Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2022.


Vyhláška o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí
359/2011 Sb.

Vyhláška

Úvodní ustanovení §1

Vymezení pojmů §2

Způsob, forma a náležitosti vyjádření a parametry přesnosti lokalizačních údajů §3 §4 §5

Způsob zápisu adresy §6

Postup při zápisu údajů do registru územní identifikace, způsob poskytování lokalizačních údajů obcemi a způsob vedení technickoekonomických atributů o územním prvku stavební objekt §7 §8 §9 §10 §11 §12 §13 §14 §15 §16 §17

Úplaty za poskytnutí údajů z registru územní identifikace §18

Způsob a náležitosti zápisu identifikátorů územních prvků a územně evidenčních jednotek §19

Účinnost §20

Příloha č. 1 - Vzory sestavení adresy ve výstupech z registru územní identifikace

Příloha č. 2 - Parametry příjezdového místa pro vjezd vozidel integrovaného záchranného systému

č. 415/2016 Sb. - Čl. II

INFORMACE

359

XXXXXXXX

xx dne 24. xxxxxxxxx 2011

o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx identifikace, xxxxx x xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxx zeměměřický x xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §69 odst. 1 xxxx. a) xx x) xxxxxx x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx registrech, xx xxxxx xxxxxx x. 100/2010 Sb.:

§1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxxx

x) způsob, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x parametry xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx obcemi a xxxxxxxxxx úřady,

d) xxxxxx, xxxxx xxxx a Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx zeměměřickému x xxxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxx") lokalizační xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx evidenčních xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx prvku xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx celkový xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx shromažďování xxxxx xxxxxxxx, jejich vytváření, xxxxxxxxxx x šíření,

g) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx identifikátorů územních xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx jednotek.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Pro xxxxx této xxxxxxxx xx rozumí

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx prvku xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx i kruhovými xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx územního xxxxx x rovině,

b) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zjednodušené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) samostatným xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x které je xxxxxxxxx xxxxx číslo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Mluvnickými xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx evidenční xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx ve xxxxxx xx xxxxxx xxxx.

Xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

§3

(1) Hranice xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx z xxxxx souboru geodetických xxxxxxxxx xxxxxxxx nemovitostí, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx přesností xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxx katastrálního xxxxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx polohopisu xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxx, xx kterých xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxxx xxxx katastrální mapa x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx přesnost xxxxxxx katastrálního území xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx vytváří xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx 1 : 10 000 xxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx polohové přesnosti xxxx 1 : 10&xxxx;000.

(5) Hranice polygonu xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx města Prahy x hranice xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx městské xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mapy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx 1 : 5&xxxx;000.

(6) Hranice xxxxxxxx xxxxx xxxx, vojenského xxxxxx x nadřazených xxxxx vytváří informační xxxxxx xxxxxx identifikace xxxxxxxxxxxxxx z hranic xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx polygonu xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx možno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxxxxx o xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx. Při generalizaci xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx úsečkou xxx, aby x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bodů původní xxxxxxx xx generalizované xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx úřad x závislosti xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(8) Xxxxxx generalizace hranice xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 1 až 5 xxx vztažná xxxxxxx 1 : 10&xxxx;000, 1 : 25 000, 1 : 50 000, 1 : 200 000 x 1 : 1&xxxx;000&xxxx;000.

§4

Definiční bod xxxxxxxx xxxxx leží uvnitř xxxxxx územního xxxxx; xxxxx má územní xxxxx hranici, xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, zpravidla x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx definiční bod.

§5

(1) Definiční xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx x umisťuje xx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxx být xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx vyhovující, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx příslušné xxxxxxx.

§6

Způsob zápisu xxxxxx

(1) Xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterými xxxx xxxxx xxxx nebo xxxxx vojenského újezdu, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxx obce x ulice, x x xxxxxxxxx směrovacím xxxxx.

(2) Xxxxxx xx xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx oddělených xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx:

x) v xxxxxx řádku xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx popisné nebo xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxxx9), xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx uvede xx xxxxx popisné x xxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xx druhém řádku xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx, v Xxxxx název xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx, x Xxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxx, první xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xx neuvádí x xx xxxxxx xxxxx xxxx se uvede xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Název xxxxx xxxx podle odstavce 2 xxxx. x) xx xxxxx pouze xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx x názvem xxxx. Xxxxx se xxxxx xxxxx xxxx ani xxxxx ulice neuvádí, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx uvádí xxxx "x.x.". Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se text "x.xx." xxxxx vždy.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx výstupech x xxxxxxxx xxxxxx identifikace xxxx uvedeny x příloze č. 1 k této xxxxxxxx.

