Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.12.2019.


Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 247/95 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/96 Sb., nálezu ÚS uveřejněného pod č. 243/99 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb.
233/2000 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - POSTUP OBECNÍCH ÚŘADŮ, POVĚŘENÝCH OBECNÍCH ÚŘADŮ A ZASTUPITELSKÝCH ÚŘADŮ PŘI SESTAVOVÁNÍ A VEDENÍ ZVLÁŠTNÍCH SEZNAMŮ VOLIČŮ A POŘIZOVÁNÍ VÝPISŮ Z NICH §1

ČÁST DRUHÁ §2

ČÁST TŘETÍ - FORMA SPOLUPRÁCE ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY PŘI PŘEDÁVÁNÍ PODKLADŮ Z KANDIDÁTNÍCH LISTIN A PŘIHLÁŠEK K REGISTRACI PRO VYTVOŘENÍ REGISTRŮ A ČÍSELNÍKŮ KANDIDÁTŮ A KANDIDUJÍCÍCH POLITICKÝCH STRAN, POLITICKÝCH HNUTÍ A KOALIC ČESKÝM STATISTICKÝM ÚŘADEM A LOSOVÁNÍ ČÍSEL PRO OZNAČENÍ HLASOVACÍCH LÍSTKŮ §3 §4 §5

ČÁST ČTVRTÁ - VZOR KANDIDÁTNÍ LISTINY, PŘIHLÁŠKY K REGISTRACI, HLASOVACÍHO LÍSTKU, ZVLÁŠTNÍHO SEZNAMU VOLIČŮ, OSVĚDČENÍ O ZVOLENÍ, VZORY TISKOPISŮ PRO ZJIŠŤOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY A VZORY DALŠÍCH DOKUMENTŮ A ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ TISKU HLASOVACÍCH LÍSTKŮ §6 §6a §7

ČÁST PÁTÁ - POSTUP OBECNÍCH ÚŘADŮ, KRAJSKÝCH ÚŘADŮ, POVĚŘENÝCH OBECNÍCH ÚŘADŮ V SÍDLE VOLEBNÍHO OBVODU A ZASTUPITELSKÝCH ÚŘADŮ PŘI ÚSCHOVĚ A ARCHIVACI HLASOVACÍCH LÍSTKŮ A OSTATNÍ VOLEBNÍ DOKUMENTACE §8

ČÁST ŠESTÁ - ZPŮSOB A POSTUP OVĚŘOVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI PRO VÝKON FUNKCE ZAMĚSTNANCE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ZAŘAZENÉHO DO MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY POVĚŘENÉHO ČINNOSTÍ NA ÚSEKU VOLEB

Ověřování způsobilosti §9 §10

Zkouška §11

ČÁST SEDMÁ - VÝŠE ZVLÁŠTNÍ ODMĚNY ZA VÝKON FUNKCE ČLENA OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE A ČLENA ZVLÁŠTNÍ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE, ZPŮSOB JEJÍ ÚHRADY A VÝPLATY

Výše zvláštní odměny za výkon funkce člena okrskové volební komise a člena zvláštní okrskové volební komise, způsob její úhrady a výplaty §12

ČÁST OSMÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §13 §14 §14a §14b §15 §16

Příloha č. 1 - Vzory formulářů

Příloha č. 2 - Vzory formulářů

č. 401/2002 Sb. - Čl. IV

č. 452/2013 Sb. - Čl. II

č. 91/2017 Sb. - Čl. IV

č. 39/2019 Sb. - Čl. IV

INFORMACE

233
XXXXXXXX
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxx 24. července 2000
o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 247/1995 Xx., x volbách xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 212/1996 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx č. 243/1999 Sb. x xxxxxx č. 204/2000 Xx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanoví x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxx §92 odst. 1 písm. a) xxxxxx x. 247/1995 Xx., o xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx dalších zákonů, xx znění xxxxxx x. 204/2000 Xx., (xxxx xxx "xxxxx"), x xxxxxx s Xxxxxx statistickým xxxxxx xxxxx §92 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx a x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx a Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §92 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXX OBECNÍCH XXXXX X XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX PŘI XXXXXXXXXXX X VEDENÍ XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX A XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXX

§1

(1) Xxxxxxxx seznam xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxx")1) vede x knize nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx okrsků xxxxxx úřad, xxxxxxx xxxx, magistrát xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, úřad xxxxxxx části nebo xxxxxxxxx obvodu územně xxxxxxxxx města xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, úřad xxxxxxx části hlavního xxxxx Xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx úřad") x zastupitelský a xxxxxxxxxx úřad České xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úředníkem (xxxx jen "zastupitelský xxxx"). Xxxxx zvláštních xxxxxxx vedených xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx jsou uvedeny x příloze č. 1.

(2) Ve xxxxxxxxx xxxxxxx vedeném xxxxxxx úřadem xx xxxxxxx jméno, popřípadě xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx zápisu xx zvláštního xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx bude xxxxx. X xxxxxxxx xx uvede, kdo xxx x zápisu xx zvláštního seznamu xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx vedeném xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx bude xxxxx volit, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,1a) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx trvalý xxxxx xxxxxx hlasujícího xx xxxxxxxx xxxxxx; xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx příjmení, xxxxx x xxxxx narození, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx voliče.

(4) Zápisy x případných změnách xxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx toho, xxx xxx x předchozímu xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx provedené xx xxxxxxx oznámení xxxxx xxxxxxxx 4 oznámí xxxxxx xxxx v xxxx, xxx xxx xxxxx zapsán xx xxxxxxxxxx seznamu, xxxxxxxx xxxxx v xxxx, xxx je volič xxxxxx xx stálém xxxxxxx xxxxxx.2) Oznámení x zapsání xxxxxx xx zvláštním xxxxxxx, xxxxx xx veden xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, podá xxxxxxxx xxxxx Ministerstvo xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx seznamu xxxxxx. Xxxxxx úřad u xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, že byl xxxxxxxxx x důvodu xxx xxxxxxx o xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx. Xxxx poznámku uvede xxx ve výpisu xx xxxxxxx seznamu xxxxxx xxx okrskovou xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxx xxx před xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předá xxxxxx xx zvláštních xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx oprávněných xxxxx x xxxxxx volebním xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx uzavírání zvláštního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad, xxxxx xxxxxx x xxx xxxx předá xxxxxxxxx okrskovým volebním xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx seznamu x xxxxxx xxxxxxxxx x §6 odst. 1 xxxx. x), x) x x) xxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx ústav, xxxxxx xxxx zařízení. Xxxxx xx xxxxxxxxxx seznamu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x údaji xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xx uzavření xxxxxxxxxx xxxxxxx obecní xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx úřad xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx.

