Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.09.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.09.2000.


Zákon, kterým se mění zákon č. 64/86 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/92 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 63/86 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění zákona č. 110/97 Sb.
145/2000 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o České obchodní inspekci Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o ochraně spotřebitele Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o České zemědělské a potravinářské inspekci Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
145
ZÁKON
xx xxx 10. xxxxxx 2000,
kterým xx xxxx xxxxx x. 64/1986 Xx., x České xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 63/1986 Sb., x České zemědělské x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 110/1997 Xx.
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx České xxxxxxxxx:
XXXX PRVNÍ
Xxxxx xxxxxx x Xxxxx obchodní xxxxxxxx
Xx. X
Xxxxx č. 64/1986 Sb., o Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 240/1992 Sb., xxxxxx x. 22/1997 Xx., xxxxxx č. 110/1997 Xx., xxxxxx x. 189/1999 Sb. x xxxxxx x. 71/2000 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §2 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kontroluje xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx prodávající xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx vnitřní xxx, poskytující xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx osoby"), xxxxx podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx nevykonává xxxxx jiný xxxxxxx xxxx.".
2. X §2 xxxxxxxx 2 xxxxxx poznámek pod xxxxx x. 1), 1x) x 1b) xxx:
"(2) Xxxxx xxxxxxxx inspekce xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx zboží xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, podmínek xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nezávadnost provozu,
x) xxx se xxx prodeji zboží xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x zda xxxxxxxxx xxxxxxx odpovídají zvláštním xxxxxxx předpisům, xxxxxxxxxx xxxxxx, jiným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxx,1)
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a kvality xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
d) xxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštními právními xxxxxxxx nebo jinými xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1,
e) xxx bylo xxx xxxxxxx stanovených xxxxxxx xx trh xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxx vlastnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydaného xxxxxxxxxx x xxxxx,1x)
x) xxx nedochází xx klamání xxxxxxxxxxxx.1x)
1) Zákon x. 505/1990 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 119/2000 Xx.
1x) Zákon x. 22/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 71/2000 Sb.
1x) §8 xxxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx spotřebitele, xx xxxxx zákona x. 145/2000 Xx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1b) xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1x), x xx xxxxxx odkazů xx poznámku xxx xxxxx.
3. V §2 odst. 3 xx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxx xxxxx ", xxxxxx" x xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx" xx xxxxxxx.
4. V §3 písm. a) xx xx xxxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxx nahrazuje xxxxxxx "a" x xxxxx "x xxxxx xxxxxxxxx xx jejich xxxxx xxxx xxxxxx" xx xxxxxxx.
5. X §3 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxx rozbory xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ověření xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zboží xxxx xxx účely xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx spotřebitele,1b) x xxxxxxxx potravin, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx; xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx provádí xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx jestliže xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".
6. X §4 odst. 1 xx na konci xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxx xxxxx: "a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, a oprávnění xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx,".
7. X §4 odst. 1 xxxx. x) xxxx xxxxx xx za xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", pokrmů x tabákových xxxxxxx, xxxx x posouzení, xxx nedochází ke xxxxxxx xxxxxxxxxxxx1x)".
8. X §4 xx xx konci xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx xxxxx: "bez xxxxxxx".
9. X §4 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx slova: ", x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".
10. Xx §5 xx xxxxxx xxxx §5x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3) zní:
"§5x
(1) Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx oprávněni
x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,1x) na základě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx státního xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx věci; xxxxx xxxxxx ke xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, majitel autorského xxxxxxxxx, majitel xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxx chráněného xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx x zapsanému xxxxxxxxxxxx vzoru nebo xxxxxxxx vzoru xxxx xxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx"),
x) xxxxxx majitele xxxxx xxxxxxxxx vlastnictví k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx potřebné x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.3)
(2) Xxxxx xxxxxxxx inspekce informuje xxxx, xxx xxxxx xxxxxx, x zjištěném xxxxxxx spotřebitele3) nebo x zjištěných nedostatcích x xxxxxx příčinách.
3) §8 odst. 2 xxxxxx x. 634/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 145/2000 Xx.
Zákon x. 191/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, vývozu x xxxxxxxx vývozu xxxxx porušujícího xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 121/2000 Xx.".
