Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.05.2004.


Zákon, kterým se v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty mění některé zákony a přijímají některá další opatření a mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., a zákon č. 338/92 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
237/2004 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 196/1993 Sb. Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona č. 129/1999 Sb. Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona č. 17/2000 Sb. Čl. VII
ČÁST OSMÁ - Změna zákona č. 22/2000 Sb. Čl. VIII
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona č. 100/2000 Sb. Čl. IX
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů, (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů Čl. X
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Čl. XI
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona č. 141/2001 Sb. Čl. XII
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona č. 262/2001 Sb. Čl. XIII
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) Čl. XIV
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů Čl. XV
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona č. 276/2002 Sb. Čl. XVI
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů Čl. XVII
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona č. 575/2002 Sb. Čl. XVIII
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona č. 322/2003 Sb. Čl. XIX
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů Čl. XX
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů Čl. XXI
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů Čl. XXII
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů Čl. XXIII
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů Čl. XXIV
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona č. 437/2003 Sb. Čl. XXV
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona č. 438/2003 Sb. Čl. XXVI
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů Čl. XXVII
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Jednorázový příspěvek dítěti Čl. XXVIII
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Jednorázový příspěvek důchodci Čl. XXIX
ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb. Čl. XXX
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů Čl. XXXI
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Zrušovací ustanovení Čl. XXXII
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - ÚČINNOST Čl. XXXIII
237
XXXXX
xx dne 1. xxxxx 2004,
kterým xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x dani x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x mění xxxxx x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 479/2003 Xx., a xxxxx x. 338/1992 Xx., x xxxx z xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx republiky:
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 337/1992 Xx., o xxxxxx daní a xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. X
Zákon č. 337/1992 Sb., x správě xxxx x poplatků, ve xxxxx zákona x. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 157/1993 Xx. x xxxxxx č. 255/1994 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §33 xx xx xxxxxxxx 11 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 12, xxxxx zní:
"(12) Xxxxxx identifikační xxxxx obsahuje kód "XX" x xxxxxxxx xxxx, kterou tvoří xxxxxx identifikátor. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx u xxxxxxx xxxxx rodné xxxxx, popřípadě xxxx xxxxxx identifikátor, stanoví-li xxx xxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxx identifikační xxxxx. Xxxx-xx obecný xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx subjektu přidělen, xxxxxxx správce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.".
Dosavadní xxxxxxxx 12 až 16 se označují xxxx xxxxxxxx 13 xx 17.
2. X §33 odst. 17 xx slova " , xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x pro přidělení xxxxxx xxxxxxxxxxx čísla xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 196/1993 Sb.
Xx. XX
Xxxxx č. 196/1993 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon x. 588/1992 Sb., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 96/1993 Xx. a xxxxxx x. 157/1993 Xx., se xxxx xxxxx:
1. Článek X xx xxxxxxx.
2. X xxxxxx XXX xx xxxx 1 xx 7 x 9 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx označení bodu 8.
3. Xxxxxx XX se xxxxxxx.
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 42/1994 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx příspěvkem x x xxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx zavedením, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
Xx. III
X xxxxx druhé xxxxx xxxxx zákona č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 61/1996 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 170/1999 Xx., xxxxxx x. 353/2001 Sb. x xxxxxx x. 309/2002 Xx., se §50 včetně poznámky xxx xxxxx x. 25x) zrušuje.
XXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx č. 136/1994 Xx., o xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x maziv x x xxxxxxxxxx s xxx souvisejících, x xxxxxxxx zákona č. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x. 587/1992 Xx., x xxxxxxxxxxx daních, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x o xxxxx xxxxxx č. 588/1992 Xx., x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
Xx. IV
V xxxxxx č. 136/1994 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uhlovodíkových xxxxx x maziv a x opatřeních x xxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x. 587/1992 Sb., x xxxxxxxxxxx daních, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxx zákona x. 588/1992 Xx., o xxxx x přidané xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 95/1996 Sb., xxxxxx x. 304/2000 Sb. x xxxxxx x. 354/2003 Sb., se xxxx čtvrtá xxxxxx xxxxxxx zrušuje.
XXXX PÁTÁ
Xxxxx zákona x. 151/1997 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
Xx. X
X xxxxxx č. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx majetku), xx xxxxx zákona č. 121/2000 Xx., xx xxxx devátá xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx čarou x. 10x) zrušuje.
XXXX XXXXX
Xxxxx zákona x. 129/1999 Xx.
Čl. XX
X xxxxxx x. 129/1999 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 587/1992 Xx., x spotřebních xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 588/1992 Xx., x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 586/1992 Xx., o daních x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx č. 61/1997 Xx., x xxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 354/2003 Xx., xx článek XX xxxxxxx.
ČÁST SEDMÁ
Xxxxx zákona x. 17/2000 Xx.
Xx. XXX
X xxxxxx x. 17/2000 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 588/1992 Xx., o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x o xxxxx xxxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 262/2001 Xx., xx část xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pod xxxxx xxxxxxx.
XXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x. 22/2000 Xx.
Xx. XXXX
X xxxxxx x. 22/2000 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 587/1992 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx znění zákona x. 262/2001 Xx. x xxxxxx x. 354/2003 Xx., xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx zrušuje.
ČÁST DEVÁTÁ
Xxxxx xxxxxx č. 100/2000 Sb.
Čl. XX
X xxxxxx x. 100/2000 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 87/1995 Xx., x spořitelních x xxxxxxxx družstvech x některých xxxxxxxxxx x tím xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx x. 586/1992 Xx., o xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx část xxxxx včetně nadpisu xxxxxxx.
ČÁST XXXXXX
Xxxxx xxxxxx č. 256/2000 Xx., x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, (xxxxx x Xxxxxxx zemědělském intervenčním xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
Xx. X
X xxxxxx č. 256/2000 Sb., o Státním xxxxxxxxxxx intervenčním xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, (xxxxx x Státním xxxxxxxxxxx intervenčním xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 128/2003 Sb., xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx čarou x. 39x) xxxxxxx.
XXXX JEDENÁCTÁ
Xxxxx zákona č. 241/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx opatřeních pro xxxxxxx xxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XX
V xxxxxx x. 241/2000 Xx., x hospodářských xxxxxxxxxx pro krizové xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx. x xxxxxx x. 354/2003 Xx., xx část třetí xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx pod čarou x. 48x) zrušuje.
ČÁST DVANÁCTÁ
Xxxxx xxxxxx č. 141/2001 Xx.
Xx. XXX
X xxxxxx x. 141/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 587/1992 Xx., o spotřebních xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 354/2003 Xx., xx část třetí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 262/2001 Sb.
Xx. XXXX
X xxxxxx č. 262/2001 Sb., xxxxxx se xxxx zákon x. 587/1992 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 588/1992 Xx., o xxxx x přidané hodnoty, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 17/2000 Xx. x xxxxx č. 22/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 354/2003 Xx., xx části xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx č. 477/2001 Xx., o xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx)
Xx. XXX
X xxxxxx č. 477/2001 Sb., x xxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 274/2003 Xx., xx část pátá xxxxxx nadpisu xxxxxxx.
ČÁST PATNÁCTÁ
Xxxxx xxxxxx x. 56/2001 Xx., o xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích x x xxxxx xxxxxx č. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
Xx. XX
Xxxxx č. 56/2001 Sb., x podmínkách provozu xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx zákona x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., ve xxxxx zákona x. 478/2001 Xx., zákona x. 175/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 193/2003 Sb. x xxxxxx č. 103/2004 Xx., se xxxx xxxxx:
1. V §6 xx xx xxxxx odstavce 3 xxxxx nahrazuje xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"c) xxxx-xx xxx pořízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.".
2. X §6 se xx konci odstavce 5 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx h), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxxx o zaplacení xxxx z xxxxxxx xxxxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxx dopravního xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.".
ČÁST ŠESTNÁCTÁ
Xxxxx xxxxxx x. 276/2002 Xx.
Čl. XXX
X xxxxxx x. 276/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 526/1990 Xx., o xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 588/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxx druhá xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
XXXX SEDMNÁCTÁ
Xxxxx zákona x. 320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XXXX
X xxxxxx č. 320/2002 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 426/2002 Xx., zákona č. 518/2002 Sb., zákona x. 354/2003 Sb. x xxxxxx x. 356/2003 Sb., xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
ČÁST OSMNÁCTÁ
Xxxxx xxxxxx x. 575/2002 Xx.
Xx. XXXXX
X xxxxxx x. 575/2002 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 586/1992 Xx., x daních x příjmů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 588/1992 Xx., x dani x přidané xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 353/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 563/1991 Xx., o účetnictví, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx, xx xxxx druhá xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
XXXX DEVATENÁCTÁ
Xxxxx zákona x. 322/2003 Xx.
Xx. XXX
Xxxxx x. 322/2003 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 588/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 337/1992 Xx., x správě xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon x. 13/1993 Sb., xxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx:
1. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx II xxxx 9.
2. Xxxxxx II xxx 9 se xxxxxxx.
XXXX DVACÁTÁ
Xxxxx xxxxxx x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Čl. XX
Xxxxx č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxx x. 82/1998 Sb., xxxxxx x. 30/2000 Xx., xxxxxx x. 370/2000 Xx., zákona x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 317/2001 Xx., xxxxxx č. 352/2001 Sb., xxxxxx x. 501/2001 Xx., xxxxxx x. 6/2002 Xx., nálezu Ústavního xxxxx x. 349/2002 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx č. 476/2002 Xx., xxxxxx x. 88/2003 Xx. x xxxxxx x. 18/2004 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. §106 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx č. 5x) xxx:
"§106
Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, náhrada xx promeškaný xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x je-li xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty (xxxx jen "daň"), xxxxxx xxxxxx odpovídající xxxx dani, kterou xx xxxxx xxxxxxx x odměny x x náhrad xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.5x)
5x) Xxxxx x. 235/2004 Sb., x dani z xxxxxxx xxxxxxx.".
