Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2022.


Zákon o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)
585/2004 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - BRANNÁ POVINNOST

Obsah branné povinnosti a druhy vojenské činné služby §1

Vznik branné povinnosti §2

Dobrovolné převzetí branné povinnosti §3

Dobrovolné převzetí výkonu branné povinnosti §4 §5 §5a

Odmítnutí mimořádné služby z důvodu svědomí nebo náboženského vyznání §6

Zánik branné povinnosti §7 §8

ČÁST DRUHÁ - VOJENSKÉ SPRÁVNÍ ÚŘADY §9

ČÁST TŘETÍ - VOJENSKÁ ČINNÁ SLUŽBA MIMO STAV OHROŽENÍ STÁTU NEBO MIMO VÁLEČNÝ STAV §10 §11

Příprava vojáka v záloze k plnění úkolů ozbrojených sil §12

Služba v operačním nasazení §12a

Povolání na vojenské cvičení nebo do služby v operačním nasazení §13

Propuštění z výkonu vojenského cvičení nebo služby v operačním nasazení §14

Odklad vojenského cvičení §14a

ČÁST ČTVRTÁ - VOJENSKÁ ČINNÁ SLUŽBA ZA STAVU OHROŽENÍ STÁTU A ZA VÁLEČNÉHO STAVU

Mimořádná služba §15 §16

Zproštění výkonu mimořádné služby §17

ČÁST PÁTÁ - ODVODNÍ ŘÍZENÍ

Obsah odvodního řízení §18

Dotazník §19

Odvodní komise §20

Průběh odvodního řízení §21

Vyšší odvodní komise §21a

ČÁST ŠESTÁ - NĚKTERÁ OPATŘENÍ SOUVISEJÍCÍ S VYHLÁŠENÍM STAVU OHROŽENÍ STÁTU NEBO VÁLEČNÉHO STAVU

Pozastavení propouštění vojáků z výkonu vojenské činné služby §22

Výběrové doplnění ozbrojených sil §22a

Mobilizace a demobilizace ozbrojených sil §23

Cestování do zahraničí §24

Výjimky z povinnosti dostavit se k odvodnímu řízení a vykonávat mimořádnou službu §25

ČÁST SEDMÁ - VOJÁK VE VÝSLUŽBĚ

Výslužba §26

Oprávnění vojáka ve výslužbě §27 §28

ČÁST OSMÁ - POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI VOJÁKŮ PŘI PŘEZKUMNÉM ŘÍZENÍ

Přezkumné řízení §29

Přezkumné komise zřizované u krajských vojenských velitelství §29a

Vyšší přezkumná komise §30

Ústřední vojenská lékařská komise §30a

ČÁST DEVÁTÁ - VOJENSKÁ EVIDENCE, OHLAŠOVACÍ POVINNOST A VOJENSKÉ DOKLADY

Vojenská evidence §31

Registr výkonu branné povinnosti §31a §31b

Vedení evidence o profesích důležitých pro obranu státu §31c

Ohlašovací povinnost §32

Vojenské doklady §33

Vojenský průkaz a osobní známka §33a

Vojenská knížka §33b

Povolávací rozkaz §33c

Nakládání s vojenskými doklady a osobní známkou §33d

Vzory vojenských dokladů a osobní známky §33e

ČÁST DESÁTÁ - VSTUP OBČANA NEBO VOJÁKA V ZÁLOZE DO OZBROJENÝCH SIL JINÉHO STÁTU §34

ČÁST JEDENÁCTÁ - STANOVENÍ NEBO ÚPRAVA VOJENSKÉ HODNOSTI §34a

ČÁST DVANÁCTÁ - PŘESTUPKY

Přestupky občana §35

Přestupky vojáků v záloze §35a

Přestupek vojáka ve výslužbě §35b

Přestupek ředitele krajského vojenského velitelství nebo jeho zástupce §35c

Přestupek registrujícího lékaře §35d

Sankce §35e

Společná ustanovení k přestupkům §35f

ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Společná ustanovení §36 §37 §38 §38a

Přechodná ustanovení §39

Závěrečná ustanovení §40

Účinnost §41

Příloha č. 1 - Názvy, sídla a územní obvody krajských vojenských velitelství

Příloha č. 2 - Názvy, sídla, personální působnost a územní obvody přezkumných komisí

č. 47/2016 Sb. - Čl. II

INFORMACE

585
XXXXX
xx xxx 4. xxxxxxxxx 2004
x branné xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

BRANNÁ POVINNOST

§1

Obsah xxxxxx povinnosti x xxxxx vojenské xxxxx xxxxxx

(1) Branná povinnost xx povinnost xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "občan") xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx"); xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx řízení, vykonávat xxxxxxxxx činnou službu x plnit další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx válečný xxxx xx xxxxxx vojáka x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x povolání, příprava xxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx činnou xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Občan xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vojenskou xxxxxx xxxxxx.

(5) Voják, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 nebo 3, xx vojákem x činné službě.

(6) Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxx.

(7) Xxx doplňování xxxxxxxxxxx xxx je xxxxxx xxxxxx ozbrojených xxx (xxxx xxx "xxxxxx"), xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5.

(8) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx brannou xxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx. Xxxxx v xxxxxx se předurčí xxx doplnění xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

§2

Vznik xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx vzniká xxxxxxxx ode dne, x xxxx xxxxxxx xxxx 18 xxx.

(2) Xxxxx xxxxxx 18 xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§3

Dobrovolné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxxxx xxxxx §7 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinnost, x to nejdříve xxxx, v xxxx xxxxxxx xxxx 18 xxx, nejpozději však xx dne xxxxxxxx 60 xxx, xx xxxxxxx písemné žádosti xxxxxx příslušnému krajskému xxxxxxxxxx velitelství. Občan xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podání xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx číslo xxxx datum xxxxxxxx, xxxxxx-xx mu rodné xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Podmínkou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x schopnosti občana xxxxxxxxx vojenskou xxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx doplnění xxxxxxxxxxx xxx.