(8) Státní občan Xxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x dostaví xx

x) xx xxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx předložení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx komisí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx komisí xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxx xx Senátu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xx xxxxxxxxxx seznamu.

(9) Xxxxxxx-xx xx do xxxxxxx místnosti volič, x xxxxx xx xx xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxx voličů xxxxxxxx, xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxx xxxxxxxx zruší, xxxxxxx-xx xx, xx x xxxxxx, xxx je xxxxxx xx xxxxxx xx zvláštního xxxxxxx xxxxxx, nehlasoval x xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXX

§2

§2 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 452/2013 Sb.

XXXX TŘETÍ

FORMA XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX X KANDIDÁTNÍCH XXXXXX X XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXX VYTVOŘENÍ XXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXX X KANDIDUJÍCÍCH XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX A XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX ÚŘADEM X XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX

§3

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx pověřený obecní xxxx v xxxxx xxxxxxxxx obvodu průběžně xxxxxxxx a xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu x založení xxxxxxxx xxxxxxxxx kopie podaných xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx listin xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx statistický xxxx vyhotoví xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx kontrolu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx listin xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx k registraci xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Tyto xxxxxxxx xxxxx krajskému xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x sídle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx druhý xxx xxxxx dnem voleb.

(3) Xx vyhodnocení a xxxxx pokynu krajského xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx statistický xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kandidátů. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx odvolání xxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx do zaregistrování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x registraci xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.8)

(4) Xxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxx xxxxxx úřad x sídle volebního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx následující xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx9) xxxxx seznam zaregistrovaných xxxxxxxxxxxx listin a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx přihlášek x xxxxxxxxxx Státní volební xxxxxx.

§4

(1) Státní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nejpozději 45 xxx přede xxxx voleb do Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx.10)

(2) Xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lístků xxxxxxxxx pro volby xx Senátu Parlamentu Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxxxx 45 dnů xxxxx dnem xxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx pověřený xxxxxx úřad v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.11)

(3) Xxxxxxxxx lístky xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxx pro xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx politická xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx, x kolika xxxxxxxxx krajích xxxxxx xxxxxxxxxx listiny. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx všech xxxxxxxxx xxxxxxx, zůstane x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Do losovacího xxxxx se vloží xxxxx celých xxxxx x xxxxxxxxxxx vzestupné xxxx xxxxxxxx xxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stran, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přihlášky x xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx některé x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx koalic xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx ani xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,12) xxxxxxx číslo xxxxxxxxxx této xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx volebním xxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Pokud xxxxxxxxx x registraci některé x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx kandidáta xxxxxx xx volebním xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ani xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx,13) xxxxxxx číslo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx této xxxxxxxxx xxxxxx, politického xxxxx, koalice nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§5

(1) Po vylosování xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx politických xxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí x xxxxxx pro volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, politických xxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx Senátu Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, podle xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx označovány xxxxxx x názvem xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zaznamená xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx nezávislých xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx kandidátní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a předloží xx krajskému xxxxx xxxx pověřenému xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx obvodu.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxx pověřený xxxxxx xxxx x xxxxx volebního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx statistického úřadu x xxxxxxxxx xxxxxx xx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx uplynutí xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx 48 hodin xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Český xxxxxxxxxxx xxxx nastaví x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXX ČTVRTÁ

VZOR XXXXXXXXXX XXXXXXX, PŘIHLÁŠKY K XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXX, XXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX A XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX DO PARLAMENTU XXXXX XXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX ZAJIŠTĚNÍ XXXXX HLASOVACÍCH XXXXXX

§6

(1) Xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x příloze č. 1 xxxx vyhlášky xxxxxxxxx xxxxx:

1. Zvláštní seznam xxxxxx (1x, 1x)

2. Xxxxxxxx x době x xxxxx xxxxxx xxxxx do Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (2x, 2x)

3. Xxxx zapisovatele x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx

4. Xxxxxxxxxx listina xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx

5. Hlasovací lístek xxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

6. Přihláška x registraci xxx xxxxx do Senátu Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky x přílohou

7. Xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

8. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx Poslanecké sněmovny Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xx volebním xxxxx

9. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xx volebním xxxxxx

10. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky

11. Xxxxxxxxx x zvolení xxxxxxxxx Senátu Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx

12. Xxxxxxxxx x vykonané zkoušce

13. Xxxxx x vykonané xxxxxxx

14. Záznam x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xx volebním xxxxxx xxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx sněmovny Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

15. Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx x průběhu x výsledku hlasování xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Pro xxxxx xx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx jsou x příloze č. 2 xxxx vyhlášky xxxxxxxxx xxxxx tiskopisů:

1. Xxxxxxxx xxxxxx

2. Průkaz xxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

3. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx

4. Xxxxx x xxxxxxx a výsledku xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx volby do Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, politická xxxxx x xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (4x, 4x)

5. Xxxxx x průběhu a xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx do Senátu Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx programového xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx statistickým xxxxxx, nahrazují xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx14) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 4 x 5.

§6x

Xxxxxxxx voličského xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ochrannými xxxxx xxxxx zneužití. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx písmenem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx písmenem X x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx série xx 000001 xx 999999. Xx xxxxxxxxx xxxxx dané série xxxxxxxxx série označená xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pořadí.

§6a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 452/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

§7

Xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx15) x xxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxx volebního xxxxxx xxx volby xx Xxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx16) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx firmy xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.17)

ČÁST PÁTÁ

POSTUP XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX ÚŘADŮ X XXXXX VOLEBNÍHO XXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXX ÚSCHOVĚ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX A XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

§8

(1) Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zabezpečí xx xxxxxxxx hlasovacích xxxxxx, xxxxxx x tiskopisů xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx x přijatých, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; poškozené xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx voličského xxxxxxx protokolárně zničí.

