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx,

3. obsah komunikace,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxx správcem,

e) zabezpečuje xxxxxxxxxxxxxx záznamu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dokumenty xxxxxxxx xx činností xxxxxxxxx v §91 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx této činnosti x xx xxxx 3 xxx x xxxxxxx xxxxxxx komunikace x účastníkem xxxx xx zájemcem x xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx x na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x záznamů, xxxxx jejich xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx oprávnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §91 xxxx. 1 xxxxxxx, nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(7) Osoba xxxxxxx v xxxxxxxx 1 x penzijní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §91 xxxx. 1. Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §91 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x nerozdílně. Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §91 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx se zastoupený xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, má xxxx němu právo xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx společnost xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §91 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx činností xxxxx xxxxxx zákona.

§93

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx v §91 x zavedení a xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxx uvedených x §91 xxxx. 1

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a údajům x něm zaznamenaným, xxxxxx xxxxxxxxxxxx práv x proces xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx způsobu xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práv xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozhodování x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx podmínky, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx změny, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxx zjistitelnosti jejich xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx informací xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, aby xxxx xxxxx rekonstruovat xxxx x případě, xx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zabezpečí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx záloh xxx, xxx z nich xxxxx snadným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx každé xxxxxxxx xxxxxxx x §91 odst. 1 x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx obsah xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXXX

§94

(1) Dohled podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx. Xxxxxxxxx dohledu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Dohled je xxxxxxxxx x zájmu xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Dohledu Xxxxx národní banky xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx

x) penzijní společnost,

b) xxxxxxxxxx, která provozuje xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx zákona,

c) xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx zákon xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx nabízet a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx doporučení.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxx výkonu xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, a x xxxxxxx xxxxxxx xxx pojišťovnou xxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXX K XXXXXXX, XXXX XXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX

§95

(1) Xxxxx xxxxxxx banka může xxxxx xxxxxxxxxxx dohledu, xxxxx porušila xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxxx jí xxxxxxxxx xxxxxxxx k výkonu xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ohrozila zájmy xxxxxxxxx, xxxxxx opatření x nápravě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx, x stanovit xxxxx x přijetí xxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, v xxxxxxxxxx xx zjištěných xxxxxxxxxxxx, xxxx jiné xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fondu,

b) nařídit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx změnu vedoucí xxxxx,

x) nařídit penzijní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) nařídit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx převod xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx penzijní společnost,

h) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxx xx zákonem, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z opatření x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx banku x xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx x xxxxxxx zjednání xxxxxxx.

(4) Česká národní xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo neodstranitelný xxxxx do xxxx xxxxxx xxxx.

§96

Nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx penzijním spoření xxxxxxxxxxxx nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx xxxx účastnického xxxxx.

§97

Xxxxxxxx změny depozitáře

Při xxxxxxxx změny xxxxxxxxxx xx postupuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§98

Xxxxxx správa

Při zavedení xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx správu.

§99

Xxxxxxxx převodu obhospodařování xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx společnost, xxxxxxxx xxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxx plnit povinnosti xxxx xxxxxxxxxx.

(2) K xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti, xx kterou xx xxx obhospodařování xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xx lhůtě 30 xxx ode dne xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx písemně xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x adresu xxxxx, xxx, xxx xxxxx x převodu, x xxxxx nezbytné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx předá xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx důchodových xxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x xxxxxx xxxxxxxxxx. Dnem, kdy xxxxx x převodu xxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxx, xx kterou xxxx obhospodařování důchodových xxxxx převedeno, do xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xx penzijní xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx obhospodařování xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx přísluší xx tuto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výdajů x odměna; x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx společnost v xxxxxx, je xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti. Xxxxxxxxxxx-xx majetek xx xxxxxxxxx podstata xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx hotových výdajů x odměny xxxxxxxxxxx xxxx insolvenčního správce, xxxxxxx xx stát. Xxxxxx stanovení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx správce, jejich xxxxxxxxx xxxx hrazenou xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

XXXX JEDENÁCTÁ

PŘESTUPKY

§100

Přestupky xxxxxxxxx xxxx

(1) Fyzická osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx x §44 xxxx. 2 použije xxxxxxxx "důchodový xxxx" xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Fyzická osoba, xxxxx vytváří nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx vytváření nebo xxxxxx důchodového doporučení xxxxx §88.

(3) Fyzická xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx neprovede xx lhůtě xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxx §95.

