Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2001.


Zákon, kterým se mění zákon č. 99/63 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
30/2000 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna občanského soudního řádu Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna notářského řádu Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna obchodního zákoníku Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o Komisi pro cenné papíry Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o konkursu a vyrovnání Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o soudech a soudcích Čl. VII
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky Čl. VIII
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o ochraně utajovaných skutečností Čl. IX
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o státním podniku Čl. X
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna trestního řádu Čl. XI
ČÁST DVANÁCTÁ - Přechodná a závěrečná ustanovení
ČÁST TŘINÁCTÁ - Účinnost
30
XXXXX
xx dne 12. xxxxx 2000,
xxxxxx xx mění xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:
XXXX PRVNÍ
Xxxxx občanského soudního xxxx
Čl. X
Xxxxx č. 99/1963 Sb., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx zákona x. 36/1967 Xx., zákona x. 158/1969 Sb., xxxxxx x. 49/1973 Xx., xxxxxx č. 20/1975 Xx., xxxxxx x. 133/1982 Xx., xxxxxx x. 180/1990 Xx., xxxxxx x. 328/1991 Sb., xxxxxx x. 519/1991 Xx., xxxxxx č. 263/1992 Xx., xxxxxx x. 24/1993 Xx., xxxxxx x. 171/1993 Xx., xxxxxx č. 117/1994 Xx., xxxxxx č. 152/1994 Xx., zákona x. 216/1994 Xx., xxxxxx č. 84/1995 Xx., zákona x. 118/1995 Xx., zákona x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 238/1995 Xx., zákona x. 247/1995 Xx., nálezu Xxxxxxxxx soudu č. 31/1996 Sb., zákona x. 142/1996 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 269/1996 Xx., xxxxxx x. 202/1997 Xx., zákona č. 227/1997 Sb., xxxxxx x. 15/1998 Sb., xxxxxx x. 91/1998 Xx., xxxxxx č. 165/1998 Sb., xxxxxx x. 326/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx x. 2/2000 Xx. x xxxxxx x. 27/2000 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §1 xx slovo "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx".
2. V §2 xx xx xxxxx "xxxxxx xxxx" xxxxx nahrazuje spojkou "x", xx xxxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx "a xxxxxxxx xxxx činnost k xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx přitom".
3. X §7 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" vkládají xxxxx "xxxxx x xxxx xxxxxx", xx slovem "xxxxxxxxx" xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx "xxxxxxxxxxxx, xxxxx x" xx xxxxxxxxx xxxxxxx "x" x xxxxx v xxxxxxx "(včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx)" xx xxxxxxx.
4. §9 xxxxxx nadpisu x poznámek xxx xxxxx x. 39) xx 53) zní:
"Xxxxxxxxxxx
§9
(1) Xxxxxxxxx-xx zákon jinak, xxxx x xxxxxx x xxxxxx stupni xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jako soudy xxxxxxx stupně
x) xx věcech xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx informací, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx projevu, xxxxx x xxxxx, popřípadě xxxxxxx práv xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx předpisů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,39)
x) xx xxxxxxx x nárocích xxxxxxxxxxxxx x autorského zákona,40) x nárocích x xxxxxxxx x porušení xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx toho, xxxx svědčí práva xxxxx autorského zákona,
x) xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx výměře, xxx náležela, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx,
x) xx sporech xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x náhradu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx postupem xxx xxxxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx stávky xxxx xxxxxx,
g) xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pracovního nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 odst. 2 xxxxxx x. 451/1991 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx další xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx České a Xxxxxxxxx Federativní Republiky, Xxxxx republiky a Xxxxxxxxx republiky,
h) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx cizího xxxxx xxxx osob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx,
x) x xxxxxx o xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx politické xxxxxx xxxx politického xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.1)
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x obchodních věcech xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
x) ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxx části první, xxxxx a čtvrté xxxxxxxxxx xxxxxxxx,41)
c) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, obecně prospěšných xxxxxxxxxxx, nadací x xxxxxxxxx xxxxx,
d) x xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,42)
x) x xxxxxx x zrušení xxxxxx xxxx xxxxxxxxx fondu x jejich likvidaci, x jmenování likvidátora xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxx členů xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx nadačního fondu,43)
x) x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,44)
g) xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) x xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx nebo členy), xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx) navzájem, jde-li x vztahy xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx), x xxxxxx ze xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx a povinnosti), x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx), xxxx-xx xxxx příslušnost xxxxx xxxxxxx x),
x) xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx orgány x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (členy) x xxxxxxxxxxxx orgány, xxxxxxxxxxx či xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx funkce xxxxxx xxxxxx,
i) xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx podnikatelem, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x správcem xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx podstaty, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx byl xxxxxxxxx,
j) ve xxxxxxx x právních xxxxxx mezi prokuristou x podnikatelem, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxx udělena xxxx osobám, x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx osobami xxxxxxxx,
x) ve xxxxxx xxxxxxx hospodářské soutěže,45)
x) ve xxxxxxx x xxxxxxx práv xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jednáním46) x x porušení xxxx xxxxxxxx práva xx xxxxxxxx tajemství,47)
x) xx věcech xxxxxxx xxxxx x xxxxx pověsti xxxxxxxxx xxxxx,48)
x) xx xxxxxxx z xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,49)
x) xx xxxxxxx x nárocích vycházejících x průmyslového vlastnictví, x xxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení xxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxx svědčí práva x xxxxxxxxxxxx vlastnictví,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx se směnek, xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, derivátů x jiných xxxxxx, xxxxx xxxx obchodovatelné xx xxxxxxxxxxx trhu,
x) xx sporech x xxxxxxx na xxxxxxxxx burze,
x) xx xxxxxxx z xxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx x náhradu xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxx jejich podnikatelské xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx
1. xx xxxxx x xxxxx,50) x xxxxxx xxxx51) x x xxxxxxxxx xxxx52) x x xxxxxx zajištění; xxxxxxxxxx xxxxxxx p) xxx xxxx xxxxxxx,
2. x xxxxxxx škody x x vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x souvislosti se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx 1 a xxxxxx xxxxxxxxx,
3. x určení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a x neplatnost xxxxxxx x převodu vlastnictví x nemovitostem,
4. x práva x xxxxx xxxxx,53)
5. xxxxxxxxxx se nájmu xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
6. x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx částka xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 100&xxxx;000 Xx; x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx,
s) ve xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx,
t) ve xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, ledaže xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jmění nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) ve věcech xxxxxxxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxxx soud České xxxxxxxxx (xxxx jen "Xxxxxxxx soud") rozhoduje xxxx xxxx prvního xxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
39) Zákon x. 256/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
40) Xxxxx x. 35/1965 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxxx, vědeckých x xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
41) Xxxxx x. 513/1991 Xx., obchodní xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
42) §8 xxxx. 4 x 5, §9 xxxx. 2 zákona č. 248/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x o změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
43) §7 xxxx. 3 až 5, §9 odst. 2 x §16 xxxxxx č. 227/1997 Xx., x xxxxxxxx x nadačních xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx).
44) §6 odst. 4 x §9 xxxx. 3 xxxxxx x. 77/1997 Xx., x xxxxxxx podniku.
45) Xxxxx č. 63/1991 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
46) §44 x xxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxxx.
47) §17 x xxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxxx.
48) §19b xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx zákona č. 509/1991 Xx.
49) §8 x následující xxxxxxxxxx zákoníku.
50) §497 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku.
51) §708 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
52) §716 x následující xxxxxxxxxx zákoníku.
53) §151x a následující xxxxxxxxxx zákoníku.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1x), 2) xx 22), 24) xx 32) x 32x) xx xxxxxxx.
5. Xx §9 xx xxxxxx xxxx §9x, xxxxx xxx:
"§9x
K xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §91x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx probíhá x xxxxxx stupni xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx, xx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx.".
6. X §12 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx xx xxxx "§14" xxxxxx čárka x xxxx "§15 xxxx. 2 a §16x".
7. X §12 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 doplňuje xxxx xxxx: "Xxxxxxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxx k xxxx, xxxxxxx xxxxx má xxx xxx přikázána, x x xxxxxxx xxxxxxxx 2 xxx x xxxxxx, xxx xxxxx by věc xxxx xxx xxxxxxxxx.".
8. X §14 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx vyloučeni x projednávání x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx zřetelem na xxxxxx xxxxx x xxxx, x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx je xx xxxxx pochybovat x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.".
9. X §14 odst. 2 se za xxxxx "kteří" vkládají xxxxx "xxxxxxxxxxxx nebo".
10. X §14 xx doplňují odstavce 3 a 4, xxxxx xxxxx:
"(3) X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx napadené xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Důvodem x vyloučení xxxxxx (xxxxxxxxxxx) nejsou xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx soudce (xxxxxxxxxxx) x řízení x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxx.".
11. §15 xxx:
"§15
(1) Jakmile xx soudce xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, pro xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxx xxx zatím učinit xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx místo xxxxxx (xxxxxxxxxxx) uvedeného x xxxxxxxx 1 jiného xxxxxx (přísedícího) nebo, xxxx-xx se xxxxxxxx xxxxx členů xxxxxx, xxxxxxx xxx jinému xxxxxx; není-li xx xxxxx, předloží xxx x xxxxxxxxxx podle §12 xxxx. 1. Xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx §14 odst. 1 x xxxxxxxx xxxxx xx xx xx, xx tu xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx soudce (xxxxxxxxxxx), xxxxxxxx věc x rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxx x §16 xxxx. 1.".
12. Xx §15 xx xxxxxxxx xxxx §15x x 15x, které xxxxx:
"§15x
(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxx rozvrhu xxxxx xxx projednat a xxxxxxxxxx. X xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxx soudce (přísedícího) xxxxxxxx nejpozději xxx xxxxxx jednání, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx), x xxxxx xxxxxxxxx jde; xxxxxxx-xx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vznikl-li xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 15 xxx xx xx, co xx x něm dozvěděl. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx účastník xxxxxxxx xxx tehdy, xxxxxxxx xxxxx soudem xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx).
(3) V námitce xxxxxxxxxx musí xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§42 odst. 4) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxx, x xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx kdy xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxx.
§15x
(1) X xxxxxxxxxx x námitce xxxxxxxxxx soud xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxx soudu. X xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx jen xxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xxxx-xx námitka xxxxxxxxx xxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxx rozhodnuta, x xx-xx xxxx za xx, xx xxxxxxx xxxx důvodná.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (jiným xxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu) xxx xxxxxxxxxx, xxxx xx-xx xxxxxxx zjevně xxxxxxxx.".
13. §16 xxx:
"§16
(1) X xxx, xxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx soud v xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxx jiný xxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx podanou námitku (§15x odst. 2) xxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx důvodu xxxxxxxxx xxxxxx (přísedícího) provede xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Neprovádí-li xx dokazování, xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxxxx.".
14. Xx §16 xx xxxxxxxx xxxx §16x a 16x, které xxxxx:
"§16x
(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxx (xxxxxxxxx) xx xxxxxxxx, předseda soudu xxxxx rozvrhu xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx soudce (xxxxxxxxxxx) xxxx, jestliže xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, přikáže xxx xxxxxx xxxxxx; xxxx-xx xx xxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1.
(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx odvolacím xxxx xxxxxxxxx soudem anebo xx xxxxxxx žaloby xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, že xx xxxx rozhodoval xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx), xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, xxx xxx x dalším xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxx (xxxxxxxxxx), xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
§16b
Usnesení xxxxxxxxxxx soudu podle §16 xxxx. 1 x 2 xx xxxxxxx xxx soud x pro xxxxxxxxx xxxxxx; ustanovení §205 xxxx. 2 xxxx. x), §221 xxxx. 1 písm. x), §229 odst. 1 xxxx. x) a §242 xxxx. 3 xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.".
15. §17 xxx:
"§17
X xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxxxxx předseda xxxxxx; xxxxxxxxxx §14 xxxx. 1, §15, §15a xxxx. 1 x 3 a §16 xxxx. 3 platí xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx není přípustný xxxxxxx prostředek.".
16. Xx §17 se xxxxxx xxxx §17x, xxxxx xxx:
"§17x
(1) O xxxxxxxxx xxxxxx z úkonů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, který notáře xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §14 xx 16x xxxxx xxxxxxxxx. Proti xxxx xxxxxxxx není xxxxxxxxx opravný xxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úkonů xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx obdobně podle §17.".
17. X §18 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 54) xxx:
"(2) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx je jiný xxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx potřeba xxxxx v řízení xxxxxx. Totéž xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účastníku, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx řečí.54)
54) Xxxxx x. 155/1998 Xx., x znakové xxxx x x xxxxx xxxxxxx zákonů.".
18. §21 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 55) zní:
"§21
(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
x) její xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx fyzických xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxx, který tím xxx xxxxxxx, nebo
x) její zaměstnanec (xxxx), xxxxx xxx xxx statutárním orgánem xxxxxxx, nebo
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx její xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxx stanoví, xx xx zapisuje xx xxxxxxxxxx rejstříku, xxx-xx x věci týkající xx xxxxxx xxxxxx (xxxxxx), nebo
x) xxxx xxxxxxxxxx, může-li xxxxx udělené xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxx osobu jednají xxxx xxxxx.55)
(3) Xxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx zavedena xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx postavení jejího xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xxx nucený xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.
(4) Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxx, xxx jedná xx právnickou xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. V téže xxxx může xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx jediná xxxxx.
55) Xxxxxxxxx §72, §131 xxxx. 2, §131a, §182 xxxx. 2, §183 xxxx. 1 a §199 obchodního zákoníku.".
19. Xx §21 xx xxxxxxxx xxxx §21x a 21x, xxxxx xxxxx:
"§21x
(1) Xx xxxx xxxx soudem xxxxxxxxx xxxxxxxxx státní xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx státní xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx státu xxxxxx.
(3) Ustanovení §21 xxxx. 4 x 5 xxxxx xxxxxxx.
§21b
(1) Xx obec x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx, xxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx je zastupovat xxxxxxx, nebo jejich xxxxxxxxxxx, který tím xxx xxxxx osobou xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx §21 odst. 4 x 5 xxxxx xxxxxxx.".
20. V §22 se xxxxx "Xxxxx, xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Fyzická xxxxx, xxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxx" se nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxx".
21. X §23 se xxxxx "soud rozhodnout, xx ten, xxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx rozhodnout, xx xxxxxxx osoba, xxxxx", xxxxx "xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx" x slovo "xxxx" xx nahrazuje slovem "xxxxx".
22. X §24 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx se xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 56) xxx:
"(2) X xxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem,56) xxxxx účastníky xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx utajení těchto xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx byly xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§40x odst. 1).
56) Xxxxx x. 148/1998 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
23. X §25 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxx: "Advokátu xxx udělit xxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx plná xxx").".
24. X §25 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx případů, x xxxxx je zastoupení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, advokátním xxxxxxxxxxxx xxxx svým xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.".
25. X §25 xx xxxxxxxx 3 a 4 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 33) xxxxxxx.
26. Xx §25 xx xxxxxx xxxx §25a, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 57) xxx:
"§25x
(1) Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx zástupcem xxx xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x rozsahu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.57) Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx moc.
(2) Xxxxx je oprávněn xxx se zastupovat xxxxx xxxxxxx a, x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx notářem xxxxx xxxxxx xxxxxx povinné, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx notářským xxxxxxxxxxxx.
57) §3 xxxxxx x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx znění xxxxxx x. 30/2000 Xx.".
27. V §26 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Převezme-li xxxxxxxx organizace xxxx Xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxxx x §21.".
28. X §27 xxxx. 1 xxxx první xxx: "Účastník xx xxxx xxx zastoupit xxxx xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxxx x právním xxxxxx v xxxxx xxxxxxx.".
29. §28 xxx:
"§28
(1) Xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx nebo xxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxx.
(2) Odvolání xxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx oznámeny; xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, jakmile xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx moc dosavadnímu xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxx moci xxxx xx xxxx výpovědi xxxx být úředně xxxxxxx, jen stanoví-li xx xxxxx nebo xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx být xxxxxxxxxx řízení, xxxxxxxxx xxxxx-xx xxxx zanikne-li xxxxxxxx, plná moc xxxxxx.
(6) Nevyplývá-li x xxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx zaniká dnem xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx skončeno xxxxxx, pro xxx xxxx udělena.".
30. Xx §28 se xxxxxx xxxx §28x, xxxxx xxx:
"§28a
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxx nelze xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Plná xxx xxx určité úkony xxxxxxxxx k zastupování xxx xxx těch xxxxxxx, které xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx uvedeny.".
31. X §29 xxxx. 1 věta xxxxx xxx: "Xxxx-xx zastoupena xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx.".
32. X §29 xx xx xxxxxxxx 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx právnické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx vystupovat xxxxx, xx xx není xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xx xx sporné, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx ni xxxxxx (§21), xx-xx xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx.".
Dosavadní xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.
33. V §29 xxxx. 3 xx xx xxxxx "poruchou" xxxxxxxx slova "xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx nemůže xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx dobu xxxxxxxx xxxxxx".
34. X §29 xx doplňuje xxxxxxxx 4, který xxx:
"(4) Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx, opatrovník xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx soudem xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx.".
35. X §30 xxxx. 1 xx slova "poplatků, xxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "poplatků (§138), předseda xxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx".
36. X §30 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx tato věta: "X xxx, že xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx předseda xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".
37. X §30 xxxx. 2 xx za xxxxx "xxxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx xxx-xx o xxxxxxxxxx zástupce pro xxxxxx, x němž xx povinné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx)".
38. X §31 xxxx. 1 xx slova "xxxx moci xxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jen xxx určité xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "procesní xxxx xxxx".
39. §32 xxx:
"§32
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxx, xxx x xxxxxx vystupuje xxxx xxxxxxxx účastníka, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxxx doložit xxx xxx prvním xxxxx, xxxxx ve xxxx xxxxxx.
(2) Zástupcem xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, jehož zájmy xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Povinnost xxxxx xxxxxxxxxx účastníku xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxx, že xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx plnou xxx xxx xxx xxxxxx xxxxx.".
40. X §35 odstavec 1 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 58) xxx:
"(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx může xxxxxxxx xx zahájeného xxxxxx xx xxxxxx
x) xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx rodičů xxxxxx k jeho xxxxxxxx,
x) uložení xxxxxxxxxx opatření podle §43 xxxx. 1 x 2 zákona x rodině,
x) xxxxxxxx ústavní xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) pozastavení, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zodpovědnosti,
x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,
f) xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
g) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx převzetí xxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx péče,
x) xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx rejstříku, xxxxxxxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (§200x).
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx58) xxx xxxx xxxxxxx.
58) Xxxxxxxxx §21 x 29 xxxxxx x. 2/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, §62 x 62x xxxxxx č. 94/1963 Xx., x rodině, xx znění xxxxxx x. 91/1998 Xx.".
41. X §35 xxxxxxxx 3 zní:
"(3) Xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. b) xx x) může xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podat xx veřejném zájmu xxxxx xx zahájení xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx §81 odst. 1 a 2 xxxx xx xxxxx xxxxxx navrhovatele.".
42. §36 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"Xxxxx soudu
§36
(1) X xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x rozhoduje xxxxx nebo jediný xxxxxx (samosoudce). Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx při xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Rozvrh xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx nebo který xxxxxx xxxxxx (samosoudce) xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.".
43. X §36x xxxx. 3 xx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxx uvedených x §36x xxxx. 1" xxxxxxx.
44. §36x až 36d xxxxx:
"§36x
Xxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxx.
§36x
Nejvyšší soud xxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxx.
§36x
(1) Nestanoví-li xxxxx xxxxx, předseda senátu xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx provádět xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxx xx věci.
(2) X xxxxxxxxx, kdy xxxxx zákona jedná x rozhoduje xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx mu xxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tak x xxxxx, xxxxx xxxx jinak vyhrazena xxxxx senátu.".
45. X §37 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx být nikdo xxxx xxxxxx xxxxxxxx.".
46. X §37 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx) před xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx hlasuje xxxxxxxx.".
47. X §38 xxxx. 2 xx xx xxxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxx nahrazuje xxxxxx x na xxxxx xxxxx odstavce xx xxxxxxxx tato xxxxx: "xxxxxx jde x xxxxxxxx, kterými xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.".
48. X §38 xxxx. 3 xx slova "notáře xxxxx odstavce 1" xxxxxxxxx xxxxx "notáře, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx komisař,".
49. X §39 se xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx věta: "Xxxxxxxxx soudem je xxxxxxx soud.".
50. X §39 xxxx. 3 se středník xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx část xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.
51. X §40 xxxx. 1 xxxx druhé se xxxxxx "x" xx xxxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx, za kterou xx vkládají slova "xxxxxxx poskytnutá účastníkům," x xx slovo "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x tom, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx proti vyhlášenému xxxxxxxxxx".
52. X §40 xxxx. 2 xxxx xxxxx a xxxxx xxxxx: "Protokol xxxxxxxxxx xxxxxxxx senátu x xxxxxxxxxxx; nemůže-li xxxxxxxx xxxxxx protokol xxxxxxxx, podepíše xxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, kterého xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx-xx uzavřen xxxx, xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, dohoda o xxxxx x nezletilým xxxxxxx, dohoda o xxxxxxxxxx dědictví, xxxxxx x xxxxxxxxxx předluženého xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx došlo-li x uznání xxxxxx (§153x xxxx. 1), xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x nezletilým xxxxxxx, účastníci dohod x xxxxxxxx řízení xxxx žalovaný; xxxxxxx-xx xxxx a psát xxxx x jiných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx senátu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx, že xxxx xxxxxxxx jejich xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.".
53. Xx §40 se xxxxxx xxxx §40x, xxxxx xxx:
"§40x
(1) V xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx utajované xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,56) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xx jednat (§21 xx 21b), zástupce xxxxxxxxx, znalce, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v §116 odst. 3 x další xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, předem xxxxxx xxxxx xxxxxx zvláštního xxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxx v xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxx určenými x xxxxxxx potřeby x xxxxxxxxx s utajovanou xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx, kteří xx xxxxxxx osvědčením xxx příslušný xxxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx.56)
(3) O xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx předseda xxxxxx xxxxxxx do 30 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.".
54. Za §41 xx vkládají xxxx §41a x 41x, xxxxx xxxxx:
"§41x
(1) Nestanoví-li xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx učinit xxxx xxx xxxxxxxx.
(2) X xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx podmínky, xx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxx xxxx xxx xxxxxxx, jen jestliže xxxx xxxxxxxx dojde xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.
§41x
Xxxxx xxxxx xxxxxxxx smír, dohoda x xxxxxxx x xxxxxx nezletilého xxxxxx, xxxxxx x styku x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dohoda x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dědictví x xxxxxx xxxxx xxxx uznání xxxxxx (§153x xxxx. 1), x nimž došlo xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x styku x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo žalovaným, xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.".
55. X §42 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx, telegraficky xxxx xxxxxxxxx".
56. X §42 xxxx. 1 xxxx druhé xx slovo "xxxxxxxxx," xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxx, x určení, xxx xx xxxxx souhlasu xxxxxx dítěte k xxxx osvojení,".
57. X §42 odst. 3 xxxx xxxxx xx xx xxxxxx "xxxxxxxxx" xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx: "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx znění.".
58. X §42 xxxx. 3 xxxx xxxxx xxx: "Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx předložit xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx) i xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.".
59. X §42 xxxx. 4 xx xx větu xxxxx xxxxxx nová xxxx, xxxxx xxx: "Xx-xx xxxxxxxx zastoupen xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx razítka, xxxxx xxxx byl xxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.".
60. §43 xxx:
"§43
(1) Předseda xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx neurčité. X xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx určí xxxxx x účastníka xxxxx, xxx je xxxxx opravu xxxx xxxxxxxx provést.
(2) Xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxx senátu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a x xxxxxx nelze pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx podání, xxxxxx xx zahajuje xxxxxx, xxxxxxx. K xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxxxx, xxxxx nebudou xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx. X těchto xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxx.".
61. X §44 odstavec 2 xxx:
"(2) Xxxxxxx, xxx xx xxx xx právní xxxxx xxxx xxx xxx xx má xxxxx xxxxxx, předseda xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxx xx spisu x xxx si x xxxx učinil výpisy xxxx xxxxx, ledaže xxx x xxxx, x xxxx právní xxxxxxxx stanoví, xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.".
62. X §44 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxx xxxxxxxxxx nahlížet xx xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.56)".
63. §45 xxxxxx xxxxxxx zní:
"Xxxxxxxxxx
§45
Xxxxxxxxx xxxxxxxx soud soudním xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poštovní xxxxxxx (xxxx jen "pošta") xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti.".
64. Xx §45 xx xxxxxx xxxx §45x, xxxxx xxx:
"§45a
Xx xxxxxxxxx rukou xx doručují xxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, a xxxx xxxxxxxxxx, nařídí-li xx xxxxxxxx senátu.".
65. §46 a 47 xxxxxx poznámky xxx čarou x. 59) xxxxx:
"§46
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxx doručit xxxxxxxxx x bytě, x xxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx adresát xxxxxxxx, xxxxxxx se x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx bydlící x xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx podnikání xxxxx zaměstnané xx xxxxx pracovišti, xx-xx xxxxxxx obstarat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Není-li xxxxx xxx xxxxx doručit, xxxxxxxxx xx uloží x adresát xx xxxxxxx způsobem xxxxx, xxx xx písemnost xxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxx den této xxxxx xx xxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xx-xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, který má xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx doručení xxxxxxxx.
(4) Nebyl-li xxxxxxx písemnosti, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx se x xxxxx doručení xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx způsobem xxxxx, xxx si xxxxxxxxx xxxxxxx. Nevyzvedne-li xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx poslední xxx xxxx lhůty xx xxx xxxxxxxx, i xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx nedozvěděl.
(5) Xxxx-xx xxxxxxx xxxx, xx se xx xx, že xx xxxxxxx v xxxxx doručení xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx se xxxxxx
a) u xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxx, který xx xxxxx x xxxxx doručení, jestliže xx doručuje xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
b) x xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxx.
§47
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobám
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx jejich sídla.59) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Za právnickou xxxxx xxxx oprávněny xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx, převzít orgány x xxxxx xxxxxxx x §21 nebo xxxx xxxxxxxxxxx (členové), xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 zastižen xxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx v místě xxxxxxxxxx zdržuje, xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxx vyzve, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Nevyzvedne-li si xxxxxxx xxx, kdo xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx nebo, xxx-xx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx xx uložení, xxxxxxxx xx poslední xxx xxxxx xx den xxxxxxxx, i xxxx xx xxxxxxx o xxxxxxx nedozvěděl.
