Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2006.


Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu
501/2004 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o obcích Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o krajích Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o hlavním městě Praze Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o právu shromažďovacím Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o evidenci obyvatel Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení Čl. VII
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí Čl. VIII
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. IX
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky Čl. X
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o azylu Čl. XI
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání Čl. XII
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o územních finančních orgánech Čl. XIII
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků Čl. XIV
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o přestupcích Čl. XV
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna občanského soudního řádu Čl. XVI
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna exekučního řádu Čl. XVII
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích Čl. XVIII
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o užitných vzorech Čl. XIX
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o ochraně topografií polovodičových výrobků Čl. XX
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o ochranných známkách Čl. XXI
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o ochraně průmyslových vzorů Čl. XXII
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o ochraně označení původu a zeměpisných označení Čl. XXIII
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky Čl. XXIV
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o státní kontrole Čl. XXV
Přechodné ustanovení k čl. XXV Čl. XXVI
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o státní správě a samosprávě ve školství Čl. XXVII
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o poštovních službách Čl. XXVIII
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o elektronickém podpisu Čl. XXIX
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona č. 226/2002 Sb. Čl. XXX
ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona č. 309/2002 Sb. Čl. XXXI
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - ÚČINNOST Čl. XXXII
501
XXXXX
xx xxx 24. xxxxxx 2004,
kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx správního xxxx
Parlament xx usnesl na xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:
ČÁST XXXXX
Xxxxx zákona o xxxxxx
Čl. X
Xxxxx č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (obecní xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 273/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2001 Xx., xxxxxx x. 450/2001 Sb., xxxxxx x. 311/2002 Xx., xxxxxx x. 313/2002 Xx., xxxxxx č. 59/2003 Xx. x xxxxxx č. 22/2004 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §12 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx (§112)" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxx desce3b) xxxxxxxx xxxxx".
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 3x) xxx:
"3b) §26 xxxxxx č. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx.".
2. V §39 xxxx. 1, §65 xxxx. 2, §66x xxxx. 2, §68 odst. 2, §93 xxxx. 1, §125 odst. 1 x §127 xxxx. 4 xx za xxxxx "na xxxxxx xxxxx" xxxxxx xxxxx xx poznámku xxx xxxxx č. 3x).
3. §66x xxx:
"§66x
(1) Není-li x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxx.
(2) Obec, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx poté, xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx úřední xxxxx xxxxxxx xx xxxx 15 xxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx i xxx změně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx jejím zrušení.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx obce, xxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxx.".
4. §66x x 66e xx xxxxxxx.
5. §112 xx zrušuje.
ČÁST XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxx
Xx. II
Xxxxx č. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (krajské zřízení), xx znění zákona x. 273/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2001 Xx., xxxxxx č. 450/2001 Xx., zákona x. 231/2002 Xx., xxxxxx x. 404/2002 Xx. x xxxxxx x. 229/2003 Sb., xx mění takto:
1. X §8 xxxx. 5, §18 xxxx. 1, §31 xxxx. 3 x §42 odst. 1 xx xx xxxxx "xx xxxxxx desce" xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2).
Xxxxxxxx xxx čarou x. 2) xxx:
"2) §26 zákona č. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx.".
2. §71 xx zrušuje.
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx městě Praze
Xx. XXX
Xxxxx č. 131/2000 Sb., x hlavním xxxxx Xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 145/2001 Xx., xxxxxx x. 273/2001 Sb., xxxxxx č. 320/2001 Xx., xxxxxx x. 450/2001 Xx., xxxxxx x. 311/2002 Xx., xxxxxx x. 312/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb. x xxxxxx x. 22/2004 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §36 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx" x x §45 xxxx. 4 xxxx xxxxx, v §48 xxxx. 3, x §60 odst. 3 a x §88 xxxx. 3 xx xx xxxxx "xx xxxxxx desce" xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxx čarou x. 11x).
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 11x) zní:
"11x) §26 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx.".
2. §83 xx xxxxxxx.
XXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxx shromažďovacím
Xx. XX
Xxxxx č. 84/1990 Sb., x právu xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 175/1990 Sb., xxxxxx x. 151/2002 Xx. a xxxxxx x. 259/2002 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §11 xxxx. 2 větě xxxxx xx za xxxxx "xx rozhodnutí" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx x".
