Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2021.


Vyhláška o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu
108/2011 Sb.

Vyhláška

Základní ustanovení §1

Druhy měřicích zařízení §2

Přiřazení příslušného typu měření §3

Interval měření plynu §4

Údaje z měření plynu §5

Zpracování údajů z měření plynu §5a

Podmínky pro měření plynu §6

Měřicí zařízení §7

Předávání výsledků měření a jejich uchovávání §8

Způsob stanovení výše náhrady škody při neoprávněném odběru, dodávce, přepravě, uskladňování, anebo distribuci plynu §9

Měření fyzikálních a chemických parametrů plynu §10

Přechodné ustanovení §11

Zrušovací ustanovení §12

Účinnost §13

Příloha č. 1 - Přepočet objemových jednotek množství plynu na energii

Příloha č. 2 - Výpočet množství neoprávněně odebraného plynu

Příloha č. 3 - Výpočet množství neoprávněně odebraného plynu, pokud nejsou známy štítkové příkony a počty plynových spotřebičů

Příloha č. 4 - Vzorec pro výpočet maximální technicky dosažitelné hodinové dodávky plynu plynovodem

Příloha č. 5 - Předepsané hodnoty fyzikálních a chemických parametrů určujících kvalitu plynu

INFORMACE

108

XXXXXXXX

xx xxx 14. xxxxx 2011

x xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx uskladňování, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx neoprávněné xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx stanoví xxxxx §98a xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x energetických xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 158/2009 Xx.:

§1

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx místě xxxxxxxxxxx xxxxxx množství x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, regulaci xxxxxxx xxxxx, měření fyzikálních x chemických parametrů xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx jeho dodávky x xXx nebo XXx a přenos xxx do xxxxxxxxxx. Xxxxxx místo xx xxxxxxxxx

x) mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. výrobnou xxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxxxx místem,

b) xxxx xxxxxxxxxxx soustavou a

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. výrobnou xxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jimiž xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx zemní xxxx nebo xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxxxx xxxxxx,

x) mezi xxxxxxxxxx xxxxx x

1. plynárenskou xxxxxxxxx jiného xxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) mezi xxxxxxxx xxxxx a xxxxx výrobnou xxxxx.

(2) Xxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx v m3 xx xxxxx ve xxxxx xxxxxxxx místech x výjimkou xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soustavou xxxx zásobníkem xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxx 15 xX a xxxxx 101,325 xXx xxx xxxxx xxxx (xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x = 0). Xxxxxx xxxxx v xXx/x3 x Xxxxxxx xxxxx x xXx/x3 xx xxxxx při xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 15 xX.

§2

Druhy xxxxxxxx zařízení

(1) X xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx podle §1 xxxx. 3, které xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx množství plynu xx měřicí interval, x to

1. x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxx A"), které xx xxxx xxxx xx xxxxxx zařízení x xxxxxxxx xxxxx xx 1 xxxxxx (xxxxxx xxxx X1) x na xxxxxx xxxxxxxx s přenosem xxxxx xx 24 xxxxx (měření typu X2); o xxxx xxxxxx X1 a X2 rozhoduje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soustavy, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

2. x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxx X"),

x) xxxxxxxxx měření xxx xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx záznam xxxxxxx množství plynu xx měřicí xxxxxxxx (xxxx xxx "měření xxxx S"),

c) xxxxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxx, a xx

1. x měsíčním xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxx CM"),

2. x jiným xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxx X").

(2) X xxxxxx spalného xxxxx xx používá xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx měření xxxxxxxxxxx a chemických xxxxxxxxx xxxxx.

§3

Přiřazení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx

(1) Měřením xxxx X xx vybavují xxxxxx xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxx soustavou x

1. xxxxxxxxxx plynárenskou soustavou,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx soustavou x

1. zahraniční plynárenskou xxxxxxxxx,

2. jinou distribuční xxxxxxxxx (s výjimkou xxxxxxxxxxx propojů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx),

3. výrobnou plynu,

4. xxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx míst

1. xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. x ročním xxxxxxx xxxxxx než 52&xxxx;500 XXx,

x) mezi xxxxxxxxxx xxxxx x

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxx plynu,

3. xxxxx xxxxxxxxxx plynu,

e) xxxx výrobnou plynu x jinou xxxxxxxx xxxxx.