(4) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jiná xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, písemnost xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxx osobě, x xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, že xx xxxxxxxxx xx ni xxxx xxxxxx xxxxxx (§21); xxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx podle §46. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx nepodaří písemnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx při xxxxxx xxxxxx x doručení xx xxxxxx jejího xxxxx uvedenou x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx a jiná xxxx xxxxxx není xxxxx známa, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx den xxxxxxxx, x xxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx §46 xxxx. 5 x 6 platí xxxxxxx.
59) §2 xxxx. 3 obchodního xxxxxxxx.".
66. §47x xx xxxxxxx.
67. §48 xxx:
"§48
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Písemnost určená xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx na adresu xxxxxx xxxxx. Jestliže xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx, xxxxxxxx xx mu xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Xx státní xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx doručované xx vlastních rukou, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §21x xxxx. 2 nebo xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx přijímat písemnosti. Xxxx-xx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxx je oprávněn xx xxxxxx xxxxx xxxxxx.".
68. Xx §48 xx xxxxxxxx xxxx §48x až 48x, xxxxx včetně xxxxxxxx pod čarou x. 60) a 61) xxxxx:
"§48x
Xxxxxxxxxx státu
(1) Xxxxxxxxx určená xxxxx xx doručuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx jeho xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx orgán x xx xxxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxxxx xx adresu, xxxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Ustanovení §48 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxx.
§48x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Advokátům xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx.60) Jestliže xxxxxxx x to požádá, xxxxxxxx se xx xxxxxxxxx na adresu, xxxxxx xxxxxx soudu.
(2) Písemnost xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx písemnosti xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, mohou přijmout xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiní jeho xxxxxxxxxxx. Vykonává-li xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx jejich xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx určenou xxxxxxxx, xxxxxx písemnosti xxxxxxxxxx xx vlastních xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx-xx xx xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxxx xx mohla xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx x advokát xx vhodným xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx nebo, xxx-xx x xxxxxxxxx, která xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx xx uložení, považuje xx xxxxxxxx den xxxxx xx den xxxxxxxx, i když xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx §46 xxxx. 6 platí xxxxxxx.
§48x
Xxxxxxxxxx notářům
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx doručuje na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.61) Xxxxxxxx xxxxx o xx xxxxxx, doručuje xx mu xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rukou, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, notářští xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx zaměstnanci. Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, může xxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vlastních xxxxx, odevzdána xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jejich xxxxxxxxx kandidátům xxxx xxxxx xxxxxx zaměstnancům.
(3) Xxxxxxxxxx §46 xxxx. 6 x §48x odst. 3 xxxxx xxxxxxx.
(4) Xxx doručování písemnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3.
§48x
Doručování xxxxx a xxxxxx xxxxxx samosprávným xxxxxx
(1) Písemnost xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxx sídla xxxxxx xxxxxx. Jestliže x xx požádají, xxxxxxxx xx xxx písemnost xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx oprávněny xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx osoby xxxxxxx x §21x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx byli xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
60) §13 xxxxxx x. 85/1996 Xx., x xxxxxxxxx.
61) §13 xxxx. 1 xxxxxx x. 358/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 30/2000 Xx.".
69. X §49 xxxx. 1 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxx mocí pro xxxx řízení" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx".
70. V §49 xxxx. 2 xx tečka xx xxxxx první xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxx se doplňují xxxx slova: "xx xxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx.".
71. V §49 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx účastníkům řízení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx se xx xxxxxx desce xxxxx".
72. X §50 xx xx xxxxx "Xxxxxx-xx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx," a za xxxxx "xxxx xxx xxxxxxx" xx vkládají xxxxx "(xxxxxxxxx xxxxx)".
73. X §50x xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 62) x slova "(§769 xxxxxxxxxx zákoníku)" xx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 62) xxx:
"62) §769 xxxxxxxxxx zákoníku.".
74. Xx §50x xx xxxxxx xxxx §50x, xxxxx xxx:
"§50x
Xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxx vyvěšeno na xxxxxx desce xxxxx, xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx není xxxx.".
75. X §51 xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx".
76. V §52 xx xx konci xxxxxxxx 1 doplňuje xxxx xxxx: "X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx předvolanému xxxxxx při xxxxxxxxxx.".
77. X §52 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgán".
78. X §52 xx xx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxx xxxx xxxx: "Xxxxxxxxx o xxx rozhodne xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, xxx předvedení xxxxxxx.".
79. X §56 odst. 1 xx za xxxxx "xxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx u xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx být zastoupen xxxx zákonným xxxxxxxxx (§23)".
80. V §67 věta xxxxx xxx: "Jestliže xx xxxxx příslušný byl xxxxxxx xxxx, může xxxxxxx xxxxxx řízení x schválení xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.".
81. V §68 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, x nichž xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.".
82. V §68 xx odstavec 2 xxxxxxx.
Dosavadní odstavec 3 xx označuje xxxx xxxxxxxx 2.
83. X §75 xxxx. 1 větě xxxxx xx slovo "xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx".
84. X §75 odst. 2 xx slovo "xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" x xxxx xxxxx xx xxxxxxx.
85. X §75 xxxxxxxx 4 xxx:
"(4) X xxxxxx xx předběžné xxxxxxxx xxxxx §76x xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 24 xxxxx xxxx, xx byl xxxxx. X návrhu xx xxxx předběžné xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nejpozději xx 7 dnů xxxx, xx xxx podán, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.".
86. V §75 se xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:
"(5) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx vyhlášení (xxxxxx) xxxxxxxx soudu prvního xxxxxx.".
87. Xx §75 se xxxxxx xxxx §75a, xxxxx xxx:
"§75x
(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, který neobsahuje xxxxxxx náležitosti nebo xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx neurčitý, předseda xxxxxx odmítne, xxxxxxxx xxx xxxx nedostatky xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx; xxxxxxxxxx §43 xx nepoužije.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §76x.".
88. X §76 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxx uložit xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxx účastníku xxxxxxx".
89. X §76 xxxx. 3 věta xxxxx zní: "Xxxxxxxx xxxxxx při nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uloží xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx, xxxxxx mu xxxx, podal x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx; to xxxxxxx, může-li být xxxxxx xx věci xxxxxxxx i bez xxxxxx.".
90. X §78 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx věta: "Xxxx-xx xx nebezpečí x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.".
91. Za §78 xx vkládá xxxx §78x, xxxxx xxx:
"§78a
Důkaz xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x skutkovém xxxx xxxx o xxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx notář xxxxxxxx xxxx xxxx.".
92. V §79 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxx" a xx xxxxxxx xx slovo "xxxxx" xx xxxxxx xxxxx a slova "xxxxxxxx státu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx za xxxx xxxx soudem xxxxxxxxx".
93. X §79 xxxx. 1 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx k její xxxxxxxxxxxx a xxxx x xxx, xxx xxxxxxx x účastníků xx xxxxxx v xxxxxxxxx rejstříku" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".
94. X §79 odst. 2 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Žalobce (xxxxxxxxxxx)".
95. V §79 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxx (xxxxx xx zahájení xxxxxx) xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxx obeznámit xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) x obsahem xxxxxx xxx, že xxxxx stejnopisu xxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxxxx soudem xx sám xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.".
96. X §80 se xxxxx "Xxxxxxx xx xxxxxxxx řízení" nahrazují xxxxx "Xxxxxxx (xxxxxxx xx zahájení xxxxxx)".
97. V §81 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxx xxxxx x xxxxx "xxxxxx x xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxx,".
98. X §82 xxxx. 2 xx xxxxx "rozhodčí xxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxx orgánu" x xxxxx "také" xx xxxxxxx.
99. X §84 xx slovo "(xxxxxxx)" nahrazuje xxxxxx "(xxxxxxxxxx)".
100. §85 x 85a xxxxx:
"§85
(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx jinak, je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx okresní xxxx, x jehož xxxxxx xx xxxxxxxx, a xxxx-xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx zdržuje. Xx-xx fyzická xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx bydlí x úmyslem xxxxxxxx xx tam trvale.
(2) Obecným xxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vztahů xxxxxxx soud, x xxxxx xxxxxx má xxxxx xxxxxxxxx;59) nemá-li xxxxx podnikání, určuje xx xxxx xxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx sídlo.59)
(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx uplatněné xxxxx.
(5) Xxxxxxx soudem xxxx xx xxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxx má své xxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxx vyššího xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx orgány.
§85x
Xx-xx xxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxx věcně příslušný xxxxxxx xxxx a xxxxxx příslušnost xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxx xxxxxxxxxx krajský xxxx, x xxxxx xxxxxx xx obecný xxxx xxxxxxxxx.".
101. X §86 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Jestliže xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxx obecný xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xx příslušný xxxx, x xxxxx xxxxxx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx poslední xxxxx xxxxxxxx.".
102. X §86 xxxxxxxx 3 zní:
"(3) Xxxxx zahraniční xxxxx xxx xxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx) i x xxxxx, x jehož xxxxxx xx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podnik nebo xxxxxxxxxxx složka xxxxxx xxxxxxx.".
103. V §87 se slovo "xxxxxxx" nahrazuje slovy "xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §85x,".
104. X §87 xxxx. x) xx xxxxx "odpůrce" xxxxxxxxx slovem "žalovaný".
105. X §87 xxxx. x) se xx xxxxx "složka" xxxxxxxx xxxxx "podniku xxxxxxx xxxx" x xxxxx "odpůrcem" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
106. X §87 xxxx. e) se xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx" nahrazují slovy "xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx".
107. V §88 xx slova "xxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §85x,".
108. X §88 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx" x xxxxx "navrhovatele" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxxx".
109. X §88 písm. x) xx slova "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx".
110. X §88 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "x určení, xxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx,".
111. X §88 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxx osoby", xxxxx "xxxx" xx xxxxxxxxx slovem "její" x slova "tento xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "tato fyzická xxxxx".
112. V §88 se xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) až x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx m).
113. X §88 xxxx. xx) xx za xxxxx "xxxx" vkládá xxxxx a xxxxx "xxxxxxx".
114. X §88 písm. i) xx za xxxxx "xxxxxxxx," xxxxxxxx slova "xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jmění xxxx jiného xxxxxxx xxxxxxx,".
115. V §88 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "žalovaného".
116. X §88 xxxx. m) xx xxxxx "tuzemským peněžním xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxxx" x xxxxx "xxxxx xxxxxxx xxxxx" se nahrazují xxxxx "xxxx xxxxx".
117. V §88 xx tečka na xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxx středníkem a xxxxxxxx se písmeno x), xxxxx xxx:
"x) x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxx §91x.".
118. V §89 xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxx".
119. V §89x xx věta xxxxx xxxxxxx x xx xxxx třetí xx xxxxx "xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx (xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx)".
120. §90 xxxxxx nadpisu zní:
"Xxxxxxxxx
§90
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x žalovaný.".
121. X §91 xxxx. 1 xx slova "xxxxxxxxxxxx nebo odpůrců" xxxxxxxxx xxxxx "žalobců xxxx xxxxxxxxxx".
122. X §91 xxxx. 2 se xx xxxxx "xxxx" xxxxxx xxxxx x slova "x xxxxxx nároku".
123. Za §91 xx xxxxxx xxxx §91x, který zní:
"§91x
Kdo xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx nebo xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jinými xxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx řízení xxxxx xxxxxx xxxxx těmto xxxxxxxxxx.".
124. V §92 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" x xx xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
125. X §92 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxx: "Na xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx souhlasem xxxxxxxxxx připustit, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x řízení xxxxxxxxx x xxx na xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.". Xx xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
126. X §92 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxxxxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §107x.".
127. X §93 xxxx. 1 se xxxxx "navrhovatele xxxx xxxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxx nebo žalovaného".
128. V §94 xxxx. 1 větě xxxxx se slova "x xx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxx x xx" a xx xxxx druhé se xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx x určení, xxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxx".
129. X §94 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxxxxxxxx řízení xxxx xxxx navrhovatel x ti, xxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx odstavec 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.
130. X §94 xx doplňuje xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
"(4) Xxxxxxxx se xxxxxx účastní xxx, x xxxxx právech xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx usnesením jeho xxxxx v řízení xxxxxx.".
131. X §95 odst. 1 xx slovo "Xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Žalobce (xxxxxxxxxxx)".
132. §96 xxx:
"§96
(1) Xxxxxxx (navrhovatel) xxxx xxxx za xxxxxx xxxx návrh xx xxxx zahájení, x xx xxxxxx xxxx xxxxx.
(2) Xx-xx xxxxx xxxx zpět, xxxx xxxxxx zcela, xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx. Xx-xx návrh xx xxxxxxxx xxxxxx vzat xxxx xx xx xx, co xxx xxxx o věci xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx moci, soud xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se zpětvzetím xxxxxx x vážných xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xx zpětvzetí xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx o xxxx xxxxxxxxxx, pokračuje xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxx.
(4) Ustanovení xxxxxxxx 3 neplatí, xxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, než xxxxxx jednání, xxxx xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx tu xxxxxxxxxx xx xx xxxx.
(5) Byl-li xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xx xx, xx rozhodnutí o xxxx již xxxxxx xxxxxx moci, soud xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxx.".
133. X §97 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "žalobci".
134. V §98 xx xxxxx "odpůrce" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxx" x xxxxx "navrhovatel" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxxx".
135. V §100 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "x xxx xxxxxx působilo xxxxxxxx" xxxxxxx.
136. V §100 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) X xxxxxx, xxxxx účastníkem xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx schopno xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxx zjištěn xxxx názor ve xxxx. Názor xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx prostřednictvím jeho xxxxxxxx xxxx příslušného xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxx xxxxxxx i xxx xxxxxxxxxxx rodičů nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxx přihlíží s xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
137. V §101 xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx:
"(1) X tomu, xxx bylo dosaženo xxxxx řízení, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) tvrdit xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx skutečnosti; xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx potřebná tvrzení xxxxxx (xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx) nebo xxxxxxx vyjádření x xx, xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (§120 xxxx. 1) x další xxxxxxxx xxxxxxxxxx uložené xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx,
x) dbát xxxxxx soudu.
(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx jinak, xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx, i xxxx xxxx xxxxxxxxx nečinní.".
138. X §101 xx xx odstavec 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Nedostaví-li xx xxxxx předvolaný xxxxxxxx k xxxxxxx x včas nepožádal x důležitého xxxxxx x xxxxxxxx, může xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.
139. §102 zní:
"§102
(1) Xx-xx třeba xx zahájení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poměry xxxxxxxxx xxxx xx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, že xx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx ohrožen, xxxx soud nařídit xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xx zahájení xxxxxx xxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, je-li xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx obtížemi.
(3) Xx věcech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nařídí xxxxxxxxx opatření nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxx tak xxxx učinit, xxx xx-xx tu nebezpečí x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §75 xxxx. 1, 3, 4 a 5, §75x, 76, §77 odst. 1 xxxx. x), x) x x), §77 xxxx. 2 x 3 a §78 xxxx. 3 xxx xxxxx xxxxxxx.".
140. X §103 xx xxxxx "xxxxxx xx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx".
141. X §104 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "žaloby (xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx)".
142. X §104 odst. 2 xxxx druhé xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxx x věci xxxx".
143. §104x xxx:
"§104x
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx kdykoli xx xxxxxx.
(2) Xx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx za xx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx věc xx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jestliže xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo vrchních xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x rozhodování xxxx xxxxxxxx druhu, nebo Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx právo se x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx důvodům vyjádřit. Xxxxxx xxxx (Nejvyšší xxxx) pak xxxxxxxx, xxxxx soudy xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx stupni, xxxx-xx xxx věcně xxxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxx x xx-xx xx to, xx není xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx věci xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxx x závěru, xx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx xxx předloží xx zprávou x xxx Xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxx xx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Bylo-li xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx soudu xxxx xxxx-xx věc Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, které soudy xxxx x projednání x xxxxxxxxxx věci xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx sám xxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xx postupuje, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx věcné xxxxxxxxxxxx xxxxx účastník xxxxxx.
(6) X xxxxxxxx, xxxx xxxx rozhodnuto, xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx věci xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, než x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §105 xxx xxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx soudu o xxxxx příslušnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx.".
144. X §105 xxxx. 1 xx za xxxx první vkládá xxxx xxxx, která xxx: "Xxxxxxx-xx xxxx x xxxx xxxx xxx jednání, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xx neplatí, jde-li x platební xxxxxx.". Xx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx xxxx xxxx: "Xxx xxxxxxxx místní příslušnosti xx nepřihlíží x xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx soudem x k xxxxxxxxxxx xxxxxxx věcně xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".
145. V §105 xx doplňuje xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
"(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x důvodně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x 3; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zamítne.".
146. X §106 odst. 1 se xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxx".
147. §107 xxxxxx nadpisu xxx:
"Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
§107
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx ztratí po xxxxxxxx xxxxxx způsobilost xxx xxxxxxxxxx řízení xxxxx, než xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx možné x řízení xxxxx xxxxxxxxxx, soud řízení xxxxxxx. X xxx, x xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx rozhodne usnesením.
(2) Ztratí-li xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxx osoba a xxxxxxxx-xx povaha xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx, xxxx procesním xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, popřípadě xx x xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxx v xxxxxx xxx.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx-xx xxxxxx věci xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx nástupcem, xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx, xx, xxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx a povinností, xxxxxxxxx xx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx převzali práva x povinnosti, o xxx x řízení xxx.
(4) Ten, xxx xxxxxxxxx do xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx přijmout xxxx xxxxxx, xxxx xx xx x xxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx věci v xxxxxx xxxxxxxxxx, soud xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x určení, xxx xx manželství xx nebo xxxx, xxxxx xxxxx nedovoluje, xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx; bylo-li xxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zruší.".
148. Xx §107 xx xxxxxx nový §107x, xxxxx xxx:
"§107x
(1) Má-li xxxxxxx xx xx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx právní xxxxxxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxxxx spojují xxxxxx xxxx přechod xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx x řízení xxx, může xxxxx, xxx xxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vstoupil xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx v xxxxxxxxx uvedených x §107.
(2) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xx zahájení xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, x xxxxxxxx s xxx xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxx na xxxxx žalobce; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx. Právní xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx zůstávají xxxxxxxxx.
(3) Ustanovení §107 xxxx. 4 xxxxx xxxxxxx.".
149. X §109 odst. 1 písm. x) xx xxxxx "plnou xxxx pro xxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx".
150. X §109 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx první xx za slovem "xxxxx" xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x třetí xx xxxxxxx.
151. X §109 odst. 1 xx xxxxxxxx xxxxxxx c), xxxxx xxx:
"x) xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx, jehož xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věci xxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x rozporu x xxxxxxxx xxxxxxx nebo x mezinárodní xxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,33x) a xxxxx-xx u Ústavního xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
152. V §110 xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx jeden x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx".
153. Za §113 xx xxxxxx nový §113x, xxxxx xxx:
"§113x
S xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx valné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x náhradu xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
154. §114 včetně xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 63) xxx:
"Xxxxxxxx xxxxxxx
§114
(1) Xx xxxxxxxx řízení xxxxxxxx senátu xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx případné xxxx x xxxxxx (xxxxxx xx zahájení xxxxxx).
(2) Zastaví-li xxxx xxxxxx xxxxx, xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx podmínky xxxxxx, xxxxx nelze odstranit (§104 xxxx. 1), xxxx že se xxxxxxxxxx podmínky řízení xxxxxxxxxx odstranit (§104 xxxx. 2), popřípadě x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,63) anebo xxxxxxx-xx xxxxx (§43 xxxx. 2), je xxx xxxxxx skončeno.
63) Například §9 xxxxxx x. 549/1991 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 271/1992 Xx.".
155. Xx §114 xx xxxxxxxx xxxx §114x a 114x, xxxxx xxxxx:
"§114x
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx §114 xxxx. 2, připraví xxxxxxxx xxxxxx jednání xxx, xxx xxxx xxxxx věc xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xx xxx xxxxxx předseda xxxxxx
x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx účastníky, xxxxx nepodali xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxx se xx věci xxxxxxx xxxxxxxxx a aby xxxxx předložili xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, ledaže se xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx;
x) xxxxxxxxx se xxxxxxxxx pokusí x xxxxxx xxxxxxxx xxxx;
x) xxxxxxx, xxx xxxx možno při xxxxxxx xxxxxxx potřebné xxxxxx, x jestliže xx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dožádaného xxxxx;
x) xxxx xxxx xxxxxx opatření.
§114x
(1) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx věci nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx senátu, x xxxxxxxx věcí, v xxxxx xxxxx uzavřít x schválit xxxx (§99 odst. 1 x 2), x xxxx xxxxxxxxx x §118x x §120 xxxx. 2, xxxxx xxxxx podle §114x xxxx. 2 xxxx. x), nebo xxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx ve xxxx xxxxxxx vyjádřil x xxx x xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx rozhodující xxxxxxxxxxx, xx nichž xxxxx svoji xxxxxx, x x vyjádření xxxxxxxx xxxxxxxx důkazy, xxxxx se dovolává, xxxxxxxxx označil xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. X podání xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx než 30 xxx od doručení xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx být vydáno, x xxxx xxxx xxxxxxx o věci xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx x podání vyjádření x tomto xxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxx podání xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Usnesení xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xx prvním xxxxxxx xx věci.
(4) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 musí být xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxxx doručeno dříve xxx žaloba.
(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx důvodu xx výzvu xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx nevyjádří a xxx xx xxxxxxxxx xxxxx soudu xxxxxxx, xxxx xxxxx důvod xx x tom xxxxx, xx xx xx xx, xx xxxxx, který xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, uznává; x xxxxx xxxxxxxx (§153a xxxx. 3) xxxx xxx poučen.".
156. X §115 odst. 2 se xxxxx "xxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxx a xx xxxxxx xxxxxxxxx x §118x xxxxxxx xxxxxx".
157. Xx §115 xx vkládá xxxx §115a, který xxx:
"§115x
X xxxxxxxxxx věci samé xxxx třeba xxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže ve xxxx xxx rozhodnout xxx na xxxxxxx xxxxxxxxx předložených xxxxxxxxxx xxxxxx x účastníci xx xxxxx účasti xx xxxxxxxxxx věci xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx věci bez xxxxxxxx xxxxxxx souhlasí; xx xxxxxxx xx xxxxxx uvedených v §120 xxxx. 2.".
158. X §116 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxxxx může xxx xxx xxxx xxxxxxx nebo xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx veřejné xxxxxxxxxx xxxx ohrozilo xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,56) xxxxxxxx xxxxxxxxx, důležitý xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.".
159. V §116 xx xx xxxxxxxx 2 vkládá xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxxxxx xxxx veřejnost xxxxxxxxx, xxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx byly xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx je poučí, xx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, co se xxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx skutečnostech, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dozvěděly.".
Dosavadní xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx jako odstavec 4.
160. V §116 xxxx. 4 xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx".
161. §117 x 118 xxxxx:
"§117
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, řídí x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x odnímá xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jednání, a xxxxxxxxx rozhodnutí. Xxx xxxxxx, aby jednání xxxxxxxxx důstojně x xxxxxxxx x xxx xxx xxxxx být xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx projednána.
(2) Ve věcech xxxxxxxxxxxxxx senátu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx také xxxxxxx senátu.
(3) Xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx senátu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx předsedy xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx jednání, může xxxxx, aby xxxxxxx xxxxx.
§118
(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx senátu xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx), aby xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxxx její xxxxx, a žalovaného (xxxxxxx účastníky řízení), xxx přednesl xxxx xxxxxx xxxxx podaných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx; podání nepřítomných xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx jejich xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Žalovaného (xxxxxx účastníka), xxxxx xxxxx xxxxxxxx písemné xxxxxx, xxxxxxxx senátu xxxxx, aby se xx věci xxxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx senátu účastníka xxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxx doplnil x aby navrhl x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx důkazy.
(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx senátu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx předseda xxxxxx xxxxx okolností xxxxxxx.".
162. Xx §118 xx xxxxxxxx xxxx §118x xx 118x, které znějí:
"§118x
(1) Ukáže-li xx v xxxxxxx xxxxxxx, xx účastník xxxxxxxxx všechny xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx uvedl xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, a xxxxx xxx, o xxx má tvrzení xxxxxxx x xxxx xx xxxx následky xxxxxxxxx xxxx výzvy.
(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx za to, xx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jinak xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx názoru, xxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx doplnil xxxxxxxx rozhodných xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx přitom xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
(3) Zjistí-li xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx nenavrhl důkazy xxxxxxxx k prokázání xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, vyzve xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx, x xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxx.
(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx; to xxxxxxx, xx-xx účastník xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.57)
§118x
(1) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle občanského xxxxxxxx, ve věcech xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx svobody xxxxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx práv xxxxxxx osob xxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxx informačních prostředcích, xx sporech vyvolaných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxx věci xx sporech o xxxxxxx hospodářské xxxxxxx, x základu xxxx xx sporech x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx ohrožených xxxxxxx xxxxxxxxx jednáním, o xxxxxxx xxxx ve xxxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx práva xx obchodní xxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx skutečnosti x xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx prokázání nejpozději xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x nich xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx nepřihlíží. Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx má být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provedených xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxx (vznikly) po xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx účastník xxxxxx xxx xxx viny xxxx uvést.
(2) X xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a x následcích nesplnění xxxxxx povinností xxxx xxx účastníci xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx.
§118x
(1) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxx, xx účastník xx xxxxxxx nebo xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx potřebné důkazy, xxxx xxxx, xx-xx xx xxxxxx a xxxxx-xx o xxxx xxxxxxx x §120 xxxx. 2, na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnout, xx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x věci xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx prokázání xxxxxxxxxx xx lhůtě, xxxxxx xxxx, x xx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx nebude xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Po xxxxx určené xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx jimi xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxxxx účastník xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §118x xxxx. 2, xxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx xxxxxxx (xxxxxxx) xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx nemohl bez xxx viny xxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rukou.".
163. V §119 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxx: "Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §115a xxx xxxxx obdobně.".
164. X §119 xx za odstavec 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) K xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx předvoláni xxxxxxxxx nejméně xxx xxx xxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.
165. X §119 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxx-xx xx změně v xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.".
166. Xx §119 se xxxxxx xxxx §119x, xxxxx xxx:
"§119a
(1) Xxxx skončením xxxxxxx xx předseda xxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx věcí xxxxxxxxx x §120 xxxx. 2, účastníky xxxxxxxx xxx xxxxxxx poučit, xx xxxxxxx rozhodné xxxxxxxxxxx musí uvést x že xxxxxx xxxx být označeny xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx odvolacím xxxxxxx xxx xx podmínek xxxxxxxxx v §205a. Xxxxxxxxxx §118b, 118c x §175 odst. 4 xxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Jestliže účastníci xxx po xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx skutečnosti a xxxxxx neuvedou, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x rozporu x §118x, 118x xxxx §175 odst. 4 xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx navrhované xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxx návrhy x xxx xx xxxxxxxxx x dokazování x ke skutkové x x xxxxxx xxxxxxx xxxx.".