2. X §16 xx xxxx xxxxx nahrazuje xxxxx "Xx řízení x xxxxxx shromáždění nebo x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxx,4) x xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx nesprávností x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx4x) x xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx.4x)".
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 4), 4x) a 4x) xxxxx:
"4) Xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx řádu.
4x) §68 xx 70 xxxxxxxxx xxxx.
4b) §73 xx §75 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxxx xxxx.".
XXXX PÁTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. X
V xxxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o evidenci xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 2/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx. a xxxxxx č. 53/2004 Xx., xx v §18 xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx.
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a v xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xx. XX
V §8 xxxxxx č. 424/1991 Sb., o xxxxxxxxxx x politických xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx hnutích, ve xxxxx xxxxxx x. 68/1993 Xx., zákona x. 117/1994 Xx. x xxxxxx č. 340/2000 Xx., odstavec 3 xxx:
"(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 zmocněnci xxxxxxxxxxx xxxxxx jedno xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x druhé xxxxxxxxxx xxxxxx xx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx.".
XXXX SEDMÁ
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 114/1988 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v sociálním xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 125/1990 Xx., zákona x. 210/1990 Xx., zákona x. 459/1990 Xx., xxxxxx č. 9/1991 Xx., zákona x. 144/1991 Xx., xxxxxx x. 582/1991 Sb., xxxxxx č. 84/1993 Xx., zákona č. 307/1993 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx č. 72/1995 Xx., xxxxxx č. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 238/1995 Xx., xxxxxx x. 289/1997 Xx., zákona č. 91/1998 Sb., zákona x. 155/1998 Xx., xxxxxx x. 169/1999 Xx., xxxxxx č. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Sb. x xxxxxx č. 518/2002 Xx., se xxxx xxxxx:
1. V §54 odst. 1 xx xxxxx "Obecné xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx řízení26)".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 26) zní:
"26) Část xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx.".
2. X §54 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "orgánem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx".
3. X §54 odst. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx nahrazuje xxxxxx "x" x xxxxxxxx xx xxxxxxx g), xxxxx xxx:
"x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2.".
4. X §54 odstavec 5 xxx:
"(5) X xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx použijí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řádu x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.".
5. V §56 odst. 1 xx slova "xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx řádu".
XXXX XXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx
Xx. VIII
Xxxxx č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní xxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 257/2000 Xx., xxxxxx x. 272/2001 Xx., xxxxxx č. 309/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 518/2002 Xx. x zákona x. 222/2003 Sb., se xxxx takto:
1. X §60 se xxxxx "xxxxxx č. 71/1967 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx (správní xxx)" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxx".
2. X §64 xxxx. 2 se xxxxx "§49 xxxxxxxxx xxxx." xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.54)".
Poznámka pod xxxxx x. 54) xxx:
"54) §71 xxxx. 1 x 3 xxxxxxxxx řádu.".
XXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení
Xx. XX
Xxxxx č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 590/1992 Xx., xxxxxx x. 37/1993 Xx., xxxxxx č. 160/1993 Xx., zákona x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 134/1997 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 93/1998 Sb., xxxxxx č. 225/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Xx., zákona x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., zákona č. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx č. 133/2000 Xx., xxxxxx č. 155/2000 Sb., xxxxxx x. 159/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 238/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx č. 411/2000 Xx., xxxxxx x. 116/2001 Xx., zákona x. 353/2001 Xx., xxxxxx č. 151/2002 Xx., zákona x. 263/2002 Xx., zákona x. 265/2002 Xx., xxxxxx č. 309/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Sb., zákona x. 518/2002 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 424/2003 Sb., xxxxxx x. 425/2003 Xx., xxxxxx x. 453/2003 Xx. x zákona x. 53/2004 Sb., xx mění xxxxx:
1. X §4 xxxx. 2 se xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 11) xxxxxxx.
2. V §5 xx xx xxxxx xxxxxxx x) tečka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx písmeno xx), xxxxx zní:
"xx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx částek xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.".
3. V §6 odst. 4 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx slovem "x" x doplňuje se xxxxxxx x), které xxx:
"x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xx její xxxxxx xxxxxxxx potřebné x xxxxxxxx neprávem vyplacených xxxxxx xxxxx důchodového xxxxxxxxx.".
