Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2001.


Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze
132/2000 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu,ve znění pozdějších předpisů Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů Čl. VII
ČÁST OSMÁ - Změna zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů Čl. VIII
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů Čl. IX
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů Čl. X
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, ve znění zákona č. 15/1997 Sb. Čl. XI
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů Čl. XII
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů Čl. XIII
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona č. 94/1990 Sb., o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o právu shromažďovacím a zákona o civilní službě Čl. XIV
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění zákona č. 286/1995 Sb. Čl. XV
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů Čl. XVI
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů Čl. XVII
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřickýcha katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů Čl. XVIII
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona č. 298/1992 Sb., o místním referendu, ve znění zákona č. 152/1994 Sb. Čl. XIX
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb. Čl. XX
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů Čl. XXI
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona č. 485/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), a zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí Čl. XXII
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona č. 68/1993 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy Čl. XXIII
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona č. 279/1995 Sb., kterým se mění zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích Čl. XXIV
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Čl. XXV
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů Čl. XXVI
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů Čl. XXVII
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením Čl. XXVIII
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění zákona č. 40/1995 Sb. Čl. XXIX
ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů Čl. XXX
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů Čl. XXXI
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů Čl. XXXII
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění pozdějších předpisů Čl. XXXIII
ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů Čl. XXXIV
ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů Čl. XXXV
ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů Čl. XXXVI
ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů Čl. XXXVII
ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů Čl. XXXVIII
ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů Čl. XXXIX
ČÁST ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 354/1999 Sb. Čl. XL
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů Čl. XLI
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb. Čl. XLII
ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 355/1999 Sb. Čl. XLIII
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů Čl. XLIV
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách Čl. XLV
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů Čl. XLVI
ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů Čl. XLVII
ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Čl. XLVIII
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Čl. XLIX
ČÁST PADESÁTÁ - Změna zákona č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, ve znění pozdějších předpisů Čl. L
ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů Čl. LI
ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 352/1999 Sb. Čl. LII
ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí Čl. LIII
ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů Čl. LIV
ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů Čl. LV
ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Čl. LVI
ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ - Zrušení zákona č. 439/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o obcích a zákon o hlavním městě Praze Čl. LVII
ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ - ÚČINNOST Čl. LVIII
132
XXXXX
xx xxx 13. xxxxx 2000
x xxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x hlavním xxxxx Xxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx republiky:
ČÁST XXXXX
Xxxxx zákona č. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx,xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
Čl. X
Xxxxx č. 182/1993 Sb., x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 331/1993 Xx., xxxxxx x. 236/1995 Xx., xxxxxx č. 77/1998 Xx. a xxxxxx č. 18/2000 Xx., se mění xxxxx:
1. X §64 xxxx. 2 xx xxxxx xx xxxxx nahrazuje xxxxxx x doplňuje se xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) ministr xxxxxx, jde-li x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx předpisu kraje, xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".
2. X §64 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Návrh xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxx může xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx č. 143/1992 Sb., x xxxxx a xxxxxx xx pracovní xxxxxxxxxx x rozpočtových x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Čl. XX
X xxxxxx č. 143/1992 Sb., x xxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxxx organizacích a xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 590/1992 Xx., xxxxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 40/1994 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., zákona č. 201/1997 Xx. x xxxxxx x. 225/1999 Xx., x §1 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"e) xxxxxxx samosprávným xxxxxx.".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů
Xx. XXX
X xxxxxx č. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx č. 241/1994 Xx., xxxxxx č. 59/1995 Sb., zákona x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 149/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Sb., zákona x. 113/1997 Xx., xxxxxx x. 134/1997 Xx., zákona x. 306/1997 Sb., xxxxxx x. 18/2000 Sb. x xxxxxx x. 29/2000 Xx., v §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 7 xxx:
"7. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxx jim xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx, kteří tyto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,".
ČÁST ČTVRTÁ
Xxxxx xxxxxx x. 48/1997 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
Xx. XX
V xxxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 242/1997 Sb., xxxxxx x. 2/1998 Xx., xxxxxx x. 127/1998 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx. x xxxxxx x. 363/1999 Xx., x §5 xxxx. a) xxx 7 xxx:
"7. xxxxxxx zastupitelstev územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxx xxx vypláceny xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx, kteří tyto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;".
XXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
Xx. X
V xxxxxx č. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 134/1997 Xx., xxxxxx x. 289/1997 Sb., xxxxxx č. 234/1998 Xx. a xxxxxx x. 224/1999 Xx., x §5 xxxx. 1 písmeno h) xxx:
"x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx, jestliže jsou xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,".
ČÁST ŠESTÁ
Xxxxx zákona x. 54/1956 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XX
X xxxxxx č. 54/1956 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 16/1959 Xx., xxxxxx x. 58/1964 Sb., zákona x. 65/1965 Xx., xxxxxx č. 67/1965 Xx., zákona x. 87/1968 Xx., zákona x. 88/1968 Sb., xxxxxx x. 8/1982 Xx., xxxxxx x. 73/1982 Sb., zákona x. 148/1983 Sb., xxxxxx x. 109/1984 Xx., xxxxxx x. 51/1987 Xx., xxxxxx x. 110/1990 Sb., xxxxxx x. 180/1990 Xx., xxxxxx x. 306/1991 Sb., xxxxxx x. 550/1991 Xx., xxxxxx č. 582/1991 Xx., xxxxxx x. 235/1992 Sb., xxxxxx x. 585/1992 Xx., xxxxxx x. 37/1993 Xx., zákona x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 308/1993 Sb., xxxxxx x. 182/1994 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Sb., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx č. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 113/1997 Xx., zákona x. 61/1999 Xx. x zákona č. 18/2000 Xx., v §2 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx celků, xxxxx xxxx funkce vykonávají xxxx xxxxxxxx,".
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 582/1991 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 590/1992 Xx., zákona č. 37/1993 Xx., zákona x. 160/1993 Sb., xxxxxx x. 293/1993 Xx., zákona x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., zákona x. 160/1995 Xx., zákona x. 134/1997 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 93/1998 Xx., zákona x. 225/1999 Sb., xxxxxx č. 356/1999 Xx., xxxxxx č. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx. x xxxxxx č. 29/2000 Sb., se xxxx xxxxx:
1. X §18 xxxx. 1 písmeno x) xxx:
"x) členů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx jako členům xxxxxxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx, kteří xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx, xxxxxxx orgán, xxxxx vyřizuje osobní xxxx zaměstnanců xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků,".
2. X §36 písmeno x) xxx:
"x) xxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx, kterým jsou xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx vyřizuje osobní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků,".
XXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x. 119/1992 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
Xx. XXXX
Zákon č. 119/1992 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 44/1994 Xx., zákona č. 125/1998 Xx. x xxxxxx č. 333/1999 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §9 xx xxxxx "xxxx4x)" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx" x xxxxxxxx pod xxxxx č. 4x) xx xxxxxxx.
2. X §17 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxx,4x)" nahrazuje xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxx celek,".
XXXX DEVÁTÁ
Xxxxx xxxxxx x. 551/1991 Sb., o Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx Xxxxx republiky, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 551/1991 Sb., x Všeobecné xxxxxxxxx pojišťovně Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 592/1992 Xx., zákona x. 60/1995 Xx., zákona x. 149/1996 Sb., xxxxxx x. 48/1997 Xx., xxxxxx x. 305/1997 Sb., xxxxxx x. 93/1998 Xx. x xxxxxx č. 127/1998 Xx., se xxxx takto:
1. X §22 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx okresu" xxxxxxxxx slovy "zastupitelstvo xxxxx".
2. X §23 odst. 4 xx slova "xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxx".
XXXX DESÁTÁ
Xxxxx xxxxxx č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
Xx. X
Xxxxx č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx finančních orgánech, xx xxxxx xxxxxx x. 337/1992 Xx., xxxxxx x. 35/1993 Xx., zákona č. 325/1993 Xx., zákona x. 85/1994 Xx. x xxxxxx x. 311/1999 Xx., se xxxx takto:
1. X §1 x xxxxxx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "správní xxxxx".
2. V §1 odst. 1 xxxx. e) xx xx slovo "xxxxxx" xxxxxx xxxxx ", xxxxx".
3. Přílohy x. 2 x 3 xxx:
"Příloha x. 2 x xxxxxx x. 531/1990 Xx.
Xxxxxxxx úřady xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §6 odst. 2 xxxxxx a vymezení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx podle §6 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxx x obvodu xxxxxxxxxx
X. Finančního xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Prahu
Finanční xxxxx pro Xxxxx 1, pro Prahu 2, xxx Prahu 3, xxx Xxxxx 4, xxx Xxxxx-Xxxxx Xxxxx, x Praze-Modřanech, xxx Prahu 5, xxx Prahu 6, xxx Xxxxx 7, xxx Xxxxx 8, xxx Xxxxx 9 x xxx Xxxxx 10 x obvodech xxx územní xxxxxxxxxx.
XX. Finančního xxxxxxxxxxx x Xxxxx
1. Xxxxxxxx úřad v Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxx v Xxxxxxxx, xx Xxxxxxx x xx Xxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxx v obvodech xxxxxx působnosti finančních xxxxx x Berouně x x Hořovicích.
3. Xxxxxxxx úřad x Xxxxxx x xxxxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx a ve Xxxxxx.
4. Finanční xxxx x Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx Brodě, x Xxxxxx x x Xxxxxxx.
5. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxx Xxxx x xxxxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů x Xxxxxxx, v Xxxxx Xxxx a v Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx.
6. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx x obvodech xxxxxx působnosti xxxxxxxxxx xxxxx x Kralupech xxx Xxxxxxx, x Xxxxxxx x x Xxxxxxxxxxxx.
7. Finanční xxxx v Xxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxx x Benátkách xxx Xxxxxxx, x Xxxxx Xxxxxxxxx x x Xxxxxxxx Xxxxxxxx.
8. Finanční xxxx x Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx působnosti xxxxxxxxxx úřadů x Xxxxxxxx x v Xxxxxxxxxxx.
9. Xxxxxxxx xxxx Xxxxx-xxxxxx x xxxxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxx Labem-Staré Xxxxxxxxx, Xxxxx-xxxxxx a x Xxxxxxxx.
10. Xxxxxxxx úřad Xxxxx-xxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Praha-západ.
11. Finanční úřad x Xxxxxxxx x xxxxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx, x Xxxxxxx, x Příbrami x x Xxxxxxxxxx.
12. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx Finančního xxxxx x Rakovníku.
XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx Budějovicích v xxxxxxxx xxxxxx působnosti xxxxxxxxxx úřadů x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, v Xxxxxxxx Svinech x x Xxxx xxx Xxxxxxx.
2. Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxx Xxxxxxxx v obvodech xxxxxx působnosti finančních xxxxx x Českém Xxxxxxxx x x Xxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Dačicích, x Xxxxxxxxxxx Hradci x x Xxxxxxx.
4. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxx v xxxxxxxx územní působnosti xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx x x Xxxxx.
5. Finanční xxxx v Prachaticích x obvodech xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Prachaticích a xx Xxxxxxxx.
6. Xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v Blatné, xx Xxxxxxxxxxxx x xx Xxxxxxxxx.
7. Xxxxxxxx úřad v Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxx v Soběslavi x v Xxxxxx.
XX. Finančního xxxxxxxxxxx x Xxxxx
1. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx působnosti xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxx, x Xxxxxxxxxx Týně x ve Xxxxx.
2. Finanční xxxx x Chebu v xxxxxxxx územní působnosti xxxxxxxxxx xxxxx x Xxx, x Xxxxx x x Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxx v obvodech xxxxxx působnosti xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxx, x Xxxxxxx x x Xxxxxxx.
4. Finanční xxxx x Xxxxxxxxx x xxxxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů x Xxxxxxxxxxxxx, x Xxxxxxxxx x x Xxxxxx.
5. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxx v xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx.
6. Finanční xxxx Xxxxx-xxx v xxxxxxxx xxxxxx působnosti xxxxxxxxxx xxxxx v Blovicích, Xxxxx-xxx a x Xxxxxxxxxx.
7. Xxxxxxxx xxxx Plzeň-sever v xxxxxxxx xxxxxx působnosti xxxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxxxxxx, x Xxxxxxxx x Xxxxx-xxxxx.
8. Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxxxx x územním xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x Rokycanech.
9. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx x obvodech xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Chodově, x Xxxxxxxxxx x x Sokolově.
10. Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx působnosti xxxxxxxxxx xxxxx v Boru, xx Xxxxxxx x x Tachově.
V. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxx xxx Labem
1. Xxxxxxxx xxxx x České Xxxx x xxxxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů x České Xxxx, x Xxxxxxx, x Xxxxxx x x Xxxxx Xxxx.
2. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx působnosti finančních xxxxx x Xxxxxx x v Xxxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů x Xxxxxxxxx x v Xxxxxx.
4. Xxxxxxxx xxxx x Jablonci xxx Xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů x Xxxxxxxx xxx Nisou, x Xxxxxxxx a x Xxxxxxxx Xxxxx.
5. Xxxxxxxx xxxx x Liberci v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx x x Xxxxxxx.
6. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxxx x obvodech xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů x Xxxxxxxxxxxxx, x Xxxxxxxxxxxx x x Xxxxxxxx nad Xxxxx.
7. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx v xxxxxxxx územní působnosti xxxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxx, x Xxxxxxxxxxx x x Xxxxx.
8. Finanční xxxx x Xxxxx v xxxxxxxx územní působnosti xxxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxxxx x x Xxxxx.
9. Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxx x obvodech územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx, x Xxxxxxxx x v Xxxxxxx.
10. Xxxxxxxx xxxx x Teplicích x obvodech xxxxxx xxxxxxxxxx finančních úřadů x Xxxxxx a x Xxxxxxxxx.
11. Xxxxxxxx úřad v Xxxx nad Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx úřadu x Xxxx nad Xxxxx.
XX. Xxxxxxxxxx ředitelství x Xxxxxx Králové
1. Finanční xxxx x Hradci Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů x Xxxxxx Xxxxxxx, x Xxxxxxx nad Xxxxxxxx x x Xxxxx Xxxxxxx.
2. Xxxxxxxx úřad v Xxxxxxxx v obvodech xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxx, v Xxxxxxx x v Chrudimi.
3. Xxxxxxxx úřad x Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů x Xxxxxxxx, v Xxxxxx x x Nové Xxxx.
4. Xxxxxxxx xxxx x Náchodě x obvodech xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx, x Xxxxxxxx x v Xxxxxxx.
5. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxx x obvodech územní xxxxxxxxxx finančních xxxxx x Xxxxxxxx, v Xxxxxxxxxxx x x Xxxxxxxx.
6. Finanční xxxx x Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx působnosti xxxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxxx, x Xxxxxxxx xxx Xxxxxx a x Xxxxxxxx nad Xxxxxxx.
7. Finanční xxxx ve Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů x Xxxxxxxxx, x Xxxxxxxx Xxxxxxx x xx Svitavách.
8. Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxx x obvodech xxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxx xx Dvoře Xxxxxxx nad Xxxxx, x Xxxxxxxx a xx Xxxxxxxx.
9. Xxxxxxxx xxxx v Xxxx xxx Orlicí x obvodech územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxx nad Xxxxxx, ve Xxxxxxx Xxxx a x Xxxxxxxx.
XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Brně
1. Xxxxxxxx xxxx x Blansku v xxxxxxxx finančních úřadů x Xxxxxxx, x Xxxxxxxxxxx x x Xxxxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx xxxx Brno X x xxxxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx X, Brno XX, Brno XXX x Brno XX.
3. Finanční úřad Xxxx-xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxx Xxxx-xxxxxx, x Xxxxxxxxxx a x Xxxxxxx.
4. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx, x Xxxxxxxxxxx x v Xxxxxxxx.
5. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxx, v Xxxxxxxxx x x Xxxxx xxx Sázavou.
6. Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxx x Hodoníně, x Xxxxxx x xx Xxxxxx xxx Xxxxxxx.
7. Finanční xxxx x Jihlavě x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxx x Jihlavě, v Xxxxx, v Xxxxx x x Xxxxxx.
8. Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx působnosti xxxxxxxxxx úřadů v Xxxxxxxx pod Xxxxxxxx, x Xxxxxxxx x x Kroměříži.
9. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxx v Xxxxxxxx, x Kamenici xxx Xxxxx, x Pacově x x Pelhřimově.
10. Finanční úřad x Třebíči v xxxxxxxx územní působnosti xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx, v Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, x Náměšti xxx Xxxxxxx a x Xxxxxxx.
11. Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx územní působnosti xxxxxxxxxx úřadů x Xxxxxxxxxxx, x Xxxxxxxx Xxxxx x x Xxxxxxxx Xxxxxxxx.
12. Xxxxxxxx úřad xx Xxxxxxx x obvodech xxxxxx působnosti xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxx, ve Xxxxxxxxx Meziříčí a xx Vsetíně.
13. Xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxx x Xxxx a xx Xxxxxxx.
14. Xxxxxxxx xxxx xx Zlíně x xxxxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů x Luhačovicích, v Xxxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x xx Xxxxx.
15. Xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxx x xxxxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx, v Xxxxxxxxx Xxxxxxxx a xx Xxxxxx.
16. Xxxxxxxx xxxx xx Xxxxx xxx Sázavou x xxxxxxxx územní působnosti xxxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx, xx Xxxxxx Meziříčí x xx Xxxxx xxx Xxxxxxx.
XXXX. Xxxxxxxxxx ředitelství x Xxxxxxx
1. Finanční xxxx x Xxxxxxxx x obvodech xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Bruntále x x Krnově.
2. Xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxx-Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx působnosti finančních xxxxx xx Xxxxxx-Xxxxxx, xx Frýdlantě xxx Xxxxxxxxx x x Xxxxxx.
3. Finanční xxxx x Jeseníku x xxxxxxx obvodu Xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx.
4. Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxx x obvodech xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů x Bohumíně, v Xxxxxx Xxxxxx, x Xxxxxxxx, x Karviné x x Xxxxxx.
5. Finanční xxxx x Novém Jičíně x obvodech xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx Fulneku, v Xxxxxxxxxx x x Xxxxx Xxxxxx.
6. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx působnosti finančních xxxxx x Xxxxxxx, x Xxxxxxxx x xx Šternberku.
7. Xxxxxxxx úřad v Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx působnosti xxxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxx x x Xxxxx.
8. Xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx I x xxxxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů Xxxxxxx X, XxxxxxxXX x Xxxxxxx XXX.
9. Xxxxxxxx úřad v Xxxxxxxxxx v obvodech xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v Konici, x Xxxxxxxxx xxx Xxxxx x x Xxxxxxxxxx.
10. Finanční xxxx x Přerově x xxxxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx, v Xxxxxxxx a v Xxxxxxx.
11. Xxxxxxxx xxx v Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx a x Xxxxxxx.
Xxxxxxx č. 3 x xxxxxx x. 531/1990 Xx.
Názvy, xxxxx a územní xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxx
1. Finanční xxxxxxxxxxx xxx xx. x. Xxxxx
Xxxxx: Xxxxx
Xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx obvody xxxxxxxxx xxxxx:
xxx Xxxxx 1, pro Xxxxx 2, xxx Xxxxx 3, xxx Xxxxx 4, xxx Xxxxx-Xxxxx Xxxxx, x Xxxxx-Xxxxxxxxx, pro Xxxxx 5, xxx Xxxxx 6, pro Xxxxx 7, xxx Xxxxx 8, xxx Xxxxx 9, pro Prahu 10.
2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v Praze
Xxxxx: Xxxxx
Xxxxxx xxxxx xx tvořen xxxxxxxx xxxxxx finačních xxxxx:
v Benešově, xx Xxxxxxx, ve Xxxxxxxx, v Xxxxxxx, x Xxxxxxxxxx, x Xxxxxx, ve Xxxxxx, x Xxxxxx, v Xxxxxx Xxxxx, v Xxxxxxx, v Kutné Xxxx, x Xxxxxxx, x Xxxxxxxxxx Janovicích, x Mělníce, x Xxxxxxxxx xxx Vltavou, x Xxxxxxxxxxxx, x Xxxxx Xxxxxxxxx, x Xxxxxxxxx xxx Jizerou, x Mnichově Xxxxxxxx, x Nymburku, x Xxxxxxxxxxx, v Xxxxxxxx xxx Xxxxx-Xxxxx Boleslavi, Xxxxx-xxxxxx, v Xxxxxxxx, Xxxxx-xxxxx, x Xxxxxxxx, x Xxxxxxxx, x Xxxxxxx, v Sedlčanech, x Xxxxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
Xxxxx: Xxxxx Xxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxx xx tvořen xxxxxxxx xxxxxx finančních xxxxx:
x Českých Xxxxxxxxxxxx, x Xxxxxxxx Xxxxxxx, v Týně xxx Vltavou, x Xxxxxx Krumlově, x Xxxxxxx, x Jindřichově Xxxxxx, x Dačicích, x Xxxxxxx, x Xxxxx, v Milevsku, x Xxxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxx, xx Strakonicích, x Blatné, xx Xxxxxxxxx, x Táboře, x Soběslavi.
4. Xxxxxxxx ředitelství x Xxxxx
Xxxxx: Xxxxx
Xxxxxx obvod xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx:
x Xxxxxxxxxxx, x Xxxxxxxxxx Xxxx, xx Xxxxx, x Chebu, v Xxx, x Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, x Xxxxxxxxx Xxxxxx, x Ostrově, x Toužimi, x Xxxxxxxxx, x Horažďovicích, x Sušici, x Xxxxx, Xxxxx-xxx, v Xxxxxxxxx, x Přešticích, Xxxxx-xxxxx, x Kralovicích, x Xxxxxxxx, v Xxxxxxxxxx, x Sokolově, x Xxxxxxx, x Xxxxxxxxxx, x Xxxxxxx, x Boru, xx Xxxxxxx.
5. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxx xxx Labem
Xxxxx: Xxxx nad Xxxxx
Xxxxxx obvod xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx:
v Xxxxx Lípě, x Xxxxxxx, x Xxxxxx, x Xxxxx Xxxx, x Xxxxxx, x Xxxxxxxx, x Chomutově, x Xxxxxx, x Xxxxxxxx xxx Xxxxx, x Tanvaldě, x Xxxxxxxx Xxxxx, x Xxxxxxx, xx Frýdlantě, x Xxxxxxxxxxxx, x Xxxxxxxxxxxxx, x Xxxxxxxx xxx Xxxxx, x Xxxxxxx, x Xxxxxxxxxxx, x Xxxxx, v Xxxxx, v Xxxxxxxxx, x Xxxxxxxx, x Xxxxxxxxx, v Xxxxxxx, x Xxxxxxxxx, x Xxxxxx, v Ústí xxx Xxxxx.
6. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx
Sídlo: Xxxxxx Králové
Územní xxxxx xx tvořen xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx:
x Xxxxxx Xxxxxxx, x Chlumci xxx Xxxxxxxx, v Xxxxx Bydžově, v Xxxxxxxx, v Xxxxxxxxx Xxxxxx, x Hlinsku, x Xxxxxx, x Xxxxxxxx, v Xxxx Xxxx, x Xxxxxxx, x Xxxxxxxx, x Xxxxxxxx, x Xxxxxxxxxxx, x Xxxxxxxx, v Xxxxxxxx, x Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx, x Xxxxxxxx, v Xxxxxxxx xxx Orlicí, xx Xxxxxxxxx, v Xxxxxxxxx, x Xxxxxxxx Xxxxxxx, x Xxxxxxxx, ve Xxxxx Králové nad Xxxxx, xx Xxxxxxxx, x Xxxx nad Xxxxxx, xx Vysokém Xxxx, v Xxxxxxxx.