11. X §6 xx vkládá nový xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxx poznámek xxx xxxxx č. 3x) x 3x) xxx:
"(1) Česká xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx osoby xxxxxxx způsobilé xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů,3a) xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx kontrolní xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx daného jim Xxxxxx xxxxxxxx inspekcí. Xxxxxxx způsobilé osoby xxxxxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx tohoto xxxx jiných xxxxxx.3x)
3x) Xxxxxxxxx §11 xxxxxx x. 22/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 71/2000 Xx., zákon x. 36/1967 Sb., x xxxxxxxx a tlumočnících.
3x) Například xxxxx x. 634/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 22/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 71/2000 Xx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 x 3.
12. X §6 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxx úkoly xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx.".
13. X §7 odst. 1 xxxxxxx a) včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3x) zní:
"x) xxxxx, dodávku, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx zboží, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3x) xxx xxxxxxxx uvedené x §2,
3x) Xxxxxxxxx xxxxx x. 634/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
14. Xx §7x xx xxxxxx nový §7x, xxxxx xxx:
"§7x
(1) Xxxxxxxxx xx povinen xxx xxxxxxxxxx zjištění nabídky, xxxxxxx xxxx skladování xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,3) xxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxx xxxx zboží. Xxxxxxxxx xxxxx oznámí opatření x zajištění xxxxxxx xxxx zboží kontrolované xxxxx xxxx osobě xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x neprodleně vyhotoví xxxxxx záznam, ve xxxxxx bude xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx výrobků xxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Česká obchodní xxxxxxxx xx oprávněna xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx,3) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vydat. Xxxxxx-xx xxxxxx, budou xxxx xxxxxxx nebo xxxxx kontrolované xxxxx xxxxxx. O vydání xxxx odnětí xxxxxx xxxxxxxxx úřední xxxxxx. Xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x které xxxx xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx takovýchto xxxxxxx xxxx xxxxx zjištěno. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx3) xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx,3) xxxx kontrolovaná xxxxx xxxxx xx 3 pracovních dnů xxx dne xxxxxxxxx x xxxxxxxx opatřením xxxxxxx námitky xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx inspektorátu rozhodne x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,3) xxxx xx xxxx, xxx xxxx pravomocně xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nebo zabrání, xxxxxxxx do xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx, xx se xxxxxxx x xxxxxxxx výrobky xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,3) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x zajištění, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zboží bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx použitých xxx posouzení. O xxxxxxx sepíše xxxxxxxxx xxxxxxx záznam.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx neodpovídají xxxxxxxxx právním předpisům.3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx. Ředitel inspektorátu xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx zničení. Je-li xxxxxxxxxx pravomocné, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx dohledem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ředitelem xxxxxxxxxxxx. O xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx provede xx náklad xxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, prodávala xxxx xxxxxxxxxx.".
15. X §9 odstavec 1 xxx:
"(1) Ředitel xxxxxxxxxxxx xxxxx kontrolované xxxxx, xxxxx
a) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx ověření xxxxxxxxx, nebo měřidla xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx předpisům, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx osobní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 1 x 2, xxxxx právo xxxxxx xxxxxxx postih xxxx jiný xxxxxxx xxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto zákona,
xxxxxx až xx xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč. Xx opakované xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx roku xxx xxx poslední xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xx výše 2&xxxx;000&xxxx;000 Kč.".
Dosavadní xxxxxxxx pod čarou x. 3) xx xxxxxxx.
16. V §9 xxxx. 2 xx xxxxxx "2 000 Xxx" xxxxxxxxx xxxxxxx "5&xxxx;000 Xx".
17. X §9 odst. 3 xx xxxxxx "5&xxxx;000 Kčs" xxxxxxxxx xxxxxxx "50&xxxx;000 Xx".
18. V §9 xx xx odstavec 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
"(4) Řízení x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx se xxxxxxx inspektorátu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 dověděl, nejpozději xxxx xx 2 xxx xxx dne, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx uložit, uplynuly-li xx xxxxxxxx 3 xxxx.".
19. X §9 xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx jako odstavec 5.
20. §11 xx zrušuje.
21. X §12 xxxx. 1 xx xxxxx "x u xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx" xxxxxxx.
22. X §12 se doplňují xxxxxxxx 4 a 5, které xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3x) a 3x) znějí:
"(4) Xxxxxx je splatná xx 30 xxx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx3x) xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.3x)
3x) Xxxxx č. 531/1990 Xx., o územních xxxxxxxxxx orgánech, xx xxxxx pozdějších předpisů.
