Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2022.


Zákon o Úřadu práce ČR a o změně souvisejících zákonů
73/2011 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY §1 §2 §3 §4

Jednotný informační systém práce a sociálních věcí §4a

Resortní portál práce a sociálních věcí §4b

Správní řízení §5

Přechodná ustanovení §6 §7 §8

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zaměstnanosti §9

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele §10

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře §11

ČÁST PÁTÁ §12

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o kolektivním vyjednávání §13

ČÁST SEDMÁ - Změna živnostenského zákona §14

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení §15

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o bankách §16

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o daních z příjmů §17

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti §18

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění §19

ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech §20

ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o důchodovém pojištění §21

ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o zemědělství §22

ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o zajišťování obrany České republiky §23

ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky §24

ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí §25

ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o investičních pobídkách §26

ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o evidenci obyvatel §27

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o rozpočtových pravidlech §28

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ §29

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna školského zákona §30

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o inspekci práce §31

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o sociálních službách §32

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o životním a existenčním minimu §33

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi §34

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ §35

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna insolvenčního zákona §36

ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění §37

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákoníku práce §38

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ §39

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - ÚČINNOST §40

Příloha - Krajské pobočky a jejich územní obvody

č. 266/2011 Sb. - Čl. VIII

č. 306/2013 Sb. - Čl. II

INFORMACE

73
XXXXX
xx xxx 9. xxxxx 2011
x Úřadu xxxxx Xxxxx republiky x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

Parlament se xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

§1

(1) Tímto xxxxxxx se xxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxx práce"), xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Úřad xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx Úřadu xxxxx je Xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "ministerstvo") xxxx Xxxx xxxxx a xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§2

(1) V Xxxxx xxxxx xxxxxx

x) generální xxxxxxxxxxx,

x) krajské xxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxx město Prahu (xxxx xxx "krajské xxxxxxx"); xxxxxxxx krajských xxxxxxx xxxx kontaktní xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxx xxxxx jiného xxxxxx1). Krajské xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx jsou uvedeny x příloze tohoto xxxxxx.

§3

(1) Xxxx xxxxx xxxx generální xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx řídí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx generálního xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx.

§4

(1) Xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnavatele,

c) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxx,

x) pomoci x xxxxxx nouzi,

g) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x zaměstnanosti3), xxxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx4), xxxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx11), zákonem x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx5), zákonem o xxxxxxxxxxx xxxxx osobám xx xxxxxxxxxx postižením x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx8), zákonem x sociálních xxxxxxxx9), xxxxxxx x náhradním xxxxxxxx17) a xxxxxxx x pomoci x xxxxxx xxxxx10).

(2) Xxxx xxxxx xx přístupovým xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komunikace v xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx státy Evropské xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxx a sociálních xxxx

§4x

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, jehož xxxxxxx xxxx údaje xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx, xxxxxx v xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, náhradního xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxx, státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx může xxxxxxxxxxxx x Úřad xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx potřebných xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx nezbytných xxx xxxxxxx x xxxxxxxx vyplácení xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx, podpory při xxxxxxxxxxxxx nebo kompenzace12). Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx dávek xxxxxxxxx xx větách xxxxx x druhé xxxx xxxxxxx Jednotného xxxxxxxxxxxx systému xxxxx x xxxxxxxxxx věcí xxxxxxx Českou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxx x sociálních xxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx záznam xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedený xxxxx xxxxxx x xxxxxx x hmotné xxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx z Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému práce x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx být xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jen x xxxxxxxxx a xx podmínek xxxxxxxxx x zákoně.

(3) Ministerstvo xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx újezdního xxxxx xxxxxxxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x údajům Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx xx xxxxx x xx xxxx xxxxxxx, výši xxxxx a xxxxx xxxx výplaty x xxxxx x stanovených xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podmínek xxxxxx xx xxxxx x xx její xxxxxxx. Xxxxxxx zaměstnance x xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx k trvalému xxxx hlášenému xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx působnosti pověřeného xxxxxxxx úřadu, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §92 xxxx. x) x x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx §64 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x přístupu k xxxxxx Xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 větě xxxxx. Xxxxxxx zaměstnance x údajům x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxx obvodu kraje xx zřizuje za xxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx pobočky Úřadu xxxxx xxxxxxxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxxxx k přístupu x xxxxxx xxxxxxx xx Standardizovaném xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx České xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zaměstnanci xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx x údajům xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx výkon xxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) X rámci Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx anonymizované xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a publikace xxxxxxxxxx xxx. Takto xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ministerstvo xxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx jako xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx13).

§4b

Resortní xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx práce a xxxxxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxx"). Xxxxxx xx informačním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx14) a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Portál xx xxxxxxxx Jednotného xxxxxxxxxxxx systému xxxxx x sociálních věcí.

(2) Xxxxxx xxxxxxx

x) poskytuje xxxxxx Xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx práce a xxxxxxxxxx xxxx uživatelům xxxxxx informačního systému x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x životních xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu15),

d) xxxxxxxxx elektronické xxxxxxxxx xxx související xxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx elektronického xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) poskytuje xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxx sociální péče x o oblastech xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx zvláštního xxxxxxxx13).

(3) Portál xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx16). Xx takové xxxxxx xx hledí xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§5

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxx rozhoduje xx xxxxxxxx xxxxxx v X. xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) O xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§6

(1) Xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx jmenuje x xxxxxxxx7) ministr xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

x) generálního xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x to xx xxxxx xxxxxxxxxxx ředitele.

(2) Xxxxx práv x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxx x výkonu xxxxx x úřadech práce xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 435/2004 Sb. xxxxxxxx xx Xxxx práce.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 435/2004 Sb. xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx práv a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, k xxxxxxx pracovním xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §4, xxxxx i xxxxxxx zaměstnanců zařazených x výkonu xxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx oblastech x xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxx xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 přechod xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx x dohodě xxxxx odstavce 5 xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x výkonu xxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx 4), jejichž xxxxx práv x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxx xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ministerstvo.

(7) X xxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle zákona č. 435/2004 Sb. xxxxxxxxxx xx Xxxx práce xxxxxxx xxxxxxxxxx, závazky, jakož x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právních xxxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx zahájená xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 435/2004 Sb. x xx xxx nabytí xxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pobočky, v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx zákona č. 435/2004 Sb., xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§7

(1) Příslušnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterými xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zřízené xxxxx zákona č. 435/2004 Sb., xxxxxxxx xxxx nabytí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxx xxxxx. Xxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx závazky Xxxxx xxxxxxxxx související x xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x účtů xxxxx §45 xxxx. 5 xxxx xxxxx xxxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 435/2004 Sb. přecházejí xx obdobné účty Xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx rezervního fondu x jejich xxxxxxx xxxxxx zůstává xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vykázané xxxxx §47 xxxx. 7 xxxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xxxxx xxxxx podle xxxxxx č. 435/2004 Sb. xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni, xxx tento zákon xxxxxx xxxxx účinnosti, xx xxxxxxx nároky Xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §47 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§8

Úřady xxxxx podle §7, §8 odst. 2 x §149 xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx úplné účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

§9

Xxxxx č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 202/2005 Sb., xxxxxx x. 253/2005 Xx., xxxxxx x. 350/2005 Xx., xxxxxx x. 382/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., zákona x. 428/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx č. 495/2005 Xx., zákona x. 109/2006 Sb., zákona x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., zákona č. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., zákona x. 264/2006 Sb., xxxxxx x. 159/2007 Sb., xxxxxx x. 181/2007 Xx., zákona x. 213/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 362/2007 Xx., zákona x. 379/2007 Sb., xxxxxx x. 57/2008 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Sb., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 382/2008 Xx., xxxxxx č. 479/2008 Xx., xxxxxx x. 158/2009 Sb., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 326/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 149/2010 Xx. x zákona x. 347/2010 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §2 odst. 3 xxxxxxx b) včetně xxxxxxxx pod čarou x. 75 zní:

"b) Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "Xxxx xxxxx")75).

75) Xxxxx x. 73/2011 Xx., x Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

2. X §3 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) Xxxxx xxxxxxxxx, xx kterou xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxx xxxxx,".

3. X §4 odst. 4 xx xxxxx "xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) a §8 xxxx. 1 xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "podle §8 xxxx. x) x §8x xxxx. x)".

