Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2022.


Zákon o zdravotnické záchranné službě

374/2011 Sb.

Zákon

Předmět úpravy §1

Základní ustanovení §2

Vymezení některých pojmů §3

Vymezení zdravotnické záchranné služby §4

Dostupnost zdravotnické záchranné služby §5

Součinnost poskytovatelů akutní lůžkové péče při poskytovaní zdravotnické záchranné služby §6

Traumatologický plán poskytovatele zdravotnické záchranné služby §7

Poskytovatel zdravotnické záchranné služby §8

Organizace zdravotnického zařízení poskytovatele zdravotnické záchranné služby §9

Ředitelství §10

Zdravotnické operační středisko a pomocné operační středisko §11

Výjezdové základny §12

Výjezdové skupiny §13 §14 §15

Pracoviště krizové připravenosti §16

Název poskytovatele zdravotnické záchranné služby a označení zařízení zdravotnické záchranné služby, dopravních prostředků a pracovních oděvů členů výjezdových skupin §17

Oprávnění a povinnosti členů výjezdových skupin §18 §19

Činnosti k připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací §20

Zajištění letadel pro zdravotnickou záchrannou službu §21

Financování činnosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby §22

Působnost ministerstva a kraje

Působnost ministerstva §23

Působnost kraje §24

Přestupky

Přestupky fyzických osob §25

Přestupky právnických osob a podnikajících fyzických osob §26

Společná ustanovení k přestupkům §27

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

Další činnosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby §28

Odchodné §28a §29

Zmocňovací ustanovení §30

Přechodná ustanovení §31

Účinnost §32

INFORMACE

374

XXXXX

xx xxx 6. xxxxxxxxx 2011

o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, povinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotnické záchranné xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx událostí1) x xxxxxxxxx situací2) x xxxxx xxxxxxx správy x xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx.

§2

Základní xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx3), x xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx života. Součástí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx službách, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.

§3

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozumí

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdraví xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, úraz xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx prohlubování xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx bez xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx ke vzniku xxxxxxxxxxxx xxxx trvalých xxxxxxxx, případně až x náhlé xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx ohrožující xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx ohrožením xxxxxx xxxxx vzniklé xxxxxxxxxx, xxxx nebo xxxx zhoršení zdravotního xxxxx, které xxxx xxxx bez xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx by mohlo xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx 155 xxxx výzva xxxxxxx xxxxxxxxx střediskem jiné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx lůžkové péče xxxxxxxx dostupný xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx zajistit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxxxxx, odpovídající xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxx ohrožení života,

e) xxxxxxxxxxxxxx neodkladnou xxxx xxxxxxxxxx xxxx poskytovaná xxxxxxxxxx na místě xxxxxx xxxxxxxxx postižení xxxxxx xxxx přímého xxxxxxxx života (dále xxx "xxxxx události") x xxxxx jeho xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

§4

Vymezení xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služba xxxxxxxx xxxx činnosti:

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezodkladný xxxxxx tísňové komunikace xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx 155 x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx základní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx operačního střediska,

b) xxxxxxxxxxxxx stupně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x nejvhodnějším okamžitém xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx výjezdové xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x přesměrování xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) řízení x xxxxxxxxxx přednemocniční xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx integrovaného záchranného xxxxxxx,

x) spolupráci x xxxxxxx poskytovatelem akutní xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k zajištění xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x případě, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pomoc xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx místo události,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče, xxxxxx xxxxxxxxxx neodkladných xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí pacienta,

g) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx sledování xxxxxxxxx základních xxxxxxxxx xxxxxx pacienta během xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, a xx až do xxxxxxxx osobního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníkovi xxxxxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx neodkladné xxxx během xxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx x xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx jinak,

i) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x transplantaci xxxxxxxx, hrozí-li xxxxxxxxx x prodlení x xxxxx-xx přepravu xxxxxxxx xxxxx,

x) třídění xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx odborných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx postižení xxxx x důsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx

(1) Dostupnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xx xxxx xxxxxxx plánem xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx").

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, topografických x xxxxxxxxxx parametrech xxxxx xxxxxxxxxxxx obcí a xxxxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Prahy xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx jednotlivých xxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x nejbližší výjezdové xxxxxxxx x dojezdové xxxx xx 20 xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx základen xx xxxxxxxx xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx xx území kraje xxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx krajem podle xxxxxxxx 5.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx skupinou xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx střediska. Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nenadálých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; v xxxxxx xxxxxxxxx xx poskytovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxx systému podle §11 odst. 4, xx-xx podle okolností xxxx pomoc možná x účelná.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výjezdových xxxxxx xxx xxxxxx, xxxx-xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21.

