Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.11.2004.


Zákon, kterým se mění zákon č. 141/61 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
539/2004 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna trestního řádu Čl. I
Přechodná ustanovení k části první Čl. II
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o azylu Čl. III
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o výkonu vazby Čl. IV
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o výkonu trestu odnětí svobody Čl. V
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci Čl. VI
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o cestovních dokladech Čl. VII
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o pobytu cizinců Čl. VIII
ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST Čl. IX
539
XXXXX
xx xxx 29. xxxxxxxx 2004,
xxxxxx xx mění xxxxx x. 141/1961 Sb., x trestním řízení xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:
ČÁST XXXXX
Xxxxx trestního xxxx
Xx. X
Xxxxx č. 141/1961 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (trestní xxx), ve xxxxx xxxxxx č. 57/1965 Xx., xxxxxx x. 58/1969 Xx., zákona x. 149/1969 Sb., xxxxxx č. 48/1973 Xx., zákona x. 29/1978 Xx., zákona x. 43/1980 Xx., xxxxxx x. 159/1989 Xx., zákona x. 178/1990 Xx., xxxxxx x. 303/1990 Sb., xxxxxx č. 558/1991 Xx., zákona č. 25/1993 Xx., zákona x. 115/1993 Xx., xxxxxx x. 292/1993 Xx., zákona x. 154/1994 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 214/1994 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 8/1995 Xx., xxxxxx x. 152/1995 Sb., zákona x. 150/1997 Xx., xxxxxx x. 209/1997 Xx., xxxxxx x. 148/1998 Sb., xxxxxx x. 166/1998 Xx., xxxxxx x. 191/1999 Xx., zákona č. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 30/2000 Xx., xxxxxx x. 227/2000 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxx xxx x. 77/2001 Sb., xxxxxx x. 144/2001 Xx., xxxxxx č. 265/2001 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pod č. 424/2001 Sb., xxxxxx x. 200/2002 Xx., xxxxxx x. 226/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., zákona x. 218/2003 Sb., xxxxxx x. 279/2003 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Sb., zákona x. 257/2004 Xx. x xxxxxx x. 283/2004 Xx., se xxxx xxxxx:
1. Xx §9 xx xxxxxx xxxx §9x, xxxxx xxx:
"§9a
Xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxx §9 xx nepoužije xx xxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxx zřízený xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx jen "Soudní xxxx").
(2) V xxxxxxx, že soud x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx dvoru, vydá xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Při xxxxxxxx žádosti Xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx před Xxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.".
2. X §11 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx zní:
"(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x) a x) xxxx x rozhodnutí xxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.".
3. X §12 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxxx "x" nahrazuje čárkou x na konci xxxx xx doplňují xxxxx "a x xxxxxx x trestných xxxxxx příslušníků Úřadu xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx pro xxxxxxxxxx styky a xxxxxxxxx".
4. V §12 odst. 2 xx na xxxxx xxxx xxxxx doplňují xxxxx ", x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx státech Xxxxxxxxxx společenství, je-li xxxx xxxxx dopravováno xxxx xxxxxx hranice Xxxxx xxxxxxxxx, x x případech xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jsou-li xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx".
5. X §33 odst. 3 se vkládá xxxx xxxx xxxxx, xxxxx zní: "Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 jsou xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx i xxxxx xxxxxxx x §37 xxxx. 1.".
6. X §33 se xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
"(4) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx a obviněný x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx neprodleně xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x, xxxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxxx zruší xxxxxxxx xxxxxx x x přípravném řízení xxxxxx. Xxxxxxxxxx §38 xxxx. 2, §39 xxxx. 2, §40 x 40a xx xxxxxxx xxxxxxx.".
Dosavadní xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.
7. X §36 odstavec 4 xxx:
"(4) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx
x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,
b) xx-xx xx xxxxxxxx x xxxx, zda xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xx vydání z xxxxxx xxxxx (§389 xxxx. 2, §406 xxxx. 3),
x) x xxxxxx x xxxxxx do xxxxxx xxxxx (§394 xxxx. 3),
d) x xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx [§421 xxxx. 2 xxxx. a)],
x) v xxxxxx x xxxxxx cizozemského xxxxxxxxxx (§452 odst. 2), xxxx
x) x xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx léčení xxxxxxxxxxxxxxxx.".
8. V §158x xxxx. 1 se xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxx," xxxxxxxx slova "x xxx-xx o xxxxx Úřadu xxx xxxxxxxxxx styky a xxxxxxxxx, jeho xxxxxxxxx,".
9. X §161 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx spojka "x" nahrazuje xxxxxx x za xxxxx "Xxxxxxxxxxxx informační služby" xx xxxxxxxx xxxxx "x příslušníky Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx".
10. X §161 odst. 3 větě xxxxx xx spojka "x" xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx "Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx".
11. V §161 xxxx. 4 xx slovo "nebo" xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx "Bezpečnostní xxxxxxxxxx služby" xx xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx".
12. X §179x xxxx. 3 xx slova "xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x příslušníků Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby" nahrazují xxxxx "příslušníků Policie Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxx zahraniční xxxxx x xxxxxxxxx".
13. X §224 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx ", xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §9x odst. 2".
14. X §255 odst. 1 xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxx a na xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx x xxxxxx uvedeného v §9x".
15. X §266x se xxxxxxxx 1 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x 2.
16. X §267 xxxx. 2 xx slova "xxxx. 2" nahrazují xxxxx "xxxx. 1".
17. X §268 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "(§266x odst. 1)" xxxxxxx.
18. §327 xxx:
"§327
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx odsouzený byl xxxx má xxx xxxxx xx cizího xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx evropského zatýkacího xxxxxxx.
(2) Soud xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx-xx x vydání xxxxxxxxxxx xx cizího xxxxx, x jeho xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxx-xx xx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, rozhodne xxxx, xx xx xxxxx xxxxxx svobody xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx trestu odnětí xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx xxx tehdy, xxxxxx-xx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx životu xxxxxxxxxxx nemocí nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 4 xx přípustná xxxxxxxx, xxx má xxxxxxxx xxxxxx.".
19. X xxxxx čtvrté xxxxx xxxxxxx xxxx včetně xxxxxxx xxx:
"XXXXX XXXXXXX XXXX
XXXXXX XXXX S XXXXXXX
Xxxxx xxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxx
§375
(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxx tehdy, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx mezinárodní smlouva, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána, jinak.
(2) Podle této xxxxx xx postupuje x x řízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx vyhlášené xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nebo mezinárodního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXX Charty Organizace xxxxxxxxx xxxxxx, kterým xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, (dále xxx "xxxxxxxx"), pokud xxxxxxxx xxxxx nestanoví xxxxx. Xxxxxxxxxx §376, 377 x §432 xxxx. 1 xx xxxxxxx.
(3) Xx řízení x xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xx přiměřeně xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x vydávání, xxxxx xxxxxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §392, §393 xxxx. 1 písm. x) xx x) x xxxx. 2 x §399 xxxx. 2 xx xxxxxxx.
(4) Xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trestním xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle čtvrtého xxxxxx xxxx hlavy, xxxxx zvláštní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Takovým rozhodnutím xx xxxxxx i xxxxxxxxxx mezinárodního xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx činu xxxxx xxxxxxxx řádu Xxxxx xxxxxxxxx (§449) se xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §450 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x §451 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx.
§376
Xxxxxxxxxx
(1) Xxxx-xx xxxxxx styk xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx vyhoví takové xxxxxxx, poskytne-li dožadující xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx České republiky.
(2) Xxxxxxxxx-xx dožádaný xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx orgánu činného x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx ji xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti, xxxxx, jde-li x xxxxxxxxx řízení, Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx podle odstavců 1 x 2 xx xxxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxx žádosti xxxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§377
Xxxxxxx xxxxx xxxxx
Xxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxx nelze xxxxxxx, xxxxxxxx xx jejím xxxxxxxxx xxxx porušena Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx takové xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx trvat, anebo xxxxxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx významný chráněný xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
§378
Xxxxxxx x xxxxxxx informací
(1) Xx poskytování xxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx ustanovení xxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx §8x xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx České xxxxxxxxx nezveřejní ani xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxx státu informace xxxx důkazy získané xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx přijaté xxxx zaslané xxxxx xxxxxxxxxx této xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xx, ani xx nepoužijí xxx xxxx xxxxx, než xxx xxxxx byly xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva, kterou xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jestliže xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx poskytnuty xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx omezení.
§379
Xxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxx Xxxxx republiky xxxxx zahájit xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx základě žádosti xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, faxem xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxxx-xx pochybnosti x xxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx-xx věc odkladu. Xxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánem.
(2) Xxxxxxxx písemnosti x xxxxxxxx řízení osobě x xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxx stanoví-li xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx této xxxxx xxx do xxxxxx státu xxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxx přijímat i xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx policie (xxxx xxx "Interpol"), xxxxxxx xxxxxxx-xx věc xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, přebírání a xxxxxxx xxxx xxxx xxxx podle §380.
§380
Převzetí x xxxxxxxxx osob a xxxx
(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx. Osobu, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx stanoveno xxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxx odkladu xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx xx věznici xxxxx.
(2) Xxxxx vydávanou xxxx předávanou xx xxxxxx státu na xxxxxxx žádosti podané xxxxx ustanovení xxxx xxxxx xxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x předá xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx podle §422 xx 424 xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rovněž xxxxxxx xxxx vrácení xxxx xxxxx §441 x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x cizího státu xx xxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, pokud xxx xxxx možné xxxx vhodné xxxxxx xxxxxx, jakož i xxxxxx xxxx územím Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.
