Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon)

46/2000 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ

Předmět úpravy §1

Působnost zákona §2

Vymezení pojmů §3

Odpovědnost za obsah periodického tisku §4

Sdělení v periodickém tisku územního samosprávného celku §4a

Odpovědnost za obsah reklamy a inzerce §5

Oznámení v naléhavém veřejném zájmu §6

Evidence periodického tisku §7

Povinné údaje §8

Povinné výtisky §9

Odpověď §10

Dodatečné sdělení §11

Doplňující informace §11a

Podávání a náležitosti žádosti o uveřejnění odpovědi a dodatečného sdělení §12

Podmínky uveřejnění odpovědi a dodatečného sdělení §13

Uplatnění práva na uveřejnění odpovědi a dodatečného sdělení u soudu §14

Výjimky z povinnosti uveřejnit odpověď a dodatečné sdělení §15 §15a

Ochrana zdroje a obsahu informací §16

Přestupky §17 §17a

Přechodná ustanovení §18 §18a

Zrušovací ustanovení §19

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících §20

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání §21

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích §22

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád §23

ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST §24

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

INFORMACE

46

ZÁKON

ze xxx 22. xxxxx 2000

x právech x povinnostech xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

§1

Předmět úpravy

Tento xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a právnických xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§2

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §6 xx 9 x §17 se xxxxxxxxxx xx periodický tisk xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xx nevztahuje xx Sbírku zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx ani xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.1)

§3

Vymezení xxxxx

Xxx účely xxxxxx zákona xx xxxxxx:

x) periodickým xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xx stejným obsahovým xxxxxxxxx x v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dvakrát x xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx periodický xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tisku xxxxxxx xxxxxxxxxx, při xxxxx xx xxxx xxxx a na xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx šíření,

d) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx tisku xxxxxx xxxxxxxx či xxxxx xxxxxxxxxx částí (xxxxxx) xx lišících xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx tisku,

f) xxxxxxxx xxxxxxx periodického tisku xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx neurčenému xxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxx určených, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx fyzickou xxxxxx, x x xxx spjatého okruhu xxxxxxxx přátel,

g) periodickým xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx periodický xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxx nebo xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxx městská xxxx (xxxx xxx "xxxxxx samosprávný xxxxx") xxxx právnická osoba xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx celkem xx společně více xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celky xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx územní xxxxxxxxxxx xxxxx sám xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx samosprávnými xxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx9), anebo xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx šíření xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx samosprávným celkem xx xxxxxxxx x xxxx územními xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§4

Xxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxxx tisku

Za xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§4x

Xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx periodického tisku xxxxxxxx samosprávného xxxxx xx povinen poskytovat xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx přiměřený xxxxxxx xxx uveřejnění sdělení, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx celku, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku.

§4a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 305/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 1.11.2013

§5

Xxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx obsažených v xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx tisku. Tato xxxxxxx neplatí xxx xxxxxxx x inzerci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx odpovědnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.2)

§6

Oznámení v xxxxxxxxx xxxxxxxx zájmu

V naléhavém xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx uveřejnit x periodickém tisku xxxxxxxx a neodkladné xxxxxxxx xxxxxxxx orgánu x orgánu xxxxxx xxxxxxxxxx, zejména je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x stavu xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxx stavu.3) Xxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx tisku xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jej xxxxxxxxxxxxx x odlišujícím xx ostatního obsahu xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§7

Xxxxxxxx periodického xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tisku xxxx Ministerstvo xxxxxxx (xxxx xxx "ministerstvo").

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, která hodlá xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx povinna xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nejpozději 30 xxx xxxx zahájením xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tisku xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x) název xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx zaměření,

c) xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxx vydávání,

d) xxxxx o xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx") xxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vydává xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění, xxxx xxxx obchodní jméno, xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx se xx xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxx, xxxxx ministerstvo osobu, xxxxx xx učinila, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx, x upozorní xx, xx xxxxxx-xx xxxx xxxxx dodržena, xxxxx se xx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx učiněno.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx tisk xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx 15 xxx ode xxx doručení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx toto xxxxxxxx xxxxxxx, přidělené xxxxxxxxx xxxxx periodického xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx periodického xxxxx xxxxxxxx xx 1 xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx uplynutí xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx tuto xxxxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 7 xxxx xxx xxx, xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jinak.

