Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2017 do 31.12.2021.


Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů
241/2000 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ZÁKON O HOSPODÁŘSKÝCH OPATŘENÍCH PRO KRIZOVÉ STAVY

HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2 §3 §4

HLAVA II - PŮSOBNOST ORGÁNŮ V SYSTÉMU HOSPODÁŘSKÝCH OPATŘENÍ PRO KRIZOVÉ STAVY

Vláda §5

Ústřední správní úřad §6

Orgány kraje §7

Orgány obce s rozšířenou působností §8 §9

HLAVA III - SYSTÉM HOSPODÁŘSKÝCH OPATŘENÍ PRO KRIZOVÉ STAVY

Díl 1 - Systém nouzového hospodářství §10

Pohotovostní zásoby §11

Zásoby pro humanitární pomoc §12

Díl 2 - Systém hospodářské mobilizace

Mobilizační dodávka §13

Postup po vyhlášení krizového stavu §14

Plán opatření hospodářské mobilizace §15

Subjekt hospodářské mobilizace §16

Postavení subjektu hospodářské mobilizace §17

Díl 3 - Státní hmotné rezervy §18

Díl 4 - Infrastruktura §19

Díl 5 - Regulační opatření §20 §21 §22 §23

HLAVA IV - KONTROLA §24

HLAVA V - PŘESTUPKY

Přestupky fyzických osob §25

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §25a

Společná ustanovení k přestupkům §26

HLAVA VI - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ §27 §27a §27b §27c §28 §29

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o působnosti Správy státních hmotných rezerv §30

ČÁST TŘETÍ §31

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o spotřebních daních §32

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o daních z příjmů §33

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o správních poplatcích §34

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o soudních poplatcích §35

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o dani silniční §36

ČÁST DEVÁTÁ - ÚČINNOST §37

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

INFORMACE

241
XXXXX
xx xxx 29. xxxxxx 2000
o hospodářských xxxxxxxxxx xxx krizové xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx

Xxxxxxxxx se usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

ZÁKON O XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXX STAVY

HLAVA X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hospodářských xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx,1) xxxxxxx xxxx,2) xxxx xxxxxxxx xxxxx3) x xxxxxxx xxxx4) (xxxx xxx "krizové xxxxx") a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavů.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, České xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx obce x rozšířenou působností (xxxx jen "xxxxxxx xxxx") x

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxx práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x přijetí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx.

§2

Vymezení xxxxx

(1) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro krizové xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx stavech xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výrobků, xxxxx x služeb, xxx xxx nelze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavů, (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba x trvalým xxxxxxx xxxx právnická xxxxx xx sídlem xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, která xx jako předmět xxx činnosti xxxx xxxxxxxxx zapsanou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx schopna xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx plánu zpracovaná xxxxxxxx úřadem x xxxxxxx nouzového xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx ústřední xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx mobilizační xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx sil x xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx část xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x systému hospodářské xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx opatření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx samostatná xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx5) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx podporu xxxxxxxxxxx sil x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx vyhlášení xxxxx xxxxxxxx státu x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,7)

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx schopností uchování xxxxxxxxxxxxxxxx výrobně technologických xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) infrastrukturou k xxxxxxxx a přijetí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "infrastruktura")

1. stavby xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx má xxxxxxxxxxx hospodařit xxxxxxx xxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx hospodářských xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx jsou xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podnikajících fyzických xxxx,

3. xxxxxxxxx zabezpečení xxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx,

4. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1,

5. xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxx 1.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxx xx podílí xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dodávky xx smyslu xxxxxx xxxxxx.

§3

(1) Xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxxxx základních xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bez xxxxx xxxx xx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx životní xxxxxxx"),

x) xxx podporu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil, ozbrojených xxxxxxxxxxxxxx sborů, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx služeb x zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx podporu xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx stavy xxxxxxxxxx xxxxxxx úřady.

§4

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) systém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx hospodářské xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,8)

x) výstavbu x xxxxxx infrastruktury,

e) xxxxxxxxx opatření.

