Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2022.


Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

122/2000 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OCHRANA SBÍREK MUZEJNÍ POVAHY

Předmět úpravy §1

Vymezení základních pojmů §2

Centrální evidence §3 §4 §5 §6 §7 §8

Ochrana sbírek §9 §10

Standardy §10a §10b

Vývoz sbírek do zahraničí §11

Inventarizace sbírek §12

Kontrola §13

Přestupky §14

Společná a přechodná ustanovení

Vztah ke zvláštním právním předpisům §15 §15a

Zmocňovací ustanovení §16

Přechodná ustanovení §17

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty §18

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o státní památkové péči §19

ČÁST ČTVRTÁ - Změna živnostenského zákona §20

ČÁST PÁTÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ §21

ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST §22

č. 483/2004 Sb. - Čl. II

INFORMACE

122

XXXXX

xx dne 7. xxxxx 2000

x ochraně xxxxxx xxxxxxx povahy x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX POVAHY

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx a galeriích, xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx muzejní xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx poskytované xxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx poskytování x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§2

Vymezení základních pojmů

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx sbírka, xxxxx xx ve xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vědy; xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx předmětů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx činností (xxxx xxx "xxxxxx"). Xx xx xx xx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx celek, xx veřejným xxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx5).

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx věc xxxxxx xxxx nemovitost xxxx xxxxxx xxxxxx věcí, x to xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 jsou xxxx preparáty xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx x kosterní xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

(4) Xxxxxx je xxxxxxxxx, xxxxx získává x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx jsou xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx získávány, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, eviduje x xxxxxxx xxxxxxxxxx, umožňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx všem xxx xxxxxxx xxxxxx využívání x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, přičemž účelem xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dosažení xxxxx. Xxxxxxx xx muzeum xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx službami xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx galerií xxxx služby, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx"). Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx zcela financovány x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx službami xxxx xxxxxxx služby xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sbírek xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx muzejních xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx publikací x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx studiem přírodnin xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxxxx veřejnými xxxxxxxx xxxx vybrané xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 6, pro xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx územní, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Poskytovateli xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx sbírek (xxxx xxx "centrální xxxxxxxx"), xxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx samosprávný xxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"). Xxx poskytovatelů xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx kultury (xxxx xxx "ministerstvo") x xxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxx xxxxxxxxx.1)

(9) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxxx poskytovatelů, xxxx xx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx").

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

§3

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx centrální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx vlastníkem je Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx centrální xxxxxxxx xxxxxx, jestliže x xxx rozhodne xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sbírky.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxx nachází na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx obsahuje xxxxxxx 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx evidence xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systémem. Údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx uložení xxxxxx, xxxx-xx jím Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§4

(1) Žádost xxxxx §3 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx tiskopisu, jehož xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx může xxxxxx vlastníka xxxxxx, xxx xxxxxxxxx nedostatky xxxxxxx poskytl doplňující xxxxx potřebné k xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx poskytl xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x žádosti; xx xxxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Stane-li se xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx sbírky xxxxxxxx, xxxxxxx x tím, xx xxxxxx o xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx jsou povinny xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§5

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, znaky xxxxxx xxxxx §2 odst. 1, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. K xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Xxxx"), xxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx a jednací xxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx je xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxx předmětů, uvedený x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Nevyhoví-li xxxxxxx výzvě xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2, xxxxxxxxxxxx xxxxxx o žádosti xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 x 3 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx správním řízení.

§6

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, označení xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx sbírkové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx evidenčních xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předmětů, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx sbírky, x xxxx Česká xxxxxxxxx xxxx příslušný xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, a xxx-xx x xxxxxx Xxxxx republiky, x xxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx právnické osoby, xxxxxx organizační složky xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, patřící xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx x zahraničí, x xxxxxxxxxxxxx číslo osoby,

f) xxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xx základě xxxxxxx x vlastníkem xxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů týkajících xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ministerstvem,

h) xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx evidence.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,2) vyznačí xx xxxx skutečnost x centrální xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx x zápis xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx osvědčení x provedení xxxxxx, xxxx xx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx údajů podle xxxxxxxx 1 písm. x) až x).

§7

(1) Xxxxx-xx ke xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. 1 xxxx. a), x), x), x) x x), xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx do 15 dnů xxx xxx, xxx ke xxxxx došlo, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx návrh xx změnu xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx dojít ke xxxxx týkající xx xxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. 1 xxxx. c), xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx ke xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx písemný xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxxxxx §4 odst. 3 x §6 xxxx. 3 xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx evidenci ministerstvo xxxxxxx x případech xxxxx odstavce 1 xx 15 dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 30 xxx ode xxx xxxxxxxx návrhu x xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx vyrozumí. V xxxxxxx případě vydá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §5 xxxx. 4 xxxxx xxxxxxx.

