Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.09.2000.


Zákon, kterým se mění zákon č. 64/86 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/92 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 63/86 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění zákona č. 110/97 Sb.
145/2000 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o České obchodní inspekci Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o ochraně spotřebitele Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o České zemědělské a potravinářské inspekci Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
145
XXXXX
xx xxx 10. xxxxxx 2000,
xxxxxx xx mění zákon x. 64/1986 Sb., x České xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 634/1992 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 63/1986 Sb., x České zemědělské x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 110/1997 Sb.
Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx o Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. X
Xxxxx č. 64/1986 Sb., x České xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 240/1992 Xx., xxxxxx x. 22/1997 Sb., xxxxxx x. 110/1997 Xx., xxxxxx x. 189/1999 Xx. a xxxxxx č. 71/2000 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §2 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Česká xxxxxxxx xxxxxxxx kontroluje xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výrobky x xxxxx na vnitřní xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vyvíjející xxxxx xxxxxxxx činnost na xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx"), xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.".
2. V §2 xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 1), 1x) x 1b) xxx:
"(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x dopravu x požadavků na xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxx xx xxx prodeji zboží xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx podléhají, x zda xxxxxxxxx xxxxxxx odpovídají zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě schválenému xxxx,1)
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx stanovených xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxx jinými xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1,
e) xxx bylo xxx xxxxxxx stanovených xxxxxxx xx trh xxxxxx xxxxxxxxxx o shodě x zda vlastnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx odpovídají xxxxxxxxxx podmínkám vydaného xxxxxxxxxx x shodě,1a)
x) zda xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.1x)
1) Zákon č. 505/1990 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 119/2000 Xx.
1x) Xxxxx x. 22/1997 Xx., x technických xxxxxxxxxxx xx výrobky a x změně a xxxxxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 71/2000 Sb.
1x) §8 xxxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx spotřebitele, xx xxxxx xxxxxx x. 145/2000 Sb.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 1x) xx označuje xxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 1x), a xx včetně xxxxxx xx poznámku xxx xxxxx.
3. X §2 xxxx. 3 xx xx slova "xxxxxxxx xxxxxxxx" vkládá xxxxx ", xxxxxx" x xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx" xx xxxxxxx.
4. X §3 xxxx. a) xx xx xxxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx "x" a xxxxx "x xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxx xxxx trvání" xx xxxxxxx.
5. X §3 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozborů x ověření xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,1x) s xxxxxxxx potravin, pokrmů x xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx rozborů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx; xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx provádí xxxxxxx xxxx xxxxxx provedení xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx zjištěna xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".
6. X §4 xxxx. 1 xx na konci xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxx xxxxx: "x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolované xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx,".
7. X §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxx xx za xxxxx "potravin" xxxxxxxx xxxxx ", pokrmů x tabákových xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxxx1x)".
8. X §4 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 doplňují tato xxxxx: "xxx xxxxxxx".
9. X §4 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx xxxxx: ", x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxx informací xxx xxxxx x v xxxxx xxxxxxxxx řízení.".
10. Za §5 xx xxxxxx nový §5x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3) zní:
"§5x
(1) Inspektoři Xxxxx obchodní xxxxxxxx xxxx oprávněni
x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx klamání xxxxxxxxxxxx,1x) na základě xxxxxxxxx podnětu nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx na xxxxxxx podnětu xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx právní xxxxx xx xxxx; xxxxx podnět xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx autorského xxxxxxxxx, majitel ochranné xxxxxx, majitel xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx chráněného autorským xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx zástupce (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx"),
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dokumentace potřebné x xxxxxxxxx, zda xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.3)
(2) Xxxxx xxxxxxxx inspekce informuje xxxx, kdo podal xxxxxx, x zjištěném xxxxxxx xxxxxxxxxxxx3) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.
3) §8 xxxx. 2 zákona x. 634/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxx x. 145/2000 Xx.
Xxxxx x. 191/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx některá xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 121/2000 Sb.".
11. X §6 xx vkládá xxxx xxxxxxxx 1, který xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 3x) x 3b) xxx:
"(1) Česká xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx způsobilé podle xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx,3x) xx-xx xx odůvodněno xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx mají xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx opatření a xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zákonů.3b)
3x) Například §11 xxxxxx x. 22/1997 Xx., xx znění xxxxxx x. 71/2000 Xx., xxxxx x. 36/1967 Xx., o xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx.