XXXXX XX

XXXXXXXXX ORGÁNŮ X XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXX

§5

Xxxxx

Xxxxx x systému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx použití xxxxxxxx hmotných rezerv,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření,

c) xxxxxxx xxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x systému hospodářských xxxxxxxx pro krizové xxxxx v okruhu xxx xxxxxxxxxx9)

x) vypracovává xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx stavy xxxx součásti koncepce xxxxxxx svěřeného xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) uplatňuje xxxxxxxxx xx vytvoření xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx u Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx mobilizace x poskytuje potřebné xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx těmto xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx přípravu xxxxxxxx umožňující xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření,

f) xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx státních xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx úřad x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxx zajistit x xxxxx xxxxx správního xxxxxx,

x) xxxxx význam xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, nebo

c) xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxxx x xxxxxx jeho xxxxxxxxxx.

§7

Xxxxxx xxxxx

(1) Hejtman xxxxx (dále jen "xxxxxxx") xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x systému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx stavy; xxxxxxx xxxxxx xxxxx se xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx tímto xxxxxx xxxxxxx

x) řídí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x provedení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx krizové xxxxx,

x) zajišťuje xxxxxxxxx xxxxx pro humanitární xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21.

(2) Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx hospodářských xxxxxxxx xxx krizové stavy

a) xxxxxxxxxx plán xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, jejichž xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dodávku x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obyvatel xxxxx,

x) xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx regulačních xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx Magistrát xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

§8

Orgány obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Starosta xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obvodu obce x rozšířenou xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx; ostatní xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx připravenosti podílejí.

(2) Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx působností x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx plán xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřadem,

c) zajišťuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx přijetí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností x xxxxxxx hospodářských xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx městské xxxxx stanovené Statutem xxxxxxxx města Prahy.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx části xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx má x systému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro krizové xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x rozšířenou působností.

§9

§9 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 320/2002 Sb.

XXXXX III

SYSTÉM XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX PRO XXXXXXX XXXXX

Xxx 1

Xxxxxx nouzového xxxxxxxxxxxx

§10

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx pro

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) podporu činnosti xxxxxxxxxxx sborů, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx republiky,

c) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy

probíhaly xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx mimo xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx dodávku xxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxx xxxxxxxx obvodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx požadavek xx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx10) xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, (dále xxx "věcně příslušný xxxxxxxx správní xxxx").

(4) Xxxxx xxxxx příslušný xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zajistit xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx své xxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rezerv x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zásob xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§11

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Správa xxxxxxxx xxxxxxxx rezerv x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx24).

(2) X xxxxxxx pohotovostních xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx jehož xxxxxxxxx xxxx pohotovostní xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx x xxxxx rozhodnutím Xxxxxx státních hmotných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, kterým xxxx být správní xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 písm. b). Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo právnické xxxxx nebo jiné xxxxxxxxxxx složce státu.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zásoby, xxxx xxxxx, xxxxx xxxx spotřebovány, je xxxxxxxx xxxxxxx vrátit xx 60 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx poskytnuté xxxxxxxxxxxx zásoby pouze xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se Správou xxxxxxxx xxxxxxxx rezerv. Xxxxx smlouvy xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložené příjemcem xx 60 xxx xx xxxxxxx krizového xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx nepředloží, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zásob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx hmotných xxxxxx xxxxxxxxxxx hospodařit11). X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pohotovostních xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxx.

§12

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Zásoby xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nouzového xxxxxxxxxxxx xxxxx §10. Xxxx vytvářeny Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rezerv.

(2) X xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx hejtmana xxxx starosty xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx zásob xxx xxxxxxxxxxx pomoc fyzickým xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx zásadami xxxx nakládání x xxxxxxxxx složkami xxxxxxxx xxxxxxxx rezerv, nestanoví-li xxxxx xxxxx.

Xxx 2

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§13

Xxxxxxxxxxx dodávka

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx ozbrojených xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx12) xxxxxxx pravomoc x xxxxxx řízení, (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx") plán xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dodávky x xxxxx xxxxxxxxx uzavře x xxxxxxxxxxx mobilizační xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx o uzavření xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dodávky je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx požadavkem na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xx xxxxxxxx úhradu xxxxxxxx mobilizační dodávky, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx výrobních xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx, změnu xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx oznámí xxxxxxx strany xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správnímu xxxxx x Správě xxxxxxxx xxxxxxxx rezerv.