(6) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx nejpozději 30 xxx před xxxxxxxxx obnoveného vydávání xxxxxxxxxxxx tisku xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx změnu xxxxxxxxxxx xxxxx, přerušení nebo xxxxxxxx xxxxxxxx evidovaného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxx xxx xxx, xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x přerušení xx xxxxxxxx vydávání xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxx xx xxxxx nahlížet xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tisku x xxxxxxxxx si x xx xxxxxx xxxx xxxxx.

§8

Xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx údaje:

a) název xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx tisk xxxxxxxx samosprávného xxxxx,

x) xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) jeho xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx periodický xxxx vydáván x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) místo xxxxxxxx,

x) číslo x xxx xxxxxx,

x) evidenční xxxxx periodického tisku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx, příjmení x bydliště xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx fyzickou xxxxxx; xx-xx vydavatel xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx tisk na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx obchodní xxxxx, identifikační číslo x xxxxxx místa xxxxxxxxx, xxxx-xx xx xx bydliště.

(2) Periodický xxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1, nesmí xxx xxxxxxx xxxxx; to xxxxxxx xxx evidenční xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §7 xxxx. 4.

§9

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx do 7 xxx xxx xxx jeho xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stanoveného xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx výtisk") xxxxx xxxxxxxxx:

x) 2 xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) 1 povinný xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx knihovně x Brně,

c) 1 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx,

x) 1 xxxxxxx xxxxxx ministerstvu,

e) 1 xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) 1 xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) 1 xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx,

x) 1 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxx K. X. Xxxxxx v Xxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx takového xxxxxxxxxxxx xxxxx krajské xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx musí být xxxxxxxx. Jestliže má xxxxxxx výtisk xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, má xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povinného xxxxxxx za bezvadný.

(4) Xxxxxxxx žádost x xxxxxx vadného povinného xxxxxxx xx bezvadný xx příjemce xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx, xxx xx xxx vadný povinný xxxxxx dodán, jinak xxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx vadného povinného xxxxxxx xx bezvadný xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx 10 xxx xxx dne, xxx xx byla doručena xxxxxxx xxxxxx o xxxxxx.

§10

Odpověď

(1) Jestliže xxxx x xxxxxxxxxxx tisku xxxxxxxxxx xxxxxxx obsahující xxxxxxxx tvrzení, xxxxx xx dotýká cti, xxxxxxxxxxx nebo soukromí xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jména xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby, xx xxxx osoba právo xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Vydavatel xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, kterým se xxxxxxx podle odstavce 1 xxxxx xx xxxxxx míru nebo xxxxxxx či xxxxx xxxxxx zkreslující tvrzení xx doplňuje xxxx xxxxxxxxx. Odpověď xxxx xxx přiměřená rozsahu xxxxxxxxxx sdělení, a xx-xx xxxxxxxx jen xxxx část, xxx xxxx xxxxx; x xxxxxxxx xxxx být xxxxxx, xxx ji xxxx.

(3) Osoba, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, x není-li jich, xxxxx rodičům.

(5) Ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu4) x xxxxxxx xxxxxxxxx x o ochraně xxxxx x xxxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxxx.

§11

Dodatečné xxxxxxx

(1) Jestliže xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx uveřejněno sdělení x trestním xxxxxx xxxx o xxxxxx xx věcech přestupků xxxxxxx proti osobě, xxxxxx xxx podle xxxxxx xxxxxxx ztotožnit, x xxxx xxxxxx xxxxxx ukončeno pravomocným xxxxxxxxxxx, xx tato xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxxxx sdělení. Vydavatel xx povinen xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Po xxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx a xxxxx, x není-li jich, xxxxx xxxxxxx.

(3) Ustanovení xxxxxxxxxx právního předpisu4) x ochraně xxxxxxxxx x o ochraně xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx.

§11x

Xxxxxxxxxx informace

(1) Xxxxxxx xxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx vydavateli xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx sdělení xxxxx §4a xx xxxx 3 měsíců xxx dne doručení xxxxxx sdělení xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §4a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx lhůtě 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx sdělení xxxxx §4a, avšak xxxx zastupitelstva xxxx xxx za to, xx vydavatel xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4a.

Vydavatel xx xxxxxxx doplňující informaci xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve kterém xxxxxxxxxxx xxxx neposkytl xxxxxxxxx xxxxxxx sdělení xxxxx §4a.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx požadovat xxxxxxxxxx xxxxx doplňující informace x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 305/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.11.2013

§12

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, v xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, dotýká xxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx o uveřejnění xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 dnů xxx dne xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Žádost x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, kterým bylo xxxxxx xxxxxxxxxx skončeno, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sdělení xxxxxx. Bylo-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, platí xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxx.

