Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.01.2018.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.05.2011 do 10.01.2018.


Vyhláška o předkládání informací platebními institucemi, institucemi elektronických peněz, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a vydavateli elektronických peněz malého rozsahu České národní bance

142/2011 Sb.

Předmět úpravy §1
Vykazující subjekt §2
Vymezení pojmů §3
Předkládané výkazy §4
Společná ustanovení pro sestavování výkazů §5
Předkládání dalších informací do seznamů nebo registrů vykazujících subjektů §6
Způsob a forma předkládání výkazů §7
Opravy a změny ve výkazech §8
Zajištění organizačních předpokladů pro předkládání výkazů §9
Zrušovací ustanovení §10
Účinnost §11
Příloha č. 1 - Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů předkládaných platebními institucemi a institucemi elektronických peněz České národní bance
Příloha č. 2 - Obsah informací předkládaných České národní bance k zápisu poboček a obchodních zástupců do seznamů nebo registrů vykazujících subjektů
142
XXXXXXXX
xx dne 13. xxxxxx 2011
x xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx elektronických xxxxx, poskytovateli platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozsahu Xxxxx xxxxxxx bance
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §142 xxxxxx x. 284/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 139/2011 Xx., x xxxxxxxxx §27 xxxx. 2 a §52k xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx x xxxxx §41 odst. 4 xxxxxx č. 6/1993 Xx., o Xxxxx xxxxxxx bance, xx xxxxx xxxxxx x. 57/2006 Xx.:
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx a způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
§2
Xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx:
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, která je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxx1),
x) instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx institucí xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx instituce, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,
d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a zahraniční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x xxxxxxxxx státu2) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx náleží xx xxxxxxx finančních xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx ve Společenství3),
x) poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§3
Xxxxxxxx xxxxx
Xxx účely xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx údajů, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx vazby,
x) kontaktní osobou xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předkládá xxxxxx České xxxxxxx xxxxx, x
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx údaje x elektronické xxxxxx, xxxxx xxxx připojeny x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
1. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x umožňují xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
2. xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zabezpečovacích značek, xxxxx označující xxxxx xxxx udržet xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x
3. xxxx x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx, připojeny xxxxxxx xxxxxxxx, xx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dat.
§4
Předkládané xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) a x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx:
x) PLT(ČNB) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx",
x) XXX(XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx finanční platební xxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx",
x) XXX(XXX) 30-04 "Hlášení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz",
d) XXX(XXX) 40-04 "Xxxxxxx x přípustných aktivech x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vydaných xxxxxxxxxxxxxx peněz" a
x) XXX(XXX) 50-04 "Xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz".
(2) Xxxxxxxxxx subjekt xxxxx §2 xxxx. c) x d) sestavuje x xxxxxxxxx tyto xxxxxx:
a) PLT(ČNB) 15-04 "Xxxxxxxxxx rozvaha xxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx",
x) PLT(ČNB) 25-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx",
x) XXX(XXX) 30-04 "Hlášení x kapitálu platební xxxxxxxxx/xxxxxxxxx elektronických xxxxx",
x) PLT(ČNB) 40-04 "Xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x objemu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz" x
x) XXX(XXX) 50-04 "Xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx".
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 písm. x) sestavuje a xxxxxxxxx xxxxx XXX(XXX) 70-04 "Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx".
(4) Vykazující xxxxxxx podle §2 xxxx. x) a x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx výkaz XXX(XXX) 40-04 "Hlášení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx platebních xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx".
(5) Poskytuje-li xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §2 xxxx. x) x x) České xxxxxxx bance xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a), x) a x) x obdobném rozsahu xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkazů x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance4), xxxxxxxxx x předkládá xxxx výkazy:
x) XXX(XXX) 30-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx",
x) XXX(XXX) 40-04 "Xxxxxxx x přípustných xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x
x) PLT(ČNB) 19-04 "Vybrané údaje x xxxxxxxx xxxxxx".
