Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů
241/2000 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ZÁKON O HOSPODÁŘSKÝCH OPATŘENÍCH PRO KRIZOVÉ STAVY

HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2 §3 §4

HLAVA II - PŮSOBNOST ORGÁNŮ V SYSTÉMU HOSPODÁŘSKÝCH OPATŘENÍ PRO KRIZOVÉ STAVY

Vláda §5

Ústřední správní úřad §6

Orgány kraje §7

Orgány obce s rozšířenou působností §8 §9

HLAVA III - SYSTÉM HOSPODÁŘSKÝCH OPATŘENÍ PRO KRIZOVÉ STAVY

Díl 1 - Systém nouzového hospodářství §10

Pohotovostní zásoby §11

Zásoby pro humanitární pomoc §12

Díl 2 - Systém hospodářské mobilizace

Mobilizační dodávka §13

Postup po vyhlášení krizového stavu §14

Plán opatření hospodářské mobilizace §15

Subjekt hospodářské mobilizace §16

Postavení subjektu hospodářské mobilizace §17

Díl 3 - Státní hmotné rezervy §18

Díl 4 - Infrastruktura §19

Díl 5 - Regulační opatření §20 §21 §22 §23

HLAVA IV - KONTROLA §24

HLAVA V - PŘESTUPKY

Přestupky fyzických osob §25

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §25a

Společná ustanovení k přestupkům §26

HLAVA VI - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ §27 §27a §27b §27c §28 §29

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o působnosti Správy státních hmotných rezerv §30

ČÁST TŘETÍ §31

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o spotřebních daních §32

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o daních z příjmů §33

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o správních poplatcích §34

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o soudních poplatcích §35

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o dani silniční §36

ČÁST DEVÁTÁ - ÚČINNOST §37

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 323/2024 Sb. - Čl. IV

INFORMACE

241
XXXXX
xx xxx 29. xxxxxx 2000
o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

XXXXX X XXXXXXXXXXXXX OPATŘENÍCH XXX XXXXXXX STAVY

HLAVA X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx přípravu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx,1) xxxxxxx stav,2) xxxx ohrožení xxxxx3) x xxxxxxx xxxx4) (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx") x přijetí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxxx krizových xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, České xxxxxxx xxxxx, krajských úřadů, xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností (xxxx jen "xxxxxxx xxxx") a

c) orgánů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků

při xxxxxxxx x přijetí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx stavy. Xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x přijetí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Pro xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx

x) hospodářským xxxxxxxxx xxx krizové xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx správním úřadem x xxxxxxxxx stavech xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výrobků, xxxxx x xxxxxx, bez xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx"),

x) dodavatelem nezbytné xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxx x zahraničí xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx předmět xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx nezbytných xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx plánu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nouzového xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx hospodářské xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx,

x) plánem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx část xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx krizové xxxxxxxxxxxxx5) xxxxxxxxxx dodavatelem xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytná xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx sil x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx po vyhlášení xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx stavu,

h) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,7)

x) uchováním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dodávky nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx mobilizační xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx výrobu xxxxxxxxxxxxx,

x) infrastrukturou k xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxx")

1. xxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, x nimž má xxxxxxxxxxx hospodařit správní xxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx hospodářských xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx břemeno x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle bodu 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sítí,

4. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1,

5. pozemní xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x letiště xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx bodu 1.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx nezbytné xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§3

(1) Xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx určena

a) x uspokojení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stavů xxx xxxxx xxxx xx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil, ozbrojených xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx hospodářských xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx správní xxxxx.

§4

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx stavy xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx hospodářské xxxxxxxxxx,

x) použití státních xxxxxxxx xxxxxx,8)

x) xxxxxxxx x údržbu infrastruktury,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXX ORGÁNŮ X XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXX

§5

Xxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxxx hospodářských xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o

a) xxxxxxxxxx xxxxxxx státních hmotných xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hospodářské xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx hmotných xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxx"). Xxxx xxxxxxxxxx x vládě xxxxxx xx 2 xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Správa xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předloží xxxxx návrh xxxxxxxxxxx Xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx ve xxxx xxxxx, xxxxx pro xx existují xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx lze xxxxxx xxxxxxx uvedeného v §29 xxxx. x) xxxxxx x. 134/2016 Xx., x zadávání xxxxxxxxx zakázek, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxx-xx současně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx písmenu xxxxxxx.