(2) Měřením typu X xxxx X xx měřeno xxxxxxxx xxxxx x odběrném xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nad 630 XXx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx nízkotlaké xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx vyšším xxx 2&xxxx;100 XXx xx 52&xxxx;500 XXx xxxxxx.

(3) Měřením typu X xxxx být xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx ekonomicky xxxxxx xxxxxxxxxx měření xxxx X xxxx X.

(4) Xxxxxxx xxxx XX xx měřeno xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx nízkotlaké xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx odběrem xx 630 XXx do 2&xxxx;100 MWh xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx nejsou x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vybavena xxxxxxx xxxx X, X xxxx S.

(5) Xxxxxxx xxxx X xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxx osazena xxxxxxx xxxxxxxxx typu X xxxx X x x xxxxxxx xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxx, xxx je xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x). O xxxxxxx xxxxxxxx zařízení xxxx X xxxx X xxxxxxxxx příslušný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ke xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(7) V případě xxxxxxxxx průběhového x xxxxxxxxxxxxx typu měření x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx typů xxxxxx XX x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx1) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

§4

Xxxxxxxx xxxxxx plynu

(1) X xxxxxx xxxx X xx

x) základní xxxxxx interval 1 xxxxxx; u xxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx na čas 06:00:00 x konec xx čas 07:00:00 xxxxxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx naměřených xxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxx.

(2) X xxxxxx xxxx X xx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 1 hodina; x první xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx čas 06:00:00 x xxxxx na xxx 07:00:00 xxxxxxxxxxxxx xxx,

x) základní xxxxxxxx xxx zpracování x xxxxxx naměřených údajů x xxxxx měřicího xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxx1).

(3) X xxxxxx xxxx X xx

x) xxxxxxxx měřicí xxxxxxxx 1 xxxxxx; u xxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx na xxx 06:00:00 x xxxxx xx xxx 07:00:00 plynárenského dne,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxx následujících, nejpozději xxxx za 14 xxxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxx xxxx XX xx základní interval xxx zpracování naměřených xxxxx xxxxxxxx zařízení 1 xxxxx.

(5) X xxxxxx typu X xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jedenkrát xx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx sobě xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 14 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

§5

Xxxxx x xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx z xxxxxx plynu xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x3, kWh.m-3, xXx, XXx nebo x x3.x-1, xX x MW. Přepočet xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx přepočtu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx měřicím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx provozovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xx xxxxxxx údajů x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx odečtené x měřicího xxxxxxxx x předané xxxxx xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx na základě xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x předcházejících xxxxxxxx,

1. x xxxxx odečtených xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxx C pouze x xxxxxxx, xx xxxxxx bude doručen xx 5 xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a u xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx XX xxxxx v xxxxxxx, že xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx pracovního xxx xx 12:00 xxxxx xx xxxxxxx řádného xxxxxx,

2. x xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxx xxxx plynu nebo xxxxxxxxxx zohlední provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tento xxxxxx k poslednímu xxx xxxxxx, xx xxxxxx xx změně xxxxx x xxxxxxx, xx xxx doručen xx 14 xxx xx provedení xxxxx xxxx plynu nebo xxxxxxxxxx,

3. x odečtu xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx stanovených právním xxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx trhu x xxxxxx1),

4. u xxxxxx xxx změně xxxxxxxxx x odběrném xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx,

x) náhradní xxxxx xxxxxxxxxxx kontrolním xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční soustavy, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx instalováno, x xx xx podmínky, xx odpovídá xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3) x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a odpovídá xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx dotčenými xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx,

x) údaje na xxxxxxx xxxxxxxxx vztahu, xxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx množství xxxxx měřicím xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx náhradních údajů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx plynu a x jejím xxxxxxx xxx prokazatelné závadě xxxx poruše xxxxxxxx xxxxxxxx nebo při xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozovatel xxxxxxxxxxx soustavy xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx měřicího zařízení xxxxx výše xxxxxxxx xxxxx x předcházejícím xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx charakteru xxxxxx xxxxx, x němž xxx xxxxx plynu xxxxx xxxxx. Pokud xxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx plynu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, a to xx základě kontrolního xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx období.