7. Finanční xxxxxxxxxxx x Xxxx
Sídlo: Xxxx
Územní xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx finančních xxxxx:
x Xxxxxxx, x Xxxxxxxxxxx, v Xxxxxxxxxx, Xxxx X, BrnoII, Xxxx III, Xxxx XX, Xxxx-xxxxxx, v Xxxxxxxxxx, x Xxxxxxx, x Břeclavi, v Xxxxxxxxxxx, x Xxxxxxxx, x Havlíčkově Xxxxx, x Xxxxxxxxx, x Xxxxx nad Xxxxxxx, x Xxxxxxxx, x Xxxxxx, ve Veselí xxx Xxxxxxx, x Xxxxxxx, x Xxxxx, x Xxxxxx, x Xxxxx, v Xxxxxxxxx, x Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, v Xxxxxxxx, x Pelhřimově, v Xxxxxxxx, x Kamenici xxx Xxxxx, x Xxxxxx, x Třebíči, x Xxxxxxx, v Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, x Xxxxxxx xxx Oslavou, x Xxxxxxxx Xxxxxxxx, x Xxxxxxxxxxx, x Xxxxxxxx Xxxxx, xx Xxxxxxx, v Xxxxxxx xxx Radhoštěm, ve Xxxxxxxxx Meziříčí, xx Xxxxxxx, x Bučovicích, xx Xxxxxxxx x Xxxx, xx Xxxxx, x Xxxxxxxxxxxx, x Xxxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xx Znojmě, x Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx, x Moravském Xxxxxxxx, ve Žďáru xxx Xxxxxxx, x Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx, xx Velkém Xxxxxxxx.
8. Finanční xxxxxxxxxxx x Ostravě
Sídlo: Xxxxxxx
Xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úřadů:
x Bruntále, x Xxxxxx, xx Xxxxxx-Xxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx, v Třinci, x Xxxxxxxx, v Xxxxxxx, x Xxxxxxxx, x Českém Xxxxxx, x Xxxxxxxx, v Xxxxxx, x Xxxxx Xxxxxx, xx Fulneku, x Xxxxxxxxxx, x Xxxxxxxx, v Xxxxxxx, xx Xxxxxxxxxx, x Xxxxx, v Hlučíně, XxxxxxxX, XxxxxxxXX, Xxxxxxx XXX, x Xxxxxxxxxx, x Xxxxxx, x Xxxxxxxxx nad Hanou, x Xxxxxxx, v Xxxxxxxxx, v Xxxxxxxx, x Xxxxxxxx, x Xxxxxxx.".
ČÁST XXXXXXXXX
Xxxxx zákona č. 41/1993 Xx., x xxxxxxxxx shody opisů xxxx xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxx pravosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x vydávání xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx úřady, xx xxxxx zákona č. 15/1997 Xx.
Xx. XX
V xxxxxx č. 41/1993 Sb., x ověřování xxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obecními xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx a okresními xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 15/1997 Xx., xx v §7 za xxxxx "xxxxxx xxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxx xxxxx x přenesené xxxxxxxxxx,".
XXXX DVANÁCTÁ
Xxxxx xxxxxx č. 166/1993 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx
Xx. XII
X xxxxxx č. 166/1993 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 331/1993 Xx., xxxxxx č. 117/1994 Xx., xxxxxx x. 224/1994 Xx., xxxxxx x. 58/1995 Xx., xxxxxx x. 236/1995 Xx., nálezu Xxxxxxxxx soudu x. 296/1995 Xx. x xxxxxx č. 148/1998 Xx., xx x §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "obcemi" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx".
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx zákona x. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XXXX
Zákon č. 552/1991 Sb., o státní xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 166/1993 Xx. x zákona x. 148/1998 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §2 xxxxxxx x) xxx:
"x) ministerstva x xxxx xxxxxxxx správní xxxxx v rozsahu xxxxxxxxxx zvláštními zákony,".
2. X §2 xxxxxxx x) zní:
"x) xxxxxx orgány xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákony,".
ČÁST ČTRNÁCTÁ
Xxxxx zákona č. 94/1990 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výborů xxx provádění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona o xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
Čl. XIV
Xxxxx č. 94/1990 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx:
1. X §1 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx".
2. X §1 odstavec 2 xxx:
"(2) Xxxxx xxxxx konání xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxx, x xxxxx správním xxxxxx se má xxxxxxxxxxx konat; x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx místo xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx obvod xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx působnost Xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxx shromáždění xxxxxxxxxx xxxxxxx obvod xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx působnost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
3. X §2 se xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx úřad".
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 570/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 286/1995 Xx.
Xx. XX
Zákon č. 570/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 286/1995 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxx" zrušuje.
2. X §1 xxxx. b) xx xxxxx "xxxxxxxxxx" zrušuje.
3. X §1 xxxxxxx x) zní:
"x) na xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx3) xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,".
4. X §1 písmeno x) xxx:
"d) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx odbor Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,".
ČÁST XXXXXXXXX
Xxxxx zákona x. 63/1991 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Čl. XXX
Xxxxx č. 63/1991 Sb., x xxxxxxx hospodářské soutěže, xx znění xxxxxx x. 495/1992 Xx. x xxxxxx x. 286/1993 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §2 odst. 1 xxxx. b) xx xxxxx "xxxxxx xxxx" nahrazují slovy "xxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx".
2. X xxxxxxx nad §18 xx xxxxx "xxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx".
3. X §18 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx".
4. V §18 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx".
5. X xxxxxxx pod §20 xx xxxxx "xxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx".
6. X §20 xxxx. 1 xxxx první xx xxxxx "xxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "orgány xxxxxxxx samosprávných celků".
7. X §20 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx".
8. X §20 xxxx. 2 se xxxxx "orgány xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx".
ČÁST XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XXXX
Zákon č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx zákona č. 337/1992 Xx., xxxxxx x. 344/1992 Sb., xxxxxx x. 359/1992 Xx., xxxxxx č. 67/1993 Xx., xxxxxx x. 290/1993 Xx., xxxxxx x. 134/1994 Xx., xxxxxx x. 82/1995 Xx., xxxxxx x. 279/1995 Xx., xxxxxx x. 237/1995 Xx., xxxxxx x. 289/1995 Xx., xxxxxx x. 112/1998 Sb., xxxxxx x. 168/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Sb. x xxxxxx č. 29/2000 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §46 odstavec 1 xxx:
"(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx povinností, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x §21 až 45, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy včetně xxxxxxxx xxxx a xxxxx.".
2. X §46 odst. 2 xx xx xxxxx "xxxxxx závazných vyhláškách xxxx" xxxxxxxx slova "x xxxxx".
XXXX OSMNÁCTÁ
Xxxxx xxxxxx x. 359/1992 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
Xx. XXXXX
X xxxxxx č. 359/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 107/1994 Sb., xxxxxx x. 200/1994 Xx. x xxxxxx x. 62/1997 Sb., xxxxxxx x. 1 zní:
"Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx x. 359/1992 Xx.
Sídla x xxxxxx působnost xxxxxxxxxxxx
Zeměměřický a xxxxxxxxxxx inspektorát x Xxxx, který vykonává xxxxxxxxx pro územní xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxxxxx kraje.
Xxxxxxxxxxx x katastrální inspektorát x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Zeměměřický x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx působnost pro xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx inspektorát v Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx Olomouckého xxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx obvody Xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x Karlovarského xxxxx.
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxx.".
ČÁST DEVATENÁCTÁ
Xxxxx zákona x. 298/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 152/1994 Sb.
Čl. XXX
X zákoně č. 298/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 152/1994 Xx., se xx §3 vkládá xxxx §3x, xxxxx xxx:
"§3x
Právo rozhodovat x referendu xxxxx §3 x xx xxxxxxxx v xxx xxxxxxxxxxx xx i xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xxxx 18 xxx, je xxxxx xxxxxxx občanem x xx v xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxx.".
ČÁST XXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 18/1997 Sb., x xxxxxxx využívání jaderné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 83/1998 Xx.
Čl. XX
X xxxxxx č. 18/1997 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx energie a xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 83/1998 Xx., xx xxxx XX zrušuje.
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 36/1960 Xx., x xxxxxxx členění xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
Čl. XXX
Zákon č. 36/1960 Sb., x územním xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 69/1967 Xx., xxxxxx x. 29/1968 Xx., zákona x. 175/1968 Sb., xxxxxx x. 40/1969 Xx., xxxxxx č. 41/1969 Sb., xxxxxx x. 71/1969 Xx., xxxxxx x. 126/1971 Xx., zákona x. 248/1990 Xx., xxxxxx x. 425/1990 Xx. x xxxxxx č. 108/1995 Sb., xx xxxx takto:
1. X §15 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
2. X §15 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.
3. §16 xx zrušuje.
XXXX DVACÁTÁ XXXXX
Xxxxx zákona x. 485/1991 Sb., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 367/1990 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), x xxxxx x. 172/1991 Sb., x přechodu některých xxxx z xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx
Xx. XXXX
X xxxxxx x. 485/1991 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx zákon x. 367/1990 Sb., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), x xxxxx x. 172/1991 Xx., x přechodu xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, se xxxxxx X xxxxxxx.
XXXX DVACÁTÁ XXXXX
Změna xxxxxx x. 68/1993 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx úseku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xx. XXXXX
X xxxxxx x. 68/1993 Xx., xxxxxx se xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx zákony xx xxxxx xxxxxxxxx vnitřní xxxxxx, se článek XX xxxxxxx.
XXXX XXXXXXX XXXXXX
Změna xxxxxx x. 279/1995 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 367/1990 Xx., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), x xxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx
Xx. XXIV
X xxxxxx x. 279/1995 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 367/1990 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), x xxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx X xxxxxxx.
XXXX XXXXXXX XXXX
Xxxxx zákona x. 29/1984 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx odborných xxxx (školský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Čl. XXX
Xxxxx č. 29/1984 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 188/1988 Xx., xxxxxx x. 171/1990 Xx., xxxxxx č. 522/1990 Xx., xxxxxx č. 134/1993 Sb., xxxxxx x. 190/1993 Sb., xxxxxx x. 331/1993 Xx., xxxxxx x. 49/1994 Xx., xxxxxx x. 256/1994 Xx., xxxxxx x. 138/1995 Xx. x xxxxxx x. 306/1999 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. V §10 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.
Dosavadní xxxxxxxx 2 až 7 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 xx 6.
2. X §10 odst. 2 xx věta první xxxxxxx.
3. X §10 xx odstavec 3 xxxxxxx.
Dosavadní xxxxxxxx 4 xx 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 5.
4. X §10 odst. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxx.
5. X §10 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxx a xxxxxxx "6" xx xxxxxxxxx číslicí "4".
6. V §11 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 7 xx označují jako xxxxxxxx 4 až 6.
7. X §11 odst. 4 xx slova "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxx".
8. X §11 se xxxxxxxx 6 zrušuje.
9. X §11x xx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxx.
Dosavadní xxxxxxxx 3 až 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 xx 4.
10. X §11x xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxx organizace" xxxxxxxxx xxxxx "organizační xxxxxx xxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxx.
11. X §11a xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx složka xxxxx".
12. X §11x xxxx. 3 xx xxxxx "hospodářských" xxxxxxx.
13. V §12 odst. 3 xx xxxxx "xx xxxxxxxx xxxxxxxx12) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů" xxxxxxxxx slovy "z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
14. X §12 odst. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxx orgánem státní xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
15. X xxxxxxx §24 xx xx xxxxx "středních" xxxxxxxx slova "a xxxxxxx xxxxxxxxx".
16. X §24 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx x středních odborných xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx, středních xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx".
17. X §24 odst. 3 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx".
18. X §27x xxxx. 2 xxxx xxxxx se slovo "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx kraje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
19. X §27x xxxx. 2 xx věta xxxx xxxxxxx.
20. X §58 písmeno x) zní:
"b) xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx pedagogické xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x školských xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvem, xxxxx x xxxxxx,".
21. Xx §64x xx xxxxxx nový §64x, xxxxx xxx:
"§64x
Xxxxx "xxxxxxx xxxx" xx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "orgány xxxxx v přenesené xxxxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXX XXXXX
Změna zákona x. 564/1990 Xx., x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů
Xx. XXXX
Xxxxx č. 564/1990 Sb., x státní správě x xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 190/1993 Xx., xxxxxx č. 256/1994 Xx. x xxxxxx č. 139/1995 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §1 písmeno x) xxx:
"b) xxxxxxx xxxxx,".
2. X §2 xxxxxxx x) xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 1x) xxx:
"b) xxxx,1x)
1x) Xxxxxxx xxxxx x. 347/1997 Sb., x vytvoření xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákona x. 1/1993 Sb., Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.".