§6

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx krizové xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx9)

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx a aktualizuje xxxx nezbytných xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx Plánu,

c) uplatňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx hmotných xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x právnických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx systému hospodářské xxxxxxxxxx a poskytuje xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx opatřeních xxx xxxxxxx stavy xxxxx xxxxxx,

x) odpovídá xx xxxxxxxx činností xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx regulačních xxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníků xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx zajišťuje Správa xxxxxxxx hmotných rezerv.

(2) Xxxxxxxx správní xxxx x xxxxxx své xxxxxxxxxx zajišťuje nezbytnou xxxxxxx,

x) kterou xxxxxxx xxxx nemůže xxxxxxxx x xxxxx svého xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx správní xxxxx xxxxx, nebo

c) xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, ozbrojených xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx xxxxxxxxx x okruhu xxxx působnosti.

§7

Xxxxxx kraje

(1) Xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxxxxxxx připravenost xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx; ostatní xxxxxx kraje xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx tímto xxxxxx hejtman

a) xxxx x kontroluje xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx krizové xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx regulační xxxxxxxx xxxxx §21.

(2) Xxxxxxx úřad v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx stavy

a) xxxxxxxxxx xxxx nezbytných xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx plánů xxxxxxxxxx xxxxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) zabezpečuje xxxxxxxxx dodávku x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obyvatel kraje,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx regulačních opatření.

(3) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx krizové xxxxx Magistrát xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

§8

Orgány obce s xxxxxxxxxx působností

(1) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obvodu xxxx x xxxxxxxxxx působností x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx; ostatní xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxx připravenosti xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx krizové xxxxx

x) zpracovává xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřadem,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření.

(3) Xx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x systému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx.

(4) Xxxxxxxx městské xxxxx xxxxxxxxx Statutem xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx x systému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx krizové xxxxx xxxxxx pravomoci xxxx xxxxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx.

§9

§9 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 320/2002 Sb.

XXXXX XXX

XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXX

Xxx 1

Systém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§10

(1) Xxxxxx nouzového xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx sborů, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Policie Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Nezbytnou xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který x xx rozhodl.

(3) Pokud xxxxxxx úřad ve xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dodavatele xxxxxxxx xxxxxxx, uplatní požadavek xx její zajištění x toho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kterému xxxxxxxx právní xxxxxxx10) xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, (xxxx xxx "věcně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx").

(4) Xxxxx věcně xxxxxxxxx xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zajistit xxxxxxxxx dodávku x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxx státních xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pohotovostních zásob xxxx x uhrazení xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§11

Pohotovostní xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Správa xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rezerv24).

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zásob xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxxx jehož xxxxxxxxx xxxx pohotovostní xxxxxx xxxxxxxxx. V souladu x xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx státních xxxxxxxx xxxxxx poskytne xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, kterým xxxx xxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxx samosprávy nebo xxxx xx xxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 písm. x). Xxxxxxxx je oprávněn xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxxx složce xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx pohotovostní xxxxxx, xxxx xxxxx, které xxxx spotřebovány, xx xxxxxxxx povinen xxxxxx xx 60 dnů xx zrušení xxxxxxxxx xxxxx. Xx této xxxxx xx příjemce xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pouze xx xxxxxxx smlouvy xxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložené příjemcem xx 60 dnů xx zrušení xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x uvedené xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx11). X případě nevrácení xxxxxxxxxxxx pohotovostních xxxxx xx postupuje podle xxxxxxxx předpisů upravujících xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx.

§12

Xxxxxx xxx humanitární xxxxx

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx pomoc jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §10. Xxxx xxxxxxxxx Správou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x systému xxxxxxxx xxxxxxxx rezerv.