§5
Společná xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x obsahová xxxxx xxxxxx xxxxx §4 xx uvedena x příloze č. 1 k xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx podle §4 xxxxxxxxx vykazující subjekt x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 10. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx 4. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx sestavování xxxxxx přiměřeně xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vedení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx5) nebo x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx6).
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxx je xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx vyjádřené x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx, které xxxxxx xxxxxxxx x kurzech xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx kurzem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx kurzem xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx dolaru xxxx xxxxxxxx měně xxxx. X xxxxxxx údajů xx xxxxxx XXX(XXX) 30-04 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx kurzy xxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry7).
(5) Xxxxxxxxxx subjekt xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxx ke xxx sestavení xxxxxx.
§6
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx informací do xxxxxxx nebo registrů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx8) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x obchodních xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx registrů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem9) založeným xx xxxxxxxxxxxxxx certifikátu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vypracování xxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.
(2) Xxxxx informací xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx registrů xxxxx odstavce 1 xx xxxxxx x příloze č. 2 k této xxxxxxxx.
(3) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx Xxxxx národní banka xxxxxxxxxxx vykazujícím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx ke vzniku, xxxxxx xxxx změně xxxxxxxxxxx zaznamenávané do xxxxxxx nebo registrů x xxxxxxxxxxxx subjektů.
(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx o vydávání xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx poskytování xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx x vydavatelů xxxxxxxxxxxxxx peněz malého xxxxxxx10).
§7
Způsob x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance výkazy xxxxx §4 x xxxxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX), xxxxx xx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový přístup,
x) vlastní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx (EDI/EDIFACT), nebo
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxx služby Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx sběr dat (XXXX-XX).
(2) Datové xxxxxx zasílané xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Datové xxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím aplikace xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx vykazující xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§8
Xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx
(1) Xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výkaz x xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx výkazech xxxx xxxxxx x xxxxxx časovým xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx auditorem, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x opravenými xxxxx, nejpozději do 15 dnů xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx oprava xxxxxxx údaje v xxxxx výkazu xxxx xxxxxxxx k dalším xxxxxxx obdobím, xxxxxx xxxxxxxxxx subjekt též xxxxxxx xxxx navazující xxxxxx.
(3) Opravené xxxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 České xxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxx x §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxx x obsahu x xxxxxx xxxxxx.
§9
Zajištění xxxxxxxxxxxxx předpokladů xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx pomocí xxxxxxxx xxxxxxx x §7 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x), xxxxx Xxxxx národní xxxxx
a) jména x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
b) adresu xxxxxxxxxx, telefonní číslo x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x
c) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx subjekt xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx zbytečného odkladu x změnách xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.
§10
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx č. 375/2009 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, poskytovateli xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxx xxxxx, se xxxxxxx.
§11
Účinnost
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx.
Guvernér:
Xxx. Xxxxxx, Xx.X., x. x.
Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 142/2011 Xx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx výkazů xxxxxxxxxxxxx platebními xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx elektronických xxxxx Xxxxx národní xxxxx
Xxxxx: PLT(ČNB) 10 - 04
Xxxxx: Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx instituce/finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxx:
Xxxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx podle přílohy č. 1 xxxxxxxx x. 501/2002 Xx., kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx institucemi, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx. X položek xxxxxx, xxxxxxxxxxxx hmotného a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx jsou xxxxxxxxxx souhrnně xx xxxxxxxx činnost x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxx v §8 xxxxxx x. 284/2009 Xx., x platebním xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "zákon") x x případě instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §46 xxxx. 2 písm. x) x dále x §46 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §46 xxxx. 2 xxxx. a) x x) zákona, x xxxxxxxxxx jsou vykazovány xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxx xxxx xxxxxxxx uvedené x §46 xxxx. 2 písm. x) x x) a xxxx x §46 xxxx. 2 xxxx. x) a x) xxxxxx, pokud souvisejí x xxxxxxxxx uvedenými x §46 xxxx. 2 xxxx. x) x x) zákona. Xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx období x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x opravné položky x oprávky, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx.