(5) Osoby, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx této xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx cizího xxxxx anebo které xx xx orgánů xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§381
Způsob xxxxxxxxxxx soudu
X xxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxxx soud xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx jinak.
§382
Xxxxxxx
(1) Xxxxxxx, xxxxx vznikly xxxxxx České republiky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx hlavy, xxxx xxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx úhradu nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xx-xx xx xx xxxxxxxxx styku xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nákladů, xxxxxx odůvodnění x xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx za účelem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx státu x xxxxxxxxxxx se xxxxxxx orgánu Xxxxx xxxxxxxxx a jejichž xxxxxx dožádaný stát xxxxxxxx x souladu x vyhlášenou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xx ve xxxxxxxxx xxxxx státu xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxxxx se žádostí xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x jejichž úhradu xxxxx xxxx žádá, xxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx úhradu xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.
Oddíl xxxxx
Xxxxxxxx
Xxxxxxxx x xxxxxx
§383
(1) Xxxxxxx oprávněným xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx tak xx žádost xxxxx, xxxxx vydal mezinárodní xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §384.
(2) Xxx-xx xxxxxxx předpokládat, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx státu xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informuje x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soud, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx nebude x xxxxxx xxxxx xxxxx.
(3) Na xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx soud xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx, že obviněný xxxxxx x xxxxxx xxxxx vydán, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx učiní x xxxxxxxxxx zasedání.
(4) Xxxxx-xx o xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx zástupce proti xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxx stížnost, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.
§384
(1) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx x xxxxx státě x xx-xx xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx senátu xxxx xxxxxx příslušného xxxxx xxxxxxxxxxx zatýkací rozkaz (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxx"). X xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Zatýkací xxxxxx musí xxxxxxxxx
x) xxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx x elektronickou xxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx vydal,
x) xxxxx x příjmení xxxxxxxxxx, další xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxx příslušnosti, xxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx prstů,
x) xxxxxxxx skutkového xxxx x xxxxxxx vyznačením xxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx pojmenování xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx stanovené xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxxxxx čin,
x) ustanovení x xxxxxxxxx a popis xxxxx ovlivňujících xxxxxxx xxxxxxxxx doby, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx rozkazu xxxxxxxx xxxx delší xxx 3 xxxx.
(3) Xxxxxxxx rozkaz xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx údajů xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxx. a) xx x) obsahovat xxx xxxx, xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxx odsouzen, x údaje x xxxxxxx xxxxxxxxx práv xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx, pokud byl xxxxxxxx vydán x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx §306x. Zatýkací xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxx ovlivňujících xxxxxxx xxxxxxxxx doby, xxxxx xx právní xxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx delší xxx 5 xxx. X xxxxxxxxxx rozkazu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx rozsudku x xxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx ho vydal, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx státu xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx rozkazu do xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx i xxx překlad rozsudku, xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx vydal, xxxx
x) předáním xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(6) Soud, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vydal, xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx důvody, xxx xxxxx xxx xxxxx, xxxx xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx jej xxxxx xxxxx (§385). O xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx též xxxxxx usnesení x xxxxxxx xxxxxxxxxx rozkazu. Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření.
§385
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx než xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx anebo nepodmíněného xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx čtyři xxxxxx,
x) trest xxxxxx svobody, který xx xxx vykonán, xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx měsíce,
c) xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx důsledky xxxxxx xxxxxxxxxxx veřejnému xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxx,
d) vyžádáním x xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx s xxxxxxx xx její věk, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx poměry.
§386
(1) Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxx, xxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx senátu xxxx xxxxxx soudu xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx státu o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx. V xxxxxxxxxx xxxxxx tak xxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §384 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), jakož i xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx vydání.
(2) Xxxx xxxxx zatýkací xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §384 odst. 2 xx 4 x xxxxxxxx překladem xx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx 10 xxx xxx xxx, kdy Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1.
§387
(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx policejní xxxxxx x dodají xxx xxx xxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxx zatýkací xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx o xxxxxx x výkonu trestu, xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx obviněného xx 24 xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx o xxxxx. Xx xxxxxx o xxxxx do vazby xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §67 xx 74.
(3) Xxxx xxxxxxxx převozem xxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xx nezapočítává xx xxxx podle §71; xxxx doba xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.
§388
(1) Xxx-xx obviněný vydán xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxx vyhovět.
(2) Xxxxxxxx xxxx osoba xxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxx xxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx veřejném xxxxxxxx xxxxxxx přiměřený xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx stát xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, které byl xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx veřejném zasedání xxxxxxx xxxxx vyslechne x
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx uloženého xxxxxx, xxxx rozhodne, xx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nesouhlasí, soud x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx rozsudek x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx; v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §306x.
(4) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 je xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx věci rozhodl x xxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxx, odkladný xxxxxx.
§389
Xxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Obviněný může xxx xxxxxx xxx xxx trestné činy, xxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxx
x) xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xx zdržuje xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 45 xxx, xxxxxxxx xx mohl xxxxxxx,
x) opustil xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx vrátil xxxx xxxxx xxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx dopraven x xxxxxxx státu zákonným xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dodatečný xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx
x) se x xxxxxx o jeho xxxxxx výslovně vzdal xxxxx na uplatnění xxxxxx speciality všeobecně xxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx spáchaným xxxx jeho vydáním.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx speciality xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxx to xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva, xxxxxx je Česká xxxxxxxxx vázána, xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx se xxxxx na uplatnění xxxxxx speciality, jakož x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxx uvede xxxxxxx činy, xxxxxxx xx toto xxxxxxxxxx xxxx, x to xxxxxx xxxxxxxx pojmenováním, xxxxxxxx označením x xxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x jiným xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xx xxxxxxxxx souhlas xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx rovněž xxxxxx xxxxxxxxxx státu x xxxxxxxx trestního stíhání xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx činy spáchané xx xxxx území xxxx jejím xxxxxxx. Xx xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Na xxxxxx xxxxxxx x dodatečný xxxxxxx xxxxxxxxxx státu x xxxxxxxx stíháním xxx xxxx trestný xxx, než xxxxx xxx předmětem původní xxxxxxx o xxxxxx, xx přiměřeně xxxxxxx §383 x 384.
(5) Xx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx dodatečný xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx v xxxxxx x xxxxxx trestných xxxxxx xxxxxxxx jen xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(6) Odstavce 1 až 4 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx odnětí svobody, xxxxx xxx vydané xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx před xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx.
§390
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osoby
(1) Xxxxxxxx dožádaný xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx území Xxxxx republiky z xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx orgány xxxxxx xxxxx xxxx xx vykonat xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx činem, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, který xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dočasného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx území České xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx úkonů nezbytných xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. V přípravném xxxxxx tak učiní xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxx x xxxxxxx, kterou xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx potřebná, x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx které je xxxxx xxxx přítomnost xxxxxxxx.
(3) Xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §440.
Xxxxxx xx xxxxxx
§391
(1) Xxx xxxxxxx žádosti xxxxxx xxxxxx státu x xxxxxx xxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx státu xx xxxxxxxxx Ministerstvo spravedlnosti. Xxxxxx xxxxxxxx má x doručení xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx státnímu xxxxxxxx x provedení xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §394; xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx Ministerstvu spravedlnosti. Xxxx-xx xxxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx Ministerstvu spravedlnosti.
(2) X xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx musí xxx xxxxxxxx
a) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx kopie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx se stejným xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx vydání xxxx, xxxxxx uvedení xxxx x místa xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx kvalifikace,
x) xxxxx použitých xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Jestliže x xxxxxxx nebyly xxxxxxxxx xxxxxxx x údaje xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgánů, xxxxxxxxxx informace. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx.
§392
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Vydání xxxxx do xxxxxx xxxxx xx přípustné, xxxxxxxx skutek, pro xxxxx se xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx činem x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx možné xx xxxxx trestný xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, je nejméně xxxxx rok.
(2) Xxxxxx xxxxx xx xxxxxx státu x xxxxxx již uloženého xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve zbavení xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx") xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají xxx vykonány, anebo xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx čtyři xxxxxx. Xxxx uložených trestů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nevykonané zbytky xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx opatření se xxxxxxx, xx-xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx ochranného xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxx stát xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxx xx přípustné i xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx jiné xxxxxxx xxxx anebo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, pro xxxxx by xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zbytku xxxxxx nebylo xxxxxxxxx.
§393
Nepřípustnost xxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxx xx cizího xxxxx xx xxxxxxxxxxx, jestliže
x) jde x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
b) xxx x xxxxx, které xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx výkon xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xx nepřípustné x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxx, xxx xxxxx xx xxxxxx žádá, má xxxxxxx politický anebo xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx čin xxxxxxx x porušení daňových, xxxxxxx, devizových xxxxxxxx xxxxx x porušení xxxxxx xxxxxxxxxx práv xxxxx,
x) xxxxxxx xxx xxx spáchán xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx s ohledem xx zvláštní okolnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx třeba xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trestního xxxxxxx x dožadujícím xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x z xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx anebo xxxx xxxxxx,
x) xx trestný xxx, xxx který se xxxxxx xxxx, je xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, kromě xxxxxxx, xxx dožadující xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx uložen,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxx x vydání x xxxxxxxx trestu xxxxx, xxxxx
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx čin xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky x xxxx xxxx spáchání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xx-xx být xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxx je xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podepsané xxx 14. xxxxxx 1985 mezi xxxxxxx xxxxx Hospodářské xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx a Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrol xx xxxxxxxxxx hranicích, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vydání xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) a x) xx xxxxxxxxxx.