2. X §108 xx xx xxxxx "Xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx slova " , xxxxxxx xx promeškaný xxx, xxxxxxx hotových xxxxxx, x xx-xx notář xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxx povinen z xxxxxx a x xxxxxx odvést xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,5x)".
XXXX DVACÁTÁ XXXXX
Změna xxxxxx x. 85/1996 Xx., x xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
Xx. XXX
X xxxxxx č. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 210/1999 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 6/2002 Xx., xxxxxx x. 228/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 349/2002 Xx. x xxxxxx x. 192/2003 Xx., xx xx §23 xxxxxx xxxx §23x, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 10x) xxx:
"§23x
Xx-xx advokát xxxxxxx xxxx z přidané xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx 23 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx dani, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x odměny a x xxxxxx odvést xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx.10x)
10a) Xxxxx x. 235/2004 Sb., x xxxx z xxxxxxx hodnoty.".
XXXX XXXXXXX XXXXX
Změna xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx
Čl. XXXX
Xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve xxxxx zákona x. 36/1967 Xx., xxxxxx x. 158/1969 Xx., xxxxxx x. 49/1973 Xx., zákona x. 20/1975 Sb., zákona x. 133/1982 Sb., xxxxxx x. 180/1990 Xx., zákona x. 328/1991 Xx., xxxxxx x. 519/1991 Xx., xxxxxx č. 263/1992 Xx., xxxxxx x. 24/1993 Xx., xxxxxx x. 171/1993 Xx., xxxxxx č. 117/1994 Xx., xxxxxx x. 152/1994 Sb., xxxxxx x. 216/1994 Sb., xxxxxx č. 84/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., zákona x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 238/1995 Xx., xxxxxx č. 247/1995 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu č. 31/1996 Xx., xxxxxx x. 142/1996 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 269/1996 Xx., xxxxxx x. 202/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Sb., zákona x. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Xx., zákona č. 165/1998 Xx., xxxxxx x. 326/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx x. 2/2000 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 30/2000 Sb., xxxxxx x. 46/2000 Xx., xxxxxx x. 105/2000 Sb., xxxxxx x. 130/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx č. 204/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 227/2000 Xx., xxxxxx x. 367/2000 Xx., xxxxxx x. 370/2000 Sb., xxxxxx č. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 137/2001 Sb., xxxxxx x. 231/2001 Sb., xxxxxx x. 271/2001 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx č. 276/2001 Xx., zákona x. 317/2001 Xx., zákona x. 451/2001 Xx., xxxxxx č. 491/2001 Xx., xxxxxx x. 501/2001 Sb., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx č. 202/2002 Xx., xxxxxx x. 226/2002 Sb., zákona x. 309/2002 Sb., xxxxxx č. 320/2002 Xx., nálezu Ústavního xxxxx x. 476/2002 Xx. x zákona x. 88/2003 Sb., xx mění xxxxx:
1. X §137 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, který xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 57x) xxx:
"(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rovněž xxxxxx odpovídající xxxx x přidané hodnoty (xxxx jen "xxx"), xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx zastupování x x xxxxxx xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.57x)
57x) Xxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.".
2. X §140 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxx-xx ustanoven xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxx advokáta, xx-xx xxxxxxx daně, xx zvyšue x xxxxxx xxxxxxxxxxxx této xxxx, kterou je xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx zastupování x x náhrad xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx.57x) V odůvodněných xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".
3. X §140 xxxxxxxx 3 zní:
"(3) X xxxxxx x xxxxxxxx platí xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx výdaje xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx; je-li notář xxxxxxx daně, xxxxx x tomto xxxxxxx xxxxx xxxxxx částku xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xx notář xxxxxxx odvést podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.57x) Xx-xx xxxxxx několik, xxxxx tyto náklady xxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx náklady xxxx.".
4. X §151x xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xx-xx plátcem xxxx, xxxxxx částku xxxxxxxxxxxx xxxx dani, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,57a)".
ČÁST XXXXXXX XXXXX
Změna zákona x. 150/2002 Sb., xxxxxx řád xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Čl. XXIII
Xxxxx č. 150/2002 Sb., soudní xxx správní, xx xxxxx xxxxxx x. 192/2003 Xx. a xxxxxx x. 22/2004 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §35 xxxx. 7 xx xx xxxx xxxxx xxxxxx věta, xxxxx včetně poznámky xxx xxxxx č. 6x) xxx: "Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zástupcem xxxxxxx x osob xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, která xx xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "daň"), xxxxxxx xx xxxxx nárok xxxx státu x xxxxxx odpovídající dani, xxxxxx xx tato xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx výdajů xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.6x)
6a) Zákon x. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.".
2. X §57 xx xxxxxxxxx text xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx advokát, xxxxx xx xxxxxxx xxxx, patří k xxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx zastupování x z xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.6x)".