(4) Nucený xxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, že

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) nezajistí ochranu xxxx účastníků x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §108 xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 xxx uložit xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§101

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx x §4,

x) xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx spoření xxxxx §9 odst. 1,

x) xxxxxxxxx strategii xxxxxxx xxxxx §11 odst. 2,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx účastníka xxxxx §11 xxxx. 3,

e) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §11 odst. 4,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §11 odst. 5,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §12,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §14,

x) xxxxxxxxx 60 % prostředků xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15,

x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v rozporu x §16,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §9a xxxx 24,

x) nevykonává činnost x xxxxxxxx péčí xxxxx §25 odst. 3,

x) neudržuje xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx §29 xxxx. 1,

x) neuchovává xxxxxxxxx x xxxxxxx podle §31,

x) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x rozporu x §32,

p) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §33 nebo 34,

x) xxxxxxxx úplatu x rozporu x §35,

x) xxxxxxxx náklady xx xxxxxxxxx x xxxxxxx s §37,

s) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 8,

t) xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxx xxxxx §40,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x §42 xxxx. 1,

x) x xxxxxxx x §45 xxxx. 2 se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu,

w) neaktualizuje xxxxxxxx xxxxx uvedené xx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §45 xxxx. 3,

x) neuveřejní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx §45 odst. 4, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx důchodového xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx schválení Xxxxx národní bance xxxxx §45 xxxx. 5.

(2) Penzijní xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx tím, že

a) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x rozporu x §46,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §47,

x) xxxxxxxxx majetek ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §48,

x) investuje majetek x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x rozporu x §49,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §50,

x) xxxxxxxxx vnitřní xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxx §51,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů xxxxx §52,

x) xxxxxxxx investiční xxxxxx podle §53,

x) xxxxxxxxx xx cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s §54,

x) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx osobách xxxx emisích investičních xxxxxxxx x xxxxxxx x §55,

k) xxxxxxx x majetkem x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §57,

x) xxxxxxx obhospodařování xxxxxxxxxxx xxxxx x rozporu x §58 odst. 1,

x) nepodá xxxxxx x xxxxxxxx důchodových xxxxx xxxxx §61 xxxx. 1,

x) neuveřejní xxxxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxx xxxxxxxxx majetku x závazků x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §63,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx fondu podle §64,

x) xxxxxxx některou x povinností xxx xxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §66,

x) x xxxxxxx x §67 xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx výroční xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §68,

t) xxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxx xxxxx §69,

u) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §70,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §71 a 74,

x) x rozporu x §73 nevypočítá x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x aktuální hodnotu xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx s §75,

x) poruší některý xx xxxxxx podle §76, xxxx

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §78 xx 81.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §82 xx 84,

x) xxxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxx x §85,

c) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §90,

x) x rozporu s §92 xxxx. 8 xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx v §91 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §91 xxxx. 1 xxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 lze xxxxxx xxxxxx do 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§102

Xxxxxxxxx depozitáře

(1) Xxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §38 xxxx. 1 neeviduje xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx nebo nekontroluje, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx x důchodovém fondu x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx důchodového fondu,

b) xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §38 odst. 7,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §39, nebo

d) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx depozitáře xxxxx §41.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§103

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx podle §10 xxxx. 1 nebo x xxxxxxx s §17 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx důchodu xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx důchodu x xxxxxxx x §17, 18 nebo 19,

x) x rozporu x §17 xxxx. 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx o pojištění xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §17 xxxx. 6 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2 xxxx 3,

x) xxxxxxx podíly xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx část xxxxxxxxxx x xxxxxxx s §22, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §24.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 20 000 000 Xx.

§104

Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo depozitář xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu xxxxxxxxx xxxxx §38.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx odměnu xxxxxxxxxx x rozporu x §35,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §91 s xxxxxxxx xxxx xxxxx §92 xxxx. 1,

c) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §91 xxxx. 3,

x) při xxxxxx xxx činnosti xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx podle §76 xx 90 xx xxxxxxx s §92 xxxx. 2,

e) nezavede xxxx xxxxxxxxx uspořádání, xxxxxxx, opatření xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §92 xxxx. 3,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §92 odst. 4 x 5,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §92 xxxx. 6, xxxx

x) xxxxxxxx kontrolní x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx informací xxxxx §93,

x) nezachová mlčenlivost x xxxxxxxxxxxxx týkajících xx účastníků xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108.

(3) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) zatají xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x žádosti o xxxxxxxx xxxx souhlas xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x rozporu x §44 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxx xxxx" xxxx jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 8,

d) xxxxxx xxxxx xxxxx §17 xxxx. 6,

e) xxxxxx xxxxx xxxxx §111 xxxx. 3.

(4) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, která xxxxxxx xxxx šíří xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovenou xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §88 nebo §89.

(5) Xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx depozitáře, xx xxxxxxx přestupku xxx, že v xxxxxxx x §38 xxxx. 9 xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x rozporu s §38 xxxx. 10 xxxxxx xxxxxxx prostředky xxxx xxxxxxx důchodového xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx neprovede ve xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxx §95.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 6 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§105

Společné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

XXXX DVANÁCTÁ

SPOLEČNÁ XXXXXXXXXX

§106

(1) Xxxx-xx x tomto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx společností xxxxxxxxxx občanského zákoníku.