§394
Xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Nejvyšší xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx nebo který xx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx, pro xxxxx xx xxxx xxxx xxxx žádat x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §393 odst. 1.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx zahájeno zadržením xxxxx podle §395 xxxx xxxxxxxxx potřebných xxxxx.
(3) V xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx jde, xxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxx takovou xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xx s xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx tak xxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §395 xxxx. 1. Xxxxxxxx xxxx osoba xxxxx okolnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx mohou xxx xxx značných xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx.
(5) Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx i xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x vydání xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxx, x xxxxx vydání xxxx xxxxxx, xxxxxxx,
x) osoba, x xxxxx vydání xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx věku xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx žádáno, se xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx pobytu xxxx xxxxx,
x) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §389 xxxx. 1 xxxx. c) x x), xxxx
x) ve vyžadujícím xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxx výkonu xxxxxx xxxxxx svobody.
(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx návrhu xxxxx §397 xxxx. 1 xxxx vrácením xxxxxxx podle xxxxxxxx 5.
§395
Xxxxxxxx
(1) Xx-xx xxx xxxxx xxxxx, může xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx jeho xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, o jejíž xxxxxx xxx. Policejní xxxxx xx oprávněn xxxxxxxx takové xxxxx xxxxxxx i bez xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx opatřit. Xx xxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx protokolu, xxxxx xxxxxx při zadržení, x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zástupce xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx vzetí do xxxxxxxxx xxxxx (§396 xxxx. 1). Xxxxx xxxx xxx podán xxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx do 48 xxxxx od zadržení xxxxxxxxx xxxxx, jinak xxxx být propuštěna xx svobodu.
(2) Xxxxxxxxx orgán, který xxxxxxx zadržení, zadrženou xxxxx xxxxxxxxx x x výslechu sepíše xxxxxxxx, x němž xxxxxx místo, xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x uvede xxxxxx údaje xxxxxxxx xxxxx, jakož x xxxxxxxxx důvody xxxxxxxx. Xxxxxxxxx osobu je xxxxxx xxxxxxx již x xxxxxxx zadržení xxxxxx x možnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení x jeho podmínkách. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx si xxxxxxx, xxxxxxx s xxx bez přítomnosti xxxxx osoby x xxxxx xx s xxx xxx x xxxxxxx zadržení; xx xxx právo xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx zadržení, ledaže xx obhájce ve xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx mu xxxxx možnost jejich xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxx zástupce xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx takové xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx 48 hodin xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx (§396 odst. 1).
§396
Předběžná vazba
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odůvodňují xxxxx x útěku xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx krajského soudu xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx předběžné xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxx").
(2) X rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x jehož obvodu xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.
(3) Před xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxx předseda senátu xxxxxxxxx xxxxx osobu, x jejíž vydání xxx, xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx obhájce. Xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx oznámit, se xxxxxxx xxxxxxxx i xx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx (§397 xxxx. 3).
(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxx, x jejíž xxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx anebo xx xxxxxxxx xxxxx (§397 xxxx. 3), xx xxxx x xxxxxxxx, advokátem a xx xxxx korespondenci xx přiměřeně použijí xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.
(5) Státní xxxxxxxx příslušného krajského xxxxxxxx zastupitelství xxxxxxxx xx xxxxx osoby, x jejíž vydání xxx, nebo x xxx xxxxxx x xxxxx propuštění z xxxxx, xxxxxxx-xx důvody, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 vzata xx xxxxx, pokud xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx státu xxxxx §397. X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx rozhodne xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx státu x xxxxxx a xxxx xxxxxx nebyla Xxxxx xxxxxxxxx doručena xx 40 xxx xxx xxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vzetí xx xxxxx, pokud xxxxxx x xxxxxx je xxxxxxxx dodatečně.
(6) Xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx vydávací xxxxx (§397 xxxx. 3) xx xxxxxxxxx použijí xxxxxxxxxx §72 xxxx. 2, §73, 73x x §73x xxxx. 3.
(7) Xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx, jímž xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx osoba, o xxxxx vydání jde, xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxx žádost x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx, jež má x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx účinek.
§397
Xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxx xxxxx
(1) Po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx šetření rozhodne xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx obvodu xxxxx, o xxxxx xxxxxx jde, má xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx přípustné. Xxxxxxxxxx §188 odst. 1 xxxx. x) x xxxxxxx věci xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx soud, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x osoba, x xxxxx xxxxxx jde, xx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx-xx, xx vydání xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxx, pokud tak xxx neučinil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §396 xxxx. 1. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §67 xxxx přitom xxxxx. Xxxxx se xxxxx xxx x době xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vazbě xxxxx §396 xxxx. 1, xxxx rozhodne x xxxxxxx xxxx vazby xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxx xx České xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx soud rozhodnout x xxx, xx xxxxxx je přípustné xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx x vydáním xx xxxxxxx státu souhlasí. Xxxx-xx xxxx xxxxx xx České xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zatýkacího xxxxxxx, xxxx xxxx rozhodnout x tom, že xxxxxx xx přípustné xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jež xx odkladný xxxxxx. Xxx-xx o rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxx, x vazby, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx rozhodnutí.
(5) Xx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx senátu krajského xxxxx předloží xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu x přezkoumání.
(6) Xxxxxxxxxxx věci Xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx přeměňuje xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, 3 x 5.
§398
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxx, před xxxxxx prohlásí, že xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x trestnímu xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx za xxx, xxxxx je xxxxxx x zatýkacím xxxxxxx x x xxxxxxx o vydání, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx spravedlnosti xxxxxxx xxxxxx bez xxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxx xx svým xxxxxxx xxxxxxx až x průběhu veřejného xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx vezme svůj xxxxx xxxxx §397 xxxx. 1 zpět x postupuje xxxxx xxxxxxxx 1. Návrh xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx do xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxx prohlášením xxxxxxx. Souhlas s xxxxxxx xxxxx vzít xxxx.
(4) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x ním xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx věc xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x tím, xx xx xxxxx, aby x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §397 xxxx.
(5) Xxxxxxxx osoba, o xxxxx vydání jde, xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx státu, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx předběžného šetření xxxx xxxxx krajskému xxxxx, x xxxxx xxxxxx osoba, o xxxxx vydání xxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx vazby (§397 odst. 3).
(6) Na xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xx přiměřeně xxxxxxx xxxxxxxxxx §72 xxxx. 2 x §73x odst. 3. Xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx obviněného x xxxxxxxxxx x xxxxx xx příslušný soud, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx vazbě xxxxx xxxxxxxx 5.
§399
Xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxx xx cizího státu xxxxxxxx xxxxxxx spravedlnosti. Xxxx xxx učinit xxx xxxxx, jestliže xxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxx soud podle §397 xxxxxxxx, že xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxx §398.
(2) X xxxx xxxx vysloví, xx vydání osoby xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx spravedlnosti rozhodnout, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Učiní xxx xxxxxxx, jestliže
a) xx důvodná obava, xx by xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx neodpovídalo zásadám xxxxxx 3 x 6 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx svobod, xxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx uložený xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx by xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 3 této Xxxxxx,
x) xx důvodná xxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xx v xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx, náboženství, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx národnostní xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx občanství nebo xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx že xx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx
x) vydáním xx xxxxxx státu by xxxxx xxxx vzhledem x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu, ze xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) X když xxxx vysloví, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx vydání xxxxx nepovolí, xxxxxxxx xxxxxxx x přednosti xxxxxxxx evropského xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §420 xxxx. 3.
(4) Xxxxxx po jeho xxxxxxxx a x xxx xxxxxxxxxxx propuštění xxxxx, x jejíž xxxxxx xxx, x xxxxx xxxxxx předseda xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx rozhodl x xxxxxxxx vazbě.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nařídí xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxx, x vydávací vazby xxxx, co mu xxxx xxx předložena xxxxx §397 xxxx. 5 xxxx §398 xxxx. 1, x xxxx, co xxxxxxx x xxx, že xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx zajistí xxxxxxxx senátu xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.
§400
Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx předání
(1) Xxxxxxxx xx přítomnost xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxx, nezbytná x Xxxxx republice xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx který xx xxxxxxxxx žádosti x xxxx xxxxxx xx xxxxxx státu, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx odložit xxxxxx této xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx spravedlnosti xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx jde, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx procesních xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxx delší xxx šest xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx předaná xxxxx vrácena na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx uvedenou x xxxxxxxx 2 xx xxxxx xx xxxxxx s příslušným xxxxxxx dožadujícího xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx účelu, xxx pro xxxxx xxxx původně dočasné xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §438 x 439.
(5) Xxxxxxxx byla x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx jde, xx území xxxxxxxxxxxx xxxxx pravomocně xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxx který xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx spravedlnosti xx xxxxx dožadujícího státu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx návratu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxx výkon xxxxxx xxxxxx svobody xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx je xxxxxxxx, xxxxxxxx trestní xxxxxxx xxxxx, o xxxxx xxxxxx xxx, x České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx skončeno.
(6) Xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx x cizím xxxxx, xx xxxxxxxxxx do xxxx xxxxxx trestu xxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx trestu xxxxxxxxx xx území xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx výkonu xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx státu se xx doby výkonu xxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§401
Xxxxxxxx žádostí xxxx cizích xxxxx x xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx vztahu xx každé x xxxxxx xxxxxxx samostatně.
(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx vydání xx xxxxxxxxx xx xxxx cizích států, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx souhlas x vydáním do xxxx cizích xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx spravedlnosti xxxxx x povolením xxxxxx i x xxx, kterému xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx může xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx osoby xx dalšího státu, xxxxx o její xxxxxx xxxxxxx.