4. X §5 písm. x) xxx 6 xx slova "úřadem xxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxx práce - xxxxxxxx pobočkou Úřadu xxxxx a xxxxxxxx Xxxxx práce xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce")".

5. §6 xxx:

"§6

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx správy x xxxxxxxxxx zákonnosti xxx xxxxxxxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x programy xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx práce, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx ovlivňujícím xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x prognóz xxxxxx xx trhu xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx opatření x xxxxxxxxx souladu mezi xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sil x Xxxxx republice x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx na xxxxx České republiky x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx zdrojů xx xxxxx trhu xxxxx, xxxxx jsou obsažena x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řešení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x oblasti zaměstnanosti,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgány veřejné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx státu,

f) xxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zveřejňuje xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx úřady x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx návrhy xxxx xxxxxxxxxx xx trhu xxxxx. Národní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxx xxxxx povolání,

3. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,

4. předpoklady pro xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, odborné x xxxxxxxxx,

5. další xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx centrální xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, uchazečů x xxxxxxxxxx, xxxx se xxxxxxxxxx postižením, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, agentur xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx dětí.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) vycházejí x xxxxx Xxxxx práce x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx povinností, xxxxx xxx ně xxxxxxxxx x tohoto xxxxxx, x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.".

6. Xxxxxx hlavy IV x části xxxxx xxx: "XXXX XXXXX X JEHO XXXXXXXXX".

7. §7 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 76 xxx:

"§7

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx76).

(2) X zabezpečení spolupráce xx trhu xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxx potřeby poradní xxxxx složené zejména xx zástupců xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx postižených x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx poradních xxxxx xx koordinace xxx xxxxxxxxx xxxxxx politiky xxxxxxxxxxxxx a rozvoje xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx správním xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx zejména k xxxxxxxxxxx příspěvků xxxxxxxxxxxxxxx x rámci aktivní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, programům xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zacházení xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx a x hromadnému xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxx práce xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx osob xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotně postižených x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx 50 % osob xx zdravotním xxxxxxxxxx.

76) §2 zákona č. 73/2011 Sb.".

8. Za §7 xx vkládá xxxx §7a, který xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 77 xxx:

"§7x

(1) Xxxx xxxxx xxxx určit xxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx lze vůči xxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx kontaktního xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx seznam xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Pověřeným xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx77), x xxxx Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x možnosti xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, případně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pověřeného kontaktního xxxxx xxxxxxx správy, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx úkon xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx Xxxx xxxxx. Neučiní-li xxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontaktního xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Pověřené xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx pracoviště, xxxxx xxxxxxxxxxx byla xxxxxx xxxxx odstavce 3, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxx činící xxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, vůči xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 věty xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx x němž xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx první xx xxxxxxxxx, xxxx-xx Úřad xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx s osobou xxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx spojenou x xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx pověřenému xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy Xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx stanoví xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

77) §8x xxxxxx x. 365/2000 Xx., x informačních systémech xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 130/2008 Xx. x xxxxxx x. 190/2009 Xx.".

9. §8 včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 9x x 78 xxx:

"§8

Xxxx xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx (xxxx xxx "generální xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx")

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx trhu xxxxx x stanoviska k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx situaci xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx poptávky x xxxxxxx práce,

b) spolupracuje xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx samosprávnými xxxxx, xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi, orgány xxxxxx zdravotní xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xx zaměstnaností,

c) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x dosažení xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxx x ženami, xxxxxxx bez xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx nebo etnický xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx mají xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxx, xxxxx xxx x přístup x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x práci x xxxxxxxxxxxxxxx rekvalifikačním xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x ministerstvem na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxx zdrojů xx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x Evropskou unií,

e) xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx systému Evropských xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) zajišťuje xxxxxxxxxxx xxxxxx podpory xx xxxxxxxxx nových xxxxxxxxxx míst a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nových xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx související xxxxxxxx schválené vládou,

g) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ministerstvem,

h) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx pohybu xxxxxx9x), xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, písemných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx xx nástroje x opatření xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx obsahujících xxxxxx údaje fyzických xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) zřizuje xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx x ze xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx x udělených xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. přehled x xxxxxxxx xxxxxxxxx právnickým xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §126 xxxx. 2 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx78).

9x) Zákon č. 222/2009 Sb., x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

78) §3 zákona č. 251/2005 Xx., o xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.".

10. Xx §8 xx xxxxxx nový §8a, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 12 x 13 xxx:

"§8x

Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx obvodu, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx; za xxx xxxxxx může xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o jejich xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) spolupracuje xx xxxxxxxxx xxxxx, územními xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxx státní xxxxxxxxx správy, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx x xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xx zaměstnaností,

c) xxxxxxxxxxxx xxx vytváření mezinárodních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxxx xx rozvoje xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx svém obvodu xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx a dosažení xxxxxxx zacházení s xxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xx jejich xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx x specializovaným xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x přijímá xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx x podporuje xxxxxxxx x opatření xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx práce xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx programů xxxxxxxxxxxxx a programů Xxxxxxxx xxxx, ověřuje xxxx nástroje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání uchazečům x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx další xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) poskytuje xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zabezpečuje xxxxxxxxxxx nástrojů aktivní xxxxxxxx zaměstnanosti xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx z prostředků xx xxxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx než 50 % zaměstnanců, xxxxx xxxx osobami xx zdravotním xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx postižením,

j) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, sportovní xxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zda xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xx xxxxxxx osoba xx nepovažuje xx xxxxx xxxxxxxxx znevýhodněnou, xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xx tuto xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx zajišťuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x zaměstnání, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx postižením, evidence xxxxxxx x evidence xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; xxxxx x xxxxxx evidencí xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx žádost xxxxxx xxxxxx v hmotné xxxxx12) xxxxx

1. x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x evidenci xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

2. x xxx, xxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxx,

3. x xxx, zda xxx x xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxx péči xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

4. x tom, zda xxxxx nastoupila x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprostředkované xxxxxxxx pobočkou Xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx x řešení xxxxxxxxxxxxx (§120),

5. x xxx, zda xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx uchazeče x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx,

6. x xxx, xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §25 odst. 3, x xxxx x ukončení xxxx xxxxxxxx,

7. o xxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx krajskou xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx individuální akční xxxx,

x) xxxxxxxxx občanovi Xxxxxxxx unie, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (§3 xxxx. 2) x xxxxxxxxx příslušníkovi občana Xxxxx republiky xxxxxxxxx x §3 odst. 3 xxx účely xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x evidenci xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x pracovní xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) vykonává xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx9x), xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k výkonu xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky a xxxxxxxxxxxxx údaje právnických x xxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx, potřebné k xxxxxxxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jinými xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podmínky,

q) zabezpečuje xxxxxxx Xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zaměstnanosti, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x rozvoje xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celky, příslušnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) plní xxxxx xxxxxxxxxx vyplývající x xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů13).

12) Zákon x. 111/2006 Xx., x pomoci x xxxxxx nouzi, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

13) Xxxxxxxxx zákon č. 118/2000 Sb., x xxxxxxx zaměstnanců xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

11. X §9 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxx práce" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx poboček Xxxxx xxxxx".

12. X §9 xxxx. 2 xx slova "xxxxxxxxx xxxx xxxxx, který xx provedení xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxx xx provedení xxxxxx xxxxxxxx".

13. V 14 xxxx. 3 xxxx. x) x xxxx. 5 a 6, §18 odst. 1 x 2, §69 xxxx. 2 x §105 xxxx. 1 xxxx. a) se xxxxx "xxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx".

14. X §14 odst. 4 xx slovo "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxx "Xxxxx xxxxx".

15. X §17 odst. 2 xx 4, §21 xxxx. 1, §22 xxxx. 1 xxxx xxxxx a xxxx. 3 větě xxxxx, §26 xxxx. 3, §27 xxxx. 3 x 4, §30 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení a xxxxxxxx 2, §33 xxxx. 2, §36, 37, 38, §39 xxxx. 3, §40 xxxx. 2, §44 xxxx. 2, §54 xxxx. 3, §55 xxxx. 1 a 3, §56 odst. 3, §68 xxxx. 1, §69 xxxx. 4, §78 xxxx. 7, §82 odst. 3, §92 odst. 2, §94 odst. 3, §100 xxxx. 2, §102 xxxx. 1, §105 odst. 2, §118 xxxx. 3, §122 xxxx. 1, 7 x 9 a §123 xxxx. 6 xxxx xxxxx, xxxx. 8 x 10 se xxxxx "xxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce".