(3) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx volebním xxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx části Xxxxx 1 xxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx sněmovny Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx veškerou xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vyhotovení zápisu x xxxxxxx x xxxxxxxx hlasování xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx okrscích xx xxxxxxxxxx okrskových xxxxxxxxx xxxxxx. Obecní xxxx ponechá xxx xxxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxxxxx hlasovacích xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx, použité xxxxxxxxx xxxxxx, pomocné xxxxxxxxx lístky xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx hlasů x použité xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zničí

a) xx xxxxxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxx uplynutí xxxxx xxx xxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx kandidáta (xxxx xxx "xxxxx xx xxxxxxxxxx"),

x) xx xxxxxxxx 30 xxx xxx dne xxxxxxx xxxxxxxx lhůty pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx soudu x návrhu na xxxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxx 30 dnů xxx xxx, xxx Xxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxxx podané xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu x pověřeného obecního xxxxx v sídle xxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxx xxxxxxxxxx zápisu x průběhu a xxxxxxxx hlasování ve xxxxxxxx okrsku xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(5) Dokumentace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx a xx Xxxxxx Parlamentu Xxxxx republiky xx xxxxx odděleně od xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxx dokumentaci xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx Parlamentu České xxxxxxxxx xx stanoví xxxx skartační xxxxx x xxxxx:

x) kandidátní xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, prohlášení xxxxxxxxx včetně podkladů xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x přihlášce k xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx x vzdání xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x registraci xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx ve věci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx registrace xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, zápisy x xxxxxxxx xxxxxxxxx .....................................................X 10,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx..........................X 5.

(7) Xx xxxxxxxx skartačních lhůt xx postupuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.19)

XXXX ŠESTÁ

ZPŮSOB X XXXXXX OVĚŘOVÁNÍ XXXXXXXXXXXX XXX XXXXX FUNKCE XXXXXXXXXXX HLAVNÍHO XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX DO XXXXXXXXXX HLAVNÍHO XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX ČINNOSTÍ XX ÚSEKU VOLEB

§9

Ověřování xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx zařazený xx Xxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx pověřený činností xx xxxxx voleb (xxxx jen "xxxxxxx") xxxxxxxxx xxxxxxxx přípravu x potřebné znalosti xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.20)

§10

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 k odborné xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx určí termíny x místo xxxxxxx.

§11

Xxxxxxx

(1) Zkouška xxxxxxx x ověření znalostí xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx a xxxxxxxx předpisů x xxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxx xx z xxxxxxx x xxxxx xxxxx.

(2) X vykonané xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx komise xxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxx obsahuje

a) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx členů xxxxxxxx xxxxxx,

x) otázky, které xxxx předmětem xxxxx xxxxxxx,

x) vyhodnocení písemné x ústní xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx potřebné xxxxxxxx, pokud uspěl xxxxxxx xx dvou xxxxxxxxx otázek xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a ve xxxx xxxxxxxxx otázek xxxxxxxxxx v ústní xxxxx zkoušky.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx oznámí xxxxxxxx xxxxxxxx zkušební komise x xxx jejího xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx osvědčení Xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxx x příloze č. 1 xx xxxxx 12.

(6) Xxxxxxxx, xxxxx úspěšně xxxxxxx xxxxxxx, vydá xxxxxxxx komise xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx vyhotovení. Xxxxx vyhotovení xxxxx xxxxxxx zaměstnavateli.21)

(7) V xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx zkoušce xxxxxxxxx, xxxx xxxxx zkoušku xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx měsíc; xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx výjimečných xxxxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST SEDMÁ

VÝŠE XXXXXXXX XXXXXX XX VÝKON XXXXXX XXXXX OKRSKOVÉ XXXXXXX XXXXXX A XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX, ZPŮSOB XXXX XXXXXX A XXXXXXX

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx okrskové volební xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx a výplaty

§12

(1) Xxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx a zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx výkon xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx22) (dále xxx "xxxxxx") ve xxxx 2 200 Xx, místo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise a xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx ve výši 2 100 Kč x ostatním členům xxxxxxxx xxxxxxx komise x xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx ve xxxx 1 800 Xx.

(2) Při xxxxxxx xx Senátu Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx za výkon xxxxxx xxxxxx ve xxxx 2 200 Xx, místopředsedovi x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx odměna xx xxxx 2 100 Xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx 1 800 Xx v případě, xx xxxxx do Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx volebním xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx. Xx xxxxx xxxxxx x dalším kole xxxxx xx Senátu Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx odměna xxxxx xxxx xxxxx zvyšuje xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o 1 000 Xx x xxxxxxxx členům xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x 700 Xx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx odměna xxxxxxx x xxxxxxx 400 Xx.

(3) Konají-li se xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx nebo volby xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxx s jinými xxxxxxx23), xxxxxxx se xxxxxx člena okrskové xxxxxxx komise x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise podle xxxxxxxx 1 x 2 x 400 Xx za xxxxx xxxxx volby. Xxxxxxxxx-xx xx x xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x druhé xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxx x xxxxxx xx výkon xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx27).

(4) Xxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx poměru xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx kromě xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx xxxxxx výdělku xx dobu výkonu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise a xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xx xxxx 43 Kč xx xxxxxx, xxxxxxx však 340 Kč xx xxxxx den.

(5) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 členům xxxxxxxxxx volebních xxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx po ukončení xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx24) obecní xxxx. X xxxxxxx, xx xx člen xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nezúčastňuje, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx odměny stanovenou xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 poměrně krátí, x to xxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxx na jednáních xxxxxxxx volební xxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xxxxxxx ušlého xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xx ukončení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxx xxxxx vyhlašovaného Českou xxxxxxx bankou25) xx xxx xxxxx. X xxxxxxx, xx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx odměny stanovenou xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx účasti xx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx volební xxxxxx.

XXXX OSMÁ

ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXXX

§13

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx uchazečů k xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §11.

§14

Xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx účinnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx tato xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx za xxxx xxxxxxxxx.26)

§14x

Xxxx voleb xx xxxxx xxxx vyhlášky xxxxxx první den xxxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 80/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 5.3.2002

§14x

Xxxxx-xx k rozpuštění Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx lhůta xxxxx §3 odst. 2 xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx dnem xxxxx x lhůta xxxxx §4 odst. 1 na 23 xxx.

§15

Zrušuje se xxxxxxxx č. 74/1996 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx podrobnosti k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 247/1995 Sb., o xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 253/1998 Xx.

§16

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2000.

Ministr:
Mgr. Xxxxx x. x.

Xxxxxxx č. 1 x vyhlášce č. 233/2000 Xx.

Xxxx 1x.

Xxxxxxxx xxxxxx voličů xxxxxx xxxxxxx úřadem

Poř.
číslo
Příjmení, xxxxx, xxxx. xxxxx
Xxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxx trvalého pobytu
Číslo xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;

Xxxx 1x.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadem

Číslo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx okrsku..................

Poř.
číslo
Příjmení,
jméno, xxxx.
Xxxxx
xxxxxxxxx)
Xxxxx
xxxxx
Xxxxx
xxxxxxxxx)
Xxxxx xxxxxxxx x)
Xxxxxxx
x)
Xxxxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx
Xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxx
Xxxx
&xxxx;
&xxxx;
xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;

x) Nevyplňuje xx, xx-xx uvedeno xxxxx xxxxx

Xxxx 2x.