§14

Xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx přednostně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx okolnostech, které xx mohly xxxxxxxxxx xxxxxx mobilizační xxxxxxx xxxxxxx xxxx znemožnit.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dodávky xx xxxxxxx nahradit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dodávky xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx vznikla x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx jiné smlouvy. Xxxxxxx xx objednatel xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dodavateli xxxxxxxxxxx xxxxxxx i xxxx x prodlení, poplatek x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

§15

Plán xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx hospodářské xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dodávky, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správnímu xxxxx, Správě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx příslušnému krajskému xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx aktualizovat

a) x době, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx stavů, xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) x době xx xxxxxxxxx krizových xxxxx xxxxxxxxxx.

§16

Xxxxxxx hospodářské mobilizace

(1) Xxxxxxxxx mobilizační xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hospodářské xxxxxxxxxx. X odůvodněných případech xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ústředního xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx xxxxx x válečný xxxx. Xxx xxxxxxxxx subjektu xxxxxxxxxxx mobilizace xx xxxxxx, xxx mu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx plnit xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dodávku x požadovaných xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx splní xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.13)

(2) Xxxxxxx hospodářské xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx hmotných xxxxxx. Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx hospodářské xxxxxxxxxx xx možné xxxxxxxx rovněž x xxxxxxx, xx účastník xxxxxx ani xx xxxxxxxxx xxxxx nepředložil xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu.

(3) Xxxxxxxx hospodářské xxxxxxxxxx xxxx Správa státních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x jmenování, kterým xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Osvědčení xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx jeho xxxxxxx povinen xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxxx, xx rozhodnutí xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o odvolání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxx právnické xxxxx nebo po xxxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx povinen xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx:

x) smlouva podle §13 xxxx. 2 xxxxxxx účinnosti,

b) xx xxxxxx rozhodnutí insolvenčního xxxxx x úpadku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx návrh xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dodávky xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx nákladů insolvenčního xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx zemřela.

(5) Správa xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx subjektům xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 nejpozději do 1. xxxxx 2002.

(6) Xxxxx xxxxxxxxx ústřední xxxxxxx xxxx, který xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx, má xx xxxx, xx xxxxxx xxxx jmenování subjektu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§17

Postavení subjektu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx hospodářské xxxxxxxxxx xx osvobozen od xxxxxxxxxx poskytnout věcné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem15) a xx xxxxxxxx x xxxxxxx x plánem xxxxxxxx hospodářské xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádné xxxxxx.16) Xxxxxxx hospodářské xxxxxxxxxx uplatní v xxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavů x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sil x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

§18

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx.17)

Díl 4

Xxxxxxxxxxxxxx

§19

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z krizových xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx být xxxxxxx z rozpočtové xxxxxxxx Správy státních xxxxxxxx rezerv, xxxxxxx xxxxxxxx správní úřad x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zajišťuje xxxxxxx xxxx, xxxxx x nim xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx 5

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

§20

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx slouží xx xxxxxxx spotřeby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo k xxxxxxxxx spotřeby x xxxxxxx x xxxxxxx x krizovými plány x případech, xxx xxxxxxx xxxxxxx nabývá xxxxxxxx rozsahu, že xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dostatečně xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxx x případě, xx xxxxxx s xxxx xxxxxxxxx nelze xxxxxxxxx xxxxx. Mohou xxx xxxxxxxx jen xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx stavů.

(3) Xxxxx xx vyhlášený xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx navazuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx x vyhlášení xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx x ponechání xxxxxxxxx xxxxx nařízených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§21

(1) Xx stavu xxxxxxxxx xxxx hejtman xxxx xxxxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx x xxxxx, pro xxxxx byl xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, uložit xxxxxxxxx osobě nebo xxxxxxxxxxx fyzické osobě, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx obvodu, povinnost

a) xxxxxxx výrobky, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxx toto xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx na xxxxxx místo.

(2) Za xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zboží x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx

1. xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx množství xxxxx prodávané xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx spotřebiteli xxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx budou vybrané xxxxxxx xxxxx dodávány xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx dopravy.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxxxx opatřeními xxxxx §3 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx některého xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 2 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 jinak xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x příslušným xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem x xxxxxxx jejich xxxxxx nedohodne jinak. X xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Xx nouzového xxxxx, xx stavu xxxxxxxx státu x xx válečného stavu xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností v xxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, nařídit xxxxxxxx xxxxxxx v odstavcích 1 x 2, xxxxx xxx taková xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§22

(1) Xx nouzového xxxxx xxxx vláda xxxxxxxxx

x) uložit xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx termínu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx objem xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxx prostředcích, xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xx provozní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sil,

b) přijmout xxxxxxxx, která xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x kótovanými xxxxxxx xxxxxx,

x) přijmout xxxxxxxx, která xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxx dopravy, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx vodní cestě x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, údržby x xxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) rozšířit, xxxxxx xxxx zakázat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxx distribuci xxxxx xxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx změnit xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §21 xxxx. 1 x 2.