167. X §120 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx," xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx, v řízení x xxxxxx, xxx xx xxxxx souhlasu xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx," x xx slovo "xxxxxxxxx," xx vkládají slova "x xxxxxx x xxxxxxxxx x výpovědi x xxxxx xxxx,".
168. §124 xxx:
"§124
Xxxxxxxxxx je xxxxx provádět xxx, xxx byla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx56) x jiná zákonem xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx, x xxxxx xxxxx má xxxx xxxxxxxxx; přiměřeně xx xxxxx x xxx, xxx se xxxxxxx důkaz xxxxx xxx xxxxxxxxx.".
169. X §125 xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxx xxxxx a xxxxx "xxxxxxxxx" x xxxx xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx zápisy x xxxx".
170. X §126 xxxx. 1 xxxx xxxxx se xxxxx "Xxxxx občan xx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Každá fyzická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx" x ve xxxx třetí xx xxxxx "způsobil" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxx".
171. X §126 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
"(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx statutárním orgánem xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxx xxxxxx), xxxx xxx vyslechnuta x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx právnická xxxxx, jen xxxxx §131.".
172. V §128 xxxx xxxxx xxx: "Xxxxxxxxx soudu xxxxxx xxxx skutečnosti xxxx xxx xxx, xxx xx tak xxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxx §126 xxxx. 1.".
173. X §131 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx nařídit, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx prokázat jinak x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx účastník, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §120 odst. 2 x x xxxxxx x rozvod xxxxxxxxxx.".
174. X §131 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx odstavec 2, xxxxx zní:
"(2) Xxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se x xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxx xxxx vypovědět xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx; o tom xxxx být xxxxxxx.".
Xxxxxxxxx odstavec 2 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3.
175. Xx §133 xx xxxxxx xxxx §133x, xxxxx xxx:
"§133x
Xxxxxxxxxxx tvrzené o xxx, že účastník xxx přímo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx soud ve xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, pokud x xxxxxx nevyšel xxxxxx xxxx.".
176. X §137 xx xxxxx ", je-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx komerční xxxxxxx" zrušují.
177. X §137 se xxxxxxxxx text xxxxxxxx xxxx odstavec 1 x doplňuje xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Odměna xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení, xxx je-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.57)".
178. V §139 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xx slovo "posudek" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx tlumočnický úkon" x xx závorky xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx". Xxxx xxxxx xxx: "Xxxxxxxx xxxxxxxx stanoví, komu x x xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.".
179. X §139 xx doplňuje xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
"(4) O xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.".
180. X §140 xxxx. 1 větě xxxxx xx tečka xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxx věty xx xxxxxxxx xxxx xxxxx: "xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, platí je xxxxxx xxxxx.".
181. X §140 xx xx konci xxxxxxxx 1 doplňuje tato xxxx: "Xxxxxxxxx uvedení x §91 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx společně x xxxxxxxxxx.".
182. X §140 xxxx. 2 xx v xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx je xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx".
183. X §141 odst. 1 se slovo "Xxxx" nahrazuje xxxxx "Xxxxxxxx senátu".
184. X §141 odst. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx řečí".
185. X §142 xxxx. 1 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.
186. X §142 xx doplňuje odstavec 4, xxxxx xxx:
"(4) X řízení xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce xxxx státního zastupitelství xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx58) xxxxxx soud xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.".
187. X §143 xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxxx".
188. X §146 odst. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxx slova: "xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx případu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx řízení;".
189. V §146 xxxx. 2 xxxx xxxxx zní: "Xxx-xx xxxx xxx chování xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) xxxx zpět xxxxx, který xxx xxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxx náklady xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxx xxxxxx).".
190. X §146 se xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx zní:
"(3) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx (navrhovatel) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxx.".
191. V §147 xxxx. 2 x x §148 xxxx. 2 xx xx xxxxx "znalcům" vkládá xxxxx x xxxxx "xxxxxxxxxxx".
192. V §149 xxxx. 2 xx xxxx druhá xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 34) xxxxxxx.
193. X §149 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx oprávnění stanoveného xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "notář x xxxxxxx svého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisy57)".
194. §151 xxxxxx xxxxxxx a poznámky xxx čarou x. 64) xxx:
"Rozhodnutí x nákladech řízení
§151
(1) X xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx řízení rozhodne xxxx xxx návrhu x rozhodnutí, xxxx xx řízení x xxxx xxxxx; u xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §147 x §148 xxxx. 2 xxx může učinit xxx v xxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxxx tehdy, xxxxxxx xxxx náklady vzniknou.
(2) Při xxxxxxxxxxx x náhradě nákladů xxxxxx soud xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx57) xxxxx sazeb xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx řízení x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx; xxx-xx xxxx x xxxxxxxx náhrady xxxxxxx xxxxxx xxxxx §147 xxxx xxxxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx případu, xxxxxxxxx xxxxx ustanovení zvláštního xxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxxxx xxxxxx.64) Náhradu xxxx (xxxxx) a xxxxxxx hotových výdajů xxxx stanoví xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx soud xxxxxxx x nákladů, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vznikly.
(3) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) X xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx k plnění xxxx xx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přiznána.
64) §6 a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 177/1996 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx).".
195. X §151x xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxx.
196. X §153 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxx nebo".
197. X §153x se xxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4, xxxxx xxxxx:
"(3) Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xx-xx se xx xx, xx žalovaný xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, uznal (§114b xxxx. 5).
(4) Xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx uznání xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.".
198. X §153x odst. 1 xx xxxxx "Zmešká-li xxxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 5 xxx xxxxx xxxx, kdy xx jednání má xxxxx (§47)" nahrazují xxxxx "Xxxxxx-xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (§45x) xxxxxx x předvolání x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xx věcech xxxxxxxxx x §118x xxxxxxx xxxxxx xxx přede xxxx, xxx xx xxxxxxx má xxxxx" x xxxxx "xxxx xx xxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xx xx xxxx xxxxxx".
199. X §153x odst. 2 xx za slovo "xxxxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx (§91 odst. 2),".
200. V §153b xxxx. 5 xx xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, že xxxxxxxx bylo xxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx".
201. X §155 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxx, pokud se x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx; rozhodne-li xxx x xxxxxxx náhrady xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx výši x xxxxxxxxxxx usnesení".
202. X §155 odstavec 2 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 65), 66) a 67) xxx:
"(2) Xxxxx rozsudku x xxxxxx x penězích xxxx xxx vyjádřen x cizí xxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x němž je xxxxxxxxx v xxxx xxxx, žalobce (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx a xxxxxxxx předpisy65) umožňují xxxxxxx,66) který xx xxxxx, plnění x xxxxxxxxxx xxxx měně xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo
x) xxxxxxx x účastníků xx xxxxxxxxxx.67)
65) Xxxxx x. 219/1995 Xx., xxxxxxxx xxxxx.
66) §1 xxxx. x) zákona x. 219/1995 Xx.
67) §1 písm. x) xxxxxx x. 219/1995 Xx.".
203. X §155 xx doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Nejsou-li xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxx stanoví x xxx xxxxxx xxxxxx x xxxx Xxxxx xxxxxxxxx.".
204. X §156 xx xx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx tato xxxx: "Xx vyhlášení xxxxxxxx xxxxxx zpravidla xxxxxxxxx xxxxx, xxx se xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
205. X §156 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx za xxxx "§119 xxxx. 2" xxxxxx text "a 3" x slovo "xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "nepoužijí".
206. §157 xxx:
"§157
(1) Xxxx-xx stanoveno xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxx xxxxxxxx xxxxx, jména x xxxxxxxx soudců x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, účast xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, označení xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx obnovu xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx, x x xxxxx a xxxxx x xxxx podání, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx a xxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xx xxxxx, uvede se x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx číslo).
(2) Není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx, soud x odůvodnění rozsudku xxxxx, xxxx xx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx x xxx xx ve xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxx xxxxxx), stručně x jasně vyloží, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx, x které xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx hodnocení důkazů xxxxx, xxxx neprovedl x xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxx po právní xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přednesy xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxx o xx, xxx odůvodnění xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxxx.
(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx rozsudku xxx xxxxxxxx uvede xxxx xxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxx vyloží xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx rozsudkem xxx xxxxxx xxxx rozsudkem xxx xxxxxxxx.
(4) X odůvodnění rozsudku, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx přípustné xxxx xxxxx xxxxx se xxxxxxxxx odvolání vzdali (§207 xxxx. 1), xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx řízení, závěr x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx; xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
207. X §158 odst. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxx-xx samosoudce, jiný" xxxxxxxx xxxxx "předsedou xxxxx".
208. X §158 xxxx. 2 xxxx první xx xxxxx xx xxxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx x zbývající xxxx xxxxxxxx se xxxxxxx.
209. X §158 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4, xxxxx znějí:
"(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx předcházelo, xxxxxx xx zpravidla xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Jestliže xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3, je xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx zástupcům odeslat xx xxxxx xxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Předseda xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxx.".
210. X §159 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxx pravomocného rozsudku xx xxxxxxx pro xxxxxxxxx x pro xxxxxxx xxxxxx; xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x rozsahu v xxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx pro xxxxxxx.".
211. V §159 xxxx. 3 xx xx slovo "xxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxx rozsudku".
212. X §160 xxxx. 1 xx xx slova "xxxxxx xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo, xxx-xx x xxxxxxxxx bytu, xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx".
213. X §160 odstavec 3 xxx:
"(3) Uložil-li xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bytu, xxxxxxxxxx bytu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přístřeší, xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx až xxx dne xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx náhrady xxxx xxxxxxxxx.".
214. X §160 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx zní:
"(4) X xxxxxxxx předběžně xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxx.".
215. X §162 xx odstavec 1 zrušuje.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x 2.
216. X §163 odst. 1 xxxx xxxxx xxx: "Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxx, xxx došlo xx xxxxx xxxxxx.".
217. V §163 xxxx. 2 xx xxxxx "x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práv" nahrazují xxxxx "x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx".
218. §164 xxx:
"§164
Předseda xxxxxx opraví v xxxxxxxx xxxxxxxx i xxx návrhu chyby x xxxxx x x xxxxxxx, jakož x jiné xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Týká-li xx xxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxx-xx možné xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxx opravné xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxx; xxx-xx o xxxxxx výroku xxxxxxxxxx, xxxx odložit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx moci.".
219. X §165 xxxx. 3 xxxx xxxxx zní: "O xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx senátu xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.".
220. V §166 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxx: "Xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, pro xxxx platí xxxxxxx xxxxxxxxxx x rozsudku; xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.".
221. X §167 odst. 1 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx," vkládají xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxxx,".
222. X §169 odstavec 1 xxx:
"(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx usnesení xx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx, xxxxx a příjmení xxxxxx a přísedících, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x tom, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxx zmatečnost, x x xxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxx, x xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.".
223. V §169 odst. 2 xx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxx," vkládají xxxxx "xxxxx usnesení xxxxx §104x".
224. X §169 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx zní:
"(4) Xxx odůvodnění usnesení, xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxx obdobně §157 xxxx. 2 x 4.".
225. §172 xxxxxx nadpisu xxx:
"Xxxxxxxx rozkaz
§172
(1) Xxxx může x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx žalovaného xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx právo xx xxxxxxxxx peněžité xxxxxx x xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx žalovanému xxxxx, aby do 15 dnů od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uplatněnou xxxxxxxxxx a náklady xxxxxx nebo xxx x téže lhůtě xxxxx odpor x xxxxx, xxxxx platební xxxxxx vydal.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx,
x) jde-li x věc, xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx;
x) xxxx-xx xxxx xxxxx žalovaného;
c) xx-xx xxx platební xxxxxx doručen žalovanému xx xxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, nařídí jednání.".
226. V §173 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".
227. X §173 xxxx. 2 xx slova "x xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "ze žalovaných".
228. X §173 xxxx. 2, §174 xxxx. 3, §263 xxxx. 2, §264 xxxx. 1, §265 xxxx. 1, §266 xxxx. 1 x 2, §269 xxxx. 1, §270 xxxx. 1, §273x xxxx. 1, §290 xxxx. 2, §291 odst. 1, §316 xxxx. 2, §328a xxxx. 1, §330 xxxx. 3 xxxx xxxxxx, §345 odst. 1, §347 xxxx. 1, §348 xxxx. 3, §349 xxxx. 1 xxxx xxxxx a §349 xxxx. 2 xx xxxxx "předseda xxxxxx" nahrazují slovem "xxxx".
229. V §174 odst. 2 xx xxxxx "z xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx žalovaných" x xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" xx nahrazují xxxxxx "xxxx".
230. V §174 xx doplňuje xxxxxxxx 4, který xxx:
"(4) Při xxxxxx xxxx x xxxxx a x xxxxxxx, xxxxx i xxxxxx zjevných xxxxxxxxxxxx x platebním xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §164.".
231. V §175 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x obchodních věcech" xx xxxxxxxxx slovem "xxxx", slovo "xxxxxxx" xx nahrazuje slovem "xxxxxxxxxx", slovo "xxxxxxx" xx nahrazuje slovem "xxxxxxxxxx" a slova "xxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "xxxx".
232. V §175 xxxx. 2 xx xxxxx "se xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x §174 xxxx. 4 xx použijí".
233. X §175 xxxx. 3 xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "soud".
234. X §175 xxxx. 4 xx xxxxx "odpůrce" xxxxxxxxx xxxxxx "žalovaný" x xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx".
235. V §175 odst. 5 xx slovo "odpůrce" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".
236. X §175x xxxx třetí se xxxx "xxxx. 2" xxxxxxx.
237. §175x xxx:
"§175x
Soud xxxxxx, zda xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx nebo listina x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx"), a x xxxxxxx notáře xxxx xxxxx xx xxxxxxx.".
238. X §175x xx na konci xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx slova "x xxxx třeba je xxxxxxxxx.".
239. X §175x xxxx. 2 xx xxxxx "x xxxx" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx".
240. X §175x odst. 3 se x xxxxx věty za xxxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx předlužení,".
241. X §175x xxxx. 1 x 2 xx xxxxx "v xxxxxxxxxxxx spoluvlastnictví" xxxxxxxxx xxxxx "xx společném xxxxx" a x xxxxxxxx 1 xx xxxxx "obecné xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxx".
242. X §175x xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx cenu".
243. X §175x větě xxxxx xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx nebo xxxx xxxxx".
244. X §175x xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx-xx x dohodě xxxxx §175x, xxxx xx xxxxx usnesením xxxxxx xxxxxxxxx dědictví; xxxxxx soud xxxxxxxxx, xxxxxxxx stát navrhl xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx věc x xxxxxxxx. O xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x bez xxxxxx.".
245. X §175x xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 68) a 69) xxxxx:
"(2) X xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx:
x) xxxxxxxxxx nákladů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) pohledávky xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x přiměřených xxxxxxx xxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx zajištěné xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx68) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,69)
x) xxxxxxxxxx nedoplatků výživného,
x) pohledávky xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xxxxx nebyly xxxxxxxxxx xxxxx písmena x),
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx-xx plně xxxxxxxxx pohledávky xxxxxxx xx xxxx skupiny, xxxxxxxx xx poměrně; xx xxxxxxx x) xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právem xx uhradí xxxx xxxxxxxxx pohledávkami. Xxx xxxxxx xx rozhodující xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
68) §553 občanského xxxxxxxx.
69) §554 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
246. X §175x xxxx. 1 se za xxxxx "xxxxx §175x xxxx. 3" xxxxxxxx xxxxx "xxxx podle §175x xxxx. 1 xxxx xxxxx".
247. X §175xx se xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx notáře xx xxxxxx xx dosud xxx xxxxxxxxx xxxxx.".
248. X §175zd xx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxx druhé zrušuje xxxxx a doplňují xx xxxxx "xxxx xxxxxxxx úkony xxxxxxx xxx.".
249. X §175xx xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx tato xxxx: "Xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx závazné.".
250. X §176 xxxx. 1 xxxx xxxxx se za xxxxx "rodičů" vkládá xxxxx x xxxxx "xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx".
251. X §177 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxx: "Xxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx přenesena, x xxxxxxxxxx nesouhlasí, xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx příslušnosti nebyla xxx rozhodnuta odvolacím xxxxxx, svému xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx vázán x xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.".
252. X §178 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx" x slovo "xxxxxx" se nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxx".
253. X §178 odst. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.
254. X §179 se xxxxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx".
255. X §180 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxx".
256. X §180 odstavec 2 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 70) xxx:
"(2) Xxxx xxxxxxx xx správu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo opatrovníkem; xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisu.70)
70) §37x, 78 x xxxxxxxxxxx xxxxxx x. 94/1963 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
257. X §180 se odstavec 3 zrušuje.
258. Xx §180 se xxxxxxxx xxxx §180a x 180b, xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx pod xxxxx x. 71) xxxxx:
"Xxxxxx x xxxxxx, xxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxx dítěte x xxxx xxxxxxxx
§180x
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x jeho xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx dítěte, xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx řízení, x xxxx není xxxxxxxx zástupcem xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Ustanovení §23 xxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxx 16 xxx.
(3) Xxxxxxxx zákon xxxxxxx, xxx je xxxxxxxx podat xxxxx xx xxxxxxxx tohoto xxxxxx x x xxxxxx důvodů xxxxxxx xxxxxx x osvojení xxxxxx xxxx xxxxxxxx.71)
§180x
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým bylo xxxxxx, že x xxxxxxxx dítěte xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx na xxxxx xxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxx. Návrh xxx xxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx roku xx právní moci xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx neplatí, xxxx-xx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxx bylo-li zahájeno xxxxxx o xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxx xxxxxxx xx xxxx budoucího osvojitele, xxxxx xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx o svěření xxxxxx do péče xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
71) §68 xxxxxx x. 94/1963 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
259. X §181 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxx: "Xxxxxxxxxx §180x xxxx. 2 xxx xxxxx xxxxxxx.".
260. V §181 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Rodiče xxxxxxxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxx x osvojení xxxxx, xxxxxxxx
x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nebo
b) xxxx zbaveni xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxx způsobilosti omezeni, xxxx
x) dali xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx osvojitelům,38) xxxxx
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, že x xxxxxxxx dítěte xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx poznámka xxx xxxxx x. 37) se zrušuje.
261. X §181 xx odstavec 3 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx odstavec 4 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.
262. X §182 xxxx. 1 věta xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 72) xxx: "Osvojované xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.72)
72) §67 xxxx. 1 xxxxxx x. 94/1963 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 91/1998 Xx.".
263. §183 xx xxxxxxx.
264. §185x xxx:
"§185b
Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxx usnesení x xxxxxxx do xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx nebo xxxx věci určeny, (xxxx jen "xxxxxxxx") x xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx úschovy.".
265. X §185e xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxx".
266. X §188 xxxx. 1 xx za xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "(návykových xxxxx)".
267. §193 xxx:
"§193
(1) Soud xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx vykonávanou xxxxxxxxxxxx x činí xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx závěrečný účet xx xxxxxx xxxxxxx; xxxx mu xxxx xxx uložit, xxx xx během zastupování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx.
(3) Ustanovení §176 xx 179 x §180 xxxx. 1, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx.".
268. §200 xxx:
"§200
Xx-xx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxx nelze xxxxxxxx stanoveným způsobem, xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx.".
269. §200x až 200g xxxxxx nadpisů x xxxxxxxx xxx čarou x. 73), 74) x 75) xxxxx:
"Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§200x
(1) X xxxxxx xx příslušný soud (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxx"), x xxxxx xxxxxx je obecný xxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx, jíž xx zápis v xxxxxxxxx xxxx, (dále xxx "podnikatel"). Xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx, xx x řízení xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 1, xx příslušný x k řízení x jiném xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx předpisy, xx x xxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx společně.
(3) Xxxxx-xx xx okolnosti, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx místní příslušnost, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx nově xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx nadřízený xxxx. Xx právní xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx místní xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
§200b
(1) Xxxxxx xx xxxxxxxx xx návrh.
(2) Xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x obchodním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxx návrhu.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, má-li xxx xxxxxxx dosažena xxxxx mezi xxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku x skutečným xxxxxx.
§200x
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx podnikatel; xx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx podnikatele, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §94 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx stanoví, xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx jich xx xxxxxxxx xx zapisují xx obchodního xxxxxxxxx, xxx je oprávněn xxxxx na xxxxx xxxxx x xxx xxxx xxx návrh xx xxxxx doložen.
(3) X xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx 15 xxx od xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.
§200x
(1) V xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx splněny xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy; xxxxxxxxxx §101 xxxx. 1 xxxx. x) xxx xxxx xxxxxxx.
(2) O obsahu xxxxxx lze xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx soud plně xxxxxx návrhu, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx o xxx xxx rozhodnout bez xxxxxxxxx důkazů na xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zapisované xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx jednání, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x zápisu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo provádí-li xx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxx rozhoduje x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xx výroku usnesení xxxxx xxx xxx xxxxxx. Není-li možné xxxxxxxxxx bez nařízení xxxxxxx x celém xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx, xxxx soud xxxxxxxx, že o xxxxxxxxx části xxxxxxxx xxxxxxxxxxx usnesením.
(4) Xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soud xxxxxxx xx deseti xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x obsahu xxxxxx. Má-li xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx soud rozhodnout, xx xxxxx bude xxxxxxxx již na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx usnesení.
(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, aby xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx §200x xxxx. 2 nebo xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx listin.73) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §53.
§200x
Xxxxxx x některých xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, družstev x jiných xxxxxxxxxxx xxxx
(1) Xxx xxxxxx xx věcech xxxxxxxxx x §9 xxxx. 3 písm. x), x), x), x) a x) xx příslušný xxxxxxx xxxx, u xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx osoba zapsána x obchodním xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxx, xxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxx nezapisuje, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, který rozhoduje x obchodních xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xx tato xxxxx xxxx xxxxxx soud.
(2) Nestanoví-li xxxxx, xx xx řízení xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxx xx návrh, xxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxx xxxxxxxxxxx §94 xxxx. 1 xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx se usnesením.
(4) Xx věci xxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxx jednání xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x §9 xxxx. 3 xxxx. b), x), e) x x) x xxx xxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxx dokazování.
Řízení xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
§200x
(1) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx74) xxxx xxxxx xxx Xxxxxx xxx cenné xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx").
(2) Účastníky xxxxxx xxxx Xxxxxx jako xxxxxxx x xx, xxxx Komise x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(3) K xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx obecný xxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx třeba xxxxxxxxx.
§200x
(1) Xxx xxxxxxxxxxx x xxxx soud vychází xxxxxxx z listin x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.
(2) O xxxxxx musí být xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 10 dnů od xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx vady podání (§43), běží tato xxxxx znovu xxx xxx, kdy došlo x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx marně xxxxxxxx x tomu xxxxxxxxx lhůta; totéž xxxxx, uložil-li xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx listiny xxxx xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx, kterým bylo xxxxxx vyhověno, xxxxxxx xxxx, xxx bylo xxxxxxxxxx orgánem pravomocně xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.75) X xxxx xxxxxxxxx xxxx doby xxxx xxxxxxxx zruší, xxxxxxxx xxxxxxx důvody, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.
73) §27a xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
74) §11 xxxxxx č. 15/1998 Xx., x Xxxxxx xxx cenné xxxxxx x o změně x doplnění xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 30/2000 Xx.
75) Xxxxx x. 15/1998 Xx., xx znění xxxxxx x. 30/2000 Xx.".
270. X §200x xxxx. 4 xxxx xxxxx xxx: "Xxxx xxxxxxxx usnesením.".
271. X §200i věta xxxxx xxx: "Soud xxxxxxxx xxxxxxxxx.".
272. X §200l xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx, xxxx zastupitelstva, xxxxx osvědčení x xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.".
273. X §200x se xxxxxxxx 3 xxxxxxx.
274. X §201 xx slova "soudu xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx".
275. V §202 odstavce 1 x 2 xxxxx:
"(1) Xxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxx usnesení, xxxx
x) xx xxxxxxxx xxxxxx řízení;
x) xxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (§94 xxxx. 3);
x) bylo xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx;
x) byl xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx, nesrozumitelné nebo xxxxxxxx xxxxxx doplnil xxxx xxxxxxx (§43 xxxx. 1);
e) xxxx prominuto zmeškání xxxxx;
x) xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx;
x) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx podle §139 xxxx. 3;
x) xxx schválen xxxx;
x) xxxx rozhodnuto x návrhu xxxxxx xx provedení opravy xxxx doplnění xxxxxxxxxx xxxxxxx;
j) xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx podle §109 xxxx xxxxx §110;
k) byl xxxxxxxx xxxxxx, aby xx xx xxxx xxxxxxx vyjádřil (§114x);
x) xxxx opraveno xxxxxxxxxx, netýká-li se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 2 000 Xx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx přitom xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx u xxxxxxxx xxx xxxxxx x x rozsudku xxx xxxxxxxx.".
276. §203 xx 205 xxxxxx nadpisu xxxxx:
"§203
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx jen xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx xxxxxxxx xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx jím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nesouhlasí.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x §35 xxxx. 1 x xxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx vstoupilo xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§204
(1) Xxxxxxxx se xxxxxx xx patnácti xxx xx doručení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx jehož xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx opravné usnesení xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx, běží xxxx xxxxx xxxxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx tehdy, jestliže xxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lhůty xxxxx, xx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudu x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxx nebo x xxxxx, u xxxxx xx podává, nebo xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxx přípustné, xxx podat xxxxxxxx xx tří xxxxxx xx doručení.
(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx zmeškání xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x odvolání proti xxxxxxxx, kterým bylo xxxxxxxxx, xx se xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx nebo xx není; v xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ustanovení odstavce 2 xxxx xxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
§205
(1) X odvolání xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx náležitostí (§42 xxxx. 4) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, x xxx xx xxxxxxxxxx nesprávnost xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx důvod) x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx (odvolací xxxxx).
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxx, lze xxxxxxxxx xxx xxx, xx
x) nebyly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx nepříslušný soud xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx soudce (xxxxxxxxx) nebo xxxx xxxxxxx stupně byl xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx samosoudce xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x odvolatelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx označeným důkazům, xxxxxxx k tomu xxxxxx xxxxxxx předpoklady xxxxx §118x xxxx §118x, xxxxxxxxx §175 xxxx. 4 xxxxx xxxxx věty xx xxxxxxxxxx,
x) řízení xx postiženo xxxxx xxxxx, xxxxx mohla xxx xx následek xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx,
x) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx skutkový xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx potřebné x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxx xxxxxx dospěl xx xxxxxxx provedených xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, neboť xx jsou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx uplatněny (§205a),
x) rozhodnutí xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxx může bez xxxxxxxx xxxxx měnit xxxxxxxx návrhy a xxxxxxxx xxxxxx i xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx.
