Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2022.


Zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
115/2000 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Vybraní živočichové §3

Předmět náhrady škody §4

ČÁST DRUHÁ - PODMÍNKY NÁROKU NA NÁHRADU ŠKODY, ROZSAH NÁHRADY ŠKODY A UPLATNĚNÍ NÁROKU NA NÁHRADU ŠKODY

Podmínky nároku na náhradu škody §5 §6

Rozsah náhrady škody §7

Uplatnění nároku na náhradu škody §8 §9 §10 §10a

ČÁST TŘETÍ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ §11 §12

Účinnost §13

Příloha - Náležitosti žádosti o poskytnutí náhrady škody, doklady a podklady, které se k žádosti připojují

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 197/2017 Sb. - Čl. II

č. 100/2019 Sb. - Čl. II

č. 50/2021 Sb. - Čl. II

INFORMACE

115
ZÁKON
ze dne 5. xxxxx 2000
x xxxxxxxxxxx xxxxxx škod způsobených xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx náhrad xxxx způsobených xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx1) (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxx") a náhrad xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx 2021, 2022 x 2023 xxxxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxxxxxx xxxxx X.) xx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx škod poskytuje xxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) vymezenými xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xxxx, kozy, xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxx, xxxx x xxxxxx kříženci, králíci x kožešinová xxxxxxx,

x) xxxxxx újma xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §3 xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx xx majetku xxxx xxxxxxxx x §4 xxxx. b) xx x) nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 2021, 2022 x 2023 xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v §4 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx žijící xxxxxxxx držený xxxxxxxx x zajetí, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x rybnících,2) xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pstružích xxxxxxx; x rovněž xxxx x rybářských revírech,

e) xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx vymezených xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxx (xxxx. slovenský xxxxx, xxxxxxx ovčák, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx),

x) uzavřeným xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx objekt (xxxx. xxxxxx, ohrada, xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx).

§3

Vybraní xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) bobr evropský (Xxxxxx xxxxx X.),

x) xxxxx říční (Xxxxx xxxxx L.),

c) xxx xxxxxxxx (Xxxxx xxxxx X.),

x) medvěd xxxxx (Xxxxx arctos L.),

e) xxx ostrovid (Xxxx xxxx L.),

f) vlk (Xxxxx lupus X.).

§4

Předmět xxxxxxx škody

Nahrazuje xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx živočichem nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x letech 2021, 2022 x 2023 xx

x) xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,3)

x) xxxxxxxxxx domestikovaných xxxxxxxxx,

x) xxxxx sloužících x hlídání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zvířat,

d) rybách,

e) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) nesklizených xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

i) xxxxxxxx věcech v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

XXXX DRUHÁ

PODMÍNKY XXXXXX XX XXXXXXX ŠKODY, XXXXXX NÁHRADY XXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXX ŠKODY

Podmínky xxxxxx xx náhradu xxxxx

§5

(1) Nahrazuje xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx, xxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx chráněným xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.1) X případě xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx kormoránem xxxxxx x xxxxxx 2021, 2022 x 2023 xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx živočich byl x xxxx, kdy xx škodě xxxxx, xxxxxxxxxx zvlášť xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx škoda

a) způsobená xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zajetí člověka xxxx uprchlým z xxxxxx xxxxxx,

x) způsobená xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,4)

x) xxxxxxx lovci při xxxx xxxxxxxxx živočicha, xxxxx škodu ve xxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx.

§6

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx splnění xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxx, kůň, osel x xxxxxx kříženec, xxxx, xxxx xxxx xxxxx byli xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx elektrickém xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx umístění x xxxx vzniku škody xxxx uzavřený objekt xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pod xxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx pasteveckého xxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxx drůbež xxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) králíci x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx umístěni v xxxx vzniku škody x xxxxxxxxx objektu.

(2) Xxxxxxx škody xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx dalších xxxxxxxx:

x) xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxx říční, xxxxx xx x době x xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; byla-li xxxxx xxxxxxxxx na rybách x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx v xxxx vzniku xxxxx xxxxxxxx x na xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx opatřeny xxxxxxxx bránícími xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx škody xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx neposkytne, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx lhůtách xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx; xxxxx xxxxx plodiny xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. x xxxxxx xxxxxxx přírody), xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx škody xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x x případě, xx xxxxx nebyla xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zvláště xxxxxxxxx živočichem, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx napadení zvláště xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§7