§402
Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx trestný čin
(1) Ustanovení tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx x žádosti cizího xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx osoba xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx
x) xx xxxxxxx xxx xxxx trestný xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxx vydání xxxxxxxx,
b) k xxxxxxxx trestu uloženého xx jiný xxxxxxx xxx, než xxx xxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) x vydání třetímu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx anebo k xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Příslušnými x xxxxxx jsou xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx této osoby xx cizího xxxxx.
Xxxxx třetí
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx mezi xxxxxxxxx státy Evropské xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
§403
Xxxxxx ustanovení
(1) Ustanovení xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx případech xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx státy Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxx státy") xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozkazu x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Česká xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xx podmínky xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx druhého xx xx předávání xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nestanoví jinak.
§404
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
(1) Evropským xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx justiční xxxxx xxxxxxxxx státu (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxx") xxxxx xxxxx, xxxxx xx zdržuje v xxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxx"), je-li xxxxx xxxxxxx xxxx předání xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xx-xx xxxxxxx pro xxxxxxx čin, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyžadujícího státu xxxx být odsouzena x trestu xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx trestní sazby xxxxxxx dvanáct xxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx ochranné xxxxxxxx spojené x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx dvanáct xxxxxx, xxxx
x) xxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxx odnětí svobody x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx uloženo xxxxxxxx opatření xxxxxxx x xxxxxxxx svobody x xxxxx xxxxxxx xxxx měsíců.
Xxxxxxx x xxxxxx členského xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx
§405
(1) Xxxxxxx-xx xx obviněný x xxxxxxxxxxxx státě x xx-xx třeba xxx xxxxxxx, vydá xx xxxxxxxx xxxxx §404 v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxx předseda xxxxxx evropský zatýkací xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
a) xxxxx x xxxxxxxx obviněného, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, jeho xxxxx, případně xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,
x) název, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxx x elektronickou xxxxxx xxxxxx, který xxxxx xxxxxxxx zatýkací xxxxxx,
x) xxxx x tom, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx k xxxxxxx xxxxx §69, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §384 xxxx xxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xx týká xxxxx xxxx, xxx nějž xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
d) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zákonných xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx trestný xxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) vylíčení skutkového xxxx x přesným xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx činu a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx, a
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxx xxxxx úkonů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx jak 3 xxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx vyžádání xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x) obsahovat xxx xxxx, xxxxxx xxxxxx x k xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, x dále xxxxx x způsobu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, pokud xxx xxxxxxxx vydán x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx §306x. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x dále xxxxx xxxxx ovlivňujících xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx moci xxxxxxxx xx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx 5 xxx.
(4) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §412, soud tuto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx řádem xxxxxxxxxxxxx státu x xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx předávajícího xxxxx xx v xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Stejnopis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vzor xxxxxxxxxx zatýkacího rozkazu, xxxx než xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, x nichž xxxxxxx xxxxx přijmou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx §384 xxxx. 4 x 5, §387 a 388 xx v xxxxx xxxxxx užijí xxxxxxx. Byl-li obviněný xx Xxxxx republiky xxxxxx x členského xxxxx, jehož je xxxxxxx xxxx tam xx xxxxxx pobyt, x xxxxxxxx, že x xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx republice, bude xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx v Xxxxx republice případně xxxxxxx, vrácen xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x případě odsuzujícího xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx doručí xxxxxxxx xx lhůtě xx 30 dnů xx xxxx právní xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx jazyka xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxx-xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx České xxxxxxxxx xxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x omezením xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxxxx svobody xxxx vazby vykonané x souvislosti s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§406
Xxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Osobu, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nelze stíhat, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx ji xxxxxx svobody xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx, xxx který byla xxxxxxx; xx neplatí, xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, x xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s omezením xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 45 xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, co xx xxxxxxxx,
x) xx xxxxx jiný xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx omezující xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx rozkaz,
c) xxxxxxx osobě hrozí xxxxxxx pouze peněžitého xxxxxx xxxx trestu xxxxxx prospěšných xxxxx, xxxxxxxx xx xxx xx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) předaná xxxxx xxxxxxxxxx s předáním xx České republiky x xxxxxx xx xxxxx xx uplatnění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,
e) xxxxxxx xxxxx se xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx vzdala xxxxx xx uplatnění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx činům xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx trestný čin xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.
(2) Prohlášení xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx obhájce. Xxxx xxxxxxxxxx nelze vzít xxxx. Soud xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx se práva xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxxxxx. Soud x obsahu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx předávajícího xxxxx.
(3) Má-li xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx trestný xxx xxxxxxxx před xxxxxxxx xxx ten, pro xxxxx xxxx předána, x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx státního xxxxxxxx a x xxxxxx před xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx žádost x xxxxxxx xx xxxxxxxx pro jiné xxxxxxx xxxx. Pro xxxxxx xx xxxxxxx §405 xxxxxxx.
§407
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx řízení na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx požádat xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx nebo dočasné xxxxxxxx osoby, na xxxxxx xxxxx evropský xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) V xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxx úkony, pro xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxx xxxx časového xxxxxx, xx které xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx použije xxxxxxxxxx §440.
Xxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx členského státu
§408
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx rozkaz xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x jehož xxxxxx xx osoba, x xxxxx xxxxxxx xxx, (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx"), xxxxx xxxx byla zadržena (xxx účely xxxxxx xxxxxx dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx").
(2) Xxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx doručen xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, doručí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelství x informuje x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Stejně xx xxxxxxxxx, byl-li evropský xxxxxxxx rozkaz doručen Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxx Xxxxxxxxxx státnímu xxxxxxxxxxxxxx.
(3) Soudem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx krajské xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx příslušné podle xxxxxxxx 1 (xxxx xxx "příslušný xxxx").
§409
Xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxx pro předání xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozkazu.
(2) Xxxxxx xxxxxxxx vyžádanou xxxxx vyslechne, xxxxx xxx již xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx §410, x xxxxxxx xx x xxxxxxx evropského xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx x s důsledky xxxxxx souhlasu x xxxx x možností xxxxx xx uplatnění xxxxxx speciality podle xxxxxxxxxx §406 odst. 1, včetně xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vyžadujícího xxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxx x xxxxx vyžádané xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx vzhledem xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx které je xxxxxxxx zatýkací xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xx zdržuje mimo xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxx jejího xxxxxx není xxxxx,
x) evropský zatýkací xxxxxx xxx xxxxxxx xx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxx o jejím xxxxxx,
x) xxxxx xxx souhlas xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §421 xxxx. 1,
x) xxxxx dán souhlas xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "třetí xxxx") xxxxx §421 xxxx. 3, xxxx
x) xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx ochranného xxxxxxxx.
§410
Xxxxxxxx x předběžná xxxxx
Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx vyžádané xxxxx xx užijí xxxxxxxxxx §395 x 396 xxxxxxx.
§411
Xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx
(1) X předání rozhodne xx skončení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx příslušný xxxx. Xx xxxxxx xxxxxx vyžadujícího xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, soud xx veřejném xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx stanoveným dohodou x orgánem xxxxxxxxxxxx xxxxx. O xxxxxxx xxxxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxx Policie České xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx předání xxxxx.
(2) Xx xxxxxx xxxxxx cizího xxxxx, který xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x veřejného xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx orgánu xxxxxx xxxxx položit xxxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §432 odst. 4 xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx soud x xxx, že xxxxxxxx xxxxx předána xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx, xxxxxxxx zároveň x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx osobní xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx x xxx, že vyžádaná xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx osobu xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx §410. Xxxxxxxxx xxxxxx podle §67 xxxx xxxxxx xxxxx. Pokud obviněný xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 byl x xxxxxxxxx xxxxx podle §410, xxxx xxxxxxxx x přeměně xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §397 obdobně.
(5) Xxxxx rozhodnutí xxxxx odstavců 1, 3 x 4 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Proti rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx stížnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účinek xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx rozhodnutí.
(6) Xxxx zamítne předání xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx
x) xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx §412; to neplatí x případě xxxx, xxx xxxx měny, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zatýkacího xxxxxxx z xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x cel xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, cel a xxxx xxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xx trestný xxx, xxx xxxxx xx evropský xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx udělena v Xxxxx xxxxxxxxx, anebo xxxxxxx xxxxxxx či xxxxx xxxxxx xxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx osoba xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx státě xx tentýž xxxxxx xxx pravomocným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xx právě xxxxxxxxx nebo xx xxx nelze xxxxxxx xxxxx trestní xxxxxx xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebyla-li xxxxxx rozhodnutí v xxxxxxxxxxx xxxxxx zrušena,
x) xxxxxxxx xxxxx xx x České xxxxxxxxx xxxxxxx stíhána xx xxxxxx xxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx zatýkací xxxxxx xxxxx,
e) xxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx má x Xxxxx republice trvalý xxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx nebo ochranného xxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx x xxxxx xxxx příslušným xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx; toto prohlášení xxxxx xxxx zpět.
(7) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo osoba, xxxxx má xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xx vyžadujícího xxxxx k trestnímu xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxx bude xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx ochranného xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx bude xxxxxx takový xxxx xxxxxx xxxx ochranného xxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx souhlas x výkonem trestu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx státě. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, že xxxxx xxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx trestu nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Není-li xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx osoby xxxxxxx.
(8) Xx-xx xxxxxxxxx xx vyžadujícího státu xxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, aniž xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxx, xxxx podmíní xxxxxxx xxx, že vyžadující xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx jí xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.
(9) Je-li xx xxxxxxxx xx xxxxxxx účelu trestního xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxx xxxxxxx, xx xxxx trestný xxx xxx xxx, xxxxx je uveden x evropském zatýkacím xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx takové xxxxx s xxxxxxxx xx doby, kterou xxxxxxxx stanoví. Přitom xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžadujícího xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, x xxx xx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx vykonat xxxxx, pro které xx být xxxxx xxxxxxx.