XXXX DVACÁTÁ XXXXXX
Xxxxx zákona x. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XXIV
X §151 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx znění xxxxxx x. 57/1965 Xx., xxxxxx x. 58/1969 Xx., xxxxxx x. 149/1969 Xx., xxxxxx x. 48/1973 Xx., xxxxxx x. 29/1978 Xx., zákona x. 43/1980 Sb., zákona x. 159/1989 Sb., xxxxxx č. 178/1990 Xx., zákona x. 303/1990 Xx., xxxxxx x. 558/1991 Xx., xxxxxx x. 25/1993 Xx., zákona x. 115/1993 Xx., zákona x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 154/1994 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx x. 214/1994 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 8/1995 Xx., xxxxxx x. 152/1995 Xx., zákona x. 150/1997 Xx., xxxxxx x. 209/1997 Xx., zákona x. 148/1998 Xx., xxxxxx x. 166/1998 Sb., xxxxxx č. 191/1999 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Sb., xxxxxx x. 30/2000 Xx., xxxxxx č. 227/2000 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 77/2001 Xx., xxxxxx č. 144/2001 Sb., xxxxxx x. 265/2001 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 424/2001 Xx., xxxxxx x. 200/2002 Xx., xxxxxx x. 226/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 218/2003 Xx. x xxxxxx x. 279/2003 Sb., xx na konci xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3) xxxxx: "tento xxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, kterou xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx za xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.3)
3) Xxxxx č. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.".
XXXX XXXXXXX XXXX
Změna zákona x. 437/2003 Xx.
Xx. XXV
V xxxxxx x. 437/2003 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxx.
ČÁST DVACÁTÁ XXXXX
Změna xxxxxx x. 438/2003 Xx.
Xx. XXXX
X xxxxxx x. 438/2003 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 586/1992 Xx., o xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx zrušuje.
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XXXXX
X §32 xxxx. 1 zákona x. 117/1995 Xx., x státní sociální xxxxxxx, xx xxxxx "1,10" xxxxxxxxx xxxxxx "1,54".
XXXX DVACÁTÁ XXXX
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XXXXXX
1. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx nezaopatřenému xxxxxx xxxx jednorázovou xxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxx xx xxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxx na příspěvek xxxxxx má xxxx, xxxxxxx xxxxxxx nárok xx výplatu přídavku xx dítě podle xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpoře xx xxxxxx 2004.
3. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2&xxxx;000 Kč.
4. Xxxxxxxxx dítěti xx vyplatí xxx xxxxxxx v termínu xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx 2004, popřípadě v xxx xxxxxxx, ve xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xx květen 2004, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx 2004 xxxxxxxx.
5. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx příslušný x xxxxxxx přídavku xx xxxx xx xxxxxx 2004.
6. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx přídavku xx xxxx náležejícího xx xxxxxx 2004, x xx stejným způsobem, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx přídavek na xxxx.
7. X xxxxxx xx příspěvek xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; o xxxxxxxxxx příspěvku xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx písemné xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx větě xxxxx xxx uplatnit xx 30 dnů xxx dne, xxx xxx vyplacen přídavek xx xxxx xx xxxxxx 2004, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx; x xxxxxx x těchto xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x řízení x xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
8. Xxxxx xx výplatu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx 31. xxxxxx 2005.
9. Xxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.
10. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
11. Náklady na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
ČÁST XXXXXXX XXXXXX
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XXXX
1. Xxxxxxxxx důchodci xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxx z xxxxxxx hodnoty.
2. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx na výplatu xxxxxxx (části xxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx") xxxxxxx xx xxxx xxxxxx 2004. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, náleží xxxxxxxxx důchodci jen xxxxxx.
3. Výše xxxxxxxxx důchodci xxxx 1&xxxx;000 Xx.
4. Xxxxxxxxx důchodci se xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 2004, popřípadě x xxxxxxxx následujícím xxxxxxx xxxxxxx důchodu, xxxxx důchod xxxxxx x xxxxxx 2004 xxxxxxxx. Zanikl-li nárok xx výplatu xxxxxxx x xxxxxx 2004 xxxxx dnem, v xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx důchodci xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti xx 60 dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx.
5. Příspěvek xxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx důchodu x xxxxxx 2004.
6. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx stejným způsobem, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x červnu 2004, xxxxxxxxx důchod xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 4 větě xxxxx xx příspěvek xxxxxxxx vyplatí x xxxxxxxxx.
7. O xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx 5 xxxxxxx rozhodnutí, xxx xxxxxx-xx x xx písemně xxxxxxxxx xxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xxx vyplacen xxxxxx xx xxxxxx 2004. V xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx opravných xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
8. Xxxxx xx výplatu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx 30. června 2005.
9. Xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx důchodci xx xxxxxxxxxx.
10. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí.
11. Xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx důchodci xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXX XXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Sb., x spotřebních xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 479/2003 Xx.