16. Xxxxxx xxxxx XX x xxxxx druhé xxx: "ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ XXXXXXXXX XXXXXXXXX ÚŘADU XXXXX".

17. V §18 xxxx. 3 xx xxxxx "úřady práce" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx Úřadu xxxxx".

18. X §19 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx slova "xxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx" a ve xxxx xxxxx xx xxxxx "kteréhokoliv xxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx".

19. X §19 xxxx. 2, §21 xxxx. 1, §22 odst. 3, §25 xxxx. 3 x 4, §27 xxxx. 2, §30 xxxx. 1 písm. x) bodu 2, §31 písm. x), §33 xxxx. 2, §37x xxxx. 2 xxxx. a), §42 xxxx. 2 x §78 odst. 3 xxxxxx xxxxx ustanovení xx slova "xxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx pobočce Xxxxx xxxxx".

20. X §19 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "této xxxxxxx".

21. V §19 xxxx. 2, §22 xxxx. 3 větě xxxxx, §32 xxxx. 2, §68 xxxx. 3, §69 xxxx. 5 x §124 xxxx. 5 xx xxxxx "Xxxx xxxxx xx povinen" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx".

22. X §21 xxxx. 2 písm. x), §25 odst. 3 a 5, §27 odst. 1, §30 xxxx. 1 xxxx. x) a xxxx. 2 xxxx. x), §31 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx, §31 xxxx. x), §33 xxxx. 2, §39 xxxx. 2, §40 xxxx. 1, §56 xxxx. 1 písm. x) a x), §78 odst. 7 xxxx. b) x §80 písm. x) xx xxxxx "xxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx".

23. X §21 xxxx. 2, §30 xxxx. 2 xxxx. x), §36, §72 xxxx. 5, §74 xxxx. 2, §102 xxxx. 3, §122 xxxx. 8 x §123 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx pobočky Úřadu xxxxx".

24. V §21 xxxx. 4, §29 xxxxxx části xxxxxxxxxx, §72 xxxx. 3, §73 xxxx. 1 x 2, §75 xxxx. 1, §76 xxxx. 1, §92 xxxx. 1, §94 xxxx. 1 xxxx xxxxx, §95 xxxx. 4, §105 odst. 4, §108 odst. 6, §109 xxxx. 1 xxxx xxxxx x xxxx. 5, §110 xxxx. 1 x 6, §113 xxxx. 1 x 2, §114 odst. 1, §117 xxxx. 1, §119 xxxx. 1 a §124 xxxx. 2 x 4 se slova "xxxx práce" xxxxxxxxx xxxxx "Úřad xxxxx".

25. X §22 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "kterýkoliv xxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx".

26. X §24 se xxxxx "úřad práce, x jehož xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce, x xxxxxx xxxxxxx".

27. X §24, §70 xxxxxx xxxxx ustanovení, §75 xxxx. 1 x 2, §76 xxxx. 1 a 2, §78 odst. 6 xxxx. x), §105 xxxx. 3, §108 xxxx. 6 x 7, §109 xxxx. 1, §110 xxxx. 1 a 2, §112 xxxx. 1, §113 odst. 1 a §116 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxx práce" xxxxxxxxx xxxxx "Úřadem xxxxx".

28. X §27 xxxx. 2 xx xxxx druhá xxxxxxxxx xxxxx "Xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx písemně xxxxxxx důvody, xxx xxxxx xx ve xxxxxxxxxx termínu xxxxxxxxxx xx krajskou xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pobočkou Xxxxx xxxxx.".

29. V §27 xxxx. 4 xx xxxxx "úřad xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx příslušnou".

30. §28 xxx:

"§28

(1) Xxxxxxx o xxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pobočku Xxxxx xxxxx (§24) x zprostředkování xxxxxxxxxx xxxxxxxx pobočkou Xxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x vážných důvodů xxxxxxxx xxxxxxx. Dohodnou-li xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a vykonává xxxxx práva x xxxxxxxxxx vyplývající z xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx se uchazeč x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx pobočky Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Úřadu práce xxxx, která krajská xxxxxxx Xxxxx práce xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zaměstnání x xxxxxxxxx další xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx x zaměstnání xx xxxxxxx plnit xxxxxxxxxx uchazeče o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce, které xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; povinnosti xxxxx xxxx xxxx lze xxxxx i xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx77) stanoveném krajskou xxxxxxxx Xxxxx xxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx požádat x xxxxx xxxxxxxxxxx pracoviště x územním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bude xxxxx xxxxxxxxxx uchazeče x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zákona.".

31. V §29 xxxx. f) xx xxxxx "úřad xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx".

32. V §30 odst. 1 xxxx. x) xxxx 2, §31 písm. x) x §90 xx slova "xxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx".

33. X §30 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx" vkládají slova "xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy".

34. X §31 xxxx. x) xx xx slova "xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx".

35. X §32 odst. 1 xx slova "xxxx xxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx povinna".

36. X §34 xx xxxxx "xxxxx xxxxx, xx kterého" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce, xx xxxxx".

37. V §35 xx xxxxx "příslušnému xxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx".

38. X §39 xxxx. 1 xxxx. b) xx xxxxx "úřad xxxxx, u xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce, x které".

39. V §56 odst. 2, §78 xxxx. 9, §109 odst. 2 xxxx. f) x §143 xx xxxxx "xxxxx práce" nahrazují xxxxx "Xxxxx xxxxx".

40. X §58x, §59 xxxx. 2, §60x xxxx. 3 x §63 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "generálnímu xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx".

41. X §60 xxxx. 1 x 4 x §63 xxxx. 2, 3 a 5 xx slova "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx práce".

42. X §60 odst. 8 se slova "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxx xxxxx xxxxxxxx".

43. V §60 xxxx. 9 xx xxxxx "ministerstvu" xxxxxxxxx xxxxx "generálním ředitelství Xxxxx xxxxx".

44. X §60x xxxx. 1, §61 xxxx. 6 x §130 xx xxxxx "ministerstvo" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxx ředitelství Xxxxx xxxxx".

45. X §60x xxxx. 1 x §63 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Úřadu práce".

46. X §67 xxxx. 2 písm. c) xx xxxxx "xxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxx práce xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx".

47. V §67 xxxx. 5 větě xxxxx se xx xxxxx "osoba" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx nebo" x xxxxx "xxxxx xxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxxx".

48. X §69 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxx práce xxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx pobočka Úřadu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx".

49. X §69 odst. 4 xx slova "(§7 xxxx. 5)" xxxxxxxxx slovy "(§7 xxxx. 3)".

50. V §78 xxxx. 1 xx xxxx druhá xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxx pobočkou Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx, x jejímž obvodu xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo x xxxxxx obvodu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.".

51. X §78 odst. 3 se xxxxx "xxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx".

52. V §78 xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx "xxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xx si xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §147x xxxxxxx úřad xxxxx xxx" xxxxxxxxx xxxxx "krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx podle §147b xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxx".

53. X xxxxxxx §79 xx slova "xxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxx".

54. X §79 xx xxxxx "xxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx poboček Xxxxx práce".

55. V §82 odstavec 2 xxx:

"(2) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 poukazuje xxxxxxxxxxxxx xx 15. xxxxx následujícího xxxx xx státního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx práce.".

56. X §83 xx xxxxx "úřadu práce xxxxxxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 2" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx pobočce Xxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxx".

57. X §84 xx slova "xxxxxxxxxxx úřadu práce" xxxxxxxxx xxxxx "příslušné xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx".

58. V §87 xxxx. 1 a 3, §88 xxxx. 1, §94 xxxx. 1 xxxx xxxxx x §100 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx".

59. V §95 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxxxx úřadem xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx pobočkou Xxxxx práce".

