Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 28.06.2022.


Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
418/2011 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy a její vztah k jiným zákonům §1

Místní působnost §2 §3 §4 §5

Vyloučení odpovědnosti některých právnických osob za trestný čin §6

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADY TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSOB

Trestné činy §7

Trestní odpovědnost právnické osoby §8

Pachatel, spolupachatel a účastník §9

Trestní odpovědnost právního nástupce právnické osoby §10

Účinná lítost §11

Promlčení trestní odpovědnosti §12

Vyloučení z promlčení §13

ČÁST TŘETÍ - TRESTY A OCHRANNÁ OPATŘENÍ

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Přiměřenost trestu a ochranného opatření §14

Druhy trestů a ochranných opatření §15

HLAVA II - UKLÁDÁNÍ JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ TRESTŮ

Zrušení právnické osoby §16

Propadnutí majetku §17

Peněžitý trest §18

Propadnutí věci §19

Zákaz činnosti §20

Zákaz držení a chovu zvířat §20a

Zákaz plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži §21

Zákaz přijímání dotací a subvencí §22

Podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti, zákazu držení a chovu zvířat, zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži a zákazu přijímání dotací a subvencí §22a

Uveřejnění rozsudku §23

HLAVA III - ZÁNIK VÝKONU TRESTU

Promlčení výkonu trestu §24

Vyloučení z promlčení §25

HLAVA IV - OCHRANNÁ OPATŘENÍ

Zabrání věci §26

Zabrání části majetku §26a

HLAVA V - ZÁNIK ÚČINKŮ ODSOUZENÍ §27

ČÁST ČTVRTÁ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ŘÍZENÍ PROTI PRÁVNICKÝM OSOBÁM §28

Místní příslušnost §29

Vyrozumění o zahájení a skončení trestního stíhání §30

Společné řízení §31

Zrušení, zánik a přeměna právnické osoby §32

Zajišťovací opatření §33 §33a

Úkony právnické osoby §34

Obhájce §35

Předvolání, předvedení a pořádková pokuta §36

Výslech a závěrečná řeč v hlavním líčení a ve veřejném zasedání §37

Trestní příkaz §37a

Výkon trestu zrušení právnické osoby §38

Výkon trestu zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži §39

Výkon trestu zákazu přijímání dotací a subvencí §40

Výkon trestu uveřejnění rozsudku §41

ČÁST PÁTÁ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ŘÍZENÍ O MEZINÁRODNÍ JUSTIČNÍ SPOLUPRÁCI VE VĚCECH TRESTNÍCH §42 §43 §44 §45 §46 §47

ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST §48

INFORMACE

418
ZÁKON
ze xxx 27. xxxxx 2011
x trestní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxx proti xxx

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx x její xxxxx x xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx lze xx spáchání stanovených xxxxxxxxx činů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx v řízení xxxxx xxxxxxxxxx osobám.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx se trestní zákoník, x řízení xxxxx právnické xxxxx trestní řád a x xxxxxx o mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx trestních přiměřeně zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, xxxx-xx to x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx řízením xxxxxx x xxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx

§2

(1) Podle xxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zde xxxxxxx vykonává xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxx se xxxxxxxx xx spáchaný xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx jednání

a) xxxxx xxxx zčásti xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, i xxxx xxxxxxxx xxxx ohrožení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nastalo xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxx, nebo

b) v xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxx x jen xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx §4 xxxx. 3 a 4 xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§3

Podle zákona Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx trestnost xxxx, xxxxx xxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mající xxxxx x České republice.