3x) Xxxxxxxxx zákon x. 634/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 22/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 71/2000 Xx.".
Dosavadní xxxxxxxx 1 a 2 xx označují xxxx xxxxxxxx 2 x 3.
12. X §6 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx umožnit xxxxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilým xxxxxx přizvaným x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx jejich úkoly xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx.".
13. X §7 xxxx. 1 xxxxxxx a) xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 3x) xxx:
"x) xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx nebo použití xxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx neodpovídají xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3x) xxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2,
3x) Xxxxxxxxx xxxxx x. 634/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
14. Za §7a xx vkládá xxxx §7x, xxxxx xxx:
"§7x
(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx při xxxxxxxxxx zjištění nabídky, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx neodpovídají zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx,3) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx oznámí xxxxxxxx x xxxxxxxxx výrobků xxxx zboží xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x neprodleně xxxxxxxx xxxxxx záznam, xx xxxxxx bude xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zajištěných xxxxxxx xxxx zboží x xxxxxx xxxxxxxx. Inspektor xxxxx kopii xxxxxxxx xxxxxxx kontrolované osobě.
(2) Česká xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zboží, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,3) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx osoby. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx povinna xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx inspektorovi xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx kontrolované osobě xxxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx záznam. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx kontrolovaná xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx takovýchto xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx náklady xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx3) xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx uloženému xxxxxxxx x xxxxxxxxx výrobků xxxx zboží, xxxxx xxxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx,3) může xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx 3 pracovních xxx xxx xxx seznámení x uloženým opatřením xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx odkladný xxxxxx. Xxxxxxx inspektorátu xxxxxxxx x námitkách xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Jeho xxxxxxxxxx xx konečné. Xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, které xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisům,3) xxxx xx doby, xxx xxxx pravomocně xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zabrání, xxxxxxxx xx doby, xxx bude xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx x takovéto xxxxxxx xxxx zboží. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo zboží, x xxxxxxx se xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisům,3) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Písemnost xx xxxxxx kontrolované xxxxx. Xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx průtahů xxxxxxx x neporušeném stavu, x výjimkou xxxxxxx xxxx xxxxx použitých xxx posouzení. O xxxxxxx xxxxxx inspektor xxxxxxx záznam.
(5) Xxxxxxx inspektorátu uloží xxxxxxxxxxx kromě xxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx se xxxxx xxxx. Ředitel inspektorátu xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx pravomocné, zničení xx provede xxxxxx xxx dohledem tříčlenné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx komise xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx kontrolované xxxxx, xxxxx tyto xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.".
15. X §9 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx kontrolované xxxxx, xxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx termín nebo xxxxxx služby xxxx xxxxxxxxxx službu x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx neověřená xxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) nedodrží xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stanovené x zabezpečení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zboží nebo xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx používání,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx činnosti xxxxxxx x §2 xxxx. 1 x 2, pokud xxxxx xxxxxx xxxxxxx postih xxxx xxxx správní xxxx, xxxx
x) xxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,
xxxxxx xx xx xxxx 1 000 000 Kč. Xx opakované xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx ode xxx poslední xxxxxxxx xxx uložit pokutu xx do xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 3) xx xxxxxxx.
16. V §9 xxxx. 2 xx xxxxxx "2&xxxx;000 Xxx" xxxxxxxxx částkou "5&xxxx;000 Xx".
17. X §9 xxxx. 3 se xxxxxx "5&xxxx;000 Xxx" xxxxxxxxx xxxxxxx "50&xxxx;000 Xx".
18. V §9 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, který xxx:
"(4) Řízení x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx roku xxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 dověděl, xxxxxxxxxx xxxx do 2 xxx xxx dne, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Pokutu xxxxx uložit, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx 3 xxxx.".
19. X §9 se xxxxxxxx 5 zrušuje.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.
20. §11 xx xxxxxxx.
21. X §12 xxxx. 1 se xxxxx "x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxx x xxxx xxxxxxxx" xxxxxxx.
22. X §12 xx doplňují xxxxxxxx 4 x 5, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3x) x 3x) znějí:
"(4) Xxxxxx xx splatná xx 30 dnů xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxx vybírá Česká xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx územní xxxxxxxx xxxxx3x) podle zvláštního xxxxxxxx předpisu.3e)
3d) Xxxxx x. 531/1990 Xx., x územních xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3x) Xxxxx x. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
23. X §13 odst. 1 písmeno x) xxx:
"a) xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx územní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx i x xxxxxx státními xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx,".