3x) Xxxxx x. 337/1992 Xx., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
23. X §13 xxxx. 1 písmeno x) xxx:
"a) xx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx samosprávy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx pro výkon xxxxxxxx,".
24. X §13 se xxxxxxxx 3 zrušuje.
Dosavadní xxxxxxxx 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4.
25. X §13 xxxx. 3 xx slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxx".
26. X §15 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx ruchu Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx vnitra Xxxxx republiky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxxxxx průmyslu a xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx vnitra x Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti".
27. X §17 xxxxxxxx 1 zní:
"(1) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.".
XXXX XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 634/1992 Sb., x ochraně spotřebitele, xx znění zákona x. 217/1993 Xx., xxxxxx x. 40/1995 Xx., xxxxxx č. 104/1995 Sb., xxxxxx x. 110/1997 Sb., xxxxxx x. 356/1999 Xx. a zákona x. 64/2000 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §2 xx na konci xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 4b) xx 4x) xxx:
"r) xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx
1. xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxx zboží, včetně xxxx xxxxx, xx xxxx je bez xxxxxxxx xxxxxxxx ochranné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x ochrannou známkou, xxxxxxxxxx práva xxxxxxxx xxxxxxxx známky podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,4x) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx, xxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx apod.), x xx i xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx umístěno xxxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx rozmnoženinou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bez souhlasu xxxxxxxx autorských xxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx k průmyslovému xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů,4c)
3. xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx práva majitele xxxxxxx4x) xxxx užitného xxxxx4x) xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxx přípravky xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.4x)
4x) Xxxxx x. 137/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4x) Xxxxx x. 35/1965 Sb., x dílech literárních, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.
Xxxxx č. 527/1990 Xx., x vynálezech, xxxxxxxxxxxx vzorech x xxxxxxxxxxxx návrzích, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
4x) Xxxxx č. 527/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4x) Zákon č. 478/1992 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 116/2000 Xx.".
2. X §8 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx znějí:
"(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx považuje xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx zboží xx xxxxxx nabídky xxxx prodeje.
(3) Xxxxxxxxxxxx xx klamání xxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx poukazem na xxxxxxxxxx, xx potřebné xxxx správné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 x 5.
3. X §8 se xxxxxxxx odstavec 6, xxxxx xxx:
"(6) Xxxxxxxxxxx výrobků xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx prostorách, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebytových xxxxxxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".
4. Xx §8 xx xxxxxx xxxx §8x, xxxxx xxx:
"§8x
(1) Xxxxxxx xxxx spolumajitel xxxxxxx, majitel autorského xxxxxxxxx, xxxxxxx ochranné xxxxxx, majitel xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx autorským xxxxxxx xxxx majitel xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzoru nebo xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx zástupce (xxxx xxx "majitel xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx") je xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, x xx ve xxxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx za xx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx x xxxxxx. Je xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxx veškeré xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx předložené xxxxxxxxxxx, xxxxxxx vyrozumí xxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx lhůtě 15 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zjištěným xxxxx dokumentace.
(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx duševního xxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ve xxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "jistota") xx xxxxxx úhrady nákladů xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Výši xxxxxxx xxxxxxx vedoucí dozorového xxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx jistoty xxxx xxxxxxxx náklady xx výkon kontrolní xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovníka x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx roku. Jistotu xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, která prokázala xxxxxx xxxxx ve xxxx, xxxxxxx složit xx účet xxxxxxxxxx xxxxxx xx 15 xxx od xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podnět xxxxxxxxx.
(3) Prokáže-li xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx dozorový xxxxx xxxxxxx poukázat xxxx xxxxxxxx jistotu xx 10 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, dozorový xxxxx xxxxxxx skutečně xxxxxxxxxx xxxxxxx xx provedenou xxxxxxxx. V xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx než xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx duševního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx věci, xxxxxxxx xxxx do 10 xxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx skutečně vynaložené xxxxxxx budou xxxxx xxx složená jistota, xx majitel xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx prokázala xxxxxx xxxxx xx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx do výše xxxxxxxx vynaložených xxxxxxx xx 10 xxx xxx xxx doručení xxxxxxxxxx.