(3) Xx xxxxxxx, xxxxx dobrovolně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx týkající se xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx, uvede xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx nebylo xxxxxxxxx, xxx datum xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povinnosti

§4

(1) Občan xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxx může xxxxxxxxxx převzít xxxxx xxxxxx povinnosti, xxxxx xxxxxx o povolání xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,1) xx xxxxxxx písemné xxxxxxx podané příslušnému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx také xxxxx xxxxx.

(2) Podmínkami xxx povolání občana xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx

x) schopnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnou xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx, xx do xxxx xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx podle potřeb xxxxxxxxxxx xxx zařazen xx xxxxxxx xxxxxx, x

x) splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) X schopnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnou xxxxxx rozhoduje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx způsobilosti x vojenské xxxxx xxxxxx vyhotoveného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx.

§5

(1) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx státu xxxx xxxx xxxxxxx xxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, x xx nejdříve dnem, x xxxx dosáhne xxxx 18 let, xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx příslušnému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx velitelství. Xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx a xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx sil x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxxx. Při xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx obdobně podle §4 xxxx. 3.

(3) Xx aktivní zálohy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xxx.

(4) Krajské xxxxxxxx velitelství xxxx x případě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx bývalého xxxxxx x xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx do 2 let xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

§5x

(1) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx státu xxxx xxxx xxxxxxx xxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx požádá x xxxxx na xxxxxxxxx cvičení. Xxxxxxxx xxxxxx může xxxxx xxxxxxxx xxxx, v xxxx xxxxxxx věku 18 xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vojenskému xxxxxxxxxxx. Xxxxx v xxxxxxx xxxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podání xxxxx xxxxxxxxx xxxx také xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx cvičení je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana x potřeba ozbrojených xxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vojenskou xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 3. Xxxxx, o xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx vykonat xxxxxxxx xxxxxxx, x xx na základě xxxxxxxx stanovených x §12 xxxx. 6.

(3) Xxxxx je na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxxx prokázání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vojáka xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx o Rejstříku xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx o vydání xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x evidence Xxxxxxxxx trestů se xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx, které xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, náboženskou xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx vůči xxxx xxxxxxx xxxx.

§5x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 47/2016 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.7.2016

§6

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx svědomí xxxx náboženského xxxxxxx

(1) Xxxxx v záloze xxxx odmítnout xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx svědomí xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) do 15 dnů xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnou xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) do 15 xxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx stavu;

vojákovi, který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vojenskému xxxxxxxxxxx. X prohlášení xx xxxxx jméno xxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x adresa pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx; xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Krajské xxxxxxxx xxxxxxxxxxx předá xxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxx x záloze x odmítnutí xxxxxx xxxxxxxxx služby do 10 xxx od xxxx xxxxxxxx obecnímu xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxx xxxxxx x záloze. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x údajům xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, který xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxx&xxxx;xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx&xxxx;xx xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx obrany Xxxxx republiky.

§7

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxx stává xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vojenskou činnou xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx svéprávnost xxxxxx omezena xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky; xxxx xxxxxxxxxx se xx cizince xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mimořádnou xxxxxx x důvodu xxxxxxx xxxx náboženského xxxxxxx, xxxx

x) dnem, kdy xxxxx xxxxxx věku 60 xxx, pokud xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx:

1. xxxxx xxxxxx 60 xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx dne xxxx propuštění x xxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 60 xxx xx xxxxxxx povinnost do xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx, nebo

3. xxxxx x aktivní xxxxxx xxxxxx 60 xxx má xxxxxxx xxxxxxxxx do xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

§8

§8 zrušen právním xxxxxxxxx č. 47/2016 Sb.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX

§9

(1) Zřizují se xxxxxxx xxxxxxxx velitelství xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. X čele xxxxxxxxx xxxxxxxxxx velitelství xx xxxxxxx, xxxxxx xx voják x xxxxxxxx; o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhoduje xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx řídí xxxxxx xxxxxx fyzických xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx osob.

(3) Krajská xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx obrany xxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxx x xxxxxx obvody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v příloze č. 1 k tomuto xxxxxx.

XXXX TŘETÍ

VOJENSKÁ ČINNÁ XXXXXX XXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXX XXXX VÁLEČNÝ STAV

§10

§10 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 318/2006 Sb.

§11

§11 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 112/2006 Sb.

§12

Příprava xxxxxx x xxxxxx x plnění xxxxx xxxxxxxxxxx sil

(1) Xxxxxxxx vojáka x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx formou xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx

x) pravidelné vojenské xxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x aktivní xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx probíhá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vojáka x xxxxxxx xxxxxx x zájmu ozbrojených xxx x rámci xxxxxxxxxxxx aktivit xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, při xxxxxx se xxxxx x aktivní záloze xxxxxxx xxxx podílí xx xxxxxxxxxxxxx akcí x xxxxxxxxx ozbrojených xxx na xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx vojáka x xxxxxx.

(3) Voják x xxxxxxx záloze xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx svého xxxxxxxx xx xxxxxxx zálohy x celkové délce xx 12 xxxxx x v xxxxxxx xxxxxx x celkové xxxxx do 6 xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx s přihlédnutím x xxxx plánovanému xxxxxxxx, xxxxxx vycvičenosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx v xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xx xxxxxxxx nasazení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx 12 xxxxx.