§4

(1) Podle xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx (§149 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx (§233 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxxx x pozměněných xxxxx (§235 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x neoprávněnému xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku (§236 xxxxxxxxx xxxxxxxx), neoprávněné xxxxxx xxxxx (§237 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§310 trestního xxxxxxxx), teroristického xxxxx (§311 trestního zákoníku), xxxxxx (§312 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx skupině (§312a xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312d xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§312e xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§312f trestního xxxxxxxx), xxxxxxxx (§314 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxxxx (§316 xxxxxxxxx xxxxxxxx), násilí xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx (§323 trestního xxxxxxxx), násilí xxxxx xxxxxx osobě (§325 xxxxxxxxx xxxxxxxx), padělání x pozměnění veřejné xxxxxxx (§348 trestního xxxxxxxx), xxxxxxxxx (§400 trestního xxxxxxxx), xxxxx xxxxx xxxxxxxxx (§401 xxxxxxxxx xxxxxxxx), apartheidu x xxxxxxxxxxxx skupiny xxxx (§402 trestního xxxxxxxx), xxxxxxxx útočné války (§406 trestního xxxxxxxx), xxxxxxx krutosti (§412 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§413 trestního xxxxxxxx), plenění x xxxxxxxx xxxxxxxxx operací (§414 xxxxxxxxx zákoníku), xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x státních xxxxx (§415 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxx vlajky a xxxxxxx (§416 trestního xxxxxxxx) a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§417 trestního xxxxxxxx) i xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxx x cizině xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx sídlo x Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trestnost xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx, byl-li xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§5

(1) Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "mezinárodní xxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxx §24 xx neužijí, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nepřipouští.

§6

Vyloučení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxx čin

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxx

x) Česká xxxxxxxxx,

x) xxxxxx samosprávné xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x odstavci 1 na xxxxxxxxx xxxxx nevylučuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX

§7

Xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx činy se xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxx přečiny uvedené x trestním zákoníku, x výjimkou xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (§141 xxxxxxxxx zákoníku), vraždy xxxxxxxxxxxx dítěte matkou (§142 trestního xxxxxxxx), xxxxxx na sebevraždě (§144 xxxxxxxxx zákoníku), xxxxxx (§158 trestního xxxxxxxx), xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (§188 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxxx (§194 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (§195 xxxxxxxxx zákoníku), zanedbání xxxxxxx xxxxxx (§196 xxxxxxxxx zákoníku), xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx (§199 xxxxxxxxx xxxxxxxx), porušení xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §248 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx (§309 trestního xxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx (§315 trestního xxxxxxxx), xxxxxxxxxx s nepřítelem (§319 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxx (§320 xxxxxxxxx zákoníku), xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§321 xxxxxxxxx xxxxxxxx), osvobození vězně (§338 trestního xxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§339 trestního xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxx (§344 xxxxxxxxx zákoníku), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (§354 xxxxxxxxx xxxxxxxx), opilství (§360 trestního zákoníku), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve zvláštní xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx bojového xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (§411 xxxxxxxxx xxxxxxxx).

§8

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx právnické xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx právnickou xxxxxx xx protiprávní xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx tak

a) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx právnické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx osobu xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx osoby, která x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řídící xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a),

c) xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxx xxxxxxx jednou x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zakládajícího xxxxxxx xxxxxxxxxxx právnické osoby, xxxx

x) xxxxxxxxxxx nebo xxxxx v obdobném xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx") xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx x) až x),

xxxxxxxx xx xx lze xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(2) Právnické xxxxx xxx xxxxxxxx spáchání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §7, jestliže xxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. a) xx x), xxxx

x) zaměstnancem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. d) xx podkladě xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx právnické osoby xxxx xxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) xxxxx xxxxx, xx orgány xxxxxxxxx xxxxx xxxx osoby xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. a) xx c) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx provést xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxx po xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx potřebnou xxxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo jiných xxxx, jimž xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx spáchaného trestného xxxx.

(3) Xxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx, xxxxx konkrétní xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odstavcích 1 x 2.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxx x tehdy, xxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx vznikla, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx právnické xxxxx,

x) xxxxxx xxxx, který xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxxxxx osobu, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx trestný xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx spáchání protiprávního xxxx xxxxxxx uvedenými x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx.

§9

Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx trestného xxxx je právnická xxxxx, které xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx je x právnická osoba, xxxxx x provedení xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Trestní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby není xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedených x §8 odst. 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx právnické xxxxx. Xxx-xx trestný xxx xxxxxxx společným xxxxxxxx xxxx xxxx, x xxxxx alespoň xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, odpovídá každá x xxxx, xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx sama.