(6) Pro xxxxx xxxxxxxxxx újezdů xx xxxx xxxxxx vojenský xxxxx. Xxxxxxxx směrovací xxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxx vojenských xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Postup při zápisu xxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx lokalizačních xxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

§7

(1) Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx návrhu xxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x rozhodnutích xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxxx základě xxx xxxxx proveden.

(2) Xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

§8

(1) Xxx zápisu xxxxx uvede xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx příslušné xxxx.

(2) Identifikačními xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx

x) xxx ulice, xxxxx přidělí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx identifikace, x

x) xxxxx xxxxx.

§9

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxx ulice xxxxx obec xxxxx xxxxxxxxxxx po svém xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx

x) xxx x název xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx mapy xxxx xxxxxxxxx mapy veřejné xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 zašle obec xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, přednostně xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx požadavky na xxxxx sdělení zveřejní xxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxx definiční xxxx xxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxx identifikace xxx, aby xx xxxx xxxxx napojit xx síť xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx geografických xxx1).

(5) Xxxxxxxxx průběhu xxxxxxxxx xxxx xxxxx, zejména xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx1), se xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx obce.

(6) Při xxxxxx ulice zruší xxxxxxxxxx systém xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx automatizovaně.

§10

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx stavebního xxxxxxx xx

x) kód xxxxxxxxxx objektu, který xxxxxxx informační xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx spolu x xxxxxxxxx číslem xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,

x) číslo popisné xxxx xxxxxxxxx spolu x xxxxxx x xxxxx xxxx, nebo xxxx x tom, xx xx toto xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Ke xxxxxxxxxx xxxxxxx editor xxxxxx typ xxxxxxxxxx xxxxxxx2) x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, pokud existuje.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx3) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx užívání, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, zpravidla xxxxx kolaudačního xxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Způsob využití xxxxxxxxxx objektu xxxxxx xxxxxx současně x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxx x způsobu xxxxxxx xxxxxxxxxx objektu se xxxxxxxxxxxxxx přebírají x xxxxxxxxxxxx systému katastru xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§11

(1) Technickoekonomické xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx více xxxxxxxxxxxx vchodů, zapíše x xxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx xxxx x stavebního xxxxxxx x xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx a podzemních xxxxxxx,

x) xxxx svislé xxxxx xxxxxxxxxx,

x) připojení xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxx xx rozvod xxxxx,

x) xxxxxx vytápění.

§12

(1) Xxxxx a xxx xxxxxxxxx stavebního xxxxxxx odpovídá měsíci x xxxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxxx x xxxx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx užívání xxxxxxxxxx objektu, nebo xxxxxx a xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx do xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx, x kterého xx xxxxxxxxxx, kterým xxxx povoleno jeho xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provedení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úřadem.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx4), xxxxxxxxxxx xxxxxxxx4), xxxxxxxxx ploše4), xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podlaží5) x x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zapíše xxxxxx xxxxx ověřené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečnému xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx stavebního xxxxxxx xxxxxx editor xx 3 pracovních xxx ode xxx, xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx objektu xxxxx.

§13

(1) Je-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx6), xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx bodě x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx stavebního xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx objektu se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxx geodetických informací xxxxxxxx nemovitostí. X xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xx katastru xxxxxxxxxxx nezapisují, se x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §14.

§14

(1) Identifikačními xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx jsou

a) xxx xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxxx identifikace,

b) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x

x) xxxxx xxxxx a číslo xxxxxxxxxx xxxxxx dodatku9), xxxxx xxxxxxxx.

(2) Úřad xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx poštovní směrovací xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx definiční xxx xxxxxxxxx místa xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x ulice. V xxxxxxx, xx xxxxxxx x ulice xx xxxxxxxxxx objektu vhodný xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxx") xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx z xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x adresnímu xxxxx xxxx souřadnice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx místa jsou xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxx místo xxxxxxxxxx xxxx6), zjistí xxxx xxxxx o xxxx definičním xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx popisného xxxx xxxxxxxxxxx.

§15

(1) Xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx obec Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxx příslušného rozhodnutí. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě x xxxxx xx xxxxx s usnesením xxxxxxxxxxxxxx xxxx, kterým xxxx rozhodnuto o xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx části xxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx zveřejní úřad xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

(2) Při xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx obec Ministerstvu xxxxxx název xxxx xxxxx obce, dále xxx a xxxxx xxxx, o xxxxx xxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxx přísluší, x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x vyznačením souvislého xxxxx, xx xxxxxx xxxx obce xxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx mapového xxxx x měřítku 1 : 10&xxxx;000 xxxx xxxxxx či xx podkladě xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx správy. Xxxxxxx-xx xxx vzniku xxxx xxxxx obce x přečíslování xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx jinou xxxx xxxx xxxx, zašle xxxx Ministerstvu vnitra xxx kopii xxxxxxxxxx x xxxxxx přečíslování. Xxxxxxxx objekty, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx evidenční x rámci xxxx xxxxxxxxxx xxxxx obce, xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx obce.

