Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 05.02.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.05.2004.


Zákon, kterým se v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty mění některé zákony a přijímají některá další opatření a mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., a zákon č. 338/92 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
237/2004 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 196/1993 Sb. Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona č. 129/1999 Sb. Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona č. 17/2000 Sb. Čl. VII
ČÁST OSMÁ - Změna zákona č. 22/2000 Sb. Čl. VIII
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona č. 100/2000 Sb. Čl. IX
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů, (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů Čl. X
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Čl. XI
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona č. 141/2001 Sb. Čl. XII
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona č. 262/2001 Sb. Čl. XIII
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) Čl. XIV
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů Čl. XV
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona č. 276/2002 Sb. Čl. XVI
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů Čl. XVII
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona č. 575/2002 Sb. Čl. XVIII
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona č. 322/2003 Sb. Čl. XIX
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů Čl. XX
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů Čl. XXI
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů Čl. XXII
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů Čl. XXIII
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů Čl. XXIV
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona č. 437/2003 Sb. Čl. XXV
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona č. 438/2003 Sb. Čl. XXVI
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů Čl. XXVII
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Jednorázový příspěvek dítěti Čl. XXVIII
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Jednorázový příspěvek důchodci Čl. XXIX
ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb. Čl. XXX
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů Čl. XXXI
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Zrušovací ustanovení Čl. XXXII
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - ÚČINNOST Čl. XXXIII
237
XXXXX
xx dne 1. xxxxx 2004,
xxxxxx xx v xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx některá další xxxxxxxx a xxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., x spotřebních xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 479/2003 Xx., x xxxxx x. 338/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
XXXX PRVNÍ
Xxxxx xxxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
Xx. X
Zákon č. 337/1992 Sb., x správě daní x xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 157/1993 Sb. x zákona č. 255/1994 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §33 xx xx xxxxxxxx 11 xxxxxx nový xxxxxxxx 12, xxxxx xxx:
"(12) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx "XX" x xxxxxxxx xxxx, xxxxxx tvoří xxxxxx identifikátor. Obecným xxxxxxxxxxxxxxx xx u xxxxxxx osoby rodné xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx zvláštní xxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přidělen, xxxxxxx správce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 12 xx 16 xx označují xxxx xxxxxxxx 13 xx 17.
2. X §33 odst. 17 xx xxxxx " , xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx předpis xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují slovy "x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx čísla xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx".
XXXX XXXXX
Xxxxx zákona č. 196/1993 Xx.
Xx. XX
Zákon x. 196/1993 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx x. 588/1992 Xx., o xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, a xxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 35/1993 Xx., zákona x. 96/1993 Sb. x xxxxxx č. 157/1993 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. Xxxxxx X xx xxxxxxx.
2. X xxxxxx XXX xx body 1 až 7 x 9 zrušují x xxxxxxx xx xxxxxxx označení xxxx 8.
3. Xxxxxx XX xx xxxxxxx.
ČÁST TŘETÍ
Xxxxx zákona x. 42/1994 Xx., o xxxxxxxxx připojištění xx xxxxxxx příspěvkem a x xxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XXX
X xxxxx druhé xxxxx xxxxx xxxxxx č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx připojištění xx státním xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 170/1999 Xx., zákona x. 353/2001 Xx. x xxxxxx x. 309/2002 Xx., se §50 xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 25x) xxxxxxx.
XXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx č. 136/1994 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx a x xxxxxxxxxx x xxx souvisejících, x xxxxxxxx xxxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x. 587/1992 Sb., x spotřebních xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x o xxxxx xxxxxx č. 588/1992 Sb., x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XX
X xxxxxx č. 136/1994 Sb., x xxxxxxx x značkování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx paliv x maziv x x opatřeních x xxx souvisejících, o xxxxxxxx xxxxxx č. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona x. 587/1992 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxx č. 588/1992 Xx., x xxxx z přidané xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxx x. 95/1996 Xx., xxxxxx x. 304/2000 Xx. x zákona x. 354/2003 Xx., xx xxxx xxxxxx včetně xxxxxxx zrušuje.
XXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x. 151/1997 Xx., x xxxxxxxxx majetku x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx majetku), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx
Xx. V
X xxxxxx č. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx majetku x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx majetku), ve xxxxx xxxxxx x. 121/2000 Xx., xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a poznámky xxx xxxxx č. 10x) xxxxxxx.
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 129/1999 Xx.
Xx. XX
V xxxxxx x. 129/1999 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 587/1992 Xx., x spotřebních xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 588/1992 Xx., x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 586/1992 Xx., x xxxxxx x příjmů, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 61/1997 Sb., o xxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 354/2003 Xx., se článek XX xxxxxxx.
XXXX XXXXX
Xxxxx zákona č. 17/2000 Sb.