Xx. XXX
Xxxxx č. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx daních, ve xxxxx zákona x. 479/2003 Sb., se xxxx takto:
1. X §11 odst. 1 xxxx. d) xx xx xxxxx tečka xxxxxxxxx středníkem a xxxxxxxx xx text, xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 17x) zní: "xxxx xxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx státu pouze x průvodními xxxxxxx xxxxx §26, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx x způsobem xxxxxxxx x příslušném xxxxxxxx Evropského společenství.17a)
17a) Xxxxxxxx xxxxxx (XX) č. 31/96 x xxxxxxxxx x osvobození xx xxxxxxxxx xxxx.".
2. V §11 odst. 1 xx xx konci xxxxxxxx xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno e), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxxx x xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx osobám xxxxxxxx v §15 xxxx. 1 písm. x) xx x); xxxx výrobky mohou xxx dopravovány x xxxxxx členského xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §26, xxxxx vystaví odesilatel, x x xxxxxxxxxx x osvobození xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx.17x)".
3. V §13 xxxx. 1 se xxxxx "§53 xxxx. 3" xxxxxxxxx xxxxx "§53 xxxx. 3 xx 5".
4. V §13 xxxx. 5 xxxx první se xxxxxxx xxxxx "či xxxxxxxxxx".
5. X §13 xxxx. 14 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxx xx xxxxxxxxxx se nahrazuje xxxxxx "xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§73)".
6. X §14 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xx zdaňovacím xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zdaňovacím xxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx," xxxxxxx.
7. X §15 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x)" xxxxxxx.
8. X §15 xxxx. 3 se xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx věta, xxxxx xxx: "Orgánům Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se zaplacená xxx xxxxx bez xxxxxxx.".
9. V §15 xxxx. 11 se xxxxx "až x)" xxxxxxxxx xxxxx "xx x)".
10. V §15 xxxx. 12 písm. x) se xx xxxxx "xxxxxxxx xxxx" xxxxx nahrazuje xxxxxx "xxxx" x xxxxx "xxxx orgán Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx," xx zrušují.
11. X §15 xxxx. 12 xxxx. e) xx xxxxx "nebo xxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx" xxxxxxx.
12. V §19 xxxx. 4 xx xxxxx "(§59 xxxx. 3 x §78 xxxx. 5)" nahrazují xxxxx "(xxxxxxxx 5, §59 xxxx. 3 x §78 odst. 5)".
13. X §19 xx xx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:
"(5) V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx daňového xxxxxx mohou být xxxxxxxx x vybranými xxxxxxx, které xxxx x režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně, xxxxxxxx x vybrané xxxxxxx již xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nového daňového xxxxxx právní moci, x xx nejdéle xx xxxx šesti xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujících xx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx právní moci. Xxxx výrobky xxxxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxx nestanoví xxxxx (§59 odst. 3).".
Dosavadní xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6.
14. X §20 xxxx. 5 xxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxx "xx vyrovnacím".
15. X §21 odst. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxx ředitelství" vkládají xxxxx "xxxx celního xxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxx xx považuje x xxxxxx XXX xxxx xxxxxx ATA".
16. X §21 xxxxxxxx 4 xxx:
"(4) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x) xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx daňového xxxxxx xxxxxxxxxxx, že bude xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zdaňovacím období, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx však xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx daně, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, u xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dopravu x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu xxxxxxx xxxxx §8 xxx výrobě xxxxxxxxx xxxxxxx x běžném xxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx období, ve xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx poskytuje; to xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxx období xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx a x xxxxx xxx již xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx x),
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx výrobky xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx daňového skladu x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xx se xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx výrobků, které xxxx v tomto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně x x xxxxx xxx xxx není xxxxxxxxx podle písmene x) xxxx x).".
17. X §22 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xxxxxxx slova "xx vyrovnacím".
18. X §24 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxx do závorky xxxx slova "§100" xxxxxxxx xxxxx "odstavec 4 a".
19. X §24 xxxx. 4 xx na konci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx: "X xxxxxxx xxxxxxx xxxx dvěma xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx daňové xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx průvodního xxxxxxx.".
20. X §24 xxxx. 5 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx" v xxxxxxxx xxxx xxxxx "x" xxxxxxxxx slovem "xxxx".
21. X §25 xxxx. 1 xx na xxxxx odstavce doplňuje xxxx "Xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx přijetí vybraných xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. x), xxxx xxxxxxxxxxxx odesílajícího xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx doklad x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.".
22. V §25 xxxx. 3 xx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx "xxxxx xxxx" slovo "musí" xxxxxxxxx xxxxxx "může".
23. X §32 odstavec 3 xxx:
"(3) Xx-xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vybrané výrobky x xxxxxx členského xxxxx na xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx tyto xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nabyté xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx drobných xxxxxxx neobchodního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobám. Při xxxxxxxxx, xxx se xxxxx x drobnou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x §4 odst. 3 xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx obsahem xxxxxx zásilky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §13.".
24. X §33 se xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
"(7) Xxxxxxxxxx §33 xx nevztahují xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx obsahem xxxxxx zásilky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 3.".
