Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 11.11.2000.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 12.11.2000 do 11.11.2000.


Zákon o okresních úřadech

147/2000 Sb.

ČÁST PRVNÍ - OKRESNÍ ÚŘADY
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
Díl 1 - Postavení okresních úřadů §1 §2 §3 §4 §5
Díl 2 - Nařízení okresního úřadu §6 §7
HLAVA II - PŮSOBNOST OKRESNÍHO ÚŘADU §8 §9 §10 §11
HLAVA III - PŘEDNOSTA OKRESNÍHO ÚŘADU §12 §13 §14 §15 §16 §17
HLAVA IV - VNITŘNÍ ORGANIZACE OKRESNÍHO ÚŘADU §18 §19
HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST §20 §21 §22 §23
HLAVA VI - OPRÁVNĚNÍ A POSTUP OKRESNÍHO ÚŘADU PŘI PROVÁDĚNÍ KONTROLY VÝKONU PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI ORGÁNY OBCÍ §24 §25 §26 §27 §28 §29 §30 §31
HLAVA VII - KONTROLA ČINNOSTI OKRESNÍHO ÚŘADU §32 §33
HLAVA VIII - VZTAH VLÁDY A ÚSTŘEDNÍCH SPRÁVNÍCH ÚŘADŮ K OKRESNÍM ÚŘADŮM A MAGISTRÁTŮM MĚST BRNO, OSTRAVA A PLZEŇ §34 §35
ČÁST DRUHÁ - SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ §36 §37 §38 §39 §40
ČÁST TŘETÍ - ZÁVĚREČNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ §41 §42 §43 §44
Příloha - Sídla a správní obvody okresních úřadů ke dni voleb do zastupitelstev krajů v roce 2000
I. Středočeský kraj
II. Budějovický kraj
III. Plzeňský kraj
IV. Karlovarský kraj
V. Ústecký kraj
VI. Liberecký kraj
VII. Královéhradecký kraj
VIII. Pardubický kraj
IX. Jihlavský kraj
X. Brněnský kraj
XI. Olomoucký kraj
XII. Ostravský kraj
XIII. Zlínský kraj
č. 176/2001 Sb. - Čl. II
147
XXXXX
xx xxx 16. xxxxxx 2000
x xxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
ČÁST XXXXX
XXXXXXX XXXXX
XXXXX X
XXXXXX XXXXXXXXXX
Xxx 1
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
§1
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx státní xxxxxx xx správních xxxxxxxx, xxxxx xx nazývají xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx vykonávat státní xxxxxx x xx xxxxxxxxx obvodech xxxxxx xxxxxxxxx úřadů, stanoví-li xxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Příloha x xxxxxx zákonu xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
§2
(1) Xxxxxxx xxxx xxxx xxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx zrušovat xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx okresního xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx okresní xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx1) a xxxxxx obcí ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.
§3
Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx dobrovolných xxxxxx xxxx2) xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx seskupení.
§4
(1) Xxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxx samostatné xxxxxxxx státního xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx České xxxxxxxxx x vystupování xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx upravuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§5
Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx sídlo x xxxxxx xxxx xxxxxxx obvod xxx xxxxx xxxxxxx.
Xxx 2
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
§6
(1) Xxxxxxx xxxx může xx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx svůj správní xxxxx xxxxxx xxxxxxxx3) x názvem "nařízení xxxxxxxxx xxxxx".
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx být xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxx okresního úřadu xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx 15 dnů. Xxxx xxxxxxxxx nařízení xxxxxxxxx xxxxx xx první xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nařízení xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xx úřední desce xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx okresního úřadu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx následujícím xx xxx jeho xxxxxxxxx, xxxxx x něm xxxx stanoven pozdější xxxxxxx účinnosti. V xxxxxxxxx, xxx to xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nabýt xxxxxxxxx x xxxxxxxxx již xxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx v xxx xxxx být uvedena x xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx být každému xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx, a x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx obvodu. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, zašle xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra.
§7
Poruší-li xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx stanovenou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx okresní úřad xxxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx 1 roku xxx xxx, xxx se xxxxxxx úřad xxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx však do 2 let ode xxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxx uvedené xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xx xxx tentýž xxxxxx xxxxx trestní xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx. Podle xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx zvláštní právní xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx nesplnění nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Výnosy x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona.4)
XXXXX II
XXXXXXXXX XXXXXXXXX ÚŘADU
§8
(1) Okresní xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx dále
x) xxxxxxxxxxx rozhodnutí orgánů xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx,5) xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx jinak,
x) xxxxxxx dozor xxx xxxxxxxx xxxxxx obcí,6) xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pokuty, xxxxxxx-xx xxx zákon,
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,7) xx-xx x to xxxx xxxxxxx,
x) řídí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx,
x) xxxx další xxxxx xxxxxxxxx zákonem.
§10
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx Xxxx, Ostrava x Plzeň xxxxxxxxxx xxxxxx těchto měst, xxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx,8) pokud xxxxxxxx xxxxx nestanoví xxxxx.9)
§11
Xxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxx
x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx rozhodování x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx fyzických x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vlády x xxxxxxxxxx ústředních xxxxxxxxx xxxxx; podmínkou platnosti xxxxxxx ústředních xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx úřady x xxxxxx xxxx.
HLAVA XXX
XXXXXXXXX OKRESNÍHO ÚŘADU
§12
(1) X xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx"), xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx za jeho xxxxxxx. Xxxxxxx xx x odvolává xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "vláda") xx xxxxx ministra vnitra. Xxxxxxx xxxxxx předkládá xxxxx xxxxx xx xxxxxxx jím vyhlášeného xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.10)
(2) Xxxxxxxxx zastupuje xxxxxxx xxxx navenek a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.11)
§13
Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.10)
§14
(1) Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx zástupce xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x jinou xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx územní xxxxxxxxxx x s xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(2) Nestanoví-li zvláštní xxxxx xxxxx,12) xxxxxxx xxx přednosta x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx právnických xxxx.
(3) Přednosta x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx vykonávat jinou xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Výdělečnou činnost xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x uměleckou xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx nejde x činnost podnikatelskou x xx taková xxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxx neohrožuje xxxxxx x xxxxxxxxxxx x nestrannost xxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxx, xxx-xx xxxxxxxxxx odsouzen za xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx-xx xx u xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavcích 1 xx 3 nebo xxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx-xx jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zástupce x funkce xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 4.
§15
(1) Xxxxxxxxxxx xx vyhrazeno
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx okresního xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx úřadu,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx okresního úřadu x xxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx správcem xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx hospodaření xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) jmenovat x xxxxxxxxx vedoucí xxxxxxxx, xxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx,
f) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x organizačních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,13)
x) xxxxxxxxxx xxxxxx závaznou xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxx na jejich xxxxxxx,14)
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.2)
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx své vyhrazené xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x písemnosti xxxxxxxxxxx z funkce xxxxxxxxx jako statutárního xxxxxx zaměstnavatele. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx může přednosta xxxxxxx svého zástupce, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxxxx.
(3) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx v xxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxx. Xx-xx přednosta xx své funkce xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx úkoly xx xx xxxx jmenování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
§16
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx k xxxxxxxxx (§18) xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx též xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Organizační řád xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x vedoucích oddělení x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx orgánů.
§17
Xx xxxxxxx Brno, Ostrava x Xxxxx plní xxxxxx xxxxxxxxx primátoři xxxxxx měst, xxxxx xxxxxxxx xxxxx2) xxxxxxxxx xxxxx.
XXXXX XX
XXXXXXX XXXXXXXXXX OKRESNÍHO XXXXX
§18
(1) Xxxxxxx úřad xx xxxxx xx referáty. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx mohou xxxxxx xx xxxxxxxx.
(2) X xxxx xxxxxxxx x jeho oddělení xx xxxxxxx.
§19
Xxxxxxx xxxx zřizuje úřední xxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxx deska xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 24 hodin xxxxx. Zpravidla xx xxxxxxxx xx budově, x níž má xxxxxxx úřad xxx xxxxx.
XXXXX X
XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX
§20
(1) Činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mohou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx prokázání xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti; xx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx x xxxx zvláštních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx nestanoví xxxxx.15)
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx zaměstnance xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti (xxxx xxx "xxxxxxx"), xxxxxxxxxx xxxx xx 18 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx úřadu; dojde-li xx lhůtě xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx pracovního xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx vzniku xx 2 xxx, xxxx tato xxxxxxxxxx xx následek xxxx xxx lhůty.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx zvláštní odborné xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx znalostí xxxxxxx xxxxxxx správy, xxxxxx xxxxxxxxxxxx postavení x xxxxxxxxx orgánů územní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů x xxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení xxxx těmito xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx ověřuje xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxx způsobilost se xxxxxxxxx u přednostů x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x rozhodování xxx xxxxxx státní xxxxxx.
(6) Provádění xxxxxxx, xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zabezpečuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§21
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx činnost, xx xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, přípravu xx její xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xx 3 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx zkoušce xxxxxx xxx, xxx xx mohl xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 9 měsíců ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx 30 xxx xxxx xxxx konání xxxxxxx.
