Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 06.12.2004.


Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Bohdanečský rybník
608/2004 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení ptačí oblasti §2
Činnosti, ke kterým je třeba souhlas orgánu ochrany přírody §3
Účinnost §4
Příloha č. 1 - Územní vymezení a popis hranice Ptačí oblasti Bohdanečský rybník
Příloha č. 2 - Orientační grafické znázornění Ptačí oblasti Bohdanečský rybník
608
XXXXXXXX XXXXX
xx xxx 27. xxxxx 2004,
xxxxxx se xxxxxxxx Xxxxx oblast Xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §45e xxxx. 1 x 2 zákona č. 114/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 218/2004 Xx.:
§1
Předmět xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xx Xxxxx oblast Xxxxxxxxxxx rybník (dále xxx "ptačí oblast").
(2) Předmětem ochrany xxxxx oblasti xx xxxxxxxx chřástala xxxxxxxxxxx (Xxxxxxx porzana) a xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx x obnova xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx druh xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 v xxxx xxxxxxxxxx areálu xxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx.
§2
Vymezení xxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx.
(2) Územní xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx ptačí xxxxxxx xxxx obsaženy x příloze č. 1 x tomuto xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxx x měřítku 1 : 10&xxxx;000, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx1) x x xxxxxxxxxxxx podobě xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx ochrany xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx kraje a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx správním xxxxxx se ptačí xxxxxx nachází.
§3
Xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxx s předchozím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx2) lze x ptačí oblasti, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx porosty,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx 1. xxxxx do 31. července, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x uživatelů xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx vodní xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) měnit xxxx xxxxx hladiny xx xxxxxxxxx x xxxx xx 1. dubna xx 31. xxxxxxxx x xxxx než 20 xx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx 14 xxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx který xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx xxxx třeba
x) x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), jedná-li xx x postup x souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx3),
x) k xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§4
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx:
XXXx. Gross x. r.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx:
XXXx. Xxxxxxxx x. x.
Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx xxxxx x. 608/2004 Xx.
Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx Xxxxx oblasti Bohdanečský xxxxxx
Xxxxxxx ptačí xxxxxxx Bohdanečský xxxxxx (xxxx xxxxx oblast xxxx v katastrálním xxxxx Xxxxx Bohdaneč) xxxx xx západního xxxxxx hráze xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x. 1599 (koruna xxxxx xxxxx xxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx xx x lomovému bodu, xxxxx xx xxxxxx xxxxx stranou xxxxxx x xxxxxxx stanice xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx směrem xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 400 x, xxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx) xxxx xxxxxxx toku Xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxx až x xxxxx, kde xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx tekoucího východo-západním xxxxxx x xx xxxxx (jižním) břehu xx xxxxx xxxx. X xxxxx xxxxxxx 50 x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x. 1616. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x. 1637/2 x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx směrem až xx místa, xxx xx xxxxx s xxxxxxxx č. 1637/5. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vede jihovýchodně, xxxx přechází xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 1645 a xxxxx jihovýchodním xxxxxx xxxxxxxxx xx do xxxxx, xxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx č. 1646. Xx xx vede xxxxxxx cca 90 xxxxx až x xxxxx hranici kanálu (xxxxxxx x. 1641/23). Xx xxxxx hranici xxxx parcely vede xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx jižním xxxxxx xx xx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bodu xxxxxxx x. 1659/3 na xxxxxx lesního xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxxx 220 m x. x. Odtud xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx okraji remízu xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x. 1657/3 a xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx okraji xxxxxx (1657/72). Z jihozápadní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x. 1774/2 x 1774/3 x xxxxxxx xx xx kótě 220 x x. x. Xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx (1744/1) x pokračuje 90 xxxxx podél xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx níž xxxx až xx xxxx soutoku x Xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Odtud xxxx xxxxxxx xx xxxxxx břehu Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx Dolního Xxxxxxxxxxx xxxxxxx (parcela x. 939), který xxxxxxx xx západní x xxxxxxxxxxxxx strany xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx dotýká xxxxxxxxxx xxxxx*) xxxxxxx po xxxxxx okraji lesního xxxxxxx (xxxxxxx x. 934/3). Xx této xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx jižním xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx kóty 220,6 x n. x. a 221,3 x x. x., xxx x druhé xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx výpust xxxxxxx. Xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx x vede po xxxxxxxx xxxxx. Tuto xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx jižní xxxxxxx parcely x. 922/1, xx které xxxx xxxxxxx xx xx místa, kde xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (parcela č. 923/3). Xx cestě xxxx xxxxxx xxxxxx xx k xxxxxxx**), xxxxxx xxxx kopíruje xx xxxx severní xxxxxx do xxxxxxxxx xxxx x západní xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx x. 2 x nařízení xxxxx x. 608/2004 Xx.
Xxxxxxxxxx grafické xxxxxxxxxx Ptačí xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx

Informace
Xxxxxx předpis x. 608/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 6.12.2004.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx předpisu.
1) §42 xxxxxx č. 114/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 218/2004 Xx.
2) §77a xxxx. 3 xxxx. x) a §78 xxxx. 2 zákona x. 114/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 218/2004 Xx.
3) §59 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 254/2001 Sb., o xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx xxxxx).
*) Je-li x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx oblasti vede xx xxxxx, xx xxx xxxxxxxxx, že xxxx xx xxxxxx xxxxx, x xx xxxxxx směřujícím xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
**) Xx-xx x xxxxx uvedeno, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xx po xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ptačí xxxxxxx.