XXXXXXXX

x xxxx x xxxxx konání xxxxx

Xxxxxxxx (primátor)x) obce (xxxxx, městského xxxxxx, xxxxxxx části)x) .................................................................. xxxxx §15 zákona x. 247/1995 Sb., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx,

xxxxxxxx:

1. Xxxxx do ...................................................... Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

(Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx)x)

xxx .............................. xx 14.00 hodin do 22.00 xxxxx a xxx ............................ xx 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Xxxxx xxxxxx voleb

ve xxxxxxxx xxxxxx x............................................................................................................................................

xx xxxxxxx xxxxxxxx...................................................................................................................................................

xxx voliče xxxxxxx x ...................................................................................................................................................

xx volebním xxxxxx x.............................................................................................................................................

xx xxxxxxx xxxxxxxx...................................................................................................................................................

xxx voliče xxxxxxx x ...................................................................................................................................................

3. Voliči xxxx umožněno xxxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (platným xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pasem Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx)xx).

4. Xxxxxxx xxxxxx budou xxxxxx 3 xxx přede xxxx voleb xxxxxxxxx xxxxxx. Xx dnech xxxxx xxxxx může xxxxxxx hlasovací xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

5. X xxxxxxx xxxxxx XX. kola xxxxx xx Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx

xxx ....................... xx 14.00 xxxxx do 22.00 xxxxx x xxx ................. xx 8.00 xxxxx xx 14.00 xxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

6. xx)

V ............................... xxx ................... .............................................................

                                                                               xxxxxxxx (primátor)x)

x) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx

xx) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx k nerušenému xxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxx 2x.

XXXXXXXX

x době a xxxxx xxxxxx xxxxx xx Poslanecké xxxxxxxx Xxxxxxxxxx XX

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x ................................................................................................(město)

....................................................................................................................................................................................(stát)

podle §15 xxxxxxxx 3 zákona x. 247/1995 Xx., x volbách do Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o změně x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx x volbách").

oznamuje:

1. Volby xx Xxxxxxxxxx sněmovny Xxxxxxxxxx České republiky xx uskuteční

dne ................ xx ......... xxxxx xx ........... hodin x

xxx ................ xx ......... hodin xx ........... xxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx okrsku x.......................................................................................... xx volební xxxxxxxx na zastupitelském xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x ................................................................(město)

..................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................(adresa, xxxx) xxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx volebním xxxxxx x. .............., tj. x xxxxxxx obvodu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu: .......................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

(xxxxxxxx).

3. Hlasování xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx vedeného zdejším xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§6 xxxxxx x volbách).

4. Xxxxx bude xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx žádosti, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx kopií xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx obvodu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx o zápis xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxx zastupitelskému xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx 40 dnů xxxx prvním xxxx xxxxx (§6 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxx).

5. Xxxxxxxxx xxxx xxxx umožněno xxxxxx, xxxxx předloží xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx (viz dále).

6. Xxxxx xx povinen xxxx hlasováním xxxxxxxxx x prokázání xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, diplomatický nebo xxxxxxxx pas Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo platný xxxxxxxx průkaz (§19 xxxx. 4 xxxxxx x volbách).

7. Volič xxxxxx hlasovací xxxxxx xx xxxxxxx místnosti xx xxxxx voleb.

8. xx)

X........................................... xxx ............................... ....................................................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; vedoucí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

xx) Xxxxxx xx xxxxx potřebné údaje x xxxxxxxxxx průběhu xxxxx

Xxxx 3

Xxxx

xxxxxxxxxxxx x xxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx) x) xxxxxxx xxxxxx

„Xxxxxxx xx svou xxxx, xx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x budu xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.“

Xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Xxxxx xxxxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Xxxxxx

xxxxxxxx) x) xxxxxxx xxxxxx

xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx

..................................................... ................................................ ..............................

&xxxx;
Xxxxxxx (okrskové, xxxxxxxx xxxxxxxx) x) xxxxxxx xxxxxx jméno, příjmení, xxxxx
&xxxx;
Xxxxx podpisu
 
Podpis
 
..............................................
 
..............................................
 
..............................................
 
..............................................
 
..............................................
 
..............................................
 
..............................................
 
..............................................
 
..............................................
 
..............................................
 
..............................................
 
..............................................

x) Xxxxx xx odpovídající

Vzor 4.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

xxx volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky konané xx xxxxx ......................

Volební xxxx ................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Název xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x)

Xxxxxxx xxxxxxx xx)

..........................................................

.........................................................

Xxxxxxxxx:

&xxxx;
1. .....................................................................................
Xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxx xx druhému xxx xxxxx
&xxxx;
....................................................................
xxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
....................................................................
xxxx, kde xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
....................................................................
xxxxx politické xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx „xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“
&xxxx;
&xxxx;
....................................................................
xxxxx xxxxxxxxx strany xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx navrhlo xx)
&xxxx;
2. .............................................................................
Xxxxx, xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxx xxxxx
&xxxx;
....................................................................
xxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
....................................................................
xxxx, kde xx xxxxxxxx přihlášen x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
....................................................................
xxxxx politické xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx údaj „xxx politické xxxxxxxxxxx“
&xxxx;
&xxxx;
....................................................................
xxxxx xxxxxxxxx strany xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx navrhlo xx)

Zmocněnec xxxxxxxxx xxxxxx, politického xxxxx xxxx xxxxxxx x):

&xxxx;
....................................................................
Xxxxx, xxxxxxxx
&xxxx;
....................................................................
xxxxx, xxx xx přihlášen x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

&xxxx;
....................................................................
Xxxxx, xxxxxxxx
&xxxx;
....................................................................
xxxxx, xxx je xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
....................................................................
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx koalice x)
&xxxx;
....................................................................
Xxxxx oprávněná xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx strany xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, označení xxxxxx
&xxxx;
....................................................................
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
....................................................................
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stran a xxxxxxxxxxx hnutí xxxxxxxxx xxxxxxx xx), xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
....................................................................
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

X .................................................. xxx ..........................................

Xxxxxxx: Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx na volební xxxxxxx

x) Uvede xx xxxxxxxxxxxx

xx) Xxxxx se x&xxxx;xxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxx 4.

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx listině ........................... x) xxx xxxxx do Poslanecké xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx ................................