(2) X xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx Xxxxxxxxx registr xxxxx x penzijní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx rodná čísla xxxx čísla pojištěnce, xxxxxx-xx přiděleno rodné xxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxx 2 lze x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vždy xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx daného xxxxx.

(4) Xxx xx x xxxxx zákoně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx x úvahu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx jejich nároků xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a účastník xxxxxxxxxx připojištění. To xxxxxxx xxx účastníka xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx na osobních xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nelze xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x exekucí.

Xxxxxxxxxxx

§107

Xxxxxxxxxxx správce Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx smluv xxxxx xxxxxx zákona xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx získaných x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zaměstnání. Xxxx xxxxxxxxx xxx použít xxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x rozhodnutím xxxxxxx Centrálního xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trvá x po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx tuto povinnost xxxxxxxx.

§108

(1) Xxxxxxx statutárního x xxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, depozitáře, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx pro xxxxxxxx společnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mají xxxx xxxxx x xx skončení xxxxxxxxxx xxxx jiného xxx xxxxxxxxxx poměru.

(2) Osoby xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx x ní souvisejících, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx podobě, xx xxxxx není xxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotlivou xxxxxxxx společnost, x xx i xx xxxxxxxx pracovního xxxx xxxxxx než xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx činnost xxxxxxxxxx.

(3) Fyzické osoby, xxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§109

(1) Porušením povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §108 xxxx poskytnutí xxxxxxxxx xx souhlasem xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx, a xxxx xxxxxxxxxx informací xx písemné xxxxxxxx

x) Xxxxx národní xxxxx xxx výkonu xxxxxxx xxxxx tohoto zákona,

b) xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx,

x) orgánu xxxxxxx x trestním xxxxxx,

x) xxxxxxx daně pro xxxxx správy xxxx,

x) Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx,

x) Veřejného xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10),

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx11),

x) orgánu xxxxxxxxxxx rozhodovat o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx12), xxxx

x) Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x to za xxxxxxxxxxx, že se xxxx požadované xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx osobě x xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývající z xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x).

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx údaje, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx.

§110

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx vydá xxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 x 3, §26 xxxx. 5, §39 xxxx. 3, §41 odst. 6, §45 xxxx. 8, §52 xxxx. 6, §58 xxxx. 6, §61 xxxx. 4, §63 xxxx. 5, §68 xxxx. 3, §69 xxxx. 3 x 4, §79 odst. 3, §82 xxxx. 3, §99 odst. 5.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx cíli Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxx podle §15 xxxx. 5 x §83 xxxx. 5.

§111

Přechodná ustanovení

(1) Po xxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podle §37 dosáhnout xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx 3000xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyhlašované Ministerstvem xxxxx a sociálních xxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx za xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx předcházejícího xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx důchodového fondu xxxx xxxxx penzijní xxxx, který xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti, xxxxx shromažďuje x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x důchodovém xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx směřující k xxxxxxxxx smluv x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1, xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx společností smlouvu x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx zákona č. 458/2011 Sb., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx inkasního xxxxx x dalších xxxxxxx daňových x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxx o

a) xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky,

3. Xxxxxxxxx inspekce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx z povolání xxxx xxxxxx, který xx po dobu xxxxx xxxxxx hmotně xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x povolání.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX

§112

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2013, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §2529 x §110, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx v Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx smlouvu x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx smlouva x xxxxxxxxxx spoření zaregistrována x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s §56 xxxx. 2 zákona x. 426/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx schválení Xxxxxx xxxxxxx bankou.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 163/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

Informace

Právní předpis č. 426/2011 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.2013, x xxxxxxxx ustanovení §25 xx 29 x §110, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2012.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

399/2012 Xx., o xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

241/2013 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o investičních xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx EU upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxx derivátů

s xxxxxxxxx xx 19.8.2013

163/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 426/2011 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx od 1.7.2015

377/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx důchodového xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x xxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

Xxxxxx xxxxxxx č. 426/2011 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 376/2015 Sb. x účinností od 1.1.2018.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 198/2009 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxx zákon).
2) Xxx XX. části A přílohy č. 1 zákona x. 277/2009 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx.
3) §12b xxxxxx č. 21/1992 Xx., o xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 120/2007 Sb.
4) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1060/2009 xx xxx 16. xxxx 2009 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) x. 513/2011 xx xxx 11. května 2011, kterým se xxxx xxxxxxxx (XX) x. 1060/2009 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
5) §29 xxxxxx č. 256/2004 Xx., x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) §32a xxxxxx x. 256/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) §77 x následující zákona x. 427/2011 Xx., x doplňkovém penzijním xxxxxxx.
8) §32 xxxx. 4 xxxxxx x podnikání na xxxxxxxxxxx xxxx.
9) §2 xxxx. 2 obchodního xxxxxxxx.
10) Xxxxx č. 349/1999 Sb., o Veřejném xxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
11) Xxxxx č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x bezpečnostní způsobilosti, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
12) Zákon č. 159/2006 Sb., x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.