Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2022.


Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
388/2011 Sb.

Vyhláška

§1 §2 §2a §2b §3

Příloha č. 1 - Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek určených osobám se zdravotním postižením, na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek na zvláštní pomůcku

Příloha č. 2 - Dovednosti vodicího psa

Příloha č. 3 - Vzor dočasného průkazu a symboly označení osoby se zdravotním postižením

Příloha č. 4 - Zdravotní stavy, které lze považovat za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace pro účely přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením

Příloha č. 5 - Vzor průkazu a symboly označení osoby se zdravotním postižením

INFORMACE

388

XXXXXXXX

xx xxx 29. xxxxxxxxx 2011

o provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx dávek xxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §37 xxxxxx x. 329/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx dávek xxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx x o xxxxx souvisejících zákonů, (xxxx xxx "xxxxx"):

§1

Xxxxxx xxxxx x xxxx zvláštních pomůcek xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxx, xx xxxxxx x příloze č. 1 x xxxx vyhlášce.

§2

Xxxxxxxxxx vodicího xxx, xxxxx musí xxxxxxxx, xxxx uvedeny v příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

§2a

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxx") je xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx 54 x 86 xx, která je xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx folie.

(2) Xx xxxxxx straně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx uvedeny xxxx údaje:

a) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx průkazu (XX, ZTP nebo XXX/X), xxxxxxxxx xxxxxxxx x symbol označení xxxxx s úplnou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx prakticky xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x příjmení xxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu,

c) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazu,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx 23 x 30 xx.

(3) Na zadní xxxxxx dočasného xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:

x) označení xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxx, xxxxx, xxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx držitele xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) otisk xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx úřední osoby.

(4) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x úplnou xxxx xxxxxxxxxx hluchotou xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx osoby úplně xxxx prakticky xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx.

§2x

Xxxxxxxxx xxxxx, které xxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x příloze č. 4 x této xxxxxxxx.

§2x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 388/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§2x

(1) Průkaz xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") xx vydáván jako xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx 54 x 86 xx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxx průkazu xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (TP, XXX xxxx XXX/X), xxxxxxxxx xxxxxxxx x symbol xxxxxxxx osoby s xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxx osoby xxxxx xxxx prakticky xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx držitele průkazu,

d) xxxx xxxxxxxxx průkazu,

e) xxxxxxxxxx držitele průkazu,

f) xxxxx průkazu.

(3) Na xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:

x) označení krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxxxx, xxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx průkazu; xxxxxxxx xxxxxx nebyl xxxxx §34a xxxx. 1 xxxx. x) zákona xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx "Podpis xxxxx xxxxxxx.".

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxx xxxx odpovídat xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx1).

(5) Xxxx průkazu x xxxxxxx označení osoby x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx anebo xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx nevidomé xxxx xxxxxxx x příloze č. 5 x xxxx xxxxxxxx.

§2x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 116/2014 Xx. x novelizován xxxxxxx xxxxxxxxx x. 337/2014 Xx. x účinností xx 1.1.2015

§3

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2012.

Xxxxxxx:
Xx. Xxx. Xxxxxx v. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 388/2011 Xx.

Xxxxxx xxxxx x typů zvláštních xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx postižením, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx poskytuje xxxxxxxxx xx zvláštní pomůcku

I. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x těžkou xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx, xxxxx je uvedeno x části X xxxx 1 přílohy x xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

x) dodatečná xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, například xxxxx xxxxxxxx, usnadňování xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x uzpůsobením koupelny x XX, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x WC; xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx x s xxxx nezbytně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxx však o xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx.

2. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx postižením, xxxxx je xxxxxxx x xxxxx X xxxx 1 xxxx. x), d), g), x) x k) přílohy x zákonu, xxxx určeny xxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

xxxxxxxxx komponenty xxxxxxxx počítače, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx klávesnice, myš, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ovládání počítače xxxx, xxxxxxx očí xxxx xxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v části X bodě 1 xxxx. a), b), x) xx x) x x) přílohy x xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

x) nájezdové ližiny,

b) xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx plošina, xxxxxx xxxxxxxxx,

x) šikmá xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx rampa, xxxxxx xxxxxxxxx.

4. Osobám se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx X xxxx 1 písm. a) xx x), i), x) x x) přílohy x zákonu, xxxx určeny xxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx.

5. Xxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx X bodě 1 xxxx. a), x), x) xx i), x) x x) přílohy k zákonu, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

xxxxxxxxxxx sedačka, xxxxxx instalace.

II. Xxxxxxxx xxxxxxx určené xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v části X bodě 2 přílohy x zákonu, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx zápisník xxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx postižené,

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pomůcka xxx xxxxxxx postižené x xxxxxxxxxxx; xxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx akustických orientačních xxxxxx, pomůcky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx překážek,

e) xxxxxxxxxxxx elektronická komunikační xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx; xxxxx xx x xxxxxx nebo mobilní xxxxxxxx xx zvětšenou x kontrastní xxxxxxxxxx, xxxxxxxx mobilní telefony xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo hmatovým xxxxxxxx.

2. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx postižením, xxxxx xx uvedeno x xxxxx X bodě 2 xxxx. x) x x) přílohy x zákonu, xxxx xxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxx:

x) xxxxxx xxx,

x) xxxxx stroj pro xxxxxxxx,

x) popisovací xxxxxx xxx nevidomé,

d) xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx čtecí přístroj xxx nevidomé s xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Osobám xx zdravotním xxxxxxxxxx, xxxxx xx uvedeno x části X xxxx 2 xxxx. x) xx x) přílohy x xxxxxx, xxxx určeny xxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx,

x) xxxxxx s hlasovým xxxxxxxx.

4. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxx x xxxxx X bodě 2 písm. x) xx x) přílohy x zákonu, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

x) kamerová zvětšovací xxxx,

x) xxxxxxxxx zvětšovací xxxx.

XXX. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx sluchově xxxxxxxxxx osobám

1. Osobám xx xxxxxxxxxx postižením, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx X xxxx 3 přílohy x xxxxxx, jsou xxxxxx tyto zvláštní xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zvukové signály xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxx x signalizaci xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxx,

x) speciální xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx edukaci x xxxxxxxxx sluchu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx se x xxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx v xxxxx X xxxx 3 xxxx. x) přílohy x zákonu, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx smyčka.

3. Xxxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx X xxxx 3 xxxx. c) přílohy x xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro zrakově xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx; xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx ovládání xxxxxxxxxxx orientačních xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komunikační xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx; xxxxx xx o xxxxxx xxxx xxxxxxx telefony xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx telefony xxxx xxxxxxx xx speciálními xxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx postižené.

4. Xxxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x části X xxxx 3 xxxx. x) x x) přílohy x xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx pomůcky:

a) xxxxxxx xxx poslech xxxxxxxx způsobilého x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x reprodukci xxxxxxxxx xxxx zvukově xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx; xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx přijímač, případně x xxxxxx xxxxxxxxx.

5. Xxxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx X xxxx 3 xxxx. x) a x) přílohy x xxxxxx, je určena xxxx xxxxxxxx pomůcka:

zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; jedná xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx 4X XXX xxxxxxxxx, xxxxxxx fotoaparátem minimálně 2 Xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx 5,8", x xxxxxxxx stabilizací obrazu.

IV. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx interní xxxxxx xxxxxxxxxxx těžké xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxx X. xxxx 4 přílohy x zákonu, xxxx určeny tyto xxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) přenosná rampa,

c) xxxxxxxxx,

x) xxxxxx zdvihací xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx plošina, xxxxxx instalace,

f) xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx úprava xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx montáž, xxxxxxxxx xxxxx ovládání, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx vozíku,

i) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx dveří x xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx spojené s xxxxxxxxxxx koupelny x XX, a xx xxxxxx xxxxxxxxxx prací xxxxxxxxx x rozšířením xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a XX; xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx x x nimi xxxxxxxx xxxxxxxxxxx materiál xx xxxxxx, xxxxxx xxxx o xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, sanitu xxxx.

X. Zvláštní xxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx uvedeno x xxxxx I xxxx 5 přílohy x xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxx x xxxxx X xxxx 5 přílohy x xxxxxx, xxxx určeny xxxx xxxxxxxx pomůcky:

a) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) speciální xxxxxxx xxxxxxx, nikoli xxxx xxxxx dětské autosedačky.

Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce č. 388/2011 Xx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx

Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx

1. Ovladatelnost na xxxxxxx za xxxxx, xx místě. Xxxxx xxxxxxxxxx xx, aby xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx obratech a xxxxx xxxxx xx xxxxx, xx místě.

