Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2012.


Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
370/2011 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty Čl. I
Přechodná ustanovení Čl. II
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o daních z příjmů Čl. III
Přechodné ustanovení Čl. IV
ČÁST TŘETÍ - Změna rozpočtových pravidel Čl. V
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o rozpočtovém určení daní Čl. VI
Přechodná ustanovení Čl. VII
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o územních finančních orgánech Čl. VIII
Přechodné ustanovení Čl. IX
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST Čl. X
370
XXXXX
xx xxx 6. xxxxxxxxx 2011,
kterým xx xxxx zákon x. 235/2004 Xx., x dani x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx
Xx. X
Xxxxx č. 235/2004 Sb., o xxxx x přidané xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 635/2004 Xx., zákona x. 669/2004 Sb., zákona x. 124/2005 Sb., xxxxxx č. 215/2005 Xx., xxxxxx x. 217/2005 Xx., zákona x. 377/2005 Sb., xxxxxx č. 441/2005 Xx., zákona x. 545/2005 Xx., zákona x. 109/2006 Sb., xxxxxx č. 230/2006 Xx., zákona č. 319/2006 Sb., zákona x. 172/2007 Sb., xxxxxx č. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 270/2007 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 302/2008 Xx., xxxxxx x. 87/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Xx., xxxxxx č. 489/2009 Xx., zákona x. 120/2010 Xx., zákona x. 199/2010 Xx. x zákona x. 47/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §4 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxx 4, který xxx:
"4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx,".
2. X §5 xxxx. 3 se xxxxx "3" xxxxxxxxx xxxxxx "1".
3. X §26 odstavec 6 zní:
"(6) Xxxxx xxxx xx xxxxxxx dokladu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx osvobozená od xxxx s nárokem xx xxxxxxx daně, xxxx xxx xx xxxxx dokladu xxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxx daně xxxxxxxx xx zdanitelná plnění x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx daně x xxxxxxx na odpočet xxxx xxxxxxxx.".
4. X §28 odst. 2 písm. x), §28 xxxx. 4 xxxx. x), §29 xxxx. 2 xxxx. x), §31 xxxx. 2 xxxx. a), §32 odst. 2 xxxx. a), §34 xxxx. 4 x x §35 xxxx. 2 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx" zrušují.
5. V §36 xxxx. 7 xx xxxxx "x xxxxxxx xxxxxxx daně, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx osvobozenými".
6. X §36x xxxx. 1 xxxx. x) x §36a odst. 2 xx xxxxx "§72 odst. 4" xxxxxxxxx xxxxx "§76 xxxx. 1".
7. X §37 odst. 1 x 2, §38 odst. 4 x x §47 xxxx. 1 xxxx. x) xx číslo "10" xxxxxxxxx xxxxxx "14".
8. X §37 xxxx. 1 x 2 x x §38 xxxx. 4 xx slova "20 x případě xxxxxxxx xxxxx daně xxxx xxxxx 14 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "17,5".
9. X §42 xxxxxxxx 4 xxx:
"(4) X xxxxxxx opravy xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daň x xxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxx xxxx xx xxxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxx vyhlášený Českou xxxxxxx bankou x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx přepočet ke xxx povinnosti xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění. V xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx podle §42 xxxx. 1 písm. x), kdy je xxxxxxx vystaven xxxxxxx xxxxxx doklad podle §45 xxxx. 2, xxx použít i xxxx xxxxxx první xxxxxxxx xxx kalendářního xxxx, ve xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.".
10. X §45 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxxx daňový xxxxxx x opravě xxxxxxx xxxx x xxxx daně nebo x xxxxxx výše xxxx v jiných xxxxxxxxx obsahuje
a) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, dodatek xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
c) obchodní xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx ke xxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxx, sídlo xxxx xxxxx podnikání xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx plnění,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxx, pro kterou xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx,
e) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx daňového xxxxxxx,
x) evidenční xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
g) důvod xxxxxx,
x) xxxxxx xxxx opraveným x xxxxxxxx xxxxxxxx daně,
x) rozdíl mezi xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx,
j) rozdíl xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.".
11. X §45 xxxx. 2 xx věta xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zdanitelná xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx plnění, xxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx plátce xx xxxxxxxx daňovém xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxx x původními xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx částky xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".
12. X §45 xxxx. 3 xxxx. a) xxx:
"x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), x), x) x x),".
13. X §47 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) U zdanitelného xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xx uplatňuje xxxxx daně xx xxxx 17,5 %.".
14. V §47 xx odstavce 3 xx 9 xxxxxxx.
15. §47x, 48 x 48a xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pod čarou x. 27 xx 27x xxxxxxx.