3. §4 xxx:
"§4
Xxxxxxx úřad
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx sloužícím, xxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxx") xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx mzdy x xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, odměny za xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů, xx xxxxxxxx zvýšení xxxxxxx xxxxxxxxx x výukou xxxx xxxxxxxxx postižených, xx xxxxxx x xxxxxx pomůcky x xxxx xx výdaje xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx poskytují xxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovníků x služby, které xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x kvalitou xxxxxxxxxx, x kontroluje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx zaměstnavatele xxxxxxxxxxx x pracovněprávních vztahů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx zřizované xxxxx §14, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.".
4. §5 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1x) zní:
"§5
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odpovědného xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy x xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx1x) xx souhlasem xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx výkon státní xxxxxx x oblasti xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a odvolává xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx ministerstva.
1x) §58 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx zřízení).".
5. §6 zní:
"§6
(1) Xxxxx kraje x přenesené působnosti xxxxxxxxxx x xxxxx xxx roky xxxxxxxxx x zveřejňuje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx výchovně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxx") x zpracovává a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výroční xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x o xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx ("xxxxxxx xxxxxx"). Xxxxx xxxxx x přenesené působnosti xxxxxxx xxx zpracování xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx informace o xxxxxxxxxxx kraje x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx. Upřesněný xxxxxxxxxx xxxxx x každém xxxxxx roce a xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, schválené xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dlouhodobého xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.".
6. §7 xxx:
"§7
Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) přijímá xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx inspekce x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx a školských xxxxxxxxxx,
b) xxxxxxxxx x odvoláních proti xxxxxxxxxx ředitele podle §3 xxxx. 2 x xxxxxxxx písmen x) x k),
x) rozhoduje x xxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxx podle §14 xxxx. 3 xxxx. x),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx žáků xx xxxxxxxxxx docházet xx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,1x)
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxx ke studiu xx xxxxxxxxx xxxxxxx,1x)
g) xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxx zřizování xxxxxxxxxx škol,1d)
x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx předškolních zařízení, xxxx x školských xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 2. Při xxxxxxxxx xxxxxxx zejména x xxxxxxxx konkurzního xxxxxx x stanoviska xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o jmenování xxxx xxxxxxxx ministerstvo,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxx xx třídě x xxxxxxxxxx xxxxxxx,1x)
j) xxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxx,1x)
k) xxxxxxx x odvolává xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zkoušky,
x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pracovně-právních xxxxxx xxx předškolní xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx §16, xxxxx nemají právní xxxxxxxxxxxx,
x) plní xxxxx úkoly xxxxxxxxxxx x jiných zákonů.".
7. X §8 xxxxxxxx 2 x 3 znějí:
"(2) Xxxxx kraje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (dále jen "xxx") xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx v samostatné xxxxxxxxxx, finanční prostředky xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx, xx odměny xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x ostatní náklady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx výdaje xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x rovněž xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx škol x xxxxxxxx vzdělávání, x xxxxxxxxxx využití xxxxx přidělených finančních xxxxxxxxxx.
(3) Orgán xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx zařízením xxx xxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxx do sítě, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".
8. §9 xx zrušuje.
9. X §12 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx zařízení x xxxxx xxxxxxxxxx jazykem xxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působnosti.".
10. X §12 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, který xxx:
"(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zrušuje
a) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x ochranné xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxx vzdělávání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Ministerstvo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zřetele xxxx xxxxxxxx x zrušovat xxxxxxx školy, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx odborné xxxxx, speciální xxxxxxxx xxxxx, speciální xxxxxxx xxxxx, speciální xxxxxxxxxx xxxxxxxx x školská xxxxxxxx jim sloužící.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 5 a 6.
11. X §12 xxxx. 5 písmena x) a x) xxxxx:
"x) xxxxxxxxx x celém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x školská xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nových xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx vzdělávání, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx postupuje u xxxx, předškolních a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyčleněné xx státního xxxxxxxx xxx předškolní zařízení, xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zřizovatelů x výjimkou xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, x finanční xxxxxxxxxx xxx stanovený rozsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx x školská xxxxxxxx jiných zřizovatelů, x nichž probíhá xxxxxxx xxxxxxxxx nových xxxxx, xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx další rozvojové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x příslušného xxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přidělených xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,".
12. X §12 xxxx. 5 xx písmena c) x x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až i).
13. V §12 xxxx. 5 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxx x odvolává xxxxxxxx předškolních zařízení, xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, které zřizuje, xxxxxxxxxx školního inspektora x xx xxxx xxxxx xxxxxx inspektory; xxx xxxxxxxxx vychází xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení,".
14. X §12 xxxx. 5 xxxxxxx x) xxx:
"x) stanoví xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a sociálního xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx nebo xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,".
15. X §12 odst. 5 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".
16. X §12 xxxx. 5 xxxxxxx x) zní:
"x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 4 xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx i x xxxxxxxxx xxxxx x stavu x xxxxxxx xxxxxxxx vzdělávací xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,".
17. X §12 xxxx. 5 xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx písmeno x), xxxxx zní:
"h) xxxxxxxxx řídí x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx výchovně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Dlouhodobé xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx 2 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměry Xxxxx xxxxxxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) a x) xx označují jako xxxxxxx x) a x).
18. X §12 xxxx. 5 xx tečka xx xxxxx písmene j) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), které xxx:
"x) uděluje xxxxxxx xx jmenováním a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x školských xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx působnosti.".
19. X §12 xxxx. 5 se xxxxx xx konci písmene x) nahrazuje xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"l) xxxxxxxxx xxxxxxx zásady x xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx finančních prostředků xxxxxxx x okresní xxxxx.".
20. X §13 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
21. X §13x xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxx, xxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zařazuje xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxx zřizovatelem prostřednictvím xxxxx do xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §14 xxxx. 2, x xxxxxxxxx praktického xxxxxxxxx, xxxxx do xxxx zařazuje xxxxx xxxxx x přenesené xxxxxxxxxx. Účastníky xxxxxx x zařazení xx xxxx je škola, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zřizovatel.".
22. X §13x xxxxxxxx 4 xxx:
"(4) Xxxxxx o xxxxxxxx xx xxxx se xxxxxx orgánu kraje x přenesené xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx, xx 30. xxxx. Orgán xxxxx x xxxxxxxxx působnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §14 xxxx. 2, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx rozhodne x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx 30. listopadu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.".
23. V §13a xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 se označuje xxxx odstavec 5.
24. X §13x xxxx. 5 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.
25. X §13x xxxx. 3 xx xx větu xxxxx xxxxxx xxxx věta, xxxxx xxx: "Xxxxx xxxxxx správy je xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z hlediska xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx sítě.".
26. X §13x xxxx. 1 se xxxxxxx x) xxxxxxx.
27. X §14 xxxx. 2 větě xxxxx xx xx xxxxx "se xxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "kraje x xxxxxxxxxx působnosti" x xx xxxxx "xxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx volný xxx xxxx x mládeže, xxxxxx xxxxxxx, školní xxxx x xxxxxx xxxxxxxx".
28. V §14 odst. 3 xx tečka xx xxxxxxxx b) nahrazuje xxxxxx a doplňuje xx písmeno c), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx výsledků Xxxxx xxxxxx inspekce v xxxxxxxxxxxx zařízeních, xxxxxxx x školských xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx.".
29. X §14 xxxx. 4 xx xxxxx "xxx sloužící" xxxxxxxxx xxxxx ", které xxxxxxx" a xx xxxxx se doplňuje xxxx: "Obec xxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, přispívat xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx, učebnice, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx jinak xxxxxxx xxxxxx.".
30. X §14 xxxxxxxx 6 xxx:
"(6) Obec xxxx xx souhlasem xxxxxxxxxxxx zřídit xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxx zařízení, které xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx podmínky pro xxxxxxxxx výchovně xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx potřebné xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx zabezpečení, která xxxxxxxxxxx xxxxx kraje x přenesené xxxxxxxxxx xxxxx §8 odst. 2.".
31. X §14 xxxxxxxx 7 xxx:
"(7) Xxxx xxxxxxx orgánu xxxxx x xxxxxxxxx působnosti xxxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obcí.".
32. §16 xxxxxx nadpisu xxx:
"§16
Xxxx
Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zřizuje x xxxxxxx
a) střední xxxxx, odborná učiliště, xxxxx xxxxxxx školy x xxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx,
b) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx sloužící,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, speciální xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx školy, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx hospodářství,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vyučovacím xxxxxxx xxx českým, xxxxx xx xxxxxxx xxxx podle §14 xxxx. 2,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx školy xxx zdravotnických xxxxxxxxxx, xxxxxxx školy, zvláštní xxxxx, zvláštní xxxxxxxxxx xxxxxxxx při zdravotnických xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) zařízení xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx praktického xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx výchovného xxxxxxxxxxx,
o) střediska xxxxxx školám x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx technologií,
x) xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
33. §17 xxx:
"§17
(1) Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výdaje a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx.
(2) Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx místních xxxxxx x podmínek x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x školských zařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx jazyce než xxxxxx.
(3) Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx ředitele xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstva xx neplatné.
(4) Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x školských xxxxxxxxxx, které zřizuje.".
34. X §17 xxxxxxxx 5 xxx:
"(5) Xxxx může xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx pomůcky a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.".
35. X §19 xx odstavec 5 zrušuje.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 až 9 se označují xxxx xxxxxxxx 5 xx 8.
36. X §19 xxxxxxxx 8 zní:
"(8) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x výkonu xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".
37. Xx §22 se xxxxxx xxxx §22x, xxxxx xxx:
"§22x
Xxxxx "školský xxxx" xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x výjimkou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v §24 xxxxxxxxx xxxxx "orgán xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx".
38. X §23 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.
Dosavadní xxxxxxxx 2 a 3 xx označují xxxx xxxxxxxx 1 a 2.
39. X §24 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxxxxx §4 xxxx. 2 xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx x okresních xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx orgán xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
ČÁST DVACÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 76/1978 Xx., x xxxxxxxxx zařízeních, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 76/1978 Sb., o xxxxxxxxx zařízeních, xx xxxxx zákona x. 31/1984 Sb., zákona x. 425/1990 Xx., xxxxxx x. 390/1991 Xx., xxxxxx x. 190/1993 Xx. a xxxxxx x. 138/1995 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §16 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxx mimo xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx s xxxx, v xxxxxx xxxxxxx xxxxxx má xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.".
2. §46 zní:
"§46
Xxxxx "xxxxxxx xxxx" xx xx všech xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx".
XXXX XXXXXXX XXXX
Změna xxxxxx x. 306/1999 Xx., x poskytování dotací xxxxxxxxx xxxxxx, předškolním x xxxxxxxx zařízením
Xx. XXXXXX
X xxxxxx č. 306/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, předškolním a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx působnosti", x to xx xxxxx příslušných tvarech.
ČÁST DVACÁTÁ XXXXXX
Změna zákona x. 273/1993 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, šíření x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x některých dalších xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 40/1995 Xx.
Xx. XXXX
Xxxxx č. 273/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 40/1995 Xx., xx mění takto:
1. X §9 xxxx. 1 věta xxxxx xxx: "Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxx §4 odst. 5 x 6 x §5, xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
2. X §9 odst. 1 xxxx druhé xx slova "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxxxxx xxxxx".
3. X §9 odst. 2 větě první xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxx".
4. Xx §9 xx xxxxxx xxxx §9a, xxxxx xxx:
"§9x
(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 5 x 6 x §5 tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x přenesené xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx dohledu xxxx pověření zaměstnanci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx objektů, xxxxxxxx x xxxxxxx osob xxxxxxxxx x §1 xxxx. 2 x xxxxxxxxx xx nich xxxxxxxxxx dokladů a xxxxxxx xxxxxxxxxx, jakož x potřebná xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx. Dotčené xxxxx jsou povinny xxxxx dohledu xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx zaměstnanci xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx dozvěděli xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx i xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.".
5. §10 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 15) x 16) zní:
"§10
(1) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx povinností xxxxx §3 odst. 1 x 2 xxxxxx xx do xxxx 100&xxxx;000 Kč,
x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx díla xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §4 odst. 2 xx 4 xxxxxx xx xx výše 10&xxxx;000 Kč,
c) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 x 3 xxxxxx xx xx xxxx 50&xxxx;000 Xx.
