Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.01.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2022.


Zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
115/2000 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Vybraní živočichové §3

Předmět náhrady škody §4

ČÁST DRUHÁ - PODMÍNKY NÁROKU NA NÁHRADU ŠKODY, ROZSAH NÁHRADY ŠKODY A UPLATNĚNÍ NÁROKU NA NÁHRADU ŠKODY

Podmínky nároku na náhradu škody §5 §6

Rozsah náhrady škody §7

Uplatnění nároku na náhradu škody §8 §9 §10 §10a

ČÁST TŘETÍ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ §11 §12

Účinnost §13

Příloha - Náležitosti žádosti o poskytnutí náhrady škody, doklady a podklady, které se k žádosti připojují

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 197/2017 Sb. - Čl. II

č. 100/2019 Sb. - Čl. II

č. 50/2021 Sb. - Čl. II

INFORMACE

115
XXXXX
xx xxx 5. xxxxx 2000
o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx zákon xxxxxxxx xxxxxxxxxxx náhrad xxxx xxxxxxxxxxx vybranými xxxxxxx chráněnými xxxxxxxxx1) (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx") x náhrad xxxx způsobených v xxxxxx 2021, 2022 x 2023 xxxxxxxxxx xxxxxx (Phalacrocorax xxxxx X.) na rybách.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx za podmínek, x xxxxxxx a xxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx pojmů

Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx

x) vymezenými xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx skot, xxxxxxx, xxxx, kozy, xxxxxxx x vodní xxxxxx, xxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, králíci x xxxxxxxxxx zvířata,

b) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx živočichem xxxxxxxx x §3 xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx anebo xx majetku xxxx xxxxxxxx x §4 xxxx. b) xx x) xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x letech 2021, 2022 x 2023 xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v §4 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx držený xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx držiteli xxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx účelům x xxxxxxxxx,2) sádkách, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; x rovněž xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx psem pes xxxxxxx xxxxxxx používaného x hlídání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx před xxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxx těchto xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, pyrenejský xxxxxxxxxx pes),

f) xxxxxxxxx xxxxxxxx stavba xxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx volném xxxxxx xxxx tento xxxxxx (xxxx. xxxxxx, xxxxxx, xxxx, oplocený xxxxxxx).

§3

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx živočichy xxxx

x) xxxx xxxxxxxx (Xxxxxx xxxxx X.),

x) xxxxx xxxxx (Lutra xxxxx X.),

x) xxx xxxxxxxx (Xxxxx alces X.),

x) xxxxxx xxxxx (Xxxxx xxxxxx X.),

x) xxx xxxxxxxx (Lynx xxxx X.),

x) xxx (Xxxxx xxxxx X.).

§4

Předmět náhrady škody

Nahrazuje xx škoda způsobená xxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x letech 2021, 2022 x 2023 na

a) životě xxxx zdraví xxxxxxx xxxxx,3)

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek stanovených xxxxx zákonem.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXX XXXXX, XXXXXX XXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX XX NÁHRADU ŠKODY

Podmínky xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx

§5

(1) Nahrazuje xx xxx xxxxx prokazatelně xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx splněny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx x případech, že xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx, kdy xx škodě došlo, xxxxxxxxxx xxxxxxx chráněným xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.1) V xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x letech 2021, 2022 a 2023 xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx živočich xxx x xxxx, xxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx chráněným xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx škoda

a) způsobená xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zajetí člověka xxxx uprchlým x xxxxxx xxxxxx,

x) způsobená xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v rámci xxxxxx pracovněprávních xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,4)

x) xxxxxxx xxxxx při xxxx vybraného xxxxxxxxx, xxxxx škodu xx xxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx.

§6

(1) Náhradu xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx poskytnout xxx xxx splnění xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxx, xxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx, xxxx nebo xxxxx byli umístěni x době xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxx škody xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx elektrický ohradník xxxx pod xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx psa,

b) xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx byla xxxxxxxx x době xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx zvířata xxxx xxxxxxxx v xxxx vzniku xxxxx x uzavřeném xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx škody xx xxxxxx xxx poskytnout xxx při xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podmínek:

a) xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pokud xx x době x xx místě xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; byla-li škoda xxxxxxxxx xx rybách x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx farmách, xxxxxxxx xx náhrada xxxxx xxx tehdy, xxxxx xxxx xxxx v xxxx vzniku škody xxxxxxxx a xx xxxxxxxxx přítoku a xxxxxx vody xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx škody xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx neposkytne, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx dané xxxxx; xxxxx xxxxx plodiny xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx hodného zvláštního xxxxxxx (např. x xxxxxx xxxxxxx přírody), xxxxxxx škody xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx škody xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x x případě, že xxxxx xxxxxx způsobena xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx živočichem, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx napadení zvláště xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§7