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

„Xx xxxx xxxxxxxxx(x), ............................................................................................................................

xxxxx a xxxxxxxx

xxxxxxx(x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx Poslanecké xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České republiky, xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxx xx známy xxxxxxxx xx volitelnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx dni xxxxx xx Poslanecké xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx; xxxxx(x) jsem xxxxxxx k tomu, xxxxx xxx(x) xxxxx(x) xx xxxx kandidátní xxxxxxx xxx volby do Xxxxxxxxxx xxxxxxxx parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx.“

.................................................................................... ................................................................................

xxxxx xxxxxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxx, xxx xx kandidát přihlášen x&xxxx;xxxxxxxx pobytu

V ............................................. xxx ........................... ...............................................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxx xxxxxxxxx

x) Xxxxx xx xxxxx politické xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx

Xxxx 5.

Xxxxxxx xxxx (xxxxx)...........................................

Xxxxxxxxxx číslo xxx xxxxxxxxx lístek ...............

XXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx stran x xxxxxxxxxxx xxxxxx))

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Xxxxxxx xxxxxxx) .......................................................................................................................................................................

Kandidáti pro xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu České xxxxxxxxx konané ve xxxxx

1. Xxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx

............................................................................................................................................................................................

....................................................................... ...................................................................................

příslušnost xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx navrhla xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx)

xxxx xxxxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxxxxx, xx

xxxxxxxx xx xxx politické xxxxxxxxxxxxx)

2.

3.

xxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx úřadu

x) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx

xx) Xxxxx xx x xxxxxxx, že xx xxxxx o koalici

Vzor 6.

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx

xxx xxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

xxxxxx xx xxxxx .......................................

Volební xxxxx: .................................................................................................................................

xxxxx xxxxx

.......................................................................................................................................................

Xxxxx politické xxxxxx xx politického xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx x xxx, xx xxx x

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x)

Xxxxxxx xxxxxxx xx) ..........................................................................................................................

Xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxx voleb .....................................................................

&xxxx;
........................................................................
xxxxxxxx
&xxxx;
........................................................................
xxxx x xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx či politickém xxxxx, xxxx xxxx, xx xxxxxxxx je „xxx xxxxxxxxx příslušnosti“
 
........................................................................
obec, xxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
........................................................................
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx)
 
 
........................................................................
podpis xxxxxxxxx
&xxxx;
........................................................................
xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x)
&xxxx;
........................................................................
xxxxxx xxxxxxxxx osoby
 
........................................................................
jména, xxxxxxxx a xxxxxx xxxx oprávněných jednat xxxxxx xxxxxxxxxxx stran x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx)
&xxxx;
........................................................................
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

X ............................................... xxx....................................

Xxxxxxx:

1. Doklad o xxxxxxx občanství xxxxxxxxx

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

3. Xxxxxx xxxxxxxxx (nejde-li o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

4. Petice (x případě, xxx-xx x xxxxxxxxxxx kandidáta)

5. Xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx

x) Xxxxx se xxxxxxxxxxxx

xx) Xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxx 6.

Xxxxxxx x. 2 xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

xxxxxx xx xxxxx ...........................................

„Xx níže xxxxxxxxx(x)............................................................................................................................

xxxxx x xxxxxxxx

xxxxxxx(x) xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxx Parlamentu České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxx mi xxxxx překážky xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx; xxxxx(x) xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx obvodu;

a) xxxx xxxxxx (xxxxxxx) ......................................................................................................................

název xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x)

x) xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx)“.

 
........................................................................
datum narození
 
..................................................................................................
místo, xxx xx kandidát xxxxxxxxx k trvalému xxxxxx

X ................................... xxx ..................................... .................................

xxxxxx kandidáta

x) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo politického xxxxx

xx) Xxxxx se xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxx 6.

Xxxxxxx x. 3 xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

xxxxxx xx xxxxx ...........................................

.......................................................................................................................................................

Název xxxxxxxxx strany, xxxxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx(x) xxxxx(x)

.......................................................................................................................................................

Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxxx k trvalému xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;
........................................................................
Xxxxx, xxxxxxxx
&xxxx;
........................................................................
xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
X..................................xxx.........................
&xxxx;
........................................................................
xxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx jménem xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx hnutí x) x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx jména, xxxxxxxx x funkce

x) X&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx oprávněných xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx politických xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx 7.

xxxxx xxxxxxxxx obvodu ..........................................

xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ..........................................

xxxxxxxxxx xxxxx kandidáta ....................................

XXXXXXXXX XXXXXX

xxx volby xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx ...............................................

.......................................................................................................................................................

xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx

.......................................................................................................................................................

xxx xxxxxxxx xxxx trvalého xxxxxx

.........................................................................................................................................................................

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx straně xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxxxx xx „bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“

...........................................................................................................................................................................................

Xxxxx politické xxxxxx, politického xxxxx xx xxxxxxx, která xxxxxxxxx přihlásila x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx údaj, že xxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

...............................................................................................................................................................................................................

Xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxx xx, xxxxx politická xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx tvoří x xxxxx xxxxxxxxx strany xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx kandidáta xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxx obecního úřadu x xxxxx volebního xxxxxx

Xxxx 8.

ZÁPIS X XXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XX VOLEBNÍM XXXXX

Xx xxxxxxx do Xxxxxxxxxx sněmovny Xxxxxxxxxx XX, konaných xx xxxxx ............................................... xxxx xxxxx výsledku xxxxxxxxxx xx okrskových xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx (xxxxx x xxxxx):.............................................................................................................................................................

&xxxx;
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
..................................
&xxxx;
- z toho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx okrsků
 
..................................
 
Počet xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
..................................
&xxxx;
- x&xxxx;xxxx zvláštních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx komisí
 
..................................
 
Celkový počet xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx ze xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
..................................
&xxxx;
Xxxxxxx počet xxxxxx, xxxxxx byly xxxxxx xxxxxx obálky
 
..................................
 
Celkový počet xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
..................................
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
..................................
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxxx hlasů pro xxxxxxxxxx politické xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí x xxxxxxx (xxx. v %):
&xxxx;
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x. 1 (vylosované xxxxx x název)
 
..................................
 
atd., xx
&xxxx;
&xxxx;
- Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x. 99 (xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx)
&xxxx;
..................................

Xxxxxxx x. 1:

Xxxxx přednostních xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran, xxxxxxxxxxx xxxxx x koalic x pořadí podle xxxxxxxxxxx xxxxxx.

...........................................................................................