(2) X xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Správy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx fyzickým xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zajišťuje xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nakládání x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx.

Díl 2

Systém xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§13

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx ozbrojených xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ústřední xxxxxxx úřad, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx12) xxxxxxx pravomoc k xxxxxx xxxxxx, (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx") xxxx hospodářské xxxxxxxxxx. Xxxx hospodářské xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx zpracování Xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx mobilizační xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dodávky xx xxxxxxxxx smlouva o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx mobilizační xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx zajištění prokazatelně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx výdaje xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx hmotných rezerv.

(4) Xxxxx uzavření, xxxxx xxxx xxxxxxx smlouvy x mobilizační dodávce xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx příslušnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx hmotných xxxxxx.

§14

Xxxxxx po vyhlášení xxxxxxxxx xxxxx

(1) Dodavatel xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx přednostně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx objednatele xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx mobilizační xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx dodávky, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx dodavatel xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xx škoda vznikla x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx důvod xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxx mobilizační xxxxxxx x xxxx x prodlení, xxxxxxxx x prodlení x xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx.

§15

Xxxx opatření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx mobilizační xxxxxxx xx xxxxxxx zpracovat xxxx opatření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rezerv a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Předané xxxxx xx povinen xxxxxxxxxxxx

x) x xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 30 xxx ode dne, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) v xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§16

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být jmenován xxxxxxxxx hospodářské xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx případech xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx může být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mobilizace xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx státu x válečný stav. Xxx jmenování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx mu xxxx ekonomická xxxxxxx x technické předpoklady xxxxxx plnit xxxxxxxxxxx xxxx nezbytnou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx termínech x kvalitě x xxx splní xxxxxxxxx xxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu.13)

(2) Xxxxxxx hospodářské xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx státních xxxxxxxx xxxxxx. Řízení o xxxxxxxxx subjektu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx nepředložil xxxxxxxx xxxxxx xxxx x průběhu řízení xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Správa xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x jmenování, kterým xx prokazuje xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Osvědčení xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx jeho xxxxxxx povinen xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx hmotných xxxxxx xxxxxxxxxx do 30 xxx xxxx, xx rozhodnutí xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx mobilizace xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxx zrušení xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx podnikající fyzické xxxxx xx likvidátor, xxxxxx nástupce xxxx xxxxx povinen vrátit xxxxxxxxx xx stejné xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx hospodářské xxxxxxxxxx jsou tyto xxxxxxxxxxx:

x) smlouva xxxxx §13 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx rozhodnutí insolvenčního xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx návrh xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx mobilizační xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) právnická xxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Správa xxxxxxxx hmotných xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nejpozději xx 1. xxxxx 2002.

(6) Xxxxx příslušný ústřední xxxxxxx xxxx, který xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx, má xx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx objednatele xxxxxxxxxxx dodávky.

§17

Xxxxxxxxx subjektu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx mobilizace xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx stanovené zvláštním xxxxxxx předpisem15) x xx xxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx mobilizace xxxxxxxxx pro xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádné xxxxxx.16) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uplatní x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavů u xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx pracovních xxx x xxxxxxx prostředků xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

§18

Xxxxxxxxxx státních xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.17)

Xxx 4

Xxxxxxxxxxxxxx

§19

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Požadavky na xxxxxxxx nových xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxx má xxx xxxxxxx x rozpočtové xxxxxxxx Správy státních xxxxxxxx rezerv, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zajišťuje xxxxxxx úřad, xxxxx x nim xx xxxxxxxxxxx hospodařit.

Xxx 5

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

§20

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx slouží xx snížení spotřeby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx spotřeby a xxxxxxx x souladu x krizovými plány x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxx situace nabývá xxxxxxxx rozsahu, že xxxxx xxxxxxxxxx nástroje xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dostatečně xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxx v případě, xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx nelze xxxxxxxxx xxxxx. Mohou xxx nařízena xxx xx nezbytně xxxxxx xxxx. K xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx při zrušení xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, může xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx některých xxxxx xxxxxxxxxx regulačních xxxxxxxx x platnosti.