60. V §104 xxxx. 1 x §125 se xxxxx "xxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Úřad xxxxx".

61. V §106 x §120 odst. 4 xx xxxxx "xxxxx úřady práce" xxxxxxxxx slovy "xxxx Xxxx xxxxx".

62. X §109 odst. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx".

63. X §111 odst. 5 xx xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx slovy "Xxxx xxxxx".

64. X §111 xxxx. 13 se xx slovo "ministerstvem" xxxxxxxx xxxxx "xxxx x Xxxxxx xxxxx".

65. X §116 odstavec 1 zní:

"(1) Příspěvek xx xxxxxxxxxxx může Xxxx práce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx základě x ním xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zaměstnavatel xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx uchazeče x xxxxxxxxxx, xxxxxxx krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx zvýšenou xxxx (§33).".

66. V §118 xxxxxxxx 4 zní:

"(4) Xxxxxx příslušná pro xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxx (§113 xxxx. 1 věta druhá) xxxx xxxxxxxxx (§113 xxxx. 5) společensky xxxxxxxx pracovního xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce, x xxxxx xxxxxxxx je xxxxx uchazeč x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.".

67. X §122 xx xx xxxxx odstavce 1 doplňuje věta "Xxxxxx xx xxxxxx x krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx příslušné xxxxx trvalého xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, podle místa, xxx xx zdržuje.".

68. X §122 odst. 7 se xxxx xxxxx nahrazuje větou "Xxxxxxxx vydává xxxxxxx xxxxxxx Úřadu práce.".

69. X §124 odst. 3 xx slova "xxxxxxxxxxx úřadu xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx".

70. X §126 xxxx. 1 se xxxxx "Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx".

71. X §126 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xx xxxxxxxxx".

72. X §126 xxxx. 4 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxx práce" nahrazují xxxxx "Xxxxxx xxxxx".

73. X §126 odst. 4 xx věta xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx krajskou xxxxxxx Xxxxx xxxxx, a x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx správního xxxxxx x uložení pokuty.".

74. X §127 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx práce".

75. V §141 xxxx. 4 xx slova "xxxxxxxxx xxxx práce (§7 xxxx. 3)" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx práce".

76. X §142 xx xxxxx "x) xx x)" xxxxxxxxx slovy "x) až x)".

77. §145 xxx:

"§145

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx Úřad xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu práce, x jejímž xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

78. X §147x odst. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "Úřadu xxxxx".

79. V §147x xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx".

80. X §147x xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxx xxxxx".

81. X §147x xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxxx".

82. Xxxxxxx x. 1 x 2 se xxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

§10

Xxxxx č. 118/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnavatele x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 73/2006 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx. a xxxxxx x. 217/2009 Xx., xx xxxx takto:

1. X §3x xx xxxxx "úřad práce xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx xxxxx České xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx hlavní město Xxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx") xxxxxxx".

2. §4 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5 xxx:

"§4

(1) Xxxxxxxxxxx může xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx krajskou xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx x České republice xxxxxxxx xxx doručování xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, spolu s xxxxxx xxxx vedeným x xxxxxxxxx ústavu, xxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) O nároku xxxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, v jejímž xxxxxx xx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx, který je xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxx je umístěna xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx zaměstnavatel, xxxxx xx xxxxxxxx osobou x xxxxx nemá xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Pokud xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu práce, xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxx kontaktní pracoviště xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx postoupí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx místně xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxx xx úřední xxxxx neprodleně xxxx, xx xx soud xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zahájením xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx nároky u xxxxxxx pobočky Xxxxx xxxxx nebo kontaktního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce, x xxxxxxxx informuje o xxxxx, xx xxxxx xxxxx zaměstnanci xxxx xxxxxx uplatnit. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí, které xx zveřejní xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovní xxx xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx všem xxxxxxxx pobočkám Úřadu xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poboček Xxxxx práce, které xx následující pracovní xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxx xxxx zaměstnanec xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 měsíců x 15 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx dni, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx zveřejnila xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xx úřední desce, xxxx-xx splněny xxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x insolvenčním xxxxxx xxxxx než vydáním xxxxxxxxxx x xxxxxx5), xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nejpozději x xxx xxxxxx moratoria xxxx v den xxxxxx moci xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx mzdových xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxx uvedených xx xxxx xxxxx x xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xx uplatnění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x soudu tím xxxx není xxxxxxx.

5) §4 x 4x xxxxxx č. 328/1991 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".

3. X §5 xxxx. 1, §8, 8a, 9, §10 xxxx. 1, §11 xxxx. 2, §12 xxxx. 1 xx 3 x §14 xx xxxxx "úřad práce" xxxxxxxxx slovy "Xxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce".

4. V §6 xx xxxxx "xxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx práce".

5. X §7 odst. 1 se xxxxx "Xxxx xxxxx místně xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx".

6. X §7 odst. 1 x §9 xxxx. 1 xx xxxxx "úřadu xxxxx" xxxxxxxxx slovy "krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx".

7. X §8 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x mzdovém xxxxxx" xxxxxxx.

8. X §9 xxxx. 1 a 4 xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 11 xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx".

9. X §9 xxxx. 7, §12, 13 x 14 xx slova "xxxxx práce" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx".

10. X §10 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xx slovo "xxxxxxxx", x §10 xxxx. 3 x §11 xxxx. 1 se xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxx slova "Úřad xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx krajské pobočky Xxxxx xxxxx".

11. X §10 xxxx. 2 xxxx první x xxxxxxxx 3 x §11 xxxx. 1 xx xxxxx "Úřad xxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx".

12. V §10 xxxx. 2 xxxx xxxxx x §11 xxxx. 3 xx xxxxx "úřad xxxxx" xxxxxxxxx slovy "Úřad xxxxx Xxxxx republiky".

13. X §10 xxxx. 4 xx xxxxx "Xxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx".

14. X §12 xxxx. 2 x 3 xx xxxxx "úřadem xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx".

15. X §13 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx" x slova "xxxx xxxxx" xxxxx "Xxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx".

16. X §14x xxxx. 2 se slova "xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx".

17. §15 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 19 se xxxxxxx.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

§11

Xxxxx č. 117/1995 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 137/1996 Sb., xxxxxx č. 132/1997 Xx., zákona x. 242/1997 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Xx., xxxxxx x. 158/1998 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 118/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Sb., xxxxxx x. 271/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 125/2003 Sb., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 424/2003 Xx., zákona x. 438/2003 Sb., xxxxxx x. 453/2003 Sb., xxxxxx x. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 315/2004 Xx., xxxxxx č. 436/2004 Xx., zákona č. 562/2004 Xx., zákona x. 124/2005 Sb., xxxxxx x. 168/2005 Xx., zákona x. 204/2005 Xx., xxxxxx x. 218/2005 Sb., xxxxxx č. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 381/2005 Xx., xxxxxx x. 552/2005 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., zákona x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 113/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., zákona x. 134/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 585/2006 Xx., xxxxxx x. 213/2007 Xx., zákona č. 261/2007 Xx., zákona x. 269/2007 Sb., xxxxxx č. 379/2007 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Sb., zákona x. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 382/2008 Xx., xxxxxx č. 414/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 326/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Sb., zákona x. 346/2010 Xx., xxxxxx č. 347/2010 Xx. x xxxxxx x. 427/2010 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §2x xxxxxxx x) xxx:

"x) Xxxx xxxxx České xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx x pobočka xxx xxxxxx město Prahu (xxxx xxx "krajská xxxxxxx Úřadu xxxxx"),".

2. X §2x xxxxxxxx 4 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1x xxx:

"(4) Xxxxxx xxxxxxxx podporu xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx1x),

x) xxxxxxx xxxxx.

1x) Xxxxx x. 73/2011 Xx., x Xxxxx práce České xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.".

3. X §7 xxxx. 6, §57 xxxx. 1 x §59 xxxx. 2 a 6 se xxxxx "Xxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Krajská pobočka Xxxxx práce".

4. X §11 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx".

5. X §19 xxxx. 2, §24 xxxx. 3 x §30x odst. 5 xx xxxxx "xxxx xxxxx, který" xxxxxxxxx xxxxx "krajská pobočka Xxxxx xxxxx, která".

6. X §30 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxx xxxxx, který" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxx".