(2) Nevyhoví-li zaměstnanec xxxxxxx x odstavci 1 xxx zkoušce, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx nejdříve xx 30 xxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 90 dnů xxx xxx xxxxxxx, x xxx nevyhověl.
§22
(1) Xx xxxx uvedených x §20 xxxx. 2 x v §21 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, vojenské xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx doba xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxx funkce x xxxx, xx kterou xxxxxxxx poměr xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx úřadu x xxxxxxx xxxxxxxx x §20 xxxx. 2 xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx §20 xxxx. 1 a §21 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx poměru x xxxxxxxxx xxxxx.
§23
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx prokázání zvláštní xxxxxxx způsobilosti, xxxxxx xxxxxxxxxxxx ke zkoušce x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x průběh xxxxxxx, náležitosti xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx zabezpečování odborné xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
XXXXX XX
XXXXXXXXX A XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX PŘI XXXXXXXXX KONTROLY XXXXXX XXXXXXXXX PŮSOBNOSTI XXXXXX XXXX
§24
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.16)
§25
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kontroly xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xx povinen xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§26
Xxxxxxxxxxxx xx xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx obce (§25), xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podklady; xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx písemně xxxxxxxx.
§27
Xxxxxxxxxxxx xx povinen
a) xxxxxxx starostovi xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x předložit xxxxxxxx x jejímu xxxxxxxxx,
b) xxxxxxx xxxxxxxx stav kontrolovaných xxxxxxxx x porovnat xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
c) xxxxxxxxxx řádnou ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xx neprodleně, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§28
(1) X xxxxxxxxx o xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) jména xxxxxxxxxxxxxx,
x) místo x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx,
x) všechna xxxxxxxxx zjištění včetně xxxxxxxxxx a xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx,
x) návrh xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx x odstranění zjištěných xxxxxxxxxx,
x) označení xxxxx podkladů, o xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§29
Xxxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx odpovědné xx nedostatky, pokud xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s §28 odst. 1 xxxx. x). Xxxxxxxxxx xxxx nebo jím xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx stejnopis protokolu x xxxxxxxx. Stejnopis xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx, ve xxxxxx xx vymezena xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, předá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobám x xxxxxx nadřízenému. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxx osoba odmítne xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxx to xxxxxxxxxxxx x tomto xxxxxxxxx.
§30
(1) Xxxxx xxxxxx kontrolního xxxxxxxx uvedeného x xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podat xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 15 dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxx přednosta xxxx xxxx xxxxxxxx do 30 xxx od xxxxxx doručení xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Při xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx nepostupuje xxxxx správního řádu.5)
§31
(1) Xxxxxxxx xxx kontrole xxxxxxxx xxxxxx obec
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx §26 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pokutu xx 20&xxxx;000 Kč,
x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x poté xxx x xxxx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx úřad xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 100&xxxx;000 Xx.
(2) Xxxxxx x správním xxxxxxx xxx xxxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx, kdy xx xxxxxxx úřad xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxx však xx 2 let xxx xxx, xxx x xxxxxx jednání došlo. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx od xxxx xxxxxxxx 3 xxxx.
(3) Xx xxxxxx xxxxx odstavce 1 se xxxxxxxx xxxxxxx xxx.5)
(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 jsou xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu; xxx xxxxxx xxxxxxxx x vymáhání xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.4)
HLAVA VII
XXXXXXXX ČINNOSTI XXXXXXXXX XXXXX
§32
(1) Xx-xx nařízení xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, pozastaví xxxx výkon Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx 30 dnů xx xxxx pozastavení nezjedná xxxxxxx xxxx nápravu, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zastupitelstvo xxxxx xxxxx Ústavnímu xxxxx17) xx xxxxxxx nařízení xxxxxxxxx úřadu.
(2) Xx-xx xxxxxxxx okresního xxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx, jiným xxxxxxx předpisem vydaným xx xxxxxxx zákona x x xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů x xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xx správním xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxx xxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxx účinnosti, zruší xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřad.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx nařízení xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx své xxxxxx xxxxx po dobu 15 dnů. Současně xxxxxxxxx, xxx toto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx stejnou xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obecních xxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxx; xxxx je xxxxxxxxx i xxxxx xxxxxxx způsobem.
(4) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxx xxx5) nevztahuje.
§33
Kontrolu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx úsecích xxxxxx správy xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx krajské xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §2530 xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
HLAVA VIII
XXXXX XXXXX X XXXXXXXXXX SPRÁVNÍCH XXXXX X XXXXXXXX ÚŘADŮM X XXXXXXXXXXX XXXX XXXX, XXXXXXX A XXXXX
§34
(1) Xxxxxxx okresních xxxxx xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx vnitra xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx Brno, Xxxxxxx x Plzeň
a) xxxxxx Věstník xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx vydávání směrnic xxxxxxxxxx správními xxxxx, xxxxx xx publikují x tomto xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx s příslušnými xxxxxxxxxx správními úřady x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vlády x činnosti okresních xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx obecním úřadům,
x) organizuje xx xxxxxxxxxx s příslušnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx, vyhodnocuje xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x příslušnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxx výstavbu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx okresních úřadů x xxxxxxxxxxx přípravu xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx porady xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x ředitelů xxxxxxxxxx xxxx Xxxx, Ostrava x Xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx vynakládání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) stanoví xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxxx organizačních xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) zabezpečuje xx úseku státní xxxxxx xxxxxxxx přípravu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zařazených do xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx plní xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx11) úkoly xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§35
Xxxxxxxx xxxxxxx úřady, xx xxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx okresními xxxxx,
x) xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx vydáváním xxxxxxx,
b) zabezpečují xxxxxxxx postup okresních xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxx,
x) kontrolují xxxxx xxxxxx správy xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§36
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ve správním xxxxxx5) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxx pravomocně xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§37
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 31. prosince 2002.
§38
Xxxxxxx xxxxx, xxxxx byly xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ukončí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. prosince 2002.
§39
Ukončuje xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§40
(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxx, na xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx povinen xxxxxxx xxxxxxx xx 18 xxxxxx xx xxxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.
(2) Xx xxxxxxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx ustanovení §21 x 22 x xxx, xx xxxxxxx xxxx ho xxxxxxxx xx zkoušce xx 3 xxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx způsobilost ověřená xxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx od 24. listopadu 1990 xx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx18) se xxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prokázanou xxxxx xxxxxx zákona.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§41
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxx x provedení §12 xxxx. 1 a §34 xxxx. 3.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vyhlášku x xxxxxxxxx §23.
§42
Zrušují xx:
1. Zákon č. 425/1990 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx opatřeních x xxx souvisejících, xx xxxxx xxxxxx x. 266/1991 Xx., xxxxxx x. 542/1991 Xx., zákona č. 353/1999 Xx. x xxxxxx x. 46/2000 Xx.
2. Xxxxx x. 321/1992 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 425/1990 Sb., x okresních xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx působnosti x x některých xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 266/1991 Xx. x xxxxxx x. 542/1991 Xx.
3. Zákon x. 254/1994 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 425/1990 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx působnosti x o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
§43
Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx 2000, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §36 x 39, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2001.
§44
Platnost xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx kalendářního xxxx, v němž xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx prvních xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx x. x.
Havel x. x.
Xxxxx x. x.
Příloha x xxxxxx č. 147/2000 Xx.
Sídla x xxxxxxx obvody xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx do zastupitelstev xxxxx x roce 2000
X. Xxxxxxxxxxx xxxx
1. Xxxxxxx xxxx Xxxxxxx se xxxxxx x Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx, Bernartice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Ctiboř, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Hulice, Hvězdonice, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Chlístov, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Javorník, Ješetice, Xxxxxxx, Keblov, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Křečovice, Křivsoudov, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Mezno, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Mrač, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Neveklov, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Ostředek, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx nad Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx x Čerčan, Psáře, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx-Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx, Soběhrdy, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Střezimíř, Studený, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Tisem, Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Vlašim, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Vranov, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx.
2. Okresní xxxx Xxxxxx se xxxxxx x Berouně, xxxxx správní xxxxx xx xxxxxxxx územím xxxx Xxxxxxxx, Beroun, Xxxxxx, Broumy, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Bykoš, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx Třebaň, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Jivina, Karlštejn, Xxxxxxx, Koněprusy, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Lužce, Xxxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Mořinka, Xxxxxxxxxx, Nesvačily, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxxxx, Otročiněves, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Srbsko, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Svatá, Xxxxx Xxx pod Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Tmaň, Xxxxxx, Xxxxxx, Trubská, Xxxxx, Xxxxx Chlumec, Vinařice, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Zdice, Xxxxxx, Xxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxx Xxxxxx xx xxxxxx x Kladně, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Běleč, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Blevice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Bratronice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Drnek, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Hradečno, Hrdlív, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx Žehrovice, Xxxxxxx Xxxx, Kladno, Klobuky, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Kutrovice, Kvílice, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Libovice, Libušín, Xxxxxx, Xxxxx, Loucká, Xxxxxxxxx, Xxxx Kyšice, Xxxx Xxxxxxxx, Malíkovice, Xxxxxxxxxxx, Neuměřice, Olovnice, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Pletený Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Poštovice, Xxxxxx, Přelíc, Řisuty, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Stochov, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Třebusice, Tuchlovice, Xxxxxx, Xxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Velvary, Vinařice, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Zichovec, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx.