§21

(1) Za xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx starosta obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxx xxxxx byl vyhlášen xxxx nebezpečí, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx organizační xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx obvodu, povinnost

a) xxxxxxx xxxxxxx, práce xxxx služby, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx podnikání, x to x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx svých prostorách xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstranění xxxx xxxxxxxx nebo toto xxxxxxxxxx strpět,

c) přemístit xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakož x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx povahy x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

(2) Za xxxxx xxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx síti x xxxxxxxx

1. způsob, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx spotřebiteli,

2. xxxxxxxxx množství zboží, xxxxx lze spotřebiteli xxxxxx,

3. xxxxx spotřebitelů, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) regulační xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxx řízení a xxxxxxxxxx dopravy.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 včetně xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 jinak xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx správním xxxxxx x způsobu xxxxxx xxxxxx nedohodne xxxxx. X způsobu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rovněž xxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx, za xxxxx xxxxxxxx státu x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností v xxxxx, xxx xxxxx xxx vyhlášen xxxxxxx xxxx, xxxxxxx opatření xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2, xxxxx xxx taková xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§22

(1) Za nouzového xxxxx může xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx právnickým x podnikajícím xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx stanovených xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx prostředcích, xxxxxxxx xxxxx o výrobní xx provozní kapacitě x xxxxxxxxxxxxxx zdrojích xxxxxxxxxx xxx,

x) přijmout xxxxxxxx, která xxxxx xxxxxx xxxx zakázat xxxxxxxxxxx s kótovanými xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxx dopravy, drážní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx civilními xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx vodní xxxxx x xxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxx ochrany, xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dráze,

d) xxxxxxxx xxxx omezit xxxxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxx a stanovit xxxxxxxx, xx xxxxx xxx změnit xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx může xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §21 odst. 1 x 2.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, zdravotnických xxxxxxxxxx nebo diagnostických xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx; xxx není xxxxxxx oprávnění Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vydat opatření xxxxxx povahy týkající xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a vyvěšuje xx xx xxxx xxxxxxx 15 dnů. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zašle xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx léčiv, xxxxx jej xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxx xxxxxx desce na xxxx nejméně 15 xxx. Toto opatření xxxxxx povahy x xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx opatří Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxx důvody xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle odstavce 3, xxxx o xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společně x podklady, xxxxx xxx k xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx důvody xxx xxxxxx opatření obecné xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zruší xxxx xxxxx; xxxxxxxx 4 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§23

(1) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx stavu může xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx, xxxxxxx xx přikázat xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx druhů zboží,

b) xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxx xxxxxxxxx, omezit x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) na xxxxx guvernéra Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Za xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx stavu xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §21 xxxx. 1 a 2 x x §22 xxxx. 1.

(3) Xx stavu xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xxxxxxxxxxx vyhlášeným xxxxxx xxxxxxx xx Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx18),

x) stanovit kurs xxxxx koruny vůči xxxxx xxxxx,

x) omezit xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx převody xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) přerušit xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) omezit xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx,

x) omezit xxxx xxxxxxx nákup x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx25) a xxxxxxx xxxxxxxxxx x devizových xxxx, xxxxxx nabídkovou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) omezit nebo xxxxxxx osobám xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx české koruny.

(4) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x válečného xxxxx může Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vydat xxxxxxxx xxxxxx povahy podle §22 odst. 3.

XXXXX XX

XXXXXXXX

§24

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxx xxxxx a xx vyhlášení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Správa xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx mobilizace x dodavatele mobilizačních x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hospodářských xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x prověřuje xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx kapitoly právnickým x podnikajícím xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx hospodářských xxxxxxxx xxx xxxxxxx stavy.

XXXXX X

XXXXXXXXX

§25

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 1, §23 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx §23 xxxx. 3 písm. x), xxxx

x) xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx podle §21 xxxx. 2 xxxx. b) nebo §22 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx

x) xx 100 000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. a),

b) xx 20&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x).

(3) Za xxxxx ohrožení xxxxx xxxx válečného xxxxx xx xxxxx hranice xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxx na xxxxxxxxxxx.