(5) Je-li xxxxxxxxxx xxxxxx Česká xxxxxxxxx nebo územní xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx.

§8

(1) Ministerstvo x xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx rozhodnutím xxxxx xxxxx sbírky x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) jestliže xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx sbírky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v §2 odst. 1; x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx,

x) jestliže sbírka xxxx xxxxxxxxxx sbírkové xxxxxxxx xxxx fyzicky xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, že sbírka xxxxxxxx xxx ve xxx xxxxxxxxxxx významná xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx, techniku, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx i tehdy, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 ministerstvo xxxxxxx xxxxx, k xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx evidenci xxxx. Ministerstvo xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx evidenci ke xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx podle §10 odst. 4 xxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 a 2 xxxxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 3 x §6 xxxx. 3 xxxxxxx.

Xxxxxxx sbírek

§9

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxx, xxxxxxx nepříznivými xxxxx prostředí;

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, je-li xx xxxxx x xxxxxx trvalému xxxxxxxx;

x) xxxx sbírkovou xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx:

1. xxxxx x xxxxxxx popis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx, rozměry, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, identifikace xxxxxx xxxx výrobce x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

2. označení xxxxx, x něhož xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxx,

3. xxxxxx a xxxxxxxxx nabytí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předmětů (xxxxxxxxx xxxx, xxx, xxxxxxxx, xxxxx),

4. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx čísla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předmětů,

6. xxxxxxxx xxxxxxxxxx,2) xxxx-xx xxxxxxxx sbírky;

e) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem;

f) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejnosti xxx xxxxxxxx x vědecké xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vzhledu, xxxxxxxxx funkce xxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vzhledu, xxxxxxxxx funkce x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4;

x) xxxxxxxx režim xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předměty x dbát na xxxx dodržování;

h) provést xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x) provádět xxxxxxxxxx inventarizaci xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x výjimkou xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, x xxx xxxx x předchozím xxxx xxxxxxxxx inventarizace xxxxxxxxx;

x) vyřazovat xxxxxxxx xxxxxxxx xx sbírky x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx a xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx stavem x x xxxxx x centrální evidenci;

k) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona;

l) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x níž xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx v xxxx xxxx xxx, xxx byla xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx konfliktu;

m) xxx xxxxxxx vlastnictví ke xxxxxx xxxxxxxxx nabyvatele xx xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx do 30 xxx xxx dne, xxx se o xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx dozvěděl, x xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx ani xxxx xxxxxxxxxx sbírkové předměty xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx, xxxxxx xx xxxxx zákaz xxxxxxx, xx od xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státu nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku, xxxxx spravují xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx na xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx uloženy x xxxxxxxxxx, x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx ohrožena xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx fyzický xxxx,

x) xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx by xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) neupotřebitelným, xx-xx xxxxxxxx poškozen xxxx fyzicky dožil. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) přebytečným, xxxxxxxxxx-xx charakteru xxxxxx x xxxxxxxxxxxx ji.

§10

(1) Vlastník sbírky xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx

x) xxxxxxxx pomoc, xxx xxxx mu xxxxxxx xxxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxx jsou xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx určené ministerstvem.

(2) Xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx odborné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x způsobu xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vhodných xxxxxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo restaurování, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx evidence, inventarizace xxxx xxxxxx sbírkových xxxxxxxx do zahraničí. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxxx preparaci, konzervování x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx evidence mohou xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředků xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxx objektů, xxx xx sbírka umístěna, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sbírkových předmětů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx předmětů,

d) instalaci xxxxxxx x výstav,

e) xxxxxxxxxxxx expozic x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, nebo

f) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se týkají xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx xxx xxxxxxxxx lhůtou, během xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx evidenci. Xxxx-xx xxxxxxxx sbírky xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx této lhůty, xx povinen xxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxxx poskytl, xxxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx republika x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx o xxxxxx povinností, stanovených xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx zřízených muzeích x xxxxxxxxx.

Standardy

§10a

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx je síť xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx ministerstvem xxxxx §2 xxxx. 8.