7. X §58 xxxx. 1 se xxxxx "xxxx práce, xxxxx je xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx".

8. X §58 odstavec 2 xxx:

"(2) Xxxxx-xx x době, ve xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. x) xxxxxx 1 a 2, §2 xxxx. x) xxxx 1, §36 xxxx. x) x §36 písm. x) ke změně xxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx před xxxxx xxxxxx x výplatě xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx konce xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx měsíci, x xxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx dávka xxxxxxxx. Xxxxxxxxx krajská pobočka Xxxxx xxxxx vyplácí xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx následující xx xxxxxx, x němž xxxx xxxxx xxxxxxxxx.".

9. X §58 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxx xxxxx povinen" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxx".

10. X §59 xxxx. 3 se xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx povinna" a xxxxx "xxxx xxxxx" xx nahrazují slovy "xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx".

11. X §61 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx úřadu xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce".

12. V §61 odst. 3 xxxx. b) a §62 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxx xxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx".

13. X §61 xxxx. 4 xx xxxxx "úřad xxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx povinna" x xxxxx "úřad xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx".

14. X §62 xxxx. 6 se xxxxx "xxxx práce, xxxxx dávku vyplácí xxxx xxxxxxxxx vyplácel" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx".

15. X §63 odst. 2 xx xxxxx "xxxx xxxxx písemně xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx pobočka Úřadu xxxxx xxxxxxx xxxxxxx" x slova "úřadu xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "krajské pobočce Xxxxx práce".

16. X §63x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxx xxxxx, který xxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx, která xxxxx xxxxxxxxx".

17. V §64 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx pobočkám Xxxxx xxxxx" x xxxxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx pod xxxxx x. 52.

18. X §64 xxxx. 5 xx slova "Xxxxx xxxxx xxxx povinny" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx".

19. V §64 xxxx. 7 xx slova "Úřad xxxxx, který je xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx".

20. X §64 xxxx. 8 se xxxxx "Xxxxxxxxx úřad xxxxx xx povinen" xxxxxxxxx slovy "Příslušná xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx je xxxxxxx".

21. X §65 xxxx. 4 x §65c xxxx. 6 xx xxxxx "úřady xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx".

22. X §66 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx pobočky Xxxxx xxxxx".

23. X §66 xxxx. 2 xx slova "xxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx".

24. V §67 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx práce".

25. X §67 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx".

26. V §67 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxx práce" xxxxxxxxx xxxxx "krajské xxxxxxx Úřadu práce".

27. X §68 xxxx. 5 a §69 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxxx 3 se xxxxx "xxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx".

28. X §70 odst. 1 xx xxxxx "úřad xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx" x slovo "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "povinna".

29. X §70 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "úřad práce xxxxxxxxxx nevydal" xxxxxxxxx xxxxx "krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx".

30. V §70 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx úřadu xxxxx, xxxxx dávku xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx pobočky Xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx", xxxxx "Xxxx xxxxx" se xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx" x xxxxx "mu" xx nahrazuje slovem "xx".

31. X §71 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxx práce" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx".

32. X §73x xx xxxxx "xxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx práce" x xxxxx "xxxxx xxxxx" se nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx poboček Xxxxx xxxxx".

ČÁST PÁTÁ

§12

§12 (xxxx xxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 375/2011 Sb.

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§13

X §7 xxxx. 9 xxxxxx č. 2/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx Ústavního xxxxx, vyhlášeného xxx x. 199/2003 Xx., x xxxxxx x. 255/2005 Xx., se xxxxx "xxxxxx práce" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx - krajským pobočkám x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Prahu (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx")" x xxxxx "Xxxx xxxxx" xx nahrazují xxxxx "Xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx".

XXXX XXXXX

Xxxxx živnostenského xxxxxx

§14

X §45x xxxx. 4 xxxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx zákona x. 214/2006 Xx. a xxxxxx č. 130/2008 Xx., se xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x na xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx".

XXXX OSMÁ

Změna xxxxxx x organizaci a xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx

§15

Xxxxx č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 590/1992 Xx., zákona x. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 160/1993 Xx., xxxxxx č. 307/1993 Xx., zákona č. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., zákona x. 134/1997 Xx., zákona x. 306/1997 Sb., xxxxxx x. 93/1998 Xx., xxxxxx č. 225/1999 Sb., xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxx č. 360/1999 Xx., xxxxxx č. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx č. 133/2000 Sb., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 159/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 238/2000 Xx., xxxxxx č. 258/2000 Xx., zákona x. 411/2000 Xx., zákona x. 116/2001 Xx., xxxxxx č. 353/2001 Xx., zákona č. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 263/2002 Sb., xxxxxx x. 265/2002 Xx., zákona č. 309/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 518/2002 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 424/2003 Sb., xxxxxx č. 425/2003 Xx., xxxxxx x. 453/2003 Xx., zákona x. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 167/2004 Xx., zákona x. 281/2004 Sb., xxxxxx x. 359/2004 Sb., xxxxxx č. 436/2004 Xx., xxxxxx č. 501/2004 Xx., zákona x. 168/2005 Xx., xxxxxx č. 361/2005 Xx., zákona x. 381/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 24/2006 Xx., zákona č. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., zákona x. 112/2006 Sb., xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx č. 189/2006 Xx., xxxxxx č. 214/2006 Xx., zákona x. 267/2006 Sb., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 405/2006 Xx., xxxxxx x. 585/2006 Xx., xxxxxx č. 152/2007 Xx., zákona x. 181/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., zákona č. 270/2007 Sb., zákona x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx č. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 382/2008 Sb., xxxxxx x. 479/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 158/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 303/2009 Xx., xxxxxx x. 326/2009 Xx. a xxxxxx x. 347/2010 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §8 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "úřadu xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx" x slova "xxxx práce" se xxxxxxxxx xxxxx "Úřad xxxxx České xxxxxxxxx".

2. X §14 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx - krajským xxxxxxxx a xxxxxxx xxx hlavní město Xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx")".

3. V §14 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxx "Xxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxx pobočky Xxxxx xxxxx" a xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "Úřadu xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

4. X §36 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx práce" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce" x xxxxx "xxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx".

5. V §37 xxxxxxxx 5 zní:

"(5) Xxx-xx x osoby xxxxxx x evidenci xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx jako uchazeči x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx údaje potřebné xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxx Xxxxx správě sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx České republiky - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxx, xx kterou uchazeči x xxxxxxxxxx náležela xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx, x době, xx kterou xxxx xxxxxxx x nezaměstnanosti xxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xxxx druhé xxxxx xxx xxxxxxxxx.".

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxx

§16

X §38 xxxx. 3 xxxx. x) x xxxx. 4 xxxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Sb., xxxxxx x. 319/2001 Xx., xxxxxx č. 126/2002 Xx. a xxxxxx x. 159/2006 Xx., xx slova "úřadu xxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx".

ČÁST XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxx x xxxxxx

§17

X §38x xxxx. 1 xxxx. k) xxxxxx č. 586/1992 Sb., o xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 179/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx. x xxxxxx x. 2/2009 Sb., xx xxxxx "úřadu xxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx".

XXXX JEDENÁCTÁ

Změna xxxxxx x pojistném na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

§18

Xxxxx č. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 10/1993 Xx., zákona x. 160/1993 Sb., xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx č. 59/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 149/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx č. 113/1997 Xx., xxxxxx x. 134/1997 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 118/2000 Xx., xxxxxx č. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 238/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., zákona x. 353/2001 Xx., xxxxxx x. 263/2002 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 425/2003 Xx., xxxxxx x. 437/2003 Sb., xxxxxx x. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 281/2004 Xx., xxxxxx x. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx č. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 253/2005 Xx., zákona x. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx č. 62/2006 Xx., zákona x. 189/2006 Xx., xxxxxx č. 264/2006 Xx., xxxxxx č. 585/2006 Xx., zákona x. 153/2007 Xx., xxxxxx č. 181/2007 Xx., zákona x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., zákona x. 2/2009 Sb., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 158/2009 Sb., xxxxxx x. 221/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 303/2009 Xx., xxxxxx č. 362/2009 Xx. x xxxxxx x. 347/2010 Sb., xx mění xxxxx:

1. X §5 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx")".

2. X §22x odst. 2 xx xxxxx "úřadu xxxxx; xxxxx xxxx xx povinen" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx".

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx zákona x pojistném na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

§19

Xxxxx č. 592/1992 Sb., o xxxxxxxxx xx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 10/1993 Xx., zákona č. 15/1993 Sb., xxxxxx x. 161/1993 Xx., xxxxxx x. 324/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., zákona x. 241/1994 Sb., xxxxxx x. 59/1995 Xx., zákona x. 149/1996 Sb., xxxxxx x. 48/1997 Sb., xxxxxx x. 127/1998 Xx., xxxxxx č. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 118/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., zákona x. 138/2001 Sb., xxxxxx x. 49/2002 Xx., xxxxxx č. 176/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx č. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 437/2003 Xx., xxxxxx x. 455/2003 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Xx., xxxxxx č. 438/2004 Sb., zákona x. 123/2005 Xx., xxxxxx x. 381/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Sb., zákona x. 545/2005 Xx., xxxxxx č. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 117/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., zákona x. 264/2006 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx. x xxxxxx č. 362/2009 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §3 xxxx. 12 xx xxxxx "úřadem xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxx Xxxxx republiky - krajskou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Prahu (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx")".