§25a

Přestupky právnických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §23 odst. 1, 3 nebo 4,

b) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 nebo 2 nebo §22 xxxx. 1 xxxx 3,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x jmenování x xxxxxxx x §17,

x) x xxxxxxx x §16 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxxxx x jmenování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x době, xxx xxxxxxxxxx o odvolání xxxxxxxx hospodářské mobilizace xxxxxx právní xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §15.

(2) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x),

x) xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x),

x) xx 100&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. x).

(3) Za xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx hranice xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x) až x) xxxxxxx na xxxxxxxxxxx.

§26

Společná xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxx xxxx xx nezapočítává xxxx stavu xxxxxxxx xxxxx xxxx válečného xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 x §25a odst. 1 písm. a) x b) x xxxxxx xxxxxx projednává

a) xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností,

b) xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx regulačních opatření xxxxxxxxxx hejtmanem,

c) Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx guvernérem České xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §22 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx §25a xxxx. 1 xxxx. c) xx x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx hmotných xxxxxx.

(4) Xxxxxxx pokuty xxxxx §25 x 25a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx odstranit xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem xxxxxxxxxxx xxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ

§27

(1) Xxxxx, komu xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx zneužitím.22)

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx chráněné zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx.23)

§27x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností podle xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx.

§27x

Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x přijetí xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx využívají informační xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření pro xxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx zákona.

§27b xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 76/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 12.3.2012

§27c

V xxxx xxxxxxxxx xxxxx se xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx správní xxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; to xxxxxxx, jde-li o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §16, 25, 25a xxxx 26 xxxxxx zákona x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3 xxxxxx zákona.

§28

U subjektů hospodářské xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx do 1 xxxx od xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxx xxxxxx, jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx hospodářské xxxxxxxxxx xxxxxx.

§29

Správa xxxxxxxx hmotných xxxxxx xxxxxxx vyhláškou

a) xxxxxxxx výběru xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx při xxxx xxxxxxxxx x odvolání,

b) xxxxx xxxxxxxxx údajů, xxxxx objednatel x xxxxxxxxx mobilizační xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) obsah x xxxxxx zpracování xxxxx xxxxxxxx hospodářské xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dodávky xxx uplatnění xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx finanční zabezpečení,

e) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x Správy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x působnosti Xxxxxx xxxxxxxx hmotných rezerv

§30

Zákon č. 97/1993 Sb., x xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 272/1996 Xx. a xxxxxx x. 189/1999 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xxxxxxxx 1 zní:

"(1) Xxxxxx xxxxxxxx hmotných rezerv (xxxx jen "Xxxxxx") xx ústředním orgánem xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.".

2. §3 včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 1) xxx:

"§3

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x podle xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx předpisem.1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s ostatními xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

1) Zákon č. 189/1999 Xx., x xxxxxxxxx zásobách ropy, x xxxxxx xxxxx xxxxx nouze x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx zásobách xxxx).".

3. §4 včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 2), 2a), 2x) a 2x) xxx:

"§4

(1) X xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx hmotné rezervy, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx rezervy xxxxx xxxxxxx základní suroviny, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx. Jsou xxxxxx xxx xxxxxxxxx obranyschopnosti x obrany xxxxx, xxx odstraňování následků xxxxxxxxx situací a xxx ochranu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Mobilizační xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, materiály, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx a xxxx majetkové xxxxxxx xxxxxx xxx zajišťování xxxxxxxxxxxxx dodávek.2)

(4) Pohotovostní xxxxxx xxxxx vybrané xxxxxxxx materiály x xxxxxxx, určené k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dodávek2a) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavů,2b) x xxxxxxx nouzového xxxxxxxxxxxx,2x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobem.

(5) Xxxxxx xxx humanitární xxxxx xxxxx vybrané základní xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx materiálně xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx plánů.

2) §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 241/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.

2a) §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 241/2000 Sb.

2b) §1 xxxx. 1 xxxxxx č. 241/2000 Xx.

2x) §10 až 12 zákona x. 241/2000 Xx.".