(10) Xx-xx xxxxxxxxx xx vyžadujícího xxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx na území Xxxxx republiky xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxx bude xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx části, x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx lhůta xxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx délka xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxx xxxx xxxxx. Xxxx, xx xxxxxx bude xxxxxxx osoba xxxxxx xx vazbě xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, se xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.
(11) Soud xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozkazu xx 60 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx soud xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx státu x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx x předání, xxxx xxxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx informace x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3, xxxxxxxxxxx orgánu vyžadujícího xxxxx sdělí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(12) Xxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx podle xxxxxxxx 11, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxxxx x dalších 30 dnů. X xxxxx postupu xxxxxxxxx xxxxx vyžadujícího xxxxx x uvedením xxxxxx.
(13) Xxxxxx-xx soud xxxxxxxxxx o předání xxxxxxxx xxxxx xxx xx lhůtě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 12, xxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx). Xxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx. X xxxxxxx rozhodne xxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx bránící rozhodnutí.
§412
Xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) X xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, za xxxxx xx xxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx hranicí xxxxxxx xxxxx nejméně xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x evropském xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxx x jednání xxxxxxxxx x odstavci 2, xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx o čin xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 se rozumí
x) účast na xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxx,
x) xxxxxxxx zneužívání xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, střelivem x xxxxxxxxxxx,
g) xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx postihujících zájmy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx Xxxxxx ze xxx 26. července 1995 x ochraně xxxxxxxxxx zájmů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxxxx živočišnými a xxxxxxxxxxx druhy x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) vražda, těžká xxxx xx xxxxxx,
x) nedovolený xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x tkáněmi,
p) xxxx, omezování xxxxxx xxxxxxx x braní xxxxxxx,
q) xxxxxxxx x xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx,
s) xxxxxxxxxx xxxxxx s kulturními xxxxxx, xxxxxx starožitností x xxxxxxxxxx xxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx veřejných xxxxxx x obchod x veřejnými xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) nedovolený xxxxxx x hormony x jinými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
z) nedovolený xxxxxx s xxxxxxxxx xxxx radioaktivními xxxxxxxxx,
xx) xxxxxx x xxxxxxxxxx vozidly,
bb) xxxxxxxxxx,
cc) xxxxxxxx,
xx) xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx Mezinárodního xxxxxxxxx xxxxx,
xx) únos xxxxxxx nebo plavidla,
xx) sabotáž.
§413
Xxxxxxxx předávací řízení
(1) Vyžádaná osoba xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do protokolu xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx svým xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx může xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §406 xxxx. 1. X xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xx třeba xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Souhlas xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxx zpět.
(3) Jestliže xxxxxxxx xxxxx učiní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx se xxxxxxxxxx §411 xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pouze x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §411 odst. 6 xxxx. x), x) x e).
(4) Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx vydá do 10 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx §411 xxxx. 12.
§414
Xxxxxxx xxxxxxx xx členského xxxxx
(1) Byl-li xxxxxxxx xxxxxxxx rozkaz xxxxx za účelem xxxxxxxxx stíhání, xx xxxxxxxx žádosti orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx návrh xxxxxxxx zástupce xxxxxxxx x xxx, xx xx vyžádaná xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nezbytných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx lhůtu, xxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxx měsíce, xx xxxxx xxxx xxx dočasně předaná xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxx po xxxxxx x příslušným xxxxxxx xxxxxxxxxxxx státu prodloužit. Xxxxxx prodloužení xxxxx xxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxx, než xxx který bylo xxxxxxx dočasné xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx provést xxxxxxxxx.
(3) Na xxxxxxx předání xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §438 x 439.
(4) Žádost xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxx xxxxxxxxxxx státnímu xxxxxxxxxxxxxx. Ustanovení §408 xxxx. 2 a 3 xx xxx xxxxx obdobně.
(5) Xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxxxxx osoba x xxxx dočasného xxxxxxx xx vazbě x xxxxx státě, xx nezapočítává xx xxxx xxxxxxxxx x §411 xxxx. 11 x 12 x §413 xxxx. 4.
§415
Xxxxx
(1) Xxxxxx-xx osoba xxxxxx xxxx imunity xxxxx xxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §411 odst. 11 x v §413 xxxx. 4 xxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxx byla xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Je-li xx zbavení výsady xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx České republiky, xxxxxx xxxxxxxxx státní xxxxxxxx x xx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx výsady xxxx xxxxxxx zbavil. Je-li xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx organizace xxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxx-xx osoba xxxxxxxx xx postup xxxxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx řízení x Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx uvedené x §411 xxxx. 11, §413 odst. 4 x x §416 xxxx. 2 xxxxx xxx dne, kdy xxxxxxxxxxx orgánu bylo xxxxxxxx rozhodnutí Ústavního xxxxx o xxxx xxxxxxxxx.
§416
Předání
(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x tím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx xxxx x předání xxxxxxxx osoby, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, nejpozději do 10 dnů xxxx, xx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí o xxxxxxx, nejde-li o xxxxxxxxxx x předání xxxxx §411 odst. 9.
(3) Xxxxx-xx xxxxxxx vyžádané xxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx neovlivnitelné, xxxxxxxx xx příslušné xxxxxx na xxxx xxxx předání. Xxxxxxx xx musí uskutečnit xxxxxxxxxx xx 10 xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.
(4) Výjimečně xxx dočasně xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx ohrozilo-li xx předání xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx 10 xxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxxxx, soud xxxxxxxx o propuštění xxxxxxxx xxxxx z xxxxx.
§417
Výkon xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §411 xxxx. 6 písm. x), xxxxx xxxxxxxxx soud xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx mu xx xxxxx 30 xxx xx doručení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí, na xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx zatýkací xxxxxx, x jeho xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx ve lhůtě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx byl vydán xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx úřední xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xx xx xxxxx, xxxxxxxx příslušný xxxx x jejím xxxxxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx léčení nebo xxxxxxxx xxxxxxx podle §411 xxxx. 7 xxxxx příslušný xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx jazyka.
(4) Xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx příslušný xxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxx tak, xx xxxxx, xxxxx xxx xxx uložen, xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxx uložit, xxxxxxxx xx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rozhodoval. Xxxxx přiměřeně postupuje x x xxxxxxx xxxxxxx ochranného xxxxxx xxxx ochranné výchovy. X xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx státu postupuje xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxx.
§418
Rozšíření xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x předáním xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx státu
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx užijí xx řízení x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, x souhlas, xxx xx mohl
a) xxxxxx pro xxxx xxxxxxx čin xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, vykonat xx ní xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx opatření xxxxxxx x xxxxxxxx osobní xxxxxxx uložené pro xxxx trestný xxx xxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxx xx dalšího xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxx do xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Příslušný xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 30 xxx xxxx, co xx byla tato xxxxxx doručena.
(3) X xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxx xxxxxxxxxx §413.
§419
Xxxxxx více xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xx-xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx tutéž xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zatýkacích xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx návrh xxxxxxxx zástupce x xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx. Zváží xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx spáchání trestných xxxx, data vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx byly xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx stíhání nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx svobody. Orgánům xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx.
(2) Xxxxx podle §411 xxxx. 11 x §413 odst. 4 xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§420
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozkazu xx xxxxxxx o xxxxxx
(1) Je-li xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x předání xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §411 a x xxx, zda xx xxxxxx přípustné xxxxx §397. X xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §411 xxxx. 4 x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §397 xxxx. 1 předseda xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx věc Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx žádosti x xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx zatýkacího xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxx §397 x x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx předseda xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Ministr xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx o xxx, xxx bude xxxxxxx xxxxxxxx zatýkací xxxxxx xxxx zda xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, zváží xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxx spáchání xxxxxxxxx xxxx, data xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozkazu x xxxxxxx o xxxxxx a xxx xxxx vydány xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx spojeného x xxxxxxxx svobody.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx vykonání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, ihned xxxx skutečnost sdělí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §416. Xxxxx xxxxx §416 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx spravedlnosti x přednostním xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozkazu.
(4) Jestliže ministr xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vyhovění xxxxxxx x vydání, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx sdělí xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx §411 xxxx. 4, x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(5) Rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle odstavce 4 xx důvodem xxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxx §411 xxxx. 4. O xxx xxxxxxxx krajský xxxx xxxxxxxxxx xxxx, co xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx usnesením, xxxxx xxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zástupci a xxxxxx xxxxxxxxxxxx státu, xxxxx evropský zatýkací xxxxxx vydal.
§421
Xxxxx xxxxxxx x Xxxxx republiky xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxx, která xxxx do Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, může xxx xxxx předána xxxxxx členskému státu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx státu, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak.
(2) Xxx souhlasu xxxxxxxxxxxxx státu xxxx xxx xxxxxxxx osoba xxxx předána jinému xxxxxxxxx státu pro xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx předáním x xxxxxxx, že
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxx dobrovolně xx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx osobu předem xxxxxx x důsledcích x jejího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
b) se xxx vyžádanou xxxxx xxxxxxx ustanovení §406 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) x odst. 2.
(3) Xxxx-xx xxxxxxxx osoba xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xx třetího xxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úkony x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx v §411 odst. 11 x x §413 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx xxx xxx, xxx příslušný xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx informaci xx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti x tom, že xxxxx xxxx souhlas x předáním xxxxxx.