(5) Na xxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx také poskytovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxxxx kraji.

(6) Xxxx xxxxxxx území xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydává xxxx; xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jednou za 2 xxxx. Před xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx kraje výjezdovými xxxxxxxxxx x xxxx xxxx aktualizací xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s bezpečnostní xxxxx xxxxx a xxxxxx xx k xxxxxx stanovisko Ministerstva xxxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx"). Xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx území xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pro jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx.

§6

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx péče xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx zdravotnickou xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxx povinen

a) zřídit xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx urgentní xxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxx jeho součástí,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx akutních xxxxx xxxxx kontaktnímu místu,

c) xxxxxxxxxxx spolupracovat xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxxxx operačním xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx středisko xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o provozních xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) poskytnout xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby součinnost xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x krizových xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxx pacienta xx xxx xxxx, xxxxx jeho kontaktním xxxxxx xxxx možnost xxxxxxxx pacienta xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx operačnímu středisku xxxx pomocnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Cílový poskytovatel xxxxxx lůžkové péče xx xxxxxxx xx xxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx střediska xxxxxxx xxxxxxxx do xxx xxxx xxxx, xx-xx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx své xxxx xx cílový xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x nepřetržitým xxxxxxxx, xxxxx přijímá xxxxx xx zdravotnického xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx střediska x xxxxxxx pacienta, trvale xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx x xxxxxxx poskytovatelem xxxxxx xxxxxxx péče.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxxx xx poskytovatele xxxxxx lůžkové péče xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§7

Traumatologický xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby

(1) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxx xxxx") stanoví xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x poskytování přednemocniční xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx neštěstí. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx plánu xx přehled x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zdraví xxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx plán xxxxxxx x místních xxxxxxxx x možností x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plánu xxxxx xxxxxxxx 2.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plán, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx jednou xx 2 roky x xxxxx vyhotovení xxxxx xxxxxx xx 30 xxx xxx xxx jeho xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx poskytuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx traumatologického plánu x xxxxx jeho xxxxx xx poskytovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis stanoví xxxxxxxxxxx o obsahu xxxxxxxxxxxxxxxxx plánu x x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§8

Xxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zřízená xxxxxx4), xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služba xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx podílí xxxxx §5 xxxx. 5 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchrannou xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Poskytovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx složkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx1).

§9

Xxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx určené xxx xxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx").

(2) Xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) výjezdové xxxxxxxx x výjezdovými xxxxxxxxx,

x) pracoviště xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx zdravotnické záchranné xxxxxx xxxx i xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zdravotních xxxxxx, jsou-li xxxxxxx.

§10

Ředitelství

Ředitelství xx centrálním xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby x pro činnosti x xxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xx řešení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx, které zajišťuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxx umístěno x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§11

Zdravotnické xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx operačního řízení, xxxxx pracuje x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx komunikace xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx 155.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx

x) příjem x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) převzetí x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx přijatých xx xxxxxxxxxx xxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxx systému x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx2),

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tísňových xxxxx,

x) poskytování xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx do příjezdu xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotnickými xxxxxxxxxx středisky, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) koordinace xxxxxxxx xxxxxxxxx operačních xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx x poskytovateli xxxxxx lůžkové péče,

h) xxxxxxxxxx předávání pacientů xxxxxxx poskytovatelům xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) koordinace xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx uvedeném x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x) x x) x x) x xx xxxxxxxxx zdravotnickému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby si xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vyžádat xxxxx xx xxxxxxxx xx ostatních složek xxxxxxxxxxxxx záchranného systému, x xx xx xxxxxxx předem xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Poskytovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx operačního xxxxxxxxx xxxxxxxx, pracovní xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx zdravotnickém xxxxxxxxx středisku a x pomocném xxxxxxxxx xxxxxxxxx x vymezí xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx operačním xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx středisko xxxxxxx.

(6) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx stanoví

a) obsah xxxxxxxx operačního řízení xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxx naléhavosti xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxx organizačně xxxxxxxxxx řádu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx střediska,

c) komunikační xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, obsahující xxxxxxxxx požadavky na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pomocného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, výjezdové xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx jejich používání.

§12

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx základnou xx xxxxxxxxxx, odkud xx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx operačního xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpravidla xxxxxxxx xxxxxxxxx skupina.

Výjezdové xxxxxxx

§13

(1) Výjezdovou xxxxxxx xxxxx zdravotničtí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záchranné služby xxxxxxx v §4 xxxx. x) x x) až x). Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 2 xxxxx; x členů výjezdové xxxxxxx xxxx poskytovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vedoucího.