24. X §13 xx xxxxxxxx 3 zrušuje.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xx označují xxxx xxxxxxxx 3 x 4.
25. X §13 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxx".
26. X §15 xx slova "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx ruchu České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx ministerstvo xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ministerstvo xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx".
27. X §17 odstavec 1 xxx:
"(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, vztahuje xx xx řízení xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Čl. XX
Xxxxx č. 634/1992 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 217/1993 Xx., xxxxxx x. 40/1995 Xx., xxxxxx č. 104/1995 Xx., xxxxxx x. 110/1997 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Xx. x xxxxxx x. 64/2000 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §2 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 4x) až 4x) xxx:
"r) xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx
1. padělek, xxxx xx xxxxxxx xxxx zboží, xxxxxx xxxx obalu, xx xxxx xx xxx xxxxxxxx majitele xxxxxxxx xxxxxx umístěno xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx známky podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,4b) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx takové xxxxxxxx (xxxxxx, xxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx x použití, xxxxxxx x záruce xxxx.), x xx i xxxxx, jsou-li xxxxxxx xxxxxxxxxx, a samostatné xxxxx, na xxxxx xx umístěno xxxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxx zahrnuje rozmnoženinu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx práv nebo xxx souhlasu xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx porušuje xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů,4c)
3. xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx práva xxxxxxxx xxxxxxx4x) xxxx užitného xxxxx4x) xxxx xxxxx xxxxxxxx dodatkového xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx rostlin xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.4x)
4x) Xxxxx x. 137/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
4c) Xxxxx x. 35/1965 Xx., x dílech literárních, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 527/1990 Xx., x vynálezech, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx návrzích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4x) Xxxxx x. 527/1990 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
4x) Zákon x. 478/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 116/2000 Sb.".
2. X §8 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx nové xxxxxxxx 2 a 3, xxxxx znějí:
"(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx prodej xxxxxxx nebo zboží xxxxxxxxxxxx některá práva xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x skladování xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx za klamání xxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx dodavatel.".
Dosavadní xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 x 5.
3. X §8 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx zní:
"(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx práva x duševnímu xxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx prostorách, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kancelářích xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx včetně stánkového xxxxxxx.".
4. Xx §8 xx vkládá xxxx §8a, který xxx:
"§8x
(1) Xxxxxxx nebo spolumajitel xxxxxxx, majitel xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx zástupce (xxxx xxx "majitel xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx") je xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, x xx xx lhůtě xx 15 pracovních xxx ode dne xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xx, xx předaná xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx a xxxxxx. Xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx veškeré xxxxx, xxxxx mohou xxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků nebo xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx správnosti předložené xxxxxxxxxxx, xxxxxxx vyrozumí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o této xxxxxxxxxxx. Majitel xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx, xxxx xxxx xxxxx povinny xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "jistota") xx xxxxxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx kontrolou xxxxxx prokázána oprávněnost xxxxxxx. Výši jistoty xxxxxxx vedoucí xxxxxxxxxx xxxxxx. Základem xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx průměrné xxxxxxx xx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx roku. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx, která prokázala xxxxxx xxxxx ve xxxx, xxxxxxx složit xx xxxx dozorového xxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx termínu xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podnět xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx oprávněnost xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx povinen xxxxxxxx xxxx složenou xxxxxxx xx 10 xxx xx ukončení kontroly. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx skutečně vynaložené xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx vynaložených xxxxxxx xxxxxx nižší xxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx osobě, xxxxx xxxxxxxxx právní xxxxx ve xxxx, xxxxxxxx zpět xx 10 dnů xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx skutečně xxxxxxxxxx xxxxxxx budou xxxxx xxx xxxxxxx jistota, xx xxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx prokázala xxxxxx zájem ve xxxx, povinen uhradit xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 10 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) X xxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx neplatnou xxxxxxxxxxx x xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx podkladů xxxxxxxxxxx dozorového xxxxxx xxxxxxxxxxxx osobě xxxxx, xxxxxxxx xx tuto xxxxx majitel xxxxx xxxxxxxxx vlastnictví.".