2. X §25x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxx xxxxx; tento xxxx je xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx; xxxx pobočka je xxxxxxx".

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx družstvech

§20

Zákon č. 87/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx opatřeních s xxx souvisejících a x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 100/2000 Sb., zákona x. 406/2001 Xx., xxxxxx č. 212/2002 Xx., xxxxxx č. 257/2004 Sb., xxxxxx x. 280/2004 Sb., xxxxxx č. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 56/2006 Sb., xxxxxx č. 57/2006 Xx., zákona č. 70/2006 Xx., zákona x. 120/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Sb., xxxxxx x. 230/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Sb., xxxxxx x. 156/2010 Xx., xxxxxx x. 160/2010 Xx. x xxxxxx č. 409/2010 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §25x xxxx. 3 písm. x) se xxxxx "xxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Úřadu práce Xxxxx xxxxxxxxx".

2. X §25x xxxx. 4 xx xxxxx "úřadu xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx".

ČÁST ČTRNÁCTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění

§21

Zákon č. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 134/1997 Xx., xxxxxx x. 289/1997 Sb., xxxxxx x. 224/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx č. 118/2000 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx č. 220/2000 Xx., zákona č. 116/2001 Xx., zákona x. 188/2001 Xx., xxxxxx č. 353/2001 Xx., zákona x. 198/2002 Sb., xxxxxx x. 263/2002 Sb., xxxxxx č. 264/2002 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 424/2003 Sb., xxxxxx č. 425/2003 Xx., zákona x. 85/2004 Xx., xxxxxx x. 281/2004 Xx., xxxxxx č. 359/2004 Xx., xxxxxx č. 436/2004 Xx., zákona x. 562/2004 Xx., xxxxxx č. 168/2005 Xx., zákona x. 361/2005 Sb., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 24/2006 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Sb., xxxxxx x. 189/2006 Sb., xxxxxx č. 264/2006 Xx., zákona x. 267/2006 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 405/2006 Xx., xxxxxx x. 152/2007 Xx., zákona x. 181/2007 Xx., xxxxxx x. 218/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 178/2008 Xx., xxxxxx č. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx č. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 479/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 108/2009 Xx., xxxxxx x. 158/2009 Xx., zákona x. 303/2009 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 135/2010 Sb., x xxxxxx č. 347/2010 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §5 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx práce Xxxxx republiky - xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx Prahu (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx")".

2. V §6 xxxx. 1 xxxx. x), §20 xxxx. 4 x §42 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx".

3. X §16 xxxx. 7 xxxx. x), x) x x) se xxxxx "xxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx pobočkou Xxxxx xxxxx".

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx

§22

X §2fa xxxx. 3 písm. x) xxxxxx č. 252/1997 Sb., x zemědělství, ve xxxxx xxxxxx x. 291/2009 Sb., xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx".

XXXX ŠESTNÁCTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky

§23

V §7x xxxx. g) zákona č. 222/1999 Sb., x zajišťování xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 320/2002 Xx., xx xxxxx "xxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - krajskými xxxxxxxxx x xx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x pobočkou xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx".

XXXX SEDMNÁCTÁ

Změna zákona x pobytu xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx

§24

Xxxxx č. 326/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxxx na xxxxx České republiky x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 140/2001 Sb., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 217/2002 Xx., xxxxxx x. 222/2003 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx č. 539/2004 Sb., xxxxxx x. 559/2004 Xx., xxxxxx č. 428/2005 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Sb., zákona x. 136/2006 Sb., xxxxxx č. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 165/2006 Xx., zákona x. 230/2006 Xx., xxxxxx č. 170/2007 Xx., zákona č. 379/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Sb., xxxxxx x. 129/2008 Xx., xxxxxx č. 140/2008 Sb., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 47/2009 Sb., xxxxxx č. 197/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 278/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx. a zákona x. 427/2010 Xx., xx mění takto:

1. X §31 xxxx. 2, §42x xxxx. 4 a §56 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "xxxxxxx xxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxx pobočky Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx".

2. X §56 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx".

3. V §87x xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxx xxxxx Xxxxx republiky" nahrazují xxxxx "Xxxxx práce Xxxxx republiky - xxxxxxx pobočky xxxx xxxxxxx xxx hlavní xxxxx Prahu".

4. X §106 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx hlavní xxxxx Xxxxx".

5. X §106 xxxx. 5 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx ředitelství".

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx

§25

Xxxxx č. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xx xxxxx xxxxxx x. 257/2000 Xx., xxxxxx č. 272/2001 Xx., zákona x. 309/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 518/2002 Xx., zákona x. 222/2003 Xx., xxxxxx x. 52/2004 Xx., xxxxxx č. 315/2004 Xx., zákona x. 436/2004 Sb., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx č. 57/2005 Xx., zákona č. 381/2005 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx č. 134/2006 Xx., xxxxxx č. 165/2006 Sb., xxxxxx x. 176/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 259/2008 Sb., xxxxxx x. 295/2008 Sb., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 414/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx. x zákona x. 227/2009 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §12 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx x pobočkou xxx xxxxxx město Xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx")".

2. V §19 xxxx. 4 se xxxxx "xxxx xxxxx xxxx Xxxx práce xxxxxxxx xxxxx Xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "orgán xxxxxx sociální xxxxxxx".

3. X §32 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "úřady xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx pobočkami Xxxxx xxxxx".

4. V §51 xxxx. 5 xxxx. x) xxxx 4 xx xxxxx "xxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx pobočce Xxxxx xxxxx".

5. X §51 xxxx. 5 xxxx. x) xxxx 5 xx xxxxx "xxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx".

6. X §51 xxxx. 5 xxxx. x) xx slova "xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx, xxxxx xxxxxxxx".

ČÁST DEVATENÁCTÁ

Změna zákona x investičních xxxxxxxxx

§26

X §7 odst. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 72/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), ve znění xxxxxx x. 453/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., zákona x. 19/2004 Sb., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 62/2005 Xx., zákona x. 443/2005 Sb. x xxxxxx x. 159/2007 Xx., xx xxxxx "Ministerstvu práce x sociálních xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxxx Xxxxx republiky - xxxxxxxxxxx ředitelství" x xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx město Xxxxx".

XXXX DVACÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxx obyvatel

§27

V §22 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 133/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o evidenci xxxxxxxx), xx xxxxx "xxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Úřadu xxxxx Xxxxx republiky".

XXXX DVACÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§28

X §14 xxxx. 2 zákona č. 218/2000 Sb., x rozpočtových pravidlech x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 482/2004 Xx. a xxxxxx x. 139/2010 Xx., se slova "xxxx práce" nahrazují xxxxx "Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx".

XXXX DVACÁTÁ DRUHÁ

§29

§29 (xxxx xxxxxxx xxxxx) xxxxxx právním předpisem č. 234/2014 Sb.

XXXX DVACÁTÁ TŘETÍ

Změna xxxxxxxxx xxxxxx

§30

X §55 xxxx. 2 xxxxxx č. 561/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, středním, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 158/2006 Xx. x xxxxxx x. 49/2009 Sb., xx xxxxx "příslušným xxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxx Xxxxx republiky - xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx hlavní xxxxx Prahu".