(5) Bývalý xxxxx x povolání xxxxxxxx xx aktivní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vojenské xxxxxxx v celkové xxxxx xx 6 xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx potřeb xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxx vycvičenosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx krajské xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx dobrovolné xxxxxxxx cvičení. X xxxxxxx uvede kromě xxxxxxxx náležitostí xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx vojenské cvičení xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx délce xx 12 xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zajišťování xxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vyhověno, je xxxxxxx xxxxxxx do 2 let xxx xxx podání xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx x záloze xxxxxxxx x žádosti xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§12x

Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Voják x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, x délce xx 7 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx

x) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prokazatelný xxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxx xxx s xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx délce xx 30 xxx x kalendářním xxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx při živelních xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx situacích xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§12x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 47/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2016

§13

Povolání na vojenské xxxxxxx nebo do xxxxxx v operačním xxxxxxxx

(1) Krajské xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx vojenského xxxxxxx xxxx do služby x xxxxxxxxx nasazení xxxxxx v záloze xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zásilka xx xxxxxxxxx rukou xxxxxxx 30 xxx xxxxx dnem nástupu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx nasazení. X xxxxxxxxxx výkonu xxxxxx x operačním xxxxxxxx k zabezpečení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx závažných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo za xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x mezinárodně xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx vojáka x xxxxxx povolat x xxxxx.

(2) Voják x záloze je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxx je xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx, prokázat xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx schopnosti xxxx xxxxxxxxx vykonávat xxxxxx xxxxxxxx, například xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,&xxxx;xxx x sebe xxxxxx pojištěnce a xxxxxxxx xx lékařské xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx povolání xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xx vojenské xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx písemné xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx záloze xxxxx, xxx xx doby xxxxxxxxxx vyšetření xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxx, který se xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx době k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx velitelství, xxxxx jej povolalo, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx cvičení xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx začíná xxxx xxxxxxx vojáka x xxxxxx k xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxx x záloze podle xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx cvičení xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx nasazení, vojenské xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx nasazení xx xx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx převeden xx xxxxxx x operačním xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu.

§14

Xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx cvičení xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx stanovené xxxxx,

x) u kterého xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx úraz, xxx xxxxx voják xxxx schopen xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx x operačním nasazení xxxxxxx,

x) dnem, kterým xxx xxxx do xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, výkonu xxxxxx xxxxxx svobody, výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x službě xxxxxx x xxxxxx.

(2) X xxxxxx vojenského xxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx rodinných xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx vojáka xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx podrobit xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vojenským xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxxxx xxxxxxxxx nahrazuje xxxxxxx xxxxxxxxxx vojáka x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx zdravotního xxxxx.

§14x

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx v záloze, xxxxx xx závažných xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx svých xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, podnikatelských nebo xxxxxxxxxx povinností, anebo xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v §25 x xxxx xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxx onemocnění xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx13),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx14), xxxxx postihla xxxxxx x záloze xxxx xxxxx xxxxxxx13), xxxx

x) jiná xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dočasně xxxxxx přítomnost xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx takové xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx žádost x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx podává xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxx vojenského cvičení.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx vojenského xxxxxxx povolen, xxxxxxxx xxxxxxx vojenského cvičení xxxxxx.

(6) Xx dni xxxxxxxx xxxx, na xxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxx o povolení xxxxxxx, bude xxxxxxxxxx x xxxxx povolání xxxxxx x záloze x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§14x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 47/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2016

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX XXXXX XXXXXX ZA XXXXX XXXXXXXX STÁTU A XX XXXXXXXXX STAVU

Mimořádná xxxxxx

§15

(1) Voják xx xxxxxxxxx cvičení, voják, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x povolání xxxxxxxx ode dne xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Voják x xxxxxx vykonává mimořádnou xxxxxx ode xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 3.

(3) Xxxxx x záloze xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx v době xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx jako poštovní xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx; pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxx nebyl xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx místo v xxxx uvedené v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Do xxxxxxxxx xxxxxx se xxxx x příslušného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx služby, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx ustanovení §13 xxxx. 2.

§16

(1) Xxxxxxxxx služba xxxxx nejpozději xx 3 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx této xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx jednotlivě xxxx hromadně. Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx služby je xxxxx povinen xxxxxxxx xx xxxxxxxx prohlídce xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxx mimořádné xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx službu,

b) xxxxxx xxx vzat xx vazby,

c) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, výkonu trestu xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Těhotná xxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxx, kdy oznámí x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

§17

(1) Xxxxxx x xxxxxx, u xxxxx xx v důležitém xxxxx bezpečnosti Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx civilní xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx služby.

(2) Xx xxxxxx důležitého xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, soudů, státních xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx sborů, xxxxxxxxxxxxxx služeb Xxxxx xxxxxxxxx,&xxxx;Xxxxx xxxxxxx banky, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx, xxxxxxxx hospodářské xxxxxxxxxx, státních xxxxxxx,&xxxx;xxxxx xxxxxxxx infrastruktury, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx státu a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo zřizovatelem xx ministerstvo xxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx, xxxxx převzaly závazek x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx misí Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx x zahraničí x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x orgánů xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx nezbytného xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) zabezpečení xxxxx obcí na xxxxx xxxxxxx ochrany, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obyvatel.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx zaměstnance xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx zaměstnavatelem xxxxxx x záloze. Žádost xxx xxxxx před xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxx xxxxx, za xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vojenského xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Zaměstnavatel xxxx xx svého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vojenského xxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnou xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx žádosti x xxxx vést evidenci xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Na xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhoduje o xxxxxxxxx xxxxxx mimořádné xxxxxx x vede xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x záloze. Xxxxxxxxxx x zproštění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxx vojenské xxxxxxxxxxx x zproštění rozhodlo.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Zprostit xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx válečného xxxxx. Rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxx zruší, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx jej xxx xxxxxx x dříve.