(2) Xxxxxxxxxx časové xxxxxxxxxxx xx zajišťování xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx x tomto xxxxxxxxxx rozsahu x xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx sbírky, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxx, xxxxxxxxx sbírkových xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx stanovenou xxxxxxxxx xxxxx x každém xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx muzejních programů, xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx zapůjčených, xxxx x poznatků o xxxxxxx xxxx historii, xxxxxxxxx xxxxxxxxx sbírkových xxxxxxxx nebo předmětů xxxxxxxxx, xxxx výzkumem xxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxx předměty xxxxxxxxx, pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx návštěvníků, xxxxxxxxx xxxx a mládeže, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, národnostních xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxxxx xx výroční xxxxxx zveřejněné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxx xxxxxxxxx1) x xxxx xxxxxxxxxx zpracování xxxxx nebo informací x muzejních xxxxxxxxxx xxxx muzejních publikací x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx předmětů xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx, kterou poskytovatel xxxxxxxx, o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, výstavách, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, o přírodě xxxx xxxxxxxx území, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo informací x ostatních xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, stanovisek x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx sbírky, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx, z xxxx xxxxxxx sbírkové předměty, xx xxxxxxx xxxxxxx x za xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx ekonomické xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zlevněného, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxx xxxx xx 6 let, xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x vysokých xxxx, xxxxxxx x xxx skupiny xxxx xxxx studentů xxxxxxxx xxxxxxx 5 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx doprovodu x xxx xxxxx x xxxxxxx osob xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx dostupnosti xx odstraňování, xxxxx xx xxxxxxxx podstata xxxxxxxxx nemovitosti xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, architektonických x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx schopností xxxxxx x orientace užívání xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxx xxxx pozastaveno xxxxx xxxxxxx x xx xxxx nezbytně xxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx poskytovatele, x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxxx vstup návštěvníků,

b) xxx xxxxxxxx instalace xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx nezbytné změně,

c) xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, kterou xxxxxxxx,

x) probíhá-li stěhování xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, nebo

e) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx standardizovaných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavců 2 x 3 x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zajišťování xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxxxx 5, včetně xxxxxx způsobu x xxxxxxx, poskytovatel xxxxxxx xxxxxx. Za veřejné xxxxxxxx se považuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx tisku xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx1) xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§10x

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx působí, x území, x xxxx převážně získávají xxxxxxxxxx sbírkové xxxxxxxx, x to x xxxxxxx x charakteristikou xxxxxx, uvedenou x xxxxxxxxx evidenci a x xxxxxxxx sběrnou xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx činnosti,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §10a xxxx. 2 xx 4.

(2) Xxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx státu, xxxxx xxx x peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx určené xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx3) na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §10a xxxx. 2 až 4.

§10x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 483/2004 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2004

§11

Vývoz xxxxxx do xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předměty xxxxxxx x centrální xxxxxxxx xxx vyvážet x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, preparace, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx vědeckého xxxxxxxx, a xx xx dobu xxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxx ministerstva.

(2) Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx žádosti xxxxxxxxx xxxxxx. Žádost x xxxxxx povolení xxxxxx xxxxxxxx sbírky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx xx uveden x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sbírky, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sbírkových xxxxxxxx x xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro její xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx, xxx xx žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x vývozu v xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx příslušné xxxxxxx všech xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx sbírkové xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x území České xxxxxxxxx xxx xx xxxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, x to xxxxx xx dobu stanovenou x tomto xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx úřad potvrdí xxxx X xxxxxxxxx xxx xxx propuštění xxxxxx xxxx jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vývozu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, tak xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx zpětném dovozu xxxxxx xxx C xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx dne ukončení xxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předměty xxxxxxxxx do celního xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zušlechťovacího xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx úřad"), xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx, xx dovezená xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx x xxxx, které xxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx jejich xxxxxxxx.

(7) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 xx 6 xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx předmětů, xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx předměty xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx takto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.4)

§12

Inventarizace xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx záznamů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx inventarizovaný xxxxxxxx xxxxxxx x příslušným xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předmětu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx stav, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, v xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx inventarizační xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx 3 osoby jmenované xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx mimořádné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx podepíší xxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx předloží xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx mimořádné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx obsahuje xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx inventuru prováděly, x xxxx datum. Xxxxxx-xx xx rozdíl xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x evidenčním xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx součástí xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxxxx.

(4) Pokud byly xxx inventarizaci xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanoví opatření x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx inventarizace xx zaznamenává xx xxxxxxxxx knihy x xxxxxxxx data provedení xxxxxxxxx.

(6) Vlastník xxxxxx xx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená x nápravě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 6 xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx evidenci. Při xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx předmětů, které xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 7 xxxxxxx.

§13

Kontrola

(1) Kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx provádí xxxxxxxxxxxx.