4. X §8 xx xxxxxxxx 9 zrušuje.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 10 se xxxxxxxx xxxx odstavec 9.
5. Za §16 se xxxxxxxx xxxx §16x x 16x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 9) xxxxx:
"§16x
(1) Xx xxxxxx posudkových xxxxxx xxx podávání xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidel xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx věci.9)
(2) Lhůta xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx 60 kalendářních dnů, xxxxxxxxx-xx orgán, který xxxx řízení, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx vyžádán, xxxxx xxxxx. Brání-li xxxxxx xxxxxxx ve lhůtě xxxxx věty xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx posudkové komise xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx; v xxxxxx xxxxxxxxx xx lhůta xxxxx xxxx první xxxxxxxxxx xx x 30 xxxxxxxxxxxx dnů, xxxxxxxxx-xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx.
(3) Nepodrobí-li xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření xxxxx odmítne-li poskytnout xxxxx požadovanou xxxxxxxxxx, xxxxx xx potřebná x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx vyžádán.
§16x
Xxx xxxxxx při xxxxxxxx posudků xxxxx §8 xxxx. 1 xx xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxx §16x xxxxxxx x xxx, xx xxxxx xxx vydání xxxxxxx xxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx.
9) §1 xx 8 a §14 správního xxxx.".
Xxxxxxxxx §16x xx xxxxxxxx xxxx §16x.
6. Xx §54 xx xxxxxx nový §54x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 60x) x 60x) xxx:
"§54a
Xxxxxxxxx pokuty xxxxx xxxxxxxxx řádu60a) xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx60x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, postupuje-li xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1.
60x) §62 xxxxxxxxx xxxx.
60b) Xxxxx č. 589/1992 Xx., o pojistném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku zaměstnanosti, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
7. X §56 odst. 3 xx slova "xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x správním xxxxxx." xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx.".
Xxxxx na xxxxxxxx xxx xxxxx x. 11) xx xxxxxxx.
8. X §60 xxxx. 1 se xxxxx "z xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "okresní xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x xxxx úřední".
9. X §60 xxxx. 2 xx xxxxx "z xxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx správou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxx".
10. V §81 odst. 2 xx xxxxx "z xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x moci xxxxxx orgánem".
11. X §82 se xx xxxxxxxx 7 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 8, xxxxx xxx:
"(8) Xxxxxx lze xxxxx nejdříve xxx xxxxxx xxxxx xxxx, xx kterého xxxxx xxxx dávku důchodového xxxxxxxxx přiznat.".
12. X §83x se x nadpisu xx xxxxx "Přerušení" xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxxxx", xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 a doplňuje xx odstavec 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxx o xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx uvedené x §82 xxxx. 8. Je-li xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx měsíce xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x §82 xxxx. 8, orgán xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx podání žádosti x §82 xxxx. 8 x xxxxxx xxxxxxxxx z xxxx xxxxxx.".
13. Xx §85 xx xxxxxx xxxx §85x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 22a) x 22x) zní:
"§85x
X řízení xx věcech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nepoužije xxxxxxxxxx správního xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;22x) xxxxxxxx řízení z xxxx xxxxxx22x) se xxxxxxxxxx zpravidla xxxxxxxxxx.
22x) §36 xxxx. 3 xxxxxxxxx řádu.
22x) §46 a 47 xxxxxxxxx řádu.".
14. X §86 xx xxxxxxxx odstavec 4, který xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 22x) xxx:
"(4) Lhůta xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx správním řádu22d) xxxxxxxxxx xxx x xxxx, kdy xx xxxxxxxxx rozhodné xxxxxxxxxxx x organizací xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (zabezpečení).
22d) §71 xxxx. 1 x 3 správního xxxx.".
15. X §104x xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 22x) xxx:
"(2) Ustanovení xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx22x) se xx xxxxxx xxxxxxxxxx výměru xxxxxxxxx.".
Poznámka xxx xxxxx x. 22x) xxx:
"22x) §46 x 47 xxxxxxxxx xxxx.".
16. X §104xx odst. 4 xx xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx." xxxxxxxxx xxxxx "se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx.".