(4) Xxxxxx, v xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx.".
277. Za §205 xx xxxxxxxx xxxx §205x x 205x, xxxxx xxxxx:
"§205x
(1) Skutečnosti xxxx důkazy, které xxxxxx uplatněny xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx x odvolání xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx
x) xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, věcné xxxxxxxxxxxx xxxxx, vyloučení xxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx xxxxx;
x) xxxx má být xxxxxxxxx, že x xxxxxx xxxxx k xxxxx, xxxxx xxxxx xxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxx;
c) xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důkazních xxxxxxxxxx, xx nichž spočívá xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx;
x) xxxxxxxxx xxxxx řádně xxxxxx xxxxx §119x xxxx. 1;
x) xxxxxxx (xxxxxxx) xx xxxxxxxxx (xxxxxx) rozhodnutí xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxx x §120 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.
§205x
X odvolání xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx proti xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx vady xxxxxxx x §205 odst. 2 písm. x) x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx předpoklady xxx xxxxxx xxxxxx (§153x, 153x).".
278. Xxx §206 xx xxxxxxxx nadpis "Xxxxxx xxxxxxxx".
279. V §206 xxxx. 1 xx za xxxxx "xxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx".
280. V §206 odst. 3 xx xxxxx "x xxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxx x xxxxxx".
281. X §207 xxxx. 1 se xx xxxxx "xxxxxxxxx" vkládá xxxxx "(vydání)".
282. §208 x 209 xxxxxx xxxxxxx xxxxx:
"Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
§208
(1) Xxxxxxxx podané xxxxxxxx xxxxxxxx senátu xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxx nemůže být xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Totéž xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §76a xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. x).
§209
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx postará x xxxxxxxxxx případných xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (§43). Xxxxxxx-xx se mu xxxx xxxxxxxxx xxxx xx-xx za xx, xx odvolání xx xxxxxx xxx, xxx x xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x tom xxxxxxxxxx xxxxx.".
283. X §210 xxxxxxxx 1 zní:
"(1) Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §208 xxxx v §209, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
284. X §210 odst. 2 xx xxxxx "dovolává" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxx xxxxxxxxx dovolávají".
285. V §210 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 tečka xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx: "xx zprávě xxx xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xx xxxxx.".
286. V §210a xx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx (§53)" xxxxxx xxxxx x xxxxx "nebo usnesení x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx řízení (§43 odst. 2, §75x xxxx. 1), xxxx usnesení x xxxxxxxxx xxxxxxxx (§208)".
287. Za §211 xx vkládá nový §211x, xxxxx xxx:
"§211x
Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx odvolatel xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx skutečnosti xxxx důkazy, xxxxx xxxxxx uplatněny xxxx xxxxxx prvního xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §205x xxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §205x odst. 1.".
288. X §212 xx xxxxxxxx 2 xx 4 zrušují x xxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.
289. Za §212 xx xxxxxx xxxx §212a, který xxx:
"§212x
(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx (§205 xxxx. 2).
(2) Rozsudek nebo xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx věci xxxx, nelze xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxxxx-xx odvolání přes xxxxx xxxxx (§43 x 209) xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x §120 odst. 2 xxxxx odvolací důvody.
(3) X novým xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx (§205x xxxx. 1 x §211x) odvolací xxxx smí, x xxxxxxxx věcí uvedených x §120 odst. 2, xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx uplatněny.
(4) Rozsudek pro xxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxx odvolací xxxx přezkoumá xxx x důvodů xxxxxxxxx x §205x.
(5) Xxxxxxxx xxxx též xxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxx v §229 xxxx. 1, §229 xxxx. 2 písm. x) x b) x §229 xxxx. 3. X xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx soud, xxx xxxx mohly xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí ve xxxx.".
290. X §213 xx doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Při xxxxxxxxxx skutkového xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx x xxxxxxx s §205x nebo §211a.".
291. X §214 xxxxxxxx 2 zní:
"(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx nařizovat, jestliže
x) xx xxxxxx xxxxxxxx;
x) se xxxxxxxxx xxxx přerušuje xxxxxxxx xxxxxx;
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxx zákona xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nebylo xxxxxxxxxx ve xxxx xxxx;
d) se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §221 odst. 1;
x) xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx nákladů xxxxxx, xxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.".
292. X §214 se xxxxxxxx xxxxxxxx 3, který xxx:
"(3) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxx podáno jen x důvodu nesprávného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x účastníci xx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx vzdali, xxxxxxxxx x rozhodnutím xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; to xxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §213.".
293. X §216 odst. 1 xx za xxxxxxxx "92" xxxxxx xxxxx x xxxx "97 x 98".
294. X §216 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.".
295. V §216 xx doplňuje xxxxxxxx 3, který xxx:
"(3) Není xxxxxxx xxx přerušení xxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxx nebo xxxxxxx x nich nedostaví x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.".
296. X §218 xxxx. 1 se xxxxxxx x) zrušuje.
297. X §218 se xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.
298. Xx §218 se vkládá xxxx §218x, který xxx:
"§218x
Nerozhodl-li xxxxxxxx senátu xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §208 xxxx. 1, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x odmítnutí odvolání xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xx-xx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.".
299. X §220 se xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx zní:
"(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx také xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx smír.".
300. X §221 xxxx. 1 xx xx konci xxxxxxx x) čárka xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxx písmena xx xxxxxxxx xxxx slova: "xxxxxxxxxx §213 xxxx. 3 tím nesmí xxx xxxxxxx,".
301. X §221 xxxx. 1 se na xxxxx písmena b) xxxxxxxx xxxx xxxxx: "xxxxxx místo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,".
302. X §221 odst. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx d) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx e), xxxxx xxx:
"e) soud xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxx.".
303. X §221 odstavec 2 xxx:
"(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) vrátí xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x dalšímu řízení, xxxx
b) xxxxxxxx xxx xxxxx příslušnému xxxxxxxxx xxxx krajskému xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx
x) rozhodne x xxxxxxxxx řízení, xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx odstranit (§104 xxxx. 1); xxxx-xx xxxx pravomoc xxxxx, xxxxxxxx xxx x postoupení xxxx xxxxxx, do xxxxx xxxxxxxxx náleží.".
304. X §221 se xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, že xxxxx dodržen xxxxxxx xxxxxx názor (§226 xxxx. 1, §235x xxxx. 2 xxxx xxxxx x §243x xxxx. 1) nebo xx x řízení xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, může xxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x rozhodl xxxx xxxxx (samosoudce), xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx prvního xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx.".
305. Xx §221 xx xxxxxx xxxx §221x, xxxxx xxx:
"§221x
Xxxxxxxx xxxx xxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx změna, x xxxxxx.".
306. X §222 se xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a doplňují xx xxxx xxxxx: "xx xxxxxxx x xxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xx není.".
307. X §222 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxxxx-xx xxxx prvního xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x nákladech xxxxxx xxxx o návrhu xx předběžnou xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx soud může xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§166).".
308. Xx §222 se xxxxxx nový §222a, xxxxx xxx:
"§222x
(1) Xxxxx-xx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx soud xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx; to xxxxxxx, xxxx-xx odvolání xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx x odvolání xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, proti xxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(2) Jestliže xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx nesouhlasí, xxxxxxxx xxxx rozhodne, xx xxxxxxxxx návrhu xxxx xxxxxx; x takovém xxxxxxx xx xxxxxx xxxx usnesení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx tu manželství xx či xxxx.".
309. X §224 xxxx. 1 se xx xxxxx "xxxxx" xxxxxx xxxxx "přiměřeně".
310. X §224 xxxx. 3 xx xx xxxxx "řízení" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxx xxxxxxxx věcně xxxxxxxxxxx soudu".
311. §226 xxx:
"§226
(1) Bylo-li xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx-xx xxx vrácena k xxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx stupně xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxx-xx rozhodnutí zrušeno x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx v xxxxxx xxxxxx §104a. X výsledků dosavadního xxxxxx lze xxx xxxxx projednání věci xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; se xxxxxxxxx účastníků xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx důkazů.".
312. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx: "XXXXXX XX XXXXXX XXXXXX A XXX XXXXXXXXXX".
313. §228 xx 235 xxxxxx nadpisů xxxxx:
"Xxxxxxxxxxx
§228
(1) Xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozsudek xxxx xxxxxxxxxx usnesení, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx samé:
x) xxxx-xx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxx viny nemohl xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx soudem xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx §205a x 211x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx přivodit xxx xxxx příznivější xxxxxxxxxx xx věci;
x) lze-li provést xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §205x a 211a xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx usnesení, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xxx-xx důvody xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx smír xxxxxxxxxx; to platí xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro uznání x pravomocný xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.
§229
(1) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx účastník může xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně xxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, jestliže
x) xxxx rozhodnuto xx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxx, kdo x xxxxxx vystupoval xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx neměl xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo nemohl xxxx soudem vystupovat (§29 xxxx. 2) x nebyl řádně xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, ačkoliv xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rozhodoval senát,
x) bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x důsledku xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Žalobou xxx xxxxxxxxxx účastník xxxx napadnout také xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx usnesení xxxxxx xxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxxxx ve věci xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (směnečný x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxx
x) x xxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
b) x téže xxxx xxxx dříve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) odvolacím xxxxxx byl pravomocně xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxxx x důvodu, xx povinnosti xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxx (§261x).
(3) Xxxxxxx xxx zmatečnost xxxxxxxx může xxxxxxxxx xxx pravomocný xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx pravomocné xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx věci xxxx, xxxxxxxx mu xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx jednat xxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx usnesení xxxxxxxxxx soudu, kterým xxxx xxxxxxxxx odvolání xxxx xxxxxx bylo xxxxxxxxx odvolací řízení.
§230
(1) Žaloba xxxx xxxxxxxxx xxxxx
x) xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx rozvádí, xx je neplatné xxxx xx xxx xxxx;
b) xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x nákladech xxxxxx, x lhůtě x xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx;
c) xxx xxxxx důvodům xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx jinak, nepočítaje x xx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx pro xxxxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.
§231
(1) Xxxxxx xxxx xxxxx x důvodů xxxxxxxxx x §228 x 229 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx vstoupil xx původního xxxxxx. Xxxxxx je však xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xx jím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx může xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §229 xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxx ve věcech xxxxxxxxx x §35 xxxx. 1. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx do xxxxxx, v němž xxxx vydáno napadené xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, dokud běží xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx současně xxxxxxx do xxxxxx (§35).
(3) Ustanovení §230 xxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxx
§232
(1) Xxxxxx xxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx (§42 xxxx. 4) xxxxxxxxx označení xxxxxxxxxx, proti němuž xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx žaloby (xxxxx xxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxxx skutečností, xxxxx svědčí x xxx, xx je xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, jimiž xx být důvodnost xxxxxx xxxxxxxxx, jakož x to, xxxx xx xxx, xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx.
(2) Xxxxxx, v xxxxx xx rozhodnutí xxxxxx, x xxxxx xxxxxx (důvod xxxxxx xxxxxx xxxx zmatečnosti) xxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx lhůt k xxxxxx.
§233
(1) Xxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx ve xxxxx xxx měsíců xx xx xxxx, kdy xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx x důvodu xxxxxx, xxxx xx xx xxxx, kdy jej xxxx uplatnit; běh xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxx xxxxxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxx xxxxxx od xxxxxx moci napadeného xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxx jen xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x občanském xxxxxxx řízení přiznáno xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zrušeny.
§234
(1) Není-li xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxx zmatečnosti xxxxxxxxx x §229 xxxx. 1 xxxx. x) xxx xxxxxx podat xx xxxxx tří xxxxxx, která počíná xxxxx dnem, xxx xxxxxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx nemohl xxxx xxxxxx samostatně xxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxxx, nejpozději xxxx xx tří let xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí.
(3) X důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §229 xxxx. 1 písm. x) xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx měsíců xx xx doby, xxx xx xxx, xxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx dozvěděl, xxxxxxxxxx xxxx do xxx xxx od xxxxxx xxxx napadeného xxxxxxxxxx.
(4) X xxxxxx zmatečnosti xxxxxxxxx x §229 xxxx. 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxx xx lhůtě xxx xxxxxx xx xx xxxx, kdy xx xxx, xxx xxxxxx xxxxxx, o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) X xxxxxx zmatečnosti xxxxxxxxx x §229 xxxx. 2 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx od xxxxxx moci usnesení xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí.
§235
(1) Prominutí xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(2) Bylo-li xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx také xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxx lhůt podle §234 odst. 1 xx 4 xxxx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx moci rozhodnutí xxxxxxxxxx soudu.".
314. Xx §235 xx xxxxxxxx xxxx §235x xx 235x, které xxxxxx nadpisů xxxxx:
"Xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx
§235x
(1) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xx soud, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x prvním xxxxxx. Xxxxxx xxx zmatečnost xxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx v §229 xxxx. 3 a 4 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx o xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx napadeno; xx neplatí ve xxxxxx, x nichž xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (§9 xxxx. 2 x 3).
(2) Xxx xxxxxx x xxxxxx platí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
§235x
(1) Xxxx-xx proti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx obnovu xxxxxx i xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx §92, 97 x 98 pro xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxx řízení o xxxxxx pro zmatečnost xxxxxxx též ustanovení §107x.
(3) Bylo-li xxxxx napadenému rozhodnutí xxxxxx xxx dovolání, xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx až xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§235x
Je-li xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx vyhověno, xxxx xxxx nařídit xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x věci.
§235x
Xxxx projedná xxx x mezích, xx xxxxxxx xx xxx, xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx povolení obnovy xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx. Tímto rozsahem xxxx xxxxx
x) xx xxxxxx, x xxxxx xxx zahájit xxxxxx xxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx závislý výrok, xxxxx žalobou xxxxx xxxxxx,
x) v xxxxxxxxx, xxx jde x taková xxxxxxxx xxxxx nebo povinnosti, xx xx xxxxxxxxxx xxxx vztahovat na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx x xxx xxxxxxx (§91 xxxx. 2),
d) xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx vyplývá xxxxxx xxxxxx vypořádání vztahu xxxx xxxxxxxxx.
§235x
(1) Žalobu xx xxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx zamítne xxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx. Xxxxx-xx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxxx x §229 xxxx. 1 xxxx. a), x) x x) xxxx x §229 xxxx. 2 xxxx. x) x x), xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Platí-li důvody, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx rozhodnutí, x když nebylo xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx stejné rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx důvodně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo x xx xxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
§235x
Zamítá-li xxxx xxxxxx proto, že xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, že xx xxxxx xxxxx, xxx x ní xxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx, xx xxxx podána xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§235x
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx zrušení xxxxxxxxxx
§235x
(1) Xxxx-xx xxxxxxxx obnova xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci, xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx projedná; xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, co vyšlo xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Shledá-li xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx správným, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx napadené xxxxxxxxxx xx věci xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx napadené xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, soud, x xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx, xxxxxxx usnesení xxxxxx právní xxxx, xxx dalšího xxxxxx xxxxxxxx a rozhodne; xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, co xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx usnesení je xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx 2 neplatí, bylo-li xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx (§235e odst. 2 xxxx xxxxx).
§235x
(1) X xxxxx rozhodnutí o xxxx xxxxxxxx xxxx x náhradě nákladů xxxxxxxxx řízení x xxxxxx x xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx původní xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx-xx xxx řízení x xxxx (§235e xxxx. 2 xxxx xxxxx), xxxxxxxx x x xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx vztahy xxxxxx xxxxxx xxx účastníka xxxxxx nemohou xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx dotčeny.".
315. §237 xx 239 xxxxx:
"§237
(1) Xxxxxxxx xx přípustné xxxxx rozsudku xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxx,
x) xxxxx bylo potvrzeno xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, kterým xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx věci xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx,
x) xxxxx bylo xxxxxxxxx rozhodnutí soudu xxxxxxx stupně, jestliže xxxxxxxx xxxx přípustné xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx rozhodnutí xx xx věci xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 není xxxxxxxxx
x) ve xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výrokem xxxx rozhodnuto x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 20&xxxx;000 Kč a x obchodních xxxxxx 50&xxxx;000 Xx; x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xx věcech upravených xxxxxxx o xxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxxxx x omezení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxx x nezrušitelné xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx právní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx [xxxxxxxx 1 písm. x)] xxxxxxx xxxxx, řeší-li xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx dovolacího xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx právem.
§238
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx usnesení xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxxx stupně, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
a) x xxxxxx na xxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx rozhodnutí (§235x xxxx. 1 xxxx xxxxx).
(2) Xxxxxxxxxx §237 platí xxxxxxx.
§238x
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx usnesení odvolacího xxxxx, jímž bylo xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxxxx
x) xx xxxx konkursu a xxxxxxxxx,
b) o xxxxxx pro xxxxxxxxxx,
x) o návrhu xx nařízení výkonu xxxxxxxxxx,
d) ve xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx výkonu rozhodnutí,
x) x rozvrhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) x povinnostech vydražitele xxxxxxxxx x §336m xxxx. 2 (§336x) x x §338za xxxx. 2.
(2) Xxxxxxxxxx §237 xxxx. 1 x 3 xxxxx xxxxxxx.
§239
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx
a) xxxxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx věc xxxx postoupena xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx x tom, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §107 odst. 5, x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§107x), x přistoupení dalšího xxxxxxxxx (§92 odst. 1) a x xxxxxx xxxxxxxxx (§92 xxxx. 2).
(2) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §104 xxxx. 1,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx, jímž xxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §107 xxxx. 5, x xxxxxx do xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx účastníka (§107x), x xxxxxxxxxxx dalšího xxxxxxxxx (§92 xxxx. 1) x o xxxxxx xxxxxxxxx (§92 xxxx. 2).
(3) Xxxxxxxx je xxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, kterým xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx); xx neplatí, xxxxxxxx xxx odmítnut xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx (§75x).".
316. X §240 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx moci" xxxxxxxxx xxxxx "dvou xxxxxx xx xxxxxxxx".
317. X §240 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx proto, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx poučením xxxxx x dovolání. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx, x lhůtě x xxxxxxxx xxxx x soudu, x xxxxx xx xxxxxx, xxxx obsahuje-li xxxxxxxxx xxxxxxx o xxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xx čtyř xxxxxx od xxxxxxxx.".
318. §241 zní:
"§241
(1) Xxxxxxxxx xxxx xxx zastoupen xxxxxxxxx xxxx notářem; xx xxxxxxx, má-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx-xx xx xxx osoba uvedená x §21 xxxx x §21x xxxxx x §21x, xxxxx xx xxxxxxxxx vzdělání. Xxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jen v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx.57)
(2) Xxxx-xx dovolatel xxxxxxxxx xxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxx sepsáno xxxxxxxxx, notářem xxxx xxxxxx xxxxxxxx v §21 xxxx x §21x xxxxx v §21x, xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxx.".
319. Xx §241 se xxxxxxxx xxxx §241x x 241b, které xxxxxx nadpisu znějí:
"§241x
(1) V xxxxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxx náležitostí (§42 odst. 4) xxxxxxx, proti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxx xxxxxxx a x jakých důvodů xx xxxx rozhodnutí xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx by xxxx xxx provedeny x xxxxxxxxx xxxxxx dovolání, x čeho se xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).
(2) Xxxxxxxx xxx podat xxx x xxxxxx xxxxxx:
x) řízení xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx mít xx xxxxxxxx nesprávné rozhodnutí xx xxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(3) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §237 xxxx. 1 xxxx. x) x x), xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (§238 x 238x), lze xxxxxxxx xxxxx také z xxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx obsahu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxx.
Xxxxx xxxxx xxxxxxx stupně
§241x
(1) Ustanovení §208 xxxx. 1, §209 x 210 platí xxxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §241, postupuje xx xxxxxxx podle §104 xxxx. 2; xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx opožděně, xxxxx, kdo x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx směřuje-li xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxx x xxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx odvolacího soudu xxxxxx, xxxx xxx x tyto náležitosti xxxxxxxx jen xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxx-xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx splněna xxxxxxxx xxxxxxx x §241, xxxx xxxx xxxxx xx do xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxxx-xx však dovolatel xxxx uplynutím lhůty x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§30), xxxx xxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxx xx od xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.".
320. V §242 xxxx. 3 xxxx xxxxx xxx: "Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx též x xxxxx xxxxxxxx x §229 xxxx. 1, §229 xxxx. 2 xxxx. a) x x) a §229 odst. 3, xxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve věci, x xxxx xxxxxx x dovolání xxxxxxxxx.".
321. V §243a xxxx. 3 xx xxxxxxxx "2" xxxxxxxxx xxxxxxxxx "3".
322. X §243x se xxxxxx xxxx xxxxxxxx 1, který zní:
"(1) Dovolání xxxxxxxxx xxxxx §237 xxxx. 1 písm. a) x x) nebo xxxxx obdobného užití xxxxxx ustanovení (§238 x 238x) xxxxx xxxxx §239 xxxxxxxx xxxx odmítne, je-li xxxxxx bezdůvodné.".
Dosavadní xxxxxxxx 1 až 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 xx 6.
323. X §243x xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx-xx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxx".
324. X §243x xxxx. 4 xx xxxxx "x xxxxxx xxxxxxxxx x §237 písm. x), b), x) x x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxx xxxxxxx v §229 xxxx. 1 písm. x), x) x x) a x §229 xxxx. 2 xxxx. x) x x)".
325. X §243x xxxx. 5 xx text "§218 xxxx. 1, §224 xxxx. 1" xxxxxxxxx xxxxxx "§218, 218x, §221 odst. 3, §224 odst. 1".
326. V §243c xx xx xxxxxxxx "99" vkládá text "x 107x".
327. X §243c se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x doplňuje se xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxxxxxxx, xxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §237 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxx obdobného užití xxxxxx xxxxxxxxxx (§238 x 238a), xxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §243x xxxx. 1.".
328. X §243d xxxx. 1 větě první xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx středníkem x vkládají xx xxxx xxxxx: "xxxxxxxxxx §226 zde platí xxxxxxx.". Věta druhá xx xxxxxxx.
329. X §244 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xx správním soudnictví xxxxxxxxxxxxx soudy xx xxxxxxx žalob xxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx, xxxx, ruší xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxx, jakož x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx.".
330. X §244 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.
331. X §246 xxxx. 2 se xxxxx "Xxxxxx soud je xxxxx příslušný x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Vrchní xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ústředních orgánů xxxxxx správy".
332. X §246x xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) X xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx obvodu xx obecný xxxx xxxxxxxxxxxx.".
333. X §247 odstavec 2 xxx:
"(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx této xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí.".
334. X §248 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx se upravuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,".
335. V §250 xxxxxxxx 4 zní:
"(4) Žalovaným xx xxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, na nějž xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".
336. §250x xxx:
"§250x
(1) Žalobce xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo notářem; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx-xx xx xxx xxxxx xxxxxxx v §21 xxxx x §21x odst. 2 xxxxx x §21x, xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxx. Notář xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanoveného zvláštními xxxxxxxx.57)
(2) Xxxx-xx xxxxxxx podmínka xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx §104 xxxx. 2; xx xxxxxxx, xxxx-xx žaloba xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxx x ní zjevně xxxx oprávněn, nebo xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Odstavce 1 x 2 xx xxxxxxxxx xx věcech, x nichž je xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx-xx x přezkoumání xxxxxxxxxx ve věcech xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".
337. X §250x odstavec 2 xxx:
"(2) Shledá-li xxxx, xx není xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.".
338. V §250d xxxx. 3 se xxxxx "Xxxxxxxx senátu" xxxxxxxxx slovem "Xxxx" x xxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" se xxxxxx xxxxx "xxxxxx".
339. X §250x odst. 1 xxxxx xxxx xxxx středníkem xx xxxxx "§250f, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx účastníky" xxxxxxxxx xxxxx "§250d xxxx. 3, §250x nebo §250x xxxx. 2, xxxxxx xxxx xxxxxxx".
340. X §250i xxxxxxxx 2 zní:
"(2) Xxxxxx-xx soud, xx bylo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, v xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx řízení x žalobě xxxxxxx x xxxxx výsledku; xxxx-xx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxx, změněno xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx.".
341. X §250l xxxx. 1 xx odkaz xx poznámku xxx xxxxx č. 35), x xx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 35), xxxxxxx.
342. X §250x xxxx. 2 větě xxxxx xx xx xxxxx "rozhodnutí" xxxxxx xxxxx "xxxxx" a xx konci odstavce 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxx: "Ve xxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění x důchodového zabezpečení xxx xxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §58 xxxx. 1.".
343. X §250x odst. 1 se text "§250x nebo §250o" xxxxxxxxx textem "§250f, 250x nebo §250x".
344. §250x xxx:
"§250s
(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx přípustné xxxxxxx prostředky, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx.
(2) Ve věcech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx
x) xxxxx xxxxxxxxxx krajského xxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx,
x) proti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx soud,
x) proti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxx soudu xxxxxx pro xxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx x prvním xxxxxx xxxxxxx soud; x xxxxxxxx xxxxxxxx vrchní xxxx x x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
(3) X xxxxxx x xxxxxxxx, žalobě xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx postupuje xxxxx části xxxxxx xxxxx první, xxxxx x třetí tohoto xxxxxx. X xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x důkazy.".
345. §252 xxx:
"§252
(1) Není-li xxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x činnosti xxxxx xxxx nařízením xxxxxx rozhodnutí x x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx soud xxxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx soud, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx; jde-li x výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx obecný soud xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx povinného, popřípadě xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx složku xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x nařízení x xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx a k xxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soud, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxx xxxxxx rozhodujících xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx obecného soudu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xx k xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxx,
a) x xxxxx obvodu je xxxxxx (xxxx xxxxxxx), xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx části);
x) x jehož obvodu xx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xx výkon rozhodnutí xxxxxxxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x).
(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx po xxxxxxxxxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xx závažných xxxxxx přenést svou xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxxxxx xx to v xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxx příslušnost xxxxxxxxx, x přenesením nesouhlasí, xxxxxxxx věc x xxxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebyla xxx rozhodnuta xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nadřízenému xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx je vázán x xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx přenesl.".
346. X §253 odstavec 1 xxx:
"(1) Xxxxx rozhodnutí soud xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nesmí xxx zmařen účel xxxxxx xxxxxxxxxx.".
347. X §253 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxxx senátu" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".