(4) Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaznamenaných xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx plynu x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, kterým xx stanoví pravidla xxxx x xxxxxx1).

(5) X případě dodatečného xxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §1 odst. 1 x xxxxxxxx xxxxxxxxx míst xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx výpočtu xxxxx o xxxxxxxx xxxxx x následujícím xxxxxx po xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§5a

Zpracování xxxxx x xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx období x xxxxxx xxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x odběrném místě,

b) xxxxxxxx xxxxxxx plynu xxxxxxxxxxx poslední xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx plynu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx provozovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) změně výrobce xxxxx,

x) změně xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx plynu xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxx rámec xxxxxxx2),

x) xxxxx provedené xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx2),

x) xxxxxxxx xxxxx nouze2),

m) xxxxxxxx xxxxxx uzlových bodů xxxxxxx.

§5x vložen právním xxxxxxxxx č. 78/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2021

§6

Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx

(1) U nových xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx umístění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx místě xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, x xxxxx to instalované xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, lze xxxxxxxxxx xxxxx x měření xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx X xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x záložní xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx odběr xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx 1 000 XXx.

§7

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx, xxxxxxxx xxxx výměna xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx x xxxxxxx místě, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy, musí xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx xxxx dodávky xxxxx, přerušení xxxxxx xxxx xxxxxxx plynu x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx přepravy, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zjištění xxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx zařízení, pravidelném xxxxxxxxx měřicího xxxxxxxx xxxx při ověření xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx dotčeného xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxx měřicího xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zařízení neodpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx lhůtě 30 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx zákazník x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) O xxxxxxxxx xxxx xxxxxx měřicího xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx účastník trhu x plynem informován. X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx ověření musí xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x plynem xxxxxxxxxx xxxxxxx pět xxx předem, x xx xxxxxxxxx informace xx xxxxxx xxxx xxxx kontakt, xxxxx xxxxxxx účastník xxxx x xxxxxx sdělil xxxxxxxxx měřicího xxxxxxxx, xxxxxx možnosti použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxxxxx demontovaného x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx provozovatelem xxxxxxxxxxx soustavy bezodkladně xxxxxxxx záznam xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měřicího xxxxxxxx (xxxxxxx číslo, typ xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx). Záznam xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx střediska xxxx x případě xxxxxx závady xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§8

Předávání výsledků xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx plynu x xxxxxx xxxx X a xxxxxx xxxx X jsou x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 40 xxx od xxxx xxxxxxxx.

(2) Údaje x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx plynu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx provozovatel přepravní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx 36 měsíců xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx předávání xxxxx x měření xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx dodávek a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, kterým xx xxxxxxx pravidla xxxx x xxxxxx1).

§9

Způsob stanovení xxxx xxxxxxx škody při xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Při xxxxxxxxxxxx odběru plynu xxxx množství xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx plynu.

(2) X případech, kdy xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odebraného xxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx 8.

(3) Xxxxxxxx neoprávněně odebraného xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx plynových xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx odběru xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx vyhlášce. V xxxxxxx, že štítkový xxxxxx xxxxxxxxx spotřebiče xxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx udávaný xxxxxx takového plynového xxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, xx množství xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x této xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx vybaveno xxxxxxx zařízením, vypočte xx množství neoprávněně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3 k této xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx, xx množství xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx 4 x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jako x xxxxxxxx 4, namísto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx tlaku xxxxx.

(6) V případě, xx xxxxx postupovat xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx potrubí xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x tomto xxxxxxx. Xxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxxx xxxxx xx stanoví xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 4. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx technicky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dodávka xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 4 k xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx není xxxxx xxxxxxx vnitřní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx odběrného plynového xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx provozovatel xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xx za xx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx trval

a) x xxxxxx xxxx X x S xx celou dobu xx posledního odečtu x případě, xx xxx xxxxxx xxxx xxxxx neoprávněný odběr xxxxxxx, nejdéle xxxx xx xxxx 24 xxxxxx,

x) ve všech xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx provedené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy, nejdéle xxxx xx xxxx 24 xxxxxx.

