Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 06.12.2004.


Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Jaroslavické rybníky
603/2004 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení ptačí oblasti §2
Činnosti, ke kterým je třeba souhlas orgánu ochrany přírody §3
Účinnost §4
Příloha č. 1 - Územní vymezení a popis hranice Ptačí oblasti Jaroslavické rybníky
Příloha č. 2 - Orientační grafické znázornění Ptačí oblasti Jaroslavické rybníky
603
NAŘÍZENÍ XXXXX
xx xxx 27. xxxxx 2004,
xxxxxx se xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §45e xxxx. 1 a 2 xxxxxx č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 218/2004 Xx.:
§1
Xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx oblast").
(2) Předmětem ochrany xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) x xxxx biotop.
(3) Xxxxx ochrany xxxxx xxxxxxx xx zachování x xxxxxx ekosystémů xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rozšíření x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx populace xxxxxx druhu xx xxxxx příznivém x xxxxxxxx xxxxxxx.
§2
Xxxxxxxx xxxxx oblasti
(1) Xxxxx oblast se xxxxxxxx xx území Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxx, Jaroslavice, Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx.
(2) Územní xxxxxxxx x popis xxxxxxx xxxxx oblasti xxxx xxxxxxxx x příloze č. 1 x tomuto nařízení, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx v příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxx x měřítku 1 : 10&xxxx;000, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx ptačí xxxxxxx, xxxx uloženy x xxxxxxxxx seznamu xxxxxxx xxxxxxx1) x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx ptačí xxxxxx xxxxxxx.
§3
Xxxxxxxx, xx kterým xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx přírody2) xxx x xxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxx xx 1. xxxxx xx 31. xxxxx,
x) zasahovat xx porostů dřevin xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx porosty Dolního Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx litorální xxxxxxx výtažníků x xxxxxx xx 1. xxxxx xx 31. xxxxxxxx,
x) odstraňovat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx do 2 xxxxx od xxxxx, xx xxxxxx xx hráze Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx rybníka xxx xx 4 metrů xx břehu,
f) xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v době xx 1. xxxxx xx 31. xxxxxxxx x xxxx xxx 20 cm x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx 14 dní,
x) xxxxx xxxx xxxxx hladiny Horního Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xx 20. xxxxx xx 31. xxxxxxxx x xxxx xxx 20 xx x xxxxxxx úseku xxxxxxx než 14 xxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxxx xx 31. xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx honitby xx xxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx drůbeže,
x) xxxxx druh x xxxxxxx využití xxxxxxx3).
(2) Xxxxxxxxx souhlas xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x činnostem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxx třeba x případě xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo mimořádné xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§4
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx:
XXXx. Gross x. x.
Xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí:
XXXx. Xxxxxxxx x. x.
Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx xxxxx x. 603/2004 Xx.
Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx Xxxxx oblasti Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxx hlavní xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx objekty xxxxxxxxxx a Rybníkářství Xxxxxxxxxx, x.x. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx xxxx hráze x xxxxxxxxxxxxx, po xxx 200 m za xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, x.x., xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx po xxxxx*) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxx rybníčků). Xx xxx 400 x x místě xxxxxxxxxxxxxx xxxx rybniční xxxxxxxx xxxxxxxx hranice x xxxxx xx xxxxxxxx kanál x xxxx k xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx) břehu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx k xxxxxx východnímu xxxx. Xxxxx x pravém xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx severního xxxxx xxxxxxxxx cca 300 m x xxxxxxxxxxxx. V místě xxxxxxxx xxxx komunikace xx xxxxxx (xxxxxxxx) xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx po okraji xxxx xxxxxxx xxx 400 m x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x lesním xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x mostu xxxx xxxxxxx**) č. XX/397 Xxxxxxxxxxx-Xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx vede xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx levém xxxxx xxxx Xxxx xx k xxxxx, xxx xx (xxx 1 xx xxxxxxx xx obce Xxxxxxxxx) xx xxxxxx břehu xxxx Xxxx stýkají xxxxxxxxxxx hranice k. x. Xxxx a Xxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxx xxxxxxx překračuje xxxx Xxxx, xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jižním xxxxxx po xxxxxx xxxx xx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx rybníka. Odtud xx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx severozápadního břehu xxxxxx rybníka až x jeho xxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx tvoří xxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx, po jejímž xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx Horního Jaroslavického xxxxxxx (xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx cípem) x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx rybníka xx k xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx x vede xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Dolního Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx konec xxxx xxxxxx (xxxxxxxx) xxxxx.
Xxxxxxx x. 2 k xxxxxxxx xxxxx x. 603/2004 Xx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Informace
Xxxxxx předpis x. 603/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 6.12.2004.
Xx xxx xxxxxxxx právní předpis xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx předpisu.
1) §42 xxxxxx x. 114/1992 Xx., o ochraně xxxxxxx x krajiny, xx znění zákona x. 218/2004 Xx.
2) §77a xxxx. 3 xxxx. x) x §78 xxxx. 2 xxxxxx x. 114/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 218/2004 Xx.
3) §2 xxxx. 3 x §6 zákona x. 344/1992 Xx., x xxxxxxxx nemovitostí České xxxxxxxxx (katastrální xxxxx), xx znění xxxxxx x. 89/1996 Xx. x xxxxxx x. 120/2000 Xx.
§32 xxxx. 2 xxxxxx x. 50/1976 Sb., x územním plánování x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxx č. 83/1998 Sb.
*) Xx-xx x textu přílohy xxxxxxx, xx hranice xxxxx xxxxxxx xxxx xx cestě, xx xxx vyjádřeno, xx xxxx po xxxxxx xxxxx, x xx xxxxxx směřujícím xxxxxxx xxxxx oblasti.
**) Je-li x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, je xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxx silničního xxxxxxxxx pozemku, x xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.