4. Okresní xxxx Kolín xx xxxxxx v Kolíně, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx vymezuje územím xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Břežany I, Xxxxxxx XX, Býchory, Xxxxxxxxx, Církvice, Černé Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Chvatliny, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Drahobudice, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Jevany, Xxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Konojedy, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxx, Kouřim, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Křečhoř, Xxxxx, Xxxxxxxx, Libodřice, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Nebovidy, Xxxxxxx, Xxxx Ves X, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Polní Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Prusice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxxx X, Xxxxxxxxxxx II, Ratboř, Xxxxxxxx, Rostoklaty, Skvrňov, Xxxxx Kolín, Stříbrná Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Štíhlice, Xxxxxxx, Toušice, Xxxxxxxx, Xxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Volárna, Vrátkov, Xxxxxxx, Xxxxxx Lhota, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx.
5. Xxxxxxx xxxx Kutná Hora xx xxxxxx x Xxxxx Hoře, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Bílé Xxxxxx, Bludov, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Bratčice, Církvice, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx Pohleď, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx X, Xxxxx XX, Xxxxx, Horušice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Kluky, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Miskovice, Xxxxxxxx, Nepoměřice, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx X, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Petrovice I, Xxxxxxxxx XX, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Rataje xxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Samopše, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Staňkovice, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Svatý Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Štipoklasy, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Vlkaneč, Xxxxxxxx, Xxxx, Záboří xxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx xxx Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx.
6. Xxxxxxx xxxx Xxxxxx se xxxxxx x Mělníku, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Beřkovice, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxx Počaply, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx x Xxxxxxxx, Chlumín, Xxxxxxxxx, Chvatěruby, Jeviněves, Xxxxxx, Kanina, Xxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Labem, Kozomín, Xxxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Lužec xxx Vltavou, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Mělnické Xxxxxx, Xxxxxx, Mšeno, Xxxxxxxx, Nedomice, Nelahozeves, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Nová Xxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Spomyšl, Stránka, Xxxxxx, Xxxxxx, Tuhaň, Xxxxxxx, Újezdec, Úžice, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx.
7. Xxxxxxx xxxx Xxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Bakov xxx Xxxxxxx, Bělá xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxxxx, Bezno, Bílá Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Bukovno, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Dobrovice, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Dolní Stakory, Xxxxxxxxxx, Doubravička, Hlavenec, Xxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Horní Xxxxxx, Hrdlořezy, Xxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Chotětov, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Jizerní Xxxxxx, Xxxxxxx Xxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx Hradiště xxx Jizerou, Xxxxx, Xxxxxxxx, Kobylnice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Kosmonosy, Xxxxxxxx, Kostelní Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Kovanec, Xxxxxx Xxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Loukov, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Mečeříž, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Mohelnice xxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Němčice, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Nová Xxxxx, Xxxx Xxx x Xxxxxx, Obrubce, Obruby, Xxxxxx, Pětikozly, Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Rabakov, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Rokytovec, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Semčice, Xxxxxxxx, Skalsko, Smilovice, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Strenice, Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Sukorady, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Vinařice, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Žďár, Xxxxxxx, Xxxxxxxx.
8. Xxxxxxx xxxx Xxxxxxx xx sídlem x Xxxxxxxx, xxxxx správní xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx obcí Běrunice, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Činěves, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Dvory, Xxxxxxxx, Hořany, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Hradištko, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Jiřice, Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Kněžičky, Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxx, Kounice, Kouty, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Křečkov, Xxxxxx, Xxxxxx nad Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx xxx Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxx Králové, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxx, Xxxxxxx, Odřepsy, Xxxxxxx, Opočnice, Opolany, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx, Xxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Semice, Xxxxxx, Xxxxxx, Sokoleč, Xxxxx Lysá, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Třebestovice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Velenka, Xxxxxx, Xxxxx pod Oškobrhem, Xxxxxx, Všechlapy, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Zbožíčko, Zvěřínek, Xxxxx, Xxxxxxxxx.
9. Xxxxxxx xxxx Xxxxx-xxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxxx, Brandýs xxx Labem-Stará Boleslav, Xxxxxxx, Březí, Čakovičky, Xxxxxxxxxx, Čestlice, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Dřevčice, Xxxxxx, Horoušany, Hovorčovice, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Jenštejn, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Kojetice, Xxxxxxxx x Křížků, Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Kunice, Xxxxxxxx, Lázně Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Mochov, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx Xxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Přezleztice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Sluštice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Šestajovice, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxx Xxx, Xxxxx Popovice, Xxxxxxxxx, Vodochody, Všestary, Xxxxxxxxxxxx, Xxxx, Zdiby, Xxxxxxx, Xxxxx, Zlonín, Xxxxxxxxx.
10. Xxxxxxx xxxx Praha-západ se xxxxxx x Praze, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Bojanovice, Bratřínov, Xxxxxxx-Xxxxxx, Xxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Dolní Břežany, Xxxxxxxxxx, Holubice, Horoměřice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Chrášťany, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx x Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Klínec, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxx, Xxxxxxx nad Xxxxxxx, Xxxxx, Lichoceves, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxx, Nučice, Xxxxxxx, Okoř, Okrouhlo, Xxxxx, Petrov, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Psáry, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Rudná, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Tuchoměřice, Tursko, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxx, Všenory, Zahořany, Xxxxxxx, Xxxxxxxx-Xxxxxxxxx, Zvole.
11. Xxxxxxx úřad Xxxxxxx xx xxxxxx x Příbrami, jehož xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obcí Xxxxxxxx pod Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx x Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Dlouhá Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Drahlín, Xxxxxx, Drevníky, Drhovy, Xxxxxxx, Dublovice, Xxxxx, Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Jablonná, Xxxxxxxx, Xxxxx, Kamýk xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Kosova Hora, Xxxxxxxxx, Koupě, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Křešín, Xxx, Lazsko, Xxxxxxxx, Xxxxx u Xxxxxxxx, Xxxx Hraštice, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Nová Xxx xxx Xxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxx Knín, Xxxxx, Obecnice, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Pečice, Xxxxxxxxx, Pičín, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Podlesí, Prosenická Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Radíč, Rosovice, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Sádek, Sedlčany, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxx, Starosedlský Xxxxxx, Xxxxxxxx, Svaté Xxxx, Xxxxx Xxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Tušovice, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Voznice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Vševily, Xxxxxx x Xxxxxxxx, Vysoký Xxxxxxx, Zalužany, Zbenice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx újezdu Xxxx.
12. Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx vymezuje xxxxxx xxxx Bdín, Xxxxxx, Xxxxxxx, Čistá, Děkov, Xxxxxxx, Hořesedly, Hořovičky, Xxxxxxxxxx, Hracholusky, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Jesenice, Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Kolešovice, Kounov, Xxxxxxxx, Krakov, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Krty, Krupá, Xxxxxxxxx, Křivoklát, Lány, Xxxxxxxx, Lišany, Xxxxx, Xxxxx, Malinová, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Milý, Mšec, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Petrovice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx, Rynholec, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Senec, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Svojetín, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Třtice, Xxxxxxx, Xxxxx Buková, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx.
II. Xxxxxxxxxxx xxxx
1. Xxxxxxx xxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxx v Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx obvod xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Čakov, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Dasný, Xxxxxxx, Xxxxx Voda x Xxxxxxx Budějovic, Xxxxxxx, Xxxxx Bukovsko, Doubravice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Hartmanice, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Hlincová Xxxx, Xxxxxxx nad Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Kněžeklady, Xxxxx Stropnice, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Kamenná, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Ledenice, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Ločenice, Mazelov, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Hůrka, Xxxxx Xxx, Mydlovary, Xxxxx, Xxxxxxxx, Neplachov, Xxxx Xxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxx, Petříkov, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Sedlec, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Střížov, Xxxxx Xxx nad Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx Sviny, Xxx nad Vltavou, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Záboří, Xxxxxx, Závraty, Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Žár, Xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxx Xxxxx Xxxxxxx xx sídlem x Xxxxxx Krumlově, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx x Xxxxxxxx, Český Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Dolní Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx na Xxxxxx, Chlumec, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx nad Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Netřebice, Xxxx Xxx, Omlenice, Xxxxxxxx Xxx, Přední Xxxxx, Xxxxxxx, Přísečná, Xxxxxxxx xxx Vltavou, Xxxxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Střítež, Xxxxxxx, Velešín, Xxxxxx, Xxxxxxxx Pláně, Xxxxx Xxxx, Zlatá Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx x xxxxxx vojenského újezdu Xxxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Bednáreček, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Březina, Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Hrádek, Xxxxx Velenice, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx, Člunek, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Kopy, Dobrohošť, Xxxxx Pěna, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxx, Doňov, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Dvory xxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Rosička, Xxxxxxx, Xxxx, Hatín, Xxxxxxxx, Xxxxx Meziříčko, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxx Radouň, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Slatina, Xxxxxxx, Hrachoviště, Xxxxxxx, Xxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxx nad Xxxxxxxx, Xxxxx, Jindřichův Hradec, Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Kunžak, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxx Bystřice, Nová Xxxxxx, Nová Xxxxxxxx, Xxxx Xxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, Okrouhlá Radouň, Xxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Pluhův Xxxx, Xxxxxx, Ponědraž, Xxxxxxxxxx, Popelín, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxxxxx, Stráž xxx Xxxxxxxx, Strmilov, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Studená, Xxxxxxx nad Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Velký Ratmírov, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Vydří, Záblatí, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Žďár, Xxxxxxxxxx.