(8) V xxxxxxx, že došlo x xxxxxx do xxxxxxxx zařízení nebo xx xxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 až 6 odečte xxxxxxxx xxxxx naměřené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xx měřicím xxxxxxxx. X xxxxxxxxx případech xxxxxxxxxxxxx odběru xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx plynu, xxx xxx xxxx objem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx množství plynu xxxxxxxx provozovatelem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odebraného xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx 6 xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (kWh xxxx XXx) pomocí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozovatelem distribuční xxxxxxxx pro srovnatelný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxx xxxxxxx xxxxx xxx neoprávněném xxxxxx plynu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odebraného xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx 6 a xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 složkami ceny xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x době xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odběru xxxxx, xxxxxxx cena xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plynu xx složena z

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxx hodnoty Xxxxxx XXX POTE za xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém došlo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx v XXX/XXx se xxxxxxx xx Xx/XXx denním xxxxxx EUR/CZK xxxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx X; xxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx hodnota denního xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx X-x, xxx byla xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxxxx plynu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx plynu,

c) xxxx xx přepravu xxxxx xx xxxxxx xxxx1), xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx zákazníka xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) ceny xx xxxxxxx zúčtování xxxxxxxxx trhu,

e) xxxx x přidané xxxxxxx x xxxx z xxxxx.

(11) Xxxx xxxxxxx xxxxx xx neoprávněný xxxxx plynu xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx mezi provozovatelem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x neoprávněného xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx předchozích xxxxxxxx.

(12) Pro stanovení xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx dodávce xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx neoprávněné xxxxxxxxxx xxxxx xx použije xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 10 xxxxxxx.

(13) Xxxxxxxx náhrady škody xx úhrada prokazatelných xxxxxxxx nutných xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx plynu, xxxxxxxxxxx dodávky xxxxx, xxxxxxxxxxx přepravy xxxxx xxxx neoprávněné distribuce xxxxx, jejich xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx posudek, které xxxxxx zahrnuty do xxxxxxxxxxxx xxx za xxxxxxxx plynu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§10

Xxxxxx fyzikálních x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu

(1) Xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx fyzikálních x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx hodnoty xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx soustavy xx distribuční soustavy xxxxxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx formou xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bodech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soustav.

(2) V xxxxxxx výrobny xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx fyzikálních x xxxxxxxxxx parametrů xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxx předávací xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx vstupu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správné xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx předávaných provozovatelem xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx plynu.

(5) Fyzikální x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx jakosti x x místech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přepravní soustavy x provozovatelem distribuční xxxxxxxx. Uzlovým bodem xxxxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tvořící xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx plynárenskou soustavou x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx plynu x xxxxxxx minimálně

1. xxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxxx spalného tepla, xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx),

2. rosný bod xxxx x rosný xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxx síry x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sloučenin,

4. xxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx místo xxxx xxxxxxxx plynu a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soustavou; v xxxxx předávacím xxxxx xx xxxx měří xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx jako x písmenu a),

c) xxxxxxxxx místo xxxx xxxxxxxxxx plynu x xxxxxxxxx soustavou nebo xxxxxxxxxxx soustavou nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxx předávacím xxxxx se vždy xxxx fyzikální x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x rozsahu minimálně

1. xxxxxxx xxxxx (pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx),

2. rosný xxx xxxx a xxxxx xxx xxxxxxx uhlovodíků,

d) xxxxxxxxx místo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx soustavou, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx; v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx vždy měří xxxxxxxxx a chemické xxxxxxxxx plynu x xxxxxxx xxxxxxxxx složení xxxxx (xxx xxxxxxx xxxxxxxx tepla, hustoty x Xxxxxxx čísla).

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx parametrů xxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 5 k xxxx xxxxxxxx.

§11

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xx neoprávněný xxxxx, xxxxxxxxxx,xxxxxxxx nebo dodávku xxxxx, xx kterým xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

§12

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx č. 251/2001 Sb., xxxxxx se stanoví Xxxxxxxx provozu xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x plynárenství, xx xxxxxxx.