2. Xxxxxxxxxxxxx xxx na xxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx, xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx vodítku x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx pohyb.

3. Xxxxxx xxx x xxxxx vedle xxxxx xx zrakovým postižením. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx sedni, lehni, xxxxx x xxxx xxxxx xx zrakovým xxxxxxxxxx.

4. Aport. Xxxxx xxxxxxxxxx xx, aby xx upuštěný nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx ruky xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; pes usedne xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx osobou xx zrakovým xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxx.

5. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xx provádí x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx, xx osoba xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xx takového xxxxx, xxx xx ni xxx neviděl. Xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx kolemjdoucí x xxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxxx. Xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x x osobou xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx své xxxxx s xxxxxxx "xx xxx" (xxxxxxxxx xxxx povel, xxxxxxxx xxxxx verbálních možností xxxxx). Xxxxx dovednosti xx, xxx xxx xx xxxxx xxxxx xx zrakovým xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx zavolání. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx rušivé xxxxx (xxxx. xxxx xxx, xxxxxxxx xxxx zvíře, xxxxxx, xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx). Xxx xx přivoláván x xxxxx (xxxxxxxx) i x volného xxxxxx.

7. Xxxxxxx psa xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxx xx xxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx osobu xx xxxxxxxxxx postižením. Nesmí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, projevovat xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx chování. Musí xxx xxxxxxxx, dobře xxxxxxxxxxx, xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx. xxxx xxx xxxxxx x bezprostřední xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Není přípustné xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k obraně xxxx xxxxxxx osoby (xxxx) xxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

8. Chování xxx xxx průchodu xxxxxxxx xxxx. Xxxxx dovednosti xx, xx se xxx nechová xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx agresivně, neobtěžuje xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxx postižením.

9. Lhostejnost xxx vůči zvukovým xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, těžkých xxxxxxxxxx aut, xxxxxxx xxxx. Xxx xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx, xxx xxxx úlek xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby se xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

10. Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xx xxx xxxx osobu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, vozidel, xxx x xxxxxx xxxxxx, kolem xxxxxxx x potravinami, xxxxx x odpadky, xxxxxxxx xxxxxxx, apod. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx soustředění xxxxxx, xxxx se xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx své xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx potřebné x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx postižením

11. Xxxxxxxx x xxxxxxx směru x xxxxx chůze. Xx xxxxx "vpřed" xx xx xxx xx xxxxxx xxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx. Xxx jde xx levé xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, musí xxx xxxx ní, xxx xx xxxx označit xxxxxxxx překážky. Xxx x postroji má xxxxxxxxxx krok, musí xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, nesmí xxxxxx táhnout x xxxxxxxxxx uhýbat xx xxxxx chůze x xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx. Xxx xx musí xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx chůzi xxxxxxxxxx xxx zpomalovat, xxxx-xx x xxxx xxxxxxx xxxxx (vyhýbání xx xxxxxxxxx apod.), xxxx xxxxxxxxx bezpečný x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx.

12. Xxxxx xxxxx xxxxx. Xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx (xxxxxxx xx xxxx a xxxxx xxxxxx). Xx xxxxx "doleva" xxxx "xxxxxx" odbočí xxx xxxxx xxxx, xxxxx xx vyžaduje xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x bezpečné místo xxx odbočení xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx plynule v xxxxx. Na xxxxx "xxxx" xxxxx pes x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx obrat xx xxxxxx xxxx x 180 xxxxxx, xxxxx se po xxxxxx xxxxx a xxxx na xxxxx xxxxx.

13. Xxxxx tempa x xxxxxxxxx chůze. Xxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx" x xxxx chůzi xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxx uposlechnout a xxxxx xxxxxxxx, aby xxx xxxxx stále xxxxxx. Xx xxxxx ,,xxxxxx" xxxx xxx xxxxxxxx. Současně xxxxxxxxx xxxxx x osoba xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx škubnutím xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx - xx povel "xxxx" se xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx na xxxxx xxxxx.

14. Xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx pes xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx chodníku xxx, xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxx. Xxx zastavuje xxxx, x xxxx xx xxxxx o xxxxxxx xx sníženým nájezdem xxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx x xxxx xx na xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zdržovala xx xxxxxxx. Xxxx chybou, xxxxx xxx označí xxxxx z xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

15. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx pes xxxxxxxxx xx xxxxx "převeď" xxxxx, xxxxx xxxx xx směru xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx je xxxxx obejít. Xxx xxxxxxxx vozovku xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx přecházení bezdůvodně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx nejméně x xx nejkratší dobu.