§13

Xxxxxxxx uveřejnění xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) ve xxxxxxx periodickém xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx sdělení, x xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx bylo umístěním x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx přiměřené xxxxxxxxxx sdělení, a xx-xx xxxxxxxx pouze xxxx část, této xxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx "xxxxxxx " xxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx",

x) xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxx uveřejněno xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x uveřejnění xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx žádá.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dodatečné xxxxxxx xx 8 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Není-li xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx xx povinen xxx xxxxxx v nejbližším xxxxxxxxxxxx vydání stejného xxxxxxxxxxxx xxxxx. Vydavatel xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx 8 dnů ode xxx xxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxx odpovědi xxxx dodatečného xxxxxxx xxxxxxx informovat osobu, xxxxx žádost podala, x v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx sdělení.

(4) Xxxx-xx xxxxx odpověď nebo xxxxxxxxx sdělení uveřejnit xx stejném periodickém xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, je vydavatel xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx se xxxxxxx s xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx žádá. Předmětem xxxxxx xxxxxx musí xxx též místo x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo dodatečného xxxxxxx.

§14

Xxxxxxxxx práva na xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo dodatečného xxxxxxx xxxxxxxxx x §13 xxxx. 1 xx 3, rozhodne x povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx uveřejnění xxxxxx, xxxx. Xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx k xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 4.

(2) Xxxxx xxxx xxx xxxxx soudu xx 15 xxx xx xxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx pro uveřejnění xxxxxxxx xxxx dodatečného xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

§15

Xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Vydavatel xxxx xxxxxxx uveřejnit xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx textu xx xxx xxxxxxx trestný xxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx navrženého xxxxx xx xxxx x xxxxxxx s dobrými xxxxx,

x) xxxxxxxx sdělení, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx veřejnost xxxx xxxx pravdivou xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx bylo označeno xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vůči sdělení xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předchozího souhlasu xxxxx, která xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxx dodatečné xxxxxxx, jestliže xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx žádost x xxxx uveřejnění xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

§15x

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x musí xxxxxxxxx návrh znění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jež xx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x uveřejnění xxxxxxxxxx informace xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx

x) od marného xxxxxxxx lhůty xxxxx §11a odst. 1 xxxx. a),

b) xxx xxx, xxx mělo xxx sdělení podle §4a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxxxxxxxx celku, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx 3 xxxxxx, xxxx

x) xxx xxx, xxx xxxxxxx podle §4a v periodickém xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx bylo uveřejněno, xxx xxxx zastupitelstva xx za to, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostor xxxxx §4a,

xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx doplňující xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §1315, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §15 xxxx. 1 xxxx. x) a §15 xxxx. 2 x 3, xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx označí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informaci xxxxx "doplňující informace".

§15a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 305/2013 Xx. x účinností xx 1.11.2013

§16

Xxxxxxx zdroje x xxxxxx informací

(1) Fyzická xxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx získávání xxxx xxxxxxxxxx informací xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v periodickém xxxxx, má xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx informace x xxxxxx xx obsahu xxxxxx informací.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx zpracování xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x periodickém xxxxx, má xxxxx xxxxx, jinému státnímu xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx, x nichž xx mohl být xxxxxxx xxxxx či xxxxx těchto xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nenadržovat pachateli xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx čin5) a xx xxxxxx x xxxxx zvláštním právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnostem xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení.6)

(4) Právy xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vydavatele xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx7) xxxxxx správci xxxx na jeho xxxxx xxxxx a xxxxxxxx objednatele inzerátu xxxxxxxxxxxx xxx značkou, xx-xx fyzickou osobou, xxxx jeho xxxxx x xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx osobou.

§17

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) nedoručí xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx k evidenci xxxxxxxxxxxx tisku xxxx xxxxxxxxx vydávání periodického xxxxx podle §7 xxxx. 2 nebo 3,

x) xxxxxxxx písemně xxxxxxxxxxxx xx stanovené xxxxx změnu xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx vydávání periodického xxxxx xxxxx §7 xxxx. 7,

x) v xxxxxxx s §8 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxx xxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxx nesprávnými xxxxxxxxx údaji,

d) xxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 5.