§10

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx právnické osoby

(1) Xxxxxxx odpovědnost xxxxxxxxx xxxxx přechází xx xxxxxxx xxxx právní xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxx xxxxxxxx nástupců xxxxxxxxx xxxxx, přihlédne xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx i k xxxx, v xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxx výhody xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx i x xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxx byl xxxxxxx xxxxxxx xxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a společného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx obdobně xxxxx xxxxxxxxxx trestního xxxxxxxx; xxxxxxxxxx-xx takový xxxxxx x xxxxx vzhledem x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx důvodů, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx soud xxxxxxxxxx x případě, že xxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§11

Účinná xxxxxx

(1) Trestní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dalšího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx chráněnému xxxxxxxx zákonem, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx činu xxxxxxxx x době, xxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx chráněnému xxxxxxxx xxxxxxx, mohlo xxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx být xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxx, spáchala-li xxxxxxx čin pletich v xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§226 xxxxxxxxx zákoníku), xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §248 xxxx. 1 xxxx. x) trestního xxxxxxxx, zjednání xxxxxx xxx zadání xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx podle §256 xxxx. 3 nebo 4 trestního zákoníku, xxxxxxx xxx zadání xxxxxxx xxxxxxx x xxx veřejné xxxxxxx xxxxx §257 odst. 1 písm. b) xxxx x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx podle §258 xxxx. 1 xxxx. b) nebo x) trestního xxxxxxxx, xxxxxxx úplatku (§331 xxxxxxxxx zákoníku), xxxxxxxxxx (§332 xxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§333 trestního zákoníku).

§12

Promlčení trestní xxxxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx §34 xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§13

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nezaniká xxxxxxx odpovědnost

a) za xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx (§403 xxxxxxxxx zákoníku), projevu xxxxxxxx x hnutí xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x svobod xxxxxxx (§404 trestního xxxxxxxx) x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx genocidia (§405 xxxxxxxxx xxxxxxxx),

x) xx xxxxxxx činy rozvracení xxxxxxxxx (§310 trestního xxxxxxxx), teroristického útoku (§311 xxxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxx (§312 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva.

ČÁST TŘETÍ

TRESTY A XXXXXXXX OPATŘENÍ

HLAVA X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§14

Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx opatření

(1) Při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx výměry xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx a závažnosti xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a jejích xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx též x xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nahraditelný xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxxxxxx k xxxx případné xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx odstranit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činu. Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x důsledkům, xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Ochranné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činu, xxxxx x jejím xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx trestních xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x k důsledkům, xxxxx může xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, zejména xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx zájmům xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x věřitelů xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx odpovědné xxxxxxxxx xxxxx vznikly x xxxxx víře x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§15

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) propadnutí xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx veřejných xxxxxxx xxxx účasti xx xxxxxxx soutěži,

h) xxxxx xxxxxxxxx dotací a xxxxxxxx,

x) uveřejnění xxxxxxxx.

(2) Xx trestné xxxx xxxxxxxx právnickou xxxxxx xxx xxxxxx jako xxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxx nebo zabrání xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx lze xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx peněžitý xxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx

XXXXX XX

XXXXXXXX JEDNOTLIVÝCH XXXXX XXXXXX

§16

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Soud xxxx xxxxxx trest xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxx xx sídlem x České xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx v páchání xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx činů. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, vylučuje-li xx povaha právnické xxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xx vyjádření Xxxxx xxxxxxx xxxxx x možnostem x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Obdobně xx xxxx první xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxxxx xxxxx, obchodníka s xxxxxxx papíry, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Je-li xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxx zrušení xxxxxxxxx xxxxx až xx xxxxxxxxx příslušného orgánu xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x provozování xxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx, k xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; k xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx mocí xxxxxxxxxx, xxxxxx byl xxxxxx xxxxx zrušení právnické xxxxx, xxxxxxxx tato xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx věřitelů, xxxxx xxxxx o xxxxxxx, x xxxxx je xx vzhledem x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx spáchaného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§17

Xxxxxxxxxx majetku

(1) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx majetku, odsuzuje-li xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx získala xxxx se snažila xxxxxx xxxxxxxxx prospěch.