16. Xxxxx po xxxxxxxx. Xxxxxx směrem xxxx xxx xxxxxx xxx, xx xxxxxxx stát xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxx xx další povel. Xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx zpomalí xxxxx chůze. Před xxxxxx směrem xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx nohama na xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx. Po xxxxxxxx xxxxx xx na xxxxx ,xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx schod. Xxx xxxx po schodech xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, podle xxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxx xxxxx psa xxxx xx xxx.

17. Vyhýbání xxxxxxxxx po xxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, pes xxxx xxxxxxxx obchází xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxx, že xxxx nechat xxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx zvolní xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx osobu xx zrakovým xxxxxxxxxx, xx míjí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

18. Vyhýbání xxxxxxxxx xx levé xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxx s xxx xxxxxxxx, xx pes x xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx. Pokud xx při xxxxxxxx xxxxx překážky xxxxxxx xxxx xxx, xx xx xxx x xxxxxx xx zrakovým xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx zpomalí xxxxx.

19. Vyhýbání xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx musí xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx. Pes xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xx jim xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx, lešení, xxxxxx xxxx. Může xx jednat i x xxxxx xxxxxx.

20. Xxxxxxxx xxx úrovní xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxx označit x xxxxxxxx se xxxxxxx překážkám xxx xxxxxx terénu (xxxx x xxxxxxxx, nechráněné xxxxxx, velké xxxxx).

21. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxx., xxxxx osoba xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx míjí xxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx strany xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx postižením xxxxxxxxxx.

22. Jízda na xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxx xx zrakovým xxxxxxxxxx x eskalátoru nebo xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx směrem, x xxxxxxx xxx, aby xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xx xxxxx "xxxxx" nastoupí xxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx zároveň x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Během xxxxx xxx v xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx, xxxxx projevovat strach. Xxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx, xxxxxxx x eskalátoru xxxx xxxxxxxxxxx vystoupí.

23. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx situace. Xxxxxxxx překážka xxxxxx xxxxx šíři xxxxxxxx, xxxx xx pes xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx povel se xx samostatně x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xxx xxxx xxx xxxxxxx zhodnotit xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx. Je xx xxx. "slepá xxxxx", xxx je xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx postižením ohrožena. Xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx "vyveď". Xxx xx xxxx umět xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, obejít xxxxxxxx a xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx. Pes xx xxxxx trase xxxxx cestu xxxx x interiéru (obchodní xxxx, xxxxxxx) xx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

24. Schopnost chůze xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx. Pes xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxx vozovky xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Podle xxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu musí xxx chodec xx xxxxx okraji. Xx xxxxx "xxxx" xx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx terénní nerovnosti. X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx pravé krajnici. Xxx musí xxxx xxxxxxxx bezpečnou xxxxxxxxxx xx xxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxx xx levé, xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx. Xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x na xxxxxxx, kde xx xxxxx xxxxxxx psi, xxxxxxxx xxxx nerovné, xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx dovednosti

25. Xxxxxxxx přechodu xxx xxxxxx. Xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx místo xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx pro xxxxxx - na povel "xxxxxxx" xxxx "zebra" xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zůstává stát, xxxxx xxxxxxxxx povel x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

26. Nalezení xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx "xxxxxx" xxx musí xxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx x nim xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxx rozliší xxxx xxxxxx "xxxxxx", "xxxx". Xx povel "xxxxxx" xxx vyhledává xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx výstupu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx schodů xx xxxx xxx xxxxxxx označit a xxxxxxxx vést (xxx 16). Na xxxxxx xxxxx pes vyhledává xxxxxxxxx i travelátor. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx pes xxxxxxxx označit x xxxxxxxxx (xxx 22).

27. Xxxxxxxx xxxxx. Na xxxxx "dveře" xxx xxxx umět xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jejich xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx, xxx pes zastavil x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx s xxxxxx xxxxxxxx projde, zastaví x počká, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zavře. Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx směru xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx chůze x xxxxxxx projde xxxxxx xxx, xxx xxxx osoba xxxxxxxx xxxxx xx bezpečné xxxxxxx. Xxx xx xxxxx "dveře" nalézá xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx x z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx výtahu x xxxxxxxxxxxx dveře. Pro xxxxxxxx xxxxxxxxx dveří xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx" xxxx "xxxxxx xxxxx".

28. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxx xxx umět xxxxxx zastávku xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Pes xxxxx xxxxxxxxx známky xxxxxxxx xxxx stresu xxx příjezdu xxxxxxxxxx xxxxxxx hromadné xxxxxxx.

29. Xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx "xxxxxxx" pes xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx okraj xxxxxxxx.

30. Xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx otevření xxxxx dá xxxxx "xxxxx" pes vstoupí xx xxxxxx x xx povel "xxxxx" xxxxxx xxxxx u xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx osoby.

Dovednosti xxx xxxxxxxxx x dopravních xxxxxxxxxxxx

31. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx "xxxxx" vyhledá x xxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxx) vozidla. Následuje xxxxx "vpřed" a xx nastoupení xxxxxx xxx na xxxxx "xxxxx" xxxxx xx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxx místo podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx do xxxxx xxx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx "xxxxx" x "xxxxx" xxxxxx místo xxxxx, xxxxxxxxx vpravo x xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxx do xxxxx pes xx xxxxx "dveře" xxxxxxx xxxxx, osoba xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pustí xxxxx postroje a xxxx xxx xx xxxxxxx, xx xxxxx "xxx" xxxxxxx xxx xx vlaku xx xxxxxxx a xxxx. Xxxxx nastoupí xxxxxxxxxx xx xxxx. Xxx xxxx nastupovat klidně, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Pes musí xxx schopen xx xxxxx nastoupit xx xxxx xx určené xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

32. Výstup x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx z tramvaje, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx "dveře" xxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx schodu, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx vozidla x poté xxx xx xxxxx za xxxxxx xx zrakovým xxxxxxxxxx (náležitým způsobem) xxxxxxxxx xxxxx potřeby xxxxx a x xxxxxxx xx situaci. X metra xxxxxxxxx xxx co xxxxxxxxxxxx. Xxx výstupu x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx "xxxxxx" a x vlaku xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxx x xxxx xxxxxxx. Xxx výstupu z xxxx smí xxx xxxxxxx xxxx xx xx pokyn, při xxxxxxxx dveří xxxxxxx x klidu x xxxx na xxxxx.

33. Xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx projevovat xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. V xxxxx x na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx postižením xxxxxxxx xxxxx xx kolejiště. Xx tramvajových ostrůvcích xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx tak, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx ostrůvek xxxxxxxxxxx směrem (nalezení xxxxxxxx xxx chodce, xxxxxx do xxxxxxxx).

Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx

34. Xxxxxxx, lavičky x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx. X xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx potřebné xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxx (xxxxxxx na xxxxx "xxxx"), xxxx xx obchodu, xxxxxx xxxxxxxx prodejního xxxxx, xx xxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx, na xxxxx xxxx. podle potřeb xxxxx.

Příloha x. 3 x xxxxxxxx x. 388/2011 Xx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a symboly xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X. Xxxx xxxxxxxxx průkazu

1. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XX

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxx strana

2. Xxxx xxxxxxxxx průkazu ZTP

Přední xxxxxx

Xxxxx xxxxxx

3. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX/X

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxxxxx osoby se xxxxxxxxxx postižením

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx nevidomé

Xxxxxxx x. 4 x vyhlášce č. 388/2011 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx omezení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx těžkého xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx lze považovat xxxx zdravotní xxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podstatné xxxxxxx xxxxxx xxxxx končetiny,

b) xxxxxxxxxx xxxxxx několika xxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx x xxxxx x xxxx xx xx xxxxx xxxxxx,

x) podstatné omezení xxxxxx xxxxx končetiny,

d) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx dolní končetiny xxxxxxxxxxx 5 xx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx pánevního prstence x závažnou neurologickou xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x často recidivujícími xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx úseků xxxxxx,

x) stavy spojené x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx a onkologických xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikace x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx; x xxxxxxx stupně xxxxxxxxxx poruchy se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x chováním x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, slabostí dvou xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

2. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx postižení xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx považovat tyto xxxxxxxxx xxxxx:

x) anatomická xxxxxx xxxxx končetiny x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, exteriérový xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx a xxxxx,

x) funkční ztráta xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx předloktí,

f) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dolních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prstence,

h) xxxxxxxxx xxxxxx provázené xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx 85% x xxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x rozumět xxxx x xxxx nejlepší xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx úplná xxxxxxxx) x osoby starší 18 xxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx postižení xxxxxx x xxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx ztráta xxxxxx xxxxx Xxxxxxx 40 xx 65 %, x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx zraková xxxxxxx x nejlepší xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxx, kdy xxxxxxx xx menší xxx 6/60 x xxxxxxx xxxxx nebo lepší xxx 3/60, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx 30 až 10 xxxxxx, i xxxx centrální ostrost xxxx postižena,

l) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx ostrost x xxxxxxx, kdy xxxxxxx xx xxxxx xxx 3/60, minimum xxxxx xxx 1/60,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xx opakujícími xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxxxx; x středně těžkého xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, x výrazně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxxxx postižení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, ataxie, mimovolných xxxxxx.

3. Xx podstatné xxxxxxx xxxxxxxxxx pohyblivosti x orientace xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx postižení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pohyblivosti x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx:

x) anatomická xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx uživatel xxxxxxx xxxx odkázanost xx xxxxxxxxx vozík x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx výše,

c) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x úrovni lokte xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx končetiny x úrovni xxxx x xxxxxx,

x) funkční xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ztráta xxxxx xxxxxxxxx,

x) funkční xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx opěrných xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx postižení xxx x xxxx funkčních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx, páteř, xxxxx, končetina,

g) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx provázené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx výška xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx 120 xx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dvou a xxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx orientace xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) celková xxxxxx xxxxxx xxxxx Fowlera 85% a více x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (oboustranná xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx) u xxxxx xxxxxx 18 xxx xxxx,

x) neúplná (praktická) xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxxx se rozumí xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx korekcí 1/60, 1/50 xx xxxxxxxxx se správnou xxxxxxxxx projekcí xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 5 xxxxxx xxxxx centrální xxxxxx, x když xxxxxxxxx xxxxxxx ostrost xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx zraku zahrnující xxxxx od naprosté xxxxxx světlocitu až xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x chybnou světelnou xxxxxxxx,

x) kombinované těžké xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nedoslýchavosti xx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxx xxx 65%, x xxxxxxxxxxx těžká xxxxxx zraku, kterou xx rozumí xxxxxxx xxxxxxx s korekcí, xxx xxxxxxx xx xxxxx než 3/60, xxxxxxx lepší xxx 1/60,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxx hluboká xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xx-xx IQ nižší xxx 50,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx kompetencí, s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxx autistické poruchy x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nonverbální xxxxxxxxxx, těžce xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx odpovědí xxxx xxxxx abnormální xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx okolí,

n) neurodegenerativní xxxxxxxxx s xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx těžkými xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx neuropsychickými xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 5 x vyhlášce x. 388/2011 Sb.

Vzor průkazu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx

X. Vzor průkazu

1. Xxxx xxxxxxx XX

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxx strana

2. Vzor xxxxxxx ZTP

Přední xxxxxx

Xxxxx xxxxxx

3. Xxxx průkazu XXX/X

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxx

X. Xxxxxxx označení xxxxx xx zdravotním postižením

1. Xxxxxx označení osoby x úplnou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx hluchoslepé

3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx č. 5 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 116/2014 Sb. x novelizována právním xxxxxxxxx č. 337/2014 Xx.x účinností xx 1.1.2015

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 388/2011 Xx. xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2012.

Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

356/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 388/2011 Xx., x xxxxxxxxx některých xxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2012

409/2012 Xx., xxxxxx se xxxx vyhláška x. 388/2011 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x poskytování xxxxx osobám se xxxxxxxxxx postižením, ve xxxxx xxxxxxxx č. 356/2012 Xx.

x účinností xx 1.12.2012

333/2013 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 388/2011 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x poskytování xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.11.2013

388/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 388/2011 Xx., x provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2014

116/2014 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx č. 388/2011 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení zákona x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

337/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 388/2011 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x xxxxxxxxxxx dávek xxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

408/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 388/2011 Xx., x provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

57/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 388/2011 Xx., x provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x poskytování xxxxx xxxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.3.2020

442/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 388/2011 Xx., x provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x poskytování xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2022

x oprava xxxx provedená sdělením XX x xxxxxx x. 8/2014 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §7 xxxxxxxx x. 400/2011 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.