25. X §36 xxxx. 6 xx xxxxx "či xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.
26. X §37 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx " ; vybrané xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.
27. V §44 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:
"x) při xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů xxxxxxxxx x §45 xxxx. 1 x 2, x nichž xxxx xxxxxxxxx sazba xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx použití, xxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx sazba daně,".
28. X §44 xxxx. 2 xxxx. c) xx xxxxx "x 5" zrušují.
29. X §44 xxxx. 2 xx xx konci xxxxxxx x) xxxxx "xxxx" xxxxxxx x xx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxxxxx x) x x), xxxxx znějí:
"d) xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 5 pro pohon xxxxxx,
x) při xxxxxxx xxxx prodeji xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §45 odst. 6 xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx označuje xxxx xxxxxxx x).
30. X §45 xxxx. 1 xxxx. a) xx xxxxx "a xxxxxxxxx" xxxxxxx.
31. X §45 xxxx. 1 písm. x) se xx xxxxx "xxx xxxxx xxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx xxx jiné xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx x xxxxxxx x)" se nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) x x)".
32. X §45 xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxxxx "pro pohon xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx pro jiné xxxxx" x slova "xxxxxxxxx v písmenu x)" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) a x)".
33. V §45 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pod xxxx xxxxxxxxxxxx
x) 1507 až 1518, xxxxx xxxx xxxxxx xxx pohon xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx,
x) 2705 xx 2707,
c) 2709,
x) 2710 11 11, 2710 11 15, 2710 11 21, 2710 11 25 x 2710 11 90,
x) 2710 19 71 xx 2710 19 99,
x) 2711 29,
x) 2712,
x) 2714 x 2715,
i) 2901 x 2902,
j) 2905 11 00, které xxxxxx xxxxxxxxxxxx původu, xxxxx jsou xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx,
x) 3403,
x) 3811,
m) 3817, nebo
n) 3824 90 99, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx výrobu xxxxx.".
34. X §46 xxxx. 2 xxxxxxx a) xxx:
"x) dnem xxxxxxx xxxx xxxxxxx minerálních xxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 1 x 2, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxxxx vyšší xxxxx xxxx,".
35. X §46 odst. 2 xxxx. x) se xxxxx "a 5" xxxxxxx.
36. V §46 xxxx. 2 se xx xxxxx písmene x) slovo "nebo" xxxxxxx x xx xxxxxxx x) se xxxxxxxx xxxx písmena x) x x), xxxxx znějí:
"d) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů uvedených x §45 odst. 5 pro xxxxx xxxxxx,
x) dnem xxxxxxx xxxx xxxxxxx minerálních xxxxx uvedených x §45 xxxx. 6 xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx spotřeby tepla, xxxx".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx označuje xxxx xxxxxxx x).
37. V §48 ve sloupci "xxxx" xx slova "x xxxxxxxxx" zrušují.
38. X §49 xx xxxxxxxx odstavec 15, xxxxx zní:
"(15) Xx xxxx xxxx osvobozeny xxxxxxxxx xxxxx uvedené x §45 xxxx. 3 xxxx. x), xxxxx se nejedná x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §45 odst. 1 písm. x) xx d) xxxx x §45 odst. 2.".
39. V §53 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxxxx oleje osvobozené xx xxxx xxxxx §49 xxxx. 2, 8, 10 x 12 xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx povolení. Pokud xxxx však přijímány xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, zvláštní povolení xx vyžaduje.".
40. X §53 se xxxxxxxx xxxxxxxx 4 a 5, xxxxx xxxxx:
"(4) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx v xxxxx podnikatelské činnosti6) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx o obsahu xxxxxxx 20 xxxxx xxxxxxxxx oleje xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §49 odst. 1 xxxxxxxx za účelem xxxxxx xxxxxxx konečnému xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx tyto minerální xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Konečný xxxxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx rámec xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx6) xxxxxxx minerální xxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxx §49 xxxx. 1 x xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx nejvýše 20 xxxxx, přijímá tyto xxxxxxxxx oleje bez xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
41. X §56 odst. 1 xxxx xxxxx xxx: "Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx právnickým x fyzickým xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx vlastní xxxxxxxx nebo přijaly x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §45 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx 2710 19 41 xx 2710 19 49 (dále jen "xxxxx xxxxx"), xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,38) a xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx použily xxx xxxxxx tepla xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx tepla (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx").".
42. X §56 se xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx odstavec 2, který xxx:
"(2) Xxxxx na vrácení xxxx vzniká také xxxxxxxxxx a fyzickým xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx včetně xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození od xxxx xxxxxxxxx oleje xxxxx §45 xxxx. 3 xxxx. x) (xxxx xxx "xxxxx xxxxx") x prokazatelně xxxx topné oleje xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.".
Xxxxxxxxx odstavce 2 xx 10 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 11.