5. X §12 xxxxxxxx 1 xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 11) xxx:
"(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx předpisy11) xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx cenou xxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx xx xxxxxx jinak vhodně xxxxxxxxxxx.
11) §13 xxxx. 2 xxxxxx x. 526/1990 Xx.§5 xxxx. 2 a 3 vyhlášky x. 580/1990 Sb., kterou xx provádí xxxxx x. 526/1990 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 580/1992 Xx.".
6. X §16 se xx xxxxx xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx slova, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx č. 12x) xxxxx: ", xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.12x)
12a) §31 xxxx. 12 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 356/1999 Sb.".
7. V §18 xx doplňují xxxxxxxx 4 xx 8, xxxxx znějí:
"(4) Xxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x tuto xxxxxxxxx na viditelném xxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxx peněžní xxxxxx xx výkup xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx spotřebiteli xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
(6) Výrobce xxxx dodavatel je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx vratné zálohované xxxxx xxxxxxx 60 xxxxxxxxxxxx dnů xxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 5. Xx xxxx xxxx xxxxx xxx výkup xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(7) X změně xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx o xxxxxxxx výkupu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx informovat xxxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 30 kalendářních xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxx nesmí xxx xxxxx těchto xxxxx xxxxxxxx.
(8) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx zálohovaného obalu xxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 180 kalendářních xxx xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxx xxxxx být xxxxx xxxxxx xxxxx zastaven.".
8. V §23 xxxx. 1 se xx xxxxx "x xxxxxxxx dozoru xxxxx xxxxxxxx 4" vkládá xxxx "a §8a" x text "§7 xx 9" xx xxxxxxxxx xxxxxx "§7, 8 x 9".
9. X §23 xx za odstavec 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Dozorovým xxxxxxx xxxxx §8a xxxx xxxxxx uvedené x odstavcích 1, 3 x 6.".
Xxxxxxxxx odstavce 2 xx 6 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3 až 7.
10. X §23 xxxx. 3 xx xx xxxx "§10 xxxx. 1 xxxx. x)" xxxxxx xxxx "x §10 xxxx. 4".
11. X §23 xxxx. 5 xx xxxx "§7, 8 x 9" xxxxxxxxx xxxxxx "§7, §8 xxxx. 1 x 4 x §9".
12. X §23 se xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 20) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 6.
13. V §23 xxxx. 6 xx xxxx "§8 xx 10" xxxxxxxxx xxxxxx "§8, 9 xx 11".
14. X §23 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7 x 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 21x) xx 21d) znějí:
"(7) Xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx dozor xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx21x) x xxxxxxxx výrobky xxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §8 xxxx. 2, a xxxx-xx xxxxxxxxx, že se xxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxx pod xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx takovéto xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x zajištěné xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx příslušnému xxxxxxxxxx xxxxxx21x) x xxxxxxxxx xxxxxxx řízení.
(8) Xxxxxxxxx České xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxx x potravinářské xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxx tohoto zákona x zjistil xxxxxxx xxxx xxxxx, které xxxxxxxx znaky xxxxxxxx xxxxxxxxxx §8 xxxx. 2, a bylo-li xxxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx,21x) xx xxxxxxxx takovéto xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx příslušnému celnímu xxxxxx21x), 21x) k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
21x) §1 a 9 xxxxxx x. 191/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zboží xxxxxxxxxxxx xxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
21x) Xxxxx x. 63/1986 Xx., xx znění xxxxxxxxxx přepisů.
Xxxxx x. 64/1986 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
21c) §47 xxxxxx č. 13/1993 Xx., celní xxxxx.
21x) §11 xxxxxx x. 13/1993 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 113/1997 Xx.".
15. X §24 xxxx. 1 se xxxx "§8 odst. 1 x 2" xxxxxxxxx xxxxxx "§8 xxxx. 1, 2, 3 x 4, §8x xxxx. 1", xxxxxx "500&xxxx;000 Xxx" xx xxxxxxxxx xxxxxxx "1&xxxx;000&xxxx;000 Kč" x xxxxxx "1 000 000 Xxx" xx nahrazuje xxxxxxx "2&xxxx;000&xxxx;000 Xx".
XXXX XXXXX
Xxxxx zákona o Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx inspekci
Xx. XXX
Xxxxx č. 63/1986 Sb., x Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 110/1997 Xx., xx mění xxxxx:
1. V §2 xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx se písmeno x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 2x) zní:
"x) xxx nedochází xx klamání spotřebitele.2a)
2x) §8 xxxxxx x. 634/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 145/2000 Sb.".