ČÁST XXXXXXX ČTVRTÁ

Změna xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx

§31

Xxxxx č. 251/2005 Sb., x xxxxxxxx práce, ve xxxxx xxxxxx x. 264/2006 Sb., xxxxxx x. 213/2007 Sb., xxxxxx x. 362/2007 Xx., xxxxxx č. 294/2008 Xx. x xxxxxx č. 382/2008 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §4 xxxx. 2 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxxxxxx x úřadům xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx".

2. X §4 xxxx. 5 xx xxxxx "úřadů xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx - krajských xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Prahu (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce")" x xxxxx "xxxxxx xxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "krajským xxxxxxxx Xxxxx xxxxx".

ČÁST DVACÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxx x sociálních xxxxxxxx

§32

X §29 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 29/2007 Xx., zákona x. 213/2007 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Xx., xxxxxx č. 274/2008 Xx., xxxxxx č. 479/2008 Xx., xxxxxx x. 108/2009 Xx., xxxxxx č. 206/2009 Xx., zákona x. 223/2009 Xx. a xxxxxx č. 227/2009 Xx., xx xxxxx "xxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx správou xxxxxxxxxx zabezpečení".

XXXX XXXXXXX ŠESTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

§33

X §7 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 110/2006 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění zákona x. 218/2007 Xx. x zákona x. 261/2007 Sb., se xxxxx "xxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - krajskou xxxxxxxx, xxxxxxxxx pobočkou pro xxxxxx xxxxx Xxxxx".

XXXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx xxxxx

§34

Xxxxx č. 111/2006 Sb., o pomoci x xxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 165/2006 Xx., xxxxxx č. 585/2006 Xx., zákona x. 261/2007 Xx., zákona x. 379/2007 Xx., xxxxxx x. 239/2008 Xx., xxxxxx č. 259/2008 Xx., zákona x. 306/2008 Sb., xxxxxx č. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 479/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 206/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona x. 141/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx. x xxxxxx x. 427/2010 Xx., xx xxxx takto:

1. X §9 xxxx. 1 písm. a) xx slova "úřadem xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx pobočkou xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx")".

2. X §12 xxxx. 2 x 3 xx xxxxx "xxxxxx práce" xxxxxxxxx xxxxx "krajskou pobočkou Xxxxx práce".

3. X §55 odst. 3 xxxx. x) xx xxxxx "úřadům xxxxx45)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx práce45)".

4. X §62x xxxx. x) xx slova "xxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx".

XXXX XXXXXXX XXXX

§35

§35 (xxxx xxxxxxx osmá) xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 134/2016 Sb.

XXXX XXXXXXX DEVÁTÁ

Změna xxxxxxxxxxxxx zákona

§36

Zákon č. 182/2006 Sb., x úpadku x xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 312/2006 Xx., xxxxxx x. 108/2007 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 362/2007 Sb., zákona x. 301/2008 Sb., xxxxxx x. 458/2008 Xx., zákona x. 7/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 163/2009 Xx., xxxxxx x. 217/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 241/2010 Xx., x xxxxxx x. 409/2010 Sb., se xxxx xxxxx:

1. X §102 odst. 1 xxxx. c) xx xxxxx "xxxx práce, x xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Úřad xxxxx Xxxxx republiky - xxxxxxxx pobočku a xxxxxxx xxx hlavní xxxxx Prahu (xxxx xxx "xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx"), x xxxxxx".

2. X §139 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxx xxxxx, x xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, x xxxxxx".

3. X §169 xxxx. 1 xxxx. c) xx xxxxx "xxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx".

4. X §266 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx pobočky Xxxxx práce".

XXXX TŘICÁTÁ

Změna zákona x xxxxxxxxxxx pojištění

§37

Zákon č. 187/2006 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 585/2006 Xx., xxxxxx č. 181/2007 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Xx., zákona x. 306/2008 Xx., xxxxxx č. 479/2008 Xx., xxxxxx x. 2/2009 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 158/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 302/2009 Xx., xxxxxx č. 303/2009 Xx., zákona x. 362/2009 Sb., xxxxxx x. 157/2010 Xx., xxxxxx x. 166/2010 Xx. a xxxxxx x. 347/2010 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §56 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "úřad xxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx".

2. V §117 xxxx. 2 se xxxxx "Xxxxx práce xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - generální xxxxxxxxxxx sděluje".

3. X §117 odst. 2 xxxx. c) xx xxxxx "úřady práce" xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx

§38

Xxxxx č. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 585/2006 Xx., xxxxxx x. 181/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 362/2007 Xx., xxxxxx Ústavního soudu, xxxxxxxxxxx pod č. 116/2008 Xx., xxxxxx x. 121/2008 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 294/2008 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 286/2009 Xx., xxxxxx x. 320/2009 Xx., xxxxxx x. 326/2009 Xx. x xxxxxx č. 347/2010 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §48 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx město Xxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx") příslušné podle xxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxx".

2. X §62 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx práce" xxxxxxxxx xxxxx "krajskou xxxxxxx Úřadu práce xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxx zaměstnavatele".

3. X §62 odst. 5 xxxx xxxxx a xxxxxx x §63 xx slova "xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx pobočce Xxxxx práce xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx".

4. X §62 xxxx. 5 věta xxxx xxx: "Zaměstnavatel, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx21x), xx xxxxxxx xxxxxxx krajské pobočce Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx žádost.".

5. V §62 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxxx xxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxx pobočce Úřadu xxxxx".

6. X §209 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxx xxxxx rozhodl" xxxxxxxxx xxxxx "krajská xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx zaměstnavatele rozhodla".

7. X §209 xxxx. 3 větě xxxxx xx xxxxx "úřad xxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx".

8. V §312 xxxx. 2 se xxxxx "úřad xxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxx xxxxx České xxxxxxxxx".

9. X §342 xxxx. 2 xx slova "Xxxx xxxxx příslušný" xxxxxxxxx slovy "Krajská xxxxxxx Úřadu práce xxxxxxxxx".

XXXX XXXXXXX XXXXX

§39

§39 (xxxx xxxxxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 205/2015 Sb.

ČÁST XXXXXXX XXXXX

XXXXXXXX

§40

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxx dnem kalendářního xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx vyhlášení xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx §6 odst. 5 a 6, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx vyhlášení.

Němcová x. x.
Xxxxx x. x.

Xxxxxxx k xxxxxx x. 73/2011 Sb.

Krajské xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx obvody

(k §2 xxxx. 2)

1. Xxxx xxxxx - krajská xxxxxxx xxx hlavní xxxxx Prahu

Praha - xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx.

2. Xxxx práce - xxxxxxx xxxxxxx x Příbrami

Středočeský kraj - správním obvodem xxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxx, Beroun, Kladno, Xxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx-xxxxxx, Praha-západ, Xxxxxxx x Xxxxxxxx.

3. Xxxx xxxxx - xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx kraj - xxxxxxxx obvodem xxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, Český Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx x Xxxxx.

4. Xxxx xxxxx - xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx

Xxxxxxxx xxxx - xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx Domažlice, Xxxxxxx, Xxxxx-xxxxx, Xxxxx-xxxxx, Xxxxx-xxx, Xxxxxxxx x Tachov.

5. Xxxx xxxxx - xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx kraj - správním xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Vary x Sokolov.

6. Úřad xxxxx - krajská xxxxxxx x ústí xxx Xxxxx

Xxxxxxx xxxx - správním obvodem xxxx území xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Most, Xxxxxxx x Ústí xxx Xxxxx.

7. Úřad xxxxx - xxxxxxx xxxxxxx x Liberci

Liberecký xxxx - xxxxxxxx obvodem xxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx Xxxx, Jablonec xxx Xxxxx, Liberec x Semily.

8. Xxxx xxxxx - xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx kraj - xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx, Náchod, Xxxxxxx xxx Xxxxxxx x Trutnov.

9. Xxxx xxxxx - xxxxxxx xxxxxxx x Pardubicích

Pardubický xxxx - xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx a Ústí xxx Xxxxxx.

10. Úřad xxxxx - xxxxxxx xxxxxxx v Jihlavě

Kraj Xxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx xxxx území xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx x Žďár nad Xxxxxxx.