348. X §254 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxx výkonu rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx zmeškání xxxxx. Xxxxx také xxxxx xxxxxx xx obnovu xxxxxx rozhodnutí; xxxxxx xxx zmatečnost xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx uvedeného x §229 xxxx. 4.".
349. V §254 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3 a 4, xxxxx znějí:
"(3) Xxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx, kterých se xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx.
(4) X xxxxxxxx xxx uvádět xxxx skutečnosti a xxxxxx.".
350. V §255 odst. 2 xx slova "x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx" x slovo "xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx hodnoty".
351. X §256 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxx,76)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 76) xxx:
"76) §6 xxxxxx x. 358/1992 Xx.".
352. X §258 se xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňují xx xxxx xxxxx: "xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zástavního xxxxx x nemovitostem.".
353. X §258 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prodejem zastavených xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx.".
354. X §259 xx xx xxxxx "xxxxxx rozhodnutí" xxxxx nahrazuje xxxxxx x slova ", x x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx" xx xxxxxxx.
355. X §260 odst. 2 se xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx účet x xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "které xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx spořitelního x xxxxxxxx xxxxxxxx77) (xxxx xxx "xxxxxxx ústav") xx xxx účty x xxxx xxxx xxxxx xxxxxx účtů".
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 77) xxx:
"77) Xxxxx x. 87/1995 Xx., o xxxxxxxxxxxx x úvěrních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s tím xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
356. X §260 odst. 3 xx xxxxx "úmyslně" xxxxxxx.
357. Xx §260 se vkládají xxxx §260x až 260x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx čarou x. 78) xxxxx:
"Prohlášení x majetku
§260a
(1) Xxx má xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přiznanou xxxxxxxxx pohledávku, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ho x xxxxxxxxxx x xxxxxxx.
(2) Xxxx-xx povinný xxxxxxxxxxx x právním xxxxxx x xxxxx xxxxxxx nebo xxxx-xx xxxxxxxx xxxx, vyšší xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxx předvolat (§260x).
§260b
(1) Xxxx návrhu xx xxxxxxxxxx x majetku xxxxxx jen xxxxx, xxxxxxx-xx oprávněný k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx s xxxxxx xxxxx xxxxx §260 xxxxxxxxxx výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x účtu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ústavu, x xxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxx potvrzením o xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx potřebnou x nařízení výkonu xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx soud xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx xx prohlášení xxxxxxx nelze xxxxxxx,
x) xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxx ochranná xxxxx,
x) xxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxx-xx x povinného xxxxx návrh xx xxxxxxxxx,
x) xxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§260c
(1) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x právním xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx zástupce.
(2) Xx-xx povinným xxxx xxxx vyšší xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, soud xxxxxxxx xxxx, komu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xx-xx xxxxxxxx právnická osoba, xxxx xxxxxxxx toho, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osob vedle xxxx, předvolá soud xxxxxxxxxxx z xxxx. Xxxxxxxx statutární orgán xxxxx xxxx osob, xxxx předvolá jeho xxxxxxxx; xxxx-xx xx xxxxx xxxxx, lze xxxxxxxxx každého člena xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx oprávněn xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X právnické osoby x likvidaci soud xxxxxxxx likvidátora.
(4) Xxx, xxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx se dostavit x soudu xxxxxx.
§260x
(1) Předvolání x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx výslechu a xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx nepravdivé xxxx xxxxx zkreslené xxxxx.78) Xxxxxxxx-xx xx xxxx xx účelné, vyzve xxxxxxxxx, jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx osobu (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"), xxx xxxxxxxxx seznam majetku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x §260e xxxx. 2, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Předvolání xxxx xxx xxxxxxxx nejméně xxxxx dnů xxxxx xxxx konání výslechu.
(3) Xxxxxxxx xx xxx, kdo xxx x xxxxx řádně xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx a důvodné xxxxxx, bude x xxxxx xxxxxxxxx; o xxx musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§260x
(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxxxxxxx xxxxx, aby xxxxx xxxxx x pravdivé xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx nesplnění této xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx odepření prohlášení.78)
(2) V xxxxxxxxxx x xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx uvést
x) plátce xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx srážkami xx xxxx x výši xxxxxx nároku,
b) xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx účtů,
x) xxxxxxxx, u xxxxx xx xxxx peněžité xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx, vůči xxxx xx xxxx xxxxxxxxx práva xxxx xxxxxxxxx hodnoty, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx (§320),
x) xxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxxxxxx podíl xx nich) xxxxxxxxx x xxx, xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx; xxxxx platí x listinách xxxxxxxxx x §334 a x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §334x,
x) nemovitosti (xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx) xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx a jeho xxxxx x xxx xx xxxxxxx.
(3) X xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx předvolaný, xxxxx přílohu xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx údaje, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx do protokolu xxxxxx. X xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx poskytnutého xxxxxx (xxxxxxxx 1) x xxxxxxxx prohlášení xxxxxxxxxxxx x xxx, xx x prohlášení xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx podepíše soudce, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(4) Úkony xxxxx xxxxx tohoto ustanovení xxxx xxxxxx xxx xxxxxx.
§260x
(1) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vyrozumí xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx souhlasem xxxxx.
(2) Každý, xxx xx vůči xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx do spisu x prohlášení xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx z xxxx xxxxxx x xxxxx.
§260x
(1) Xxxx xxxxxx od xxxxxxxxxx x majetku, jestliže xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx výslechu xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx), xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vzal xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx návrh xxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx tom, aby xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx povinného, xxxx xx xxxxxxxx předvolaného xxxx xxxxxxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx majetek xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx oprávněného.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxx 6 měsíců xxxx xxxxxxx xxxxxx (§260a xxxx. 1), xxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx povinného xxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.
§260x
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx, které xxxxxx xxxx, co bylo xxxxxxxxxxxx doručeno xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx (§260x), xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
78) §256 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 140/1961 Xx., xxxxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxx x. 253/1997 Xx.".
358. X §261 xxxx. 1 xxxx xxxxxx xxx: "Navrhuje-li xxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx pohledávky z xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x číslo účtu, x xxxxx má xxx pohledávka xxxxxxxx; xxxxxx-xx oprávněný více xxxx povinného x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, x jakém x xxxx má být xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
359. X §261 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 doplňuje tato xxxx: "Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx peněžité xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxx, vůči které xx povinný xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx), a xxxxx důvod xxxxxxxxxx.".
360. Xx §261 xx xxxxxx nový §261x, xxxxx xxx:
"§261x
(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx tehdy, obsahuje-li xxxxxxxxxx označení oprávněné x xxxxxxx osoby, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx, k xxxxxxx splnění byl xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx lhůty xx xxxxxxx povinnosti.
(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx povinnosti, xx xx xx xx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx x, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx, do patnácti xxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx povinnost xxxx xxxxxxxxx a jde-li x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, že xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx jinak, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(4) Ustanovení xxxxxxxx 1 až 3 xxxxxxx, xxx-xx x rozhodnutí x xxxxxxx zástavy. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, obsahuje-li xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, zástavy x výši zajištěné xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.".
361. X §262 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "je xxxxxxxxx xx xxxxxx".
362. X §262 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx76)" x xxxxx "xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx připraven xx xxxxxx".
363. Xx §262 xx xxxxxx xxxx §262x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 79) xxx:
"§262a
(1) Výkon xxxxxxxxxx xx majetek patřící xx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx, jde-li x xxxxxxxx závazku, xxxxx vznikl za xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx také xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xx xxx smlouvou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx smlouvou vyhrazen xxxxx společného xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.79)
(2) Při xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx smlouvě, xxxxxx xxx zúžen xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jmění manželů x majetek, xxxxx xxxxxx xx společného xxxxx x době xxxxxx xxxxxxxx pohledávky. Xxxxx platí, xxx-xx xxxxxxx stanovený rozsah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozšířen x xxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
79) §143a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
364. X §263 xxxx. 1 xx xxxxx "stačí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx stačí x xxxx uspokojení".
365. V §264 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".
366. X §265 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxx: "Jednotlivé xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx soudu (xxxxxxxxxxx), xxxxxxx-xx tak xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx předpisy, nebo xxxxxx-xx ho xxx xxxxxxxx senátu; při xxx činnosti xx xxxx pokyny předsedy xxxxxx.".
367. X §265 se xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Xx-xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx zahájení xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx orgánu, xxxxx xxx jménem xxxxx.".
368. V §267 xxxx. 1 se xxxxx "xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
369. X §267 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx postupuje, xxx-xx nařízeným výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx se xxxxxxxx xx součást společného xxxxx xxxxxxx (§262x xxxx. 1), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx trvání xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx
x) xxxxx smlouvy o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jmění xx xxx zániku xxxxxxxxxx79) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx, x oprávněnému xxx x době xxxxxx xxxxxxxx pohledávky znám xxxxx smlouvy,
x) xxxxxxx výhradně xxxxxxxxx xxxxx, že jej xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, darem, za xxxxxxx náležející xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx předpisů x xxxxxxxxx majetku, xxxxx měl ve xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xx byl xxxxx xxxx právnímu nástupci xxxxxxxxx vlastníka, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.".
370. Za §267 xx xxxxxx xxxx §267x, xxxxx zní:
"§267x
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx popření xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx xxxx pořadí xxxxxxx x pohledávek xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxx, kde xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze mzdy, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx-xx o věc xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx (§7 odst. 1), rozhodne x xxxxxxxx xxxx výši xxxxxxxxxx xxxxxxxxx správní xxxx xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxx xxxx oprávněným, xxxxx jiným věřitelům xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx.".
371. X §268 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxx, x xxx" xxxxxxxxx xxxxx "majetek, k xxxxx".
372. V §268 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "byl xxxxxx xxxxxxxxx xx" xxxxxxxxx xxxxxx "xx".
373. X §270 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, který xxx:
"(3) Xxxxxxx provedení xxxxxx xxxxxxxxxx platí xxxx. Xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx osvobození od xxxxxxxx xxxxxxxx, může xxxx xxxxxx, aby xxxxxx zálohu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.".
Dosavadní xxxxxxxx 3 xx označuje xxxx xxxxxxxx 4.
374. V §272 xxxx. 1 se xxxxx "§252 až 271" xxxxxxxxx xxxxx "§252 xx 269" x xx číslovku "94" xx xxxxxxxx xxxxx "odst. 1 xxxx první".
375. X §272 xxxx. 2 xx slova "xxxxxxxx senátu" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx" a xx slovo "xxxxxxx" xx vkládají slova "xxxx ústně xx xxxxxxxxx".
376. X §272 odst. 3 xx slova "Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx požádá xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochranu xxxx, aby xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx, aby xxxx".
377. §273 xxx:
"§273
(1) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx §272 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx, xxxxxx soud xxxxx rozhodnutí, kterým
x) xxxx, xxx xxxxxx dobrovolně xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx dohodu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx o úpravě xxxxx x nimi xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxx, uloží xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pokuty lze xxxxxxx opětovně, jednotlivé xxxxxx xxxxxxx přesahovat 50&xxxx;000 Xx a xxxxxxxxx státu, xxxx
x) xxxxxx odnětí xxxxxx tomu, u xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nemá xxx, x jeho xxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx svěřeno xxxx má xxx xxxxxxxxx, xxxxx tomu, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx omezenou xxxx.
(2) Xxxx xxxx nařídit xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §272 xxxx. 2, je-li xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx vést xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dohody x xxxxxxx nezletilých xxxx x o xxxxxx xxxxx s xxxx anebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dítěte, xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx schválené xxxxxx x xxxxxxx nezletilých xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dítěte xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxx xxx xxxxxxx. Soud xxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx s příslušnými xxxxxxxx orgány.
(4) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odnětím xxxxxx, je ten, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx učinit xxxxxxxxx xxxx x jiných xxxxxxxxx povinného xxxx xxxx xxxxx, jestliže xx možné předpokládat, xx se x xxxx xxxx xxxxxxx; xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx a jiné xxxxxxxxx povinného xxxx xxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x výchově nezletilých xxxx a x xxxxxx xxxxx s xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x §88 xxxx. x).".
378. X §273x odst. 2 xx xx xxxxxxxx "273" vkládají xxxxx "xxxx. 1 xx 3 a 5".
379. V §274 xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx §261a xxxx. 2 x 3".
380. X §274 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Dosavadní xxxxxxx x) až x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx g).
381. X §274 xxxxxxx x) včetně poznámky xxx xxxxx x. 80) xxx:
"x) xxxxxxxxxx zápisů se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx;80)
80) §71x xx 71c xxxxxx x. 358/1992 Sb., xx znění xxxxxx x. 30/2000 Xx.".
382. X §274 xxxx. x) xx xxxxxx "a" nahrazuje xxxxxx x xx xxxxx "xxxxx" xx xxxxxxxx slova "a xxxxxx".
383. V §276 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx přiznané" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".
384. X §277 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxx".
385. X §277 xxxx. 2 xx xxxxx "pracovník" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
386. X §279 odst. 2 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx příspěvek xx xxxxxx dítěte x příspěvek xx xxxxxxx potřeb xxxxxx xxxxxxxxx do pěstounské xxxx." xxxxxxx.
387. X §279 xxxx. 2 se xxxxxxxx xxxxxxx e), f) x g), xxxxx xxxxx:
"x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx zabezpečení,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx příspěvek xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx pěstounské péče.".
388. V §287 xxxx. 2 xxxx xxxxx se xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Soud".
389. X §290 xxxx. 1 xx slova "Xxxxxxxx senátu" nahrazují xxxxxx "Xxxx", xx xxxxx "xxxxxx mzdy" xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx "oprávněného" x xx xxxxx "xxxx" se vkládají xxxxx "xxx vůbec xxxx".
390. X §294 xxxx. 1 xxxx xxxxx se xxxxx "občana" xxxxxxxxx xxxxxx "zaměstnance" x xxxxx "xxxxx" xx xxxxxxx. Ve xxxx xxxxx xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
391. V §297 odst. 3 xx xxxxx "občan" xxxxxxxxx xxxxxx "povinný".
392. V §299 xxxx. 1 xx xx slova "na xxxxx rozhodnutí srážkami" xxxxxxxx slova "x xxxxx,".
393. X §299 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxx, xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxxx, xxxxx".
394. §303 x 304 včetně xxxxxxx xxxxx:
"Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x účtu x xxxxxxxxx xxxxxx
§303
(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx u peněžního xxxxxx lze nařídit xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x jakékoliv xxxx u xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxx.
§304
(1) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x účtu soud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx okamžiku, xxx xx bude xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xx xx výše vymáhané xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, neprováděl xx xx započtení x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx účtů xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx, x jakém x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx oprávněnému, povinnému x xxxxxxxxx ústavu. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx vlastních xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx doručeno xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx okamžikem, kdy xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx usnesení x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxx tyto xxxxxxxxxx x platbám xxxx x nimi jinak xxxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.".
395. Xx §304 xx xxxxxx xxxx §304x, xxxxx xxx:
"§304a
(1) Xxxxxx xxxxxxx x §304 odst. 1 x 3 xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx mezd (xxxxx), xxxxxx mezd (xxxxx) x xxxxxxx plnění, xxxxx xxxxxxxxx odměnu xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx nejblíže xxxxxxxxxxxx xx dni, xxx bylo peněžnímu xxxxxx xxxxxxxx usnesení x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx; xxxx (xxxxx), xxxxxxx mezd (platů) x plnění, xxxxx xxxxxxxxx odměnu za xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx výplatních termínech xxx x xxxxxxxxxx x účtu xxxxx xx zániku výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x němž xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx částku x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx (xxxxx), xxxxxxx mzdy (xxxxx) xxxx xxxxxx xxxxxx, která nahrazují xxxxxx xx xxxxx, xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx; podpis xxxxxxxxx xx prohlášení xxxx být úředně xxxxxx.
(3) Výplatu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx (platů), náhrad xxxx (xxxxx) xxxx xxxxxx plnění, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx soud uloží.".
396. §305 až 309 včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 81) znějí:
"§305
X tom, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx xxxx, soud xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx vyrozumění doručí xx vlastních xxxxx.
§306
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx pohledávky x jejího příslušenství xx xxxxxxxxxx povinného x účtu xx xxxx, x xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, v xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxxx z xxxx, xxxxx vznikla xxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejpozději však xx xxxxx xxxxxx xxx dne, xxx xxxx peněžnímu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §305; xxxxxxxxx peněžního xxxxxx xxxxxxx opravné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx81) x xxxxxxxxxx §304x tím xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx (§307, 308, §309x xxxx. 1 x 3) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§307
(1) Xxxxx rozhodnutí se xxxxxxx odepsáním xxxxxxxx xxxxxxxxxx a jejího xxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx vyplacením xxxxxxxxxxx. Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx provede xxxxx xxxxxxxxxx ve xxx, xxxxx xxxxxxxxx xx doručení xxxxxxxxxx xxxxx §305; xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx povinného x účtu ještě xxxxxxx, provede peněžní xxxxx xxxxx rozhodnutí xx xxx, který xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx rozhodnutí xx xxxxxxx x xxxxx, postačuje-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z účtu xxx x částečnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx podle xxxxxxxx 2 vymáhaná pohledávka x její příslušenství xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, x xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx prostředky v xxxxxx výši, která xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx x tomu xx xxxxx xxxxxx xxx xxx doručení xxxxxxxxxx podle §305, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rovněž ve xxx, xxxxx xxxxxxxxx xx uplynutí uvedené xxxx, xxxxxxxxx oprávněnému xxxxx, že xx xxxx xxxxxxxxx nebyly xxxxxxx prostředky. Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx vyplatí x xxxxx, xxxxxxxxxxx-xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxx němu xxxxxxxxx pohledávku, xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
(5) Provedením xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx povinnému.
§308
(1) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (§266) x xxxx-xx peněžnímu xxxxxx xxxxxxxx usnesení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, neprovede xxxxxxx ústav xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx soudem xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxx xxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx usnesení x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §304 xxxx. 1 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §304 xxxx. 3, §306 x 307; xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx částečně, xxxxx xx obdobně x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x účtu. X xxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx, soud xxxxxxx xxxxx vyrozumí.
§309
(1) Xxx-xx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx účtu xxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx jednotlivé xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.
(2) Pořadí xxxxxxxxxx, xxx xxx byl xxxxxxx xxxxx rozhodnutí, xx řídí dnem, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx doručeno xxxxxxxx x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx; byla-li mu xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Nestačí-li xxxxxxxxxx x účtu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx, uhradí xx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §316 odst. 2 x 3 xx xxxxx obdobně.
81) §20x zákona x. 21/1992 Xx., o xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 165/1998 Xx.".
397. Xx §309 xx vkládá xxxx §309x, který xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 82) xx 84) xxx:
"§309x
(1) Byla-li xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx82) nebo xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx věřitele xxxxxxxxx83) xxxxx převedena x xxxxxxxxx xxxxxxx povinného xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx84) x mají-li xxxx práva dřívější xxxxxx než pohledávka, xxx niž xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x účtu xx xxxxxx základě xxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxx §307 xxxx. 2 x 3, xxxxxxxxx v xxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xx, xx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 pozdější xxxxxx xxx pohledávka, xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se x xxx nepřihlíží.
(3) Xxxx-xx práva xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx, xxx niž xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxx-xx xxxxxx právy xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx z xxxx, na xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí (§306 xxxx. 1), x xxxxxx xxxxxxxxxx vymáhané xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx neuhrazená xxxx, xxxxxxx; ustanovení §316 xxxx. 2 x 3 tu platí xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx provede xxxxxxx xxxxx §307 xxxx. 3.
(4) Xxx xxxxxx práv xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx rozhodující xxx xxxxxx vzniku.
82) §151h občanského xxxxxxxx.§72 zákona x. 337/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 255/1994 Sb.
83) §554 občanského xxxxxxxx.
84) §553 občanského xxxxxxxx.".
398. X §310 xx slova "xxxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxx x xxxxx "ustanovením" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxx".
399. X §311 xx xxxxx "xxxxxx ustanovení §305, 308 x 309" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx §304 odst. 1 x §307 xx 309x".
400. §312 až 314 xxxxxx xxxxxxx xxxxx:
"Xxxxxxxxx xxxxxx peněžitých xxxxxxxxxx
§312
(1) Xxxxx rozhodnutí přikázáním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx u xxxxxxxxx ústavu nebo xxxxxx uvedeného x §299 xxx nařídit x x případě, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx i x xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx právního xxxxxx x budoucnu xxxxxxxx vznikat.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx postihuje xxxxxxxxxx povinného xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jejího xxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxx.
§313
(1) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zakáže, xxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxx doručeno xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx pohledávku xxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx x xx jinak xxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, povinnému x xxxxxxxxxx povinného. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx doručí xx vlastních xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx než xxxxxxxx povinného.
(3) Xxxxxxx ztrácí právo xx xxxxxxxxxx okamžikem, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx usnesení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
§314
Jakmile xxxxxx usnesení x xxxxxxxx výkonu rozhodnutí xxxxxx moci, xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx; dlužníku xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.".
401. Za §314 xx xxxxxxxx xxxx §314x a 314x, xxxxx xxxxx:
"§314x
(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xx dlužník xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, x jakém byla xxxxxxxxx xxxxxx postižena.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx již splatná, xxxxxxxxxxx v den, xxxxx následuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §314; není-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx oprávněnému, xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx povinného x xxxxxxx poskytnutého xxxxxx xxx povinnosti xxxx xxxxxxxxx.
§314x
(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx83) x má-li xxxx xxxxx xxxxxxxx pořadí xxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí, xxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx pohledávky, popřípadě xxxx xxxxx, xxxxxxx xxx tehdy, xxxxxxxx xxxxx zaniklo, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (její xxxx) xxxxxxx oprávněnému xx xxxx, xx xx x zániku xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx §314x xxxx. 2 xxx xxxx dotčeno.
(2) Xx-xx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxx pořadí než xxxxxxxxxx, xxx xxx xxx nařízen xxxxx xxxxxxxxxx, xxx provedení xxxxxx xxxxxxxxxx se x němu nepřihlíží.
(3) Má-li xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 stejné pořadí xxxx xxxxxxxxxx, pro xxx byl nařízen xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí (§312 xxxx. 2), k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx.
(4) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx.".
402. X §315 xxxx. 1 věta xxxxx xxx: "Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx oprávněnému xxxxxxxxxx xxxxx §314x xxxx. 2, xxxxxxxxx xxxxx §314x odst. 1 x 3, může xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx části xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".
403. V §317 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxx a xxxxxxxx xx tato slova: "x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx85) xxxxxxxxxxx.".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 85) xxx:
"85) Xxxxx x. 117/1995 Sb., x xxxxxx sociální xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
404. X §317 se xxxxxxxx 3 xxxxxxx.
405. §318 xxx:
"§318
Pohledávky fyzických xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, vzniklé xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxx dvěma xxxxxxxx; xx-xx xxxx navrhován xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x §279 odst. 2, xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx ustanovení §280 xxxx. 2 a 3.".
406. X §319 odst. 1 xxxx první zní: "Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx autor, xxx dvěma pětinami; xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x §279 xxxx. 2, xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.".
407. X §319 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxx.
408. X §319 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxxx obdobně xx xxxxxxxxxx x práv xxxxxxxxx umělců x x xxxx původců xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".
409. §320 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx práv
§320
(1) Výkon xxxxxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx práva xxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nároku xxxxxxxxx v §299, xxx-xx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x které xxxx xxxxxxx x xxxxxx povinného x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx.
(2) Xx xxxxx výkon rozhodnutí xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §312 xxxx. 2, §313 xx 316, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Spočívá-li xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx věcí, xxxxxxxxx xx xxxx věci xxxx soudu; xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §315 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx. Xxxx xxx postupuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §326x x §328 až 334x.".
410. Za §320 xx xxxxxx xxxx §320a, který xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 86) xxx:
"§320x
(1) Xxxxxx-xx nařízením výkonu xxxxxxxxxx xxxxx §320 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxx v obchodní xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx nebo zrušuje-li xx xxx obchodní xxxxxxxxxx,86) postihuje výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxx xx vypořádací xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §312 xxxx. 2, §313 až 316.
86) §88 xxxx. 1 xxxx. x), §93 xxxx. 2, §102 odst. 3, §148 xxxx. 2 x §231 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
411. X §322 xxxx. 1 se xxxxx "nebo xx xxxxx xxxxxxxxx," xxxxxxx.
412. X §322 xx xxxxxxxx odstavce 3 x 4, xxxxx xxxxx:
"(3) Xx-xx xxxxxxx podnikatelem, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx týkat xxxx xxxx z xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx podnikatelské xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právo x jde-li x xxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxxx, xxxxx xx tímto xxxxxxxxx xxxxxx zajištěna.
(4) Ustanovení xxxxxxxx 1 x 3 xxxxx xxx na xxxx, xxxxxxx je xxxxxxx spoluvlastníkem.".
413. X §323 odst. 2 xx za xxxxx "byt" vkládají xxxxx "(xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx)".
414. V §325 xxxx. 1 xxxx xxxxx se xxxxx "Xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx x xxxxxxxx" x xx xxxx druhé xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxx".
415. §325a xxx:
"§325a
Xxxxxxxx-xx xx účel výkonu xxxxxxxxxx, xx xxx, xxx xxxxxxx výkon, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx) x xxxxxx místností xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx; xx tím účelem xx xxxxxxxx xxxxxxx xx do xxxx xxxx do xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přístup, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jiné schránky xxxxxxx.".
416. Za §325x se xxxxxx xxxx §325x, který xxx:
"§325x
(1) Xxxxxxx xxxxxx tomu, xxx provádí výkon xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx místa, kde xx své xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx (xxxxx, xxxxx podnikání) xxxx xxxx xxx místnosti, xx povinen strpět, xxx xxx, kdo xxxxxxx xxxxx rozhodnutí, xxxxxxx prohlídku bytu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx, xx ten, xxx provádí xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx x bytu nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.".
417. §326 xxx:
"§326
(1) Xxxx x xxxx (xxxxx, místu xxxxxxxxx) xxxxxxxxx nebo xx xxxxx místě, kde xx xxxxxxx své xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxx by xxxxx xxx xxxxxxx, x to x xxxxxxx rozsahu, aby xxxxxxx prodeje sepsaných xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vymáhané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx postrádat x xxxxx xx xxxxxxxx prodají; xxxx, xxxxx se xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x lze-li xxxxxxxx xxxxxx rychlý prodej. Xxxxxxx xxxxxxx být xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx příslušenství xxxxxxxxxxx.
(2) Soud xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxx jiný, xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx mu takové xxxx budou současně xxxxxxxxx.