4. Xxxxxxx xxxx Xxxxx se xxxxxx v Xxxxx, xxxxx xxxxxxx obvod xx vymezuje územím xxxx Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx, Bernartice, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Dolní Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Drhovle, Heřmaň, Xxxxxxxxx, Hrazany, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Jickovice, Xxxxxxxx, Xxxxx, Kostelec xxx Xxxxxxx, Kovářov, Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Lety, Milevsko, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxx, Ostrovec, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx X, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Temešvár, Varvažov, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Vrcovice, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Zběšičky, Xxxx, Xxxxxxxxx Podhradí, Xxxx.
5. Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx obvod xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx Lada, Xxxxxx, Budkov, Xxx, Xxxxxxxxxx, Čkyně, Xxxxxxxxx, Xxx, Xxxxx, Horní Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Husinec, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Chvalovice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxx Xxx, Kvilda, Xxxxxxx, Lčovice, Xxxxxx, Xxxxxxx, Lipovice, Xxxxxx, Xxxxxx, Malovice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Němčice, Xxxxxxxx, Xxxxx, Nová Xxx, Xxxx Hutě, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Radhostice, Xxxxxx, Xxxxxx, Strážný, Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxx Maří, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Těšovice, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx.
6. Okresní xxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxx ve Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx, Bělčice, Xxxxxxxxxxx, Bílsko, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Březí, Budyně, Xxxxxx, Cehnice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Čestice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Hajany, Xxxxx, Xxxxxx, Horní Poříčí, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Chlum, Chobot, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Katovice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Krajníčko, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx-Xxxxxx, Xxxxxxxx, Kváskovice, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Mečichov, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Němětice, Xxxxxxxxxx, Nišovice, Xxxx Xxx, Novosedly, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Pohorovice, Xxxxxxxxxxx, Předmíř, Přední Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Přechovice, Xxxxxxxxxx, Radějovice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Skočice, Xxxxxx, Sousedovice, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Strašice, Strunkovice xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Škvořetice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Tchořovice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Uzeničky, Xxxxxxxx, Velká Xxxxx, Xxxxxxx, Volenice, Volyně, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Zvotoky.
7. Xxxxxxx úřad Xxxxx xx xxxxxx x Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx obvod xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx Lhota, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Bradáčov, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Čenkov x Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx x Bechyně, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Hrachovice, Xxxxxx, Dráchov, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Haškovcova Xxxxx, Xxxxxxx, Hlavatce, Xxxxxxx, Hodonice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Jedlany, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Košín, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Lom, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx Xxx x Xxxxxxx, Xxxx Xxx x Xxxxx Xxxxxx, Oldřichov, Xxxxxxx, Planá xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx x Xxxxxx, Xxxxxxxxxx x Xxxxx, Radkov, Xxxxxx, Ratibořské Xxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Řemíčov, Xxxxx, Řípec, Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx, Sezimovo Xxxx, Xxxxxxx, Skopytce, Xxxxxxxx u Malšic, Xxxxxxx, Slapy, Xxxxxxx Xxxx, Soběslav, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx u Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx u Tábora, Xxxxx, Xxxxxxx, Šebířov, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Ústrašice, Val, Xxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxx, Vilice, Vlastiboř, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxx u Xxxxx Xxxxxx, Zhoř x Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Žíšov.
III. Xxxxxxxx xxxx
1. Xxxxxxx xxxx Domažlice xx xxxxxx v Xxxxxxxxxxx, xxxxx správní xxxxx xx xxxxxxxx územím xxxx Xxxxxxx, Bělá xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Čečovice, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Černovice, Xxxxx Xxxxxx, Díly, Xxxxxxxxx, Drahotín, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Hlohovčice, Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Chodov, Xxxxxxx Xxxxx, Chrastavice, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx pod Čerchovem, Xxxxxxx, Xxxx na Xxxxxx, Křenovy, Kvíčovice, Xxxxxx, Loučim, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx (dříve xxxxx Domažlice), Xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Xxx), Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Němčice, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx Xxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Srbice, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Tlumačov, Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Malahov, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxx Xxxxxxx xx xxxxxx x Klatovech, xxxxx xxxxxxx obvod xx vymezuje xxxxxx xxxx Běhařov, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Červené Xxxxxx, Číhaň, Čimice, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Dlouhá Xxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Dražovice, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Chanovice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx, Javor, Xxxxxx, Jíno, Kaliště, Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Malý Bor, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx Struhadlo, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Mokrosuky, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx, Nezamyslice, Xxxxxxx, Xxxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Pačejov, Xxxxxxxxx x Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Rabí, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Soběšice, Xxxx, Xxxxxxx, Strážov, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Týnec, Xxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Žihobce, Žichovice.
3. Xxxxxxx xxxx Xxxxx-xxx xx xxxxxx x Xxxxx, xxxxx xxxxxxx obvod xx xxxxxxxx územím obcí Xxxxxxx, Bolkov, Xxxxxxx, Xxxxxx, Čižice, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx Lukavice, Xxxxxxx, Honezovice, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Chlum, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Jarov, Xxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Letiny, Xxxxxx, Xxxxx, Lhůta, Xxxxx, Líšina, Xxxxxx, Xxxxxxx, Lužany, Měcholupy, Xxxxxxx, Xxxxx, Milínov, Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Předenice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Příchovice, Ptenín, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Řenče, Xxx, Xxxxxxxx, Skašov, Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxx, Xxxxx Plzenec, Xxxx, Xxxxxxxx, Střížovice, Xxxxxxxx, Štěnovice, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Týniště, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxx, Xxxx, Vlčtejn, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Ždírec, Žinkovy, Xxxxxxxx.
4. Xxxxxxx xxxx Xxxxx-xxxxx xx xxxxxx v Plzni, xxxxx správní obvod xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Brodeslavy, Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Čerňovice, Xxxxx Xxxxx, Dobříč, Xxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxx Hradiště, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Dýšina, Heřmanova Xxx, Xxxxxx, Hněvnice, Xxxxxxxxx, Horní Bělá, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Jarov, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Koryta, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Krsy, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Kyšice, Xxxxx, Xxxx, Líšťany, Xxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Město Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Mrtník, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx u Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Pláně, Xxxxx, Xxxxxxxx, Pňovany, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Studená, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxx x Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Újezd xxxx Mží, Úlice, Xxxxxx, Xxxxx, Vejprnice, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Zbůch, Xxxx-Xxxxx, Žihle, Žilov.
5. Xxxxxxx úřad Xxxxxxxx se xxxxxx x Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx, Xxxxx, Březina, Xxxxxxxx, Bušovice, Cekov, Xxxx, Dobřív, Xxxxxxxx Xxxxx, Ejpovice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Chlum, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Kařez, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxx u Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx, Němčovice, Nevid, Xxxx, Xxxxxxxx-Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Příkosice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Skomelno, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Újezd x Xxxxxxx Kříže, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Zbiroh, Xxxxxxxx.
6. Okresní xxxx Xxxxxx se xxxxxx x Xxxxxxx, jehož xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx územím obcí Xxxxxxxxxx, Bezdružice, Xxx, Xxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Chodský Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Konstantinovy Lázně, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxx x Xxxxxxx, Milíře, Obora, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Staré Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Stráž, Xxxxxxx, Studánka, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Tachov, Tisová, Xxxxxxx, Třemešné, Únehle, Xxxxxx, Zadní Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx.
IV. Xxxxxxxxxxx xxxx
1. Xxxxxxx xxxx Xxxx se xxxxxx x Chebu, xxxxx xxxxxxx obvod xx vymezuje xxxxxx xxxx Xx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxx, Hazlov, Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx Kynžvart, Xxxx, Xxxxxx, Xxxx, Mariánské Xxxxx, Xxxxxxxxx, Milíkov, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Odrava, Okrouhlá, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx nad Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxx Xxxxxx, Tuřany, Valy, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxx, Vlkovice, Xxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxx Karlovy Vary xx xxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx obvod se xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxx nad Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxx Xxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx Blatná, Xxxx, Hroznětín, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Jenišov, Xxxxxxx Xxxx, Kolová, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxx Xxxx, Nové Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Potůčky, Xxxx, Xxxxx, Xxxxxx Pece, Xxxxxxxxx, Xxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxx, Šemnice, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Útvina, Xxxxx, Xxxxxxxx, Verušičky, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx Pec, Xxxxxxx x územím xxxxxxxxxx újezdu Xxxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxx Xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx obcí Xxxxxxx, Bublava, Bukovany, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxx Rychnov, Xxxxxxxx, Horní Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Královské Xxxxxx, Xxxxxxxx, Krásno, Xxxxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxx Xxx, Xxxx Xxxxx, Oloví, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Šabina, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx.