Xxxxxx, xxx, xxxxx x rok xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx x xxxxxxx:

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx: .....................................................................................................................................................

xxxxxxxx zaměstnanec kraje xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx: ............................................................................................

pověřený xxxxxxxxxxx Xxxxxxx statistického úřadu: ......................................................................................................

Xxxx 9.

ZÁPIS X XXXXXXXX VOLEB DO XXXXXX PARLAMENTU ČR XX VOLEBNÍM XXXXXX

Xx xxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx XX, konaných xx xxxxx .................................................................., xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx komisí zjištěny xxxxxxx výsledky ....................... xxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxx) .........................................................................................................................................................

&xxxx;
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
..................................
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
..................................
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxx osob, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx ze xxxxxxx a zvláštních xxxxxxx voličů
 
..................................
 
Celkový xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
..................................
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
..................................
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxx platných xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
..................................
Xxxxx platných hlasů xxx. x x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx hlasů xx xxxxxxxx obvodu xxx jednotlivé kandidáty x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx počtu xxxxxxxx xxxxx:
Xxxxxx Číslo, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx hlasy
abs. x%
1.
2.
xxx., xx
x-xx xxx registru xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nejméně šest xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx platných xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (§61 xxxx. 2 xxxxxx) x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx čísla xxxxxxxxx:
Xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Získané xxxxx x xxxxxxxxxx
x.
x.
xxx., xx
x-xx xxx registru xxxxxxxxx

x) Senátorem xxx(x) xxxxxx(x) ............................................................................................................................................

x) X 1. xxxx xxxxx xxxxx x kandidátů xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxx. Xx 2. xxxx xxxxxxxxx tito dva xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxxx x xxxxxxxx kandidáta, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx označen jeho xxxxxxxxx lístek):

.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

.......................................................................

Hodina, xxx, xxxxx x rok xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx x xxxxxxx:

xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx: ........................................................................

xxxxxxxx zaměstnanec xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x sídle xxxxxxxxx xxxxxx: ...............................

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu: .....................................................................................................

x) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx

Xxxx 10.

OSVĚDČENÍ

o xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) x)

Státní xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx, xx

Xxxxx: ..................................................................... Xxxxxxxx ...................................................

Xxxxxxx(x) ...............................................................

Xxxxx trvalého xxxxxx: ...............................................................................................................

xxx(x) xxx ................................................................ xxxxxx(x)

XXXXXXXXX (XXXXXXXXXX) X)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxx Státní volební xxxxxx

X................................... dne............................................ .........................................................................

podpis xxxxxxxx Xxxxxx volební xxxxxx

x) Xxxxx se xxxxxxxxxxxx

XXXXXX A5

Vzor 11.

XXXXXXXXX

x xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) x)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx, xx

Xxxxx: ..................................................................... Xxxxxxxx ...................................................

Xxxxxxx(x) ...............................................................

Xxxxx trvalého xxxxxx: ...............................................................................................................

xxx(x) xxx ................................................................ zvolen(a)

SENÁTOREM (SENÁTORKOU) X)

Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

X................................... xxx............................................ ..............................................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx

XXXXXX A5

Vzor 12.

XXXXXXXXX

x xxxxxxxx zkoušce x. ......

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx, xx

Xxxxx: ....................................................... Xxxxxxxx .................................................................

Xxxxx trvalého xxxxxx: ................................................................................................................

xxxxxxxx(x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx

(xxxxx ust. §9 xxxx. 2 xxxx. x) (xxxxx ust. §13 xxxx. 2)x) xxxxxx č. 247/1995 Xx., x xxxxxxx xx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx znění zákona x. 204/2000 Sb.)

V ............................................... xxx........................................... ...................................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

...................................................................

xxxxxxx Ministerstva xxxxxx

x) Xxxxx se xxxxxxxxxxxx

XXXXXX X5

Xxxx 13.

XXXXX XXXXXXXX XXXXXX MINISTERSTVA XXXXXX

x xxxxxxxx xxxxxxx xxx ..............................................

Xxxxxxx(xx):

Xxxxx: ......................................................................Příjmení: ..................................................

Xxxxx xxxxxxxx pobytu: ................................................................................................................

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx: ........................................................................................................

Pracovní xxxxxxxx: .....................................................................................................................

Xxxxxxxx komisi xx xxxxxxx:

Xxxxxxxx:

Xxxxx: ..................................................................... Xxxxxxxx: ..................................................

Xxxxxxxx xxxxxxxx: .....................................................................................................................

Xxxxxxx:

1. Xxxxx: ................................................................ Xxxxxxxx: ...................................................

Xxxxxxxx xxxxxxxx: .....................................................................................................................

2. Xxxxx: ................................................................ Příjmení: ...................................................

Xxxxxxxx zařazení: .....................................................................................................................

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

1. Xxxxxxx xxxxxxx.............................................. ............................................ ..............................................

xxxxxxx(x) (xxxxxxxxx(x))x) Xxxxxxxxx počet bodů Xxxxxxxx počet bodů

2. Xxxxx zkouška:

Předmět (xxxxxxxxx xxxxx otázek)

1. ................................................................................ ....................................................................

xxxxxxx(x) (nevyhověl(a)) x)

2. ............................................................................... ....................................................................

xxxxxxx(x) (xxxxxxxxx(x)) x)

3. ............................................................................... ....................................................................

xxxxxxx(x) (xxxxxxxxx(x)) x)

Xxxxxxx komise: ............................................. ....................................................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxx &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;&xxxx; podpis předsedy xxxxxxxx xxxxxx

x) Uvede xx odpovídající

FORMÁT X4

Xxxx 14.

Xxxxxx o odmítnutí xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx statistickým xxxxxx

Xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx ČR ve xxxxxxxx kraji (xxxxx x xxxxx):..................

....................................................................................................................................................

xxxxxx xx xxxxx: ........................................................

&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx volebního xxxxxx
&xxxx;
Xxxx
....................
&xxxx;
Xxxxxx
...................
&xxxx;
XX1
..................

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx slovy (obec, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx, zastupitelský xxxx):

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Xxxxx xxx odmítnut x&xxxx;xxxxxx:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

x xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxx x hodina):

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

datum xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxx 15.

Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx Českým xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xx Senátu Xxxxxxxxxx XX xx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxx): ....................................

....................................................................................................................................................

konané xx dnech: ........................................................

 
Identifikace xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
Xxxx
................
&xxxx;
Xxxxxx
..................
&xxxx;
XX1
.................