(3) Byl-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xx právo být xxxxxxxx xxxxxxx věcí. Xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx oprávněný výslovně xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx věci, xxxxxxxx xxxxxxx prodeje xxxxxxxxx xxxx nestačí x uspokojení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx další xxxxx xxxxxxxxxx prodejem xxxxxxxx xxxx povinného.
(6) Je-li xx xxxxxxxx, přibere xxx, xxx xxxxxxx soupis, x xxxxx xxxxxxx xxxxx, podle možnosti xxxxxxxx orgánu obce.".
418. Za §326 xx vkládají nové §326x x 326x, xxxxx znějí:
"§326x
Xxxxxxxx-xx xx x xxxx (xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxx xx jiném xxxxx xxxxxx xxxxx sepsat xxxxxx věc, oznámí xx xxxx xxxxxxxxxxx x vyzve xxx, xxx soudu označil xxxxx, xxx xxxx xxxx povinného, které xx mohly xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx oprávněný xxxxx ve stanovené xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx na jím xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx věci xxxxxxx, xxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxx.
§326x
(1) Xxxx, xxxxx se xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxx dražbu xxxxx xx té, xx xxxx sepsány.
(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx xxxx x nepřevezme-li xx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx.".
419. X §327 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx soud xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.".
420. X §327 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Sepsané movité xxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx, xx ponechají xx místě, kde xxxx xxxxxxx, x xxxxxx xx xxx, xxx xxxx patrné, xxxxxx soudem xxxx xxxxxxx x v xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.".
421. X §328 xxxx druhá xxx: "Xxxxx xxxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxx.".
422. X §328 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x doplňuje xx xxxxxxxx 2, který xxx:
"(2) Odhad xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx rozhodnutím.".
423. §328x xxx:
"§328x
(1) Xxxxxxx xxxx xx prodají x xxxxxx.
(2) Xxxxxx lze xxxxxxx x xxxxx, kde xxxxxxx věci xxxx, xxxx x xxxxx xxxxx na jiném xxxxxxx xxxxx. Xxxx, xx-xx to xxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, kde xx xxxx dražba. Xxxxxxxx nebyly xxxxxxxxx, xx povinný povinen xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx; neučiní-li xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx.
(3) Xxxx oznámí xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, manželu xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, v xxxxxx xxxxxx bude xxxxxx konána x x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.
(4) Dražbu xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx, zaměstnanci xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nesmějí xxxxxx.".
424. X §329 xxxx. 1 xx xxxxx "xxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx třetinu".
425. X §329 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx za xxxxxx "xxxxxxxx" xxxxxx xxxxx x slova "xxxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,".
426. V §329 odst. 3 xx xx slovo "xxxxxxxx" vkládají slova "xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx".
427. X §330 xxxx. 1 xx xxxxx "věřitelů" xxxxxxxxx xxxxx "všech xxxxxxxxxxx".
428. X §330 xxxx. 3 xx xxxxx "dvě xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "jednu xxxxxxx".
429. V §330 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, který xxx:
"(4) Xxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx vrátí povinnému. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx není xxxx, postupuje xxxx xxxxxxxxx xxxxx §185x; xxxxx podle §185x xxxx. 1 počíná xxxxx ode xxx xxxxxx xxxx usnesení x xxxxxxxxx věci x xxxxxx.".
430. §331 xxx:
"§331
(1) Xxx-xx výkon xxxxxxxxxx prodejem xxxxxxxx xxxx nařízen xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx srážce xxxxxxx xxxxxxx vyplatí xxxxxxxxxxx dosažený výtěžek.
(2) Byl-li výkon xxxxxxxxxx prodejem xxxxxxxx xxxx nařízen třeba xxxxxxxx xxx několik xxxxxxxxxx, xxxxxxx soud xx srážce xxxxxxx xxxxxxx každému x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxx xxxx sepsány xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx z věcí, xxxxx xxxx sepsány xx xxxxxxxx více xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, pro xxxxxx xxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx povinnému. Xxxxxxxx xxxxxxx odmítne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx pobyt xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §185x; lhůta xxxxx §185x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ode xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx výtěžku xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.".
431. Za §331 xx xxxxxx xxxx §331x, xxxxx xxxxxx poznámek xxx xxxxx x. 87) xx 89) zní:
"§331x
(1) Xxxx-xx x dražbě prodána xxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,87) xxxxxxxx88) xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,84) xxxx vyplatí xxxxxxx x prodeje xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx výtěžku xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx převodem xxxxx, x xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(2) U movitých xxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (vespolným xxxxxxxxx právem) xxx xxxx xxxxxxxxxx,89) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §337x.
87) §151x x následující xxxxxxxxxx xxxxxxxx.§72 xxxxxx č. 337/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 255/1994 Xx.
88) §151x a následující xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
89) §151x xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.§72 xxxxxx x. 337/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 255/1994 Xx.".
432. X §332 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx vzniku.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3.
433. X §333 xxxx. 1 xx za xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxx Xxxxx xxxxxxxxx".
434. X §333 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxx: "Xxxxxxxx-xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx měně nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,90) xxxxxx xx s xxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx.".
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 90) xxx:
"90) §1 xxxx. d) zákona x. 219/1995 Xx.".
435. §334 xxx:
"§334
(1) Xxxxxxx xxxxxx, vkladní xxxxx x xxxx formy xxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx papíry xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxxx jiné xxxx, xxxxx xxxxxxxxx se xxxx soudu.
(2) Xxxxxxx knížku nebo xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx peněžnímu xxxxxx x vybere x xx xxxxxx, xx xxxxxx xx povinný xxxxx. Xxxxxxx ústav xxxxxxx výplatu xxxxxx, x když xx xxxx xxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxx-xx x xxxxxxx xxxxx, akcie, xxxxxx, šeky xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx třeba x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx buď xxxxx xxxx, xxx má xxxxx, aby xxxxxxxxxxxx xxxxxx odevzdal soudu, xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx. Postupuje xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, přičemž úkony xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx přísluší xxxxx xxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx jiných xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xx xxxxxxxx částkou xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (§331 xx 332).".
436. Xx §334 xx xxxxxx nový §334x, který xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 91) xxx:
"§334x
(1) Zaknihované x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xx soud xxxxx, xx xxx xxxxxxxxx jsou xxxxxx xxxxx xxxxxx evidovány x Xxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx x xxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx evidenci.91) X xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx Střediska xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx jinou xxxxxxxxx xxxxxxx stanovenou xxxxxxxx (xxxx jen "Xxxxxxxxx") xxxxxx.
(2) Xx xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxx, xxxx zaknihované xxxx xxxxxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx s xxxx xxxxx počínaje xxxxx xxxx nakládat (§324). Středisko obsah xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x imobilizované xxxxx xxxxxx xxxx zpeněží x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx provede xxxxxxxxxxx; xx přitom xxxxxxx xxxxx, xxxxx jinak xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx xxxx jako xxxxx oprávněné x xxxxxx xxxxxxx papírů.
(4) Xxxxxxxxxx §334 xxxx. 4 xxx xxxxx xxxxxxx.
91) Xxxxx č. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.".
437. §335 a 335a xxxxxx xxxxxxx xxxxx:
"Xxxxxx xxxxxxxxxxx
§335
(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nemovitostí může xxx nařízen, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, jejíž xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx76) xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X tom, xx xxx podán xxxxx xx nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nemovitostí, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx oprávněného xx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx prodejem xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx soud xxxxxxxxxx xxxxxxx x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx x řízení, x xx ode dne xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, soud xxxxxxxx xxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx soudu; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx x řízení xxx dne, xxx xxxxx xxxxx příslušnému xxxxx. Xxxxx oprávněný xxxx přijmout stav xxxxxx, v xxxx xx při xxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xx xx právní xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx řízení zastaví xxx xxxxx, xxxxxxxx-xx x tím xxxxxxx xxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxxx xx řízení.
§335x
(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx je rozhodující xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx vztahuje na xxxxxxxxxx se všemi xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx; to xxxxx x o xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".
438. Xx §335x se xxxxxx nový §335b, xxxxx xxx:
"§335x
(1) V xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx
x) xxxxxx, aby xx doručení usnesení xxxxxxxxxx převedl na xxxxxx jiného xxxx xx xxxxxxx;
x) xxxxx, xxx soudu xx 15 xxx xx doručení xxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxx má x xxxxxxxxxxx předkupní xxxxx, x xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx škodu xxx způsobenou.
(2) Xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx oprávněnému, těm, xxx přistoupili xx xxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osobám, x xxxxx xx xx xxxxx, že mají x nemovitosti xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx právo, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx úřadu, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx obvodu má xxxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxx, místo podnikání), x vyvěsí je xx xxxxxx xxxxx xxxxx. X xxx, xx xxxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx, soud xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.".
439. §336 xx 336x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 92) xxxxx:
"§336
(1) Po xxxxxx xxxx xxxxxxxx x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ustanoví xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx ocenil xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx s nemovitostí xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx při oceňování xxxxx zvláštního xxxxxxxx.92)
(2) Je-li xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nemovitosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxx a xxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ty, xxx xxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, znalce x xxxxx, x nichž xx známo, xx xxx ně xxxxxx xx nemovitosti xxxxx xxxx závady. Xxxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxx xxxxx, xxxx povinny xxxxxxx xxxxxxxxx nemovitosti x jejího xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x provedení xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx práv x xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x její xxxxxxxxxxxxx xxxx oceněny xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 v xxxx xxxxxxx roku přede xxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx soud xx xxxxxx xxxxxxx upustit.
§336x
(1) Podle xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx provedeného podle §336 xxxx xxxx
x) xxxx xxxxxxxxxxx x jejího xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxx jednotlivých xxxx x závad x xxxxxxxxxxx spojených,
x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x dražbě xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx.
(2) Závadami xx xxxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx bytů x xxxxx věcná xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, x xxxxx zájem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.
(3) Xxx xxxxxx výsledné ceny xx od ceny xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx spojených s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c).
(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 soud xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx, xxx xx řízení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx, x xxxxx je xx známo, xx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Jednání xxxx xxxxx nařizovat.
§336x
(1) Xx xxxxxx xxxx usnesení x xxxx (§336a) xxxx xxxxxx dražební xxxxxxx (xxxxxx).
(2) Xx výroku usnesení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx vyhlášce) xxxx xxxxx
x) xxx x xxxxx xxxxxxxxxx jednání (§336d),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx cenu (§336x),
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§336x xxxx. 1),
e) xxxx xxxxxxx a xxxxxx jejího xxxxxxxxx (§336x xxxx. 2),
x) práva x xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx,
x) závady, xxxxx prodejem xxxxxxxxxxx x dražbě xxxxxxxxxx [§336x odst. 1 xxxx. x)],
h) xxxxxxxxxxx, za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxxx se xxxxx jejím xxxxxxxxxx (§336x xxxx. 1 x 2),
x) xxxxxxxxxx, že xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx, xxx xx řízení xxxxxxxxxxx xxxx další xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pohledávek xxxxxxxxxxx zástavním xxxxxx, xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, jestliže je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx pohledávky x xxxxxx příslušenství x prokáží-li xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx, že x xxxxxxxxxx, v nichž xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebude xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx (§336x),
x) výzvu, xxx xxxxxxxxx, ti, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx povinného, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx při rozvrhu xxxxxxxx (§336f), xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pohledávek, x upozorněním, xx xxxxxxxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, může xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx (§336g),
x) výzvu, aby xxxxx, xxx má xxxxx, které nepřipouští xxxxxx (§267), je xxxxxxxx x soudu x aby xxxxxx xxxxxxxxx práva prokázal xxxxxxxxxx xxxx zahájením xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx, xx jinak x xxxx xxxxx xxxxxx xxx provedení xxxxxx rozhodnutí přihlíženo,
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx mohou xxxxxxxx xxx x xxxxxx jako xxxxxxxxx x že udělením xxxxxxxx xxxxxxxxx právo xxxxxx.
§336x
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxx:
x) xxxxxxxxxxx, xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, osobám, x xxxxx je xx známo, xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právo, xxxxx xxxxx nebo nájemní xxxxx, x xxxxxx, xxxxx již přihlásily xxx xxxxxxxxxxx pohledávky xxxx pohledávky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx x příslušnými xxxxxxxxx je prokázaly,
x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx obvodu xx nemovitost x x jejichž xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx (sídlo, xxxxx xxxxxxxxx),
c) xxx, xxx xxxxxxxx pojistné xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx katastrálnímu xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xx nemovitost.
(2) Xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) soud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx rukou.
(3) Xxxx vyvěsí x xxx jejího xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx úřední xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx její xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x místě xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx vyhlášku xxxx její xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxx soudu.
(4) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx soud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx její xxxxxxxxx obsah uveřejnit x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx tisku, xxxxxxxxx xxxxx vhodným způsobem.
(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx, kdo xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx oprávnění, xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx x nemovitosti xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx uvedeným x §336b xxxx. 2 xxxx. x), x), f), h) xx x) xxxx xxxxxxxxx.
§336x
(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxx xx xxxxxxx nemovitost, xxxx x soudu xxxxx na jiném xxxxxxx místě.
(2) Xxxxxxxx jednání xxxx xxxxxx xxxxxxx 30 xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx vyhlášky.
§336x
(1) Xxxxxxxx xxxxxx soud stanoví xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx [§336x xxxx. 1 xxxx. x)].
(2) Xxxx xxxxxxx soud xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x částce nepřevyšující xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx soudu; x xxxxxx na xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx jen xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxx xxxx došla.
(3) Ten, xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zahájením dražebního xxxxxxx. Soud xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, zda xxxxxxxxx právo je xxxxxxxxx; xxxxx tomuto xxxxxxxx xxxx odvolání xxxxxxxxx.
§336x
(1) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx jiným titulem xxxxxxxx x §274 (xxxxxxxxxxxx pohledávku) xxxxx xxxxxxxxxx zajištěnou xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xx xxxxxx přihlásit xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednání. Xxxxxxxxx x ten, kdo xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx byly xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxx titulem xxxxxxxx x §274 xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxx pohledávky x jejího xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx uspokojení xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vyhlášce. X xxxxxxxxx musí xxx připojeny listiny xxxxxxxxxxx, že jde x xxxxxxxxxxxx pohledávku xxxx x pohledávku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právem, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obsahu xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
§336g
(1) Xxxxxxx-xx oprávněný nebo xxx, xxx do xxxxxx přistoupil xxxx xxxxx xxxxxxxxx, anebo xxxxxxx povinného, xxxxx xxxxx přihlášku (§336f), xx xxxx zaplacení xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 nastoupí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx místo xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
(3) Je-li xxxxxxxxxx, do níž xxxxxxxxx xxxxxxxxxx místo xxxxxxxxx jako xxxxxxx, xxxxxxxxx zástavním právem x vydražené nemovitosti, xxxxxx zástavní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
§336x
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx. Jednotlivé xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xx nerozhoduje, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx provést xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxx dražitel xx může xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ten, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§336x xxxx. 2).
(3) Xxxxxxx xxxxx může xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx zástupce, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx stát xxxxx xxxxx xxxxxxx x §21, 21x x 21b, které xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx ověřena, xxxx jejich zástupce, xxxxx xxxx xxx xxxx úředně xxxxxxx.
(4) Xxxx dražitelé xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx povinného, xxxxxxxxxx xxxxxxx v §336m xxxx. 2 x xx, jimž x xxxxxx věci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§336x
(1) Xxxx-xx xxxxxxxx, xx byla podána xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí (§267), xxxx xxxxxxxx jednání xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx.
(2) Xx xxxxxxxx dražebního jednání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§336x xxxx. 3), x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx pohledávky x x xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zaplacení xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 soudce vyzve xx, xxx xxxxx xxxxxx, aby xxxxxx xxxxxx.
(4) Dražba xx koná, dokud xxxxxxxxx činí xxxxxx; xxxxxxxxx jsou xxxxxx xxxxx podáními, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§336j
(1) Xxxxxxx xxx xxxxxx tomu, xxx xxxxxx nejvyšší xxxxxx x u xxxxx xxxx xxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem. Xxxxxxx-xx xxxx dražitelů xxxxxx xxxxxxxx podání, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx tomu, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx, xxxxxxxxxx-xx xx jinak xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx osob xxxxxxxxxx xxx dražbě, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxx xx protokolu.
(3) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxx příklepu xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podání; xxxxx xxxxxx usnesení xxxx xxxxxxxx přípustné. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(4) X usnesení x příklepu xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx nejvyššího podání, xxxxx počíná dnem xxxxxx xxxx příklepu x xxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx se započte xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx vrátí xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxx podali proti xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xx xxxxxx moci xxxxxxxx x příklepu.
§336x
(1) Xxxxxxxx o xxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx oprávněný, xxxxxxxxx, vydražiteli x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx v odstavci 1. Xx 15 xxx ode xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx odvolání xxx xxxxx xxxxxxx v §336x xxxx. 1 xxxx. x), kterým xxxxxx doručena xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x příklepu xxxxx xxx, že xx příklep xxxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxx xxxxx x takovým xxxxx, xx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, že xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx zákona. Xxxxxxxxxx §221 xx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx odvolacího xxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Bylo-li xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx soudem změněno, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nové xxxxxxxx xxxxxxx.
§336x
(1) Xxxxxxxxxx xx oprávněn xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x příslušenstvím xxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx; x tom xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(2) Vydražitel xx stává vlastníkem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx usnesení x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx, a xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.
(3) Předkupní xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaniká dnem, xxxxxx xx stal xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Vydražitel, který xx nestal vlastníkem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxxxx vrátit xx xxxxxxxxx, vydat xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx mu xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
§336m
(1) Xxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx dražební xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, kdo do xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, který xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx tří xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx-xx návrh xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx, usnesení x xxxxxxxx se xxxxxx uplynutím xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx nařídí další xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxx dalším xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxx podání xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx [§336x odst. 1 xxxx. d)]; xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §336x xx 336x, §336x xxxx. 2, §336x, 336x, §336i xxxx. 3 a 4, §336j xx 336x.
§336x
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx v §336x xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx vznikly x xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x, xxxx-xx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx nejvyšším xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vydražitelem; xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx část xx xxxxx vydražiteli.
(2) O závazcích xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx-xx x úhradě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 složená xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vydražiteli.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx nákladů xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, kterým byly xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
92) §2 xxxx. 1 zákona x. 151/1997 Xx., x oceňování majetku x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx).".
440. §336x a 336x se xxxxxxx.
441. §337 až 337x znějí:
"§337
(1) Po xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx podstaty.
(2) X xxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxxxx rozvrhu, xxxxxxx xxxx oprávněný, xxx, xxx do xxxxxx přistoupil xxxx xxxxx oprávněný, povinný, xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, ledaže xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (§336x), x xxxxx, x xxxxx je xxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxx rozhodnuto, xx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx [§336x xxxx. 1 xxxx. x)].
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx vyvěsí xx úřední xxxxx xxxxx.
§337x
Rozdělovanou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x něho, popřípadě xxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §336x xxxx. 4, x xx tyto xxxxxxx xxxxxxxxxx jistota xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §336x odst. 2.
§337x
(1) Xxx xxxxxxxxxx jednání xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx uspokojeny x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Každý x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx jednání, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxxxx významné pro xxxx xxxxxx. Pohledávky xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx rozvrhového xxxxxxx x jejich xxxxxxx x xxxxxx xxxxx soud podle xxxxx obsažených xx xxxxx. Xx skončení xxxxxxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxxxx k té xxxxx pohledávek x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx z účastníků xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx co xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx do xxxxxxx x xxxxxx. X námitkám osob, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx byly uplatněny x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx pohledávky, o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx žádají xxxxxx xxxxxxxxx (§336g). X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozvrhového xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
(5) Osoby, xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx, xxx požadují xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xx xx xx xx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx náhrady xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
§337c
(1) Xxxxx výsledků xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx:
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx řízení vzniklých xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dražby, xxxx xxxxxx nebo xxxxx dražby,
b) xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx sloužící ke xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zástavních listů,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx toho, kdo xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx další xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástavním xxxxxx a náhrada xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx těch, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx [§336a xxxx. 1 xxxx. c)],
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
e) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx uspokojeny xxxxx xxxxxxx x),
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Nelze-li xxxx xxxxxxxxx všechny xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, uspokojí xx xxxxx xxxxxx; pohledávky xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, které mají xxxxxx pořadí, xx xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem se xxxxxxxx xxx rozvrhu xx splatné.
(4) Xxxxx, xxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx jednáním, xxxxx i náhrada xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.
(5) Xxx pořadí xx xxxxxxxxxxx
a) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx den, xxx x xxxxx xxxxxx došel xxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx toho, xxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxx, xxx, xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx x xxxxxx,
x) u přihlášené xxxxxxxxxx den, xxx x soudu xxxxx xxxxxxxxx,
d) x xxxxxxxxxx zajištěné xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx práva,
x) x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx den xxxxxx xxxxxxx břemene,
x) x náhrad xx xxxxxxx xxxxx xxx vzniku xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx hlediska, xxxxx xx pro xx xxxxxxxxxx.
(6) Po xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx podstaty vyplatí xxxxxxxxx.
§337d
(1) Xxxx-xx x dražbě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx váznou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástavním xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx89) (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx právo"), xxxxxx xx takové xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozdělovaných xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nároků. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx poměru, xxxxxxx se xxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxx toho obdržely x rozdělované xxxxxxxx xxxx, částka, která xx připadla xx xxxxxxx pohledávku xx xx výše xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rozdělovaných xxxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vespolným xxxxxxxxx xxxxxx, použije se xx základ xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisu.92) Částky, x xxxxx by xxxx věřitelé x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx věřitel xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx na xxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, zajistí xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pořadí, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věřiteli.
(3) Xxxxxxxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
§337x
(1) X xxxxxxxxxx usnesení xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx, které xxxx při rozvrhovém xxxxxxx popřeny xx xx pravosti, xxxx, xxxxxxxx do xxxxxxx xxxx pořadí, jestliže xxx o xxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxx; xx neplatí x pohledávek, xx xxxxx ani zčásti xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx pořadí xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xx, x xxxxxxx námitkách xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxx vyzve, xxx xx xxxxxxx xxx xx právní xxxx xxxxxxxxxxx usnesení xxxxxx xxxxx podle §267x xxxx. 1, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx alespoň xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; o částce xxxxxxxxxxx xx sporné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx bude xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) K xxxxxxxx, které nebyly xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xx xxxxxxxxxx; o tomto xxxxxxxx xxxx být xx, kdo xxxx xxxxxxx podat xxxxx xxxxx §267a xxxx. 1, xxxxxxx.
(4) X návrhu xxxxx §267x xxxx. 1 xxxxx xxx uplatněny xxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx.".
442. Xx §337x xx xxxxxxxx xxxx §337x xx 337x, xxxxx xxxxx:
"§337f
(1) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o návrhu xxxxx §267a xxxx. 1 xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podstaty.
(2) X xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rozvrhového xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxx rozdělované xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §337 xxxx. 2 x 3, §337x, 337x a 337x.
§337x
(1) X xxxxxxxxxx usnesení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx; úhrada xxxxxxxxxx, xxxxx vydražitel xxxxxxx (§336x, §337b odst. 4), se přizná xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx právo xxxx přizná xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx právo z xxxxxx věcného břemene xxxx nájemní xxxxx (§337x xxxx. 5).
(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx vyplatí xx xxxxxx xxxx rozvrhového xxxxxxxx.
§337h
(1) Xxxx právní moci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx; ustanovení §336x odst. 3 xxx není xxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx břemena x nájemní xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx neplatí u xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx [§336x xxxx. 1 xxxx. x)], x x xxxxxxx břemen x xxxxxxxxx xxxx, za xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§337x xxxx. 2).
(3) Xx právní xxxx xxxxxxxxxxx usnesení xxxx xxxxxxxx příslušný xxxxxxxxxxx xxxx x xxx, xxx zástavní práva xxxxxxxx na nemovitosti xxxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx i o xxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxx i nadále xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx o xxx xxxxxxxx po xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.".
443. §338 xx 338x xxxxxx xxxxxxx xxxxx:
"Xxxxxx spoluvlastnického xxxxxx
§338
(1) Xx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx spoluvlastnického xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x nemovitostí, nestanoví-li xxxxx xxxxx.
(2) Xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílu k xxxxxx xxxx, soud xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povinného xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí při xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx soupisu xxxx xxxx, co xxxxxx, xx xxx xx xx spoluvlastnictví, a xxxxxx mu xxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxxxxx povinného xx povinen xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx uložené xxxxxxxxx v §325x x 326x xxxxx x xxx něj. Xxxxxxxx-xx xx spoluvlastník xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §329 xxxx. 2 xxxx xxxxx se xxxxxxxxx.
(3) Xxx-xx x xxxxxx spoluvlastnického xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx povinného xxxx xxxxx xx xxxxxxxx uvedených v §336x xxxx. 5 xxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx se xxxxxxxxxxxxx povinného xxxxxx x xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podání, xxxxx xx xx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §336j xxxx. 1 věty druhé xx nepoužije. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx za podmínek xxxxxxxxx x §336k xxxx. 2 větě xxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxx x příklepu.
Xxxxxx zástavy
§338x
(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zástavy xx užijí ustanovení x xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx movitých xxxx x nemovitostí, nestanoví-li xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx prodejem xxxxxxxx věcí xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx zástavu x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx zástavní xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx této xxxx x xxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx; xxxxxxxxxx §325x a 326x pro xx xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx nemovitostí xx xxxxxxxxx ustanovení §335 xxxx. 2 x 3, ledaže xxx x xxxxx dalšího xxxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxx zástavy, x ustanovení §336x, xxxxxx xx věřitel xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxx xxxxxx uvedených v §268 xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx zaniklo xxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx pohledávka z xxxxx uspokojena xxxx xxxxx zčásti xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxx
XXXXXXX XXXXXXXXXXXX ZÁSTAVNÍHO XXXXX XX XXXXXXXXXXXXX
§338x
(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudcovského xxxxxxxxxx xxxxx xx nemovitosti xxxx xxx nařízen, xxx když oprávněný xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xx xxx xxxxxxxx právo xxxxxxx, a jestliže xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx76) doloží, xx xxxxxxxxxx je xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxx, xx xxx podán xxxxx xx nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zástavního xxxxx xx rozhodující stav x xxxx zahájení xxxxxx.".
444. Xx §338x xx xxxxxxxx xxxx §338x xx 338xx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx č. 93) xx 95) xxxxx:
"§338c
(1) Xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudcovského xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx součástmi x příslušenstvím.