X. Xxxxxxx xxxx
1. Xxxxxxx xxxx Děčín se xxxxxx x Děčíně, xxxxx xxxxxxx obvod xx vymezuje xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Děčín, Xxxxxxxxx, Dobrná, Dolní Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx nad Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Podluží, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Chřibská, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Jílové, Xxxxxxx pod Jedlovou, Xxxxxxx, Kámen, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Rumburk, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Šachov, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Varnsdorf, Xxxxx Xxxxxxxx, Velký Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxx Chomutov xx xxxxxx v Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx územím xxxx Xxxxxxx, Blatno, Xxxxxxx, Březno, Černovice, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Hrušovany, Xxxxxx, Chomutov, Jirkov, Xxxxx, Xxxxx, Klášterec xxx Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Málkov, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Okounov, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Pesvice, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx Xxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Výsluní, Xxxxxx Xxx.
3. Xxxxxxx xxxx Litoměřice xx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx vymezuje xxxxxx xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxx Ohří, Brňany, Xxxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Budyně xxx Ohří, Býčkovice, Xxxxxxxx, Černěves, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Doksany, Xxxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Evaň, Xxxxxx, Xxxxx Beřkovice, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Chodovlice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Jenčice, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxx Řípem, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Libotenice, Xxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Malíč, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Miřejovice, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx-xxxxx, Nové Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Polepy, Xxxxxxxxxx xxx Labem, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Roudnice xxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Travčice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Úpohlavy, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Záluží, Žabovřesky xxx Xxxx, Žalhostice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx.
4. Xxxxxxx xxxx Xxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxx, jehož xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Blšany, Xxxxxx x Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Jimlín, Xxxxxxx, Kozly, Xxxxxx Xxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Louny, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Nepomyšl, Xxxx Xxx, Nové Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Rohozec, Podbořany, Xxxxxxxxxxx, Raná, Xxxxx, Xxxxxxxx, Smolnice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Žatec, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx.
5. Okresní xxxx Xxxx xx xxxxxx x Mostě, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obcí Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Jiřetín, Xxxxxx, Xxxx Svaté Xxxxxxxx, Horní Jiřetín, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Lišnice, Xxxxxxxx, Lom, Louka x Litvínova, Xxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxx Ves x Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Skršín, Volevčice, Xxxxxxxx.
6. Xxxxxxx xxxx Xxxxxxx xx xxxxxx x Teplicích, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx vymezuje xxxxxx xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Bžany, Dubí, Xxxxxxx, Xxx u Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Hrob, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx pod Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Krupka, Lahošt, Xxxxxxx, Lukov, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Modlany, Moldava, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Světec, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxx.
7. Xxxxxxx xxxx Xxxx xxx Xxxxx xx xxxxxx x Xxxx xxx Labem, jehož xxxxxxx obvod xx xxxxxxxx xxxxxx obcí Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx u Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Chuderov, Xxxxxxxxx, Xxxx Březno, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Povrly, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Řehlovice, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxx, Trmice, Ústí xxx Xxxxx, Velké Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx.
XX. Xxxxxxxxx xxxx
1. Xxxxxxx xxxx Xxxxx Xxxx xx xxxxxx v Xxxxx Xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Brniště, Cvikov, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Lípa, Xxxxx, Dubá, Xxxxxxx, Xxxx xx Xxxxxx, Xxxxxx, Horní Libchava, Xxxxx Xxxxxx, Chlum, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx, Janovice x Xxxxxxxxxx, Jestřebí, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx, Kravaře, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx u Xxxxxxx, Kvítkov, Luka, Xxxxxxxx, Mimoň, Xxxxxx xxx Ralskem, Xxxx Xxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Pertoltice xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx u Xxxxx Lípy, Xxxxxx x Xxxx, Sloup x Xxxxxxx, Slunečná, Xxxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Velký Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Vrchovany, Xxxxxxxx, Zákupy, Xxxxxx, Xxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx xx sídlem x Xxxxxxxx xxx Xxxxx, jehož xxxxxxx xxxxx xx vymezuje xxxxxx xxxx Albrechtice x Xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Desná, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Jablonec xxx Nisou, Xxxxx xxx Xxxxx, Jenišovice, Xxxxxx u Xxxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Loužnice, Xxxxxx xxx Xxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxx Xxx nad Xxxxx, Pěnčín, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx u Xxxxxxxx xxx Nisou, Skuhrov, Xxxxxxxx, Tanvald, Xxxxx Xxxxx, Vlastiboř, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Železný Xxxx.
3. Xxxxxxx xxxx Liberec xx xxxxxx v Xxxxxxx, xxxxx správní xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Bílá, Xxxx Xxxxxx xxx Nisou, Xxxx Potok, Bulovka, Xxxxxxx, Černousy, Xxxxx Xxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Hlavice, Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxx Řasnice, Xxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxx, Xxxxxxxxx, Jindřichovice xxx Xxxxxx, Kobyly, Krásný Xxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx Ves, Xxxx Xxxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Pertoltice, Xxxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Rynoltice, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxx pod Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Vlastibořice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx.
4. Xxxxxxx úřad Xxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxx, xxxxx správní xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx obcí Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx u Xxxxx, Bozkov, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxx, Bystrá xxx Xxxxxxx, Xxxxx x Xxxxx, Xxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx x Xxxxx Xxxx, Xxxxx Branná, Xxxxx Skála, Chuchelna, Xxxxxxxx xxx Jizerou, Xxxxxxx, Jestřabí v Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Lomnice xxx Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx, Xxxxxx xxx Kozákovem, Xxxxxxxxx, Mříčná, Xxxx Xxx xxx Popelkou, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxx, Peřimov, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx nad Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Rovensko xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx x Jilemnice, Roztoky x Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Stružinec, Studenec, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxx xxx Jizerou, Xxxxxx, Xxxxxx.
XXX. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx
1. Xxxxxxx xxxx Xxxxxx Králové xx sídlem x Xxxxxx Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx obvod xx xxxxxxxx územím obcí Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx xxx Orlicí, Benátky, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Číštěves, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Dohalice, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Hrádek, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Kosice, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Kratonohy, Kunčice, Xxxxxxxx, Xxxxx pod Xxxxxxx, Libčany, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Lišice, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx, Máslojedy, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Mokrovousy, Myštěves, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx Město, Xxxx Xxxxxx, Obědovice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Osice, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx xxx Trotinou, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Roudnice, Sadová, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Smiřice, Xxxxxx, Sovětice, Stará Xxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Syrovátka, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxx, Zachrašťany, Xxxxxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxx Xxxxx xx xxxxxx x Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx, Bašnice, Xxxxxxx, Xxxxxx x Xxxxx, Xxxxxxx, Borek, Xxxxx-Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Butoves, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxx Bystřicí, Xxxxxxx Třemešná, Češov, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx Xxxx u Hořic, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Hořice, Xxxxxxxxx, Chomutice, Xxxxxx, Xxxxxxx, Jeřice, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Jinolice, Kacákova Xxxxx, Xxxxxxxx, Kněžnice, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Libuň, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx u Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Nová Paka, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Podhorní Újezd x Vojice, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Radim, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Střevač, Sukorady, Xxxxxxxxxxx Újezd, Xxxxxxxxx Xxxxx, Tetín, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxx, Úbislavice, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx xxx Troskami, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Vidochov, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Vrbice, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx-Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx.
3. Xxxxxxx úřad Náchod xx sídlem v Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx vymezuje xxxxxx xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx nad Metují, Xxxxxxxxxxx, Borová, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Brzice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Červená Xxxx, Xxxxxxx Kostelec, Česká Xxxxxx, Česká Metuje, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Heřmánkovice, Horní Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Hynčice, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Křinice, Xxxxx xxx Hořičkami, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Nahořany, Náchod, Xxxx Město xxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxx, Otovice, Xxxxxx xxx Metují, Xxxxxxxx-Xxxxx, Přibyslav, Xxxxxxx, Xxxxxx, Rychnovek, Říkov, Xxxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Suchý Důl, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Teplice xxx Metují, Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Velké Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Vlkov, Vršovka, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx xxx Xxxxxx, Žďárky, Xxxxxx.
4. Okresní xxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxx xx xxxxxx x Rychnově xxx Xxxxxxx, xxxxx správní xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obcí Albrechtice xxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx, Bílý Xxxxx, Xxxxxxxx, Bolehošť, Borohrádek, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxx, Černíkovice, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Deštné x Xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx, Dobruška, Xxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxxx-Xxxxxx, Xxxxxx, Chlístov, Xxxxxxx, Janov, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Horky, Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Ledce, Xxxxx x Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxx nad Xxxxxx, Xxxxxxxx, Lupenice, Mokré, Xxxx Xxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Pěčín, Podbřezí, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx nad Xxxxxxxx, Xxxxxxx nad Xxxxxxx, Xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Skuhrov nad Xxxxx, Slatina nad Xxxxxxxx, Sněžné, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Synkov-Slemeno, Trnov, Xxxxxxxx, Tutleky, Xxxxxxx xxx Xxxxxx, Xxx, Xxxxxxx, Voděrady, Vrbice, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx xxx Orlicí.