Čl. XXX
X xxxxxx x. 17/2000 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 588/1992 Xx., x dani x přidané xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 262/2001 Xx., xx část xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.
ČÁST OSMÁ
Xxxxx zákona č. 22/2000 Xx.
Xx. XXXX
X xxxxxx x. 22/2000 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 587/1992 Xx., o spotřebních xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 262/2001 Sb. x xxxxxx č. 354/2003 Sb., xx xxxx třetí včetně xxxxxxx xxxxxxx.
XXXX XXXXXX
Xxxxx zákona x. 100/2000 Sb.
Čl. XX
X zákoně x. 100/2000 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 87/1995 Xx., x xxxxxxxxxxxx x úvěrních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx souvisejících x x xxxxxxxx xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx včetně xxxxxxx xxxxxxx.
ČÁST XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 256/2000 Xx., x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx intervenčním xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, (xxxxx x Xxxxxxx zemědělském intervenčním xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
Čl. X
X xxxxxx č. 256/2000 Sb., x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx intervenčním xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, (xxxxx o Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu), xx xxxxx xxxxxx x. 128/2003 Sb., xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx x. 39x) zrušuje.
XXXX JEDENÁCTÁ
Xxxxx xxxxxx x. 241/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
Xx. XI
X xxxxxx x. 241/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 320/2002 Xx. x xxxxxx x. 354/2003 Xx., xx část třetí xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 48i) zrušuje.
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 141/2001 Xx.
Čl. XXX
X xxxxxx x. 141/2001 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 587/1992 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další zákony, xx znění xxxxxx x. 354/2003 Xx., xx xxxx třetí xxxxxx xxxxxxx zrušuje.
ČÁST TŘINÁCTÁ
Xxxxx xxxxxx x. 262/2001 Sb.
Xx. XXXX
X xxxxxx č. 262/2001 Sb., kterým se xxxx xxxxx x. 587/1992 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 588/1992 Xx., x xxxx x přidané hodnoty, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 17/2000 Xx. x xxxxx x. 22/2000 Xx., xx znění xxxxxx x. 354/2003 Xx., se části xxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 477/2001 Xx., o xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx)
Xx. XXX
X xxxxxx č. 477/2001 Sb., x xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 274/2003 Sb., xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx zrušuje.
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx zákona č. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 56/2001 Sb., x podmínkách provozu xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou provozem xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx vozidla), xx xxxxx xxxxxx č. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 478/2001 Xx., xxxxxx x. 175/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona x. 193/2003 Sb. x xxxxxx x. 103/2004 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §6 se xx xxxxx odstavce 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje se xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"c) xxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.".
2. X §6 se xx konci xxxxxxxx 5 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxxx x zaplacení xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.".
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxx zákona č. 276/2002 Xx.
Čl. XXX
X zákoně x. 276/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 526/1990 Xx., x xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 588/1992 Sb., x xxxx x xxxxxxx hodnoty, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx část druhá xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
XXXX SEDMNÁCTÁ
Xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx., o xxxxx a zrušení xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů, xx znění pozdějších xxxxxxxx
Xx. XVII
X xxxxxx č. 320/2002 Sb., x změně x xxxxxxx některých zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 426/2002 Xx., xxxxxx č. 518/2002 Xx., xxxxxx x. 354/2003 Xx. x xxxxxx x. 356/2003 Xx., xx xxxx patnáctá včetně xxxxxxx xxxxxxx.
ČÁST OSMNÁCTÁ
Xxxxx xxxxxx č. 575/2002 Xx.
Xx. XXXXX
X xxxxxx x. 575/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 586/1992 Xx., o xxxxxx x příjmů, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 588/1992 Xx., x dani x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 353/2001 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony, xx xxxx druhá včetně xxxxxxx xxxxxxx.
ČÁST DEVATENÁCTÁ
Xxxxx zákona č. 322/2003 Xx.
Xx. XXX
Zákon x. 322/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 588/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 337/1992 Xx., o xxxxxx xxxx x poplatků, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 13/1993 Xx., xxxxx zákon, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx:
1. Xxxx xxxxx xx zrušuje x xxxxxxxx xxxxxx XX xxxx 9.
2. Xxxxxx II xxx 9 xx zrušuje.
XXXX DVACÁTÁ
Xxxxx xxxxxx č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx (notářský xxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx řád), xx znění xxxxxx x. 82/1998 Xx., xxxxxx x. 30/2000 Xx., zákona č. 370/2000 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx č. 317/2001 Xx., xxxxxx x. 352/2001 Sb., xxxxxx x. 501/2001 Xx., xxxxxx č. 6/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 349/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 476/2002 Xx., xxxxxx č. 88/2003 Xx. a xxxxxx x. 18/2004 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. §106 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 5x) xxx:
"§106
Za xxxxxxx notáře náleží xxxxxx odměna, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx čas x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx-xx xxxxx plátcem daně x xxxxxxx hodnoty (xxxx xxx "xxx"), xxxxxx částka odpovídající xxxx xxxx, xxxxxx xx notář xxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxx odvést xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.5x)
5b) Xxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx z xxxxxxx hodnoty.".