Xxxxx xx poznámku xxx xxxxx x. 11) se zrušuje.
17. X §108 xxxx xxxxx xx xxxxx "obecné předpisy x správním xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxx x xxx, xx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx34x) xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx, kde xx xxxxxx věci připouští.".
Xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 11) xx zrušuje.
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 34c) xxx:
"34x) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx řádu.".
18. X §118d xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mohou xxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxx částkou stanovenou xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxx řízení účastníku, xxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX DESÁTÁ
Xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
Xx. X
Zákon č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 140/2001 Xx., zákona x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 217/2002 Xx. x zákona x. 222/2003 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §156 odst. 7 xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 21) zrušuje.
2. X §156 odst. 8 xx xxxxx "xxxxx xxxxxx oddílů 2 xx 4 x xxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxxx hlav IX x X".
3. X §168 xx xxxxx "Správní xxx xx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Ustanovení xxxxxxxxx xxxx x správním xxxxxx24x) xx xxxxxxxxxx".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 24a) xxx:
"24x) Xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx.".
4. X §169 se xxxxxxxx 2 x 5 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 a 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 a 3 x dosavadní xxxxxxxx 6 až 10 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 8.
5. X §169 odstavec 7 zní:
"(7) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxx
x) xx xxxxx xxxxx §76 nepřevezme xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxx x této xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx převzetí brání xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx vůli,
x) xxxxx podal xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx lhůtě do 30 xxx ode xxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx důvody xxxxxxxxx xx xxxx xxxx,
x) xxxxx xxxxx žádost x xxxxxxxx x pobytu xxxxx §66 xxxx §67, xxxxxxx podmínku xxxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx podána x době po xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx,
x) xxxxx xxxxxx x povolení x xxxxxx na xxxxx, xx x xxxx xxxx podle §69 xxxx. 2 oprávněn, xxxx
x) xxxxx xxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx doby xxxxxx xx toto xxxxx v době, xxx x xxxx xxxx xxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 325/1999 Sb., o xxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx znění xxxxxx x. 2/2002 Xx., xxxxxx x. 217/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 519/2002 Xx. x xxxxxx x. 222/2003 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. §9 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 5), 5a), 5x), 5c), 5x), 5x), 5x), 5x), 5x), 5x) x 5x) xxx:
"§9
Xx xxxxxx o xxxxxxx xxxx odnětí xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxx, s xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx xx adresu xxx doručování xxxx xxxxxxxxxxxxx adresu xxxxxxxx xxxxxxxxxx,5) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx určených xx vlastních xxxxx x doručovaných xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,5x) xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxx,5x) xxxx xxxxxxxxxx x úřední xxxxx,5x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobám xxxxxxxxx xxxxxx x osobám, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx jim nedaří xxxxxxxxx,5x) x o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,5x) x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,5x) x xxxxxx xxxxxxx,5x) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx účastníka,5h) x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx5x) x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx.5x)
5) §19 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx.
5a) §19 xxxx. 4, 5 x 8 xxxxxxxxx řádu.
5b) §22 xxxxxxxxx xxxx.
5x) §26 xxxxxxxxx xxxx.
5x) §32 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx řádu.
5x) §33 odst. 4 správního xxxx.
5x) §38 xxxx. 2 správního řádu.
5x) §49 správního xxxx.
5x) §69 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu.
5x) §71 odst. 1 x 3 xxxxxxxxx řádu.
5x) §81 xx 93 x §152 správního xxxx.".
2. Za §23 xx xxxxxxxx xxxx §23x x 23x, xxxxx znějí:
"§23x
Ministerstvo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx části.
§23x
Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx listiny xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx azylu. X čestném xxxxxxxxxx xx žadatel x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx.".
3. Xx §24x se xxxxxx nový §24x, xxxxx včetně nadpisu xxx:
"§24b
Xxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxxx zřizuje xxxxxx desku x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
4. Xx §92 se xxxxxx xxxx §92x, xxxxx xxx:
"§92x
Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xx, aby xxxx xxxx xxxxxxxxxx opatrovníkem xxxxxxx, xxxxxxxx správní xxxxx bezodkladně jiného xxxxxxxxxxx.".