Xxxxxx náhrady xxxxx

(1) Xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vybraným živočichem xx xxxxxxxx

x) jednorázové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx k nim xxx vyživovací xxxxxxxxx,5) x to xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě ve xxxx 50 000 Xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 25&xxxx;000 Xx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxx x náhrada xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx vznikem xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx náklady xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x pohřbem xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.6)

(2) Xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx poskytne xxxxxxxxxx za xxxxxx x ztížení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu,3) xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Způsob xxxxxxx xxxx škody xx xxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx sloužících x xxxxxx hlídání, xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plodinách, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx objektech xxxx xxxxxxxx xxxxxx x uzavřených xxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvo životního xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx tohoto xxxxxx lze použít xxx odborné xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.7) Xxxx xxxxx na xxxxxx způsobená xxxxxx xxxxx xxxx kormoránem xxxxxx se prokazuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx posudkem.

Uplatnění xxxxxx na xxxxxxx xxxxx

§8

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx vzniklou xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx 48 hodin xx jejího xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,8) x xx podle místa, xxx xx xxxxx xxxxx.

(2) O poskytnutí xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx, nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxx-xx xx škodě xx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, (dále xxx "příslušný xxxxx").

(3) Xxxxxx o poskytnutí xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xxx-xx x škodu xx

x) xxxxxx, nejpozději xx 2 xxx xx xxxxxx škody,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zvířatech, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx včelstvech x xxxxxxxxxx zařízení, xx 10 xxx xxx dne, kdy xx poškozený x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxx,

x) rybách xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx velkým, do 10 xxx xxx xxx, xxx se xxxxxxxxx x škodě xxxxxxxx, nejpozději však xx 6 xxxxxx xxx xxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) nesklizených xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx objektech xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx objektech, xx 15 dnů xxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx, xxx ke xxxxx xxxxx.

(4) Dnem, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxx, xxx příslušný xxxxx žádost xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Není-li xxxxxx xxxxxxxxxxx o poskytnutí xxxxxxx xxxxx předložena xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 3, xxxxx xx xxxxxxx škody xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§9

(1) Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx žádostí doloženou xxxxxxx x podklady xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx poškozený k xxxxxxx xxxxxxxxx, jsou xxxxxxx x příloze x tomuto zákonu.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx-xx x xxxxxxx připojeny xxxxxxxxxx doklady x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo podklady xxxxxxxxxx xx lhůtě xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxx. V této xxxxx může poškozený xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx náhrady xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx hodných zvláštního xxxxxxx xxxx xxxxx xx podkladě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx skutečnosti, že xxxxx xxxxxxx, jakož x x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v případě xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x odborný xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx x přiměřené xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje, xxxxxx x ní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žádosti, xxxxx i xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx poškozeným xxxxxxxx, náhrada xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx není dotčeno xxxxx poškozeného domáhat xx přiznání náhrady xxxxx x xxxxx.

§10

(1) Xxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxx8) xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx místní xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx vhodným xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xx náhradu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxx posuzování vychází x předložených dokladů x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx prokazuje xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx škody, xxxx x xxxxxxxxx xxxx znaleckých xxxxxxx, x xxxxxxxx zprávy x xxxxxxx xxxxx xx životě xxxx xxxxxx, x potvrzení xxxxxxxxxxxxx lékaře v xxxxxxx xxxxx zvířat x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx x x xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě jím xxxxxxxxx právnických xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx, že xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx velký, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx-xx pochybnosti x vzniku škody xxxxxxxxxxx x o xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, zaplatí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx poškozenému nejpozději xx 4 měsíců xxx xxx, kdy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx škody xxxxxxx, x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx žádosti xxxxxx. Xxxx-xx xxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx orgán náhradu xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Pokud xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxx xx poškozený xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx škody xxxxx tohoto zákona x xxxxx, a xx xxxxxxxxxx do 1 xxxx xxx xxx, kdy příslušný xxxxx xxxxxx poškozeného x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxx před xxxxxx xx věcech xxxxxxx xxxxx podle tohoto xxxxxx jednají xxxxxx xxxxx krajské xxxxx, x jde-li x xxxxx vzniklou na xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, Magistrát hlavního xxxxx Xxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxx škody soud, xxxxxxx příslušný orgán xxxxxxxxxxx přiznanou xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soudu.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx krajskému úřadu xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx podle xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti.

§10x

§10x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

XXXX TŘETÍ

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ X XXXXXXXXX

§11

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx občanským xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxx xxxxxxx řád.10)

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx poskytnout xxxxxxx škody xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx11) x naopak.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ze státního xxxxxxxx.