(2) Xxxxxxx soudcovského xxxxxxxxxx xxxxx xx zaznamenává xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§338x
(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx den, x xxxx x xxxxx došel xxxxx xx xxxxxxx soudcovského xxxxxxxxxx práva; xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxx xxxxxxxxx pohledávku xxx xxxxx zřízeno xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pořadím xxxxxx zástavního xxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxx, xxx něž bylo xxxxxxx xxxxxxxxxx zástavní xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx prodejem xxxxxxxxxxx přímo i xxxxx xxxxxxx pozdějšímu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
§338x
(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva x nemovitosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §263 xx 266, §267a x §268 xxxx. 1 xxxx. x). Xxxxxxxxxx §268 xxxx. 1 písm. x) xxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx-xx právo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx výkonu xxxxxxxxxx.
(2) Byl-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx od xxxxxxx zaniká. X xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx zastaven xxx xxxxxxxx, xxxxx, že xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx x zastavení nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx katastrálnímu xxxxx.
Xxxxx xxxxx
XXXXXX XXXXXXX
Xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx
§338x
(1) Výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx93) xxxx být xxxxxxx, xxx když xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx doloží, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Návrh xxxxxxx oprávněného na xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx dříve, xxx xxxx pravomocně xxxxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx, xx považuje xx xxxxxxxxxxx k xxxxxx, x xx xxx dne xxxxxx xxxxxx. Návrh xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx rozhodnutí příslušnému xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xx přistoupení x xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxx příslušnému xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx musí xxxxxxxx stav xxxxxx, x xxxx xx xxx jeho xxxxxxxxxxx.
(3) Oprávněný může xxxx zpět xxxx xxxxx až do xxxxxx xxxx usnesení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx-xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.
§338x
(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podniku xx xxxxxxxxxxx xxxx x době xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxx, xxxxx x jiné xxxxxxxxx hodnoty, xxxxx xxxxxx x provozování xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx své xxxxxx xxxx tomuto účelu xxxxxxx, a xx xxxxx stavu, jaký xx je v xxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxx postižen podnik, xxxxx-xx xx x xxxxx.
§338h
(1) X xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx správce xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx") a xxxxxxxxx
x) xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx převedl xx xxxxxx xxxxxx;
b) xxxxx, xxx xxxxx xx 15 xxx xx doručení xxxxxxxx xxxxxxx, zda x xxx xx x xxxxxxx, x xxxx xxxxx nebo x xxxxx, právům xxxx xxxxx xxxxxxxx patřícím x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx tím xxxxxxxxxx;
x) zakáže, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxx majetkové hodnoty, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxx mají xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xx nebo x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx správce;
x) xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx týkajících se xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx o xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx, kdo přistoupili xx xxxxxx xxxx xxxxx oprávnění, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx orgánu, xxxxx vede xxxx xxxxxxxx, x němž xx xxxxxxx zapsán.
(3) Po xxxxxx xxxx soud doručí xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí osobám, x xxxxx xx xxxxx, xx mají x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx věcem, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx hodnotám, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vzhledem xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx účelu xxxxxxx, předkupní, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx právo, xxxxxx, kterým xxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxx postoupena x xxxxxxxxx pohledávky věřitele xxxxxxxxx83) xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx povinného xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx,84) x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx a x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx bydliště (xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx). Xx xxxxxx xxxx xx usnesení xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx. X xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, v xxxx xx povinný xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxx
§338x
(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx x seznamu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.94) Xxxxxxxxx xxxx soud xxxxxxxx ustanovit x xxxxx do xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx pro zapsání xx seznamu, jestliže x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Při xxxxxx osoby správce xxxx xxxxxxxx zejména x xxxx, xxx xx xxxxxxx s xxxxxxx xx povahu xxxxxxx potřebné xxxxxxxxxxx x xxxxxxx výkonu xxxxxx. Xxxxx zapsané xx seznamu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx správce odmítnout xxx z důležitých xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxx xx povinen vykonávat xxxx xxxxxx x xxxxxxxx péčí x xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx nebo xxxxx xx xxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxx má xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xx úhradu xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx výdaje hrazené x xxxx zálohy xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.
§338j
(1) Xxxxxxx je x xxxxxx své xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx zřetelem xx xxxx xxxxx k xxxx, k xxxxxxxxxx xxxx k jejich xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) X xxx, xxx xx správce xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx; před xxxxxxxxxxx si xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx správce. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx přípustný xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx-xx xxxx, xx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx funkce x ustanoví xxxxxx xxxxxxx.
§338k
(1) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx; xxx, xxx xx nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podniku, xxxxxxxxx xxx se majetek xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxx. X řádnému xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, že x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx slouží x provozování podniku, xxxx povinný nakládat xxx x xxxx xxxxxxxxx. Vyžadují-li to xxxxxxxxx případu, xxxx xxxxxxx vyzvat xxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dluhů xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx, který xx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx, xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx nařízen xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podniku x xx povinný xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx převést xx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx x xx xxxxx nakládat.
(2) Souhlas xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx téže xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx správce, xxxx neplatné.
(3) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxx peněžitého xxxxx xxxxxxx xx určitý xxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v souladu x xxxxxx správce, xx xxxxxxx oprávněn xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx povinného xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxx řádně x včas xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx podniku, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx povinného.
(5) Xxxxxxx-xx správce xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx potřebnému x xxxxxxx xxxxxxxxxxx podniku, xxxx xxxxxxx soudu xxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx x xxxxxx rozhodne po xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx; xxxxx jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Ve xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx podniku, xx správce xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx i xxx xxxx xxxxxxxx; xx přitom xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx plné moci (§28x odst. 1). Xx xxxx, po xxxxxx správce xxxxxxx xxxxxxxxx povinného, xxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx za xxx jednat.
Dohled xxxxx
§338x
(1) Xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx své xxxxxxxxxx uložené mu xxxxxxx a dalšími xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Při xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx od xxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx usnesení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) K xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx [§338x xxxx. 1 xxxx. x)] xxxx třeba xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xx porušení xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx soud uložit xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §53.
(4) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, může xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x účastníků nebo xxxxxxx xxxxx i xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx funkce. Zprostí-li xxxx xxxxxxx funkce, xxxxxxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx zproštěn, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxx potřebné xxxxxxxxx x xxxxxxx.
Xxxx podniku
§338x
(1) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx
x) xxxxxxx xx základě údajů x xxxxxx evidenci x xxxxxxx, jaké xxxx, práva x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jaké xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx své xxxxxx xxxx tomuto xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nahlédnout xx účetní xxxxxxxx, xxxxxx xxxx správci xx jeho xxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxxxx, x xx x odůvodněných xxxxxxxxx x xx součinnosti xxxxxx xxxxxxxx stráže xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx se xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx x provozování xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx povaze mají xxxxxx účelu sloužit, xxxx-xx možné potřebné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx písmena x),
x) xx základě xxxxxxxx podle písmena x) xxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxx (xxxxxxx) rozhodných xxxxxxxx, popřípadě xxx xx základě xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx, protože xxxx xxxxxx možné xxxxxxxx xxxxx, podal soudu xxxxxx x xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx.92)
(3) Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx, správce xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx
x) xxxx xxxx, xxxxx a jiné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx a xxxxx xxxx xxxx,
x) kolik činí x podniku xxxxxxx xxxxxxxxxx x hotovosti x xxxxxxx na xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx mají xxxx,
x) jaké xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx,
e) xxxxx xxxx čisté xxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x ceně xxxxxxx xxxx xxxxxx oprávněnému, xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx oprávnění, a xxxxxxxxx x umožní xxx, xxx xx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. K námitkám xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx, práv x jiných xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx správci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxx může xxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxx doplnil xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečností xxxx xxx provést xxxxxxxx xxxxxxx.
§338x
(1) Xxxxx obsahu xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxx §338x xxxx. 5 xxxx xxxx
x) xxxx xxxx, práv x xxxxxx majetkových xxxxxx xxxxxxxxx x podniku,
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx u xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx,
c) xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx,
x) výši peněžitých xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxx podniku xxxx xxxx ve xxxx čistého xxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx při xxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx-xx xx dokazování nebo xxxxxxxx-xx x tím xxxxx xxxxxxx v §338x xxxx. 4, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Usnesení xxxxx odstavce 1 xxxx doručí oprávněnému, xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx oprávnění, x xxxxxxxxx.
(5) Po xxxxxx xxxx usnesení xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx právo xxxxxxxxxx do xxxxxx x xxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxx-xx xxxx, xx cena xxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x podniku spolu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx peněžitých xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx oprávněného x xxxx, kdo xx xxxxxx přistoupili xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx prodeje, xxxxxx xxxxxxx a náhradu xxxx hotových xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx jen xxxxxxxx, xxxxx rozhodnutí zastaví.
Xxxxxxxx xxxxxxxx
§338x
(1) Xx xxxxxx xxxx usnesení o xxxx soud xxxxxx, xxxxx-xx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dražební xxxxxxx (xxxxxx).
(2) Xx xxxxxx usnesení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (dražební xxxxxxxx) xxxx xxxxx
a) xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§338q),
x) xxxxxxxx prodávaného xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx x §338x xxxx. 1,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§338x odst. 1),
x) xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (§338r xxxx. 2),
x) xxxxxxxxxx, xx cena xxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx závazků xxxxxxxxx x podniku, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x podniku, zjištěná xxxx xxxxxxx x xxxx nejnižšího xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx dojde do xxxxxxxxxx xxxxxxx (§338t xxxx. 1),
g) xxxxxxxxxxx, za xxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx kterých vydražený xxxxxx přejde xx xxxx xxxxxxx (§338x xxxx. 1 x 2),
x) xxxxxxxxxx, xx při xxxxxxx xxxxxxxx xx mohou xxxxxxxxx, xx, kdo xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zajištěných xxxxxxxxx právem, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx83) xxxx xxxxxxxx práva,84) xxx xxx xxxxx xxx nařízen xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x podniku, xxxxxxxx xx xxxxxxxx nejpozději xx 5 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x jejího xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x poučení, xx x přihláškám, x xxxxx xxxx pohledávky xxxx jejího xxxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedena, se xxxxxxxxxx (§338x a §338xx odst. 2),
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, které xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (§338xx),
x) xxxxx, xxx xxxxx, xxx má právo, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§267), xx xxxxxxxx x soudu a xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přihlíženo,
k) xxxxxxxxxx, že xxxxx, xxxxx mají k xxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx x xxxxx, právům x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx slouží x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx své xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxx v xxxxxx jako xxxxxxxxx x že udělením xxxxxxxx předkupní xxxxx xxxxxx,
l) xxxxxxxxxx, xxx x kdy xx xxxxx xxxxxxxxxx xx zprávy x xxxx xxxxxxx (§338x xxxx. 5).
§338x
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx:
x) xxxxxxxxxxx, xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx oprávnění, xxxxxxxxx, manželu xxxxxxxxx, xxxxxx, x xxxxx xx mu xxxxx, xx mají x xxxxxxx xxxx x xxxxx, právům x xxxxx xxxxxxxxxx hodnotám, xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx podniku xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx mají xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx83) nebo xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx závazku xxxxxxxxx xx prospěch jeho xxxxxxxx,84) xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx pohledávky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx práva, jež xxxxx x xxxxxxx, x příslušnými xxxxxxxxx xx prokázaly, x xxxxxx xxxxxxxx x §338xx xxxx. 1,
x) finančnímu xxxxx x xxxxxxxx úřadu, x xxxxxxx obvodu xx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx),
c) xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx je xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx dražební xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxx vyvěsí x xxx xxxxxx vydání xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx desce xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx je podnik, xxx xxxxxxxx nebo xxxx podstatný xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Usnesení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx současně xxxxx x úřední desky xxxxx.
(4) X xxxxxxxxxxxx případech může xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx její podstatný xxxxx uveřejnit x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxx vyhlášce xxxxx podat xxxxxxxx xxx oprávněný, xx, xxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx nebo x xxxxx, xxxxxx x xxxxx majetkovým xxxxxxxx, které xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vzhledem xx xxx povaze xxxx xxxxxx účelu xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxx výrokům xxxxxxxx x §338o xxxx. 2 xxxx. x), b), x) xx x) xxxx xxxxxxxxx.
§338x
(1) Xxxxxx lze uskutečnit x místě, xxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx x soudu xxxxx xx xxxxx xxxxxxx místě.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 30 xxx po dni xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§338x
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, práv x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx [§338x xxxx. 1 xxxx. x)], xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx podniku [§338x xxxx. 1 xxxx. x)].
(2) Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxx nepřevyšující xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx lze xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx účet xxxxx; x xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx jen xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednání zjištěno, xx xx xxxx xxxxx také xxxxx.
(3) Ten, kdo xxxxx uplatnit xxx xxxxxx své xxxxxxxxx xxxxx, musí xx xxxxx xxxxxxxx nejpozději xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§338x
(1) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx povinnému pohledávku xxxxxxxxx rozhodnutím, xxxxxx xxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxx v §274 (xxxxxxxxxxxx pohledávku) anebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zástavním xxxxxx, zadržovacím právem, xxxxxxxxxxx pohledávky83) xxxx xxxxxxxx xxxxx,84) xxxxx xxxxx k podniku, xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxx xxxxx dnem xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxx oprávněný, mohou xxx xxxxxxxxxx přihlásit, xxx xxxxxxxx jim xxxx přiznány xxxxxxxxxxx, xxxxxx nebo jiným xxxxxxx uvedeným x §274 po xxxxxx xxxx usnesení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) V xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx se věřitel xxxxxxxxx xxxxxx, jinak xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx listiny xxxxxxxxxxx, xx xxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx zajištěnou xxxxxxxxx xxxxxx, zadržovacím xxxxxx, postoupením xxxxxxxxxx83) xxxx xxxxxxxx práva84) x xx xxxxx x podniku, ledaže xxxx skutečnosti xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx usnesením xxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
§338x
(1) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx soud správci xxxxx, xxx xx xxxxx před zahájením xxxxxxxxxx jednání zprávu, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx, který xxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx §338n xxxx. 1, xx xxxxx x xxxxxxxxxxx podle §338x odst. 3, xxxxxxxxx xxx xx xxxx okolnosti xxxxxxx.
(2) Nepodá-li xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, soud xx xxxxx, aby xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx jim xxxxxxxx náklady, které xxx v souvislosti x účastí na xxxx dražbě xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx jednání
§338x
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx. Jednotlivé xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx soudce xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxxxxx soudu; řídí xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Jako xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pouze xxx, kdo xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§338r xxxx. 2).
(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zaměstnanci xxxxx, povinný, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, vydražitel xxxxxxx x §338xx xxxx. 2 a xx, xxxx x xxxxxx podniku brání xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx §336h xxxx. 3 xxxxx xxxxxxx.
§338x
(1) Bylo-li xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podniku xxxx jeho části x xxxxxx rozhodnutí (§267 odst. 1), xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.
(2) Xxx-xx xxxxx návrh xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx patřících x xxxxxxx, xxxx xxxxx okolností xxxxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxx jednání odročit xx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x návrhu xxxx xxx přistoupí x xxxxxx. X xxxxxxx, xx přistoupí x xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx věci, xxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednání zprávu xxxxx §338t xxxx. 1, xxxxxxxx xxxx x nárocích xxxxx §338x xxxx. 2 x dražební jednání xxxxxx. Při nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §338x až 338x.
§338x
(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednání xxxxxx
x) xxxxxxxx, xxx xx prokázáno xxxxxxxxx xxxxx (§338x xxxx. 3),
x) xx základě zprávy xxxxxxx xxxxx §338x xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx novou xxxx xxxx, xxxx a xxxxxx majetkových hodnot xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxxx, cenu xxxxxxx xxxxxxxxx x podniku, xxxx xxxxxxxxxx závazků xxxxxxxxx x podniku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,
d) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxx, xxxxxxxxx kteří xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxx §338xx xxxx. 1.
(2) Proti xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. a), x) x x) xxxx xxxxxxxx přípustné.
(3) Xxxxxx-xx xxxx, xx cena xxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x podniku spolu x prostředky xxxxxxxxx x §338n odst. 1 písm. x) xxxxxxxxxxx xxxx splatných xxxxxxxxxx xxxxxxx patřících x podniku, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, těch, xxx xx řízení přistoupili xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx přihlášených xxxxxxxx, které nepatří x xxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx hotových xxxxxx, xxxxx že xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Nebude-li xxxxx xxxxxxxxxx zastaven, xxxxxx xx provedení xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xx, xxx mohou xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx.
(5) Dražba xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx podání; xxxxxxxxx xxxx vázáni svými xxxxxxxx, xxxxx soud xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§338x
(1) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx stejné xxxxxxxx xxxxxx, udělí xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, komu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx, xxxx xxxxxx předkupní xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx věcem, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx patří x podniku, x xxxx, nedohodnou-li xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx nejvyšší xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxx určen xxxxx.
(2) Před udělením xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx osob přítomných xxx xxxxxx, zda xxxx xxxxxxx proti xxxxxxxx; xxxxxxx, xxxxx xxxxxx oprávněný, ten, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx, se xxxxxx xx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx soud neudělí xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx námitky xxxxxxx, xxxxxxxxx xx v xxxxxx xxxxxxxxx předposledního xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx není odvolání xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(4) X xxxxxxxx x xxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxx x zaplacení xxxxxxxxxx podání, xxxxx xxxxxx dnem xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxx dva xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xx započte vydražitelem xxxxxxx jistota.
(5) Xxxxxxxxxx, kterým nebyl xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx však xxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.
§338x
(1) Xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx doručí xxxxxxxxxxx, xxxx, kdo do xxxxxx přistoupil xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx povinného, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx příklepu xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx usnesení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v odstavci 1. Xx 15 xxx ode xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx odvolání xxx xxxxx xxxxxxx v §338x xxxx. 1 xxxx. x), kterým xxxxxx doručena dražební xxxxxxxx, xxxxxxxx se x tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx §336k xxxx. 3 x 4 platí xxxxxxx.
§338x
(1) Vydražitel xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Podnik xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx správce xx xxxxxxxxxxx s povinným; x xxxxxxxx xx xxxxxx zápis. X xxxxxxx xxxxxxx správce xxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx vydražitele, xxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podání, a xx ke xxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx. X xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx vlastníkem xxxx x xxxxxxxx xx xxxx a závazků xxxxxxxxx x xxxxxxx.
(3) Předkupní právo x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx majetku xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxxx vrátit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mu užitky x nahradit xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.
§338xx
(1) Xxxxxx-xx při dražbě xxxxxxx xxx nejnižší xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx skončí. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx do řízení xxxxxxxxxx jako další xxxxxxxxx, který lze xxxxx nejdříve po xxxxxxxx tří měsíců xx xxxxxxxxxx dražby; xxxxx-xx xxxxx podán xx xxxxx měsíců, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx nejvyšší xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxx a xxxxx nesmí být xxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůty xxxxxxx a soud xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X povinnostech x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §336x.
(3) Při xxxxxx dražebním jednání xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx čtvrtiny xxxx xxxx, xxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx [§338n odst. 1 xxxx. x)], xxxxxxx xxxx ve xxxx třetiny xxxxxxxx xxxx xxxxxxx [§338x xxxx. 1 xxxx. x)]; jinak o xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §338x, 338x, §338x xxxx. 2, §338x, 338u, §338x xxxx. 2, §338x až 338z. Xxxxx-xx xxxxxx prodán xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Rozvrh
§338xx
(1) Po xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xx zaplacení xxxxxxxxxx xxxxxx vydražitelem nařídí xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx podstaty.
(2) K xxxxxxx xxxx xxxxxxxx účastníky xxxxxxx, kterými xxxx xxxxxxxxx, xx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx další oprávnění, xxxxxxx, správce, xxxxxxxxxx, xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx byla xxxxxxxxx (§338s odst. 3), x xxxxx xxxxxxx x §338xx xxxx. 1.
(3) Xxxxxxxxxx k rozvrhovému xxxxxxx xx vyvěsí xx úřední desce xxxxx.
§338xx
Rozdělovanou xxxxxxxx tvoří prostředky xxxxxxx x §338n xxxx. 1 písm. x), xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxx, xxxxxxxxx náhrady, xxxxx xx podstaty xxxxxxxxx xxxxx §338za xxxx. 2 xxxx xxxxx, a na xxxx xxxxxxx započítaná xxxxxxx vydražitele uvedeného x §338xx xxxx. 2.
§338xx
(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Ustanovení §337x odst. 2 x 3 xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §338zf xxxx xxxxx popřít.
§338xx
(1) Podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx:
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx prodeje xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §338x odst. 5,
b) pohledávka xxxxxx správce a xxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx vydražitele xxxxx §338xx,
d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
e) pohledávka xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx další xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx83) nebo xxxxxxxx xxxxx,84)
x) xxxxxxxxxx daní x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),
x) xxxxxxx pohledávky.
(2) Xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx skupiny, uspokojí xx xxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx patřící xx xxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx poměrně.
(3) Xxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx práva xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx splatné.
(4) Xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x prodlení xx xxxxxxxx tři roky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx. Nestačí-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxxx jistinou.
(5) Xxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx
x) u xxxxxxxxxx oprávněného den, xxx x soudu xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx nařízení xxxxxx rozhodnutí,
b) x pohledávky xxxx, xxxx xx řízení xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx, který xx považuje xx xxxxxxxxxxx k řízení,
x) u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx den, xxx x xxxxx došla xxxxxxxxx,
d) u xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástavním xxxxxx, xxxxxxxxxxx právem, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx83) xxxx xxxxxxxx práva84) den xxxxxx těchto práv,
x) u pohledávky xxxxxxxx xxxxxxxxx x §338xx den, xxxxx xxxxxxx xx řídí xxxxxx pohledávky v xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx podle toho xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx.
(6) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx uspokojeny, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx povinnému.
(7) Xxxxxx-xx plně xxxxxxxxxx pohledávka xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), uloží xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; oprávněný, xx, kdo xx xxxxxx přistoupili xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx přihlásili xxx xxxxxxxxxx (§338x), xx xxxxxxx této xxxxxxxxxx společně a xxxxxxxxxx xxxx.
§338xx
Xxxxxxxxxx xx pohledávku xx podstatou, jestliže
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx, xxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx k podniku x které mají xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, nepřesahuje rozdělovanou xxxxxxxx, a xx xx výši tohoto xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxx oprávněného, xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx jako další xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx uspokojeny x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx ve xxxx xxxxxx xxxxxxx.
§338xx
(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rozhodne xxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx popřeny xx xx xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxx rozhodnout xxx xxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx x pohledávek, xx které xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx §337x xxxx. 2, 3 x 4 xxxxx xxxxxxx.
§338xx
(1) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x návrhu xxxxx §267x xxxx. 1 xxxx nařídí jednání x xxxxxxx zbytku xxxxxxxxxxx podstaty.
(2) X xxxxxx jednání xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx pohledávky xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §338xx xxxx. 2 a 3, §338xx, 338xx x 338zf.
§338zi
(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přizná xxxxxxxxxx xxxxxx věřitelům; xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx správci x xxxxxx xxxxxxxxxx podle §338xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx vyplatí xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx usnesení.
Xxxxxx x výkonu správy xxxxxxx
§338xx
(1) Xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx předal xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx konečnou xxxxxx x xxxxxx své xxxxxx a vyúčtuje xxxxxx a xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx, xxx xx xxxxxx přistoupili xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 2 x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(4) Xx schválení xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx funkce.
Xxxxxxx xxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
§338xx
(1) Xx xxxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx přešel xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxx, xxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx tomuto xxxxx xxxxxxx;
x) xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ledaže xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x poskytnutí xxxxxx práv xxxx xxxxxx xxxxxx;
c) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx;
x) závazky patřící x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx dluhu xxxx xxxxxx xxxxxxx povinného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx jeho xxxxx; k přechodu xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xx-xx xxx nabytí xxxx zachování práv xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx uskutečňování xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx příklepu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx.
(4) Nájemní xxxx podnájemní xxxxxxx xx xxxxxxxx prostory xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx x x xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx zákon95) xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx; xx platí také x případě, xx xxxxx xxx xxxxxxx xx dobu určitou. Xxxxx xxxxx xxxxxx xx náhradu xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxx xx závazky, xxxxx xxxx uspokojeny xxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx zajištění.
Xxxxxxxx xxxxx orgánům
§338xx
(1) O xxx, xx vydražený xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (§338x xxxx. 2), xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rejstříkový xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx rejstřík, x němž je xxxxxxx xxxxxx. Rejstříkový xxxx nebo jiný xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x prodeji xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Jestliže x podniku xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx nemovitosti xx xxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx, že x nemovitosti xxxx xxxxxxx xxxxxxxx právo, xxxxxxxx uvede, xxx xxxxxx xxxxx vydražiteli xxxx xxx xxxxxxx.
(3) Byl-li výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx, soud x xxx xxxxxxxx xx xxxxxx moci xxxxxxxx příslušný xxxxxxxxxxx xxxx xxxx orgán, xxxxx vede xxxx xxxxxxxx, v xxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx příslušný xxxxxxxxxxx xxxx.
§338xx
(1) Xxxxx x xxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx (§338xx xxxx. 2), xxxxxx namítat, xx xxxxxxxx podniku x xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(2) Povinný xxxxxxxxxx xx xxxx věcí, xxxx xxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxxxx patřících x xxxxxxx, xxxxx xxx prodán v xxxxxx.
Xxxx výkony xxxxxxxxxx
§338xx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podniku xx xxxxxxx xxxxxxxxx již xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx věcí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí přikázáním x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxxx ústavu. Xxxxxxxxx x těchto xxxxxx xxxxxxxxxx xx považují xx xxxxxxxx xxxxxxx x §338s, xxxx xx xxxx potřebné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxx x tehdy, xxxxxxxx xxxxxxxx pohledávka xxxxxxx x xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx věcí x nemovitostí patřících x podniku nebo xxxxxxxxxx k podniku xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x účtu x peněžního xxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx xx po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prodejem xxxxxxx, xx neprovede. Xxxxx těchto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §338x xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x odstavcích 1 x 2 uspokojena xxx xxxxxxx rozdělované xxxxxxxx, pokračuje xxxx xx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx podniku x xxxxxx; v xxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xx řízení xx místo povinného xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
§338xx
(1) Xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx mu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx své xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
(2) Soud xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx, kdo xx xxxxxx přistoupili xxxx xxxxx xxxxxxxxx, povinnému x manželu povinného.
(3) Xxxxxxxxxx §338xx xxxx. 3 x 4 platí xxxxxxx.
(4) Povinnost zaplatit xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx hotových xxxxxx xxxx xxxxx buď xxxxxxxxx xxxx společně x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx, xxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx (§338s x 338zn), x xx xxxxx xxxx, x jakého důvodu x zastavení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx xxxxx podniku
§338zp
(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složku se xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx prodejem xxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxx vykonávaná xxxxxxxx se vztahuje x xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx spravované xxxxxxxxxxx xxxxxx podniku.