5. X §93x odstavec 6 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 17) xxx:
"(6) Xx xxxxxx o správním xxxxxxx xx nevztahují xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x odvolacím řízení, xxxxxx o rozkladu x o přezkumném xxxxxx.17)
17) Část xxxxx xxxxx XXXX x XX x §152 xxxxxxxxx xxxx.".
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XXX
X §66 xxxxxx č. 231/2001 Sb., x xxxxxxxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 309/2002 Xx., se věta xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx xxxxxx, řízení x rozkladu, x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxx x xxxxx rozhodnutí.9c)".
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 9x) xxx:
"9x) §81 až 102 a §152 xxxxxxxxx xxxx.".
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 531/1990 Sb., x územních xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 337/1992 Sb., xxxxxx x. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 325/1993 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Sb., zákona x. 311/1999 Sb., xxxxxx č. 253/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 218/2000 Xx., xxxxxx x. 58/2001 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx. a xxxxxx x. 320/2002 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §1 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx x" xxxxxxx.
2. X §6 xxxx. 2 xxxx. c) se xxxxx "xxxxxx a" xxxxxxx.
ČÁST ČTRNÁCTÁ
Xxxxx zákona x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx
Čl. XIV
Xxxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx daní x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 157/1993 Xx., zákona x. 302/1993 Sb., xxxxxx č. 315/1993 Xx., xxxxxx č. 323/1993 Sb., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx č. 255/1994 Xx., xxxxxx x. 323/1996 Xx., zákona x. 61/1997 Xx., xxxxxx č. 242/1997 Xx., zákona x. 168/1998 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., zákona x. 159/2000 Xx., xxxxxx x. 218/2000 Xx., xxxxxx x. 227/2000 Xx., zákona x. 367/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx č. 271/2001 Xx., zákona x. 320/2001 Sb., xxxxxx č. 226/2002 Xx., zákona č. 320/2002 Xx., zákona x. 322/2002 Sb., xxxxxx x. 354/2003 Xx., zákona x. 438/2003 Sb., xxxxxx x. 440/2003 Sb., xxxxxx č. 479/2003 Xx. x zákona x. 19/2004 Sb., xx mění takto:
1. V §1 xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3x) xxx:
"(4) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx orgánem, právnickou xxxx fyzickou osobou, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx působnost x oblasti veřejné xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx") podle xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,3x) uložena platební xxxxxxxxx do státního xxxxxxxx, územních xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx-xx povinnost xxxxxx xxxxxx xxxxx ze xxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx"), xxxxxxxxx xx xxx jejím xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx šesté xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx ustanovení §63 xxxx. 2 xx 6, §67 xx 69, §71 a 72, x x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx částí xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx části šesté xxxxxxxx; xx platí xx xxxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx platební xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx jinak. Xxxxxxx orgán, věcně xxxxxxxxx xx správě xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx daně.
3x) Xxxxxxx řád.".
2. X §99 xx xxxxx "xxxxx č. 71/1967 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx)," nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxx".
XXXX PATNÁCTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx
Xx. XX
X xxxxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 337/1992 Sb., zákona x. 344/1992 Xx., xxxxxx x. 359/1992 Xx., xxxxxx x. 67/1993 Xx., xxxxxx x. 290/1993 Xx., xxxxxx x. 134/1994 Xx., xxxxxx č. 82/1995 Xx., xxxxxx x. 237/1995 Xx., xxxxxx č. 279/1995 Xx., xxxxxx č. 289/1995 Xx., xxxxxx x. 112/1998 Xx., xxxxxx x. 168/1999 Xx., zákona č. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 121/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 151/2000 Sb., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx č. 361/2000 Sb., xxxxxx x. 370/2000 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x. 52/2001 Xx., xxxxxx x. 164/2001 Xx., xxxxxx č. 254/2001 Xx., xxxxxx č. 265/2001 Xx., xxxxxx x. 273/2001 Xx., xxxxxx č. 274/2001 Xx., xxxxxx x. 312/2001 Xx., xxxxxx x. 6/2002 Sb., xxxxxx x. 62/2002 Xx., xxxxxx x. 78/2002 Xx., xxxxxx x. 216/2002 Xx., xxxxxx x. 259/2002 Xx., xxxxxx x. 285/2002 Xx., xxxxxx x. 311/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 218/2003 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Xx. x xxxxxx č. 362/2003 Sb., xx §88 xxxxxx nadpisu xxxxxxx.