(2) Xxx xxxxxxxxx xxxx pokuty xxxxx kraje v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přihlíží x závažnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; u fyzických xxxx xxxxxxxx též x xxxx xxxxxxxx. Xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx porušení těchto xxxxxxxxxx vyšší xxxxxx.
(3) Řízení x xxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxx xx 1 xxxx ode xxx, xxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dozvěděl x xxxxxxx uvedeném v xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxx xxxx xx 2 xxx xxx xxx, xxx k tomuto xxxxxxx došlo. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx projednat, xxxxxxxx-xx od xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. Xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx kterou xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Na xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx obecné xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx.15)
(5) Pokuty xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x přenesené xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxx nebo distributora xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx místa xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxx xxxxxxxx a vymáhání xxxxx xx postupuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.16)
15) Xxxxx x. 71/1967 Xx., x správním xxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxx x. 29/2000 Xx.
16) Xxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
6. Za §10 xx xxxxxx xxxx §10x, xxxxx xxx:
"§10x
(1) Xxxxx obce v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x) pořadateli audiovizuální xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 5 pokutu xx do xxxx 10&xxxx;000 Kč,
x) xxxxxxxxxx audiovizuální xxxxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxxxx xx xx xxxx 10&xxxx;000 Kč,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx audiovizuálních xxx xx xxxxxxxx povinností xxxxx §4 xxxx. 6 xxxxxx xx xx výše 10&xxxx;000 Xx.
(2) Při xxxxxxxxx výše xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; x fyzických xxxx přihlíží xxx x míře zavinění. Xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxxx deliktu xxx xxxxxxx do 1 xxxx xxx dne, xxx se orgán xxxx x přenesené xxxxxxxxxx dozvěděl x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxx xxxx do 2 xxx ode dne, xxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx projednat, xxxxxxxx-xx xx jeho xxxxxxxx 3 xxxx. Xx xxxx xxxxx xx nezapočítává xxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona.
(4) Na řízení x xxxxxxx pokuty xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.15)
(5) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(6) Pokuty xxxxxx, vybírá x xxxxxx xxxxx xxxx x přenesené xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx audiovizuální xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx audiovizuálních xxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxx xxxx bydliště, xxxxxxxxx místa podnikání, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx postupuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.16)".
XXXX XXXXXXX
Xxxxx zákona x. 20/1987 Sb., x xxxxxx památkové xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 20/1987 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 242/1992 Xx. x xxxxxx x. 361/1999 Sb., se xxxx xxxxx:
1. X §3 odst. 1 xxxx první xxx: "Ministerstvo kultury xx před prohlášením xxxx xx kulturní xxxxxxx xxxxxx vyjádření xxxxxx kraje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.".
2. X §3 xxxx. 4 větě xxxxx xx slova "xxxxxxx xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx".
3. X §3 xxxx. 5 xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" x xx slova "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxxx orgánu xxxxx".
4. X §6 xxxxxxxx 1 zní:
"(1) Území xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx x menším xxxxxxx xxxxxxxxxx památek, xxxxxxxxxx prostředí xxxx xxxx krajinného xxxxx, xxxxx vykazují xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prohlásit xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx podmínky xxxx xxxxxxx.".
5. X §7 xxxx. 2 xxxx xxxxx zní: "Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx vedou xxxxxxx kulturních xxxxxxx xxxxx územních xxxxxx.".
6. V §7 xxxx. 3 věta xxxxx zní: "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx památky xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxx prohlášení xxxx xx kulturní xxxxxxx (§8) vlastníka kulturní xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x okresní xxxx.".
7. X §8 xxxx. 2 xxxx první zní: "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vyjádření xxxxxx xxxxx v přenesené xxxxxxxxxx a okresního xxxxx, popřípadě xxxxxxxxx Xxxxxxxx věd Xxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx o zrušení xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.".
8. X §10 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "okresní xxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx úřad".
9. X §10 xxxx. 1 xxxx druhé xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx výbor" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx působnosti".
10. X §10 xxxx. 2 xx xxxxx "krajský národní xxxxx" nahrazují slovy "xxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxx národní xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx".
11. Xxxxxx §11 xxx: "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, právnických x xxxxxxxxx xxxx".
12. X §11 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx občan" xxxxxxxxx xxxxx "fyzická xxxx právnická osoba", xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx xxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx kraje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x slova "okresní xxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "okresní xxxx".
13. X §11 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxx xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx krajů x xxxx", xxxxx "xxxxxxxx národním xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx "okresním xxxxxxxx xxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx".
14. V §12 xxxx. 1 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxxxx národnímu xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
15. V §12 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru" nahrazují xxxxx "okresnímu xxxxx".
16. X §13 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxx národnímu xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx", slovo "xxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxx "xxxxx xxxxxxxx xxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxx osoby".
17. V §13 xxxx. 2 větě xxxxx se slova "Xxxxxxx xxxxxxx výbor" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxx xxxx" x x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx "okresní národní xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxx".
18. X §13 odst. 3 xx xxxxx "Xxxxxxx národní výbor" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxx xxxx".
19. X §13 odst. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx národní xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx" x x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx výbor" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx".
20. V §14 xxxxxxxx 1 zní:
"(1) Zamýšlí-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, opravu, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jejího xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx"), xx povinen si xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, x xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxx památku, xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
21. V §14 odstavec 4 xxx:
"(4) V xxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, změn xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx zájem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,9) xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx stavbou, stavební xxxxxx xxxx udržovacími xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx závazným stanoviskem xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx památku, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
22. X §14 xxxxxxxx 5 xxx:
"(5) Lze-li xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, popřípadě xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx nebo udržovací xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, může stavební xxxx dát xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx závazným stanoviskem xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxxxxx kraje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
23. X §14 xxxx. 6 větě xxxxx xx xxxxx "Okresní xxxxxxx výbor" nahrazují xxxxx "Xxxxxxx úřad".
24. V §14 xxxx. 6 xxxx xxxxx xxx: "Xxx-xx x xxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 4 a 5 xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx působnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.".
25. X §14 xxxx. 7 xxxxxxxx větě xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
26. X §15 xxxx. 1 xxxx první x xxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "okresní xxxx" a xxxxx "xxxxxxx národní xxxxx" xx nahrazují slovy "Xxxxxxxxxxxx kultury".
27. X §15 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx" x slova "xxxxxxx národní xxxxx" xx nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxxxxx kultury".
28. X §15 xxxx. 3 větě xxxxx xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu".
29. V §15 xxxx. 3 xxxx xxxxx xxx: "X xxxxxxx xxxxxxxxxxx nemovité xxxxxxx xxxxxxxx památky xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx stavební xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx v přenesené xxxxxxxxxx.".
30. X §15 xxxx. 4 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxx národní xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx "okresního xxxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
31. X §15 xxxx. 4 xxxx xxxxx zní: "Xxx-xx x xxxxxxxxx kulturní xxxxxxx, která je xxxxxxx, dá obec, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx úřadem, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prací xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx okresní xxxx, x jde-li x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x orgán xxxxx x xxxxxxxxx působnosti.".
32. X §16 xxxx. 1 větě xxxxx xx slova "xxxxxxx národní výbor" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxx".
33. V §17 xxxx. 1 xxxx první xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
34. X §17 odst. 1 větě xxxxx xx xxxxx "Okresní xxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxx xxxx".
35. V §17 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxx" x xxxx se slova "xxxxxxxxx národního výboru" xxxxxxxxx slovy "Ministerstva xxxxxxx".
36. V §17 xxxx. 4 xx xxxxx "okresní xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx".
37. V §18 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu".
38. X §19 xxxxxxxx 2 zní:
"(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx památky k xxxxxxxxx užívání xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx organizace xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx kraje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx organizace xxxxxx památkové xxxx.".
39. X §22 xxxx. 1 poslední xxxx se xxxxx "xxxxxxx národní xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxx".
40. V §23 xxxx. 2 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx obce x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
41. X §23 xxxx. 4 xxxx xxxxx x xxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxx národní xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx úřad".
42. X §23 odst. 5 xxxx xxxxx xx xxxxx "okresní xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx".
43. V §23 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx národních xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" x xxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx výbory" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxxx".
44. X §24 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx".
45. V §25 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Státní xxxxxxxxxx péči xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
46. X §25 xxxx. 2 se xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx krajské organizace xxxxxx xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxx x xx xxxxx "xxxx" xx xxxxxx tečka.
47. X §27 xxxx. 3 xx xxxxx "x národními výbory, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx," xxxxxxx x xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx vkládají slova "x obcemi, x xxxxx," a slova "xxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
48. §28 xxx:
"§28
(1) Xxxxx kraje x xxxxxxxxx působnosti metodicky xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx.
(2) Orgán xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
a) plní xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx památky, xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky,
x) xxxxxx x rozsahu xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxx vydaných xxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx další xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.".
49. Xx §28 xx vkládá xxxx §28x, xxxxx xxx:
"§28a
Xxxx x samostatné xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx státní památkové xxxx v xxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxxxxx xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx x xx projednání s Xxxxxxxxxxxxx kultury,
x) xxxxxxxxx návrhy xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a prováděcích xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx,
c) usměrňuje xxxxxxxx výchovné využití xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx.".
50. V §29 nadpis zní: "Xxxxxxx xxxx".
51. X §29 xxxx. 1 xx slova "Xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx".
52. X §29 xxxx. 2 xx xxxxx "Okresní xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxx xxxx".
53. X §29 odst. 2 písm. x) xx slova "xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
54. X §29 odst. 3 xx slova "Xxxxxxx národní xxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxx xxxx".
55. V §30 nadpis xxx: "Xxxx".
56. V §30 xxxx. 1 xxxx první a xxxxx xx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxx x přenesené xxxxxxxxxx".
57. X §30 xxxx. 2 xx xxxxx "Městský xxxxxxx výbor" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxx x přenesené xxxxxxxxxx" x xxxx se xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxx úřadu" a xxxxx "organizaci" xx xxxxxxxxx slovy "právnickou xxxxx".
58. V §31 xxxx. 1 xx xxxxx "Národní xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
59. X §31 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx slova "Okresní xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx úřad" x xxxxx "x xxx xxxxxx" xx xxxxxxx.
60. X §31 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" x slova "mezi xxxxxx a xxxxxxx xxxx mládeží" se xxxxxxx.
61. X §31 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx úřad".
62. V §31 xxxx. 5 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx".
63. X §33 odst. 2 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxx národní xxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxxxxx kultury" x xxxx xx xxxxx "xxxxxxx národní xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "kraje x okresní xxxxx".
64. X §33 xxxx. 2 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx úřadům x xxxxxx obce x xxxxxxxxx působnosti" x slova "okresním xxxxxxxx výborům" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx".
65. X §33 xxxx. 2 xxxxxxx n) zní:
"x) plní xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx péče, xxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx kraje v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
66. X §35 xxxx. 1 se xxxxx "Xxxxxxx národní výbor" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx".
67. X §35 xxxx. 1 xx v návětí xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "právnické nebo xxxxxxx osobě" a xxxx x xxxxxxxxx x), x) x x) xx slova "xxxxxxxxx národního xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "okresního xxxxx".
68. X §35 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx výbor" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx".
69. V §35 odst. 2 xxxxxxx b) xxx:
"x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx vyžádání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx působnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,".
70. X §37 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx výbor" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx".
71. X §37 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx úřadu".
72. X §39 xxxx. 1 xx slova "xxxxxxx národní xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx" x slovo "xxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx".
73. X §39 xxxx. 2 xx x xxxxxx xxxxx "xxxxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxx xxxxx" x x písmenech x) x x) se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
74. X §39 odst. 3 xx v xxxxxx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "fyzické xxxxx" a písmeno x) xxx:
"b) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx památky bez xxxxxxxx závazného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx určené x xxxxx závazném xxxxxxxxxx,".
75. X §39 xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxx".
76. X §41 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "okresního xxxxx".
77. X xxxxx xxxxxx xx xxxxx "socialistické" xxxxxxx.
78. V xxxxx xxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx" xxxxxxxxx xxxxx "Akademie xxx Xxxxx xxxxxxxxx".
ČÁST XXXXXXX XXXXX
Xxxxx zákona x. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 137/1996 Xx., zákona x. 132/1997 Xx., zákona x. 242/1997 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Xx., zákona x. 158/1998 Sb. x xxxxxx x. 360/1999 Xx., se mění xxxxx:
1. X §3 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx osoby xxxx x odůvodněných xxxxxxxxx prominout xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu.".