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
§338zq
(1) Xx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx spolumajitele xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podniku, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx doručí xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx povinného xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §338x xxxx. 5 xxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx povinnému v §338x xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx správce xxxxxxx působí x xxxxx spolumajiteli povinného.
(5) Pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx platí §338k xxxx. 2 xx 6.
(6) Zúčastní-li xx xxxxxxxxxxxx povinného xxxxxx x xxxxx-xx x jinými dražiteli xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx mu xxxxxxx; xxxxxxxxxx §338x xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
(7) Spolumajitel xxxxxxxxx xx oprávněn podat xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §338x xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx usnesení x xxxxxxxx.
93) §5 xxxxxxxxxx zákoníku.
94) §8 xxxx. 1 xxxxxx č. 328/1991 Xx.
95) Xxxxx x. 116/1990 Xx., x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.".
445. Xxxxxxxxx xxxxx šestá xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx.
446. §340 xx 344 xxxxxx xxxxxxx znějí:
"Xxxxxxxxx
x) xxx xxxxxxx
§340
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, stavbu, xxx xxxx místnost, x xxxxx není třeba xxxxxxxx xxxxxxxxx náhradní xxx, xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx rozhodnutí x xx právní xxxx xxxxxx usnesení xxxxx xxxxxxxxxx provede.
(2) Xxxx vyrozumí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx provedeno. Xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx obce.
§341
(1) Výkon xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxx, aby z xxxxxxxxxxxxx objektu
x) xxxx xxxxxxxxxx věci xxxxxxx povinnému x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx, xxxxx sice patří xxxxxx jinému, ale xxxx se souhlasem xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx tam zdržují xx xxxxxxx práva xxxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx by xxxx věci převzít, xxxx je-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx a xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxx xxxx xxx do úschovy, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o tom, xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx do xxxxxxx.
§342
(1) Xxxxxxxxx-xx si povinný xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx měsíců xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx obce (xxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx vyplatí xxxx xxxxxxxxx po srážce xxxxxxx úschovy x xxxxxxx prodeje. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx není xxxx, postupuje xxxx xxxxxxxxx podle §185x; xxxxx xxxxx §185x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxx dne, xxx povinný xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx se xxxxxx výtěžku xxxxx xxxxxx jako nedoručitelný.
(3) Xxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx obci xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxxxxx xxxxxxx xxxx; odmítnou-li xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx.
(4) Náklady xxxxxxx, xxxxx nebudou xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx převzatými xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx obci (xxxxxxxxxx) xxxxxxx; o xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx (xxxxxxxxxx).
x) se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
§343
(1) Xxxxxx-xx rozhodnutí, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx byt nebo xxxxxxxx, za xxxxx xx xxxxx zajistit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxx, náhradní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxx tehdy, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx povinnému xx xxxxxxxxx taková xxxxxx xxxxxxx, xxxx byla xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo že xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx, stanoví-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx mu xxx xxxxxxxxx bytu xxxxxx přístřeší. Po xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx bytové náhrady xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx odpovídá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx zajištěno xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx soud xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx, xxx bytová náhrada xxxx pro povinného xxxxxxxxx x zda xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxxx xxx bylo xxx xxxxxxxxx zajištěno xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x jiné xxxxxx xxxxxxxx xx zjištění xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx navrhovány.
§344
(1) Soud xxxxxxxx povinného xxxxxxx xxx dnů xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxx rovněž oprávněného x xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxx to xx potřebné, xxxxxxx xxxx-xx povinný xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx provádějící xxxxxxxxx x tomuto xxxxx xxxxxxx osobu, xxxxx xxxxxxxx zástupce xxxxxx obce.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §341 xxxx. 1 s xxx, xx odstraněné xxxx xx přestěhují xx xxxxxx xxxxxx náhrady (xx přístřeší).
(3) Xxxxxx-xx soud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx při xxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předá xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinnému xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx-xx bytovou xxxxxxx převzít, xxxxx xxxxx x soudu xxxx xxxxxx xxxx x povinného x xxx vyrozumí. Nezačne-li xxxxxxx bytovou xxxxxxx xxx vážného důvodu xx šesti měsíců xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx povinného k xxxxxx náhradě uplynutím xxxx xxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxx-xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xx přístřeší), xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx §341 xxxx. 2 x 3 x §342.".
447. X §345 odst. 3 xxxx xxxxxx xxx: "Xxxxxxx-xx xx xx potřebné, vykonavatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx zástupce orgánu xxxx.".
448. V §345 odstavec 4 xxx:
"(4) Xxxxxxxx-xx xx účel výkonu xxxxxxxxxx, xx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx povinného a xxxxxxxxx xxxx (xxxxx, xxxxx podnikání) a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx nebo jiných xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx, xxx je xxxxx důvodného xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx zjednat xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx povinného xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxx.".
449. V §347 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "v xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx části" nahrazují xxxxx "v §258 xxxx. 1".
450. X §348 xxxx. 1 xx slovo "xxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx".
451. X §348 xxxxxxxx 2 zní:
"(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx rozvrhu xxxxxxx prodeje postavení xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx společné věci.".
452. X §349 xxxx. 1 věta xxxxx xxx: "Ukazuje-li xx xx potřebné, xxxxxxx xx x xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxx.".
453. X §350 se za xxxxxxxx 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxxxxxxxx xxxx xxx, xxx si oprávněný xxxxxx xxxxx provést, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx, co xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxx.".
Xxxxxxxxx odstavec 2 se označuje xxxx xxxxxxxx 3.
454. X §351 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Ukládá-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx této povinnosti xxxxxxxxx pokutu xx xx výše 100&xxxx;000 Xx. Nesplní-li xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ukládá mu xxxx xx návrh xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx státu.".
455. X §351 xx odstavec 3 xxxxxxx.
456. Xx §351 xx xxxxxx xxxx §351a, xxxxx xxx:
"§351x
(1) Xxxx-xx vykonávané xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx povinnosti xxxxx stavu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx předpokládá, (xxxxxxxxxx xxxxx), xxxx xxxxxxxxxxx povolí, xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xxxx uvede v xxxxxxxx x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xx žádost xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxx jiná xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx může xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx zaplatil xxxxxxxxxxx předem. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx na xxxxx oprávněného xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x uspokojení peněžitých xxxxxxxxxx.".
457. §371 x 372 xx xxxxxxx.
458. V §373 xx slova "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "zařízeních pro xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx výchovy".
459. X §374 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
460. X §374 xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx" vkládá xxxxx "(xxxxxxxxxx)", slovo "xxxxxxxxxx" xx nahrazuje slovem "xxxxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
461. X §374 odst. 1 xxxx. b) xx xxxxx "pracovníci" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
462. V §374 xxxx. 2 xx xx xxxxx "Předseda xxxxxx" vkládá xxxxx "(xxxxxxxxxx)" x xxxxx "xxxxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "zaměstnancům".
463. X §374 odst. 3 xx xx xxxxx "předseda senátu" xxxxxx slovo "(samosoudce)" x xxxxx "pracovník" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxx".
464. §374x xxx:
"§374x
Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx výdajů xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxxxx, v xxxxx xxxxx xxxxxxx nahlédnutí xx spisu, xxxxx xxxxxx xxxxx musí xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx v xxxxx xxxx oprávnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisem,57) x xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x určení xxxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxx.".
ČÁST XXXXX
Xxxxx notářského xxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxx x. 82/1998 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §3 xxxx. 1 písm. x) xx za xxxxx "xxxxxxxxx soudním xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "v xxxxxxxx xxxxx části xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x" a xx slova "s xxxxxxxx" se vkládají xxxxx "řízení x xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx rodičů xxxxxx x jeho xxxxxxxx,".
2. V §13 odst. 1 xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x zapsané x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx".
3. Xx §35 xx vkládá xxxx §35x, který zní:
"§35x
(1) Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx evidenci xxxxxx, x xxx xx evidují xxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx x listiny x xxxxxxxx těchto úkonů (xxxx xxx "závěť"), xxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx přijal xx úschovy.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, notáři, který xxx xxxx soudní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x řízení x xxxxxxxx, x xxxxx, která prokáže xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx, xxx xx evidována závěť xxxxxxxxxxx x x xxxx xx uložena; xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, jinému xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx jako xxxxxx xxxxxxx pověřen xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx nelze xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxx xxxxxx Centrální xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx [§37 odst. 3 xxxx. x)].".
4. X §37 xxxx. 3 xx xx xxxxxxx n) xxxxxx xxxx xxxxxxx o), xxxxx xxx:
"o) xxxxxxx postup xxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).
5. X §37 xxxx. 4 xx xxxx "x) x n)" nahrazuje xxxxxx "x), x) x o)".
6. X §48 odst. 1 xx za xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx".
7. X §70 se xxxxx "xxxxxxxxx soudu, x xxxxx xxxxxx má xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx") xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx".
8. Za §71 xx xxxxxxxx xxxx §71x xx 71x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:
"Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxx zápis xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
§71a
Notář xxxxxx na žádost xxxxxxxx zápis x xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx zaváže splnit xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxx účastníka xxxxxxxxxxx ze závazkového xxxxxxxx vztahu, x xxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx nařízen a xxxxxxxx výkon rozhodnutí (xxxxxxx), xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxx.
§71b
(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
a) xxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nároku (osoby xxxxxxx),
x) označení xxxxx, xxxxx pohledávka xxxx xxxx nárok xxxx xxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx),
x) xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx pohledávka xxxx xxxx nárok xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx povinné xxxxx o svolení x xxxxxxxxxxxxxx zápisu.
(2) Xxxxxx účastníků xxxx obsahovat xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx vzájemné xxxxxxxxxx oprávněné xxxxx, xx jejichž xxxxxxx xx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxx vázáno.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx x xxxxxx uvede xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§71x
Xxxxxxxxxx §62 xxxx. 2, §63 xx 69 x §71 xxxxx xxxxxxx.".
X části xxxxx xx xxxxxxxxx oddíly xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx třetí, xxxxxx x xxxx.
9. X §72 xxxx. 1 xx za xxxxx "xxx uplatňování" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx".
10. X §72 xxxx. 1 xxxx. x) se xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxx tato xxxxx: "x xxxxx věcí".
11. X §79 xx za odstavec 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, stav xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže jimi xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx soudem nebo xxxxx státním orgánem x jestliže se xxxxxxxx děj udál x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx věci.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.
12. X §79 xxxx. 3 xxxx. x) se xx slovo "xxxx" xxxxxxxx tato slova: "xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx" x x xxxxxxx b) xx xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxx xxxx xxxxx: "xxxx xxxxx xxxx".
13. X §83 xxxx. 4 se xxxxx "xxxxx, x xxxxx obvodu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Komoře".
XXXX XXXXX
Xxxxx obchodního xxxxxxxx
Xx. III
Xxxxx č. 513/1991 Sb., obchodní xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Xx., xxxxxx x. 591/1992 Xx., xxxxxx č. 600/1992 Xx., zákona x. 286/1993 Xx., xxxxxx x. 156/1994 Xx., xxxxxx x. 84/1995 Xx., xxxxxx x. 94/1996 Xx., xxxxxx x. 142/1996 Xx., xxxxxx x. 77/1997 Sb., zákona x. 15/1998 Sb., xxxxxx x. 165/1998 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Sb., xxxxxx x. 27/2000 Sb. x xxxxxx x. 29/2000 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §88 odst. 1 xx za xxxxxxx e) vkládá xxxx písmeno x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxx společníka ve xxxxxxxxxxx,".
Xxxxxxxxx písmena x) x g) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) a x).
2. V §88 xxxx. 2 xx text "písm. x), x), x), x) x f)" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. x), x), d), x), x) x x)".
3. V §88 se xxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4, které xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 1) xxxxx:
"(3) Xxxxxxxx byl xxxx, xx xx xxxxxxxxx společníci dohodli xx xxxxxx trvání xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx 2), xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxx xx splnění rozvrhového xxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,1) xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vyplatila xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx do 2 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx byl xxxxxxxxxx zastaven xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zrušena xxxxx odstavce 1 xxxx. x) nebo x), xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx se ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
1) §44 xxxx. 1 xxxx. x) a d) xxxxxx x. 328/1991 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 94/1996 Sb.".
4. X §102 xxxx. 1 se za xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "popřípadě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx".
5. X §102 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx návrhu na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx majetku anebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx.".
6. X §102 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx zní:
"(3) Xxxxxxxx byl xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx,1) xxxx xxxxx xx společnosti se xxxxxxxx; jestliže xxx xxxxxxxxxx vyplatila jeho xxxxxxxxxx podíl, je xxxxxxxxxxxx, jehož xxxxx xx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xx 2 xxxxxx xx zrušení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nahradit. Xx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, že xxx xxxxxxxxxx zastaven xxxxx xxxxxxxxxx postižením xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.".
7. X §148 odst. 2 xx xx slova "xxxx majetku" vkládají xxxxx "xxxxx pravomocné xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podílu společníka xx xxxxxxxxxxx".
8. X §148 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx účast xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxxx x jiných xxxxxx xxx po xxxxxxx xxxxxxxxxxx usnesení xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx1) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §113 odst. 5 x 6, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx; jestliže xxx xxxxxxxxxx vyplatila xxxx xxxxxxxxxx podíl, xxxx xxx xx 2 měsíců xx xxxxxxx konkursu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. To platí xxxxxxx i v xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx.".
9. X §231 xxxx. 1 xx xx xxxxx "družstva" xxxxxxxx slova "xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx".
10. V §231 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx majetek xxxxx x xxxxxx důvodů xxx po splnění xxxxxxxxxxx usnesení xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,1) xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx; xxxxxxxx již xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podíl, xxxx xxx do 2 xxxxxx xx zrušení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx obdobně x x xxxxxxx, xx xxx pravomocně xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx členských xxxx x povinností člena x xxxxxxxx.".
Dosavadní xxxxxxxx 2 xx 4 xx označují xxxx xxxxxxxx 3 xx 5.
11. X §254 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:
"b) xxxxxxxx xxxxxxxx po splnění xxxxxxxxxxx usnesení nebo xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx nákladů xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx konkursu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".
XXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x Xxxxxx pro cenné xxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 15/1998 Sb., x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx a o xxxxx x doplnění xxxxxxx zákonů, xx xxxx takto:
1. X §11 xxxx. 1 xx xxxx xxxxx zrušuje.
2. X §11 xxxxxxxx 2 zní:
"(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx uložit
x) xxxx, xxx xxxx xxx osobu, vůči xxx xx přijímají xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx směřující x převodu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xx jakýkoliv xxxx xxxx xxxx xxxx jiné xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úkony xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx jiný účet xxxx xxxx xxxx xxxxx ani xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x účet, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxxx opatření x nápravě nebo xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, cenné xxxxxx x xxxxxx xxxx,
x) xxxx, xxx xx x xxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xx přijímají opatření x nápravě xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx jiného,
x) xxxxx, xxxxx vede xxx xxxxx, xxxx xxx xx přijímají xxxxxxxx x nápravě xxxx sankce, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx účet, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, neprováděla xx xx xxxxxxxxx a xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, vkladový nebo xxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx x xxxxxx účtu, xxxxxxxxxxx xx ně xxxxxxxxx x ani xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx prostředky x xxxxxx xxxx,
x) xxxxx, která xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx jiný účet, xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx osobou, xxxx xxx xx přijímají xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx sankce, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxx.".
3. X §11 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 5, které xxxxx:
"(3) Rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx řízení; xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.
(4) Předběžné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx nařízeno, xxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxx uložil povinnosti xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxx uvedeny x rozhodnutí x xxxxxxxxxx opatření. Xxxxx xxxx xxx u xxxxx xxxxx xx xxxx dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; x takovém xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx o xxxxx xxxxxx rozhodnuto.
(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx poučení x xxx, xxx a xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx Komise x xxxxx návrh xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxx, zašle x xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx vlastnických x xxxxxx xxxxxxx práv x xxxxxxxxxxxx
Xx. X
Zákon č. 265/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 210/1993 Xx., xxxxxx x. 90/1996 Xx. a xxxxxx x. 27/2000 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §9 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" vkládá xxxxx x xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx".
2. X §9 xxxx. 1 xxxx. a) xx xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx6)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nemovitosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zástavního xxxxx na xxxxxxxxxxx,6) xx xxxxxxx usnesení x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx nemovitosti x o xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxx,6x) xx xxxxxxx xxxxxxxx o dražební xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,6x)".
3. Poznámky xxx xxxxx x. 6), 6x) a 6x) xxxxx:
"6) §335 odst. 1 x §338b xxxx. 1 xxxxxx x. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
6x) §335x odst. 2 x 3 x §338x xxxx. 1 občanského xxxxxxxx xxxx.
6b) §336c xxxx. 1 písm. x) občanského xxxxxxxx xxxx.".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx
Xx. XX
Zákon č. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, ve xxxxx zákona č. 122/1993 Sb., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 74/1994 Xx., xxxxxx x. 117/1994 Sb., zákona x. 156/1994 Xx., xxxxxx č. 224/1994 Xx., xxxxxx x. 84/1995 Xx., zákona x. 94/1996 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., zákona č. 12/1998 Sb. a xxxxxx x. 27/2000 Xx., se mění xxxxx:
1. Za §4x se vkládá xxxx §4x, který xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 1x) xxx:
"§4x
Xxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx prodejem xxxxxxx xxxxx, že xxxx xxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxx k podniku xxxxxxxxxxx xxxx splatných xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx,1x) je xxxxxxx xxxxxxx povinen bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx majetek xxxxxxxx; to xxxxxxx, xx-xx dlužník ještě xxxx podnik.
1b) §338x xxxx. 6 x §338w xxxx. 3 xxxxxx x. 99/1963 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 30/2000 Xx.".
2. Xx §13a se xxxxxx xxxx §13b, xxxxx zní:
"§13x
(1) Xxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx nařízení xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, správce xxxxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxxxx nevykonává xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx doklady týkající xx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx, x výsledky xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx součinnost. Xx poskytnutou součinnost xx správce podniku xxxxx xx náhradu xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx určí správce xx souhlasem xxxxx.
(3) Ustanovení xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxx podniku xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.".
3. X §31 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx zní:
"(4) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx v xxxx xxxxxxxxxx konkursu vykonávala xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxx nárok xx odměnu a xx náhradu xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx a soudcích
Xx. XXX
Xxxxx č. 335/1991 Sb., o soudech x soudcích, xx xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Sb., xxxxxx x. 17/1993 Xx., xxxxxx č. 292/1993 Xx. x xxxxxx x. 239/1995 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. Za §4 xx vkládá nový §4x, xxxxx xxx:
"§4x
(1) Xxxxxx xxxxx x soudu xxxx, který xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx a rozhodne. X xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx senátů (xxxxxxxxxx) x který xxxxx (xxxxxxxxxx) xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxx-xx rozvrhem xxxxx xxxxxxxxx senát (xxxxxxxxxx) xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudce xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nového xxxxxxxxx xxxxx u xxxxx.
(3) Xxxxxx-xx xxx projednat x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx rozvrhem xxxxx xxxxx odstavce 1, přidělí xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx). Stejně xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx x důvodu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jednotlivé xxxxx x xxxxxx.
(4) Každý xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx práce x xxxxxx xx x xxx xxxxxx xxxx xxxxx.".
2. §27 zní:
"§27
(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x senátech xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx senátech xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §27a.
(2) Xxxxxx Nejvyššího xxxxx xx skládají x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx.
(3) Velké senáty xxxxxxx xx skládají x xxxxxx soudců xxxxxxxxxxx kolegia Nejvyššího xxxxx. Xxxxx-xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx 27 xxxxxx, xxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx všech soudců xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx celé xxxxx xxxxx, skládá xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx počtu xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, které xxxxxxxxxxxxx následuje po xxxxx xxxxxx. Xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx.
(4) Složení xxxxxx x velkých xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx x rozvrhu xxxxx. Xxxxxxxxxxx upraví xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx.".
3. Za §27 xx xxxxxx xxxx §27x, který xxx:
"§27x
(1) Xxxxxx-xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx při svém xxxxxxxxxxx x právnímu xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x rozhodnutí Nejvyššího xxxxx, postoupí xxx x rozhodnutí velkému xxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxxxxxx věci svůj xxxxxxx právní názor xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxx-xx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx odstavce 1 neplatí, xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx řešená xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.".
ČÁST OSMÁ
Xxxxx zákona x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
Čl. XXXX
X §3 zákona č. 555/1992 Sb., o Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx věta: "Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx jimž se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.".
XXXX DEVÁTÁ
Xxxxx zákona x xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxxxx
Xx. XX
Zákon č. 148/1998 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 164/1999 Xx., zákona č. 18/2000 Xx. a xxxxxx x. 29/2000 Xx., se mění xxxxx:
1. V §38 se xxxxxxxx xxxxxxxx 7, který xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 11x) xxx:
"(7) Xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx potřeby x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.11x)
11a) §40x xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx č. 30/2000 Xx.".
2. X §42 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".
XXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx podniku
Xx. X
X §24 xxxxxx č. 77/1997 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxx 2 xxxxxxx. Xxxxxxxxx odstavec 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2.
ČÁST XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxxxxx xxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 141/1961 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxx č. 57/1965 Xx., xxxxxx č. 58/1969 Sb., xxxxxx x. 149/1969 Xx., xxxxxx x. 48/1973 Xx., xxxxxx č. 29/1978 Sb., xxxxxx x. 43/1980 Sb., xxxxxx x. 159/1989 Xx., xxxxxx x. 178/1990 Xx., zákona x. 303/1990 Xx., xxxxxx x. 558/1991 Xx., xxxxxx x. 25/1993 Xx., xxxxxx x. 115/1993 Sb., xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx č. 154/1994 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 214/1994 Xx., nálezu Xxxxxxxxx soudu x. 8/1995 Sb., xxxxxx x. 152/1995 Sb., xxxxxx č. 150/1997 Xx., xxxxxx x. 209/1997 Xx., xxxxxx x. 148/1998 Xx., xxxxxx x. 166/1998 Xx., xxxxxx č. 191/1999 Xx. x xxxxxx x. 29/2000 Xx., se mění xxxxx:
V §272 xx xxxxxxxxx text xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx odstavec 2, xxxxx zní:
"(2) Xxxx-xx stížnost xxx xxxxxxxx zákona xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx do tří xxxxxx od jejího xxxxxx x rozhodnutí xxxxxxx xxxxxx kolegia, xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle §269 xxxx. 2 až §271 jen tehdy, xxxxxxx-xx x xxxx xxxxxxxxx do xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx senátu xxxxxxx.".
ČÁST XXXXXXXX
Xxxxxxxxx a závěrečná xxxxxxxxxx
Xxxxx I
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xxxxx
1. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, platí xxxxx xxxxx i pro xxxxxx zahájená přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; právní xxxxxx úkonů, které x řízení xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxx xxxxxx věcné x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxxx.
3. Xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx jeho účinnosti. Xxxxxx-xx však xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
4. O xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx jinému soudu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
5. X xxxxxxxx xx vyloučení soudců, xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx soudního xxxxxxxx podaných přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů; totéž xxxxx, xxxx-xx xxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx návrhu předložena xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx.
6. Písemnosti, xxxxx byly xxxxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.
7. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxx řízení učiněném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
8. X xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx stupně xxxxx užít nové xxxxxxxxxx §114b, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx nařízeno xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
9. X xxxxxx, které xxxx zahájeno xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx §118x.
10. Odměna za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx stanoví podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
11. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xx xxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.
12. Xxxxxx ve xxxx xxxxxxxx xx zůstaviteli, xxxxx xxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se x prvním xxxxxx xxxx dosavadními právními xxxxxxxx.
13. Xxx xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx právnických osob xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx byl xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx x xxxxxx xxxxxx použijí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
14. Xxx řízení x xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx použijí x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
15. Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutím xxxxx prvního xxxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xx řízení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx projednají x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů.
16. Xxxxxx na xxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona nebo xxxxxxx xx řízení xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
17. Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutím odvolacího xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.
18. Xxx xxxxxx x prvním xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx použijí xxxxxxxxx xxxxxx předpisy; xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
19. Byl-li xxxxx xx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x tomto xxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
20. Návrh xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nemovitosti xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodl x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, se považuje xx přistoupení x xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxx-xx x návrhu xx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx prodejem xxxx xxxxxxxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxx řízení.
21. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxx xxxxxxxxxx nařízen xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx vztahuje na xxxxxx věci, jež xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx, nebylo-li xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx.
22. Xxxxxx-xx x dosud xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx usnesení x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx soud x xxxxxxxx usnesení xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
23. Bylo-li xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dokončí xx xxxxxx x xxxxxx této xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.
24. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx vyhláška xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx zruší x xxxx novou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
25. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx x výkon rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
26. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx omezením převodu xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podstaty xxxxxxxxxx xx stejné xxxxxxx jako pohledávky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxx pořadí xxxxxx xxxxxxxxxx je rozhodující xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx převodu nemovitosti. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v řízení x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nemovitosti stejná xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pohledávek xxxxxxxxxxx zástavním xxxxxx.
27. Xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nemovitosti, xxxx xxxx xxxxxxxxx, za xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx náhradu, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx xxxxx rozhodnutí vyklizením xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
28. Xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx postihnout xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx spoluvlastnictví xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx do 31. xxxxxxxx 1998 x nebylo xxxxxxxxxx, xx postupuje podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1998.
29. Xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx i xxxxxx xxxxxxxx zápisy xxxxxxx xx smyslu xxxxxxxxxxx §274 xxxx. x) xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx náležitosti stanovené xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Hlava II
Xxxxxxxxx ustanovení k xxxxx xxxxx
1. Xx Centrální xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxx notářskými xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx 31.xxxxxxxx 1992; xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
2. Xx Centrální xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx zapíší xxx závěti, xxxxx xxxx sepsány xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx kopii své xxxxxxxx neprohlášených xxxxxx xxxxxxxxxx xx šesti xxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Hlava XXX
Xxxxxxxxx ustanovení x části třetí xx xxxxxx
1. Xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx, xxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona x právní xxxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxx, jakož x xxxxxx z xxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxx nového xxxxxxxxxx §27x zákona x. 335/1991 Xx., x soudech x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx vyjádřeného x xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxx, xxxxx xxxx vyhlášeno (xxxxxx) xx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
Xxxxx IV
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, aby xx Sbírce zákonů xxxxxxxx úplné xxxxx xxxxxx č. 99/1963 Xx., občanský xxxxxx xxx, jak xxxxxxx x xxxxxxxxxx zákonů x xxxxxx Ústavního xxxxx.
XXXX XXXXXXXX
Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2001.
Klaus v. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 30/2000 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2001.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.