(2) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx

x) 100&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), b), x) xxxx x),

x) 200&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x).

(3) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx, uloží xx xxxxxx xx výše xxxxxxxxxxx horní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2. Přestupek xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx přestupku, x xxxxx byl xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxx 12 měsíců.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Místní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx sídlem xxxx xxxxxx podnikání xxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx bydliště xxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxx x vymáhá xxxxxxx xxxx.

§17x

§17x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§18

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx vydavatele xxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje xxxxx §7 xxxx. 2 xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x registraci xxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx podle §7 xxxx. 2 xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx hodlá vydávat xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.9)

(3) Xxxxxxx xxxxx předají xxxxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tisku xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

(5) X xxxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxx xxxxxx zahájených xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§18x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx jsou výkonem xxxxxxxxx působnosti.

§18a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 320/2002 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2003

§19

Zrušovací ustanovení

Zrušují xx:

1. Xxxxx č. 81/1966 Sb., x xxxxxxxxxxx tisku x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředcích.

2. Xxxxx č. 84/1968 Sb., xxxxxx se xxxx zákon č. 81/1966 Xx., o xxxxxxxxxxx tisku x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředcích.

3. Zákon č. 86/1990 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 81/1966 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

4. Zákon č. 160/1999 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 81/1966 Xx., x periodickém xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx č. 140/1964 Sb., o xxxxxxxxx x pracovních xxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x. 425/1990 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx

§20

X xxxxxxx x. 1 x xxxxxx č. 425/1990 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a x některých dalších xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 266/1991 Xx., xxxxxx x. 542/1991 Sb. x xxxxxx x. 321/1992 Xx., se položka 104 zrušuje.

XXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx x. 468/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx

§21

Xxxxx č. 468/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a televizního xxxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 597/1992 Xx., xxxxxx x. 36/1993 Xx., zákona x. 253/1994 Xx., xxxxxx x. 40/1995 Xx., zákona x. 237/1995 Sb., xxxxxx x. 301/1995 Xx. x xxxxxx x. 135/1997 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xx §5 xx xxxxxxxx xxxx §5a xx 5x, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 2x), 2d) x 2x) xxxxx:

"§5x

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx skutkové tvrzení, xxxxx xx dotýká xxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, anebo jména xxxx xxxxx pověsti xxxxxx xxxxxxxxx osoby, xx xxxx xxxxx xxxxx požadovat na xxxxxxxxxxxxx uveřejnění xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xx žádost této xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx se musí xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xx pravou xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx pravdu zkreslující xxxxxxx se doplňuje xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx sdělení, x xx-xx xxxxxxxx xxx jeho xxxx, xxx xxxx části; x odpovědi musí xxx xxxxxx, xxx xx činí.

(3) Xxxxx, xx xxxxx žádost xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx další xxxxxxxx xx tuto odpověď.

(4) Xx xxxxx xxxxxxx xxxxx přísluší právo xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, x není-li xxxx, jejím rodičům.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2x) x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxxx.

§5x

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x řízení xx xxxxxx správních xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx právnické osobě, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x toto xxxxxx xxxxxx ukončeno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, má tato xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx sdělení. Xxxxxxxxxxxx xx povinen na xxxxxx této xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dodatečné xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx právo xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, x není-li xxxx, xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2x) x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxx úpravou xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 nedotčena.

§5c

Podávání x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx x uveřejnění odpovědi xxxx dodatečného sdělení xxxx mít písemnou xxxxx.

(2) Xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být zřejmé, x čem se xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx sdělení, xxxxxx cti, xxxxxxxxxxx xxxx soukromí fyzické xxxxx, anebo jména xxxx xxxxx pověsti xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx musí být xxx návrh znění xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx uveřejnění xxxxxxxx zaniká.