Xxxxxx náhrady xxxxx

(1) Xxx xxxxx xx xxxxxx fyzické osoby xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx podmínky, xx xxxxxxxxxx k nim xxx xxxxxxxxxx povinnost,5) x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 50&xxxx;000 Kč x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve výši 25&xxxx;000 Xx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vynaložených xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s pohřbem xx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.6)

(2) Xxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx x xxxxxxx společenského xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,3) xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vynaložených xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx poškozeného x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, která se xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx výpočtu xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, psech xxxxxxxxxx x xxxxxx hlídání, xxxxxx, včelstvech a xxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plodinách, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x uzavřených objektech xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) K xxxxxxxxx xxxx škody xx smyslu xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx posudky, xxxxxxxxx znalecké posudky.7) Xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx vydrou xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxx odborným xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx posudkem.

Xxxxxxxxx nároku na xxxxxxx xxxxx

§8

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx vzniklou xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx 48 xxxxx xx jejího xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,8) x xx podle xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx.

(2) O poskytnutí xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx, nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy, xxxxx-xx xx škodě xx území xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, (xxxx xxx "příslušný orgán").

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx poškozený xxxxxxxx příslušnému xxxxxx, xxx-xx x xxxxx xx

x) zdraví, nejpozději xx 2 xxx xx vzniku škody,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx sloužících k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx včelstvech x xxxxxxxxxx zařízení, xx 10 xxx xxx xxx, kdy xx poškozený x xxxxx dozvěděl, xxxxxxxxxx xxxx do 6 xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxx,

x) rybách xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, do 10 xxx xxx xxx, kdy se xxxxxxxxx x škodě xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 6 xxxxxx xxx dne, kdy x xxxxxxxx pravděpodobností xxxxx xxxxxxx,

x) nesklizených xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, uzavřených objektech xxxx xxxxxxxx věcech x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx 15 xxx xxx dne, xxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx, xxx xx škodě xxxxx.

(4) Xxxx, kdy xx xxxxxx považována xx xxxxxxxxxxx, je xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Není-li xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx předložena xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3, xxxxx xx náhradu xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx.

§9

(1) Xxxxxxxxx žádá x poskytnutí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx doloženou xxxxxxx a podklady xxxxxxxxxx xxx posouzení xxxxxx na xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx připojuje, jsou xxxxxxx x příloze x tomuto zákonu.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx předepsané xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx x xxxxxxx připojeny xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx příslušný xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx. X této xxxxx může poškozený xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx, x jejíž xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx může x xxxxxx hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Příslušný xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx, jakož x k xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxx, a xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx podkladě výzvy xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx vyžádané doklady x xxxxxxxx poškozeným xxxxxxxx, náhrada xxxxx xx xxxxxxxxxxx neposkytne. Xxx není xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx přiznání xxxxxxx xxxxx x xxxxx.

§10

(1) Xxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxx8) xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, sepíše xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx neprodleně xxxxxxxxxxx orgánu.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro posouzení xxxxxx xx náhradu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx žádosti. Xxx xxxxxxxxxx vychází x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x podkladů, kterými xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxx vztahy k xxxxxxxx náhrady xxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx posudků, x xxxxxxxx xxxxxx x případě xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékaře v xxxxxxx xxxxx zvířat x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx x x údajů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx příslušný orgán xxxxxx, xx škodu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx kormorán xxxxx, xxxx-xx splněny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x nejsou-li pochybnosti x xxxxxx škody xxxxxxxxxxx x x xxxx jím xxxxxxxxxx xxxxxxx škody, xxxxxxx xxxxxxxxx orgán náhradu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 4 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxx nebo xxxx výše xxxxxxxxx, xxxxxxxxx orgán náhradu xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx škody xx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, může xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x soudu, x xx nejpozději do 1 roku xxx xxx, kdy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x poskytnutí náhrady xxxxx obdržel.