(4) X xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vlastnictví xxxxx dozorovému xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx podkladů xxxxxxxxxxx dozorového xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx za xxxx xxxxx xxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".
5. X §12 odstavec 1 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 11) zní:
"(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy11) xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx výrobků nebo xxxxxxxxxxxxx služeb zřetelným xxxxxxxxx výrobku xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx vhodně xxxxxxxxxxx.
11) §13 xxxx. 2 xxxxxx x. 526/1990 Sb.§5 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxx č. 580/1990 Xx., xxxxxx xx provádí xxxxx x. 526/1990 Xx., x cenách, xx xxxxx xxxxxxxx č. 580/1992 Sb.".
6. X §16 se xx konci xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňují xx xxxxx, xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 12x) xxxxx: ", xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.12x)
12x) §31 xxxx. 12 xxxxxx x. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 356/1999 Xx.".
7. X §18 xx doplňují xxxxxxxx 4 až 8, xxxxx znějí:
"(4) Xxxxxxxxxxx je povinen xxxxxxxxxx spotřebitele x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx vratných xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxx xx viditelném xxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxx xxxxxxx částky xx výkup xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obalů xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx. Výrobci, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx tuto xxxxxx xxxxxxxxx ve vzájemném xxxxxxxxx styku. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx spotřebiteli xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx zálohované xxxxx xxxxxxx 60 xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5. Xx xxxx dobu xxxxx xxx výkup xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(7) X změně xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zálohované xxxxx xxxx o xxxxxxxx výkupu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Po xxxx xxxx nesmí xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(8) Xxxxxxx nebo dodavatel xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx zálohovaného xxxxx xxxx x ukončení xxxxxx xxxxxxxx zálohovaného xxxxx informovat prodávajícího xxxxxxx 180 xxxxxxxxxxxx xxx před xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx obalů xxxxxxxx.".
8. V §23 xxxx. 1 se xx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4" xxxxxx xxxx "x §8x" x xxxx "§7 xx 9" xx xxxxxxxxx xxxxxx "§7, 8 a 9".
9. V §23 xx xx odstavec 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Dozorovým xxxxxxx xxxxx §8x xxxx xxxxxx uvedené x odstavcích 1, 3 x 6.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 7.
10. X §23 xxxx. 3 xx xx text "§10 xxxx. 1 xxxx. x)" xxxxxx xxxx "x §10 odst. 4".
11. X §23 xxxx. 5 xx xxxx "§7, 8 a 9" xxxxxxxxx xxxxxx "§7, §8 xxxx. 1 x 4 x §9".
12. X §23 xx odstavec 6 včetně poznámky xxx xxxxx x. 20) zrušuje.
Dosavadní xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 6.
13. V §23 xxxx. 6 xx text "§8 xx 10" nahrazuje xxxxxx "§8, 9 xx 11".
14. X §23 xx xxxxxxxx odstavce 7 x 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx č. 21x) xx 21x) znějí:
"(7) Xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů21a) x zjistily výrobky xxxx zboží, které xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §8 xxxx. 2, x xxxx-xx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx zboží xxx xxxxxx xxxxxxxx, jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx výrobky xxxx xxxxx zajistit. Xxxxxxxx x zajištěné xxxxxxx nebo zboží xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx21x) k provedení xxxxxxx xxxxxx.
(8) Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx tohoto zákona x zjistil xxxxxxx xxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §8 xxxx. 2, x xxxx-xx xxxxxxxxx, že se xxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx,21x) je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x zajištěné xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx příslušnému xxxxxxx xxxxxx21x), 21x) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x dalšího xxxxxx.
21x) §1 a 9 zákona č. 191/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx vývozu xxxxx xxxxxxxxxxxx některá xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
21x) Xxxxx č. 63/1986 Xx., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx x. 64/1986 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
21x) §47 xxxxxx x. 13/1993 Xx., xxxxx xxxxx.
21x) §11 xxxxxx x. 13/1993 Xx., xx znění xxxxxx x. 113/1997 Xx.".
15. X §24 xxxx. 1 xx xxxx "§8 odst. 1 x 2" xxxxxxxxx xxxxxx "§8 xxxx. 1, 2, 3 a 4, §8x xxxx. 1", xxxxxx "500 000 Xxx" xx xxxxxxxxx částkou "1&xxxx;000&xxxx;000 Kč" x xxxxxx "1&xxxx;000&xxxx;000 Xxx" xx xxxxxxxxx částkou "2&xxxx;000&xxxx;000 Xx".