5. Xxxxxxx úřad Trutnov xx xxxxxx x Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx se vymezuje xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxx Poličany, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxx, Dolní Xxxxxx, Xxxxx Brusnice, Xxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx Králové xxx Xxxxx, Xxxxxxx, Havlovice, Xxxxx Brusnice, Horní Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Choustníkovo Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Janské Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Litíč, Xxxx Xxx, Xxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx x Úpice, Xxxxx Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Rtyně v Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Buky, Strážné, Xxxxxxxxxxx, Svoboda xxx Xxxx, Xxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Velké Svatoňovice, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Vlčkovice x Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx-Xxxxxx, Zdobín, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx.
XXXX. Xxxxxxxxxx xxxx
1. Okresní xxxx Xxxxxxx xx xxxxxx v Chrudimi, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx územím xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Bor x Skutče, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Lhotice, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx Městec, Hlinsko, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Chrast, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Jeníkov, Xxxxxxxxxx, Kameničky, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx x Heřmanova Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxx, Leština, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Lozice, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxx-Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx Hrady, Xxxx, Ostrov, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx u Xxxxxx, Xxxxxxxx, Prachovice, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxx, Xxxxxx, Slatiňany, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Stradouň, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Svídnice, Xxxxxxxxx, Tisovec, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Úherčice, Xxxxxxxx, Xxxxxxx Podol, Xxxxxxxx, Vejvanovice, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Všeradov, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Zderaz, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx.
2. Xxxxxxx úřad Xxxxxxxxx xx xxxxxx v Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx obcí Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Borek, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx nad Xxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxxxxx, Bukovka, Xxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxx x Xxxxxxxx, Xxxxxx, Dolany, Xxxxx Xxxxx, Dolní Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Hlavečník, Xxxxxx, Holotín, Horní Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Hrobice, Choltice, Xxxxxx, Chrtníky, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Jankovice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Labem, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Křičeň, Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxx x Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Libišany, Lipoltice, Xxxxxxxx, Xxxx Výkleky, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Morašice, Xxxxxxxx, Němčice, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx nad Labem, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxxx x Xxxxx, Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx, Podůlšany, Xxxxx, Xxxxxxx, Přelovice, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxx, Rohoznice, Rokytno, Xxxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Slepotice, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Spojil, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Jesenčany, Staré Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Stojice, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Týnišťko, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Újezd x Přelouče, Xxxxx x Sezemic, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxx, Vysoké Chvojno, Xxxxxxxxxxx, Zdechovice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxx Svitavy xx xxxxxx xx Svitavách, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx vymezuje xxxxxx xxxx Xxxxx, Xxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxx x Xxxxxxx, Benátky, Xxxxxxx x Trnávky, Xxxxxxxxx, Bohuňov, Bohuňovice, Xxxxxx, Borušov, Brněnec, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx xxx Svitavou, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Dětřichov x Moravské Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Horky, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Chotovice, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Janůvky, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Javorník, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Kamenec u Xxxxxxx, Kamenná Horka, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Křenov, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Lubná, Xxxxx, Xxxxxxx, Městečko Xxxxxxx, Xxxxxxx, Mladějov xx Moravě, Morašice, Xxxxxxxx Třebová, Nedvězí, Xxxx Xxxxx, Xxxx Xxx x Xxxxxxxx, Xxxxxx, Opatov, Xxxxxxxx, Xxxx, Pohledy, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx x Xxxxxxxxx, Příluka, Pustá Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx na Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Město, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Svojanov, Xxxxxx Xxx, Xxxxxxx, Telecí, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Újezdec, Útěchov, Xxxxxxx, Xxxxxxx Seč, Xxxxx x Jevíčka, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Lhota, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx.
4. Okresní úřad Xxxx xxx Xxxxxx xx sídlem x Xxxx xxx Orlicí, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx vymezuje xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx nad Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxx Rybná, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Libchavy, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Dlouhá Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Dolní Xxxxxxx, Dolní Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Hnátnice, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Třešňovec, Hrádek, Xxxxxxx, Choceň, Xxxxxxxx xxx Orlicí, Jamné xxx Orlicí, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Kameničná, Klášterec xxx Xxxxxx, Koldín, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Krasíkov, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Libchavy, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Lubník, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Nasavrky, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Oucmanice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Písečná, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Rybník, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Sloupnice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxx, Sudslava, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Újezd x Xxxxxx, Xxxx xxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Voděrady, Xxxxxxx, Vračovice-Orlov, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Mýto, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx Lhota, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Žichlínek.
XX. Xxxxxxxxx xxxx
1. Okresní xxxx Havlíčkův Brod xx xxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obcí Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Bojiště, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Čachotín, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxx, Dlouhá Xxx, Xxxxx Krupá, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Sokolovec, Xxxxxxxx, Xxxxxx Jeníkov, Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Hněvkovice, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx Lhota, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Jedlá, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx Lhota, Xxxxxxxx, Knyk, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Krátká Ves, Xxxxxxxxxx, Kunemil, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx u Xxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx, Xxxx, Lipnice xxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Maleč, Michalovice, Xxxxxxxx, Nejepín, Xxxx Xxx x Xxxxxxxxx, Xxxx Xxx u Xxxxxxx, Xxxx Xxx x Světlé, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Olešná, Xxxxxx, Xxxxxxx, Ovesná Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Radostín, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Rybníček, Xxxxxxx, Sedletín, Skorkov, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxx, Šlapanov, Xxxxx, Xxx, Trpišovice, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Úsobí, Xxxxxxxx, Veselý Xxxx, Xxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Zvěstovice, Xxxxxx, Xxxxxx nad Doubravou, Xxxxxxx Xxxx.
2. Xxxxxxx úřad Xxxxxxx xx xxxxxx v Xxxxxxx, xxxxx správní xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obcí Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Cerekvička-Rosice, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Hybrálec, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Klatovec, Xxxxxxx, Kostelec, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Lhotka, Xxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Měšín, Xxxxxxxxx, Milíčov, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Mysletice, Mysliboř, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx Xxxx, Olšany, Olší, Xxxxxx, Ořechov, Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Růžená, Rybné, Xxxxx, Řídelov, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Smrčná, Xxxx, Xxxxx Říše, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Suchá, Xxxxxxxxxx, Šimanov, Švábov, Xxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Ústí, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Velký Xxxxxxx, Xxxxxx Jeníkov, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Vílanec, Xxxxxxxxx, Vyskytná xxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx, Záborná, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxx v Xxxxxxxxxx, xxxxx správní xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obcí Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Bělá, Bohdalín, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Božejov, Xxxxxxxx, Budíkov, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Čáslavsko, Xxxxxxx, Čejov, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Dobrá Xxxx x Pacova, Xxxxxxxx, Xxx, Eš, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Horní Rápotice, Xxxxx Xxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Chýstovice, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Kaliště, Xxxxx, Xxxxxxxx xxx Lipou, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Krasíkovice, Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Lidmaň, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx x Xxxxxx, Mezilesí, Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxx Rychnov, Xxxxxxx, Olešná, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Píšť, Xxxxxxx, Xxxxxx, Pošná, Xxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Rodinov, Rovná, Xxxxxxx, Řečice, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Staré Bříště, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Střítež xxx Křemešníkem, Svépravice, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Útěchovice, Xxxxxxxxxx xxx Stražištěm, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Chyška, Xxxxx Rybník, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Vyskytná, Vysoká Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Zhořec, Zlátenka, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx.
4. Xxxxxxx xxxx Xxxxxx se sídlem x Třebíči, jehož xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obcí Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx-Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Čáslavice, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Číhalín, Xxxxxx, Čikov, Číměř, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxx Lažany, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Horní Xxxxxxxxx, Xxxxx Smrčné, Horní Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Hrotovice, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Chlístov, Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Jakubov x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Jemnice, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Kamenná, Kdousov, Xxxxxxxxx nad Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Komárovice, Xxxxxxx, Kostníky, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx nad Oslavou, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxx, Lesná, Xxxxx Jakubov, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Markvartice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Menhartice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx nad Xxxxxxx, Xxxxxxx, Nimpšov, Xxxx Xxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Okříšky, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Petrovice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Police, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Předín, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx u Xxxxx, Radkovice x Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxx xxx Rokytnou, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Sudice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Trnava, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Vlčatín, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Zárubice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx.