§23

(1) Xx xxxxx xxxxxxxx státu x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx, xxxxxxx či xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx na stavbách, xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx prací xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx omezit xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x peněžními xxxxxxxxxx xx xxxxxx u xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x válečného xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §21 xxxx. 1 x 2 a x §22 xxxx. 1.

(3) Xx stavu xxxxxxxx xxxxx a válečného xxxxx xxxx guvernér Xxxxx xxxxxxx banky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx

x) rozhodnout x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx18),

x) stanovit kurs xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxx zakázat xxxxxxxxxxxxx x hotovostní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx finančních xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou,

e) omezit xxxx zakázat xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Českou xxxxxxx bankou,

f) xxxxxx xxxx zakázat xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx25) a čerpání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) omezit xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx produktů,

h) xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx koruny.

XXXXX XX

XXXXXXXX

§24

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxx xxxxxxxxxx přípravu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx x xx vyhlášení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Správa xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx správní úřady, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx mobilizace x xxxxxxxxxx mobilizačních x xxxxxxxxxx xxxxxxx x celém rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx finančních prostředků xxxxxxxxxxx x její xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x podnikajícím fyzickým xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxx xxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXXX

§25

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 1, §23 xxxx. 3 písm. x) xxxx §23 odst. 3 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxx některou x povinností xxxxx §21 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx §22 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) do 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x),

x) xx 20&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(3) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx horní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 písm. x) xxxxxxx na xxxxxxxxxxx.

§25a

Přestupky xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) nesplní některou x xxxxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 1 xxxx §23 odst. 3,

x) xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx podle §21 odst. 1 xxxx 2 xxxx §22 xxxx. 1,

x) xxxx subjekt xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx použije xxxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx s §17,

x) x xxxxxxx x §16 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx použije x xxxx, kdy rozhodnutí x xxxxxxxx subjektu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §15.

(2) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx

x) xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx o přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. x),

x) xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx d),

d) xx 100&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(3) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. b) xx d) zvyšuje xx dvojnásobek.

§26

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx stavu ohrožení xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx §25 odst. 1 x §25a xxxx. 1 xxxx. a) x b) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností xx svém xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nařízených xxxxxxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) krajský xxxx xx svém xxxxxxxx obvodu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) Xxxxx xxxxxxx banka x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx guvernérem České xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxx působnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx vlády.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx §25a xxxx. 1 písm. x) xx x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx Správa xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx §25 x 25a nezbavuje xxxxxxxx osobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx protiprávní xxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX

§27

(1) Xxxxx, komu xxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx zajistit xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.22)

(2) X povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.23)

§27x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§27x

Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx využívají informační xxxxxxx xxx podporu xxxxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxx xxxxx. Informační xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§27x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 76/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 12.3.2012

§27c

V xxxx xxxxxxxxx xxxxx se xx xxxxxxxxxxx a ukládání xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx x ukládání xxxxxxxxxx xxxxx §16, 25, 25a xxxx 26 xxxxxx zákona.

§27c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 76/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 12.3.2012

§28

U xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx 1 xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx hospodářské xxxxxxxxxx zaniká.

§29

Správa xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx subjektu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x odvolání,

b) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx zpracování xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x postup xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dodávky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx a postup xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx mobilizační xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxx x Správy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

XXXX DRUHÁ

Změna xxxxxx x působnosti Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

§30

Xxxxx č. 97/1993 Sb., x xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 272/1996 Xx. x xxxxxx x. 189/1999 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xxxxxxxx 1 zní:

"(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rezerv (xxxx jen "Xxxxxx") xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx hmotných xxxxxx.".

2. §3 včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 1) xxx:

"§3

Xxxxxx xxxxxxxxxxx financování hospodářských xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx a financování, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx státních hmotných xxxxxx a podle xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx pořizování. Xxxxxx plní xxxxx xxxxx stanovené zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx.1) Tyto xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx.

1) Xxxxx x. 189/1999 Sb., x xxxxxxxxx zásobách xxxx, x xxxxxx stavů xxxxx nouze a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx).".