XXXX TŘETÍ
Xxxxx xxxxxx o Xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 63/1986 Sb., x České zemědělské x potravinářské inspekci, xx xxxxx xxxxxx x. 110/1997 Xx., xx mění xxxxx:
1. V §2 xx tečka xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 2x) xxx:
"x) xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.2x)
2x) §8 xxxxxx x. 634/1992 Sb., xx znění xxxxxx x. 145/2000 Xx.".
2. X §3 xx xxxxx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxx středníkem x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx: "xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zdravotní xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx nebo jestliže xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx osoba,".
3. X §4 xxxx. 1 se xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxx xxxxxx x doplňují xx xxxxxxx x), x) a x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2x) xxxxx:
"x) xxxxxxxx xxxxxxxxx fyzických xxxx, jsou-li xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx kontrole xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x oprávnění xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx,
x) provádět kontroly, xxx nedochází ke xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,2x) xx xxxxxxx vlastního xxxxxxx xxxx podnětu jiného xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx základě podnětu xxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxx, xxxxx prokáže xxxxxx zájem xx xxxx; podat xxxxxx xx xxxxxxxx může xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx práva chráněného xxxxxxxxx zákonem xxxx xxxxxxx práva x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx duševního xxxxxxxxxxx"),
x) vyzvat xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x posouzení, xxx nedochází ke xxxxxxx spotřebitele.
2b) §8 odst. 2 xxxxxx č. 634/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 145/2000 Xx.".
4. X §4 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx tato slova: "xxx vyzvání".
5. X §5 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx věta, xxxxx xxx: "Xxxxx xxxxxxxx x účasti xx xxxxxxxx nemohou xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx zákonů.".
6. X §7 xxxx. 1 xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"e) xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, prodeje x xxxxxxxxxx potravin xxxx výrobků, které xxxxxxxxxxxx zvláštnímu právnímu xxxxxxxx,2x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.".
7. V §7 xx xx konci xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx, která zní: "X xxxxxxx uložení xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx x písemném xxxxxxx xxx důvod xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx x jejich xxxxxxxx.".
8. X §7 xxxx. 3 xx xx xxxxx věty xxxxx xxxxx xxxxxxx x doplňují xx xxxx xxxxx: "xxx xxx seznámení x xxxxxxxx xxxxxxxxx.".
9. X §7 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, 6 x 7, xxxxx znějí:
"(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx neodpovídají xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,2x) xx xxxxxxx do xxxx, xxx bude xxxxxxxxxx rozhodnuto o xxxxxx propadnutí xxxx xxxxxxx, popřípadě do xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx, že se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx výrobky.
(6) Inspektor xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zajištěné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,2x) mimo xxxxx kontrolované xxxxx. Xxxxxxxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. V případě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odnětí. X xxxxxx xxxx xxxxxx sepíše xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Náklady xx xxxxxxxxxx hradí xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx nabízení, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx není xxxxxxx xxxxxx náklady xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx zboží xxxxxxxxxx právnímu xxxxxxxx xxxxxxxxxx.2x)
(7) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx výrobků, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,2b) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx krajského xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx kontrolované osobě, xxxxxx zároveň vyzve x xxxxxxxxxxxxx převzetí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.".
10. V §10 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx inspektorátu xxxxx pokuty uloží xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x zabrání xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.2x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo zabraných xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodne x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ředitelem xxxxxxxxxxxx. X zničení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx náklad xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx tyto xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 5 xx označují jako xxxxxxxx 4 xx 6.
11. V §10 odstavec 5 xxx:
"(5) Řízení x uložení xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 2 xxx xxx xxx, xxx x porušení xxxxxxxxxx došlo. Xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx 3 xxxx.".
12. V §11 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxx pokuty" xxxxxxxx xxxxx "a o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3 tohoto xxxxxx".
13. X §12 xxxx. b) xxxx xxxxx xxx: "xx oprávněna spolupracovat xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx kontroly, s xxxxxxxxxx sdruženími xxxx x xxxxxxxxxx stavovskými xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.".
14. V §14 se za xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §10 odst. 3 xxxxxx xxxxxx".
XXXX XXXXXX
XXXXXXXX
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx v. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 145/2000 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.9.2000.
Znění jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.