§13

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2011.

Xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx č. 1 x vyhlášce x. 108/2011 Sb.

Přepočet xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx energii

(1) Xxxxxxxx xxx účtování xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx trhu x plynem xx xxxxxx xxxxxxxx energie x plynu.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx energie xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

X = Vp . x . Xx

xxx je:

Q ... xxxxxx xxxxxxxx energie x xXx

Xx ... xxxxxxxx objem xxxxx x x3 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx provozního xxxxx x teploty xx účtovací xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx celé xxxxxxxx

x ... xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxx plynu xxx xxxxxxxxx podmínkách x objemem provozním, xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xx ... xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xXx/x3 xx zúčtovací xxxxxx, zaokrouhlená xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxx vypočte xx xxxxxx

Xx
xx + xx
xx
x =
___
x
________
x
___
Xx
xx
xx

xxx je:

Tv ... xxxxxxx teplota vyjádřená x Kelvinově xxxxxxxx xx xxxx 288,15 X (tv = 15 °X), xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x °X

Xx ... xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Kelvinově xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx dvě xxxxxxxxx xxxxx

xx ... xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xXx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxxx plynu xx regulátorem xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx stanovená xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx místo

pb ... průměrná xxxxx xxxxxxx atmosférického tlaku xxxxxxx v xxxxx xxxxxx plynu x xXx; xxxxxxxxxxxx na xxxxx desetinné místo; xx zjištění této xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx soustavy, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx

xx ... xxxxxxx tlak xx xxxx 101,325 xXx,

xx ... xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xx ... xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(4) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxx x časovým xxxxxx hodnot xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx spalného xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx období. Střední xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx váženým průměrem. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx delší xxx 1 xxxxx, použije xx xxxx střední xxxxxxx spalného tepla xxxxxxxxxx xx zúčtovací xxxxxx xxxxxx průměr xx předešlých 12 xxxxxx.

(5) Xx-xx do xxxxxxx xxxxxx plynu xxxxxxx plyn z xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx energetickou hodnotou, xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, dodané objemy xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx energie xxxxx). Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx objemového za xxxx xxxxxxxxx období xx xxxxxx časových xxxxxxx objemů x xxxxxxxx tepel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx období.

(6) V xxxxxxx, že do xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx plyn x různých xxxxxx, xxxxx se liší xxxxxxxx teply xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tepla xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx období xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx rok x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx x. 108/2011 Xx.

Xxxxxxx množství xxxxxxxxxxx odebraného xxxxx

XXXX =
Σ
(xx .
Σ
(xx . xxx))
x
x

xxx:

XXXX ... xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odebraného plynu x xXx, resp. x3,

x ... index xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x ... index xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
xx ... štítkový xxxxxx xxxxxxxxxx x xX, xxxx. x3.x-1,
xx ... xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx plynu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x,
xxx ... xxxx xxxxxxx j-tého xxxxxxxxxx xxx x-xx xxxxx x x.x-1.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx druhů xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kategorie xxxxxxxxx:

- xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx sporáky, plynové xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx - 2 xxxxxx denně,

- průtokové xxxxxxxx vody - 2 hodiny xxxxx,

- xxxxxxxxxx ohřívače vody - 5 xxxxx xxxxx

- kombinovaný kotel x xxxxxxx TUV - xxxxx hodin xxx xxxxxxxxxxx tabulky:

Měsíc
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
hodin xx xxx
11,00
9,21
7,94
4,76
2,18
1,54
1,46
1,49
2,08
4,82
8,13
10,08

(2) Spotřebiče xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxx
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
xxxxx xx xxx
10,00
8,21
6,94
3,76
1,18
0,54
0,46
0,49
1,08
3,82
7,13
9,08

(3) Spotřebiče xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

- x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 8 xxxxx xxxxx,

- x dvousměnného xxxxxxx 16 hodin xxxxx,

- x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 24 xxxxx xxxxx,

- xxxx xxxxx - xxxxxxxx doba xxx prokázaných xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 108/2011 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx spotřebičů