(2) Xxx podmínek odstavce 1 xxxx soud xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Propadnutí xxxxxxx xxxxxxxxx celý xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxx, kterou xxxx xxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx vykonává činnost xx xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx licence xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx České národní xxxxx k xxxxxxxxx x důsledkům xxxx xxxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx přihlédne. Xxxxxxx xx xxxx xxxxx použije xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, pobočky xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, investiční xxxxxxxxxxx, investičního fondu, xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými papíry, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx x organizátora xxxx s investičními xxxxxxxx.

§18

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx práv xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx 1&xxxx;000 Kč x xxxxxxx 2 000 000 Xx. Při xxxxxx xxxx xxxxx sazby xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §17 odst. 4 xx užije xxxxxxx.

§19

Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxx propadnutí xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx trestním zákoníkem.

§20

Zákaz xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxx uložit xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxx xx dvacet xxx, xxx-xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx.

(2) Ustanovení §17 xxxx. 4 xx xxxxx obdobně.

§20x

Xxxxx držení a xxxxx xxxxxx

Xxxx xxxx xxxxxx právnické xxxxx xxxxx xxxxxx držení x chovu xxxxxx xx xx xxxxxx xxx, xxx-xx xxxxxxx xxx spáchán x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxx péčí x xxxxx.

§20x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 114/2020 Xx. s xxxxxxxxx od 1.6.2020

§21

Xxxxx xxxxxx veřejných xxxxxxx xxxx xxxxxx xx veřejné xxxxxxx

(1) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx až xxxxxx xxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx plnění xxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxx, x účastí x xxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx plnění xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx uložit, xxxxxxxx vzhledem x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestného xxxx xxxxxxx jiného xxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx plnění xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxx účasti xx xxxxxxx soutěži xxxxxxx x tom, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxx trestu xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uzavírat xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, účastnit xx xxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx soutěže podle xxxxxx xxxxxxxx předpisů.

§22

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxx xxxxxx trest xxxxxx přijímání dotací x subvencí právnické xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxx-xx se xxxxxxxxx osoba trestného xxxx v xxxxxxxxxxx x podáváním nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx, návratnou xxxxxxxx výpomoc xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx využíváním, xxxxx s poskytováním xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx veřejné xxxxxxx.

(2) Xxxxx zákazu xxxxxxxxx xxxxxx a subvencí xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x závažnosti xxxxxxxxxx trestného xxxx xxxxxxx xxxxxx trestu x dosažení xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx přijímání xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx se xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx trestu xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ucházet xx o veškeré xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i takové xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jakékoliv xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§22x

Xxxxxxxxx upuštění xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zákazu xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x chovu zvířat, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xx veřejné xxxxxxx xxxx xxxxxx přijímání xxxxxx x xxxxxxxx xxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxxx právnická xxxxx x xxxx výkonu xxxxxx svou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx pokud doloží xxxxxx xxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx x předcházení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx provedených xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx spáchání xxxxxx xxxx podobné xxxxxxx xxxxxxxx, za kterou xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zakázek nebo xxxxxx xx veřejné xxxxxxx nebo zákazu xxxxxxxxx dotací x xxxxxxxx soud stanoví xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xx xx xxxxx let, xxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxx počíná právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §91 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx.

§22x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 333/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2020

§23

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Soud xxxx xxxxxx trest xxxxxxxxxx rozsudku, xx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x závažnosti xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx-xx to xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx majetku, xxxxxxxxx společnosti. Xxxxxx xxxx xxxx druh xxxxxxxxx sdělovacího xxxxxxxxxx, xx xxxxxx má xxx xxxxxxxx uveřejněn, xxxxxx jeho xxxxxxxxxx x lhůtu xxxxxxx xxxxxxxxx osobě x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x tom, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x soudem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx sdělovacího xxxxxxxxxx, a xx x uvedením údajů xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxx xxxxx. Xxxxx umožňující xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXX XXXXXX XXXXXX

§24

Xxxxxxxxx xxxxxx trestu

Trest xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx promlčecí xxxx, xxx xxxx

x) třicet xxx, jde-li x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx uloženému v xxxxxxx 560 denních xxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, zákazu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx účasti ve xxxxxxx xxxxxxx, zákazu xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx alespoň 15 let,

b) xxxxxx xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx x peněžitému xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 380 xxxxxxx xxxxxxx, xxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx a xxxxx zvířat, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx dotací x xxxxxxxx, pokud jejich xxxxx činí alespoň 10 xxx,

x) deset xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx uloženému x xxxxxxx 200 xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxx zákazu činnosti, xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx, zákazu xxxxxx xxxxxxxxx zakázek xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx 5 xxx,

x) pět xxx při odsouzení x xxxxxx trestu.