XXXX ŠESTNÁCTÁ
Xxxxx xxxxxxxxxx soudního xxxx
Čl. XVI
X §274 xxxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx x. 158/1969 Xx., xxxxxx x. 49/1973 Sb., xxxxxx x. 20/1975 Xx., xxxxxx x. 519/1991 Xx., xxxxxx x. 238/1995 Xx., zákona x. 165/1998 Xx., xxxxxx č. 30/2000 Xx. x zákona x. 151/2002 Xx., xxxxxxx f) zní:
"x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxx platebních výměrů, xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxx x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx;".
XXXX SEDMNÁCTÁ
Xxxxx xxxxxxxxxx řádu
Xx. XXXX
X §40 xxxx. 1 xxxxxx č. 120/2001 Sb., o xxxxxxxx exekutorech x xxxxxxxx činnosti (exekuční xxx) x x xxxxx xxxxxxx zákonů, xxxxxxx e) xxx:
"x) vykonatelné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výměrů, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx daní x xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx,".
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx zákona o xxxxxxxxxx x zlepšovacích xxxxxxxx
Xx. XVIII
Xxxxx č. 527/1990 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 519/1991 Xx., xxxxxx x. 116/2000 Xx., zákona x. 207/2000 Xx. x xxxxxx x. 173/2002 Xx., xx xxxx takto:
1. X §63 xxxxxxxx 1 včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 5), 5x), 5b), 5x), 5x), 5x), 5x), 5x) x 5x) xxx:
"(1) Xxx xxxxxx před Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x odchylkami xxxxxxxxx x tomto xxxxxx a s xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx mocí xxx xxxxxxxx počet xxxxxx,5) x xxxxxxxx xxxxx několika společných xxxxxxxxx,5x) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,5x) x xxxxxxxxx řízení,5c) x xxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx5x) x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,5x) xxxx z ustanovení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx ustanovení x složení rozkladové xxxxxx a x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx5x) x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx;5x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řádu x xxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx zákona5h) xx však xxxxxxx.
5) §33 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxx xxxx.
5x) §35 xxxx. 3 xxxxxxxxx řádu.
5b) §41 správního xxxx.
5x) §64 x 65 správního xxxx.
5x) §71 xxxx. 1 a 3 xxxxxxxxx xxxx.
5e) §80 xxxxxxxxx řádu.
5x) §152 xxxx. 3 a 5 xxxxxxxxx xxxx.
5g) §27 odst. 1 x 2 xxxxxxxxx xxxx.
5h) §27 xxxx. 3 správního xxxx.".
2. §64 xx xxxxxxx.
XXXX XXXXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vzorech
Xx. XXX
Zákon č. 478/1992 Sb., x užitných vzorech, xx xxxxx xxxxxx x. 116/2000 Sb., xx mění xxxxx:
1. X §21 xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3), 3x), 3x), 3c), 3d), 3x), 3f), 3g) x 3x) xxx:
"(1) Xxx xxxxxx xxxx Xxxxxx platí xxxxxxx xxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx zákoně x x výjimkou xxxxxxxxxx x ověřování plných xxxx xxx neurčitý xxxxx řízení,3) x xxxxxxxx xxxxx několika xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,3x) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,3x) x přerušení řízení,3c) x lhůtách pro xxxxxx xxxxxxxxxx3x) a x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,3x) xxxx x xxxxxxxxxx o zvláštnostech xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x složení xxxxxxxxxx xxxxxx x x možném způsobu xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx3x) x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx;3x) ustanovení xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx3x) se však xxxxxxx.
3) §33 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxx.
3x) §35 odst. 3 xxxxxxxxx xxxx.
3x) §41 xxxxxxxxx xxxx.
3x) §64 x 65 xxxxxxxxx xxxx.
3d) §71 xxxx. 1 x 3 správního xxxx.
3x) §80 xxxxxxxxx xxxx.
3f) §152 xxxx. 3 x 5 xxxxxxxxx xxxx.
3x) §27 odst. 1 a 2 xxxxxxxxx xxxx.