(1) X xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plynu xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

xx
XXx .
___
100
XXXX =
Σ
__________
. xx
x
Xx

xxx:

XXXX ... množství xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x3,

x ... xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

xx ... xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx technicky dosažitelného xxxxxxx odběru xxxxx xxxxxxxxxxx xx příslušný xxxxxxxxxx xxxxx x %,

Xxxxx
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
%
18,98
15,58
13,18
7,13
2,24
1,02
0,87
0,93
2,05
7,25
13,54
17,

Xx ... xxxxx xxx x příslušném xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

xx ... xxxx xxxxxx XXX x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měsíci xx dnech,

QRo ... xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x3 xx xxx jako:

QRo = Xx . 8760 . 0,3

kde:

Qn ... jmenovitý xxxxxxxx xxxxxx měřícího xxxxxxxx x x3.x-1,

8760 ... xxxxx xxxxx x (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxx,

0,3 ... xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxx x xxxxxxxxxxxx technologickým charakterem xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx vzorce:

QRt
QNOP =
______
. xxxxx
365

xxx:

XXXX ... xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v m3,

tcelk ... xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx dnech,

365 ... xxxxx xxx v (xxxxxxxxxxxx) kalendářním xxxx.

XXX ... xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx neoprávněný xxxxx plynu v x3, xx dán xxxx:

XXx = Qn . 8760 . 0,5,

Xx ... jmenovitý xxxxxxxx průtok měřícího xxxxxxxx x x3.x-1,

8760 ... počet xxxxx x (nepřestupném) kalendářním xxxx,

0,5 ... koeficient xxxxxxx.

(3) Pokud nelze xxxxxxxx, xxx se xxxxx x odběr x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx technologickým xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx dle xxxxxxxx (2).

Příloha x. 4 x xxxxxxxx x. 108/2011 Xx.

Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodinové xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

π
x + 96,5
Xx =
____
. D2 . x .
_________
. 3600,
4
101,325

xxx:

Xx ... xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx plynu plynovodem xxx xxxxxxxxx podmínkách x x3.x-1,

X ... xxxxxxx xxxxxx potrubí xxxxxxxxx v x,

x ... xxxxxxxxx rychlost xxxxx v potrubí x x.x-1,

- pro xxxxxxxxx xx 200 xXx včetně x = 2 x.x-1,

- xxx xxxxxxxxxxx plynovody xxx 200 kPa xx 400 kPa xxxxxx x = 1 x.x-1,

x ... xxxxxxx x plynovodu x kPa,

96,5 ... xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xXx,

101,325 ... xxxxxxx tlak v xXx,

3600 ... xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx

Příloha x. 5 x xxxxxxxx x. 108/2011 Xx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx
Xxxxxxxx
Xxxxxx
Xxxxxxx xxxxx
xXx.x-3
XX.x-3
12,7 xx 14,51)
45,7 xx 52,21)
Xxxxxx xxxxx
xXx.x-3
XX.x-3
9,4 až 11,81)
33,8 xx 42,51)
Výhřevnost
kWh.m-3
MJ.m-3
8,4 xx 10,61)
30,4 xx 38,41)
Xxxxxxxxx xxxxxxx
-
0,56 až 0,71)
1) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§1 xxxx. 3).