43. X §56 xxxx. 4 se xxxxx "xx xxxx 9 290 Xx/1000 x, xx." xxxxxxx.
44. Xx §57 xx xxxxxx xxxx §57x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§57x
Xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx olejů x xxxxxxxxx této xxxx
Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxx přiznat x xxxxxxxx právnické xxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x §59 xxxx. 1 x xxxxx xxxx nemohou xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §8 xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx přiznání xx xxxxxx xx 25 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx tato xxxxxxxxx xxxxxxx, a daň xx xxxxxxx jednou xxxxxxx za xxxxx, x xx xx xxxxx 40 xxx xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx xxxxxx.".
45. X §59 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx oleje xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx
x) 1507 xx 1518, xxxxx jsou xxxxxx pro pohon xxxxxx xxxx xxx xxxxxx tepla,
b) 2707 10, 2707 20, 2707 30 x 2707 50,
c) 2710 11 až 2710 19 69 x xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx 2710 11 21, 2710 11 25 x 2710 19 29 se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx jen xxx xxxxxx hromadné xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) 2711 s xxxxxxxx 2711 11, 2711 21 x 2711 29,
x) 2901 10,
x) 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 a 2902 44,
x) 2905 11 00, xxxxx xxxxxx syntetického xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx pohon xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx,
x) 3824 90 99, pokud xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx nebo pro xxxxxx tepla.
Pro xxxxxxx xxxxxxxxx oleje xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.".
46. X §59 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "§18 xxxx. 6 x".
47. X §59 xxxx. 3 se xx xxxxx textu xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx oleje xxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx oběhu, xxxxx xxxx x daňovém xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §19 xxxx. 5" x xxxxxxxx se xxxx, která xxx: "Xxxx xxxxxxxxx oleje xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.".
48. X §59 xxxx. 4 xx xx xxxxx "navzájem" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx".
49. X §73 odst. 1 xx xxxxx "xx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxx xxxxx".
50. X §76 xx xx xxxxx "a xx xx xxxxx 40 xxx" xxxxxxxx slova "xx xxxxxxxx zdaňovacího xxxxxx".
51. X §79 xxxx. 3 větě xxxxx se slova "xxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxx xxx, xxx xxx předložen xxxxxx o osvobození xx xxxx (§6) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx příslušným místu xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků" x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx.
52. X §82 odst. 4 xxxxxxx x) zní:
"c) xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx je vždy xxxxxxx xxxxxxxx sazbou xxxx.".
53. Xx §98 xx xxxxxx xxxx §98x, xxxxx xxx:
"§98x
Xxxxxx xxxxxxxx k xxxx x vína x xxxxxxxxx xxxx xxxx
Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx daň xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx (§93 odst. 3) podle §99 xxxx. 3, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx 25 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx povinnost xxxxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x xx xx xxxxx 40 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.".
54. §99 zní:
"§99
Omezení xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx daně xxx xxxx a xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx skladem xxxxx §19 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxx xxx xxxxx, xxxxx roční odbyt, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx 100 xx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx roční xxxxx meziproduktů xx xxxxxxx 100 xx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, které xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxx státu, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx členského xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, které opustilo x xxxxxxxxxxx roce xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
(3) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx místě tiché xxxx (§93 xxxx. 3) xxxxxx výhradně xxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx [§19 xxxx. 2 xxxx. x)], pokud xxxxxxx x tomto xxxxx xxxxxxxx xxxxxx víno xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx spotřebě v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx meziprodukty x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.".
55. §100 xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 60x) xxx:
"§100
Xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxx xxxxx §93 xxxx. 3 xxx v xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx daně na xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx dokladu (§26), xxxxx xx xxxxxxx x dopravu xxxx xxxxxxxxx xxxxx (§25).
(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx (§93 odst. 3) x režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxx víno xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx celnímu úřadu xxxx xxxxxxx ředitelství xxxxxxx provázející xxxxx xxxx při xxxxxxx.60x)
60x) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 884/2001 xx dne 24. xxxxx 2001, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx doklady xxx xxxxxxxx vinařských xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx vedené v xxxxxxx xxxx.".
56. V §104 xxxx. 5 xx xxxxx "x xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxxxxx xxxxxxx" x xxxxx "odstavce 1" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 2".
57. X §110 se xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
"(4) Prodej xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx zjednodušeného xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx prodej xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.".
58. X §119 xxxx. 3 xxxx. x) xx číslice "30" nahrazuje xxxxxxx "60".
59. V §119 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:
"(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx předloží xxxxxx x xxx, xx xxxx uhrazena hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx daňovém xxxxx Xxxxx republiky, vzniká xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx podmínek, xx
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tabákových xxxxxxx v režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx došlo x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx (§28 xxxx. 1) x jiném xxxxxxxx xxxxx x v xxxxx členském státě xxxx daň xx xxxx xxxxxxxx výrobky xxxxxxxxx; hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xx 60 kalendářních dnů xx předložení xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, nebo
b) během xxxxxxx xxxxxx značených xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně došlo xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx tabákových nálepek xx xxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx znehodnocení tabákových xxxxxxx x xx xxxxxxxxx, xx ke xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx došlo x xxxxxxxx nepředvídatelné x neodvratitelné xxxxxxxx.".