XXXX PÁTÁ

ODVODNÍ ŘÍZENÍ

§18

Obsah xxxxxxxxx xxxxxx

(1) V xxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Vláda xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxxx potřeb xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx povinných xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx zahájení xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx stavu xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§19

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx doručí xx xxxxxxxxx termínu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2 xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxx xxxx doplnění xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem zdravotních xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství xxxx v oboru xxxxxxxxx lékařství xxx xxxx x xxxxxx (xxxx xxx "registrující xxxxx") x s 1 xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx 35 x 45 mm, odpovídající xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx krajské xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx postižen xxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx schopen xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxx za xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxxx, příjmení, rodné xxxxxxxx, xxxxx xxxxx,&xxxx;xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx místa xxxxxx,&xxxx;xxxxxx xxx doručování podle xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxxxxx stavu, xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxx, druha anebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.8)

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx stavu občana xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prohlídce,9) xxxxxxxxx xx doplnit x xxxxxxxx xxxxxx vyšetření, xxxxxxxxxxx x období xx této prohlídky xx xxxx vyplnění xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxx xxxxxxxxx.

§20

Odvodní xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx zřizují xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx řízení podle §18 odst. 2. Xxxxxx xxxxxxx komise xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx obvodem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vojenského velitelství.

(2) Xxxxxxx komise xxxx xxxxxxxxxx. Předsedou xx xxxxxxx xxxxxxxxx vojenského xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx určený xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pravomoci x 2 civilní xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx jmenuje xxxxxxx xxxxxxxxx vojenského xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k provádění xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx provoz, x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lékařských xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx členů xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxx.

§21

Průběh xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xx povinen xxxxxxxx xx k xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx uvedené x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vydaným xxxxxxxx vojenským velitelstvím, xxxxxxxx svoji xxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazem nebo xxxxxxxxx dokladem x xxxxxxxxx doklady xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx činnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 30 dnů xxxx odvodním xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vydané xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx se nemůže xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx velitelství, xxxxx xxx povolalo, xxxxxx xxxxxxx doložit x xxxx ohlásit xxxxxxxx těchto xxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Občan xx xxx xxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx prohlídce, xxxxxxxxx xxxxxx odborným xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx mohou xxx přítomni xxx xxxxxxxxxxxx pracovníci. Xxxxxxx-xx xxxxxx zjistit xxxxxx xxxxxxxxx stav xxxxxx, xxxxxxx ho k xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxx xxxx. Podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnou xxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo x neschopnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Odvodní komise xxxxx zjištěného zdravotního xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxxx občana xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx službu.

(5) Xxxxxxx xxxxxx rozhoduje xxxxxxxx hlasů. X xxxxxxx rovnosti xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo o xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx službu xx xxxxxxxx oznamuje xxxxx x současně xx xx xxxxx xxxx písemné xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx komisi.

(6) X xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, němí, postižení xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Odvodní xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx službu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx účasti.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnou službu xxx xxxxxxxx řízení, xxx xxxxxxxxxx prohlídkách, xxxxx a obsah xxxxxx prohlídek, xxxxxxxxxxx x xxxxx lékařského xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x základní xxxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx.

§21x

Xxxxx xxxxxxx komise

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x krajských vojenských xxxxxxxxxxx xxx řízeních xxxxx §4 xxxx. 3.

(2) Xxxxx odvodní xxxxxx se zřizuje x xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx 3 xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx vzděláním x magisterském studijním xxxxxxxx x xxxxx xxxxx. Vyšší xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx §90 odst. 1 xxxx. b) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, x xxxx rozhodovala xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx komise, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Orgánem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x obnově xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx řízení xxxxxxx xx xxxxx odvodní xxxxxx.

§21x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 47/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2016

XXXX ŠESTÁ

NĚKTERÁ XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXX OHROŽENÍ STÁTU XXXX VÁLEČNÉHO XXXXX

§22

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vojáků x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxx dne xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxx xxxxx xxxx válečného xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x jiných důvodů xxx xxxxxxxxx x §16 xxxx. 2 x 3.

§22x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx

Xx vyhlášení xxxxx xxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výběrové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

§22x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 47/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2016

§23

Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx

(1) Mobilizací xxxxxxxxxxx sil xx xxxxxx hromadné xxxxxxxxxx xxxxxx v záloze x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil xxxxxxxx prezident xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředcích.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyhláškou. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx doručuje xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx veřejnou vyhláškou xxxxxxxxxxxxxxx krajských xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a na xxxxxxxx xxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx vyhlášení x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxx.

§24

Xxxxxxxxx do zahraničí

Občan, xxxxx xx brannou xxxxxxxxx musí xxx xx xxxx stavu xxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx stavu x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx k xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; vojákovi x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

§25

Výjimky x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx a senátoři Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx, občané xx xxxxxxxx s diplomatickými x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, ředitelé xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx se xx xxxx xxxxxx xxxxxx k odvodnímu xxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx po xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx nepovolává x xxxxxxxxx xxxxxx nebo x výkonu xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Těhotná xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxx do 3 xxx xxxxx být xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx jen se xxxx souhlasem. Žena xxxx muž xxxxxxxx x xxxx do 8 xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nepovolávají; to xxxxx xxxxxxx i xxx xxxxxxxx ženu x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15 xxx.

&xxxx;

XXXX SEDMÁ

VOJÁK XX XXXXXXXX

§26

Xxxxxxxx

(1) Voják z xxxxxxxx, xxxxxxx zanikla xxxxxx xxxxxxxxx podle §7 písm. x), xx xxxxx vojákem xx výslužbě.

(2) Xxxxxxx xx výslužbě xx xxxx stát xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnou xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, a xx xx základě xxxxxxx xxxxxx občana. X žádosti občana xxxxxxxxx xxxxxxx vojenské xxxxxxxxxxx.

(3) Údaje o xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx vedeny ve xxxxxxxx xxxxxxxx.