(2) Xx kontrole xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §11 xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx úřad.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx celní xxxx, xx xxxxxx xxxx jednotlivé xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx Xxxxx republiky xxxx že byly xxxxxxxx předměty, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx sbírkovými předměty, xxxxx xxxx na xxxxxxx povolení xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx zahájení xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 písm. x).

§14

Xxxxxxxxx

(1) Vlastník xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx sbírky x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 1 x 2, §9 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x) a x) x §12 xxxx. 6,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 písm. x), x), e), x), x), j) x x),

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §9 xxxx. 1 xxxx. x) x x), nebo

d) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §11 odst. 1 x 6.

(2) Xxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1.

(3) Xx přestupek xxx xxxxxx pokutu xx

x) 20&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2,

x) 100&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) 1 000 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x),

x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x).

(4) Xx-xx přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, uloží xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx sazby xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. c). Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx přestupku, x něhož xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxx spáchání xxxxxxxxxx 12 xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx projednává x xxxxxx xxxxxx a xxxxxx ministerstvo.

Společná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§15

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,1) zůstává xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x nakládání x nimi xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx památky xxxx národní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx způsob xxxxxx ochrany x xxxxxxxxx s xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx tímto zákonem xxxxxxxx.

§15x

§15x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§16

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx podrobnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx sbírek, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx ze sbírkové xxxxxxxx, xxxxxx sbírek x xxxxx tiskopisů xxxxx §4 xxxx. 1, §5 xxxx. 1 x §11 xxxx. 2.

§17

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) X xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx spravují xxxxxx xx vlastnictví Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx jejich dosavadní xxxxxxxx evidence xxxxxxxx xx sbírkovou xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx dosavadní xxxxxxxx xxxxxxxx všechny xxxxx xxxxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxx. d), xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxxxxxxx do 1 xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxx, xxxxx xxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 2 xxxxxx xx xxxxxxx povinnosti podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx o zápis xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx tiskopisu, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx pro žádosti xxxxx §3 odst. 2, x to xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nejpozději však xx 2 let xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) X sbírek xxxxx xxxxxxxx 2 xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx kulturní xxxxxxx

§18

X §1 xxxxxx č. 71/1994 Sb., x prodeji x vývozu předmětů xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx 2 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1), 2) x 3) zní:

"(2) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,1) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,2) xxxxxxxx xxxxxxxx,2) xxxxxxxxxx3) a xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx děl výtvarných xxxxx žijících xxxxxx.

1) Xxxxx x. 20/1987 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Xxxxx č. 122/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxx muzejní xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

3) Xxxxx č. 97/1974 Xx., o xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

§19

X §42 zákona č. 20/1987 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxx péči, xx xxxxxxxx 6 zrušuje.

XXXX ČTVRTÁ

Změna xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§20

X §3 xxxx. 3 xxxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 356/1999 Xx., xxxxxxx xx) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 23x) zní:

"aa) xxxxxxx xxxxxxxxxx zřízených xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů23h) xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx, pro xxxxx xxxx zřízeny,

23h) Xxxxxxxxx §31 zákona x. 576/1990 Xx., x pravidlech xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (rozpočtová pravidla xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

ČÁST XXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§21

Xxxxxxx xx xxxxx č. 54/1959 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxxxx.

XXXX ŠESTÁ

ÚČINNOST

§22

Tento zákon xxxxxx účinnosti dnem xxxxxxxxx.

Xxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx povinnosti xxxxxxx x §10b xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 122/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

Čl. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 483/2004 Xx. x účinností xx 1.10.2004

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 122/2000 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 12.5.2000.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

186/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Xxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

483/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 122/2000 Xx., o xxxxxxx sbírek muzejní xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 186/2004 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.10.2004

203/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx podpory xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 17.5.2006

227/2009 Xx., kterým xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxxx registrech

s xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx daňového xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

142/2012 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx zavedením xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

303/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

243/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxx zákona

s xxxxxxxxx xx 29.7.2016

183/2017 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx přestupcích

s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

261/2021 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx postupů xxxxxx xxxxxxx moci

s xxxxxxxxx xx 1.2.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.

1) §2 xxxx. o) xxxxxx x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů.
2) §2 xxxxxx č. 97/1974 Xx., o archivnictví, xx xxxxx zákona x. 343/1992 Xx.
3) Xxxxx č. 218/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4) Například xxxxx č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx a krajiny, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 16/1997 Sb., x podmínkách xxxxxx x vývozu ohrožených xxxxx volně xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx druhů x x změně x xxxxxxxx zákona x. 114/1992 Xx., x ochraně xxxxxxx x krajiny, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) §490 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.