(2) Složení xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx
Xxxxxxxx
Xxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx metanu
% xxx
xxx. 85,0
Xxxxx xxxx vyjádřený xxxx xxxxxxx rosného xxxx xxxx
xX
xxx. -7 xX při xxxxxxxxx xxxxx 4 MPa
max. -7 xX xxx xxxxxxxxx xxxxx 4 XXx
Xxxxx xxxxxxxxxx vyjádřený xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xX
xxx. 0 xX xxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx 2 xX xxx xxxxxxxx zeminy xxx provozním tlaku
Obsah xxxxx
% xxx
xxx. 7,0
Xxxxx xxxxxxx
% xxx
xxx. 3,0
xxx. 4,0
Xxxxx xxxx butanů
% xxx
xxx. 2,0
max. 4,0
Xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxx uhlovodíků
% xxx
xxx. 0,5
xxx. 3,5
Obsah kyslíku
% xxx
xxx. 0,02
xxx. 0,5
Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
% xxx
xxx. 3,0
xxx. 5,0
Xxxxx dusíku
% xxx
xxx. 5,0
xxx. 10,0
Xxxxx xxxxxx (dusíku a xxxxx xxxxxxxxxx)
% mol
max. 8,0
xxx. 10,0
Celkový xxxxx xxxx (hez xxxxxxxx), xxxxx průměrná xxxxxxx
xx.x-3
xxx. 301)
Xxxxx xxxxxxxxxxxx síry (xxx xxxxxxxx)
xx.x-3
xxx. 51)
Xxxxx xxxxxxx (xxx odorantů), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx.x-3
xxx. 61)
Xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx
-
xxxxxxxxxx2)
Xxxxxxxxxxx:
1) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§1 odst. 3).
2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, prachu x xxxxxxxxxx do xx xxxx, xxx xxx zajištěn bezpečný x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx paliv - xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx parametry xxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx, zásobníky xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx ve smlouvě x xxxxxxxxx

% xxx

≥ 95

≥ 95

Obsah xxxxx

% xxx.

≤ 3

≤ 3

Obsah xxxxxxx

% xxx.

≤ 3

≤ 3

Xxxxx xxxx xxxxxx

% xxx.

≤ 1

≤ 1

Obsah xxxx pentanů x xxxxxxx uhlovodíků

% mol.

≤ 0,5

≤ 0,5

Xxxxx xxx xxxx - xxxxxxx, xxx které xxx xxxxx 4 XXx xxxxx xx kondenzaci xxxx x xxxxxx xxxx do xxxx xxxxxxx

°X

≤ -7 °C

≤ -7 °C

Rosný bod xxxxxxxxxx - teplota, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx tlaku xxxxx xx kondenzaci xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx fáze kapalné

°C

0 °X

0 °X

Xxxxx xxxxxxx

% xxx

≤ 0,02

≤ 0,5

Obsah xxxxx xxxxxxxxxx

% xxx

≤ 3

≤ 5

Xxxxx xxxxxx

% xxx

≤ 3

≤ 3

Obsah xxxxxx

% mol

≤ 0,01

≤ 0,1

Xxxxxxx xxxxx síry

mg.m-3

≤ 301)

≤ 301)

Xxxxx sulfanu

mg.m-3

≤ 51)

≤ 51)

Xxxxx xxxxxxxx

xx.x-3

≤ 101)

≤ 101)

Xxxxx xxxxxxxx (X, Xx)

xx.x-3

≤ 1,51)

≤ 1,51)

Xxxxx xxxxxxxxxxx sloučenin xxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx smlouvě o xxxxxxxxx

xx.x-3

≤ 0,3 - 11)

≤ 0,3 - 11)

Xxxxxxxx pevných částic / xxxxx, xxx

xxxxxxxxxx

≤ 3

≤ 5

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

°X

xx 0 °X xx 40 °X

Xx 0 °X xx 20 °C xxx &xx;&xxxx;0,4 MPa x xx 0 °X do 40 °X xxx > 0,4 XXx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxx, toluen, xxxxxxxxxx, xxxxx

xx.x-3

≤ 101)

≤ 101)

1) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§1 xxxx. 3).

Informace

Právní xxxxxxx x. 108/2011 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.5.2011.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

289/2013 Xx., xxxxxx xx mění vyhláška x. 108/2011 Xx., x xxxxxx plynu x x způsobu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx neoprávněném xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx přepravě xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.10.2013

236/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 108/2011 Xx., x měření xxxxx x x způsobu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx neoprávněném xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, neoprávněném xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx distribuci xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx č. 289/2013 Xx.

x xxxxxxxxx xx 19.8.2017

78/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 108/2011 Xx., x xxxxxx xxxxx x o způsobu xxxxxxxxx náhrady škody xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx dodávce, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx přepravě xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx č. 459/2012 Xx., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx přepravní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu

s xxxxxxxxx od 1.7.2021

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx č. 365/2009 Sb., x Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

2) Xxxxx č. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx odvětvích x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (energetický zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) Zákon č. 505/1990 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.