2. X §108 se xx xxxxx "Xxxxxx xxxxxx" vkládají xxxxx " , xxxxxxx xx promeškaný xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx této xxxx, xxxxxx je xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,5x)".
ČÁST XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 85/1996 Xx., x xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů
Xx. XXX
V xxxxxx č. 85/1996 Sb., o xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 210/1999 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Sb., xxxxxx x. 6/2002 Xx., xxxxxx č. 228/2002 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx č. 349/2002 Xx. x xxxxxx x. 192/2003 Xx., xx xx §23 xxxxxx xxxx §23a, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 10x) zní:
"§23x
Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x odměně x x xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx 23 xxxxxx xxxxxx odpovídající xxxx dani, kterou xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x náhrad odvést xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.10x)
10x) Xxxxx x. 235/2004 Sb., x dani x xxxxxxx xxxxxxx.".
ČÁST XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Čl. XXII
Xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve xxxxx zákona č. 36/1967 Xx., xxxxxx x. 158/1969 Xx., xxxxxx x. 49/1973 Xx., xxxxxx č. 20/1975 Xx., xxxxxx x. 133/1982 Xx., xxxxxx x. 180/1990 Xx., xxxxxx x. 328/1991 Xx., xxxxxx x. 519/1991 Xx., xxxxxx x. 263/1992 Xx., xxxxxx č. 24/1993 Xx., xxxxxx x. 171/1993 Sb., xxxxxx č. 117/1994 Xx., xxxxxx x. 152/1994 Xx., zákona x. 216/1994 Xx., xxxxxx x. 84/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 238/1995 Xx., xxxxxx x. 247/1995 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx x. 31/1996 Xx., xxxxxx x. 142/1996 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu x. 269/1996 Xx., xxxxxx x. 202/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Sb., xxxxxx x. 91/1998 Xx., zákona x. 165/1998 Xx., xxxxxx x. 326/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 2/2000 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Sb., xxxxxx x. 30/2000 Sb., xxxxxx x. 46/2000 Xx., zákona x. 105/2000 Xx., xxxxxx x. 130/2000 Xx., xxxxxx č. 155/2000 Xx., xxxxxx č. 204/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 227/2000 Xx., xxxxxx č. 367/2000 Xx., zákona x. 370/2000 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 137/2001 Sb., xxxxxx x. 231/2001 Sb., xxxxxx x. 271/2001 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 276/2001 Xx., xxxxxx č. 317/2001 Sb., xxxxxx x. 451/2001 Sb., xxxxxx č. 491/2001 Xx., zákona x. 501/2001 Sb., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 202/2002 Xx., xxxxxx x. 226/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx x. 476/2002 Xx. x xxxxxx x. 88/2003 Sb., xx xxxx takto:
1. X §137 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 57x) xxx:
"(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 patří x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx odpovídající xxxx x přidané hodnoty (xxxx xxx "daň"), xxxxxx je xxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx povinen z xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.57x)
57x) Xxxxx x. 235/2004 Xx., o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.".
2. X §140 xxxxxxxx 2 zní:
"(2) Xxx-xx ustanoven xxxxxxxxx zástupcem advokát, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxx advokáta, xx-xx plátcem daně, xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx této xxxx, kterou xx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx za xxxxxxxxxxx x z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.57x) V xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx poskytne xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".
3. V §140 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) V xxxxxx x dědictví xxxxx xxxxxx notáře x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, který nabyl xxxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxxxx; xx-xx notář xxxxxxx daně, xxxxx x tomto xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.57x) Xx-xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podílů. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx platí xxxx xxxxxxx xxxx.".
4. X §151x xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xx-xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xx notář xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,57x)".
ČÁST DVACÁTÁ XXXXX
Změna xxxxxx x. 150/2002 Xx., xxxxxx řád xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 150/2002 Sb., xxxxxx xxx správní, xx xxxxx zákona č. 192/2003 Sb. a xxxxxx x. 22/2004 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §35 xxxx. 7 xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx č. 6x) xxx: "Byla-li xxxxxxxxxxxx ustanovena zástupcem xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2, xxxxx xx xxxxxxx daně z xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxx"), zvyšuje xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx dani, xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxx xx zastupování x x náhrad xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.6x)
6x) Xxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx z xxxxxxx hodnoty.".