3. §4 xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 2), 2a), 2x) x 2c) xxx:

"§4

(1) X xxxxxxxx xxxxx xx státní xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pohotovostní xxxxxx x zásoby xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx rezervy xxxxx xxxxxxx základní suroviny, xxxxxxxxx, polotovary x xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx obranyschopnosti x xxxxxx státu, xxx odstraňování xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxx ochranu xxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářských xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vybrané xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.2)

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx tvoří vybrané xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx nezbytných xxxxxxx2x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavů,2b) x xxxxxxx nouzového hospodářství,2c) xxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Zásoby xxx xxxxxxxxxxx pomoc xxxxx vybrané základní xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx poskytnutí fyzické xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2) §2 odst. 1 xxxx. x) zákona x. 241/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx opatřeních xxx xxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.

2a) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 241/2000 Sb.

2b) §1 xxxx. 1 xxxxxx č. 241/2000 Xx.

2x) §10 xx 12 zákona x. 241/2000 Xx.".

4. X §7 odst. 1 xx xxxxx "státních xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx, x xxxxx xx Xxxxxx xxxxx hospodaření".

ČÁST TŘETÍ

§31

§31 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 237/2004 Sb.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

§32

Xx §42x xxxxxx č. 587/1992 Sb., x spotřebních daních, xx xxxxx zákona x. 199/1993 Sb., xxxxxx č. 325/1993 Xx., zákona č. 136/1994 Sb., xxxxxx x. 260/1994 Xx., xxxxxx x. 148/1995 Xx., xxxxxx x. 95/1996 Xx., xxxxxx x. 61/1997 Sb., xxxxxx x. 303/1997 Xx., xxxxxx č. 129/1999 Xx. x xxxxxx č. 22/2000 Xx., xx xxxxxx xxxx §42x, který xxxxxx nadpisu x xxxxxxxx xxx čarou x. 24x) xxx:

"§42x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx za stavu xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx státu xxxx válečného xxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx stavu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx nouzového xxxx xxxxxxxxx státního xxxxxxxx24x)

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx daně,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ozbrojeným xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sborům, xxxxxxxxxx xxxxxxx x subjektům xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výrobků za xxxx nezahrnující daň.

24a) §31 x 32 xxxxxx x. 218/2000 Xx., o rozpočtových xxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx).".

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx

§33

Xxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění zákona x. 35/1993 Sb., xxxxxx x. 96/1993 Xx., xxxxxx x. 157/1993 Sb., xxxxxx x. 196/1993 Sb., xxxxxx x. 323/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Sb., xxxxxx č. 114/1994 Xx., xxxxxx x. 259/1994 Sb., xxxxxx x. 32/1995 Xx., xxxxxx č. 87/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 149/1995 Xx., xxxxxx x. 248/1995 Xx., xxxxxx x. 316/1996 Sb., zákona x. 18/1997 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 209/1997 Xx., xxxxxx x. 210/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Xx., xxxxxx č. 111/1998 Xx., zákona x. 149/1998 Xx., xxxxxx č. 168/1998 Xx., zákona č. 333/1998 Sb., xxxxxx x. 63/1999 Xx., xxxxxx č. 129/1999 Xx., xxxxxx x. 144/1999 Sb., xxxxxx x. 170/1999 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., xxxxxx x. 3/2000 Xx., xxxxxx x. 17/2000 Sb., xxxxxx č. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 72/2000 Xx., xxxxxx x. 100/2000 Xx., xxxxxx x. 103/2000 Xx., xxxxxx x. 121/2000 Xx. x xxxxxx x. 132/2000 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §24 xxxx. 2 xx xx xxxxx písmene xx) tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx zk), xxxxx xxx:

"xx) xxxxxx xx xxxxxxx ochranu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx pokyn xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".

2. Xx §39 xx xxxxxx xxxx §39x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 36x) zní:

"§39a

Po vyhlášení xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx válečného xxxxx xxxx vláda Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx nouzového xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx36x)

x) xxxxxxx úpravy xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxx příjmy xx xxxxxxxxxx xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxxxx bezpečnostních sborů x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záchranných sborů x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) osvobodit xx xxxx x xxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxx xxxx, ozbrojené xxxxxxxxxxxx sbory x xxxxxxxxx služby.