2. X §63 xxxx. 1 xx xx xxxxx "nebo ji xxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxx" x xxxxx "Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx x přenesené xxxxxxxxxx".
3. V §63 xxxx. 3 xxxx xxxxx se xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx orgánu kraje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
4. X §63 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx se xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx "x orgán xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
5. X §64 xxxx. 1 xx xx slova "Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx".
6. V §64 xxxx. 4 xx xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx slova "x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx působnosti".
7. X §64 xxxx. 4 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx působnosti".
8. X §64 se xx xxxxxxxx 4 xxxxxx nový xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:
"(5) Xxxxxxx úřady xxxx povinny poskytovat xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.".
Dosavadní odstavce 5 a 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 x 7.
9. V §64 xxxx. 6 xx za xxxxx "Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí" vkládají xxxxx ", xxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
10. V §65 odst. 1 xxxx xxxxx se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
11. X §65 xxxx. 4 xx slova "Ministerstvo xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx" nahrazují slovy "xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
12. X §65 xxxx. 5 se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "příslušný xxxxx xxxxx".
13. §71 xxx:
"§71
Xxxxxxxx
X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x přenesené působnosti. X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§3 xxxx. 3) xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxx x xxxxxxxxxx věcí. Xxxx xxxxxx odvolání xxxx xxxxxxxx xxxxxx.".
14. X §72 xx xx slova "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxx x přenesené xxxxxxxxxx".
15. X §74 xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.
ČÁST TŘICÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 114/1988 Xx., x působnosti orgánů Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XXXII
Xxxxx č. 114/1988 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x sociálním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 125/1990 Sb., xxxxxx č. 210/1990 Xx., xxxxxx x. 425/1990 Xx., zákona x. 459/1990 Sb., xxxxxx x. 9/1991 Xx., zákona č. 144/1991 Xx., xxxxxx x. 582/1991 Sb., xxxxxx č. 84/1993 Xx., xxxxxx x. 293/1993 Sb., zákona x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 72/1995 Xx., xxxxxx č. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 238/1995 Xx., xxxxxx č. 289/1997 Xx., xxxxxx č. 91/1998 Xx., zákona x. 155/1998 Xx., xxxxxx x. 169/1999 Xx. x xxxxxx x. 360/1999 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §1 xxxx. 2 se xx slovo "xxxx" xxxxxxxx xxxxx "a xxxxx".
2. X §2 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) xx označují xxxx xxxxxxx x) x x).
3. V §2 xx odstavec 2 xxxxxxx.
Dosavadní xxxxxxxx 3 se xxxxxxxx xxxx odstavec 2.
4. §3 xxx:
"§3
(1) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxx x kontroluje xxxxx xxxxxx xxxxxx x sociálním zabezpečení,
x) plní xxxxxx xxxxxx nad poskytováním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx6) a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zjištěných xxxxx.
(2) Kraj x xxxxxxxxxx působnosti
x) xxxxxxx x spravuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx službu,
b) xxxxxxxxx o přijetí xx ústavů xxxxxxxx xxxx, xxxxx spravuje, x ukončení pobytu x xxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zařízeních sociální xxxx, xxxxx je xxxxxxxx.
(3) Orgán xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx §103 xxxx. 1 xxxxxx x. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx.".
5. V §46 xxxx. 1 xx xx xxxxx "§2 xxxx. 1 xxxx. x)" vkládají xxxxx "x §3 xxxx. 2 xxxx. a)" x xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxx23)" xx xxxxxxx.
6. X §48 větě xxxxx xx xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx kraji".
7. §51x se xxxxxxx.
8. X §56 xxxx. 2 xx x xxxxxxxx slovo "x" nahrazuje xxxxxx x xx xxxxx "xxxxxxxxx úřadů" se xxxxxxxx xxxxx "x xxxxx".
9. V §56 xxxx. 2 xxxxxxx x), x) x x) znějí:
"x) xxxxxx obce xxxx xxxxxx okresního xxxxx anebo sídlem xxxxx, xxxxx spravuje xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx,
x) místem xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xx zdržuje xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx výchovy x výživy xxxxxxx xxxxxxx,
x) místem xxxx xxxx sídlem xxxxxxxxx úřadu, x xxxxx správním obvodu xx fyzická xxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8x odst. 1 x 3 xxxxxx x. 482/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
10. V §56 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx kraje xxxxx §3 odst. 3 xx xxxx xxxxxx xxxxxx fyzické xxxxx.".
Dosavadní odstavec 3 se označuje xxxx xxxxxxxx 4.
11. X §56 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx za xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx orgán kraje x přenesené xxxxxxxxxx".
ČÁST XXXXXXX XXXXX
Změna zákona x. 37/1989 Sb., x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a jinými xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XXXXXX
Xxxxx č. 37/1989 Sb., x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 425/1990 Xx., xxxxxx č. 40/1995 Sb., zákona x. 299/1997 Sb. x xxxxxx x. 190/1999 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §4 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxx mohou xx svých xxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují slovy "Xxxx v samostatné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx".
2. X §8 odstavec 3 xxx:
"(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx zařízením kraje xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x spravuje xxxx x samostatné xxxxxxxxxx.".
3. X §8 xxxx. 5 xx xxxxx "národní xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx kraje x xxxxxxxxx působnosti, xxxxx xxx x zdravotnickou xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x dopravní xxxxxxxxxxxxx xxxxxx" x xxxxx "Sboru xxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx České xxxxxxxxx".
4. V §12 xxxx. 1 xx slovo "Organizaci" xxxxxxxxx slovy "Právnické xxxxx" a xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx výbor" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
5. X §12 xxxx. 2 se xxxxx "Xxxxxxx" nahrazuje slovy "Xxxxxxxx xxxxxx" a xxxxx "místní xxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxx x xxxxxxxxx působnosti".
6. V §12 xxxxxxxx 5 xxx:
"(5) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx uložila.".
7. Xx §13 xx xxxxxx nový §13x, xxxxx zní:
"§13x
Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx alkoholismem x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxx úkoly xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.".
8. Xxxxxx pod §15 xxx: "Xxxxx x xxxx".
9. V §15 odst. 1 xxxx první xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "kraje x xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
10. X §15 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx x obce x xxxxxxxxxx působnosti".
11. X §15 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx" x xxxxx "xxxx své xxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx komise".
XXXX TŘICÁTÁ XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 20/1966 Sb., x xxxx x xxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 20/1966 Sb., x péči x xxxxxx xxxx, xx znění xxxxxx x. 210/1990 Xx., xxxxxx č. 425/1990 Xx., xxxxxx č. 548/1991 Sb., xxxxxx x. 550/1991 Xx., xxxxxx x. 590/1992 Xx., xxxxxx x. 15/1993 Sb., xxxxxx x. 161/1993 Sb., xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 60/1995 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu č. 206/1996 Xx., zákona x. 14/1997 Xx., xxxxxx x. 79/1997 Xx., xxxxxx x. 110/1997 Sb., xxxxxx x. 83/1998 Xx., xxxxxx x. 167/1998 Xx. x xxxxxx x. 71/2000 Sb., xx xxxx takto:
1. X §33 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
2. V §39 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "okresní xxxxx" xxxxxxxxx slovy "kraje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
3. X §39 xxxx. 2 se xxxxx "okresními xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "kraji x samostatné xxxxxxxxxx".
4. V §75 xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:
"x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx Praze xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, jako xxxxxxx xxxxx; příloha x. 1 xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx.".
5. X §77 xxxx. 6 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxxx (vedoucí) xxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx kraje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
6. V §77 xxxx. 6 xxxx xxxxx xxx: "Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".
7. Xxxxxxx x. 1 xxx:
"Příloha x. 1
Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx krajských xxxxxxxxx (xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx)
1. Xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro územní xxxxxx Xxxxxxxxxx kraje, Xxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx kraje.
2. Xxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx obvod Xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxxxxx x Ústí xxx Labem, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx Libereckého xxxxx x Ústeckého xxxxx.
4. Krajský xxxxxxxx x Ostravě, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx kraje x Xxxxxxxxxxx kraje.
5. Xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
6. Xxxxxxx xxxxxxxx x Plzni, xxxxx xxxxxxxx působnost xxx územní xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
7. Xxxxxxx hygienik v Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.
8. Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx v Xxxxx xxx územní xxxxx Xxxxxxxxxxxxx kraje.
XXXX XXXXXXX XXXX
Změna xxxxxx x. 553/1991 Sb., x obecní policii, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XXXV
Xxxxx č. 553/1991 Sb., x xxxxxx policii, xx xxxxx zákona č. 67/1993 Xx., zákona x. 163/1993 Sb., xxxxxx x. 82/1995 Xx. x xxxxxx x. 153/1995 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. V §4 xxxxxxxx 5 xxx:
"(5) Osvědčení xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxx kraje v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").".
2. X §5 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxx kraje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4, xxxxxxx-xx strážník xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx v §4 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx-xx předpoklady xxxxx §4 xxxx. 7.".
3. X §5 xxxxxxxx 5 xxx:
"(5) Orgán kraje x xxxxxxxxx působnosti, x xxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx ministerstvo, xxxxxxxxxx xx 60 xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx odejme xxxx xxxxx.".
4. §28 xx xxxxxxx.
ČÁST XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 50/1976 Xx., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx),xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Čl. XXXXX
Zákon č. 50/1976 Sb., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 137/1982 Xx., zákona x. 103/1990 Xx., xxxxxx x. 425/1990 Xx., zákona x. 519/1991 Xx., xxxxxx x. 262/1992 Xx., xxxxxx x. 43/1994 Xx., zákona x. 19/1997 Xx. x xxxxxx x. 83/1998 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §12 xx za xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx zní:
"x) xxxxx,".
Xxxxxxxxx písmena x) x d) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx d) x x).
2. V §14 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) vykonává xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx plánování pro xxxxxxx úřady x xxx xxxxx Xxxx, Xxxxxxx a Xxxxx,
x) pořizuje xxxxxx xxxxx xxxxxxx územních xxxxx,
c) pořizuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.".
3. X §14 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx rozvoj
x) pořizuje xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x kterých xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) pořizuje xxxxxx plány velkých xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx více krajů x xxxxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx pořizovat,
c) xxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx činnost; xxxxxx xxxxxxxxx podklady pravidelně xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx území xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx x xxx xxxxx.".
4. X §20 xxxxxxxx 5 xxx:
"(5) Xxxxx zadání územního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxx podat xxx xxxxxxxxxx.".
5. X §20 odst. 6 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx".
6. X §21 xxxx. 3 xx slova "každé xxxxxxx xxxx, xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx".
7. X §22 xxxxxxxx 3 zní:
"(3) Xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx plánu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx pořizovatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 15 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx orgán územního xxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx k návrhu xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx námitek xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.".
8. X §23 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxx" nahrazuje slovy "Xxxxxxxx orgánům územního xxxxxxxxx".
9. V §25 xxxx. 1 xx slova "Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxx xxxxxx plánovací dokumentace".
10. X §26 xxxxxxxx 1 zní:
"(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx kraj x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
11. X §26 odst. 4 xx před xxxx xxxxx vkládá xxxx věta, xxxxx xxx: "Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx velkých xxxxxxxx celků xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.".
12. V §26 xxxx. 4 větě xxxxx se xxxxx "x xxxxxxxxxx 1 x 3." nahrazují xxxxx "x xxxxxxxx 3.".
13. X §29 odstavec 3 xxx:
"(3) Závaznou xxxx územního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx celku x xxxx xxxxx x případě, xx xx xxxxxxxxx xxxxx (§26 xxxx. 4), xxxxxxxxx Ministerstvo pro xxxxxx rozvoj xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx znění xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x její xxxxx, xxxxx schvaluje xxxx xxxx obec x xxxxxxxxxx působnosti, xxxxxxxxx jejich orgány xxxxxx závaznou xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx a pro xxxxxxxxxxx x xxxxx.".
14. X §31 xxxx. 2 poslední xxxx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx regulačního xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
15. X §117 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"b) xxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x), x) a x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x), x) x x).