2. X §57 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx se xxxxxxxx 2, který xxx:
"(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx advokát, xxxxx xx plátcem xxxx, patří x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx odpovídající xxxx xxxx, xxxxxx je xxxxxxx povinen x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x z xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.6x)".
ČÁST XXXXXXX XXXXXX
Xxxxx zákona x. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx řízení xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Čl. XXXX
X §151 xxxx. 2 zákona č. 141/1961 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (trestní xxx), xx znění zákona x. 57/1965 Sb., xxxxxx x. 58/1969 Xx., xxxxxx x. 149/1969 Xx., xxxxxx x. 48/1973 Sb., xxxxxx x. 29/1978 Xx., xxxxxx č. 43/1980 Xx., xxxxxx x. 159/1989 Sb., xxxxxx č. 178/1990 Xx., zákona x. 303/1990 Xx., zákona x. 558/1991 Sb., xxxxxx č. 25/1993 Xx., zákona x. 115/1993 Sb., xxxxxx x. 292/1993 Sb., xxxxxx č. 154/1994 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 214/1994 Xx., nálezu Ústavního xxxxx x. 8/1995 Xx., xxxxxx x. 152/1995 Xx., xxxxxx x. 150/1997 Xx., xxxxxx č. 209/1997 Xx., xxxxxx č. 148/1998 Xx., zákona x. 166/1998 Sb., xxxxxx č. 191/1999 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 30/2000 Sb., xxxxxx x. 227/2000 Xx., nálezu Ústavního xxxxx č. 77/2001 Xx., xxxxxx x. 144/2001 Xx., xxxxxx x. 265/2001 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 424/2001 Sb., xxxxxx x. 200/2002 Xx., xxxxxx č. 226/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 218/2003 Xx. x xxxxxx x. 279/2003 Xx., xx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x doplňují xx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3) xxxxx: "tento nárok xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx odpovídající xxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x odměny xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.3)
3) Zákon č. 235/2004 Xx., x xxxx x přidané xxxxxxx.".
ČÁST DVACÁTÁ XXXX
Změna zákona x. 437/2003 Xx.
Xx. XXV
X xxxxxx x. 437/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxx.
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 438/2003 Xx.
Xx. XXXX
V xxxxxx č. 438/2003 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 586/1992 Sb., o xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony, xx xxxx xxxxx xxxxxxx.
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů
Čl. XXXXX
V §32 xxxx. 1 xxxxxx x. 117/1995 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx číslo "1,10" xxxxxxxxx xxxxxx "1,54".
ČÁST DVACÁTÁ XXXX
Jednorázový xxxxxxxxx xxxxxx
Čl. XXXXXX
1. Příspěvek dítěti xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty.
2. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přídavku xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpoře za xxxxxx 2004.
3. Xxxx příspěvku dítěti xxxx 2 000 Kč.
4. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx bez xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx v xxxxxx 2004, popřípadě x xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx květen 2004, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx 2004 xxxxxxxx.
5. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxx přídavku xx xxxx xx xxxxxx 2004.
6. Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx 2004, x xx stejným xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx.
7. O xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx se nevydává xxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx lze xxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne, xxx xxx xxxxxxxx přídavek xx xxxx za xxxxxx 2004, xxxxxxx xxxxxxx x příslušného xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx postupuje xxxxxxx xxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
8. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx 31. května 2005.
9. Pokud xx xxx xxxxx xxxxxx právních předpisů xxxxxxxx xxxx příjmu, x příspěvku xxxxxx xx xxxxxxxxxx.
10. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí.
11. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx hradí ze xxxxxxxx rozpočtu.
XXXX XXXXXXX XXXXXX
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
Čl. XXXX
1. Příspěvek xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxx z xxxxxxx hodnoty.
2. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, která má xxxxx xx výplatu xxxxxxx (xxxxx důchodu) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") alespoň za xxxx xxxxxx 2004. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx.
3. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1&xxxx;000 Xx.
4. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyplacené v xxxxxx 2004, xxxxxxxxx x xxxxxxxx následujícím xxxxxxx výplaty důchodu, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx 2004 xxxxxxxx. Xxxxxx-xx nárok xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 2004 xxxxx xxxx, x xxxx se xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.
5. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx důchodu v xxxxxx 2004.
6. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxx v červnu 2004, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx termínu. X xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 4 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.
7. O xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx vydá xxxxx xxxxxxx x xxxx 5 xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx-xx x xx xxxxxxx poživatel xxxxxxx xx 60 xxx ode xxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx 2004. X řízení x tomto rozhodnutí, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxxxx jako x xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
8. Xxxxx xx výplatu xxxxxxxxx důchodci zaniká xxxx 30. xxxxxx 2005.
9. Xxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx nepřihlíží.
10. Xxxxxxxxx důchodci xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí.
11. Xxxxxxx xx xxxxxxx příspěvku xxxxxxxx xx hradí xx xxxxxxxx rozpočtu.
XXXX TŘICÁTÁ
Změna xxxxxx x. 353/2003 Sb., x spotřebních xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 479/2003 Sb.