§27

Oprávnění xxxxxx ve xxxxxxxx

(1) Voják ve xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, které xxxx xxxxxx vojenského xxxxxxxxxxx povoleno.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxx může xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx vojáka xx výslužbě xx xxxxx xxxxxxxx hodnosti xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx.

§28

§28 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 47/2016 Sb.

XXXX OSMÁ

POSUZOVÁNÍ XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXX

§29

Xxxxxxxxx řízení

(1) Xxx xxxxxxxxxx řízení xx posuzuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx službu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxx x odborná xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx tříčlenné xxxxxxxxx xxxxxx složené x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx působnost x xxxxxx obvody xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxx řízení povolává xxxxxx x záloze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozkazem. Xxxxxx x xxxxx službě x xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx služební xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) K xxxxxxxxxxx řízení se xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx nebo xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §21 xxxx. 6. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přezkumná xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přezkumná xxxxxx xxxxxxx stupeň xxxxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Ministerstvo xxxxxxx vyhláškou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxx k xxxxxxxx xxxxx službě xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro přezkumné xxxxxx.

§29x

Xxxxxxxxx komise zřizované x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) K xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení x xxxxxx x xxxxxx xx zřizují přezkumné xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Členy xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx přezkumné xxxxxx x krajského xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxx krajského vojenského xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx jsou dva xxxxxxx xxxxxx.

(3) Pro xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x krajského xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se §20 xxxx. 4 x 5 a §21 xxxx. 3 xxxxxxx obdobně.

§29a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 47/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2016

§30

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx u xxxxxxxxxxxx zřizuje tříčlenná xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Proti jejímu xxxxxxxxxx se nelze xxxxxxx.

§30x

Xxxxxxxx xxxxxxxx lékařská xxxxxx

(1) Xxxxxxxx vojenská xxxxxxxx komise xx xxxxxxxxxx správním xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx komise x vyšší xxxxxxx xxxxxx. Ústřední xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx 3 členy. Komise xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x nejméně xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx vzděláním v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu x oboru xxxxx. Xxxxxxxxx komise xx xxxxxxxx xxxxx.

§30x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 47/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2016

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX

§31

Xxxxxxxx evidence

(1) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xx xxxxxx zajišťování xxxxxx Xxxxx republiky vedeny xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxx xxx xxxxxx povinností x zajišťování x xxxx souvisejícího výkonu xxxxxxxx, xxxxxxx jsou xxxxx zákonem nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx15) xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxx.

(2) Vojenská xxxxxxxx xx informační xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx vedou údaje x xxxxxxxx, kterým xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx x právnických osobách, x xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxx zpracovávání xxxxx, xxxxxxx údaje xxxxxx x těchto funkčních xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx nezbytné xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx vedení xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x elektronické podobě; xxxxx je xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx to xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x jednotlivých samostatných xxxxxxxxx částech vojenské xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx, které se x xxx xxxxx xx vojenské xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, krajské vojenské xxxxxxxxxxx, újezdní xxxx xxxx vojenský xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxx xxx takové údaje xxxxxxxxxx xxxxxx pozůstalým xx subjektu xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx vojenské xxxxxxxxxxx, xxxxxxx úřad x xxxxxxxx útvar xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vedení xxxxxxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x něm xx xxxxxxxx evidenci xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxx.

§31a

Registr xxxxxx branné xxxxxxxxxx

(1) Samostatnou xxxxxxx xxxxxxxx vojenské evidence xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx povinnosti, xx xxxxxx jsou vedeny xxxxx o občanovi, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "subjekt xxxxx"). Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx velitelství.

(2) X xxxxxxxx xxxxxx branné xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx údajů vedeny xxxx xxxxx x xxxxxxxxx:

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení, rodné xxxxxxxx,

x) rodné xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxx doručování xxxxx xxxxxxxxx řádu,

f) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx stav,

i) xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx x datum xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxxx xxxxx xxxxxx rodičů, manželky (xxxxxxx) nebo družky (xxxxx),

x) xxxx zálohy, xx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx služby, v xxxxxx průběhu xxx xxxxx jako xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, x xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx činné xxxxxx,

x) údaje x xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxx vojenského xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx vydání xxxxxxxxxx, xxxx číslo jednací x xxxxx podání xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) informace x xxxxxxxxx mimořádné služby xxxxx §6 xxxx. 3,

x) xxxxx x xxxxxxxx kvalifikaci,

p) xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dovednostech,

q) xxxxx o zdravotním xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 2 x 5 x xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti vykonávat xxxxxxxxx činnou xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §21 odst. 3, popřípadě xxxxx xxxxxxxxxxxx vojenským poskytovatelem xxxxxxxxxxx služeb xxxxx §21 xxxx. 3, x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 a xxxxxxxxxx řízení xxxxx §29 xxxx. 5,

r) xxxxx x xxxxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx získané xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx činné služby,

s) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x záloze xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx služby, xxxxxxx xxxx:

1. údaje x xxxxxxx xxxxx zpracovaných x xxxxxxx xxxxx §17 odst. 3,

2. xxxxx jednací xxxxxxxxxx x zproštění výkonu xxxxxxxxx služby,

3. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zproštění výkonu xxxxxxxxx služby,

4. xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx o zproštění xxxxxx xxxxxxxxx služby,

u) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxxx nebo vykonávat xxxxxxxxxx xxxxxx podle §25, a xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) údaje x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxx vojenské xxxxx xxxxxx x xxxxx o zániku xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §7 xxxx. x) xxxx x datu xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx §26 xxxx. 2,

x) xxxxx o xxxxx subjektu údajů xxxxxxxx vojenského xxxxxxx x údajích v xxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx podstatě správního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx řešení xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx správního xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx projednal, x xxxxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x registru xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxx poskytnuté xxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx útvaru xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx údaje x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx dobu, xx xxxxxx má xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Po zániku xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx údaje x xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx údaje xxxxx xx xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxx 100 let; xxxx xx xxxxx zlikvidují.