16. Za §119 xx xxxxxx xxxx §119x, xxxxx xxx:
"§119x
Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx se xx uskutečnit x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx stanovit, xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx některý xx xxxxxxxxxx xxxxx, x jehož územním xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
17. X §136 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Nepodaří-li xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do 60 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxx orgán xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx orgánem xxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstvo xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxx xxx místní xxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x příslušnými orgány xxxxxx xxxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxx-xx o xxxxxx, kde řízení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxx těmto xxxxxxx xxxxxxxx způsobem.".
18. Předseda xxxxx xx xxxxxxxx, aby xx Xxxxxx zákonů xxxxxxxx úplné znění xxxxxx č. 50/1976 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx).
XXXX TŘICÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 289/1995 Sb., x xxxxxx x x změně x xxxxxxxx některých xxxxxx (xxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
Xx. XXXVII
Xxxxx č. 289/1995 Sb., o xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 238/1999 Xx. x xxxxxx x. 67/2000 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §46 odst. 2 xxxx první xx za slovo "xxxxxxxxxxxx" vkládají slova "xxxx orgán xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
2. X §47 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx nové xxxxxxx x), xxxxx zní:
"x) xxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x).
3. V §48 odst. 1 xxxx. x) x x) se xxxxx "xxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "kraj xxxx xxxxxxxxxxxx".
4. Za §48 se xxxxxx xxxx §48a, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§48x
Kraj
(1) Xxxxx kraje x xxxxxxxxx působnosti xxxxxxxxx
x) o xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx ochranných xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§7 xxxx. 2 x §8 xxxx. 3) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §47 xxxx. 2,
b) x xxxxxxxx k návrhům xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud umisťuje xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx pozemky xxxxxx x xxxxxx xxxxxx lesa,
c) x udělení nebo xxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx (§26 xxxx. 1),
x) o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx plánu (§27 odst. 3), xxxxx plánů xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx úřadem,
x) x xxxxxxxx xxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx stromů xxxxxxxxxx, ale kvalitních xxxxxxx (§29 odst. 7),
x) x xxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx přesahují xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx okresního xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§32 xxxx. 2),
x) x xxxxxxxx xxxxx tomu, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxx; xxxx pokuty xxxxxx a vymáhá.
(2) Xxxxx kraje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) vyjadřuje xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx působnosti xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x výměře nad 1&xxxx;000 xx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (§27 xxxx. 1 x 4); xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Vojenský xxxxx xxxx (§47 xxxx. 2) xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx orgánem xxxxxx správy lesů,
x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x zrušuje xxxxxxxxxx xxxxx stráže x xxxxxxxxxx na území xxxxx (§38 xxxx. 2),
d) vykonává xxxxx, jak orgány xxxxxx xxxxxx, fyzické x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx ustanovení tohoto xxxxxx, předpisů vydaných x jeho xxxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxx xx jejich xxxxxxx (§51 xxxx. 1), x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,
x) rozhoduje xx sporech x xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x orgánů xxxxxxx xxxxxx není Xxxxxxxx lesní xxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§46 xxxx. 2), xxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx.".
5. V §49 odst. 2 xxxxxxx x) xxx:
"x) x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x plnění funkcí xxxx,".
6. X §49 xxxx. 2 xx xxxxxxx x), x), x) a x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx g), x), x) xx označují xxxx písmena x), x) a x).
7. X §49 xxxx. 2 xx xxxxxxxx xxxxxxx x) x x), která xxxxx:
"f) x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx lesů xxxxxxxxxx xxxx lesů xxxxxxxxxx xxxxxx (§7 xxxx. 2 a §8 xxxx. 3) xx xxxxxxxxxx xxxxxx,
g) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x neschválení xxxxx (§27 odst. 3) xx xxxxxxxxxx xxxxxx.".
8. X §49 odst. 3 xx písmeno x) xxxxxxx.
Dosavadní xxxxxxx x) xx x) xx označují xxxx xxxxxxx x) xx x).
9. V §49 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "orgánů xxxxxx xxxxxx lesů xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx krajů".
10. X §49 xxxx. 3 xx xx xxxxxxx k) xxxxxxxx xxxxxxx x), x), x) x x), xxxxx xxxxx:
"x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§46 xxxx. 2),
m) xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, fyzické x právnické xxxxx xx vojenských xxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx a rozhodnutí xxxxxxxx na jejich xxxxxxx (§51 xxxx. 1),
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx příslušnost xxxxxx xxxxxx správy xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx z xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx rozhodnutím vydaným Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.".
XXXX XXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x. 23/1962 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
Xx. XXXXXXX
Xxxxx č. 23/1962 Sb., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 146/1971 Xx., xxxxxx č. 96/1977 Xx., xxxxxx x. 143/1991 Sb., xxxxxx x. 270/1992 Sb., xxxxxx x. 289/1995 Xx., xxxxxx x. 166/1999 Sb. x xxxxxx x. 238/1999 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §6x odst. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "ministerstvo zemědělství Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx působnosti".
2. V §19 xxxxxxxx 5 zní:
"(5) Xxxx zvěře x xxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x přenesené působnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.".
3. V §19 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
4. X §38 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx slova "xxxxxxxxxxxxxxxx organizací" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx" x xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxx: "X xxxxxxx xxxx myslivost orgán xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; přitom xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zástupci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".
ČÁST TŘICÁTÁ XXXXXX
Změna xxxxxx x. 102/1963 Sb., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 102/1963 Sb., x xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 146/1971 Xx., xxxxxx x. 49/1982 Xx., zákona x. 367/1990 Xx., xxxxxx x. 425/1990 Xx., xxxxxx x. 229/1991 Xx. a xxxxxx x. 238/1999 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §5 xxxx xxxxx x xxxxxx se slova "xxxxxxx národní výbor" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx".
2. X §6 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx výbor" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxx".
3. X §6 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx národní xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxx".
4. X §7 xxxx. 1 větě xxxxx xx slova "Ministerstvo xxxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
5. X §8 xxxx. 1 xx xxxxx "Ministerstvo xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx" nahrazují slovy "Xxxxx kraje v xxxxxxxxx působnosti" x xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxx.
6. X §11 odst. 1 xx slova "xxxxxxxx xxxxxxxx výborem" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx působnosti" x slova "xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx".
7. X §12 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx výbor" xxxxxxxxx xxxxx "okresní xxxx".
8. X §12 xxxx. 3 xx slova "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx".
9. X §13 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovem "obec x xxxxxxxxx působnosti".
10. V §13 xxxx. 2 větě xxxxx xx slova "xxxxxxx národní výbor" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx x přenesené xxxxxxxxxx".
11. X §23 xxxx. 1 xxxx xxxxx se slova "xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
12. X §23 xxxx. 1 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxx výbory" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx působnosti x xxxxxxx xxxxx".
13. V §23 xxxx. 3 se xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx národní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx".
14. X xxxxx xxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx svaz" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx rybářský xxxx a Moravský xxxxxxxx svaz".
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 167/1998 Xx., x xxxxxxxxxx látkách a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 354/1999 Xx.
Xx. XX
V xxxxxx č. 167/1998 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx některých dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 354/1999 Xx., se x §29 slova "xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx zemědělství" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
XXXX XXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 130/1974 Xx., x xxxxxx správě xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx
Xx. XLI
Xxxxx č. 130/1974 Sb., x xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx hospodářství, xx xxxxx zákona x. 425/1990 Xx., xxxxxx x. 23/1992 Xx., xxxxxx x. 114/1995 Xx. x xxxxxx x. 238/1999 Xx., xx mění xxxxx:
1. V §1 xx vkládá xx xxxxxxx b) xxxx xxxxxxx x), které xxx:
"c) xxxxx,".
Xxxxxxxxx písmena c) x d) xx xxxxxxxx jako písmena x) x x).
2. X §3 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) X případech xxxxxxxxx x odstavcích 1 a 2 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx okresní úřady, xx-xx to účelné xxxx xxxxxxxx.".
3. X §5 písm. x) se slovo "xxxxxxxxxx" zrušuje.
4. X §5 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxx xxxx možnosti xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "kraje nebo xxxxxxxx orgánu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
5. Xx §5 xx vkládá xxxx §5x, který xxx:
"§5x
Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xx xxxxx §14 xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nakládání s xxxxxxxxxxx xxxx podzemními xxxxxx, xxxxxxx vod xxxx ochranu xxxxx xxxxxxxx,
b) rozhoduje xx vodohospodářských xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx průběh, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, rozhoduje xxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx, pokud xx xx xxxxxxx, komplexní xxxxxxxxxxx řády xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx obvodech xxxxxxxx xxxxxx,
d) xxxx xx xxxxxxxxx situace, xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vodohospodářskému xxxxxx, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu.".
XXXX XXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 13/1997 Sb., x pozemních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 102/2000 Xx.
Xx. XLII
Xxxxx č. 13/1997 Sb., x pozemních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 102/2000 Xx., se xxxx xxxxx:
1. §9 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2x) xxx:
"§9
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx X. xxxxx xx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx XX. a XXX. xxxxx je xxxx, xx xxxxx xxxxx xx silnice xxxxxxxxx, a vlastníkem xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxx, xx xxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Ministerstvo xxxxxxx x xxxxx xxxx smluvně xxxxxxx xxxxx některých xxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxx X. xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x údržby silnic, xxxxxxx zřizovatelem xxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx"), xx cenu xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy.2a)
(3) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x zajištění xxxxxx a xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx X. třídy.
2x) Xxxxx x. 526/1990 Xx., x cenách, xx xxxxx xxxxxx x. 135/1994 Xx. x zákona č. 151/1997 Xx.".
2. X §40 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx dopravy x xxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxx x přenesené xxxxxxxxxx".
3. X §40 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx "obce" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
4. V §40 xxxx. 2 xxxx. d) xx xxxxx "okresu" xxxxxxxxx xxxxxx "kraje".
5. X §40 xxxx. 2 xxxx. e) xx slova "okresních xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
6. X §40 xx xx odstavec 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx silnic XX. x XXX. třídy xxxxxx přepravy xxxxxx xxxxxxx nebo rozměrných xxxxxxxx x užívání xxxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxx hmotnost xxxxxxxxx xxxx stanovenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx,10) xxxxx xxxxx xxxxxxxx přesahuje xxxxxx xxxxx jednoho okresu x xxxxxxxxxxx územní xxxxx xxxxx,
b) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx XX. x III. xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx kategorií,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx XX. x XXX. třídy xx xxxxxxx souhlasu Ministerstvem xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x spojů,
x) xxxxxxxx působnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxx I.třídy x xxxxxxxx věcí, xx xxxxxxx rozhoduje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx,
x) projednává přestupky x xxxxxxx delikty xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.17)".
Xxxxxxxxx odstavce 3 x 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 x 5.
7. X §40 xxxx. 4 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu ve xxxxxx xxxxxx XX. x XXX. xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx kraje x přenesené xxxxxxxxxx,".
8. X §43 xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx zní: "Xxxxx-xx xxxxxx kraj, xx xxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxx.".
ČÁST XXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 38/1995 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx silničních xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích, xx xxxxx zákona x. 355/1999 Xx.
Xx. XXXXX
Zákon č. 38/1995 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 355/1999 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §7 xxxx. 1 xxxx xxxxx se xxxxx "okresním xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
2. X §7 xxxx. 1 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "orgán xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
3. X §7 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxx kraje v xxxxxxxxx působnosti".
4. X §7 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx kraje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
5. V §9 xxxx. 1 poslední xxxx xx xx xxxxx "xxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxx xxxxx x přenesené xxxxxxxxxx xxxx".
6. V §10 xxxxxxxx xxx: "Xxxxx xxxxx v xxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prohlídek x xxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx:".
7. X §12 xx xx slovo "příslušný" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxx v přenesené xxxxxxxxxx nebo".
8. X §14 odst. 4 xx za xxxxx "určí" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx působnosti xxxx".
XXXX XXXXXXXXX XXXXXX
Změna zákona x. 111/1994 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 111/1994 Sb., x xxxxxxxx dopravě, xx xxxxx xxxxxx x. 38/1995 Sb. x xxxxxx x. 304/1997 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §34 odstavec 1 xxx:
"(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx dopravě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx vykonávají xx svém xxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Ministerstvu xxxxxxx x spojů. Xxxxx xxxxx x přenesené xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx prací xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx dopravou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dopravci. Ministerstvo xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx dopravní xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.".