Čl. XXX
Xxxxx č. 353/2003 Sb., o xxxxxxxxxxx daních, xx xxxxx xxxxxx x. 479/2003 Xx., se xxxx takto:
1. V §11 xxxx. 1 xxxx. d) se xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 17x) xxx: "tyto xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxx x průvodními xxxxxxx xxxxx §26, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x x osvědčením x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx x způsobem xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.17x)
17x) Xxxxxxxx komise (XX) č. 31/96 o osvědčení x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx daně.".
2. X §11 odst. 1 xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxxx x území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v §15 xxxx. 1 písm. x) až x); xxxx výrobky xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx členského xxxxx xxxxx x průvodními xxxxxxx xxxxx §26, xxxxx xxxxxxx odesilatel, x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx uvedeným v xxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.17x)".
3. X §13 xxxx. 1 xx xxxxx "§53 odst. 3" xxxxxxxxx slovy "§53 odst. 3 xx 5".
4. X §13 xxxx. 5 xxxx xxxxx se xxxxxxx slova "či xxxxxxxxxx".
5. X §13 xxxx. 14 se xxxxxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxx xx xxxxxxxxxx se nahrazuje xxxxxx "xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§73)".
6. V §14 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zdaňovacím xxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx," xxxxxxx.
7. V §15 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "x osobě uvedené x odstavci 1 xxxx. x)" xxxxxxx.
8. X §15 xxxx. 3 se na xxxxxxx odstavce xxxxxx xxxx xxxx, která xxx: "Orgánům Evropských xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx bez xxxxxxx.".
9. X §15 xxxx. 11 xx xxxxx "až d)" xxxxxxxxx xxxxx "xx x)".
10. X §15 xxxx. 12 xxxx. x) xx za xxxxx "xxxxxxxx mise" xxxxx nahrazuje xxxxxx "xxxx" x xxxxx "xxxx orgán Evropských xxxxxxxxxxxx," se xxxxxxx.
11. X §15 xxxx. 12 xxxx. x) xx xxxxx "nebo xxxxxx Xxxxxxxxxx společenství" xxxxxxx.
12. X §19 xxxx. 4 se xxxxx "(§59 xxxx. 3 a §78 xxxx. 5)" nahrazují xxxxx "(odstavec 5, §59 odst. 3 x §78 xxxx. 5)".
13. V §19 xx za odstavec 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:
"(5) X xxxxxxx xxxxxxxx nového xxxxxxxx xxxxxx mohou xxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx, které jsou x režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx již xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x prostorově ohraničeném xxxxx v xxx, xxx nabylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nového daňového xxxxxx xxxxxx xxxx, x to xxxxxxx xx dobu šesti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx měsíci, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx daňového xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx jinak (§59 odst. 3).".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 6.
14. X §20 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx".
15. X §21 odst. 1 xxxx. c) xx xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx" vkládají xxxxx "nebo celního xxxxx; xx takovou xxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxx XXX xxxx xxxxxx XXX".
16. X §21 xxxxxxxx 4 xxx:
"(4) Xxx xxxxx daňový xxxxx xxxx xxxxxxxxx daně xxxxxxxxx
x) xxxx xxxx, xxxxx připadá xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx bude xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx zajištění xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx dvanáctině xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx vybrané xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdaňovacímu období, xx kterém se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx výše xxxxxx povinnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxx daňového skladu xxxxxxx xxxxx §8 xxx výrobě xxxxxxxxx xxxxxxx x běžném xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx zdaňovacím xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x u xxxxx xxx xxx xxxx zajištěna xxxxx xxxxxxx a),
c) jedné xxxxxxxxxx výše xxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx daňového xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx předcházejícím xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xx se xxxx xxx těch xxxxxxxxx výrobků, které xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x u xxxxx xxx již xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx b).".
17. X §22 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx "xx vyrovnacím".
18. X §24 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxx do xxxxxxx xxxx xxxxx "§100" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 4 a".
19. V §24 xxxx. 4 xx na konci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx: "X případě xxxxxxx xxxx xxxxx daňovými xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x působnosti xxxxxxx xxxxx místně xxxxxxxxxxx xxx xxxx daňové xxxxxx může xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".
20. V §24 xxxx. 5 xx xx xxxxx "průvodního xxxxxxx" x xxxxxxxx xxxx slovo "a" xxxxxxxxx slovem "xxxx".
21. X §25 odst. 1 se na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx "Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příjemci pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §3 xxxx. x), musí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daňového xxxxxx připojit x xxxxxxxxxx xxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxx příslušným xxxxxxxx xxxx.".