§31a xxxxxx právním předpisem x. 47/2016 Xx. x účinností xx 1.7.2016

§31b

§31b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§31x

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx nebo jinými xxxxxxxx předpisy16) x xxxxxxxxxxx potřeb xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx shromažďovat x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx lékařů x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx komory x Xxxxx lékárnické xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x údaje x držitelích xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x centrálního xxxxxxxx xxxxxx.

(2) O xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx oprávněno xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx xxxx jména a xxxxxxxx,

x) xxxxx narození,

c) xxxxx xxxxx,

x) adresa xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx x dosaženém vzdělání xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x

x) datum ukončení xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx.

(3) O xxxxxxxx, xxxxxxx lékařích x xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získávat a xxxx tyto údaje:

a) xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx x xxxx zdravotní služby, xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxx x dosaženém vzdělání.

(4) X držitelích řidičských xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získávat x xxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx nebo xxxxx x příjmení,

b) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§31x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 47/2016 Xx. x účinností xx 1.7.2016

§32

Xxxxxxxxxx povinnost

(1) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx povinen příslušnému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx velitelství xxxxxxxxxx xxxxxx změny xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx podle §19 x §31a odst. 2 písm. a) xx i) x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx mít xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, a předložit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx válečného stavu. Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx branné xxxxxxxxxx xx povinen xx xxxxxxxx, xxxxx xxx krajské xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx podstatné xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§33

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx příslušnost x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Vojenskými xxxxxxx xxxx vojenský xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx veřejnými xxxxxxxxx.

§33x

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx známka

(1) Vojenský xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx z povolání x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(2) Vojenský xxxxxx xxxxxxxx fotografii x xxxxxxxxx 21 xx x 28 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx narození, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx x platnost xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx v xxxxxx x anglickém xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx s vojenským xxxxxxxx xx vojákovi x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx vydají 2 xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx v xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx průkaz, se xxxxxx 2 kusy xxxxxx známky xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxx služby.

§33a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 47/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2016

§33x

Xxxxxxxx knížka

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx v povinné xxxxxx, xxxxx xx xxxxx vydán vojenský xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx poštovní xxxxxxx xx vlastních rukou.

(3) Xxxxxxxx knížka xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 35 mm x 45 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vojáka v xxxxxx odpovídající jeho xxxxxxxx xxxxxx, jméno xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx hodnost, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx vojenské xxxxx služby, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx úřední osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Údaje v xxxxxxx xxxxxxxxxx v §33a xxxx. 2 xx xxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx údaje xx uvádí x xxxxxx xxxxxx.

§33x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 47/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2016

§33x

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx narození, xxxxxx místa xxxxxx, xxxx a xxxxx, xxx se xx xxxxx dostavit, x xxxxxx xxxxxxxx.

§33x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 47/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2016

§33d

Nakládání x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osobní známky xx xxxxx x xxxxx xxxxxx povinen xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Voják x xxxxxx je xxxxxxx xxxx skutečnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx velitelství.

(2) Xxxxx v činné xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx ohrožení xxxxx nebo válečného xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činnou xxxxxx.

§33x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 47/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2016

§33e

Vzory vojenských dokladů x xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxx, xxxx xxxxxx známky x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§33x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 47/2016 Xx. x účinností xx 1.7.2016

ČÁST XXXXXX

XXXXX OBČANA XXXX XXXXXX X XXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXX JINÉHO XXXXX

§34

(1) Xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx států xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon jinak.

(2) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx sil xxxxxx xxxxx podává xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx se xxxx vyjádřením x xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx.

(3) Souhlas xxxxxxxxxx republiky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx válečného xxxxx. Xx udělení xxxxxxxx není xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx, který xx více xxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx sil xxxxxx xxxxx, jehož xx xxxx státním xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx republiky. Bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxx jiného xxxxx xxx xxxxx xx předpokladu, xx xxxxx xxxx je xxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obranu xxxxx napadení, xxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Prezident xxxxxxxxx xxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx stavu xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx x zahraničí, aby xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX JEDENÁCTÁ

STANOVENÍ XXXX XXXXXX VOJENSKÉ XXXXXXXX

§34x

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx silách xxxxxx xxxxx nebo konal xxxxxx v bezpečnostním xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx písemně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx úpravu xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podání xxxxx správního xxxx xxxx rodné xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx.

(3) Žádosti xxxxx xxxxxxxx 1 x občana, který xxxxxxx vojenskou činnou xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxx, xxx vyhovět xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx doloží xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x žádosti xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) X xxxxxxx xxxxx odstavce 1 rozhoduje xxxxxxxxxxxx xxxxx potřeb xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx prohlášení xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx totalitních xxxxxx x Xxxxxxx bezpečnostních xxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx skutečnosti xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx. Závazné xxxxxxxxxx xxxx dotčený orgán xx xxxxx 20 xxx od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxx xxxx nesouhlas xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a jeho xxxxxxxxxx. Xxxxxxx stanovisko Xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx bezpečnostních xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 1971.

(5) X xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x stanovení xxxx úpravu vojenské xxxxxxxx bylo vyhověno x xxxxx nebyl xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx x schopnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx službu xxxxx §4 xxxx. 3 obdobně.

§34a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 47/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2016

XXXX DVANÁCTÁ

PŘESTUPKY

§35

Přestupky občana

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx řádně a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x §19 odst. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §19 odst. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx uvede xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx požadovaný xxxx zatají,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxxx zničí, xxxxxxx nebo zneužije xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx známku.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, že xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx pro výkon xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterému byl xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Občan, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §25, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vydaném xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Občan, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §25, kterému nebyl xxxxxxx povolávací rozkaz, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxx k odvodnímu xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx velitelstvím.