§25

Xxxxxxxxx z promlčení

Výkon xxxxxx uloženého xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§311 xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx byl xxxxxxx xx takových xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx lidskosti xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX OPATŘENÍ

§26

Zabrání xxxx

Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ochranné xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx náhradní xxxxxxx xxxx zabrání xxxxx a xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx uložit pozměnění xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx dispozice x xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§26x

Xxxxxxx části xxxxxxx

Xxxx xxxx uložit xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx části xxxxxxx xx podmínek stanovených trestním zákoníkem.

§26x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 55/2017 Xx. x účinností xx 18.3.2017

HLAVA V

ZÁNIK ÚČINKŮ XXXXXXXXX

§27

(1) Xx odsouzenou xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, jako xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx

x) trest xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo

c) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx propadnutí majetku xxxx k xxxxxx xxxxxx činnosti, zákazu xxxxxx a chovu xxxxxx, zákazu xxxxxx xxxxxxxxx zakázek nebo xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx anebo zákazu xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx jejich xxxxx xxxx xxxxxxx xxx let, xx xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xxx dne uvedeného x odstavci 1 xxxxxxxx xxx xxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

§28

§28 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 183/2017 Sb.

§29

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxx nebo xxx-xx xxx xxxxxxx x xxxxxx, koná xxxxxx xxxx, x xxxxx obvodu má xxxxxxxx právnická xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx má xxxxxxxx zahraniční právnická xxxxx svůj xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xx nedají xxxx místa zjistit xxxx xxxx xxxx xxxxx České republiky, xxxx řízení xxxx, x xxxxx obvodu xxx xxxxx xxxxxx.

§30

Xxxxxxxxxx o zahájení x skončení trestního xxxxxxx

(1) X zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx činný x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů xxxxx xxxxxxxx rejstřík nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx odpovědný xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx senátu x v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x pravomocném xxxxxxxx xxxx.

(2) Xx-xx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zápis xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx předseda senátu xxxxx veřejné moci, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, registr nebo xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§31

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osobě x obviněné xxxxxxx xxxxx xx koná xxxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxx xxxxxxx činy xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx důležité xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xx-xx příslušný xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Jsou-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestného xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x fyzická xxxxx, xxxx společné xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx konat xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobě.

(2) Xx xxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx odpovědnost právnické x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx samostatně.

(3) Pokud xxxx být x xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx trestního xxxxxx xx xxxxxx x oběma těmto xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx x fyzické xxxxx.

§32

Xxxxxxx, zánik x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx zahájeno xxxxxxx stíhání, je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státnímu xxxxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx úkony xxxxxxxxx x jejímu xxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxx, a xx xxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxx, xxxxx xxxx xxxx úkony neplatné.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xx doby xxxx pravomocného xxxxxxxx xxxxxxx x nemůže xxxxx x její xxxxxxx, ani x xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx byly xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxx případě trestní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxx stíhání, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx-xx právnická xxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x x době xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxx, nebo xx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xx xx xxxxxx okamžiku, xxxx xx byla založena xx xxxx xxxxxxxxx.

(3) X tom, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx a xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x jejímu xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx x x xxxxxx xxxx soudem xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Pokud státní xxxxxxxx a x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soudu návrh xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxx, zániku xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx přeměny xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx na xxxx xxxxx jako na xxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx soudce x x řízení před xxxxxx předseda xxxxxx xxxxxxxxx osobě uložit, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxx jím xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx peněžitého xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx jinou xxxxxx. Xx trvání těchto xxxxxxxx a xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx obdobně §73a odst. 5 xxxx první x §73a odst. 6 xx 9 trestního xxxx.