22. X §25 xxxx. 3 se x xxxxxxxx xxxx xx slovy "xxxxx xxxx" xxxxx "xxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxx".
23. X §32 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xx-xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxx xx tyto xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx výrobky nabyté xxx účely xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx neobchodního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobám. Xxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx x drobnou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx použije xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x §4 xxxx. 3 xxxxxxx. Xxxxxxx výrobky, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jsou osvobozeny xx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13.".
24. X §33 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx zní:
"(7) Xxxxxxxxxx §33 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 3.".
25. X §36 xxxx. 6 xx xxxxx "xx xxxxxxxxxx řízení" zrušují.
26. X §37 odst. 2 písm. x) xx xxxxx " ; xxxxxxx výrobky xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx tehdy, xxxx-xx xxxxxx xxxx materiál xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.
27. X §44 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uvedených x §45 xxxx. 1 x 2, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx sazba xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxx xxxx xxxxxxx, xxx účely, xxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx sazba xxxx,".
28. X §44 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "a 5" zrušují.
29. V §44 xxxx. 2 xx xx konci xxxxxxx x) xxxxx "xxxx" zrušuje x xx písmeno c) xx xxxxxxxx xxxxxxx x) x x), xxxxx znějí:
"d) při xxxxxxx xxxx prodeji xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 5 pro xxxxx xxxxxx,
x) xxx použití xxxx xxxxxxx minerálních xxxxx xxxxxxxxx x §45 odst. 6 xxx výrobu tepla xxx ohledu na xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx".
Xxxxxxxxx písmeno d) xx označuje jako xxxxxxx f).
30. V §45 odst. 1 xxxx. a) se xxxxx "x technické" xxxxxxx.
31. X §45 xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxxxx "pro pohon xxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx xxx xxxx xxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxx x písmenu x)" se nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx x xxxxxxxxx f) x x)".
32. X §45 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "pro pohon xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxx xxxx xxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxx x xxxxxxx x)" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) x x)".
33. V §45 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxxxx daně xxxx xxxx xxxxxxxxx oleje xxxxxxx pod xxxx xxxxxxxxxxxx
x) 1507 až 1518, pokud xxxx xxxxxx xxx pohon xxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxx,
x) 2705 xx 2707,
x) 2709,
x) 2710 11 11, 2710 11 15, 2710 11 21, 2710 11 25 x 2710 11 90,
x) 2710 19 71 až 2710 19 99,
x) 2711 29,
x) 2712,
x) 2714 x 2715,
i) 2901 x 2902,
x) 2905 11 00, které xxxxxx xxxxxxxxxxxx původu, xxxxx xxxx určeny xxx pohon motorů xxxx xxx výrobu xxxxx,
x) 3403,
l) 3811,
m) 3817, xxxx
x) 3824 90 99, xxxxx xxxx určeny xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx tepla.".
34. X §46 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 1 x 2, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx sazba daně xxxxxxxxx pro xxxx xxxx použití, xxx xxxxx, xxx které xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx,".
35. X §46 odst. 2 xxxx. c) xx xxxxx "x 5" xxxxxxx.
36. V §46 xxxx. 2 se xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx "xxxx" xxxxxxx x xx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) x x), xxxxx znějí:
"d) xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uvedených x §45 xxxx. 5 xxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §45 xxxx. 6 xxx xxxxxx tepla xxx ohledu xx xxxxxx spotřeby xxxxx, xxxx".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).
37. X §48 xx xxxxxxx "xxxx" xx xxxxx "x xxxxxxxxx" zrušují.
38. X §49 se xxxxxxxx odstavec 15, xxxxx zní:
"(15) Od xxxx xxxx osvobozeny xxxxxxxxx oleje xxxxxxx x §45 xxxx. 3 xxxx. m), xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §45 xxxx. 1 xxxx. x) xx d) xxxx x §45 odst. 2.".
39. X §53 xxxxxxxx 3 zní:
"(3) Xxxxxxxxx oleje xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §49 xxxx. 2, 8, 10 x 12 xx xxxxxxxxx x užívají bez xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx přijímány xx xxxxxx dalšího xxxxxxx, xxxxxxxx povolení xx vyžaduje.".
40. X §53 xx doplňují xxxxxxxx 4 x 5, které znějí:
"(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx podnikatelské činnosti6) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x obsahu xxxxxxx 20 xxxxx xxxxxxxxx oleje xxxxxxxxxx xx daně xxxxx §49 xxxx. 1 xxxxxxxx za účelem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, přijímá x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx. právnická xxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx6) xxxxxxx minerální xxxxx osvobozené xx xxxx xxxxx §49 xxxx. 1 x xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx nejvýše 20 xxxxx, přijímá xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
41. X §56 odst. 1 xxxx xxxxx zní: "Xxxxx xx vrácení xxxx vzniká xxxxxxxxxx x xxxxxxxx osobám, xxxxx nakoupily xx xxxx xxxxxx daně, xxxxxxxx xxx vlastní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx od xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §45 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx 2710 19 41 xx 2710 19 49 (xxxx jen "xxxxx xxxxx"), xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,38) a xxxxxxxxxxxx xxxx topné xxxxx použily xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx na způsob xxxxxxxx tepla (dále xxx "xxxxxx xxxxx").".