4. V §7 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx rezerv x xxxxxx určených xxx xxxxxx xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx, x xxxxx má Xxxxxx xxxxx hospodaření".

XXXX XXXXX

§31

§31 (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 237/2004 Sb.

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx daních

§32

Za §42x xxxxxx č. 587/1992 Sb., x spotřebních xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 199/1993 Sb., xxxxxx č. 325/1993 Xx., zákona x. 136/1994 Xx., xxxxxx x. 260/1994 Xx., xxxxxx č. 148/1995 Xx., xxxxxx x. 95/1996 Sb., zákona x. 61/1997 Xx., xxxxxx x. 303/1997 Xx., zákona č. 129/1999 Xx. a xxxxxx x. 22/2000 Xx., xx vkládá xxxx §42x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 24a) xxx:

"§42x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx stavu xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

Xx vyhlášení xxxxx ohrožení státu xxxx xxxxxxxxx stavu xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stavu xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx rozsahu xxx xxxxxxxxx nouzového xxxx xxxxxxxxx státního rozpočtu24a)

a) xxxxxxx xxxxxx platných xxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ozbrojeným xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, havarijním xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mobilizace nákup xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxx nezahrnující xxx.

24x) §31 x 32 xxxxxx č. 218/2000 Xx., o rozpočtových xxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla).".

ČÁST XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx

§33

Xxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 96/1993 Xx., xxxxxx x. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 196/1993 Xx., xxxxxx č. 323/1993 Xx., zákona x. 42/1994 Sb., zákona x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 114/1994 Xx., zákona x. 259/1994 Sb., zákona x. 32/1995 Xx., xxxxxx x. 87/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 149/1995 Xx., xxxxxx č. 248/1995 Xx., xxxxxx x. 316/1996 Xx., xxxxxx x. 18/1997 Xx., xxxxxx č. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 209/1997 Sb., zákona x. 210/1997 Sb., xxxxxx č. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 111/1998 Xx., xxxxxx x. 149/1998 Xx., xxxxxx x. 168/1998 Xx., xxxxxx č. 333/1998 Xx., zákona x. 63/1999 Xx., xxxxxx č. 129/1999 Xx., zákona č. 144/1999 Xx., zákona x. 170/1999 Xx., xxxxxx č. 225/1999 Xx., xxxxxx č. 3/2000 Sb., xxxxxx x. 17/2000 Xx., xxxxxx č. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 72/2000 Sb., zákona x. 100/2000 Xx., xxxxxx x. 103/2000 Xx., zákona č. 121/2000 Sb. x xxxxxx x. 132/2000 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §24 xxxx. 2 xx xx konci písmene xx) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx zk), xxxxx xxx:

"xx) výdaje xx civilní xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení.".

2. Xx §39 xx xxxxxx xxxx §39x, xxxxx včetně poznámky xxx xxxxx č. 36x) zní:

"§39a

Po xxxxxxxxx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx vláda Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx válečného stavu xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx rozsahu pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx36x)

x) xxxxxxx úpravy xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx od xxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxx sil x xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záchranných xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx síly, ozbrojené xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx.

36x) §31 x 32 zákona x. 218/2000 Sb., x rozpočtových pravidlech x x změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx).".

XXXX ŠESTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§34

X §12 xxxxxx č. 368/1992 Sb., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 273/1994 Xx., xx xxxxxxxxx text xxxxxxxx jako odstavec 1 x xxxxxxxx xx odstavec 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 6) zní:

"(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx vláda Xxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx stavu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx svým xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx zajištění nouzového xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6)

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx ozbrojené síly, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx sbory x havarijní xxxxxx.

6) §31 a 32 xxxxxx x. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová pravidla).".

XXXX SEDMÁ

Změna zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§35

X §16 xxxxxx č. 549/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 36/1995 Xx., xx xxxxxxxx odstavec 3, který včetně xxxxxxxx pod čarou x. 6) zní:

"(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx státu nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx České republiky xx xxxx xxxxxx xxxxx ohrožení nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu6)

a) provést xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx ozbrojené xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x havarijní xxxxxx.