(4) Xxxxxx x uveřejnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx právní moci xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx dodatečného sdělení xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zrušeno, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§5x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx odpovědi x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx sdělení xx xxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxx uveřejněno xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxx-xx xx xxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx způsobem, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx rovnocenné x xxxxxxxx přiměřené xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x výslovným xxxxxxxxx "odpověď " xxxx "dodatečné sdělení",

c) xx xxxxxxx náklady,

d) x xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x uvedením xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x uveřejnění odpovědi xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Provozovatel xx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx uveřejnit xx 8 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dodatečného xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x vysílání xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx uveřejnění odpovědi xxxx dodatečného sdělení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx počet xxxxxxxxxx xxxx diváků xx xxxxxxx regionu xxxx vysílání, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx dodatečné xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx v pořadu, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§5x

Xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx-xx provozovatel xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nedodrží-li xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §5x, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx osoby, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx žádala, xxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xx 15 dnů xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx uveřejnění xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dodatečného xxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

§5x

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx uveřejnit xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) uveřejněním xxxxxxxxxx xxxxx by xxx xxxxxxx trestný xxx xxxx správní xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx bylo x xxxxxxx s dobrými xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx třetí osoby xxxxxxxx xxx veřejnost xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx prezentováno.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxxx x její uveřejnění xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předchozího xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxx.

(3) Provozovatel xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dodatečné xxxxxxx, jestliže xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx doručena, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

§5x

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Fyzická xxxxx xxxx právnická osoba, xxxxx xx xxxxxxxx xx získávání xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx uveřejněných x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, má xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx státnímu xxxxxx xxxx orgánu veřejné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx zpracování xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx uveřejněných v xxxxxxxxxxx xxxx televizním xxxxxxxx, má právo xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxx být xxxxxxx xxxxx či xxxxx těchto xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx odstavců 1 a 2 xxxxxx dotčeny zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu x xxxxxxxx xxxx oznámit xxxxxxx xxx2x) x xx xxxxxx x xxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx stanoveným povinnostem xxx povinnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.2x)

2x) §11 x 19b xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2x) §166 xx 168 xxxxxx č. 140/1961 Sb., xxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

2e) Zákon x. 141/1961 Sb., x trestním xxxxxx xxxxxxx (trestní řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

2. V §6 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, který včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 2f) xxx:

"(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Tato xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x inzerci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx odpovědnost xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.2x)

2x) Xxxxx x. 40/1995 Xx., x xxxxxxxx reklamy x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.§44 xx 54 zákona x. 513/1991 Sb., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

ČÁST XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§22

X xxxxxxx x xxxxxx č. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 305/1997 Xx., zákona č. 149/1998 Xx., xxxxxx x. 157/1998 Xx., xxxxxx č. 167/1998 Xx., xxxxxx č. 63/1999 Xx., xxxxxx x. 166/1999 Sb., xxxxxx x. 167/1999 Xx., xxxxxx x. 223/1999 Sb., xxxxxx x. 326/1999 Xx., xxxxxx x. 352/1999 Xx., xxxxxx x. 357/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx. x xxxxxx x. 363/1999 Xx., se xxxxxxx 65 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 9) xxxxxxx.

ČÁST PÁTÁ

Změna xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx

§23

X §9 xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx x. 158/1969 Xx., zákona x. 519/1991 Xx., zákona x. 263/1992 Xx., xxxxxx x. 24/1993 Xx., xxxxxx č. 117/1994 Xx., xxxxxx x. 216/1994 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Sb., zákona x. 238/1995 Xx., xxxxxx x. 247/1995 Xx., zákona x. 227/1997 Xx., zákona x. 15/1998 x xxxxxx x. 30/2000 Xx., se slova "xxxxx uveřejňování xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx projevu, slova x tisku" xxxxxxxxx xxxxx "práv xxxxxxx xxxx".

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX

§24

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Zeman x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 46/2000 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 14.3.2000.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

302/2000 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 46/2000 Xx., x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tisku x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 7.9.2000

320/2002 Xx., x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2003

227/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx registrech

s účinností xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxx řádu

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

142/2012 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xx zavedením xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

305/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 46/2000 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tisku x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2013

183/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx přestupcích

s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

277/2019 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

261/2021 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx

x účinností od 1.2.2022

177/2022 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 222/2016 Xx., x Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx x o tvorbě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx x mezinárodních xxxxx (xxxxx o Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 277/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx předpisu.

1) Například zákon č. 527/1990 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx návrzích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 222/2016 Sb., x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx smluv (xxxxx x Sbírce xxxxxx x mezinárodních xxxxx).
2) Zákon č. 40/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§44 xx 54 xxxxxx x. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 140/1961 Sb., trestní xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxxxx xxxxx č. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
4) §11 x 19b xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) §166 xx 168 xxxxxx x. 140/1961 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxx č. 141/1961 Sb., x trestním xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
7) §34 xxxx. 15 xxxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Zákon č. 71/1967 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx řád), xx znění zákona x. 29/2000 Sb.
9) §66a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.