60. §134 xxx:
"§134
Xxxxxxxx
(1) Ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákazu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §133 xxxx oprávněny
a) xxxxx xxxxx x celní xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) Česká xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) Státní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx inspekce,
e) xxxxxxxxxxxx xxxxx x
x) Xxxxxxx Xxxxx republiky
(dále xxx "kontrolní xxxxxx").
(2) Xxxxxx-xx kontrolní orgán xxxxxxxx xxxxxx nabídky x xxxxxxx lihovin x tabákových xxxxxxx, xxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x propis xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx xxxxx doručí xxxxx, která xxxxx xxxxxxx a prodeje xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgánům x xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx x xxxxxx lihovin x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx osoba").
(3) Xxxxxxx-xx kontrolovaná xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lihovin x tabákových xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x tabákových xxxxxxx xxxxx, datum x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx okamžikem xx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx přemístěním xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu. Xx zajištění xxxxxxx x tabákových xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx kontrolované xxxxx, xxxxx xx důvodné xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx deliktu (§135) xxxxxx xx zajištěnými xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nakládat.".
61. §135 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 66) zní:
"§135
Přestupky x xxxx správní delikty
(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx zákaz xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §133. Za xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx do xxxx 50 000 Xx.
(2) Xxxxxx x přestupku xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.64)
(3) Xxxxxx správního xxxxxxx xx xxxxxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §133. Právnické xxxxx xxxx kontrolní orgán xxxxxx pokutu xx 2&xxxx;000&xxxx;000 Kč.
(4) Za xxxxxxxxxx xxxxx se xxx účely této xxxxx pokládá xxxx xxxxxxx osoba - xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxx sankcí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 3 xxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx přestupku xxxx xxxxxxxxx osobě xx xxxxxxxx xxxxxx propadnutí xxxxxxxxxxx lihovin x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxxxxxx lihoviny x xxxxxxxx výrobky xxxxxx xx vlastnictví pachatele xxxx xxxxxxxxx přestupku xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odpovědné za xxxx správní xxxxxx, xxxxxxxxx orgán xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx odpovědné xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxx zajištěných xxxxxxx x tabákových výrobků.
(7) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zákaz xxxxxxx x prodeje xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx lihovin x xxxxxxxxxx výrobků.
(8) Řízení x xxxxxxxxx nebo xxxxx správním xxxxxxx xxxxxxx kontrolní xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx zjistí xxxx xxxxx.
(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zabraných xxxxxxx x tabákových výrobků xx xxxxx xxxx.64)
(10) Xxxxxxxxxxx x propadlými xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.66)
(11) Celní xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zničení x xxxxxxxx xxxx zabrané xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx.
(12) Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §133, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx lihovin x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(13) Xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx ji uložil. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx. K zajištění xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx orgánem xxx xxxxxx úřadem xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx pokuty x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxx. Výnos pokut xx xxxxxxx státního xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx pokuty lze xxxxxxx do xxxx xxx po uplynutí xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx uložených xxxxx xx postupuje xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.65)
66) Zákon x. 219/2000 Sb., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x jejím xxxxxxxxxxx x právních xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
62. Xx §135 xx xxxxxx nový §135x, xxxxx xxx:
"§135x
Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx kontrolu (§134) x na xxxxxx x přestupcích x xxxxxx správních xxxxxxxxx (§135) xx xxxxxxxx správní xxx.".
63. X §140 xxxx. 10 se xxxxx "30. xxxx 2004" xxxxxxxxx slovy "30. xxxxxx 2005".
XXXX XXXXXXX XXXXX
Změna zákona x. 338/1992 Sb., x xxxx x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
Xx. XXXX
X §6 xxxx. 3 xxxxxx č. 338/1992 Sb., o xxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 315/1993 Xx., xxxxxx x. 242/1994 Sb., xxxxxx x. 248/1995 Xx., zákona x. 65/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Sb., xxxxxx x. 239/2001 Xx., zákona č. 483/2001 Xx. x xxxxxx č. 576/2002 Xx., se xx xxxxx odstavce doplňuje xxxx "Pozemek xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, xx kterou xxxx xxxxxx xxxxxxxx povolení, xxxxx xxxxxxxxx daně xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx platnosti.".
ČÁST TŘICÁTÁ XXXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx. XXXII
Xxxxxxx xx xxxxx č. 255/2002 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 587/1992 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXX TŘICÁTÁ XXXXX
XXXXXXXX
Čl. XXXXXX
Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky x Xxxxxxxx xxxx x platnost, s xxxxxxxx části xxxxxxxxxxx článku XIX xxxx 2, xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx třicáté xxxxx čl. XXXI, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2005.
Xxxxxxxx v. x.
Xxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 237/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX k EU x xxxxxxxx, s xxxxxxxx části xxxxxxxxxxx článku XIX xxxx 2, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 23.4.2004, x xxxxx xxxxxxx xxxxx čl. XXXI, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2005.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.