2. X §3 xx xxxxx xx xxxxx písmena x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxx xxxxx: "xxxxx xxxx xxxxxxxx zjištěna neodpovídající xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, náklady xxxxxxx xxxxx kontrolovaná xxxxx,".
3. V §4 xxxx. 1 xx xxxxx xx konci xxxxxxx x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmena x), x) x x), xxxxx včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 2x) xxxxx:
"c) xxxxxxxx totožnost xxxxxxxxx xxxx, jsou-li xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxxx fyzických osob, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x oprávnění xxxxxx xxxx x zastupování,
x) xxxxxxxx kontroly, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,2x) na xxxxxxx xxxxxxxxx podnětu xxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxx, dále xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx; podat podnět xx xxxxxxxx xxxx xxx majitel xxxx xxxxxxxxxxxx patentu, majitel xxxxxxxxxx osvědčení, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx práva xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx práva x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzoru xxxx užitnému xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx"),
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vlastnictví x předložení dokumentace xxxxxxxx k posouzení, xxx nedochází ke xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
2x) §8 xxxx. 2 xxxxxx x. 634/1992 Xx., xx znění xxxxxx x. 145/2000 Xx.".
4. V §4 xx na xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx slova: "xxx xxxxxxx".
5. X §5 xx xx konci xxxxxxxx 2 doplňuje věta, xxxxx xxx: "Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx ukládat xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx tohoto nebo xxxxxx xxxxxx.".
6. X §7 xxxx. 1 xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x) nahrazuje čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xx xxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx nabídky, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,2x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zajištění.".
7. X §7 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx: "X xxxxxxx uložení xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxx důvod xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx x jejich xxxxxxxx.".
8. X §7 xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx zrušuje x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx: "xxx xxx seznámení x xxxxxxxx xxxxxxxxx.".
9. X §7 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, 6 x 7, xxxxx znějí:
"(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,2x) xx xxxxxxx do xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx, xxx bude xxxxxxxxx, že se xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx výrobky.
(6) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx neodpovídají zvláštnímu xxxxxxxx xxxxxxxx,2x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx osoby. Xxxxxxxxxxxx osoba je xxxxxxx xxxxxxxxx potraviny x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. V případě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxx. X vydání nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Náklady xx xxxxxxxxxx hradí xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx nebo skladování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx povinna xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx potravin x xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx zboží xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.2x)
(7) Zrušení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx neodpovídají zvláštnímu xxxxxxxx xxxxxxxx,2x) xxxxxxx xxxxxxx ředitel krajského xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx vyzve x xxxxxxxxxxxxx převzetí xxxxxxxxxxx potravin xxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřední xxxxxx.".
10. V §10 se za xxxxxxxx 2 vkládá xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx uloží xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.2b) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo výrobků xx stává xxxx. Xxxxxxx krajského inspektorátu xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx a způsobu xxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx úředně xxx xxxxxxxx tříčlenné xxxxxx xxxxxxxxx ředitelem xxxxxxxxxxxx. X zničení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx provede xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxx zboží xxxxxxxx, prodávala xxxx xxxxxxxxxx.".
Dosavadní xxxxxxxx 3 xx 5 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4 až 6.
11. X §10 odstavec 5 xxx:
"(5) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxx ode xxx, xxx xx xxxxxxx inspektorátu x xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 dověděl, xxxxxxxxxx xxxx do 2 xxx ode dne, xxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxx. Pokutu xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx 3 xxxx.".
12. X §11 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxx pokuty" xxxxxxxx xxxxx "a x xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §10 xxxx. 3 tohoto xxxxxx".
13. X §12 xxxx. x) xxxx xxxxx zní: "xx oprávněna xxxxxxxxxxxxx xx správními úřady x xxxxxx územní xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx orgány x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx spolupráce xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx zvláštním právním xxxxxxxxx.".
14. X §14 xx za xxxxx "ukládání pokuty" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx xxxxxxxxxx podle §10 xxxx. 3 xxxxxx zákona".
ČÁST ČTVRTÁ
XXXXXXXX
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prvním xxxx třetího xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx vyhlášení.
Xxxxx v. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 145/2000 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2000.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.