Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.06.2012.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2005 do 29.06.2012.


Nařízení vlády, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů

495/2004 Sb.

495
XXXXXXXX XXXXX
ze dne 25. srpna 2004,
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx č. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx č. 227/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxxxx podpisu), ve xxxxx zákona č. 226/2002 Xx., zákona x. 517/2002 Xx. x xxxxxx x. 440/2004 Sb., (xxxx xxx "zákon"):
§1
(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů1) xxxxxxx xxx orgány xxxxxxx xxxx povinnost přijímat x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx zaručenými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx kvalifikovaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx"), orgány xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx postupů uplatňovaných xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podatelny xxxx organizačně technická xxxxxxxx:
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx dohodne x xxxxx orgánem xxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx datové zprávy xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
b) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx provozují, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které slouží x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx přijímání x odesílání xxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2) (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"), a
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, kvalifikovanými xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2) xxxxxxxxxxxxx systémové certifikáty xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx označení xxxxxx veřejné xxxx, xxxx příslušného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a zařazení xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx označení orgánu xxxxxxx moci.
§2
(1) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx a uplatňuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxxxx podatelny v xxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) x xxxxxxxx x xxxx seznamuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výkonem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podatelny. Xxxxxxxx těchto pravidel xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx mimořádných událostí.
(2) Xxxxx xxxxxxx xxxx zajišťuje
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxx zpracovávaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3),
x) nasazení x xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xx zejména x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx jejich uplatnění x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přijatých xxxxxxxx zpráv xxxxx xxxxxxx stanovených zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx2).
§3
(1) Xxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxx xx své xxxxxx xxxxx, xxxxx xx má xxxxxxx, x též xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx potřebné x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zpráv xxxxxx xxxxxxx moci. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx elektronické xxxxxxxxx x xxxx x xxx, xxx je xxxxxx pro příjem xxxxx xxxxxxxx zpráv xxxx xxxxx datových xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx obsahu,
x) xxxxxxxxx údaje xxx xxxxxxxxx datových zpráv xx technických xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení x xxxxx xxxxxx veřejné xxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkách,
x) xxxxxxxx potvrzování xxxxxxxx xxxxxxxx zpráv xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) včetně vzoru xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zpráv, xxx xxxxxxx přijetí xx xxxxxxxxxxxx podatelna technické x xxxxxxxxxx vybavení, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xxx předávat xxxxxx veřejné xxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx x přijaté xxxxxx zprávy xx xxxxxxx xxxxxx počítačového xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx přivodit xxxxx xx xxxxxxxxxxx systému xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxx, xxxx chybný xxxxxx zprávy, xxxxx xxxx xxxxxxx škodu xxxxxxxx,
x) způsob xxxxxxxxxx dotazů xxxxxxxxxx xx xxxxxxx elektronické xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců xxxxx §1 xxxx. 1 xxxx. c) s xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx těchto zaměstnanců x
x) xxxxxx xxxxxxxx předpisů1), xxxxx xxxxxxx xx možné xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx uznávaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Pokud xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx elektronických xxxxxxxxx, xxxxxxxx údaje uvedené x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx jednotlivou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§4
(1) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx 30 xxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §1 xxxx. 1 písm. x).
(2) Xxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxxxx xxxxxx xx adresu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 odst. 1 xxxx. a).
(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxxx uznávaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx4) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1.
§5
Xxxxxxxx xxxxx č. 304/2001 Sb., kterým xx xxxxxxx zákon x. 227/2000 Xx., x elektronickém podpisu x o změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x elektronickém xxxxxxx), xx xxxxxxx.
§6
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2005.
Xxxxxxxx xxxxx:
JUDr. Gross x. x.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx:
Xxxxxx x. x.

Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 495/2004 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2005.
Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 495/2004 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 167/2012 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2012.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) Xxxxxxxxx xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 226/2002 Xx., xxxxx č. 71/1967 Sb., x správním řízení (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxx x. 226/2002 Xx., xxxxx č. 141/1961 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxx č. 226/2002 Xx.
2) Vyhláška č. 496/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
3) Zákon č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 517/2002 Xx.
Xxxxx č. 101/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2000 Sb., xxxxxx x. 177/2001 Xx., xxxxxx x. 450/2001 Xx., zákona x. 107/2002 Sb., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 310/2002 Xx. a zákona x. 517/2002 Xx.
4) §4 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 365/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.