5. Xxxxxxx xxxx Žďár xxx Xxxxxxx xx xxxxxx ve Žďáru xxx Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obcí Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Březí xxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Daňkovice, Xxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Libochová, Xxxxx Loučky, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Drahonín, Xxxxxxx pod Žákovou xxxxx, Hamry xxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Jámy, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Kněževes, Koroužné, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Křižánky, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Křoví, Xxxxxx, Kundratice, Kuřimská Xxxx Xxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Lísek, Xxxxx, Xxxxx, Malá Losenice, Xxxxxxxxx, Matějov, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Pavlovice, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Níhov, Xxxxxx, Xxxx Xxx, Xxxx Ves x Xxxxxx Města xx Xxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxx xx Xxxxxx, Nové Xxxx, Xxxx Veselí, Nový Xxxxxxxx, Nyklovice, Xxxxxxx, Xxxx, Ořechov, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx xxx Oslavou, Xxxx, Pavlínov, Pavlov, Xxxxxxxxxxxx Jestřabí, Petráveč, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Podolí, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Svratka, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Radňovice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Rojetín, Xxxxxxx, Rousměrov, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Sklené, Xxxxxx nad Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, Strážek, Xxxxxxx, Sulkovec, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Svratkou, Xxxxxxxxx Xxxx Ves, Xxx Studně, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx x Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Věcov, Xxxxxxx, Velká Bíteš, Xxxxx Xxxxxxxx, Velké Xxxxxxxx, Xxxxx Meziříčí, Xxxxx Xxxxxx, Vepřová, Xxxxxx, Věžná, Xxxxx, Xxxxxxx, Vír, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Vojnův Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Znětínek, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxx nad Xxxxxxx, Xxxxxx.
X. Xxxxxxxx xxxx
1. Xxxxxxx xxxx Blansko xx xxxxxx v Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx obvod xx xxxxxxxx územím xxxx Adamov, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Blansko, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxx, Xxxxxx, Březina, Xxxxxxxx, Bukovina, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Hluboké Xxxxx, Hodonín, Xxxxxxxx, Xxxxx Poříčí, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx x Boskovic, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Kozárov, Krasová, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Kulířov, Xxxxxxx Xxx, Xxxxxx, Kuničky, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Lažany, Xxxxxxxx, Lhota Rapotina, Xxxxx x Xxxxx, Xxxxx u Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxx, Ludíkov, Xxxxxx, Xxxxx, Malá Xxxxx, Xxxx Roudka, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx x Tišnova, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Olomučany, Xxxxx, Xxxxxx x Macochy, Xxxxxxxx, Petrov, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Poříčí, Xxxxx-Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx, Rozsíčka, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Skalice xxx Svitavou, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Stvolová, Xxxxxx, Suchý, Xxxxxxx, Xxxxxx, Svinošice, Svitávka, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Šebrov-Kateřina, Xxxxxxx, Štěchov, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Újezd u Xxxxxxxx, Xxxxx u Xxxxx Xxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Valchov, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Vážany, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Vysočany, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Zhoř, Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxx Xxxx-xxxxxx xx xxxxxx x Xxxx, jehož xxxxxxx obvod se xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxx Svitavou, Xxxxxx x Xxxxx, Xxxxxxxx xxx Svitavou, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Česká, Čučice, Xxxxxx, Xxxxx Kounice, Xxxxxxx, Drásov, Hajany, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx x Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Kobylnice, Kovalovice, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Litostrov, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Malešovice, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Medlov, Xxxxxxx, Měnín, Modřice, Xxxxx-Xxxxxxx, Moravany, Moravské Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx-Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx Ves, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx x Xxxx, Xxxxx, Opatovice, Ořechov, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Popůvky, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Příbram, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Rajhrad, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Sentice, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Stanoviště, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Šlapanice, Štěpánovice, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx u Xxxx, Újezd x Xxxxx, Unkovice, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Knínice, Viničné Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Všechovice, Xxxxxx Xxxxxxxx, Zakřany, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Žabčice, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Židlochovice.
3. Xxxxxxx xxxx Xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxx, jehož xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obcí Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Brod xxx Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxx Dunajovice, Dolní Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Hlohovec, Xxxxx Bojanovice, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Hustopeče, Xxxx, Xxxxxxxxx, Kašnice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Lednice, Mikulov, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Nová Xxx, Moravský Xxxxxx, Xxxxxxxx, Němčičky, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxx Přerov, Xxxxxxxxxx, Pavlov, Xxxxx, Xxxxxxx, Pohořelice, Popice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Strachotín, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Tvrdonice, Xxxxx, Xxxxxxxx, Valtice, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Vlasatice, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx.
4. Xxxxxxx xxxx Hodonín xx xxxxxx x Xxxxxxxx, jehož správní xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Karlín, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Lipov, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Písek, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Nechvalín, Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxx Poddvorov, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Prušánky, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx-Xxxxxxx, Xxxxxxx, Šardice, Xxxxx, Těmice, Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Velká nad Xxxxxxxx, Xxxxxx nad Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Vřesovice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx.
5. Okresní úřad Xxxxxx xx xxxxxx xx Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Brankovice, Bučovice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Dražovice, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Hlubočany, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Hostěrádky-Rešov, Hoštice-Heroltice, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xx Hané, Xxxxxxxxx, Kobeřice x Xxxx, Kojátky, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Kožušice, Krásensko, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Křižanovice x Vyškova, Kučerov, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Malínky, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Milonice, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Nemojany, Nemotice, Xxxxxxxx, Nevojice, Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Otnice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Podomí, Prusy-Boškůvky, Xxxxxxxx, Račice-Pístovice, Radslavice, Xxxxxxxx, Rostěnice-Zvonovice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Slavkov x Brna, Snovídky, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Uhřice, Xxxxxx, Vážany nad Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx Xxxx x územím xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx.
6. Xxxxxxx xxxx Znojmo xx xxxxxx xx Xxxxxx, jehož správní xxxxx xx vymezuje xxxxxx obcí Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Blížkovice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Dobšice, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Dyjákovičky, Dyje, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Hodonice, Xxxxx Břečkov, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Dunajovice, Xxxxx Kounice, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx xxx Jevišovkou, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Jamolice, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Jezeřany-Maršovice, Xxxxxx x Xxxxxxxxx, Xxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Krhovice, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Lančov, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Lukov, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Miroslav, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Morašice, Xxxxxxxx Krumlov, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx-Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Oleksovice, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxx, Podmyče, Práče, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Prosiměřice, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Slup, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Stošíkovice xx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx x Miroslavi, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Šumná, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Troskotovice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Uherčice, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Velký Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx xxx Dyjí, Xxxxxxxxx Xxx, Xxxxxxxx, Vrbovec, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Želetice, Xxxxxxxx, Xxxxxxx.
XX. Xxxxxxxxx xxxx
1. Xxxxxxx xxxx Xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxx, jehož xxxxxxx xxxxx se vymezuje xxxxxx xxxx Xxxx xxx Xxxxxxxx, Bernartice, Xxxx Xxxx, Xxxxx Xxxx, Česká Ves, Xxxxxx-Xxxx Xxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx-xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Písečná, Skorošice, Xxxxx Xxxxxxx Voda, Xxxxxxxxxx, Uhelná, Vápenná, Xxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Vlčice, Xxxxx Xxxx, Xxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxx Xxxxxxx se xxxxxx x Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx, Bělkovice-Lašťany, Xxxx Xxxxx, Bílsko, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Bouzov, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Bystrovany, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx Loučka, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx xxx Bystřicí, Domašov x Xxxxxxxxxx, Drahanovice, Xxx nad Xxxxxxx, Xxxxxxx, Grygov, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Horka xxx Moravou, Horní Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Cholina, Xxxxxx, Xxxxxxx, Kožušany-Tážaly, Krčmaň, Xxxxxx-Xxxxxxxxx, Liboš, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Loučka, Xxxxxxxx, Luká, Lutín, Xxxxxx, Majetín, Medlov, Xxxxxxx, Mladeč, Mladějovice, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx na Xxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Příkazy, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx xx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Střeň, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Štarnov, Štěpánov, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxx Bystřice, Xxxxx Xxxxx, Velký Xxxxx, Xxxxxxxx, Vilémov, Želechovice, Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Libavá.
3. Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx se xxxxxx x Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx obvod xx xxxxxxxx xxxxxx obcí Xxxxxxx, Bedihošť, Xxxxxxxx-Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Bohuslavice, Xxxxxx, Xxxxxx u Xxxxxx, Xxxxxx x Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Buková, Xxxxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xx Hané, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Dzbel, Xxxxx, Xxxxxxx, Horní Xxxxxxxx, Hradčany-Kobeřice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Hruška, Xxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Kladky, Xxxxxxxxx xx Xxxx, Xxxxxxxxxxx, Konice, Xxxxxxxx xx Xxxx, Koválovice-Osíčany, Xxxxxxx xx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Lešany, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Mořice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx u Prostějova, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Otinoves, Xxxxxx, Pivín, Plumlov, Xxxxxx, Prostějov, Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx x Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Seloutky, Xxxxxx, Skřípov, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Stražisko, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Tištín, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx-Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Želeč.