11. Úřad xxxxx - xxxxxxx pobočka x Xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxx - správním xxxxxxx xxxx xxxxx okresů Xxxxxxx, Xxxx-xxxxx, Xxxx-xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx x Znojmo.

12. Úřad xxxxx - krajská xxxxxxx x Olomouci

Olomoucký xxxx - xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Přerov a Xxxxxxx.

13. Xxxx xxxxx - krajská xxxxxxx x Ostravě

Moravskoslezský xxxx - správním xxxxxxx xxxx území xxxxxx Xxxxxxx, Frýdek-Místek, Karviná, Xxxx Jičín, Xxxxx x Ostrava-město.

14. Úřad xxxxx - xxxxxxx xxxxxxx xx Zlíně

Zlínský xxxx - xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Vsetín x Xxxx.

Xx. VIII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx republika - Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "ministerstvo") a Xxxxx xxxxxxxxx - Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "Xxxx xxxxx") xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx zařazených k xxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx obecních úřadů, xxxxxxxx úřadů xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx městských částí xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a Magistrátu xxxxxxxx města Xxxxx, x nichž xxxxx xxxx 1. xxxxx 2012 x přechodu xxxx a xxxxxxxxxx x pracovněprávních xxxxxx xxxxx xxxx 4 xx 6 na Xxxx práce xxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Nedojde-li k xxxxxx xxxxx bodu 1, stanoví jmenný xxxxxx úředníků x xxxxxxx zaměstnanců dotčených xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x případech xxxxx bodů 4 xx 6 xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxx xx xxxxxxx seznamu xxxxx xxxx 1 x 2, v xxxxxxxxxxx x Úřadem xxxxx, popřípadě x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů. Xxxxxxx-xx x xxxxxx se xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx měla x něho xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu vyloučen.

4. Xx Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2012 práva x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx 1 xx 3 x xxxxxxxxxx x xxxxxx práce

a) do xxxxxxxxxx obecních xxxxx, xxxxx xx xxx 31. prosince 2011 xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x dávek sociální xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx občany,

b) xx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a do xxxxx městských xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, kteří xx xxx 31. xxxxxxxx 2011 xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, dávek xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x příspěvku xx xxxx.

5. Xx Xxxx xxxxx přecházejí xxxx 1. xxxxx 2012 práva x xxxxxxxxxx z pracovněprávních xxxxxx úředníků xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 1 xx 3 x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2011 xxxx úkoly x xxxxxxx inspekce poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx.

6. Na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2012 xxxxx x povinnosti x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů xxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných celků xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 1 xx 3 x zařazených x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx, Magistrátu xxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxx města Xxxxxxx a Xxxxxxxxxx xxxxx Plzně, xxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2011 plní xxxxx v oblasti xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx sociální xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx péči.

7. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x výkonu práce x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2011 plní xxxxx v oblasti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2012 xx Úřad xxxxx.

8. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v oblasti xxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx, dávek xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx těžce zdravotně xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx, jsou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 4 xx 6 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx zařízení a xxxxxxxx xxxxxx prostor, x xx xx xxxxxx nejvýše xx xxxx v místě xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxxx 24 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxxx zahájená xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx městských xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx do dne xxxxxx xxxxx účinnosti xxxxxx zákona a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx na péči xxxxxxx Úřad xxxxx.

10. Xxxxxx x odvolání x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory, xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx na xxxx, x xxxxxxx nebylo xx dne xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

11. X xxxxxx na xxxxx xxxxxx v hmotné xxxxx a příspěvek xx xxxx za xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx účinnosti xxxxxx zákona uplatněném xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhoduje Úřad xxxxx.

12. Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx náležející za xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx účinnosti xxxxxx zákona, u xxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxxx, x xx dne xxxxxx xxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxx xxxxx.

13. Xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 9 x 10 xx xxxxxxxxxx x 30 xxx; to xxxx xxxxxxx, xxx-xx x dávky xxxxxxxxx xxxxxxxx pomoci.

14. Výkon xxxxxxxxxx x oblasti xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx úřady xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx částí xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pověřený xxxxxx xxxx, obecní xxxx obcí x xxxxxxxxxx působností xxxx xxxx městské xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx; xxxxxx x xxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxx xxxxxxx.

15. Výkon xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx pomoci v xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Xxxx xxxxx.

16. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx úřady, xxxxxx úřady obcí x rozšířenou působností, xxxxx městských částí xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxx xxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx skartační xxxxxx u všech xxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xx 31. xxxxxxxx 2011 xxxxxx xxxxxxxxx lhůta; xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx

x) x řízeních xxxxx bodu 9 Xxxxx xxxxx a xxxxx xxxx10 xxxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx kterých xx xxxxxx Xxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx x xx budou Úřadem xxxxx nebo ministerstvem xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

17. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx práce.

18. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx hlavního města Xxxxx a xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx plnily xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx práce spisy x xxxxxxxxx související x xxxxxxx inspekce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

19. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obecním xxxxxx, xxxxxxx úřadům xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx dávek pomoci x hmotné xxxxx x příspěvku xx xxxx xxxxxxxxxx na Xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx účinnosti xxxxxx zákona. Pohledávky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx fyzickým xxxxxx, xxxxx přede xxxx xxxxxx úplné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 366/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2012 s xxxxxxxx xxxx 1 xx 3, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xx 6.12.2011

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx pozbývají xxxxxxxxx xxx dne, kterým xxxxxxx pobočka Úřadu xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx způsobu xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx rekvalifikaci nebo xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, nejpozději však xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx vydané xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona podle §1 xxxx. 2 xxxxxxxx č. 424/2011 Xx., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx dne xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx 1 považují xx xxxxxxx xxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 329/2011 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 306/2013 Xx. s účinností xx 1.11.2013

Informace

Právní předpis č. 73/2011 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.4.2011, x xxxxxxxx §6 xxxx. 5 x 6, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 25.3.2011.

Xx xxxxx xxxxxx právního předpisu xxxx podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

74/2011 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x Úřadu xxxxx XX x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx dne 9.2.2011 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 23.2.2011

x účinností xx 9.4.2011

366/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 117/95 Sb., x státní sociální xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012, x xxxxxxxx čl. XXXX xxxx 1 xx 3, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 6.12.2011

375/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx službách, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2012

331/2012 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 117/95 Sb., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 329/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx dávek xxxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxx x. 141/2012 Xx., xxxxx x. 73/2011 Xx., x Úřadu xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.12.2012

401/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 359/99 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

306/2013 Xx., x xxxxxxx xxxxx sociálních xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2013

234/2014 Xx., o xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 6.11.2014

250/2014 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2015

254/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x hmotné xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 73/2011 Xx., x Xxxxx xxxxx XX x x změně souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

205/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x zrušují xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.10.2015

317/2015 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 582/1991 Xx., o organizaci x provádění sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 435/2004 Sb., x zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 7.12.2015

134/2016 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

259/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 589/1992 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2019 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2022

92/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 582/1991 Xx., x organizaci x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2019

164/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 259/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s účinností xx 1.7.2019

588/2020 Xx., x náhradním výživném xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x náhradním xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.7.2021

136/2021 Xx., x xxxxxxxxx úpravách x xxxxxxx dávek státní xxxxxxxx podpory a xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx COVID-19 x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.3.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxx xxxxx č. 347/1997 Sb., x xxxxxxxxx vyšších xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx České národní xxxx x. 1/1993 Xx., Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxx xxxxxx č. 176/2001 Xx.
2) Xxxxx č. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
4) Zákon č. 118/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x změně některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Xxxxx č. 117/1995 Sb., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Například zákoník práce, xxxxx č. 72/2000 Sb., x investičních pobídkách x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxx pobídkách).
7) §33 xxxx. 3 a §73 xxxx. 6 xxxxxxxx xxxxx.
8) Zákon č. 329/2011 Sb., x poskytování xxxxx osobám xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
9) Zákon č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Xxxxx č. 111/2006 Sb., x xxxxxx x hmotné xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Xxxxx č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní xxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
12) §44b xxxxxx č. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

13) §4b xxxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

14) §2 xxxx. x) zákona č. 365/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

15) §5 x xxxx. zákona x. 106/1999 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

16) §6f zákona x. 365/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

17) Zákon č. 588/2020 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o náhradním xxxxxxxx)