Výkaz: PLT(ČNB) 15 - 04
Xxxxx: Xxxxxxxxxx rozvaha xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxx:
Výkaz obsahuje xxxxxxxxx aktiv x xxxxx podle přílohy č. 1 xxxxxxxx x. 500/2002 Xx., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx účetní xxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx písmen x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, rezervních xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx jsou xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §8 xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §46 xxxx. 2 písm. c) x xxxx v §46 odst. 2 xxxx. d) x x) xxxxxx, pokud xxxxxxxxxxx s činnostmi xxxxxxxxx x §46 xxxx. 2 xxxx. x) x b) xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx uvedené x §46 xxxx. 2 xxxx. x) x x) a xxxx x §46 odst. 2 písm. x) x x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx uvedenými x §46 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxxxx. Položky xxxxx jsou xxxxxxxxxx x poslednímu dni xxxxxxxxxxx období v xxxxxx xxxxxxx nekompenzované x xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, samostatně jsou xxxxxx uváděny xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.
Xxxxx: XXX(XXX) 20 - 04
Název: Xxxxxxxxxx výkaz zisku x xxxxxx finanční xxxxxxxx instituce/finanční instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
Obsah:
Xxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxxx, nákladů, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx zisku, xxxx xxxxxx podle přílohy č. 2 xxxxxxxx x. 501/2002 Xx. X xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x podílů x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx detailní xxxxxxxxx. Xxxxx jsou xxxxxxxxxx souhrnně xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx za poskytování xxxxxxxxxx služeb, xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §8 xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxx x §46 odst. 2 xxxx. c) x xxxx v §46 odst. 2 xxxx. x) x x) zákona, xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §46 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje xx vydávání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx v §46 xxxx. 2 xxxx. a) x x) x dále x §46 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxxxx, xxxxx souvisejí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §46 xxxx. 2 xxxx. a) a x) zákona. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx: PLT(ČNB) 25 - 04
Xxxxx: Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x ztráty xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce/nefinanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxx:
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx x xxxxx a xxxxxxxx zisku xxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 2 xxxxxxxx x. 500/2002 Xx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx položky xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx vyhláškou. Xxxxx xxxx vykazovány xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x samostatně xx xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §8 xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §46 xxxx. 2 xxxx. c) x xxxx x §46 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxxxx, xxxxx nesouvisejí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §46 odst. 2 xxxx. x) x x) xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §46 xxxx. 2 xxxx. x) x x) x xxxx v §46 xxxx. 2 xxxx. d) a x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx s činnostmi xxxxxxxxx x §46 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx: XXX(XXX) 30 - 04
Xxxxx: Hlášení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz
Xxxxx:
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx č. 141/2011 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, institucí elektronických xxxxx, poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x vydavatelů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. X části xxxxxxxx xx kapitálu sleduje xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx hlavy XX xxxxx xxxxx vyhlášky č. 141/2011 Sb. k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxx propočtu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx č. 141/2011 Sb. x přebytek xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Zde xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx údaje za xxxxxxxxxxxxx období xxxxx x poslednímu dni xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Části xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jednotně, x xxxxx týkajících se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx platební činnosti xxxx jenom tu xxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxx podle vyhlášky č. 141/2011 Sb., který je xxxxxxxxxx subjekt oprávněn xxxxxx. Xxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx požadavku x elektronickým xxxxxxx x xxxxx.
Výkaz: XXX(XXX) 40-04
Xxxxx: Xxxxxxx x přípustných xxxxxxxx x objemu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx elektronických xxxxx
Xxxxx:
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx x vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx, xxxxx jim xxxx xxxxxxx za xxxxxx provedení platební xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx odpovídají xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx být xxxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx rizikem. Samostatně xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx tabulky x. 2 přílohy č. 20 x xxxxxxxx č. 123/2007 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podnikání xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx podle xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx uvádějí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uskutečněných x jednotlivých xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx elektronických peněz x xxxxxxxxxx elektronických xxxxx malého xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx sledovaného xxxxxxxxx.
