Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 06.12.2004.


Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Hlubocké obory
609/2004 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení ptačí oblasti §2
Činnosti, ke kterým je třeba souhlas orgánu ochrany přírody §3
Účinnost §4
Příloha č. 1 - Územní vymezení a popis hranice Ptačí oblasti Hlubocké obory
Příloha č. 2 - Orientační grafické znázornění Ptačí oblasti Hlubocké obory
609
XXXXXXXX XXXXX
xx xxx 27. října 2004,
xxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §45e xxxx. 1 x 2 zákona x. 114/1992 Xx., x xxxxxxx přírody x xxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 218/2004 Xx.:
§1
Xxxxxxx xxxxxx
(1) Vymezuje xx Xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx (dále xxx "ptačí xxxxxx").
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx oblasti xxxx xxxxxxxx strakapouda prostředního (Xxxxxxxxxxx medius) a xxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxxx) x xxxxxx xxxxxxx.
(3) Cílem xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx ptáků x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rozšíření x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx stavu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.
§2
Vymezení xxxxx oblasti
(1) Xxxxx oblast xx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxx kraje x xxxxxxxxxxxxx územích Dobřejovice x Xxxxxx, Hluboká xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx x Vlkov x Xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxx x popis xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x příloze č. 1 k tomuto xxxxxxxx, orientační xxxxxxxx xxxxxxxxxx ptačí xxxxxxx xx xxxxxxxx x příloze č. 2 x tomuto xxxxxxxx.
(3) Mapové xxxxxxxx x měřítku 1 : 25 000, x nichž xx xxxxxxxxxx území ptačí xxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx1) x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx Ministerstvu xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx kraje a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x jejichž správním xxxxxx se ptačí xxxxxx xxxxxxx.
§3
Činnosti, xx kterým je xxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxx s předchozím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody2) xxx x xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx3) xxxxx xxxx,
a) provádět xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx druh xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx využití4),
c) xxxxxxxx mýtní x xxxxxxxxx úmyslné xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 80 let xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx 50 % a xxxx x období xx 16. xxxxx xx 31. července.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx třeba x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. c), xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx nejméně 15 xxx předem xxxxxxxxxxx orgánu ochrany xxxxxxx.
§4
Účinnost
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem xxxx xxxxxxxxx.
Předseda xxxxx:
XXXx. Gross x. x.
Xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí:
XXXx. Xxxxxxxx v. x.
Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx xxxxx x. 609/2004 Xx.
Xxxxxx vymezení x xxxxx xxxxxxx Xxxxx oblasti Hlubocké xxxxx
Z xxxxx xxxxxxx Červený xxxx x severozápadní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jde xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx plotu obory (xxxxx xx silnice XXX. tř. xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx - Xxxxxxxx) x xxxxx xxx 900 x. Xxx 1500 x xxxx xxxx Purkarec xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx obory. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx přítoky Xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx (kóta 535 m) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx vodoteči pokračuje xx xxxxxx až x xxxxxx ústí xx xxxxx nádrže Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Dále xxxxxxxxx hranice xxxxx xxxxx xxxxxxxxx břehu xxxxxx. Xxx xx 600 xxxxxxx přechází xxxxxxx xxxxx xx xxxxx břeh xxxx Xxxxxx, xxx xxxxxxxx xx pravostranný bezejmenný xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx ke xxxx 421 m, xxx xxxxxxx xxxxxxx*) x xxxxxxxxx severně xx xxxxxxx xxxxx rovnoběžně xx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx. Xxx xx 600 x xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx obory xxxxxxxxxxxxxx xxxxx okraje xxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx na okraj xxxx, xxx xxxxxxxx xx oplocení xxxxx. Xxxxx oplocení pokračuje x xxxxxxxxxxxxx směru x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx přítoky Kozlovského xxxxxx xxxxx od xxxx Xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx x pokračuje xxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx, po 900 x se stáčí xx xxxxxx a xxx xx 600 x xx jih xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Dále pokračuje xxxxxxx po xxxxx xxxxx**) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx od xxxxx Xxxx (xxxx 570 m) xx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xx obce Xxxxx. Dále xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx, její xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx cestě xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx 200 x xxxxxxx xx xxxxx Xxx Xxxxxxx (kóta 422 m) přechází xx silnici III. xx. Zámostí - Xxxxxxxx a xxx xx xx xxx 300 x až x xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx potok, kde xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx potoka x xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx po východním xxxxx xxxxxx (xxxxxxx x.x Dobřejovice x Xxxxxx) xx xxxxxxxxxxx x po cca 600 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx západní xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx vytékající xx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx k xxxxx xxxxx. Xxxxx plotu xxxxxxxx xxxx xxxxxxx X Xxxxxxx, x xxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx (souběžně xx xxxxxxx č. XX/105). Xxx 60 x xx xxxxxxxxx X Cáby xxx xxxx xxxxxx severním xxx xxxxxxxx xxxxx xx k xxxxxxx Xxxxxxx - Xxxxxxxx, xxx navazuje xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx xxxxx x. 609/2004 Xx.
Xxxxxxxxxx grafické xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 609/2004 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 6.12.2004.
Ke dni xxxxxxxx právní předpis xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §42 xxxxxx x. 114/1992 Xx., x ochraně xxxxxxx a krajiny, xx xxxxx xxxxxx x. 218/2004 Xx.
2) §77a xxxx. 3 písm. x) a §78 xxxx. 2 xxxxxx x. 114/1992 Sb., xx znění xxxxxx x. 218/2004 Sb.
3) §139a xxxxxx x. 50/1976 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx), xx xxxxx zákona x. 83/1998 Xx.
4) §2 xxxx. 3 x §6 xxxxxx x. 344/1992 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 89/1996 Xx. x zákona č. 120/2000 Xx.
§32 xxxx. 2 xxxxxx x. 50/1976 Sb.
*) Je-li x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx ptačí xxxxxxx vede po xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx hraně xxxxxxxxx xxxxxxx ptačí xxxxxxx.
**) Xx-xx x textu xxxxxxx xxxxxxx, xx hranice xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx, xx xxx vyjádřeno, xx xxxx xx xxxxxx xxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.