16. X §73 odst. 1 písm. c) xx slovo "xxxx" xxxxxxx.
17. V §73 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx nahrazuje xxxxxx ", xxxx" a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) při xxxxxxx xxxx, xxxxxx plátce xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 4 písm. x), xxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx; xxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxxx.".
18. X §73 odst. 5 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.
19. V §75 xxxx. 4 xx věta xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xx xxxxxxxx kalendářního xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx daně x xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx použití xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx." a xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxx xxxxx v daňovém xxxxxxxx xx poslední xxxxxxxxx xxxxxx kalendářního xxxx, xx kterém xx uskutečnění xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx.".
20. X §77 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx" vkládají slova "xxxx jeho xxxxxxxx".
21. V §77 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxxxxxxx xxx jiné účely xx xxxxxx případy, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odpočet daně x
x) xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx nárok xx xxxxxxx daně xxxx, xxxx
x) krácené xxxx x xxxxxxxx xxxxx majetek použije xxx xxxxx, pro xxxxx nárok xx xxxxxxx daně xxxx, xxxx xxx xxxxx, xxx které xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx.".
22. V §78 se na xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxx daný xxxxxxx byl původně xxxxxx k xxxxxxx x xxxxx ekonomických xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx nezakládají xxxxx na xxxxxxx xxxx".
23. X §78 xxxx. 3 x §78x xxxx. 1 úvodní části xxxxxxxxxx xx slova "xxxxxxx, staveb, xxxx x xxxxxxxxxx prostor" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx73) x v xxxxxxx pozemků".
24. X §78x xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "x xxxxxxxx xxxxxxxxx úpravy xxxxxxx daně" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,".
25. X §78x odstavec 5 zní:
"(5) Xxxxxxx-xx plátce xxxxxxx xxx xxxxxxx účely xxxxx §78 xxxx. 4 xxxx. x) xx x) xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x částce úpravy xxxxxxx daně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 4.".
26. X §78a xx xxxxxxxx 6 xxxxxxx.
27. Xx §78x xx vkládá nový §78x, xxxxx zní:
"§78x
(1) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxx majetku xx xxxxx pro xxxxxx odpočtu daně x uskutečnění xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo poskytnutí xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx ustanovení §78 xx 78c s xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx jednorázově.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §78x xxxx. 1 xxxx 4 x xxxxx roků zbývajících xx xxxxx lhůty xxx úpravu odpočtu xxxx. Do xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx rok, ve xxxxxx xx úprava xxxxxxx xxxx prováděna. Xxxxxxxxxx nároku xx xxxxxxx xxxx xx 0 %, je-li xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, nebo 100 %, xx-xx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxx podléhá xxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx xxxxxx x dlouhodobého xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx ve lhůtě xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, u xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxx, xxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxx nemovitosti xxxx xxxxxxxxxx služby x xxxxx xxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx činností xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx použití xxx účely nesouvisející x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".
28. X §79 xxxx. 2 xx xxxxx "78x" xxxxxxxxx slovem "78x".
29. X §79 xxxx. 2 x 5 xx xxxxx "§78x xxxx. 6" xxxxxxxxx slovy "§78x xxxx. 2".
30. X §88 xxxx. 9 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxx".
31. X §89 xx xxxxxxxx 6 zrušuje.
32. X §89 xxxx. 10 x 13 xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxx.
33. X §90 odst. 1 xxxx. x) a x) se číslo "4" xxxxxxxxx xxxxxx "2".
34. V §90 xxxx. 4 xx slova ", x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx sazby xxxx" xxxxxxx.
35. V §90 xxxx. 5 x 11 se xx konci xxxxxxx x) xxxxx nahrazuje xxxxxx a xxxxxxx x) xx zrušuje.
36. X §92x xx xxxxx "5" xxxxxxxxx xxxxxx "3".
37. X §98 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxx xxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxx xxxxxxx".
38. §103 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§103
Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx dosud xxxxxxxxxxxx xxx
Xxxxx-xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx daně xxxxxxxx x xxxxxxx zajišťovacího xxxxxxx xxxxx pokus xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx subjekt o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x sepíše o xxx xxxxxx záznam.".
39. X §109 xxxxxxxx 2 zní:
"(2) Xxxxxxxx zdanitelného xxxxxx ručí také xx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxx xx xxxx xxxxxx
x) bez xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx25), nebo
x) xxxxxxxxxx zcela xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx účet xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxx xxxxxxxx.".
40. X §110 písmeno x) xxx:
"a) xxxxxxx xxxxxx sazby xxxx, xxxxxxx však x 5 procentních xxxx,".