(2) Xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na

a) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxx je xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Podle xxxx xxxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx skupiny xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx střediska xxxxxx xx místo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pomoci a xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx skupin xxxxxx xxxxxxxxxxxx pomoci, kde xx xxxxxxx. Výjezdové xxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xx xxxxx události xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Podrobnosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x označení xxxxxx členů x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x hromadným xxxxxxxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§14

(1) Poskytovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx pozemních xxxxxxxxxxx skupin xxxx xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx, který má xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pacientů xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx skupiny xxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xx větě xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a na xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx složení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx skupin, xxxxxxxx začlenění pozemních xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby x rozsah x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxx x předchozím xxxxxxxxx xxxxx, který xx zřizovatelem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby, xxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx začlení xxxxxxx xxxxxxxxx skupiny uvedené x xxxxxxxx 1 xx výjezdových základen x xxxxxxx x xxxxxx pokrytí území xxxxx xxxxxxxxxxx základnami. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§15

(1) Xxxxxxx leteckých xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx také xxxxxxxxxxxxxxx Armády České xxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxx ministerstvem x Ministerstvem obrany. Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx skupiny x xxxxxx xxxxx se xxxxx zákon xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx x Ministerstvo obrany xxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxx výjezdových xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 do xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby x xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx informuje xxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx služby o xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx výjezdových skupin xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Poskytovatelé xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx tyto xxxxxxx xxxxxxxxx skupiny do xxxxxxxxxxx základen x xxxxxxx x plánem xxxxxxx území kraje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Vedoucího xxxxxxx výjezdové xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§16

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx určeno xxx xxxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) psychosociálních intervenčních xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx události xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x výcviku xxx plnění úkolů xxxxxxxxxxxxx zdravotnické záchranné xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx a medicíny xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx resuscitace,

e) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby x xxxxxxxxxxxx záchranném xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zpracovává xxxxx traumatologického xxxxx x xxxxx jeho xxxxx.

§17

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služba", xx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx tvaru xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zřídil. X xxxxx xxxx xxxxxxxx firmě xxxx xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, xxx xx poskytovatel zdravotnické xxxxxxxxx služby, nesmí xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx "xxxxxxxxxxxx záchranná xxxxxx" včetně xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Poskytovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx x pracovní oděvy xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx názvem. Označení xxxxx xxxx první xx nevyžaduje x xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxx leteckých výjezdových xxxxxx xxxxxxxxx x §15 se označí xxxxx slovy "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".

(3) Xxxxxx xxxxxxx "xxxxxxxxxxxx záchranná xxxxxx" včetně tvarů x xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx místě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx označení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2.

Oprávnění x povinnosti xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

§18

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx vstupovat xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx neodkladné xxxx xx cizích xxxxxxx, xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nachází xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Členové xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx to xxxxxx xxxxxxx lidského xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx nebo v xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx a bezprostředně xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx výjezdových xxxxxx xxxx oprávněni, xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx života x xxxxxx, požadovat xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby.

(4) Pokud xxx poskytování xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, odpovídá za xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ledaže xx xx škodě xxxxx x xxxxx xxxx pokud xxxx xxxxx způsobena xxxxxxxxx xxxxxxxx poškozeného.

§19

(1) Členové výjezdové xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx střediska xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výjezdu, x xx xx 2 minut od xxxxxxxx xxxxxx; tím xxxx x xxxxxxx xxxxxxx výjezdové xxxxxxx xxxxxxx právo velitele xxxxxxx rozhodovat x xxxxxxxxx letu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu5).

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx neodkladnou xxxx x xxx tísňové xxxxx. X xxxxx xxxxxxx xx vedoucí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx středisku.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přednemocniční xxxxxxxxxx péče v xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xxxxx xx

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx ohroženy xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx skupiny, xxxx

x) xxxx být xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výjezdové xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx osobními ochrannými xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx vyžaduje.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx výjezdové xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 3, je xxxxxxx xxxxxxxxxx oznámit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx operačnímu xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx přednemocniční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výjezdovými xxxxxxxxx xx jednom xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx zdravotnické xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§20

Činnosti x připravenosti xxxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Činnostmi x připravenosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x krizových xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx zajišťovány xxxxx

x) x přípravě xx řešení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) x přípravě xx společné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx

x) nepřetržitě xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx mimořádné xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx událostí x xxxxxxxxx situací zajišťuje xxxxxxxxxxxx zdravotnické záchranné xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pracoviště xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Úkoly xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx událostí x krizových xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx dokumentů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§21

Zajištění letadel xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx letadel.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kraje x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx využití xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx letadel.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xx povinen xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 2 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx neodpovídá xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx není xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§22

Financování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x činnosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x krizových xxxxxxx xxxx financovány

a) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) ze xxxxxxxx rozpočtu, ze xxxxxxx xx hradí xxxxxxx xx