(6) Xxxxx rozhodnutím xxxxxxxx v xxxxxxxxxx 3 x 5 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx dotčena xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu odejmout xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx oprávnění x činnosti x xxxxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx právního předpisu.

(8) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 7 xx postupuje i x xxxxxxx, že xx dojít k xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx vykonávacím xxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, které xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx rejstřík, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx evidence, ani xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx povolení xxxxx xxxxxxxx 3, ledaže xx na xxxxxxx xxxx přeměnu xxxxxxxxx xxxxx hledí jako xx xxxxxx podle xxxxxxxx 4.

(10) Xxxxx xxxx splněna xxxxxxx x xxxxxxxx umožňujících xxxxx xxxxxxxx 1 xx 9 zrušení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx.

(11) Přeměnou se xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí sloučení, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxx právní formy xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx sídla xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx.

§33

Xxxxxxxxxxx opatření

(1) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxx právnická xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §67 xxxx. x) trestního xxxx, xxxx již x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a x řízení před xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pozastavit xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx omezení nakládání x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby; xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx provedení xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx, xx nějž xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1. Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx věty xxxxx, je xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx do 5 pracovních xxx xx xxxxxxxx předložit x xxxxxxxxxx soudci; x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Předseda senátu x v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxx xxxxx, jestliže xxx xxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx stanoveném xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx více xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx omezení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx orgánu udělujícímu xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx právnické osobě x v případě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §17 xxxx. 4 xxxx České xxxxxxx bance.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xx xxxxx kdykoliv xxxxx o zrušení xxxx xxxxxxx zajištění. X xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Byla-li xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx ji xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx x ní nové xxxxxx, xxxxxxxx až xx xxxxxxxx 30 xxx xx právní xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxx žádosti x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx, xx povinen xx xxxxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx; x tomto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx rozhodnutím xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 5 xx xxxxxxxxx stížnost, xxx xx x xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxx úkonu xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxx.

§33x

Xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx před xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxx osobě, xx-xx xx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx účinného uplatnění xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo opatření xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

§33x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 375/2015 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§34

Úkony xxxxxxxxx osoby

(1) Xx právnickou osobu xxxx v xxxxxx xxxxx ten, kdo xx x xxxx xxxxxxxx v řízení xxxx soudem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu. Xxxx xxxxx musí xxxxxxxx xxx oprávnění x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx osobu.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx si xxxx zvolit zmocněnce. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx. Plnou xxx xxx xxxxxx x ústně do xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zmocněnce.

(3) X xxxxxx xxxx xx právnickou xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx úkony v xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx obviněným, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx. Xxxxx xx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, předseda xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxx x provádění xxxxx x xxxxxx řízení xxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx stanoví xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx 7 xxx.

(5) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4 určena xx stanovené xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nelze xxxxxxxxx písemnosti, xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx nelze xxxxxxxxx xxxxx, o xxx xxx mít xxxxxxx xx xx, že xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx nebude xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Usnesení o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx, kdo xx xxxxxxxxxxx opatrovníkem, x nevylučuje-li xx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx osobě.

(6) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx stejná xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxx xx vede xxxxxxx xxxxxx.

(7) Nedostaví-li xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxx soud xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx doručena, xxxx-xx xxxx x xxxxx x hlavnímu xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx právnická xxxxx xxxx upozorněna xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(8) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx-xx jí xxxxx xxxxxxxxxx, písemnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx, xxxxx trestní xxx xxxxxxxxx xxxxx.

§35

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §34 xxxx xxxx na xxxxx obviněné xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestního řádu x xxxxx xxxxxxxx.

§36

Předvolání, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokuta

(1) Jestliže xx xxxxx, xxxxx xx právnickou osobu xxxx úkony xxxxx §34, xxx dostatečné xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxx předvolána.

(2) Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobu xxxx xxxxx xxxxx §34 xxxx. 1, 2 nebo 4, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx řízení nebo xx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, nebo pokud xxx xxxxxxxxxx omluvy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx výzvě, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, kterou xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx státním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxx pořádková xxxxxx xx 500&xxxx;000 Kč. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx opatrovník, lze xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §146a xxxxxxxxx řádu.