6) §31 x 32 xxxxxx x. 218/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (rozpočtová xxxxxxxx).".

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x dani silniční

§36

V §17 xxxxxx č. 16/1993 Sb., x xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 302/1993 Xx., xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, který xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 7a) xxx:

"(3) Xx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx stavu xxxx xxxxx České republiky xx xxxx trvání xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stavu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7x)

x) xxxxxxx xxxxxx sazeb daně,

b) xxxxx xxxx částečně xxxxxxxxx xx daně xxxxxxx používaná k xxxxxxxxx akcí x xxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxx státu nebo xxxxxxxxx xxxxx.

7x) §31 x 32 zákona x. 218/2000 Sb., x rozpočtových xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx pravidla).".

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXX

§37

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2001.

Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx hmotných xxxxxx x xxxxxxxxx bezpečnosti Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxxxx č. 241/2000 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx Správa xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx 2 let xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 323/2023 Xx. x účinností xx 1.1.2024

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 241/2000 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2001.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

320/2002 Xx., x xxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx okresních xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

237/2004 Xx., xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x mění xxxxx x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx daních, xx xxxxx xxxxxx x. 479/2003 Xx., x xxxxx x. 338/92 Sb., x xxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx vstoupila x platnost smlouva x xxxxxxxxxxx ČR x EU (1.5.2004)

238/2004 Xx., usnesení Poslanecké xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx některé zákony x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxx č. 353/2003 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 479/2003 Xx., x xxxxx x. 338/92 Xx., x xxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx 1.4.2004 x vrácenému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 9.4.2004

x účinností od 8.5.2004

413/2005 Sb., x xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o ochraně xxxxxxxxxxx informací a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

444/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 531/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

296/2007 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 182/2006 Xx., o xxxxxx x způsobech jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

153/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

76/2012 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 241/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 12.3.2012

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx přestupcích

s účinností xx 1.7.2017

277/2019 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v souvislosti x další xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2021

177/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 222/2016 Xx., x Sbírce xxxxxx x mezinárodních smluv x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyhlašovaných xx Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx x Sbírce xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxx zákonů a xxxxxxxxxxxxx smluv, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2022

323/2023 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rezerv

s xxxxxxxxx xx 1.1.2024

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) §3 xxxxxx č. 240/2000 Xx., o krizovém xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx).
2) Čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., x bezpečnosti Xxxxx xxxxxxxxx.
3) Čl. 7 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx.
4) Čl. 43 xxxxxxxxx xxxxxx x. 1/1993 Xx., Ústava Xxxxx republiky.
5) §29 xxxxxx č. 240/2000 Xx.
6) §21 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 240/2000 Xx.
7) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) §4 x 5 xxxxxx x. 97/1993 Sb., x xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
9) Xxxxx č. 2/1969 Sb., x zřízení xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Xxxxxxxxx xxxxx č. 2/1969 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 89/1995 Sb., x xxxxxx statistické službě, xx znění xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxx č. 359/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 61/1988 Sb., x hornické xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxx báňské správě, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 97/1993 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 18/1997 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx záření (xxxxxxx xxxxx) x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) §7 xxxx. 1 xxxxxx x. 97/1993 Xx.
12) Xxxxxxxxx §11 xxxx. 3, §16 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx x. 2/1969 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §3 zákona x. 283/1991 Sb., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
13) Xxxxx č. 412/2005 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx způsobilosti.
14) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
15) §19 xxxxxx x. 222/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
16) §49 xxxxxx x. 218/1999 Xx., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (branný zákon).
17) §4 xx 6 zákona x. 97/1993 Xx.
18) §5 xxxx. 1 xxxxxx x. 6/1993 Sb., x České xxxxxxx xxxxx.
19) Zákon č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) Xxxxx č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
21) Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxxxxxxx xxxxx č. 101/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx údajů x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
23) Xxxxx č. 148/1998 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) Xxxxx č. 97/1993 Sb.
25) §1 xxxx. d) zákona x. 219/1995 Xx., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.