4. Xxxxxxx xxxx Xxxxxx se xxxxxx x Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obcí Xxxxxxx, Xxxxx, Bezuchov, Xxxxxxxxxx, Bochoř, Xxxxxx x Xxxxxxx, Xxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Citov, Xxxxx, Čelechovice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Dolní Nětčice, Xxxxx Xxxxxx, Dolní Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Hlinsko, Xxxxx Xxxxxxxxx, Horní Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Hrabůvka, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxx Xxxxxx, Jindřichov, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Křtomil, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Lhotka, Xxxxxx xxx Bečvou, Xxxxxx, Líšná, Lobodice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx nad Xxxxx, Milenov, Milotice xxx Xxxxxx, Nahošovice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Olšovec, Xxxxxxxxx, Oplocany, Oprostovice, Xxxx nad Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Pavlovice x Přerova, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Polom, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Radkovy, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Říkovice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx nad Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Špičky, Xxxxxxx xxx Bečvou, Xxxxxxx, Troubky, Tučín, Xxxxxxxx, Týn xxx Xxxxxx, Uhřičice, Xxxx, Xxxxxxxxx, Věžky, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Zábeštní Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx.
5. Xxxxxxx xxxx Xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx obvod xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Bohutín, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Brníčko, Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Hanušovice, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Hrabišín, Hrabová, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Kamenná, Xxxxxxx, Xxxxxx, Kopřivná, Kosov, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Leština, Xxxxxx, Lipinka, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx nad Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Nemile, Xxxx Malín, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Postřelmov, Xxxxxxxxxxxx, Rájec, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Rohle, Xxxxxxxx, Xxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Staré Město, Xxxxxxxxx, Sudkov, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Štíty, Šumperk, Xxxxxxxx, Xxxx, Velké Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Zvole.
XII. Xxxxxxxxx xxxx
1. Xxxxxxx xxxx Xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx obvod xx xxxxxxxx územím xxxx Xxxxxxxx Hora, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxx Hrad, Xxxxxx Stráň, Xxxxx Xxxxxxxx, Dvorce, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Horní Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Krasov, Xxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Leskovec xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Ludvíkov, Xxxx Xxxxxxx, Malá Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx nad Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxx, Xxxx Heřminovy, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Petrovice, Xxxxxx, Roudno, Rudná xxx Xxxxxxxx, Rusín, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Slezské Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Rudoltice, Xxxxxxx, Xxxxx Xxx, Xxxxx Heřminovy, Staré Xxxxx, Xxxxxx Hora, Xxxxxxxx Heřmanice, Xxxxxx Xxxx, Třemešná, Xxxxxxx, Xxxxxx, Václavov u Xxxxxxxx, Valšov, Velká Xxxxxx, Vrbno xxx Xxxxxxxx, Vysoká, Zátor.
2. Xxxxxxx xxxx Xxxxxx-Xxxxxx xx xxxxxx xx Xxxxxx-Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx územím obcí Xxxxx, Bílá, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Bruzovice, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Čeladná, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Domaslavice, Xxxxx Lomná, Dolní Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx-Xxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Bludovice, Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Horní Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Kaňovice, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Krmelín, Xxxxxxx xxx Ondřejníkem, Xxxxxx, Lučina, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Morávka, Xxxxx u Jablunkova, Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Raškovice, Řeka, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx Ves xxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Město, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Třanovice, Třinec, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxx Xxxxxxx xx sídlem x Xxxxxxx, jehož xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Orlová, Xxxxxxxxx x Karviné, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx.
4. Xxxxxxx xxxx Xxxx Xxxxx xx xxxxxx v Novém Xxxxxx, jehož xxxxxxx xxxxx xx vymezuje xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Bravantice, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx u Xxxx, Heřmánky, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxxx xxx Odrou, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Luboměř, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Nový Xxxxx, Odry, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Pustějov, Xxxx, Sedlnice, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Starý Xxxxx, Studénka, Suchdol xxx Xxxxx, Šenov x Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Tichá, Xxxxx, Xxxxxxx, Trojanovice, Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Veřovice, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Ženklava, Životice x Xxxxxx Xxxxxx.
5. Xxxxxxx xxxx Xxxxx xx xxxxxx x Opavě, jehož xxxxxxx obvod se xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx x Xxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Brumovice, Xxxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Čavisov, Xxxxxx xx Xxxxxxx, Darkovice, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Lhota, Xxxxx Xxxxxxxx, Háj xx Slezsku, Hať, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Horní Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Chvalíkovice, Jakartovice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Kružberk, Xxxxxxxx, Xxxxxx u Litultovic, Xxxxxxxxxxx, Ludgeřovice, Xxxxxxxxxxxxx, Xxxx, Mikolajice, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Moravice, Xxxxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxx Sedlice, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Rohov, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Stěbořice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Šilheřovice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Uhlířov, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Velké Hoštice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx.
XXXX. Zlínský xxxx
1. Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx se xxxxxx x Kroměříži, xxxxx správní xxxxx xx vymezuje územím xxxx Xxxxxx-Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Blazice, Xxxxxxxxxx, Brusné, Břest, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Dřínov, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Horní Lapač, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Chvalnov-Lísky, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Karolín, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Kunkovice, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Kyselovice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Loukov, Lubná, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Martinice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx-Xxxxxxx, Mrlínek, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Nová Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx-Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Rymice, Xxxxxxxx, Xxxxxxx pod Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Troubky-Zdislavice, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Vítonice, Xxxxx, Zahnašovice, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Žalkovice, Žeranovice.
2. Okresní xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxx v Xxxxxxxx Xxxxxxxx, jehož správní xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx, Xxxxx, Bílovice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxxx, Břestek, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Buchlovice, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Hostětín, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Korytná, Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Nivnice, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Lhota, Xxxxxxxxx Xxxx Ves, Osvětimany, Xxxxxxxx, Xxxxx, Podolí, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Prakšice, Xxxxxx, Salaš, Xxxxxxx, Xxxxx Hutě, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Hrozenkov, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Loz, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Tupesy, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Uherský Xxxx, Xxxxxxx Ostroh, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Vážany, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Vlčnov, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Žitková.
3. Xxxxxxx xxxx Xxxxxx xx xxxxxx xx Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx vymezuje xxxxxx obcí Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Lhota, Halenkov, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Hovězí, Xxxxxxxx, Hutisko-Solanec, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Janová, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Kateřinice, Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Loučka, Xxxxx, Xxxx Bystřice, Xxxxxxxxx, Xxxx Hrozenkov, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Rožnov xxx Radhoštěm, Růžďka, Xxxxxxx, Střelná, Xxxxxxx xxx Bečvou, Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx Bystřice, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Valašská Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Velké Karlovice, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Zubří.
4. Xxxxxxx úřad Xxxx se xxxxxx xx Zlíně, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obcí Xxxxxxxxx, Bohuslavice x Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx-Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Dolní Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Fryšták, Halenkovice, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Hrobice, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Jasenná, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Komárov, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxx, Loučka, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Lukov, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Nedašov, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Otrokovice, Petrůvka, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Pozlovice, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Spytihněv, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx xxx Vláří-Popov, Tečovice, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Vlachovice, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx-Xxxxxx, Zlín, Xxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
1. Hlavní město Xxxxx
2. Xxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxx
Čl. II
Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxx", rozumí xx xxx "Xxxxxxxxx xxxx", xxxxx "Xxxxxxxxx xxxx", xxxxxx xx tím "Xxxxxxxx", xxxxx "Brněnský xxxx", rozumí xx xxx "Xxxxxxxxxxxx xxxx", x xxxxx "Xxxxxxxxx xxxx", xxxxxx xx xxx "Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx".
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 176/2001 Xx. x xxxxxxxxx od 31.5.2001

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 147/2000 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 12.11.2000, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §36 x 39, xxxxx nabudou xxxxxxxxx xxxx 1.1. 2001. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx 31.12.2002.
Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx č.:
320/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx)
s xxxxxxxxx xx 1.1.2002
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Zákon č. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (xxxxxxx zřízení).
2) Xxxxx č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx zřízení).
3) Čl. 79 xxxx. 3 ústavního xxxxxx x. 1/1993 Xx., Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
4) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx), xx znění zákona x. 29/2000 Sb.
6) §123 x násl. xxxxxx x. 128/2000 Xx.
7) §42 xxxxxx x. 128/2000 Xx.
7x) Zákon č. 320/2001 Sb., x finanční xxxxxxxx ve veřejné xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o finanční xxxxxxxx).
8) §139 xxxx. 3 xxxxxx x. 128/2000 Sb.
9) §5 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 172/1991 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x majetku Xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx.
10) Xxxxx č. 143/1992 Sb., x xxxxx x odměně xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxxxxx xxxxx č. 253/1992 Sb., x platových poměrech xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx, některých dalších xxxxxx a xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) Xxxxx č. 111/1998 Sb., x vysokých xxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x vysokých xxxxxxx).
13) §16 xxxx. 2 zákona x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím.
14) §64 xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) §53 xxxx. 4 zákona x. 200/1990 Xx., x přestupcích, xx xxxxx xxxxxx x. 67/1993 Xx.
16) §126 xxxxxx x. 128/2000 Xx.
17) §64 xxxx. 2 xxxxxx x. 182/1993 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) Vyhláška č. 51/1998 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxx č. 121/1999 Sb.
Xxxxxxxx č. 260/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky č. 535/1992 Sb.
Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 31. května 1989 x. j. XX - 7696/89 - 529 o xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx 2/1989 Xxxxxxxx xxxxx XXX pro xxxxxxx výbory a xxxxxxxx x xxxxxx 17/1989 Xx.