(5) Xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxx uvedenou x §25, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx stanovené době x xxxxxxxxx xxxxxx, xx dopustí přestupku xxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx neoznámí xxxxxxxxx vojenskému velitelství, xxxxx jej xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx krajskému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx nemůže xx xxxxxxxxx době xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x jehož xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx k odvodnímu xxxxxx.

(7) Občan, xxxxxxx xxx xxxxxxx povolávací xxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx tím, že xx při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx lékařské xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vyšetření.

(8) Xxxxx, xxxxx xx brannou xxxxxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xx dobu stavu xxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxx §24.

§35x

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx řízení, x xxxxx byl povolán xxxxxxxxx orgánem.

(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, které může xxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečnost.

(3) Xxxxx v záloze xx xxxxxxx přestupku xxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úraz xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx xx výkon xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osvědčující xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxxx neohlásí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vojenskému xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx se nemůže xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx útvaru k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx x operačním xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§35x

Xxxxxxxxx vojáka ve xxxxxxxx

Xxxxx ve xxxxxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx nosí xxxxxxxx stejnokroj xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xx xx xxxx nošení xxxxxxxx.

§35x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 47/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2016

§35x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx krajského xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vojenského xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx dopustí přestupku xxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx členy odvodních xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x povinnostech.

§35c xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 47/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2016

§35d

Přestupek xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx lékař xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx požadované xxxxx o zdravotním xxxxx xxxxxx stanovené x §19 xxxx. 4.

§35x

Xxxxxx

(1) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx

x) 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 3, 4 x 8 a §35a xxxx. 5,

x) 30&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 1 xxxx. x) x x) x §35 odst. 7, §35a xxxx. 1 x 3,

c) 10&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek podle §35 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x), §35 xxxx. 2, 5 x 6, §35a xxxx. 2 x 4, §35b x 35c.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx §35d xxx xxxxxx pokutu xx 30&xxxx;000 Xx.

§35x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx podnikající xxxxxxx osoby xxxxx xxxxxx xxxxxx projednává xxxxxx úřad obce x xxxxxxxxxx působností.

(2) Xxxxxxxxx podle §35 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x), §35 xxxx. 2, 5 x 6, §35a xxxx. 2 x 4, §35b35d xxx xxxxxxxxx příkazem xx xxxxx.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX, PŘECHODNÁ X ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Společná xxxxxxxxxx

§36

(1) Xxxxxxx xxxxxxx x brannou povinností, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx fyzickým xxxxxx, xxxx hrazeny ze xxxxxxxx rozpočtu České xxxxxxxxx.

(2) Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jejich vybavením x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx odvodního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx lékařské xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jejich materiální xxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx řízení xxxx xxx přezkumném řízení x xxxxxx x xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx vyhodnocením xxxxxx odvodní xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx velitelství xxxxxxxx prokázané jízdné x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx x x projednání xxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx nasazení xxxx xxxxxxxxx služby x propuštění x xxxx, a xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vystavení xxxxxxxxxx xxxxxxx.&xxxx;Xxxxxx proplácí prokázané xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx odvolání xxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí a xxxxxxxxxxx pravomocného odvodního xxxxxxxxxx x prokázané xxxxxx při povolání xxxxxx x jednání xxxxx §32 xxxx. 2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jízdné x xxxxxxx xx lékařské xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx přezkumnému xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pravomocného xxxxxxxxxxx rozhodnutí. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx v nejnižší xxxxx osobního xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx řízení, xxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

§37

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxx své xxxxxxxxxx, xxxxx x věznice x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx velitelství xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx velitelství xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx jméno xxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, adresu xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxx doručování xxxxx xxxxxxxxx řádu, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx České republiky, xxxxxx řidičské oprávnění xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx oprávnění xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx mu xxxxxxx xxxxxxxxxxx, je ve xxxxxx trestu odnětí xxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxx prohlášen xx xxxxxxx. Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ministerstvu xxxx krajskému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovány x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx velitelství x x xxxxxx x xxxxx službě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx útvaru

a) xxxxx jeho xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) věznice xxxx xxxxxxxxxx x vazby, xxxx xxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x propuštění x xxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx povinen xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx komise, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, přezkumné xxxxxx, xxxxx přezkumné xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx potřebu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x podávat xxxxxx x průběhu xxxxxx xxxxxx a pořizovat xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§38

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnou xxxxxx vydanému podle xxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx za válečného xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx soud xxxxxxxx ve lhůtě xx xxxx měsíců xx jejího doručení.

(2) Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x schopnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, rozhodnutí x povolání x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx stavu xxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§38x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx vojenského xxxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) §3, 4 x 34a u xxxxxx xxxx xxxxxx x záloze, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx poměru xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zařazením x Vojenského xxxxxxxxxxxxx,

x) §5 x 34a x občanů xxxx xxxxxx v záloze, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) §5, 6, 13, 14a, 15, 24, 26, 27, 29, 32 xx 34, 36 a 37 u vojáků x záloze, jejichž xxxxxxxx xxxxxxxx zařazení xxxx u Vojenského xxxxxxxxxxxxx, a x xxxxxx x aktivní xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x Vojenského xxxxxxxxxxxxx.

§38x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 47/2016 Xx. s účinností xx 1.7.2016

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§39

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x této xxxxxx xxxxxxxx xxx 22. xxxxxxxx 2004.

(2) Xxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxx vznikla xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxx, kterým xxxxxxx branná xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona; xxxxx x délka těchto xxxxx se posuzují xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx službu xxxx její xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx, xxxxx nenastoupili k xxxxxx civilní služby, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů vznikla, xxxxxx branná povinnost xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zproštění xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx platnosti xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxx vedená xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxx xx územní xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx odvodní xxxxxx u Hlavního xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx leteckého xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, vyšší xxxxxxxxx komise u Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxx xxxxxxxxx letecká xxxxxx u Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jehož xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(9) Xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx občanských xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx obvod xxxxxx xxxxxx obvody xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx předchozího xxxxxxxx. Práva x xxxxxxxxxx z pracovněprávních xxxxxx občanských zaměstnanců xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx přecházejí xx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§40

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 218/1999 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxx xxxxx).