42. X §56 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, který zní:
"(2) Xxxxx xx vrácení xxxx xxxxxx také xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nakoupily xx xxxx včetně xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §45 odst. 3 xxxx. d) (xxxx jen "topné xxxxx") a xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx oleje xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 10 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 3 xx 11.
43. X §56 odst. 4 se xxxxx "xx xxxx 9 290 Xx/1000 x, tj." xxxxxxx.
44. Xx §57 xx xxxxxx nový §57x, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:
"§57x
Xxxxxx xxxxxxxx x xxxx z xxxxxxxxxxx olejů x xxxxxxxxx této xxxx
Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osobě, xxxxx vyrábí xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx x §59 xxxx. 1 x xxxxx xxxx nemohou xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §8 xxxxxxxx uvedeny xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx 25 xxx xx skončení xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx tato xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xx splatná xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x xx xx xxxxx 40 xxx xx skončení tohoto xxxxxxxxxxx xxxxxx.".
45. X §59 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Podmíněné xxxxxxxxxx xx daně xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx kódy xxxxxxxxxxxx
x) 1507 až 1518, xxxxx jsou xxxxxx pro pohon xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx,
x) 2707 10, 2707 20, 2707 30 x 2707 50,
x) 2710 11 xx 2710 19 69 x xxx, že xx xxxxxxxxx oleje xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx 2710 11 21, 2710 11 25 x 2710 19 29 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx obchodní xxxxxxxx,
x) 2711 x xxxxxxxx 2711 11, 2711 21 x 2711 29,
e) 2901 10,
x) 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 a 2902 44,
g) 2905 11 00, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx původu, xxxxx jsou určeny xxx pohon xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx,
x) 3824 90 99, xxxxx xxxx xxxxxx xxx pohon xxxxxx xxxx xxx xxxxxx tepla.
Pro ostatní xxxxxxxxx oleje nelze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxxxxx.".
46. V §59 xxxx. 2 xx za slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "§18 xxxx. 6 x".
47. V §59 xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x daňovém xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §19 odst. 5" x xxxxxxxx se xxxx, která zní: "Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxx evidovány.".
48. X §59 xxxx. 4 xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxx xxxxx "evidenčně".
49. X §73 xxxx. 1 xx xxxxx "xx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxx xxxxx".
50. V §76 xx xx xxxxx "x xx xx xxxxx 40 xxx" xxxxxxxx slova "xx skončení xxxxxxxxxxx xxxxxx".
51. X §79 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx slova "xxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "ode xxx, xxx byl předložen xxxxxx x osvobození xx xxxx (§6) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx příslušným xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků" x xxxxxxxx věta xx xxxxxxx.
52. X §82 odst. 4 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx je xxxx xxxxxxx základní sazbou xxxx.".
53. Xx §98 xx xxxxxx nový §98x, který xxx:
"§98x
Xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx
Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxx přiznat x zaplatit právnické xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx (§93 odst. 3) podle §99 xxxx. 3, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx 25 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve kterém xxxx povinnost vznikla, x xxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x xx xx xxxxx 40 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.".
54. §99 xxx:
"§99
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx roční xxxxx xxxx je xxxxxxx 100 xx xxxx xxxxx odbyt, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx 100 xx. Xxxx xxxxxxx neplatí xxx xxxxxx, které xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx opustilo x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx (§93 xxxx. 3) určené xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx [§19 xxxx. 2 písm. x)], pokud zároveň x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxx víno xxxxxx xx spotřebě x xxxxx členském xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx místa xxxx xxxx meziprodukty x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.".
55. §100 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 60x) zní:
"§100
Doprava xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxx xxxxx §93 xxxx. 3 xxx x xxxxxx podmíněného osvobození xx daně na xxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx (§26), xxxxx se xxxxxxx x dopravu xxxx xxxxxxxxx xxxxx (§25).
(2) Xxx xxxxxxx tichého xxxx (§93 odst. 3) x xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxxxx tiché xxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx celnímu ředitelství xxxxxxx provázející tiché xxxx xxx xxxxxxx.60x)
60x) Xxxxxxxx Xxxxxx (ES) č. 884/2001 ze xxx 24. xxxxx 2001, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx doklady xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx.".
56. V §104 xxxx. 5 xx xxxxx "u xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx xxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxx 1" xx xxxxxxxxx xxxxx "odstavce 2".