Xxxxxx příslušnost xxxxxxxxx okrsku xxxxx (xxxx, xxxxxxx část, xxxxxxx xxxxx, xxxxx):

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Xxxxx xxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

x xxx xxxxxxxxxx chyb x xxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx lhůta (xxx x xxxxxx):

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

xxxxx záznamu, xxxxx, příjmení x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx č. 233/2000 Xx.

Xxxx tiskopisu 1

XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxx obecního (xxxxxxxxxxxxxxx) úřadu, xxxxx xxxxxxxx průkaz xxxxxx:

...........................................................................................................................

xxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx □ x)

xxx xxxxx xxxxxxxxxx republiky □ x) X. xxxx □ x) XX. xxxx □ x)

xxx xxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx ČR □ x) I. xxxx □ x) XX. kolo □ x)

xxxxx xxxxxxxxx obvodu:...........................................xx)

xxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu XX □ x)

xxx xxxxx xx zastupitelstva xxxxx.................................□ x)

konané (konanou) xx xxxxx ..................................................................................................................

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx: ........................................................................................................................

Xxxxx xxxxxxxx voliče: ...........................................................................................................................

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx:

.................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................

Xxxxx razítka xxxxx

............................................................

Xxxxxx vydávajícího

Číslo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxx xxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxx průkazu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

x) ve xxxxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

b) xx xxxxx prezidenta xxxxxxxxx a ve xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu ČR x jakémkoli xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) ve xxxxxxx xx Xxxxxx Parlamentu XX ve xxxxxxxx xxxxxx spadajícím xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx volby xxxxxxxxx x v jehož xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx spadajícím do xxxxxxxxx xxxxxx, kde xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xx volbách do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxxx, xxx jsou xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx odevzdat xxxxxxxx xxxxxxx komisi xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

x) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaj.

xx) Vyplní xxxxx xxxxxx úřad.

Ceninový xxxxx x vodoznakem "xxx xx xxxxx + xxxx" xxxxxxxx x gramáži 110 x/x2

Xxxxxx A6

Vzor xxxxxxxxx 2

PRŮKAZ
T/2
člena xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx)x) xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx x xxxxxxxx: ...............................................................................................................................................................

Xxxxx a místo xxxxxxxx: ...................................................................................................................................................

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky: ............................................................

Xxxxx xxxxxxxxxx průkazu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pasu Xxxxx republiky.x)

............................................................................................................................................................................................

Funkce x xxxxxx: ................................................................................................................................................................

xxxx, předseda, xxxxxxxxxxxxx x)

V ............................................. xxx ............................................ ................................................................

xxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx okrskovéx)

volební xxxxxx

x) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx

XXXXXX X7

Xxxx tiskopisu 3

XXXXXX

X/3

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (zvláštní xxxxxxxx)x) xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx a xxxxxxxx: ..............................................................................................................................................................

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx: ..................................................................................................................................................

Adresa xxxxx trvalého pobytu, xxxxxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxx České xxxxxxxxx:x) .........................................................

............................................................................................................................................................................................

Xxxxx občanského xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxxx):

.............................................................................................................................................................................................

Xx xxxxxxxxxxxxx .................................................................................. xxxxxxxx, xxxxxxxx okrskové x) xxxxxxx xxxxxx.

X ............................................... xxx ...................................... ...............................................................

podpis

starosty, xxxxxxxxx,

xxxxxxxxx zastupitelského xxxxxx)

x) Xxxxx se odpovídající

FORMÁT X7

Xxxx tiskopisu 4x - Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx ve volebním xxxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx 4x

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Xxxx xxxxxxxxx 4x - Zápis x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Xxxxxxx xx xxxxx tiskopisu 4x

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Xxxx tiskopisu 5 - Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Xxxx xxxxxxxxx 6

XXXXXX

xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx

X/6

Xxxxx průkazu: ....................................................

Jméno: ...............................................................

Xxxxxxxx: ............................................................

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx: ...............................

Xxxxx xxxxxxxxx: ..............................................

...............................................................

xxxxxx primátora hlavního xxxxx Xxxxx

xxxxxxx Magistrátu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx

XXXXXX X7

Xxxx xxxxxxxxx 7

Xxxx xxxxxxxxx 7 - xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 80/2002 Sb.

Čl. XX

1. Pro xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx 1. x 2. listopadu 2002 xxxxx Český xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx v xxxx, xxx xxxx xxxxxxx alespoň 2 xxxxxx, (registrační xxxx) xxxxxx kandidátů se xxxxxxx xxxxxx, příjmením x xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx téhož zastupitelstva, xxxxxxxx pátý xxx xxxxx xxxx xxxxx.

2. Xxxxx stanovená v §6 xxxx. 2 xxxxxxxx č. 59/2002 Xx., x provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 491/2001 Xx., x volbách xx xxxxxxxxxxxxxx obcí x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 401/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 4.9.2002

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Pro xxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x. 233/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 452/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

Čl. IV

Přechodné xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x ve xxxxxxx do Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx xx použije xxxxxxxx x. 233/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 91/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 13.4.2017

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Vyhláška x. 233/2000 Xx., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, xx poprvé xxxxxxx xx volbách xx Xxxxxxxxxx sněmovny x xx xxxxxxx do Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx.

Xx. IV vložen xxxxxxx předpisem č. 39/2019 Sb. x xxxxxxxxx od 2.3.2019


Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 233/2000 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.8.2000.

Ve xxxxx tohoto právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

80/2002 Xx., kterým xx mění vyhláška x. 233/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 247/95 Sb., o xxxxxxx do Parlamentu XX a o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 212/96 Xx., xxxxxx XX xxxxxxxxxxxx xxx x. 243/99 Xx. x xxxxxx x. 204/2000 Xx.

x xxxxxxxxx xx 5.3.2002

188/2002 Xx., kterým se xxxx xxxxxxxx MV x. 233/2000 Xx., x provedení některých xxxxxxxxxx zákona x. 247/95 Sb., o xxxxxxx xx Parlamentu XX x x xxxxx a doplnění xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 212/96 Xx., xxxxxx ÚS uveřejněného xxx x. 243/99 Xx. x zákona x. 204/2000 Sb., xx xxxxx vyhlášky XX x. 80/2002 Xx.

x účinností xx 15.5.2002

401/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx XX x. 152/2000 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 130/2000 Xx., x xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx XX x. 233/2000 Sb., x xxxxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxx x. 247/95 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx XX x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 212/96 Sb., xxxxxx XX xxxxxxxxxxx xxx x. 243/99 Xx. x xxxxxx x. 204/2000 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxxx XX x. 59/2002 Xx., x provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 491/2001 Xx., x xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 4.9.2002