Xxxxx: XXX(XXX) 50-04
Xxxxx: Hlášení x xxxxxxxxxxx struktuře xxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxxxxx elektronických xxxxx
Xxxxx:
Xxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx struktuře, orgánech, xxxxxxxxxxxxx, akcionářích, kvalifikovaných xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx základní xxxxxxxxxxxxx xxxxx x vykazujícím xxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx x ostatní státy, xxxx základní identifikační xxxxx, pracovní xxxxxx x xxxxx o xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx identifikační xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx pracovní oblasti x údaj o xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx pracovníků, xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x kvalifikovaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx právnických xxxxxxx.
Xxxxx: PLT(ČNB) 19-04
Xxxxx: Vybrané xxxxxxx x účetních xxxxxx
Xxxxx:
Výkaz xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zisku x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx elektronických xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Údaje xx xxxxxxx souhrnně xx veškerou xxxxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx jsou v xxxxxxx platební instituce xxxxxxxx xxxxxxx x §8 xxxxxx x x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxx v §46 xxxx. 2 písm. x) a xxxx x §46 xxxx. 2 xxxx. d) x x) xxxxxx, xxxxx nesouvisejí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §46 xxxx. 2 xxxx. a) a x) xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §46 xxxx. 2 písm. x) x x) a xxxx x §46 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxxxx, pokud xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §46 xxxx. 2 xxxx. x) x b) xxxxxx.
Xxxxx: PLT(ČNB) 70-04
Xxxxx: Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vydaných xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxx:
Výkaz xxxxxxxx celkový objem xxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x celkový objem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx sledovaném xxxxxx xx činnosti xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx č. 2 k xxxxxxxx x. 142/2011 Xx.
Xxxxx xxxxxxxxx předkládaných Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x obchodních xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx vykazujících xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektů xxxxxxxx
x) xxxxxxxx identifikační xxxxx o xxxxxxxxxxx, xx. v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx. v xxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, tituly xxxx x xx jménem, xxxxx narození, adresu xxxxxxxx,
b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx, xxxx. pobočkách, xx. jejich xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx) a xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobou, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, tj. jejich xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, adresu xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxxx ho xxxx xxxxxxxxx,
x) základní xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx právnickou xxxxxx, xxxx. obchodních xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx právnickými xxxxxxx, xx. pořadové xxxxx, identifikační číslo xxxxx, obchodní firmu x adresu xxxxx,
x) údaje x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx. xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jméno xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x tom, xxx xx xxxxx x xxxx záznam, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx záznamu xxxx xxxxx xxxxxxx,
x) kontaktní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx datovou xxxxxx.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 142/2011 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 27.5.2011.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.
Právní xxxxxxx x. 142/2011 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 370/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 13.1.2018.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) §17a xxxx. 2 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 230/2009 Sb.
2) §2 xxxx. 2 písm. x) zákona x. 284/2009 Xx., o xxxxxxxxx styku.
3) Xxxxxxx X xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx instituce (X.12) xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2223/96 xx xxx 25. června 1996 o Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx ve Xxxxxxxxxxxx.
4) §4 xxxxxxxx x. 276/2010 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
5) Xxxxx č. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Vyhláška č. 500/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x soustavě xxxxxxxxxx účetnictví, ve xxxxx pozdějších předpisů.
Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx provádějí některá xxxxxxxxxx zákona č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1606/2002 xx xxx 19. xxxxxxxx 2002 x uplatňování mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx.
7) §53 xxxxxxxx x. 123/2007 Xx., o pravidlech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bank, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x obchodníků x xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) §2 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 284/2009 Xx.
9) §2 xxxx. b) zákona x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
10) §49 xxxxxxxx x. 141/2011 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx elektronických peněz, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxx xxxxxxx.