3h) §27 xxxx. 3 xxxxxxxxx řádu.".
2. X §21 xxxx. 2 xx xxxxx "xxx zastavení řízení," xxxxxxx.
XXXX XXXXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx polovodičových xxxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 529/1991 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxx polovodičových xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 116/2000 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §18 odstavec 1 xxxxxx poznámek pod xxxxx č. 1), 1x), 1b), 1x), 1x), 1e), 1x), 1x) x 1h) xxx:
"(1) Xxx xxxxxx před Xxxxxx xxxxx správní xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x s výjimkou xxxxxxxxxx o ověřování xxxxxx mocí pro xxxxxxxx xxxxx řízení,1) x xxxxxxxx volby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,1x) x prominutí zmeškání xxxxx,1x) x přerušení xxxxxx,1x) o xxxxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí1d) x o ochraně xxxx xxxxxxxxxx,1x) xxxx x ustanovení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx1x) x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx;1x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řádu o xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx1x) xx xxxx xxxxxxx.
1) §33 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxx.
1x) §35 xxxx. 3 správního xxxx.
1b) §41 xxxxxxxxx xxxx.
1x) §64 a 65 xxxxxxxxx xxxx.
1x) §71 xxxx. 1 x 3 xxxxxxxxx xxxx.
1e) §80 xxxxxxxxx řádu.
1f) §152 xxxx. 3 x 5 správního xxxx.
1x) §27 xxxx. 1 a 2 xxxxxxxxx řádu.
1x) §27 xxxx. 3 xxxxxxxxx řádu.".
2. X §18 xxxx. 2 se xxxxx "xxx xxxxxxxxx xxxxxx," xxxxxxx.
XXXX DVACÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxx x ochranných xxxxxxxx
Xx. XXX
Zákon č. 441/2003 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx zákona x. 6/2002 Sb., x xxxxxxx, xxxxxxxx, přísedících x xxxxxx správě xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxxxxxxx známkách), xx xxxx takto:
X §45 xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 11) xx 11x) xxx:
"(1) Nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, platí xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x ověřování xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx počet xxxxxx,11) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx veřejných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx,11x) x xxxxxxxxx xxxxxx,11x) x lhůtách xxx xxxxxx xxxxxxxxxx,11x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,11x) xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx o rozkladu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx způsobu xxxxxxxx řízení o xxxxxxxx11x) x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx.11x)
11) §33 xxxx. 2 xxxx. x) správního xxxx.
11x) §53 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxx.
11x) §64 x 65 xxxxxxxxx xxxx.
11c) §71 xxxx. 1 x 3 správního xxxx.
11x) §80 xxxxxxxxx xxxx.
11x) §152 xxxx. 3 x 5 xxxxxxxxx xxxx.
11x) §90 xxxx. 1 písm. c) xxxxxxxxx xxxx.".
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx průmyslových xxxxx
Čl. XXII
Xxxxx č. 207/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx zákona x. 527/1990 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zlepšovacích xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx:
1. X §40 xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5), 5a), 5b), 5x), 5d), 5x), 5x), 5x) x 5x) xxx:
"(1) Xxx xxxxxx před Xxxxxx xxxxx správní xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx mocí xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,5) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,5x) o xxxxxxxxx xxxxxxxx úkonu,5b) o xxxxxxxxx řízení,5c) x xxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx5x) x x xxxxxxx xxxx nečinností,5e) xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxx rozkladové xxxxxx a o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx5x) x dále xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx řízení;5g) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx řízení xxxxx zvláštního xxxxxx5x) xx xxxx xxxxxxx.
5) §33 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxx.
5a) §35 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx.
5x) §41 xxxxxxxxx řádu.
5x) §64 x 65 xxxxxxxxx xxxx.
5x) §71 xxxx. 1 x 3 xxxxxxxxx xxxx.
5e) §80 správního xxxx.
5x) §152 xxxx. 3 x 5 xxxxxxxxx xxxx.
5g) §27 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxxx xxxx.
5h) §27 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx.".
2. §41 xx xxxxxxx.