Xxxxxx xxx účely xxxxxxx
§422
(1) Xxxxxxxx xx xxx xx žádost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx řízení, x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx opatřeních xxxxxxxx Xxxxxxxx soud, xxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx informace x
x) xxxxxxxxxx x xxxxxx příslušnosti xxxxxxxxx osoby,
x) xxxxxx evropského zatýkacího xxxxxxx,
x) povaze x xxxxxxxxxxx trestného xxxx x
d) xxxxxxxxxxx spáchání xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx doby x místa.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx předpokládají xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxxx úkonu v xxxxx xxxxx, je xxxxxxxx i xxxxxxxxx xxx tento xxxxxx xxxxxx.
(3) Povolení xxxxxxx není třeba x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx přistání xx území Xxxxx xxxxxxxxx dojde a Xxxxx xxxxxxxxx nebyla xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 1, xxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxx xx xx 96 xxxxx. X xxxxx osoby do xxxxx rozhodne Xxxxxxxx xxxx na návrh xxxxxxxx zástupce Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxx rozhodne x zamítnutí xxxxxxx x povolení xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo osoby x xxxxxxx pobytem xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx trestu odnětí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xx-xx xxxxxxxxx průvoz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxx pobytem na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, Nejvyšší xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xx smyslu §411 xxxx. 7.
Xxxxx xxxxxx
Xxxxxx xxx účely xxxxxx x xxxxxx
§423
(1) O xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxx Xxxxx republiky xxx xxxxx trestního xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx výkonu trestu xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx cizího xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xx rozhodování x xxxxxxxxxxxx průvozu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx přiměřeně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx druhého.
(2) Povolení průvozu xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, které xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přes xxxxx České republiky xx provedení úkonu x xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx tento xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx průvozu není xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx doručena xxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxx průvozu, xxxxx xxxx být xxxxx xx xxxxx xx xx 96 hodin. X vzetí xxxxx xx vazby rozhodne Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
§424
Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx
Xxx xxxxxx osoby, která xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx anebo xx xxxxxxx xxxxx vydána x jiného xxxxxxxxx xxxxx, se užije xxxxxxxxxx §423 xxxxxxx.
Xxxxx xxxx
Xxxxxxxx
§425
Xxxxxxxxx xx rozumí xxxxx, xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení v Xxxxx republice xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v cizím xxxxx, xxxxx úkony, xxxxx xxxx xxx x trestním řízení xx xxxxxx orgánů xxxxxx států xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.
Dožádání xx xxxxxx
§426
Pokud xxxxxxxxxxx smlouva, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nestanoví xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
§427
Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxx obsahovat
x) označení xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx,
c) xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx týká, x xxxx xxxxxx kvalifikaci x xxxxxxxxx zněním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
d) xxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxxx poškozeném xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx jejich xxxxxxx, x
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pomoci.
(2) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx oprávněného xxxxxx, který xx xxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x dožádání x xxxxxxxxxx materiálům xxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx xx xxxxxx jazyka xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x cizím xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxx stanoví-li xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx vázána.
§428
Xxxxxxxx xxxxx
Doručení xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx orgánem xxxxxx státu xxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxx x souladu s xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
§429
Xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx
(1) Xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx v Xxxxx republice xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, xxxxx xx zdržuje x xxxxx xxxxx, je xxxxx jí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dožádání. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx donucovacích xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx, která xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx být xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro trestný xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx vstupem na xxxxx České xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osobní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx však xxxxxxxxx
x) xxx xxxxxxx xxx, pro který xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
b) xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 45 xxx, xxxxxxxx ho xxxxx xxxxxxx, nebo
x) xxxxx xx xxxxxxxxxx osoba xx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx zákonným xxxxxxxx.
Dožádání x xxxxxx
§430
(1) Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pomoc xxxxxxxxxxx xxxxxx cizího státu xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xx xxxxxx xxxxxx cizího státu xx možné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozporu se xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §377.
(3) Xxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx svědky x xxxxxx vyslechnout pod xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxx svědky xxx: "Xxxxxxxx xx xxxxx xxxx, že xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x nic xxxxxxxxx."
(5) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxx: "Xxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xx posudek xxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx."
§431
Příslušnost x xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Pro stanovení xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §16 xx 26.
(2) Xx-xx k provedení xxxxxxxx současně xxxxxxxxxxx xxxx soudů, může xx podnět Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx společně xxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxx xxxx x vykonání xxxxxx xxxxx příslušné, xxxxx xxxxxxxxxxx některého x xxxx x vykonání xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx právní xxxxxx. Xxxxxxxxxx §24 a 25 xx xxx xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xx-xx x provedení xxxxxxxx současně příslušných xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx úkonů xxxxxx pomoci. Xxxxxxxx xxxxxx zastupitelství je x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxx xxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §53 x 54.
(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 k xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx její xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vedené x Xxxxx republice. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x právní pomoc xxxx xxxxx tehdy, xxxxxxxxx-xx xxxxxx požadavky xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx provedení xx xxxx v xxxxxxx x §377. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx x xxx částečného, xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
§432
Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx v §411 odst. 2, §442 x §443 xxxx. 1, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státu xxx úkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx x přípravném xxxxxx xx xxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a x řízení xxxx xxxxxx se xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx vyhlášená xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou je Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxxxxxx xxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx-xx se xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x České xxxxxxxxx, může xxxxxxx x možnost položit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním řízení, xxxxx xxxxxxx provádí. Xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx žádosti vyhovět, xxxxxx by položení xx formulace xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx.
§433
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx doručena adresátovi x Xxxxx republice, xxxxxxxxxx x českém xxxxxx nebo x xxxxxx, x xxxxxx xx předpoklad, že xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx mu xxxxxxx rozumí, xxxxx xx x xx xxxxxxxx překlad xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx osobní xxxxxxxx, xxxxxx xx písemnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx (§64). Doručit xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx písemnost xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 1 x xxxx x xx xxxxxxxx ani xxxxxxx xx xxxxxx jazyka, xxxxxxx dožadující xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, zajistit xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxx pomoc x xxxxxxxx písemnost doručí xxxxxxxx xxxxx odstavce 1. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx po xxxxxxx x možnosti odmítnout xxxxxxxx písemnosti xxxxxxxx, xx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx dožadující xxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, doručí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx písemnosti xxxxxxx potvrdí podpisem xx xxxxxxxxx dožadujícího xxxxxx xxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx odmítne xxxxxxxxx xxxxxxx, uvede xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x uvedením xxxxxx, pro xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx vrátí xxxxxxxxxxxx orgánu. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Nepodaří-li xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx adresátu xx xxxx vlastních rukou, xxxxxxxxxx orgán xxxxx xxxxxxxx xxxx dožadujícímu xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§434
Souhlas x použitím xxxxx xxxx věci
(1) Xxxxxx xxxxxx státu x vyslovení xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx byly xxxxxx xxxxx Českou xxxxxxxxxx xxxxxxx, byly xxxxxxx xxxx xxxxxx x trestním xxxxxx x xxxxx státě, xxxxxxx xxxxx činný x trestním xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx poskytl xxxx orgán xxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx na základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx soud, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Příslušný xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx údaje xxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx, xxxxx
x) by xxxxxx xxxxxxx bylo xxxxx x xxxxxxx, že xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x České xxxxxxxxx, x
x) nehrozí, xx xx tím xxxx zmařeno xxxx xxxxxx vedené x Xxxxx republice xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
§435
Přeshraniční xxxxxxxxxxxxxx
(1) X xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxxx xxxxxxxxxxx policejních xxxxxx xxx pronásledování vstoupit xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx území xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx státu xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xxxx orgány xxxxxx xxxxx vázány právním xxxxx České republiky x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx České republiky.
(2) Xxxxxxxxx-xx vyhlášená xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (§82), xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx (§83x), xxx vstupovat do xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xx pozemky, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.
(3) Pokud xxxx pronásledovaná xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx státu na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxx xxxxxxx příslušníkem xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx požádá x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx 6 hodin xx xxxxxx zadržení xx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx hodinou xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx policie xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx příslušníkem Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx bez státní xxxxxxxxxxxx, která má xx území České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxx xx jejího xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx doručí xxxxxx x vzetí xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx vazby xx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx. Xxxxxx mezi xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxxxxx.
§436
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) V xxxxxxx x podmínkami xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxxx je Česká xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx sledování osoby x xxxx i xx xxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxx orgány xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx úkonů xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx orgány xxxxxx státu vázány xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x pokyny xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (§82), xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx (§83x), xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx, jakož i xxxxxxxxxx xxxxx zadržet x xxxxxxxxx.
(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx úkonů xxxxx souvisejících xx xxxxxxxxxx osob a xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v Xxxxx. Xxxxxxxx platí xxxxxx xxx xxxxxxxxx orgány Xxxxx republiky, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxx věci sledování xx území Xxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxx, mohou xxxxxx cizího státu xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxx předchozího xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3. Xxxxx xxxxxx státu xx xxxx povinen x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxx. Xxxxx xx xx 5 xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx ukončit.
(5) X xxxxxx žádosti x xxxxxxxxx sledování xx xxxxx cizího xxxxx je oprávněn xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§437
Skryté xxxxxxxxxxx
(1) X xxxxxxx x xxxxxxxxxx vyhlášené xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx, na xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů cizího xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx §158e nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §158x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) X xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx soudu x Xxxxx xx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx podle §158x x k povolení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §158x xx xxxxxxxxx Xxxxxx státní xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xx účelem provedení xxxxxxxxxx xxxxx
§438
(1) Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx možné xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Osobu xxxxxxxx v odstavci 1 xx možné xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx
x) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
b) nemá x xxxxxx x xxxxx xxxxx postavení xxxxxxxxxx,
c) xxxx xxxxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxx z důvodu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
x) její xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx vazby xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx nepřiměřeně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x
f) dočasné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky.