2. X §34 xxxx. 4 xxxx xxxxx se xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx x přenesené xxxxxxxxxx x".
3. X §34 odst. 4 xxxx xxxxxx xx xx xxxxx "Dopravní xxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx kraje x xxxxxxxxx působnosti".
4. X §35 xx za xxxxx "Xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxx x přenesené xxxxxxxxxx".
5. X §36 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxx" vkládají xxxxx ", orgán xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
XXXX XXXXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x. 266/1994 Xx., x xxxxxxx
Čl. XXX
X xxxxxx č. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, x §40 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx x přenesené působnosti".
XXXX XXXXXXXXX XXXXX
Změna xxxxxx x. 125/1997 Xx., x odpadech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XLVI
Zákon č. 125/1997 Sb., x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 167/1998 Sb., xxxxxx č. 352/1999 Xx. a zákona x. 37/2000 Sb., xx xxxx takto:
1. X §8 xxxx. 2 xx xx konec xxxx xxxxxxxx xxxxx: "xx xxxxxxxxxx x územně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x přenesené působnosti".
2. V §20 xxxx. 3 poslední xxxx xxx: "Xxxx xxxxxxxx odpadů xxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxx x xxxxxxxxx působnosti xx 31. května.".
3. X §20 xxxx. 3 xx xx xxxxxxxx větu xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx zní: "Xxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x nakládání x xxxx zpracuje x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx xxxxxxx xxxx.".
4. X §20 xxxxxxxx 5 zní:
"(5) Každý xx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx evidence x xxxxxxxx odpadů, xxxxx xx zpracovávaná okresními xxxxx a xxxxxx xxxxx x přenesené xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.".
5. V §22 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"d) xxxxx,".
Xxxxxxxxx písmena x) x e) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) a x).
6. X §23 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) až h) xx označují jako xxxxxxx x) xx x).
7. Za §25 xx xxxxxx xxxx §25a, který xxx:
"§25x
Kraj
(1) Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpracovává xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxx x xxxxxxxxxx evidenci xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3 x xxxxxxx xxxxxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občanům,
x) stanovuje xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x spojů xxxxxxxxx trasy xxxxx §8 xxxx. 2,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x podnikání xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxx x xxxxxxxxx působnosti, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.".
8. X §26 xxxx. 1 xxxx. x) xx za xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxx xxxxxx kraje".
9. X §34 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
10. X §35 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "ministerstvem" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx kraje x přenesené xxxxxxxxxx".
11. X §35 xxxx. 6 větě xxxxx x druhé xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx".
12. X §36 odst. 1 xxxx druhé xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxx xxxxxx kraje" x x xxxxxxxx xxxx xx slovo "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
13. V §36 xxxx. 2 xx xxxxx "Ministerstvo" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
14. V §36 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
15. X §36 odst. 4 xxxx. f) se xxxxx "ministerstva" nahrazuje xxxxx "orgánu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
16. X §37 xxxx. c) se xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "příslušnému xxxxxx xxxxx".
17. V §41 odstavec 2 xxx:
"(2) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx orgánu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhoduje xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x přenesené působnosti. X xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx obce rozhoduje xxxxxxx úřad.".
ČÁST XXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx zákona x. 334/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XLVII
Xxxxx č. 334/1992 Sb., o ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu, xx xxxxx zákona x. 10/1993 Xx. x zákona x. 98/1999 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §13 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xx slova "xxxxxxx xxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxx,".
2. X §13 xxxx. 1 větě xxxxx xx xxxxx "obvodní xxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy" xxxxxxxxx xxxxx "úřady xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hlavního města Xxxxx, Xxxxxxxxx".
3. X §17 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxxxx nad 10 xx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx xxx 20 ha".
4. Za §17 xx xxxxxx xxxx §17x, xxxxx zní:
"§17x
Xxxxx kraje x přenesené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx navrhovaným xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx půdní xxxx x xxxxxx xx 10 ha xx 20 xx.".
XXXX ČTYŘICÁTÁ XXXX
Změna zákona x. 244/1992 Xx., x posuzování vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx
Xx. XXXXXX
Xxxxx č. 244/1992 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx, xx mění xxxxx:
1. X §19 se xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx písmeno x), xxxxx zní:
"x) xxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx písmeno x).
2. X §20 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxx úřady" xxxxxxxxx xxxxx "Orgán xxxxx x přenesené xxxxxxxxxx".
3. X §20 xxxxxxxx 4 xxx:
"(4) X xxxxxxx městě Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 3 Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.".
4. X §20 xxxx. 5 xx slova "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx působnosti".
5. X §20 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx působnosti".
6. Za §20 xx xxxxxx nový §20x, xxxxx xxx:
"§20x
Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx věcech xxxxx §20 xxxx. 1 xxxx. x).".
7. V xxxxxxx x. 2 xx x xxxxxxx slova "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxx x přenesené xxxxxxxxxx".
XXXX XXXXXXXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 114/1992 Xx., x xxxxxxx přírody x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x krajiny, xx xxxxx xxxxxx x. 347/1992 Xx., xxxxxx č. 289/1995 Xx., zákona x. 3/1997 Xx., xxxxxx x. 16/1997 Sb., xxxxxx x. 123/1998 Xx., xxxxxx x. 161/1999 Xx. a xxxxxx x. 238/1999 Xx., se mění xxxxx:
1. V §75 se za xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx e) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx d) xx x).
2. V §79 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx x kraji x xxxxxxxxxx působnosti".
3. X §79 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx úřadem" nahrazují xxxxx "xxxxxxx kraje x xxxxxxxxx působnosti".
4. Xx §79 xx xxxxxx xxxx §79x, xxxxx zní:
"§79x
(1) Orgán xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx své xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx krajinné xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxx x ostatními xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx,
b) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.".
5. X §85 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxx,".
ČÁST XXXXXXXX
Xxxxx zákona x. 389/1991 Xx., o xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx
Čl. X
Xxxxx č. 389/1991 Sb., x xxxxxx správě ochrany xxxxxxx a poplatcích xx jeho znečišťování, xx znění xxxxxx x. 211/1993 Xx., xxxxxx x. 158/1994 Xx. x zákona x. 86/1995 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §1 xx xx písmeno x) vkládá nové xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx c) x d) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).
2. V §2 xx xxxxxxx f) x x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) a x).
3. Xx §3 xx vkládá xxxx §3x, xxxxx zní:
"§3x
(1) Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx spolupráci x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxx paliv ve xxx územní xxxxxxxxxx x zaujímá xxxxxxxxxx x xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx rozvoje xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx kraje potřebné xxxxxxxx.
(2) Orgán xxxxx x přenesené xxxxxxxxxx
x) kontroluje xxxxxxxxxx imisních x xxxxxxxxxxx limitů;3) kontrolními xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx své xxxxxxxxxx,
b) xxxxxxx xxxxx xx úseku xxxxxxx ovzduší,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx s dotčenými xxxxxx obcí (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx znečišťováním ovzduší, xxxxxx území, xx xxxx bude xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx systém,
x) xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx varovná x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; zjistí-li xxxxxxxx povinností, xxxxxxxxx x tom xxxxxx xxxx, a pokud xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx,
e) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §13 xxxxxx o xxxxxxx.".
XXXX XXXXXXXX XXXXX
Změna xxxxxx x. 44/1988 Sb., x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 44/1988 Sb., x ochraně x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 541/1991 Sb., xxxxxx č. 10/1993 Xx. a zákona x. 168/1993 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §17 xxxx. 1 xx xx slova "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x slova "ministerstvem xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx".
2. X §17 xxxx. 6 xx xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí České xxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xx projednání x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
3. X §19 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxxx x přenesené xxxxxxxxxx".
4. V §19 xxxx. 2 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "orgánu xxxxx x přenesené působnosti".
XXXX PADESÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 157/1998 Sb., x chemických xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 352/1999 Xx.
Xx. XXX
Xxxxx č. 157/1998 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 352/1999 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §23 xx xx xxxxxxx x) vkládá xxxx písmeno x), xxxxx xxx:
"d) xxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až x).
2. V §24 xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxx tečkou x xxxxxxx x) xx xxxxxxx.
3. Xx §26 xx xxxxxx nový §26a, xxxxx xxx:
"§26x
Xxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vede xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §19.".
4. X §30 xxxx. 9 xxxx první xx xxxxx "a xxxxxxxx xxxxxx," zrušují.
5. X §30 odst. 9 xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx věta, xxxxx xxx: "X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 123/1998 Xx., x xxxxx xx xxxxxxxxx x životním xxxxxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 123/1998 Sb., x xxxxx na informace x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx takto:
1. X §13 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxx" xxxxxx "povinen".
2. V §13 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy xxxxxxx zejména x xx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx, výchovy x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx působnosti xxxxx veřejné správy.".
3. V §13 xx doplňuje xxxxxxxx 3, který zní:
"(3) Kraj v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx, aby
x) xxx xxxxxxxx x využíván xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poznatků x xxxxxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx forem xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx informací, zajišťovaný xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx přístupu k xxxxxxxxxx o životním xxxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 357/1992 Xx., x xxxx dědické, xxxx darovací x xxxx z převodu xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Čl. XXX
Xxxxx č. 357/1992 Sb., x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx a xxxx x převodu xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 18/1993 Xx., zákona č. 322/1993 Xx., zákona x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 72/1994 Xx., zákona x. 85/1994 Xx., zákona x. 113/1994 Sb., xxxxxx x. 248/1995 Xx., zákona č. 96/1996 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., xxxxxx č. 203/1997 Xx., zákona x. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 169/1998 Xx., xxxxxx č. 95/1999 Xx. x xxxxxx x. 27/2000 Xx., xx xxxx takto:
1. X §6 xxxx. 3 písmeno x) xxx:
"x) xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků, xxxxxxxx xxxxx xxxx jiných xxxxxxxxx fondů státu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu. Xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,".
2. X §20 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xx daně xxxxxxx x daně xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx bezúplatné xxxxxx xxxxxxx
x) Xxxxxx republikou,
b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celky x xxxx zřízenými xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) dobrovolnými xxxxxx xxxx.".
XXXX XXXXXXXX XXXX
Xxxxx zákona x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Čl. XX
X xxxxxx č. 586/1992 Sb., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 96/1993 Xx., xxxxxx x. 157/1993 Xx., xxxxxx č. 196/1993 Xx., xxxxxxx. 323/1993 Sb., zákona x. 42/1994 Xx., xxxxxx x.85/1994 Xx., xxxxxx x. 114/1994 Xx., xxxxxx č.259/1994 Xx., xxxxxx x. 32/1995 Xx., zákona x.87/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 149/1995 Xx., zákona x. 248/1995 Sb., zákona x. 316/1996 Xx., xxxxxx x. 18/1997 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., xxxxxxx. 209/1997 Xx., xxxxxx x. 210/1997 Xx., xxxxxx č.227/1997 Xx., xxxxxx x. 111/1998 Xx., zákona x. 149/1998 Xx., xxxxxx x. 168/1998 Xx., xxxxxx x.333/1998 Sb., xxxxxx x. 63/1999 Xx., xxxxxx x. 129/1999 Sb., xxxxxx x. 144/1999 Xx., xxxxxx x. 170/1999 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu č. 3/2000 Sb. x xxxxxx č. 17/2000 Xx., xx x §29 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx větu xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxx: "Xxxxxxx xxxx hmotného majetku x xxxxxxxxxx majetku xx xxxxxxx také x poskytnuté xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx rozpočtů x jiných peněžních xxxxx cizího xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx spravovaných podnikatelskými xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx, příspěvky a xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx majetku.".
XXXX PADESÁTÁ XXXXX
XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Xx. XXX
(1) Xxxxxxx xxxxxx zahájená xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Práva x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx správních xxxxx, x okresních xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx na územní xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx působnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů.
XXXX PADESÁTÁ XXXXX
Xxxxxxx xxxxxx x. 439/1991 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x obcích a xxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx
Čl. XXXX
Zrušuje se xxxxx x. 439/1991 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 367/1990 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), x xxxx zákon č. 418/1990 Sb., x xxxxxxx xxxxx Praze.
ČÁST XXXXXXXX XXXX
XXXXXXXX
Čl. XXXXX
Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2001.
Xxxxx v. x.
Xxxxx v. x.
x z. Xxxxxxxxx x. r.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 132/2000 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2001.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.