565/2002 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 152/2000 Xx., x provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 130/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 401/2002 Sb., xxxxxxxx x. 233/2000 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 247/95 Xx., x xxxxxxx do Xxxxxxxxxx XX x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx č. 212/96 Xx., xxxxxx XX xxxxxxxxxxx pod x. 243/99 Sb. x xxxxxx č. 204/2000 Xx., ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxxx x. 59/2002 Xx., x provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 491/2001 Xx., x volbách do xxxxxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 401/2002 Xx.

x účinností xx 1.1.2003

251/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 152/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 130/2000 Xx., o xxxxxxx xx zastupitelstev xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x. 233/2000 Sb., x xxxxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxx x. 247/95 Xx., o volbách xx Xxxxxxxxxx XX x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxx x. 212/96 Xx., nálezu XX xxxxxxxxxxxx xxx x. 243/99 Xx. x xxxxxx č. 204/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx x. 59/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 491/2001 Sb., x xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx x. 409/2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx x. 62/2003 Xx., x xxxxxxx xx Evropského parlamentu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.5.2006

368/2008 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 152/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 130/2000 Xx., x volbách xx xxxxxxxxxxxxxx krajů x x změně některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx x. 233/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona č. 247/95 Xx., o xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx XX x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxx x. 212/96 Xx., xxxxxx ÚS xxxxxxxxxxxx xxx x. 243/99 Xx. a xxxxxx x. 204/2000 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxx č. 59/2002 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 491/2001 Xx., x volbách xx zastupitelstev xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx x. 409/2003 Xx., k xxxxxxxxx zákona x. 62/2003 Sb., x xxxxxxx do Evropského xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 251/2006 Sb.

s xxxxxxxxx od 7.10.2008

321/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 233/2000 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 247/95 Xx., x volbách xx Xxxxxxxxxx ČR x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 212/96 Sb., nálezu XX uveřejněného xxx x. 243/99 Xx. x zákona č. 204/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 14.9.2009

442/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhlášky Xxxxxxxxxxxx xxxxxx provádějící xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 11.12.2009

452/2013 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx volební xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

91/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zákony

s účinností xx 13.4.2017

475/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx provádějící volební xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.12.2017

185/2018 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2018

39/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.3.2019

265/2019 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx provádějící xxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.12.2019

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) §6 xxxxxx x. 247/1995 Xx., x volbách xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 212/1996 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x. 243/1999 Xx., zákona x. 204/2000 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx č. 61/2001 Sb. x xxxxxx x. 37/2002 Xx.
1x) §61 xxxxxx x. 301/2000 Xx., o matrikách, xxxxx x příjmení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.
2) §10 xxxxxx x. 152/1994 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx dalších zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 247/1995 Sb.
3) §19a xxxx. 4 xxxxxx x. 247/1995 Xx.
4) §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 247/1995 Xx.
5) Zákon č. 424/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx hnutích, xx xxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx., xxxxxx č. 68/1993 Xx., xxxxxx x. 189/1993 Sb., xxxxxx x. 117/1994 Sb., xxxxxx Ústavního soudu x. 296/1995 Xx. x xxxxxx č. 322/1996 Xx.
6) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x evidenci xxxxxxxx x rodných xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), ve znění xxxxxx x. 2/2002 Xx. a zákona x. 320/2002 Xx.
7) Xxxxx č. 40/1993 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 272/1993 Xx., xxxxxx x. 337/1993 Xx., xxxxxx x. 140/1995 Xx., xxxxxx x. 139/1996 Xx., xxxxxx x. 194/1999 Xx. x xxxxxx x. 320/2002 Xx.
8) §33 xxxx. 7 x §62 odst. 7 xxxxxx x. 247/1995 Xx.
9) §33 xxxx. 1 x §62 xxxx. 1 xxxxxx x. 247/1995 Xx.
10) §8 xxxx. 2 písm. x) zákona x. 247/1995 Xx.
11) §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 247/1995 Xx.
12) §33 xxxx. 7 xxxxxx x. 247/1995 Xx.
13) §62 xxxx. 7 xxxxxx x. 247/1995 Xx.
14) §42 xxxx. 4 x §71 xxxx. 3 xxxxxx č. 247/1995 Xx.
15) §12 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 247/1995 Sb.
16) §13 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 247/1995 Xx.
17) §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 247/1995 Sb.
Xxxxx č. 199/1994 Sb., o zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 148/1996 Sb., xxxxxx x. 93/1998 Xx. x zákona x. 28/2000 Sb.
18) §43 xxxx. 7 x §72 xxxx. 7 xxxxxx x. 247/1995 Xx.
19) Xxxxx č. 97/1974 Sb., o xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 343/1992 Xx.
Xxxxxxxx č. 117/1974 Sb., xxxxxx xx stanoví kritéria xxx posuzování xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx skartačního řízení.
20) Xxxxxxxx č. 152/2000 Sb., o provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 130/2000 Sb., x volbách xx xxxxxxxxxxxxxx krajů x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů.
21) §59 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 367/1990 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 439/1991 Xx., xxxxxx x. 485/1991 Xx., xxxxxx č. 553/1991 Xx., xxxxxx x. 302/1992 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx uveřejněného x částce 97/1992 Xx., xxxxxx x. 68/1993 Sb., xxxxxx x. 152/1994 Xx. x xxxxxx x. 279/1995 Xx.
§23 xxxxxx č. 418/1990 Xx., o hlavním xxxxx Praze, xx xxxxx xxxxxx č. 439/1991 Xx., zákona x. 8/1993 Xx. x zákona x. 152/1994 Sb.
22) §82 xxxxxx č. 247/1995 Xx.
23) §95 xxxxxx x. 247/1995 Xx.
24) §52a x 77a xxxxxx x. 247/1995 Xx.
25) §35 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx bance, ve xxxxx zákona x. 60/1993 Sb. x xxxxxx x. 15/1998 Xx., xxxxxx č. 442/2000 Sb., xxxxxx x. 278/2001 Sb., xxxxxx x. 482/2001 Xx. x xxxxxx x. 127/2002 Xx.
26) Čl. II xxx 1 xxxxxx x. 204/2000 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 247/1995 Xx., o volbách xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 212/1996 Sb. x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x. 243/1999 Xx., xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 2/1969 Sb., x xxxxxxx ministerstev x xxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

27) §6 xxxx. 1 vyhlášky č. 294/2012 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x volbě xxxxxxxxxx republiky, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

*) §14e xxxx. 1 x §14g xxxx. 2 xxxxxx x. 247/1995 Xx.