41. Přílohy x. 1 x 2 se xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 70 x 71 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx č. 3 xx 5 xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x. 1 až 3.
42. X xxxxxxx x. 1 xx xxxxx "3" xxxxxxxxx xxxxxx "1".
Xx. II
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxx daňové xxxxxxxxxx x daně z xxxxxxx hodnoty xx xxxxxxxxx období předcházející xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx zákon x. 235/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
2. Xxx xxxxxx povinnosti x daně x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 1. lednu 2013, xxxxx x pro xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx zákon x. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2013.
3. Xxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxx x odváděním a xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx je xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx samostatně xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x samostatně xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx až xx tomto xxx. X xxxxxx případech xxx u xxxxxxxx xx xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx sníženou xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx sazbu xxxx xxxxxxx od xxxxxx dne; x xxxxxxx xxxxxxx úplaty xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx základu xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx §37 odst. 3 xxxxxx č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. Xxxxxx xx oprávněn x xxxxxx xxxx, poskytnutí xxxxxx spojené x xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxx tepla xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxx období, x xx i x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx skutečné xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
4. Xxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x čištěním, xxxxxxxx zneškodňováním odpadních xxx x xxx xxxxxx tepla xxxx xxxxxx je xxxxxx, xxxxx uskutečnil xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2013, oprávněn stanovit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2013 a xxxxxxxxxx za xxxxxx xx 1. xxxxx 2013 na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2012 xxxx xx xxxxxxx propočtu, xx-xx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx po xxxxx xxx. V xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2013 plátce uplatní xxxxxxxx sazbu xxxx x u spotřeby xx xxxxxx xx 1. ledna 2013 xxxxxxx sazbu xxxx; x případě přijetí xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2013, ze xxxxx vznikla xxxxxxxxx xxxxxxx daň, se xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx každé xxxxxx podle §37 xxxx. 3 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx. Plátce je xxxxxxxx u dodání xxxx, poskytnutí služby xxxxxxx x odváděním x čištěním, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx dodání xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se výhradně x xxxxxx xxxx 1. lednem 2013, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx platnou x xxxxx xxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx skutečné spotřeby xxxxx v xxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 2013.
5. Xxx xxxxxx elektřiny, xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx uskutečnil xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xx 1. xxxxx 2013, xxxxxxx spotřebu xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2013 x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx 1. xxxxx 2013 xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zařízení x 31. xxxxxxxx 2012 xxxx xx xxxxxxx propočtu, xx-xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx až xx xxxxx dni. X xxxxxx xxxxxxxxx xxx u xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2013 xxxxxx xxxxxxx základní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2013 a u xxxxxxxx xx období xx 1. xxxxx 2013 xxxxxxx xxxxx xxxx; v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx před 1. lednem 2013, xx xxxxx vznikla xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx tyto xxxxx xx základu xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx §37 xxxx. 3 xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. Xxxxxx xxx dodání xxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2013, uplatní xxxxxxxx xxxxx daně xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, x to x x xxxxxxx, xxx ke zjištění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxx 1. ledna 2013.
6. Xxxxxxx-xx xxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přiznat xxx na xxxxxxx xxx přijetí xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění x xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, použije xxxxxx pro xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx daně xxxxx §37 xxxx. 1 xxxx 2 zákona x. 235/2004 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx daně xxxxxxx ke xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx pouze xx xxxxxxx daně xxxxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 3 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
7. Vznikla-li xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2013 xxxxxxxxx xxxxxxx daň na xxxxxxx xxx přijetí xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx x xxxxxxx-xx den xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 1. ledna 2013, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x pro xxxxxxx xxxx xxxxx §37 xxxx. 1 xxxx 2 zákona x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx platnou xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx stanoveného xxxxx §37 xxxx. 3 xxxxxx č. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8. Řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxx §47x xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2013, xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