(3) Xx řízení o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx §400 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxxx.
(4) Xx xxxxxxxx dočasného předání xxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx soud, v xxxxx obvodu xx xxxxx xx vazbě xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx do lhůt xxxxx §71; tato xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxx xxxxxx vykonávaného xx území Xxxxx xxxxxxxxx.
§439
Xxxxxxxxxx §438 xx přiměřeně xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx k xxxxxx xx úkonu xxxxxx xxxxxx vykonávaného xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
§440
Dočasné převzetí xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxx je v xxxxxxxx řízení xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx obviněného xxx xxxxx dokazování x xxxx osoba xx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx výkonu xxxxxx odnětí xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxx x přípravném xxxxxx xxxxxx zástupce Xxxxxxxx xxxxxx zastupitelství x zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx osoby xx xxxxx České xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxx, k jakým xxxxxx a x xxxx trestní xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx odevzdání osoby xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx senátu nebo x přípravném xxxxxx xxxxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx xx dobu dočasného xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §67 při xxx xxxx xxxxx. X xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, že xxxxx začíná xxxx xxxxxxxx této xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxx do xxxxx, xxxxx ji xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx dočasně xxxxxx, x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxx z xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx byla xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předána.
(4) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 3 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na předání xxxxx x xxxxxx xxxxx k účasti xx úkonu xxxxxx xxxxxx prováděného na xxxxx České xxxxxxxxx xx žádost xxxxxx xxxxxx xxxxx.
(5) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x propuštění z xxxxx, předá soudce xxxx x přípravném xxxxxx státní xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx cizího xxxxx.
(6) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxx xx svobodu xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx, x jejichž xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x to ve xxxxx xxxx pracovních xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x propuštění xxxxx x xxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxx, který propuštění xxxxxxx.
§441
Xxxxxxxxx x odevzdání věcí x xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vyžadujícího xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x xxxxxxxxx x xxxxxxx věcí x xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxx jako xxxxx xxxx které xxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx činem, xxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx co xx xxxxxxx věc xxxx opatřeno.
(2) Xx xxxxxxxxx xxxx x majetku nebo xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx oddílu xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx třetího x xxxxx dvacáté xxxxx xxxxxx čtvrtého. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx nebo xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) X zajištění věci x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx x xxxxxx před xxxxxx okresní xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx majetek xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.
(4) Orgán xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxx x xxxxxxxxx věci x xxxxxxx i x xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxx-xx x xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vlastnické xxxxx xxxxxxx xxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 může xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, že budou xxxxxxx, je-li xxxx xxxxx xxx trestní xxxxxx xxxxxx x Xxxxx republice.
(6) Xxx odevzdání zajištěné xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx. Tohoto xxxxx xx však xxxx výslovně xxxxx xxxx souhlasit x xxx, xxx věc xxxx vrácena přímo xxxxxxxxxxx.
(7) Tato xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx věci, která xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx předávané xxxxx. Pokud xx xx xxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
§442
(1) Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx jednoho xxxx xxxx cizích států xxxxxxx dohodu o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxx státu. X xxxxxxx xxxxx
x) v xxxx xxxxxxx věci xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxx skutku x xxxx xxxxxx kvalifikace,
x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx týmu x xxxx, xx kterou xx měl xxx xxxxxxxxx, x možností xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx,
x) které xxxxxxxxx či xxxx xxxxxx xx xx Xxxxxx republiku xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx týmu xxxxxxxx,
d) xxxxx xxxxxxxxx zúčastněných xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx o ochraně xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx společného xxxxxxxxxxxxx týmu,
h) xxxxxxxxxx procesního práva Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx aplikována, x
x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 za Českou xxxxxxxxx xxxxxxx vždy Xxxxxxxx xxxxxx zastupitelství, x to xxx xx žádost příslušného xxxxxxxx xxxxxxxx, tak xx žádost příslušného xxxxxx cizího xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
(4) Má-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxxxx kterýmkoli xxxxxx xxxxxxxxxx vyšetřovacího xxxx xx xxxxx xxxxx, xxx tento xxx působí, xxxxx xxxx provedeny v xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxxx státu xxxx x xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx.
(6) X úkony, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx ve xxxxx, xxxxx policejní xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx vždy xxxxxxx xxxxxxxxx (§425).
(7) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx jinak xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx příslušníky Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vyšetřovacího xxxx, xxxxx xx xxxx třeba v xxxxx urychlení xxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §431 xxxx. 3.
(8) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zastupitelství xxxxxxx xxxx trestního xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §53 x 54.
§443
(1) Jestliže xxxx xxxxxxxx xxxxxx x společném xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §442, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxx státu xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxx společného vyšetřovacího xxxx xx xxxxx Xxxxx republiky pod xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx
x) xxxxxx x odnětí xxxx (§78 x 79),
x) xxxxxxx prohlídky x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x pozemků xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx (§113 x 114),
x) vyšetřovacího xxxxxx (§104x),
x) xxxxxxxxxxxx (§104d),
f) xxxxxxxx na xxxxx (§104x).
(2) Při xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx pracovníci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx policejního xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx společného vyšetřovacího xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx výslechům obviněných (§90 xx 94), xxxxxx (§97 xx 104), xxxxxxxxxxx (§104a), xxxxxxxxx (§104b) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §158. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx položit xxxxx xx souhlasem orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx provádí xxxxxxx. Orgán xxxxx x trestním řízení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx pokud xx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx řádem Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx cizího xxxxx vyslané xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.
§444
Xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx-xx tak xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, umožní xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx jeho xxxxxx xxxxxxx výslech xxxxxxxxxxx, obviněného, xxxxxx xxxx znalce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obviněného prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx tehdy, jestliže xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x provedením xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xx je třeba xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Vyjádření xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Stanoví-li xxx xxxxxxxxxxx smlouva, xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, předseda xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx orgánu xxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxx provést xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, jestliže svědek xxxx znalec x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Na xx je xxxxx xx xxx výslovně xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx znalce x xxx, zda s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, který xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Xx xxxxxxxxxx svědka xxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Předseda xxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, je-li toho xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. O xxxxxxxx xxxx sepíše protokol. Xxxxxxxxxxx se řídí xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx. X protokolu x xxxxxxxx je xxxxx xxxxx údajů uvedených x §55 xxxxx x xxxxxxxxx podmínky, xx xxxxxxx byl xxxxxxx prováděn.
(4) Xxxx započetím výslechu xxxxxxxx xxxxxx x x přípravném xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby x xxxxx ji xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxx prováděl xxxxxxx prostřednictvím videotelefonu xxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dbají xx to, aby x průběhu xxxxxxxx xxxxxx porušeny xxxxxxxx xxxxxx trestního xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx České xxxxxxxxx uvedené x §377. V případě xxxxxx porušení předseda xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výslech přeruší x xxxxxxxx vyslýchající xxxxx cizího státu xx xxxx xxxxxxxx.
(6) Pokud vyslýchaná xxxxx xxxxxxx vypovídat, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxx zákona xxxxxxxxx.
(7) Ochrana xxxxxxxxxxx xxxxxx se x xxxxxxx potřeby xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§55 odst. 2) a zvláštním xxxxxxx předpisem.
§445
(1) Nelze-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxx republiky podezřelého, xxxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx, xxxx xxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx Xxxxx republika xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podezřelého, xxxxxxxxxx, svědka xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx podezřelého nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx, jestliže podezřelý xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Nelze-li xxxxxxxxx x výslechu xx Xxxxx xxxxxxxxx svědka xxxx xxxxxx, xxxx xxxx-xx to x xxxxxx hodných xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx senátu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx tak xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx státu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx znalce prostřednictvím xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx znalce po xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx, jestliže xxxxxx xxxx xxxxxx x takovým výslechem xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx x provedení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxx údajů xxxxxxxxx v §427 x jméno osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx, xxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x výslechu xx České republiky.
(4) Po ověření xxxxxxxxxx vyslýchané xxxxx xxxxxxx cizího státu xxxxxxx výslech předseda xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx přitom xxxxx xxxxxxxxxx hlavy xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx cizího xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výslechu xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx vyhovět.
§446
Xxxxxxxxx x Rejstříku xxxxxx
K vyřízení xxxxxxx orgánu cizího xxxxx o poskytnutí xxxxx z Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxxxx x přípravném xxxxxx Xxxxxxxx státní xxxxxxxxxxxxxx x v xxxxxx xx podání obžaloby xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx Ministerstvo spravedlnosti, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx smlouva, xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx vázána, přímý xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Oddíl xxxxx
Xxxxxxxx a předávání xxxxxxxxx xxxx
§447
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx
(1) X xxxxxx xxxxxx xxxxxx státu, xxx xxxxxxx xxxxxx vedené xxxxx občanu Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx státu xxxxxxx xxxxxx trestný xxx, převzaly xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx x xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx přebírá, xx bezodkladně podnět xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx řízení podle xxxxxx zákona.
(2) Xxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx přímý styk xxxxxxxxxx xxxxxx ohledně xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx byl xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx zákonnosti x xxxxxxxxxx řízení.
(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx státu x souladu x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx stejně, jako xxxxx xx provedly xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx využití xxxx xxxxxxx úkonům xxxxx důkazní xxxxxxx, xxx kterou xx xxxx x dožadujícím xxxxx.
§448
Xxxxxxx xxxxxxx xxxx do xxxxxx
(1) Xx-xx xxxxxx xxxxxxx řízení
x) xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx na xxxxx České republiky x z jeho xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx státu, xxxx
x) xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx osobou xx xxxxx xxxxxx xxxxx,
xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x po xxxxxx xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx příslušnému orgánu xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx spáchání xxxxxx xxxxxxxxx xxxx občanem xxxx xx xxxxx xxxxx xxx být xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx.