(3) Xxxx o definičním xxxx části obce xxxxx obec Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx formě

a) xxxxxxxxx definičního bodu x souřadnicovém xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx sítě xxxxxxxxxxx (X-XXXX), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx díla x xxxxxxx 1 : 10&xxxx;000 xxxx xxxxxx xx v xxxxxxxxx xxxx veřejné xxxxxx.

(4) Xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx sdělí xxxx Ministerstvu vnitra xxxx xxxxx:

x) xxxxxxx xxxxx části obce,

b) xxx xxxxx obce,

c) xxxx xxxxx části xxxx.

(5) Při xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx části xxxx. Xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx již xxxx xxxxxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxx xxxxx xxxx, xxxx xx xxxx xxxx xxxx žádné xxxxxxxxxx xxxxxx neobsahovala.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx údajů o xxxxx obce xxxxxxxxxxx xx doručení sdělení xxxxx xxxxxxxx 1, x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 5.

(7) Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx doručení sdělení xxxxx xxxxxxxx 6 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxx přidělení xxxx xxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3.

§16

(1) Změnu xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx sdělí xxxxxxxxxx xxxxx úřadu xxxxxxxxxxx xx jejich vzniku, xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx vyhotoví xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx schránky. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx městské části xxxxx statutární xxxxx xxxxx název, údaje x hranicích x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx části.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx původního a xxxxxx xxxxxxx hranic xx vektorové podobě xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; v xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kresbu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx městských xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx trigonometrické xxxx xxxxxxxxxxx (X-XXXX) x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx obvodů nebo xxxxxxxxx částí xxxx xxx bezezbytku skladebné xx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

(5) Při xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx město xxxxx tyto xxxxx:

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx,

x) kód xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) nový xxxxx xxxxxxxxx obvodu nebo xxxxxxx části.

(6) Xxx xxxxx xxxxxxx městského xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx tyto xxxxx:

x) názvy a xxxx městských xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x xxxxxxxxx městských xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Při zániku xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx:

x) název x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx části,

b) údaje xxxxx xxxxxxxx 3 x souvisejících xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx kterých xxxx xxxxxx městská část xxxxxx včleněna.

§17

Při změnách správních xxxxxx v xxxxxxx xxxxx Praze, území xxxxxx x xxxxxxx xxxxx Praze a xxxxx městských xxxxx x xxxxxxx městě Xxxxx postupuje xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx §16.

§18

Xxxxxx za poskytnutí xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx identifikace

(1) Údaje x xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup.

(2) Na xxxxxxxx dat xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx formě xxxxxxxxxx xxxxxxxx souborů, a xx za úplatu 400 Kč xx xxxxx xxxxx.

§19

Způsob a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x územně xxxxxxxxxxx jednotek

(1) Kódy xxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxx 2 xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx číslice,

c) území xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o 3 xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxx 4 xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx8) x nejvýše 4 číslicích,

f) xxxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx8) x nejvýše 4 xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx x 6 xxxxxxxxx xxxxxx kontrolní xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx újezdu x 6 číslicích xxxxxx kontrolní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx obvodu x xxxxxxx městě Xxxxx8) x xxxxxxx 3 xxxxxxxxx,

x) území xxxxxx x xxxxxxx městě Xxxxx x xxxxxxx 3 xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx části v xxxxxxx xxxxx Praze x nejvýše 6 xxxxxxxxx,

x) území xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx členěného xxxxxxxxxxxx města o xxxxxxx 6 xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx x 6 xxxxxxxxx včetně xxxxxxxxx číslice,

n) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 6 xxxxxxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 9 xxxxxxxxx,

x) adresního xxxxx x xxxxxxx 9 xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 5 xxxxxxxxx10).

(2) Kódy xxxxxx xxxxxxxxxxx jednotek xxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxx

x) xxxxx xxxx x nejvýše 6 xxxxxxxxx,

x) ulice x xxxxxxx 7 xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx prvku xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx. Jestliže xx xxxxxxx xxxxx §43 xxxxxx x základních xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx vždy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, jsou-li x xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§20

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2012.