9. V xxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxxx x technického xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxx xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 3 x §78x xxxx. 1 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
10. Pokud xxxxxx xxxxxxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx zdanitelné xxxxxx, x kterého xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §92e xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx přijetí úplaty, xxxxxxx x tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x rozdílu xxxx základem xxxx xxxxx §36 xxxx. 1 xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §36 xxxx. 2 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
XXXX XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxx z xxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x příjmů, ve xxxxx xxxxxx x. 35/1993 Sb., xxxxxx x. 96/1993 Xx., xxxxxx č. 157/1993 Xx., zákona x. 196/1993 Xx., xxxxxx x. 323/1993 Sb., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Sb., zákona x. 114/1994 Sb., xxxxxx x. 259/1994 Xx., xxxxxx x. 32/1995 Sb., xxxxxx x. 87/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 149/1995 Xx., xxxxxx x. 248/1995 Xx., xxxxxx x. 316/1996 Xx., xxxxxx č. 18/1997 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 209/1997 Xx., xxxxxx x. 210/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Sb., xxxxxx x. 111/1998 Xx., xxxxxx x. 149/1998 Xx., xxxxxx x. 168/1998 Sb., xxxxxx č. 333/1998 Xx., zákona x. 63/1999 Xx., xxxxxx x. 129/1999 Xx., xxxxxx č. 144/1999 Xx., xxxxxx x. 170/1999 Xx., zákona x. 225/1999 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 3/2000 Sb., xxxxxx x. 17/2000 Sb., xxxxxx x. 27/2000 Xx., zákona x. 72/2000 Xx., xxxxxx x. 100/2000 Xx., xxxxxx x. 103/2000 Xx., xxxxxx x. 121/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 241/2000 Xx., xxxxxx x. 340/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 117/2001 Xx., zákona x. 120/2001 Sb., zákona x. 239/2001 Xx., xxxxxx č. 453/2001 Xx., zákona x. 483/2001 Xx., zákona x. 50/2002 Xx., xxxxxx x. 128/2002 Xx., xxxxxx x. 198/2002 Xx., zákona x. 210/2002 Xx., xxxxxx č. 260/2002 Xx., xxxxxx x. 308/2002 Sb., xxxxxx x. 575/2002 Sb., xxxxxx x. 162/2003 Xx., zákona x. 362/2003 Sb., zákona x. 438/2003 Sb., xxxxxx x. 19/2004 Xx., xxxxxx x. 47/2004 Xx., zákona x. 49/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 280/2004 Xx., xxxxxx x. 359/2004, xxxxxx x. 360/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Sb., xxxxxx x. 628/2004 Sb., xxxxxx x. 669/2004 Xx., zákona x. 676/2004 Xx., xxxxxx x. 179/2005 Xx., xxxxxx x. 217/2005 Xx., xxxxxx č. 342/2005 Xx., xxxxxx x. 357/2005 Xx., xxxxxx x. 441/2005 Xx., xxxxxx č. 530/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Xx., xxxxxx č. 552/2005 Xx., xxxxxx č. 56/2006 Sb., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., zákona x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 179/2006 Xx., xxxxxx č. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 203/2006 Xx., zákona x. 223/2006 Sb., xxxxxx x. 245/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., zákona x. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 29/2007 Xx., zákona x. 67/2007 Xx., xxxxxx x. 159/2007 Xx., xxxxxx č. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., zákona x. 362/2007 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., zákona č. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 482/2008 Xx., xxxxxx x. 2/2009 Xx., xxxxxx x. 87/2009 Sb., zákona x. 216/2009 Xx., xxxxxx č. 221/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 289/2009 Xx., zákona č. 303/2009 Sb., xxxxxx x. 304/2009 Sb., xxxxxx x. 326/2009 Xx., zákona x. 362/2009 Sb., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx č. 346/2010 Xx., xxxxxx č. 348/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx. x xxxxxx x. 188/2011 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §35c xxxx. 1 xx xxxxx "11&xxxx;604" nahrazuje xxxxxx "13&xxxx;404".
2. V §35x xxxx. 3 xx číslo "52&xxxx;200" xxxxxxxxx číslem "60 300".
3. V §35x xxxx. 4 xx xxxxx "4&xxxx;350" nahrazuje xxxxxx "5 025".
Čl. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx §35x xxxx. 1 x 3 a §35x xxxx. 4 xxxxxx č. 586/1992 Xx., ve znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se použijí xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx kalendářního roku 2012.
XXXX XXXXX
Xxxxx rozpočtových xxxxxxxx
Xx. X
X §36 odst. 3 xxxxxx č. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 26/2008 Xx., xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxx s xxxxxxx ve xxxx 7,2 % xxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx rozpočet".
XXXX XXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 243/2000 Sb., x rozpočtovém xxxxxx výnosu některých xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx fondům (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 483/2001 Sb., zákona x. 387/2004 Xx., xxxxxx č. 1/2005 Xx. x zákona x. 377/2007 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "8,92" xxxxxxxxx číslem "8,29".
2. V §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "8,29" xxxxxxxxx xxxxxx "8,28".
3. X §4 odst. 1 xxxx. x) xx číslo "21,4" xxxxxxxxx xxxxxx "19,93".
4. X §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "19,93" xxxxxxxxx číslem "19,90".
Xx. XXX
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxx xxxxxxxxx podílů xxxx x krajů xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obcí x xxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 243/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.
2. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxx 2013 x xxxxx nebyly převedeny xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx 1. lednem 2013, xx postupuje xxxxx xxxxxx č. 243/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx před 1. xxxxxx 2013.
ČÁST XXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech
Xx. VIII
X xxxxxx č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, xx znění xxxxxx x. 337/1992 Sb., xxxxxx č. 35/1993 Xx., xxxxxx č. 325/1993 Sb., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 311/1999 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Sb., zákona x. 218/2000 Xx., xxxxxx x. 253/2000 Xx., xxxxxx č. 58/2001 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 130/2006 Sb., xxxxxx x. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 230/2006 Xx., zákona x. 130/2008 Xx., xxxxxx x. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx. x xxxxxx x. 30/2011 Xx., §9x včetně xxxxxxx xxx:
"§9x
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxxx finanční xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx. Sídlem Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx.
(2) Specializovaný xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, x to pro xxxx rozsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů podle §6, x výjimkou xxxxxx xxxxxx xxxx, x nichž může xxx současně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx finančních xxxxx; xxx není xxxxxxx příslušnost x xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxx finanční xxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx ředitelství xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xx finančním xxxxxxxxxxxx x celostátní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxx xxxx xxxxxx působnosti finančních xxxxxxxxxxx xxxxx §9, x výjimkou xxxxxx xxxxxx daní, x xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxx není xxxxxxx xxxxxxxxxxx u xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx x územní xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx ředitelství xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx podle §9 x xxxxxxx x. 3 x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x při výkonu xxxxxx xxxx, x xxxxx může být xxxxxxxx místně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 dotčena.
(5) Xxxxxxxx subjektem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí
a) xxxxxxxxx osoba založená xx účelem xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 2 000 000 000 Xx,
x) xxxxx,
x) pobočka xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx x úvěrní družstvo,
x) pojišťovna,
f) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx zajišťovny x jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxx z xxxxxxx státu,
x) xxxx skupiny podle xxxxxx o xxxx x xxxxxxx hodnoty,
1. xx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x) xx x),
2. dojde-li xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx příslušnosti xxxxx xxxxxxxx 9, x xx xx xx xxxxxxxx, xxx x posledního x xxxxx této skupiny xxxxx ke xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10.
(6) Xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx úhrn čistého xxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx upravujících účetnictví xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx daně x xxxxxx. Obratem se xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předchůdcem.
(7) Xxx xxxxx, xxxxxxx x delegaci xxxxxxxxxxxx Specializovaného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a příslušnosti Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx použijí xxxxxxxxxx daňového xxxx x xxxxx, přechodu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx xxx xxxx rozsah xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 2 x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro hlavní xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.
(8) Xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx považuje xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.
(9) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5 písm. x) se xxxxxxxx xx xxxxx podmínek xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx daňového xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zdaňovacího xxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx období xxxx x xxxxxx, xx xxxxxx bylo tohoto xxxxxx dosaženo.
(10) Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx uvedenou v xxxxxxxx 5 písm. x) xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx určení xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxx počínaje xxxxxx xxxx čtvrtého xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx daně x xxxxxx, xx xxxxxx k tomuto xxxxxxx xxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxx se nepřihlíží x případě, že xxxx prvním dnem xxxxxxx zdaňovacího období xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx, xx kterém x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, bude xxxxx dosažen obrat xxxxxxx x xxxxxxxx 5 písm. x).".
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Specializovaného xxxxxxxxxx úřadu xxxxx §9x odst. 2 xxxxxx č. 531/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx ředitelství xxx hlavní xxxxx Xxxxx xxxxx §9x xxxx. 3 xxxxxx x. 531/1990 Xx., x územních xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx zohlední xxxxxxxx obratu xxxxxxxxx x §9x xxxx. 5 písm. a) xxxxxx x. 531/1990 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx hranici xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxxxxx tohoto zákona. Xxxxx se považuje xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX
Čl. X
Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2012, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. I xxxx 2 xx 5, 8, 13 xx 15, 30 xx 37 x 40 xx 42, čl. II xxxx 2, 4, 5, 7 x 8, čl. VI xxxx 2 x 4 x čl. VII xxxx 2, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2013.
Němcová v. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 370/2011 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2012, x výjimkou ustanovení čl. I xxxx 2 xx 5, 8, 13 xx 15, 30 až 37 x 40 xx 42, čl. II xxxx 2, 4, 5, 7 x 8, čl. VI bodů 2 x 4 x čl. VII xxxx 2, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2013.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.