(2) Pokud xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx předat xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zástupce.
(3) Rozhodl-li orgán xxxxxxxxxx státu x xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx předáno, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx uloženého za xxx, xxx který xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx však xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx pokračovat xxxx xxxxxxx xxxxx trestu, xxxxxxxx dožádaný xxxx
x) xxxxxx, že xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxxxx odvolá xxx xxxxxxxxxx x převzetí xxxxxxxxx řízení, xxxx
x) oznámí, že x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxx
Xxxxx rozhodnutí xx xxxxxx x xxxxxx
Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí
§449
Cizozemské xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx rozhodnutím se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx
a) byla xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx bylo xxxxxxxxx odloženo,
b) xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx,
x) xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx zákaz činnosti,
x) xxxx uloženo xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xx trest xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx vysloveno předběžné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx části, xxxxx
x) bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx části xxxx xxxx xxxxxxxxx propadnutí xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx").
§450
Xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx. 6 Úmluvy x ochraně xxxxxxxx xxxx a základních xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx odsouzena xx xxxxxxx xxx, xxxxx xx výlučně politický xxxxx vojenský charakter,
x) xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx České republiky xxxxxxxx,
x) osoba xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx uznáno xxxxxxxxxx rozhodnutí jiného xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx tentýž xxxxxx a
g) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §377.
(2) Cizozemské rozhodnutí xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx vzájemnosti xxxxx xxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
§451
Xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxx xxx, že x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx činu xxx rozhodoval. Xxxx xxxxx xxxxxx trest xxxxxxxxx, xxx byl xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím, xxx xx přeměnit xx xxxx xxxx trestu.
(2) Pokud tak xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx vázána, xxx x Xxxxx republice xxxxxxx výkon xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx jakou xxxxxxxxx xxxx zákon.
(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx cizozemským xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxx x právním řádem Xxxxx republiky, xxxx x rozhodnutí o xxxxxx současně rozhodne, xx xx bude xx výkonu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxx xxx jeho xxxxxxx podle xxxxxxxx 1. Xxxxx postup xx vyloučen, jestliže xxxx uzná cizozemské xxxxxxxxxx jen pro xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx, kterých xx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx.
(4) X xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxx, komu xxxxxxx xxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx rozhodnuto, nebo xxxx xxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, majetek, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
§452
Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx státu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příslušnému xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx pobyt. Xxxxx xxxxxxxx nemá xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx x Xxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxx, xx x xxxxxx příslušný xxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, xxxxxxx xx cizozemské xxxxxxxxxx týká.
(2) Xxxxxxxxx xxxx mít x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx soud rozhodne xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx rozsudkem, xxxxx doručí xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti. Xx-xx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx řízení xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x cizím xxxxx, doručuje xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti.
(4) Xxxxx tomuto xxxxxxxx je odvolání xxxxxxxxx. Odvolací soud x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zda xx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xx nikoli.
§453
Xxxxxx uznaného cizozemského xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx právní xxxxxx xxxx rozsudek xxxxx Xxxxx republiky.
(2) Xxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx uznání xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx návrh xx xxxxxx.
§454
Xxxxx
(1) Před xxxxxxxxxxx o uznání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxx xxxxxxx x §452 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím, x xxxxx uznání xx xxxxx, xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx nachází na xxxxx České republiky. Xxxxxxxxx xxxxxx podle §67 xxxx xxxxx xxxx vázán.
(2) Xxxxxxxxxxx, xxxxx cizí xxxx na základě xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předal x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, převezmou xxxxxx Vězeňské služby. Xx 24 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §452 xxxx. 1 x xxxx xxxxx xx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §67 xxxx xxxxx.
(3) Xxxxx rozhodnutí x vzetí xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx účinek.
§455
Xxxxxxxxxx řízení
(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §452 xxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx, jehož xxxx vynesl xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) O výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§452) xxxxxxxx příslušný xxxx (§16 xx 18) xx xxxxxxxx xxxxxxxx rozsudkem. Xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxx vždy xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxx cizozemského rozhodnutí xxxxxxxxxx xx majetku [§449 xxxx. x), x)] xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx nachází xxxxxxx xxxx věc, xxxxxxx xx rozhodnutí xxxx.
(4) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxxx i x xxxxx xxxxxxxxxxxxx otázkách xxxxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx nachází xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxx na xxxxxxx uznaného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx republiky. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x cizím xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx svobody xxxxx xxx z xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 5 po xxxxxxxxx odsouzeného na xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §454, xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx už xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx trestu, xxxxx xx být xxxxxxx.
(7) Soud xxxxx úkony xxxxxxxxx x upuštění xx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx ho xxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxx, informoval o xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx, v jehož xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Jestliže xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx jiným xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx trest xxxxxxx xxxxx prominut xxx xxxxxx, xxxx rozhodne x xxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Proti xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(8) Xxxxx není x xxxxx xxxxxxxxxx stanoveno xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx použije přiměřeně xxxxxxxxxx hlavy dvacáté xxxxx.
§456
Xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx cizí xxxx x výkonu xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx náklady, xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxxx.
(3) O xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx předseda xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§455 odst. 2) xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx stížnost, xxx xx xxxxxxxx účinek.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
§457
(1) Xxxxxxxx se xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx dosud xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx cizího xxxxx x xxxxx vydán, xxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx výkonu takového xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požádat příslušný xxxxx xxxxxx xxxxx x zajištění xxxxxx xxxxxxxx xx jeho xxxxx, x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvou xxxxxxxx xxx Xxxxxx republiku x xxxx, xx xxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, na jehož xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Na xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podmínky, xx nichž xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx x předání xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
§458
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody
(1) Xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dohledu x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx, aniž xx Česká republika xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, rozhodne x xxxxxx cizozemského rozhodnutí x tomto xxxxxxx xxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx, x xxxxx obvodu xx xxxxxxxxx zdržuje, xx xxxxxxxxxx též x zajištění xxxxxx xxxxxxx a kontroly xxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jež xx xxxxxxxx účinek.
§459
Žádost x xxxxxxx xxxxxx podmíněného xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx osobě, xxx xx xxxxxx xxxxx x cizím xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx podmíněně xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx trvalý pobyt, xxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx chování xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.
§460
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Vyhověl-li xxxxx dožádaného státu xxxxxxx xxxxx §459, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, zda se xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx se xxxxx xxxxxx. Pravomocné xxxxxxxxxx x tom, xx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx s žádostí xxxxx §457 xxxx. 1.".
20. Dosavadní §385 xx 392 xx označují xxxx §461 až 471.
Xx. II
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx první
1. Xxxxxx o xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxx druhého xxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hlavy xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx trestné xxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, ve znění xxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxxxxxxx §403 xx 422 se nepoužijí xxx předání xxxx x Xxxxxxxxxxx republiky xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxxx 1993 x xxx předání osob x Xxxxxxx republiky x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx trestné činy xxxxxxxx xxxx 7. xxxxxx 2002. X xxxxxx případech se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §383 až 390.
ČÁST XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxx
Čl. III
X §16 xxxx. 1 xxxx. k) xxxxxx č. 325/1999 Sb., x xxxxx a x xxxxx zákona x. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxx), xx znění xxxxxx x. 2/2002 Xx., se xxxxx "xxxx" nahrazuje čárkou x za xxxxx "xxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx".
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxx vazby
Xx. XX
X §14 xxxxxx č. 293/1993 Sb., o xxxxxx xxxxx, ve xxxxx zákona x. 208/2000 Xx. x xxxxxx x. 52/2004 Xx., se za xxxxxxxx 2 vkládá xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) X osob x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vazbě stanoví xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx osob a xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx x trestním xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx soudce.".
Dosavadní xxxxxxxx 3 xx 8 xx označují xxxx xxxxxxxx 4 xx 9.
ČÁST XXXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx
Xx. X
X §35 odst. 3 zákona č. 169/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 52/2004 Xx., se xxxxx "xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx trestu xx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx nebo xxxxxx xx ciziny".
XXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxx moci
Xx. XX
X §9 xxxx. 2 xxxxxx č. 82/1998 Sb., o xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem x x xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx), se xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx".
XXXX ŠESTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xx. XXX
V §3 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxx č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx dokladech x x změně xxxxxx č. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x cestovních xxxxxxxxx), ve znění xxxxxx x. 217/2002 Xx., xx za xxxxx "přechodu" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx jinak1b)".
Poznámka xxx xxxxx č. 1x) xxx:
"1b) §380 xxxx. 5 xxxxxxxxx xxxx.".
Dosavadní xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1b) x 1x) se xxxxxxxx xxxx poznámky xxx xxxxx č. 1x) x 1x), x xx včetně xxxxxx x textu xx xx.
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxx cizinců
Xx. XXXX
X §6 xxxx. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxx "nevztahuje" xxxxxxxx xxxxx "na xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5x) xxxxxxx od orgánu xxxxxx xxxxx, x".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 5x) xxx:
"5x) Hlava xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řádu.".
ČÁST OSMÁ
XXXXXXXX
Xx. XX
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx následujícího xx xxx jeho xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. I xxxx 3, 8, 9, 10, 11 x 12, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2005.
Xxxxxxxx x. r.
Xxxxx x. x.

Informace
Xxxxxx předpis x. 539/2004 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.11.2004, x xxxxxxxx ustanovení čl. I xxxx 3, 8, 9, 10, 11 a 12, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.1.2005.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.