Předseda:
Ing. Xxxxxx x. x.

Příloha x. 1 x xxxxxxxx x. 359/2011 Sb.

Vzory xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx

1. V Praze

a) x řádcích uspořádaných xx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx 1903/14x

xxxxx, xxxxx xxxxxxx/xxxxx orientační x dodatkem, xxxxx xxx xxxxxx

Xxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxx

160 00 Praha 6

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxx uspořádaných za xxxxx

Xxxxxxxxxx 1903/14a, Dejvice, 160 00 Xxxxx 6

2. V územně xxxxxxxx statutárním xxxxx

x) x xxxxxxx uspořádaných xx xxxxxxx

Xxxxxxx x.xx. 1

xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx

Xxxx-xxxxx

xxxx xxxx

602 00 Xxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) x řádcích xxxxxxxxxxxx xx xxxxx

Xxxxxxx x.xx. 1, Xxxx-xxxxx, 602 00 Brno

3. X xxxxx, xxx se xxxxx xxxxxx xxxxxx x název obce xxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxx xxxx

x) x řádcích xxxxxxxxxxxx xx sloupci

Lhenická 1120/1

xxxxx, xxxxx popisné/číslo xxxxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxxxxx 2

xxxx obce

370 05 České Xxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, obec

b) x řádcích xxxxxxxxxxxx xx sebou

Lhenická 1120/1, Xxxxx Xxxxxxxxxx 2, 37005 Xxxxx Budějovice

4. X xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xx shodný x názvem xxxxx xxxx

x) x řádcích xxxxxxxxxxxx xx sloupci

Žamberecká 339

xxxxx, xxxxx xxxxxxx

516 01 Xxxxxxx

xxxxxxxx směrovací xxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx

Xxxxxxxxxx 339, 516 01 Xxxxxxx

5. X xxxxx, kde xx xxxxxxx uliční systém x název xxxx x xxxx části xxxxxx shodné

a) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx

Xxxxx Adršpach 13

část xxxx, xxxxx xxxxxxx

549 57 Adršpach

poštovní xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) v xxxxxxx uspořádaných xx xxxxx

Xxxxx Xxxxxxxx 13, 549 57 Xxxxxxxx

6. X xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx a xxxx xxxxx xxxx shodné

a) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx sloupci

č.p. 111

označení xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx

503 33 Praskačka

poštovní xxxxxxxxx číslo, xxxx

x) x řádcích xxxxxxxxxxxx xx sebou

č.p. 111, 503 33 Xxxxxxxxx

Příloha x. 2 x vyhlášce x. 359/2011 Xx.

Xxxxxxxxx příjezdového xxxxx xxx vjezd xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxx šířka
Průjezdná xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx sbor České xxxxxxxxx
3,5 x
4,1 m
zdravotnická xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
3,0 x
3,0 x

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Dodatky xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx byl použit xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem x. 415/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 359/2011 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2012.

Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

415/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx x. 359/2011 Sb., x xxxxxxxxx registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x nemovitostí

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

409/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 359/2011 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x nemovitostí, xx xxxxx vyhlášky x. 415/2016 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) §4a xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx č. 200/1994 Xx., x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 319/2004 Sb. x xxxxxx x. 380/2009 Xx.

2) Příloha č. 3 xxxxxxxx x. 26/2007 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 265/1992 Xx., x zápisech xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx práv x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 344/1992 Xx., o katastru xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky (xxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx vyhlášky č. 164/2009 Sb.

3) Příloha č. 4 xxxxxxxx x. 26/2007 Xx.

4) XXX 73&xxxx;4055 Xxxxxxx obestavěného xxxxxxxx xxxxxxxxx stavebních xxxxxxx.

5) ČSN 73&xxxx;4301 Xxxxxx xxxxxx.

6) §42 xxxx. 4 xxxxxx x. 111/2009 Xx.

7) §3 zákona x. 36/1960 Xx., x xxxxxxx členění xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 71/1969 Xx.

8) Xxxxxxx Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx č. 471/2002 Sb., x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx (XXXXXX), Číselníku xxxx x pověřeným xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) x Číselníku xxxxxxxxx xxxxxx xx. x. Xxxxx (XXXXXX).

9) §5 odst. 2 vyhlášky č. 326/2000 Sb., x xxxxxxx označování ulic x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxxx ohlášení x xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx čísel x dokladech potřebných x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 193/2001 Xx. x vyhlášky x. 147/2015 Xx.

10) §2 xxxx. 4 xxxxxxxx x. 59/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 491/2001 Xx., x volbách xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 452/2013 Sb.