2. Xxxxx č. 286/2002 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 218/1999 Xx., x rozsahu xxxxxx xxxxxxxxxx x x vojenských xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 238/2000 Xx. x xxxxxx č. 128/2002 Sb.

3. Xxxxx č. 520/2002 Sb., kterým xx xxxx xxxxx č. 218/1999 Xx., x xxxxxxx branné xxxxxxxxxx x x vojenských xxxxxxxxx úřadech (xxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx

§41

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2005, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §39 xxxx. 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2004.

Zaorálek x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx v. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx x. 585/2004 Xx.

Xxxxx, xxxxx x xxxxxx obvody xxxxxxxxx vojenských velitelství

Název
Sídlo
Územní xxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxx velitelství xxxxxx xxxxx Xxxxx
Xxxxx
xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxx velitelství Praha
Praha
území Xxxxxxxxxxxxx kraje
Krajské xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx Budějovice
České Xxxxxxxxxx
xxxxx Jihočeského xxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx
Xxxxx
xxxxx Xxxxxxxxxx kraje
Krajské xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Karlovy Vary
Karlovy Xxxx
xxxxx Xxxxxxxxxxxxx kraje
Krajské xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Ústí xxx Labem
Ústí nad Xxxxx
xxxxx Xxxxxxxxx kraje
Krajské xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx
Xxxxxxx
xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Hradec Xxxxxxx
Xxxxxx Xxxxxxx
xxxxx Královéhradeckého xxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx
xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx
Xxxxxxx
xxxxx xxxxx Xxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx
Xxxx
xxxxx Jihomoravského xxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx
Xxxxxxx
xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx
Xxxxxxx
xxxxx Moravskoslezského xxxxx
Xxxxxxx vojenské xxxxxxxxxxx Xxxx
Xxxx
xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx x. 2 x zákonu č. 585/2004 Xx.

Xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx

Xxxxx

Xxxxxx obvod

Přezkumná xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx - vojenské xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx

Xxxxx

xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx
xxxxx Xxxxxxxxxxxxx kraje
území Jihočeského xxxxx
xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx Xxxxxxxxxxxxx kraje
území Xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx Xxxxxxxxxxx kraje

Personální xxxxxxxxx: xxxxxx v xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxx

xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxx x xxxxx službě x xxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx komise x Vojenské xxxxxxxxx Xxxx

Xxxx

xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx
xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: vojáci x xxxxx službě x xxxxxx x xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx leteckého personálu.

Přezkumná xxxxxx
x Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx

xxxxx Xxxxx republiky

Personální xxxxxxxxx: vojenský xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 2 xxxxxxx právním předpisem x. 47/2016 Xx. x účinností xx 1.7.2016

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx podle xxxxxx č. 585/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxx x. 585/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 585/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxx vojákem x xxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x. 585/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Voják x xxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona č. 585/2004 Sb., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 585/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

4. Správní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxx zdravotnictví podle xxxxxx x. 585/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x. 585/2004 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxx x xxxxxx, kterému xxxx xxxxxx osobní známky xxxxx xxxxxx č. 585/2004 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, budou xxxxxx známky xxxxxxxx xx osobní xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 585/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, při xxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx vydána xxxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 585/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx vojenskou xxxxxx podle xxxxxx x. 585/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxxx průkaz a xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x povolání xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx záloze podle xxxxxx x. 585/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx považují xx xxxxxxxx průkaz x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 585/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Vojákovi x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x aktivní xxxxxx xx vojenský xxxxxx a vojenská xxxxxx podle xxxxxx x. 585/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. prosince 2016.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 47/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2016

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 585/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2005, x výjimkou xxxxxxxxxx §39 xxxx. 1, xxxxx xxxxxx účinnosti 1.12.2004.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

112/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x existenčním xxxxxx x xxxxxx o xxxxxx v xxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.4.2006

318/2006 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 585/2004 Sb., x branné xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 112/2006 Sb.

s xxxxxxxxx xx 30.6.2006

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

375/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx službách x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

320/2015 Sb., x Hasičském záchranném xxxxx ČR x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

47/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 585/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx zajišťování (xxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2016

183/2017 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx za přestupky x řízení x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

294/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 585/2004 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 45/2016 Xx., x xxxxxx xxxxxx x záloze

s xxxxxxxxx od 1.10.2017

261/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxx elektronizací postupů xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 24.7.2021 x 1.2.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 221/1999 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
2) §2 xxxx. 2 až 4 xxxxxx č. 219/1999 Xx., o xxxxxxxxxxx silách Xxxxx xxxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 222/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) §29 x 30 xxxxxx x. 219/1999 Sb.
5) Zákon č. 220/1999 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 128/2002 Sb.
6) §3 xxxxxx x. 133/2000 Xx., x evidenci xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x evidenci xxxxxxxx).
7) §18 xxxx. 3 písm. x) zákona č. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů.
8) §29 xxxxxx x. 48/1997 Xx.
9) Vyhláška č. 56/1997 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Xxxxx č. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
11) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) Xxxxx č. 200/1990 Sb., x přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

13) §22 xxxx. 1 xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx.

14) Xxxxxxxxx §39 x 57 xxxxxx x. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

15) Xxxxxxxxx zákon č. 45/2016 Sb., x xxxxxx xxxxxx x záloze, xxxxx č. 222/1999 Sb., o xxxxxxxxxxx obrany České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

16) Xxxxxxxxx xxxxx č. 222/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 219/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx silách Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.