57. X §110 se xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx zní:
"(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx výrobků na xxxxxxx zjednodušeného xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xx prodej xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.".
58. X §119 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxxxx "30" nahrazuje xxxxxxx "60".
59. V §119 xx xxxxxxxx odstavec 6, xxxxx zní:
"(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nálepek, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xxxx uhrazena xxxxxxx xxxxxxxxxx nálepek xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx vrácení xxxx hodnoty tabákových xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tabákových xxxxxxx v režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxx x xxxxxxxx režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx (§28 xxxx. 1) x xxxxx xxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxxxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x zaplacení daně x xxxxx členském xxxxx, xxxx
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků x xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx daně xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prokazatelně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx tabákových nálepek xx xxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxxxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxxx xxxxxx ztráty xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x neodvratitelné události.".
60. §134 xxx:
"§134
Xxxxxxxx
(1) Ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákazu xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §133 xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) Česká xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx úřady x
x) Xxxxxxx Xxxxx republiky
(dále xxx "xxxxxxxxx orgány").
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxx nabídky x prodeje xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx o této xxxxxxxxxxx protokol x xxxxxxxx lihoviny x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx protokolu x xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx x tabákových výrobků xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x dispozici nebo xxxxx xxxxxxx x xxxxxx lihovin x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "kontrolovaná xxxxx").
(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zajištění xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx orgán xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x tabákových xxxxxxx xxxxx, datum a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx; tímto xxxxxxxxx xx xxxx písemnosti xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx lihoviny x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx přemístěním xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx zajištění lihovin x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx zajištění x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx důvodné xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§135) xxxxxx xx zajištěnými xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nakládat.".
61. §135 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou č. 66) xxx:
"§135
Xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx zákaz xxxxxxx x prodeje xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §133. Za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx kontrolní xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx 50&xxxx;000 Kč.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.64)
(3) Xxxxxx správního deliktu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx nabídky a xxxxxxx lihovin x xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §133. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx xx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx.
(4) Xx xxxxxxxxxx osobu xx xxx xxxxx xxxx xxxxx pokládá xxxx xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxx.
(5) Kromě xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 3 xxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxx propadnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pachatele xxxxxxxxx xxxxx potrestat xx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xx vlastnictví právnické xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx správní xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x tabákových výrobků.
(7) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x prodeje xxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobků xxxx známa, xxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(8) Řízení x xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx deliktu xxxxxxx xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxx zákazu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x tabákových xxxxxxx zjistí jako xxxxx.
(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zabraných xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx.64)
(10) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výrobky, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxx daně, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.66)
(11) Xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zničení a xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Zároveň xxxxxxx xxxxxxxxxx komisi, xxxxx bude xx xxxxxxx xxxxxxxx.
(12) Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x prodeje xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §133, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek.
(13) Xxxxxx xxxxxx orgán, xxxxx xx uložil. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx než xxxxxx úřadem xx xxxxx jiný xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx pokuty x xxxxxxxx vykonatelnosti, xxxxxx-xx xxxxxx zaplacena včas x ve správné xxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx do xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx určené pro xxxx zaplacení. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxx xxxx.65)
66) Zákon x. 219/2000 Sb., o xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x jejím vystupování x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
62. Za §135 xx vkládá xxxx §135x, který zní:
"§135a
Není-li xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx (§134) i xx xxxxxx x přestupcích x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§135) se xxxxxxxx xxxxxxx xxx.".
63. X §140 odst. 10 xx slova "30. září 2004" xxxxxxxxx xxxxx "30. xxxxxx 2005".
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 338/1992 Xx., x dani z xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XXXX
X §6 xxxx. 3 xxxxxx č. 338/1992 Sb., x xxxx x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 315/1993 Sb., xxxxxx x. 242/1994 Sb., xxxxxx č. 248/1995 Xx., zákona č. 65/2000 Xx., zákona x. 492/2000 Sb., xxxxxx x. 239/2001 Xx., zákona x. 483/2001 Sb. x xxxxxx x. 576/2002 Xx., se na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxx xxxxxxxx xxx stavebním pozemkem, xxxxx se xxxxxx, xx kterou bylo xxxxxx stavební xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx daně xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxxxx.".
ČÁST TŘICÁTÁ XXXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx. XXXII
Zrušuje xx xxxxx č. 255/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 587/1992 Xx., x spotřebních xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
XXXX TŘICÁTÁ XXXXX
XXXXXXXX
Čl. XXXXXX
Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx unii x platnost, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx článku XIX xxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx první čl. XXXI, xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2005.
Xxxxxxxx x. x.
Xxxxxx x. x.

Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 237/2004 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx vstupu xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX x XX x xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx článku XIX xxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 23.4.2004, a xxxxx xxxxxxx xxxxx čl. XXXI, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2005.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.