(5) X xxxxxx xxxx xxxxxx xx věcech xxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx krajské xxxxx, x xxx-xx x xxxxx vzniklou xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, Magistrát xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(6) Přizná-li xxxxxxx xxxxx soud, xxxxxxx příslušný orgán xxxxxxxxxxx přiznanou výši xxxxxxx škody xx xxxxx xxxxxx pravomocným xxxxxxxxxxx soudu.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§10x

§10x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX

§11

(1) Xxxxx xxxx stanoveno xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx upravené v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx.10)

(3) Xxxx-xx poskytnuta xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx11) x naopak.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx příslušných xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§12

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx poskytuje xxxxxxx škody xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx účinnosti.

(2) Xxxxx xxxxxxx x náhradu xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx 48 xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§13

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. r.

Xxxxxxx k xxxxxx x. 115/2000 Sb.

Náležitosti xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x podklady, xxxxx xx k žádosti xxxxxxxxx

1. Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx žadatele (xxxxxxxxxxx), xx-xx xxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx), xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) popis příčin xxxxxx škody x xxxxxxx xxxxxxx škody,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx živočicha, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (poškozeného) xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx), xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) způsob xxxxxxxxxx xxxxxxx škody (xxxx. převedením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx x peněžního xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxx příslušného xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx adresu xxxxxxxxxxx).

2. X žádosti o xxxxxxx škody xxxxxxx (xxxxxxxxx) připojuje:

a) xxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxx, xxxxx provedl xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx-xx o xxxxx xx životě xxxx zdraví,

b) xxxxx x xxxxxxx (z xxxxx xxxxx) xxxxxxxxxxxx x příčině xxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx provedl xxxxxxxx xxxx osoby xx útoku vybraného xxxxxxxxx na xx, xxxx-xx tato xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx-xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x vlastnickém právu x xxxxxxxxxx uvedeným x §4,

d) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x rybníku, sádce, xxxx xxxxx, rybí xxxxxxxx, klecové xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxx na xxxxxx způsobenou xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx nebo znalecký xxxxxxx7) x xxxxxx xxxxx na xxxxxx x o její xxxx,

x) xxxxxxxxx vydané xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx-xx o xxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx právu x xxxx movité xxxx nemovité, na xxx ke xxxxx xxxxx, xxx-xx o xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, trvalých xxxxxxxxx, uzavřených objektech xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx posudek7) x vzniku xxxxx x x xxxx xxxx, kromě xxxxx xx rybách, xxx xxx x povinné xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx [xxxxxxx x)].

3. Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jím xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kormoránem xxxxxx xx xxxxxx xx 1. ledna 2018 xx 31. xxxxxxxx 2019 se xxxxx do xxxx 100 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xx 1. xxxxx 2020 xx 31. xxxxxxxx 2020 do xxxx 80 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx škody, x to za xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxx, které xxxx stanoveny xxxxxxx x. 115/2000 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx způsobených vybranými xxxxxxx chráněnými xxxxxxxxx, xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 197/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

V xxxxxxx škody způsobené xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xx 1. ledna 2018 xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx předloží xxxxxxxxx xxxxxx o poskytnutí xxxxxxx škody xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 měsíců xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 100/2019 Xx. x xxxxxxxxx od 9.4.2019

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v roce 2020 xx náhrada xxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxx č. 115/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 50/2021 Sb. s xxxxxxxxx od 1.4.2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 115/2000 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 10.5.2000.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

476/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 115/2000 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vybranými xxxxxxx chráněnými xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2001

320/2002 Xx., x xxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx úřadů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2003

130/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 154/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (plemenářský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 14.4.2006

227/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx registrech

s xxxxxxxxx xx 1.7.2010

197/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 115/2000 Xx., x poskytování xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

100/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 115/2000 Xx., x poskytování xxxxxx xxxx způsobených xxxxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 9.4.2019

50/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 115/2000 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.4.2021

261/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx postupů xxxxxx xxxxxxx moci

s účinností xx 1.2.2022

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.

1) §48 zákona x. 114/1992 Sb., x xxxxxxx přírody x xxxxxxx.

2) Zákon č. 102/1963 Sb., x rybářství, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

5) Xxxxx č. 94/1963 Sb., x rodině, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

6) Zákon č. 117/1995 Sb., x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

7) Zákon č. 36/1967 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx.

8) Xxxxx č. 114/1992 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx.

9) Xxxxx č. 425/1990 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x některých xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10) Zákon č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxx č. 29/2000 Xx.

11) Například zákon č. 23/1962 Sb., x xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.