1. xxxxxxxxxxxx xx řešení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxx vláda xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx hlášeným xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

2. provoz xxxxxxx pro zdravotnickou xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxx krajů, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x) x x),

x to xxxxxxxx xx xxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx ministerstva a xxxxx

§23

Xxxxxxxxx ministerstva

Ministerstvo

a) metodicky xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému x xxxxxx krizového xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx záchranném xxxxxxx a zákona x xxxxxxxx řízení,

c) xxxxxxxxxx přípravu a xxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx k připravenosti xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a krizových xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a koordinuje xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx spojení xxxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx x využívání xxxxxxxxx xxxxxxxxx čísla 155, a xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx kontaktní místa,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xxx přípravě xx xxxxxx xxxxxxxxxxx událostí x xxxxxxxxx xxxxxxx x ostatními ministerstvy x krajskými xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx realizaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x zkvalitňování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx preventivně xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x ediční xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a podílí xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) financuje xxxxxxx xxxxx §22 xxxx. x).

§24

Působnost xxxxx

(1) Kraj xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxxx xxxxxxx xxxxx kraje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; tuto xxxxxxxxx xxxx plní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Kraj xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx, poskytovatelům akutní xxxxxxx péče x xxxxxxxx fyzickým x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

§25

Xxxxxxxxx fyzických osob

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx úmyslně x xxxxxxx x §17 xxxx. 3 užije xx xxxxxxx, dopravním xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx spojení "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služba" xxxxxx tvarů z xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx 250&xxxx;000 Xx.

§26

Xxxxxxxxx právnických osob x podnikajících xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) v xxxxxxx x §17 xxxx. 3 užije xx xxxxxxx, dopravním xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx místě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx slovní spojení "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxx tvarů z xxxx xxxxxxxxxx, nebo

b) x xxxxxxx x §17 xxxx. 1 xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx svoji xxxxxxxx firmu xxxxxx xxxxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" včetně xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx akutní xxxxxxx xxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx 2.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 250 000 Xx x xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

§27

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x závěrečná

§28

Další xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx poskytovat x jiné zdravotní xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx ohroženy činnosti x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§28x

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx pracovníkovi, xxxxx vykonával xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nejméně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx po xxxx 15 xxx x xxxxxx xxxx 50 xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx skončení pracovního xxxxxx u zaměstnavatele, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, pro které xx x xxx xxxx pracovní poměr xxxxxxxx xxxxxx. Pro xxxxx odchodného xx xxxxxxx veškeré xxxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vykonával xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx; xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx odchodného xxxxx xxxxxx.

(2) Pro účely xxxxxxxxxx se do xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxx xxx doba, po xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povolání x xxxxxxx nejméně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx skupiny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 6. xxxx 1992.

(3) Xxxxxxxx výše xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1. Xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 xxx dobu 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx šestinásobek xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx vyplatí xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx výplatu mzdy xxxx platu, xxxxx xx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx v den xxxxxxxx pracovního poměru xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxx xxxxx odchodného se xxxxxxxxx xxxxxxxx výdělkem xxxxxx průměrný měsíční xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx platu xxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx.

§28x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 385/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§29

§29 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 374/2021 Sb.

§30

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxx x xxxxxxxxx §7 odst. 3, §11 odst. 6, §13 odst. 5 x §17 xxxx. 4.

§31

Přechodná ustanovení

(1) Xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx pokrytí xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona. Xx doby vydání xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx základnami xx kraj xxxxxxx xxxxxxxx nepřetržitou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x dojezdovou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx události do 20 minut.

(2) Kraj xx dále xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx zřizovatelem, xxxxxx zákonu xx 10 měsíců xxx xxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx.

(3) Poskytovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx přizpůsobit vnitřní xxxxxxxxxx x označení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx skupin tomuto xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(4) Poskytovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx činnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx střediska do 36 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx povinen xxxxxx xxxxxxxxx místo xx 12 měsíců xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx druhé xxxx §17 xxxx. 3, je xxxxxxx xxxxx xxxx název xxxx obchodní firmu x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx do souladu x tímto xxxxxxx xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§32

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx vyhlášení.

Němcová x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 374/2011 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.4.2012.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

385/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 374/2011 Xx., o xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x některých xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2017

371/2021 Xx., kterým se xxxx zákon x. 48/1997 Sb., o xxxxxxxx zdravotním pojištění x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2022

374/2021 Xx.,&xxxx; xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxx č. 239/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) Xxxxx č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
3) Zákon č. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podmínkách xxxxxx poskytování (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx).
4) §23 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 250/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx územních xxxxxxxx.
5) §54 xxxxxx č. 49/1997 Xx., x civilním xxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.