36b) §31 x 32 xxxxxx x. 218/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxxxxxxx pravidla).".

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx poplatcích

§34

V §12 xxxxxx č. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx zákona x. 273/1994 Xx., xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako odstavec 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 6) zní:

"(2) Xx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx může vláda Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx stavu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rozsahu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx válečného xxxxxxxx xxxxxxxx6)

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a sazeb xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sbory, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx službu.

6) §31 a 32 xxxxxx x. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx).".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§35

X §16 xxxxxx č. 549/1991 Sb., x xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxx x. 36/1995 Sb., xx doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6) xxx:

"(3) Xx vyhlášení stavu xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx stavu xxxx xxxxx České republiky xx xxxx xxxxxx xxxxx ohrožení nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x nezbytném xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx válečného xxxxxxxx xxxxxxxx6)

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) osvobodit xx poplatků xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx bezpečnostní xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

6) §31 x 32 xxxxxx x. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx).".

ČÁST XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxx silniční

§36

V §17 xxxxxx č. 16/1993 Sb., x xxxx silniční, xx znění zákona x. 302/1993 Xx., xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 7x) xxx:

"(3) Xx vyhlášení stavu xxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky xx dobu xxxxxx xxxxx ohrožení nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx pro zajištění xxxxxxxxx xxxx válečného xxxxxxxx xxxxxxxx7x)

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxx částečně xxxxxxxxx od xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

7x) §31 x 32 zákona x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx).".

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX

§37

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. ledna 2001.

Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 241/2000 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2001.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

320/2002 Xx., o xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

237/2004 Xx., xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x přidané xxxxxxx xxxx některé xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 479/2003 Xx., x xxxxx x. 338/92 Xx., o xxxx x xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení ČR x XX (1.5.2004)

238/2004 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx k zákonu, xxxxxx xx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx opatření x xxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 479/2003 Xx., x xxxxx x. 338/92 Xx., x dani x nemovitostí, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx dne 1.4.2004 x vrácenému xxxxxxxxxxx republiky xxx 9.4.2004

x xxxxxxxxx xx 8.5.2004

413/2005 Xx., o xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx způsobilosti

s xxxxxxxxx xx 1.1.2006

444/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 531/90 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

296/2007 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x způsobech jeho xxxxxx (insolvenční xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

281/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

153/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x elektronických xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2010

76/2012 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 241/2000 Xx., x hospodářských xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx a o xxxxx některých souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 12.3.2012

183/2017 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x odpovědnosti xx přestupky a xxxxxx x nich x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) §3 xxxxxx č. 240/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx).
2) Čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky.
3) Čl. 7 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Sb.
4) Čl. 43 xxxxxxxxx xxxxxx č. 1/1993 Xx., Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
5) §29 xxxxxx x. 240/2000 Xx.
6) §21 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 240/2000 Sb.
7) §2 xxxx. 2 obchodního xxxxxxxx.
8) §4 x 5 xxxxxx x. 97/1993 Xx., x působnosti Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Xxxxx č. 2/1969 Sb., x zřízení xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx orgánů státní xxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Xxxxxxxxx xxxxx č. 2/1969 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 89/1995 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 356/1999 Sb., xxxxx č. 359/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxxx a katastrálních xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 61/1988 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx správě, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 97/1993 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 18/1997 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx jaderné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) §7 xxxx. 1 xxxxxx x. 97/1993 Sb.
12) Xxxxxxxxx §11 odst. 3, §16 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 2/1969 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx, §3 zákona x. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
13) Xxxxx č. 412/2005 Sb., o ochraně xxxxxxxxxxx informací x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
14) Zákon č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (správní řád), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) §19 xxxxxx x. 222/1999 Xx., x zajišťování xxxxxx České xxxxxxxxx.
16) §49 xxxxxx x. 218/1999 Xx., o rozsahu xxxxxx povinnosti a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (branný zákon).
17) §4 xx 6 zákona x. 97/1993 Sb.
18) §5 xxxx. 1 zákona x. 6/1993 Xx., x České xxxxxxx xxxxx.
19) Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) Zákon č. 552/1991 Sb., x státní xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
21) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě xxxx a poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxxxxxxx xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx údajů x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů.
23) Xxxxx č. 148/1998 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) Xxxxx č. 97/1993 Sb.
25) §1 xxxx. x) xxxxxx x. 219/1995 Xx., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.