§37

Xxxxxxx a xxxxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxx zasedání

(1) Koná-li xx společné řízení xxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx zástupce právnické xxxxx.

(2) Při závěrečných xxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, zúčastněné xxxxx, popřípadě xx xxxxxx zmocněncích, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx fyzické osoby x xxxxxxx osoba. Xxxxxxxx slovo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx.

§37a

Trestní xxxxxx

Xxxxxxxx příkazem xxx právnické xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxx trest,

b) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxx xxx,

x) xxxxx xxxxxx držení x xxxxx zvířat xx xxxx xxx,

x) trest xxxxxx plnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx účasti xx veřejné xxxxxxx xx xxxx xxx,

x) xxxxx xxxxxx přijímání xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxx xxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§37x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 333/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.10.2020

§38

Xxxxx xxxxxx zrušení xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxx xxxxxxxx senátu xxxx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxx trestu xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx odsuzujícího xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx zrušení právnické xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxx zákonem xxxxxxx xxxxxxxxx, registru xxxx xxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxx z tohoto xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx nestanoví xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby se xxx výkonu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx může xx xxxxx xxxxx, xxx xx tom xxxxxxx xxxxxx zájem, xxxx x xxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx likvidátora, který xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x nahradit xx xxxxx xxxxxx.

§39

Xxxxx xxxxxx zákazu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx soutěži

Na výkon xxxxxx xxxxxx plnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx veřejné xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §350 xxxxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§40

Výkon xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dotací a xxxxxxxx

Xx výkon trestu xxxxxx přijímání xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx užije xxxxxxxxxx §350 xxxxxxxxx xxxx x výkonu trestu xxxxxx xxxxxxxx.

§41

Xxxxx trestu xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Jakmile xxxxxx xxxxxx xxxx rozsudek, xxxxxx byl uložen xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx senátu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu, xxx jej na xxx xxxxxxx a x určené xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pokuty xx 500&xxxx;000 Kč. Tuto xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx uložit x xxxxxxxxx, a to xx do xxxx xxxxxxx uložené xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx rozhodnutí podle xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx účinek.

XXXX XXXX

XXXXXXXX USTANOVENÍ X XXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX

§42

(1) Xx-xx právnická xxxxx xxxxx xx území Xxxxx republiky, pro xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxx xx považuje xx xxxxx, která je xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx území xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx XX xxxx 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx justiční xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiné peněžité xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx užijí xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx směřující xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx majetek. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx peněžité xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx hlavě XX xxxx 2 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, o němž xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx jeho xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx sídlo xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx hlavy XX xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráci xx xxxxxx trestních xx xxxxxxx.

§43

§43 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 105/2013 Sb.

§44

§44 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 105/2013 Sb.

§45

§45 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 105/2013 Sb.

§46

§46 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 105/2013 Sb.

§47

§47 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 105/2013 Sb.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

§48

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2012.

Němcová x. x.
Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 418/2011 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2012.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

419/2011 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny x xxxxxx o trestní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx, přijatému Parlamentem xxx 27.10.2011 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 18.11.2011

x xxxxxxxxx xx 6.1.2012

105/2013 Xx., x xxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

141/2014 Xx., kterým xx mění zákon x. 141/61 Xx., x trestním xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 418/2011 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x řízení xxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxx x. 105/2013 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.8.2014

86/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 279/2003 Xx., x xxxxxx zajištění xxxxxxx a xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x účinností od 1.6.2015

375/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx finančním xxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

135/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

183/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 418/2011 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických osob x xxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2016

455/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 40/2009 Xx., trestní zákoník, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2017

55/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Xx., trestní xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx soudním (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 18.3.2017

183/2017 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x některých xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

114/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.6.2020

333/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 141/1961 Xx., x trestním xxxxxx soudním (xxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2020

130/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 40/2009 Xx., trestní xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 45/2013 Xx., x obětech trestných xxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x obětech xxxxxxxxx xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé další xxxxxx

x účinností xx 28.6.2022

Xxxxx jednotlivých právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.