ČÁST DVACÁTÁ XXXXX
Změna xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XXXXX
§13 xxxxxx č. 452/2001 Sb., x xxxxxxx označení xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 4), 4x) x 4x) xxx:
"§13
Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx mocí xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,4) x možnosti xxxxx xxxxxxxx společných zmocněnců,4a) x x ustanovení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx ustanovení x složení rozkladové xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx ukončení xxxxxx o rozkladu.4b)
4) §33 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxx.
4a) §35 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx.
4x) §152 xxxx. 3 x 5 xxxxxxxxx xxxx.".
XXXX XXXXXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx ministerstev x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
Xx. XXXX
X §12 xxxxxx č. 2/1969 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 19/1992 Xx., xxxxxx x. 21/1993 Xx., zákona x. 148/1998 Xx., xxxxxx č. 130/2000 Xx., zákona x. 239/2000 Sb. x xxxxxx x. 62/2003 Xx., se xx xxxxxxxx 1 vkládá xxxx odstavec 2, xxxxx zní:
"(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xx označují xxxx xxxxxxxx 3 x 4.
XXXX XXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x státní xxxxxxxx
Xx. XXV
§18 xxxxxx č. 552/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx, xxx:
"§18
Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx
(1) O xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kontrolního xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx může x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx předloží xxxxxxx xx xxxxx xxx xx jejich doručení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xx xx tří měsíců xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx správní řízení x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx obsaženou v xxxxxxxxx, xxxx kontrolní xxxxxxxxx nebo vedoucí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx vyřídí v xxxxx xxxxxx správního xxxxxx; xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx pracovník xxxx vedoucí kontrolního xxxxxx xxxxxxxxxx o xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Jestliže xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx souvislosti s xxxxx xxxxxxxxx skutečnostmi xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx lze xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx podle xxxx první xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx zahájeno. Xxxxx xxxxx rozhodnutím xxxx opravný xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Je-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxx xxxxx xx s xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
Xx. XXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xx. XXX
X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.
ČÁST XXXXXXX XXXXX
Změna xxxxxx x xxxxxx správě x xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx
Čl. XXXXX
Xxxxx č. 564/1990 Sb., x xxxxxx správě x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx znění zákona x. 190/1993 Sb., xxxxxx x. 256/1994 Xx., xxxxxx x. 139/1995 Xx., zákona x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 3/2002 Xx., zákona x. 284/2002 Xx., xxxxxx č. 181/2003 Xx. a zákona x. 18/2004 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §3 xx xx odstavec 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1x) xxx:
"(3) Xx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. a) xx x), x) x x) xx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxx o převzetí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.1x)
1x) §131 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx.".
Dosavadní xxxxxxxx 3 se označuje xxxx xxxxxxxx 4.
2. §22 včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 5) xxx:
"§22
Xxxxx zákona xx správnímu xxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxx5) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2, §7 xxxx. x) x x), §12 xxxx. 5 xxxx. x), §19 xxxx. 4 a §20.
(2) Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx podat xx xxxx xxx xx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx řád xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx škol xxxxx xxxxxx xxxxxx.
5) Xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx.".
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XXXXXX
V xxxxxx č. 29/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 517/2002 Xx. a xxxxxx x. 225/2003 Xx., xx část xxxx zrušuje.
ČÁST XXXXXXX XXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx podpisu
Xx. XXIX
V xxxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x x xxxxx některých xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx podpisu), xx xxxxx xxxxxx x. 226/2002 Xx. x xxxxxx č. 517/2002 Xx., xx xxxx xxxxxx xxxxxxx.
XXXX XXXXXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 226/2002 Xx.
Xx. XXX
X xxxxxx x. 226/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx soudním (xxxxxxx řád), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 71/1967 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 227/2000 Xx., x elektronickém xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), se xxxx xxxxxx zrušuje.
ČÁST XXXXXXX
Xxxxx xxxxxx č. 309/2002 Xx.
Xx. XXXX
X zákoně x. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x odměňování těchto xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (služební zákon), xx xxxxx zákona x. 123/2003 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Xx., zákona x. 281/2003 Sb., zákona x. 362/2003 Xx. x xxxxxx x. 424/2003 Sb., xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
ČÁST XXXXXXX XXXXX
XXXXXXXX
Xx. XXXXX
Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2006.
Xxxxxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxxx v. x.

Informace
Xxxxxx xxxxxxx č. 501/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2006.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.