§12

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx poskytuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx dni xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) První xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx lze uplatnit xxxxxxxx 48 xxxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§13

Účinnost

Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem vyhlášení.

Klaus x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. r.

Xxxxxxx k xxxxxx x. 115/2000 Xx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx o poskytnutí xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx škody xxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx, příjmení, rodné xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (poškozeného), xx-xx xxx fyzická xxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx), xx-xx xxx právnická xxxxx,

x) popis příčin xxxxxx škody x xxxxxxx xxxxxxx škody,

d) xxxxxxxx vybraného živočicha, xxxxx škodu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (poškozeného) xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (poškozeného), xxxxx xxxxxx k zabránění xxxxxx škody,

f) xxxxxx xxxxxxxxxx náhrady škody (xxxx. převedením finančních xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x pokladně xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx peněžní xxxxxx xxxxxxxx poukázkou xx xxxxxx xxxxxxxxxxx).

2. X žádosti x xxxxxxx škody xxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxx od lékaře, xxxxx provedl xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx fyzickou xxxxx, xxx-xx x xxxxx xx xxxxxx xxxx zdraví,

b) výpis x matriky (x xxxxx xxxxx) vypovídající x xxxxxxx smrti xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxx, xxxxx provedl xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx, xxxx-xx tato osoba xxxxxxxx xxxxxxxx a xxx-xx x xxxxx xxxxxxx osoby,

c) xxxxxx xxxx jiný xxxxx x vlastnickém xxxxx x xxxxxxxxxx uvedeným x §4,

d) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x rybníku, xxxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxx-xx x škodu na xxxxxx způsobenou vydrou xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx7) x xxxxxx xxxxx xx rybách x o xxxx xxxx,

x) potvrzení xxxxxx xxxxxxxxxxxx lékařem x xxxxxxx úhynu zvířete x xxxxxxx poškozeného; xxxx potvrzení není xxxxx, xxx-xx x xxxxx xx rybách,

f) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx nemovité, xx xxx xx škodě xxxxx, xxx-xx o xxxxx xx nesklizených xxxxxxx xxxxxxxxx, trvalých xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx movitých xxxxxx x xxxxxxxxxx objektech,

g) xxxxxxxxx odborný posudek xxxx xxxxxxxx posudek7) x xxxxxx škody x x její xxxx, kromě xxxxx xx rybách, xxx xxx x povinné xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx [xxxxxxx x)].

3. Příslušný xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx důkazní xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxx, fotodokumentaci) x xxxxxxxx šetření xxxxxxxxxxx jím nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. II

Přechodné ustanovení

Náhrada xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx 1. xxxxx 2018 do 31. xxxxxxxx 2019 xx xxxxx xx xxxx 100 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx škody x xx 1. xxxxx 2020 xx 31. xxxxxxxx 2020 xx xxxx 80 % xxxxxxxxxxxx způsobené xxxxx, x xx za xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x. 115/2000 Xx., x poskytování xxxxxx xxxx způsobených xxxxxxxxx xxxxxxx chráněnými xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx č. 197/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

V xxxxxxx xxxxx způsobené xx rybách kormoránem xxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxx 2018 xx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx předloží poškozený xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nejpozději do 6 xxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 100/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 9.4.2019

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxx způsobené xx rybách xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx 2020 se xxxxxxx xxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxx x. 115/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 50/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 115/2000 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 10.5.2000.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

476/2001 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 115/2000 Xx., x xxxxxxxxxxx náhrad xxxx xxxxxxxxxxx vybranými xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.12.2001

320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x ukončením xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

130/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 154/2000 Xx., o xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (plemenářský xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 14.4.2006

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

197/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 115/2000 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2018

100/2019 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 115/2000 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx chráněnými xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 9.4.2019

50/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 115/2000 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx způsobených xxxxxxxxx xxxxxxx chráněnými xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.4.2021

261/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxxxxx postupů xxxxxx xxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.2.2022

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §48 xxxxxx x. 114/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

2) Xxxxx č. 102/1963 Sb., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

5) Xxxxx č. 94/1963 Sb., x rodině, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) Xxxxx č. 117/1995 Sb., x státní sociální xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

7) Xxxxx č. 36/1967 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

8) Xxxxx č. 114/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9) Xxxxx č. 425/1990 Sb., x xxxxxxxxx úřadech, xxxxxx jejich xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx řád), xx xxxxx xxxxxx č. 29/2000 Xx.

11) Například xxxxx č. 23/1962 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.