Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.06.2012.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2005 do 29.06.2012.


Vyhláška o elektronických podatelnách

496/2004 Sb.

Předmět úpravy §1
Přijetí a doručení datové zprávy §2
Odeslání datové zprávy §3
Údaj, na základě kterého je možné osobu jednoznačně identifikovat §4
Účinnost §5
Příloha - Úkony potřebné k ověření, že zaručený elektronický podpis a elektronická značka jsou platné a jejich kvalifikovaný certifikát nebo kvalifikovaný systémový certifikát nebyly zneplatněny, a k ověření platnosti kvalifikovaného časového razítka
496
VYHLÁŠKA
xx xxx 29. xxxxxxxx 2004
o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví xxxxx §20 odst. 4 xxxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 226/2002 Sb., xxxxxx x. 517/2002 Xx. a xxxxxx x. 440/2004 Xx., (xxxx xxx "xxxxx"):
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zpráv xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x strukturu xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx osobu xxx přijímání xxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednoznačně xxxxxxxxxxxxx.
§2
Přijetí x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu1).
(2) Xxxxx je u xxxxxxx datové zprávy xxxxxxx výskyt xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxx přivodit xxxxx xx informačním systému xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxx"), xxxx xxx xxxxxx zpráva xxxxxxx xxx mimo xxxxxxxxxxxxx podatelnu, x xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Taková xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx zpráva xx ukládá do xxxxxxxx xxxxxxxxxx datových xxxxx ve tvaru, xx xxxxxx byla xxxxxxx. Je-li x xxxxxx zprávě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx elektronický xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx vydaném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "uznávaný xxxxxxxxxxxx xxxxxx") xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx certifikát x elektronická značka xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx akreditovaným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx"), ukládají xx xxxxx xx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx zpráva se x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxx x xxxx se xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy2) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxx, že xxx xxxxxxxx datové xxxxxx xx zaznamenán x xxxxxxxxx na xxxxxxx, a
b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx podacího xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zasláním xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §3, xxxxx xx xxxxx veřejné moci xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx zjistit xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx doručení je
x) uznávaný elektronický xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx,
b) datum x čas x xxxxxxxx hodiny, xxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a
c) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
(6) X xxxxxxxx datové zprávy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx
a) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx1),
x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx je připojeno xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jej x xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx elektronický podpis xx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (§5 xxxx. 2 xxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx platná x xxxx kvalifikovaný xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (§5a odst. 3 xxxxxx), xxxxxxxx xxx xx xxxxxx kvalifikované xxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x datové xxxxxx,
x) xx xxxxxxxx kvalifikovaný xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx, x
e) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obsahuje xxxxx, xx jejichž xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(7) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zjistí, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x) xxxx x době xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x pokud xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podpis xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vytvořeny x xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx, orgán xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
a) xxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podepsané xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxx xxxx razítko xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx certifikátu xxxxxx xxxxxx a zda xx xxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, není-li xxxxxxxxx xxxxxx kvalifikované xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxx, aby xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo elektronická xxxxxx xxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podpisu xxxx elektronické xxxxxx.
(8) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx elektronický xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebyl zneplatněn xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx razítko xx xxxxxx podle xxxxxxxx 6 xxxx. c), xxxx xxxxxxx x příloze k této xxxxxxxx.
(9) O xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 6 x 7 xx xxx xxxxxxxx xx identifikátoru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje, xxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§3
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx datová zpráva xx x elektronické xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx vypravených xxxxxxxx xxxxx ve tvaru, xx kterém byla xxxxxxxx. Je-li x xxxxxx xxxxxx připojen xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx moci a xxxx xxxxxxxxxxxxx certifikát xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx systémový certifikát, xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx kontrolou výskytu xxxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxx datová xxxxxx xx x elektronické xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx čas xxxxxxxx datové zprávy xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx.
§4
Údaj, xx xxxxxxx kterého xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Xxxx, xx jehož základě xx možné xxxxx xxxxxxxxxxx identifikovat, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 1&xxxx;100&xxxx;100&xxxx;100 xx 4&xxxx;294&xxxx;967&xxxx;295 x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x nesmí xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3).
§5
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2005.
Xxxxxxx:
Xxxxxx v. x.

Příloha x xxxxxxxx x. 496/2004 Xx.
Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx značka xxxx platné x xxxxxx kvalifikovaný xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxx kvalifikovaného xxxxxxxx xxxxxxx
1. Ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podpisu x elektronické značky
Xxxxxxx xxxxxxxxxx elektronického xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxx xxxxxx se provádí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx použitým xxx vytváření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podpisu. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx algoritmu xxxx data xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxx xxxxx kvalifikovaný xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx datům xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxx xxxxx kvalifikovaný systémový xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx kryptografických xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx funkcí xxxx xxxxxxx v xxxxxxx x. 1 x 2 xxxx xxxxxxx. Ověření xx xxxxxxx zpravidla pomocí xxxxxxxx bez zásahu xxxxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxxxxxx certifikátu
x) Ověření intervalu xxxx platnosti
Xxxxxxx, xxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxx zprávy xxx kvalifikovaný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx provádí xxxxxxxxx pomocí xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
x) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx certifikátu
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx kvalifikovaný xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikovaný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx bodu 1. Ověření xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx bez zásahu xxxxxxxxx osoby.
x) Xxxxxxx, zda xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
Ověření, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podepisující osoby xxxx xxxxxxxxxxxxx systémový xxxxxxxxxx označující xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx zneplatnění, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Rozhodným xxxxxxxx zneplatněných xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx zprávy. Ověření xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
d) Ověření xxxxxxxxxxxx značky seznamu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx značka datové xxxxxx podle bodu 1.
x) Certifikační xxxxx
Elektronická xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podepisující xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx kvalifikovaném systémovém xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. I xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xx dalším xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx označující xxxx xxxxxxxxxxxx osoby xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x certifikační xxxxx xxxxx xxxx. x) xx d) xxxxxx xxxx. Certifikační xxxxx xx vyznačena x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx razítka
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx časového razítka xxxxxxx, jako se xxxxxxx elektronická značka xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx ověřuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 2.

Xxxxxxx x. 1
&xxxx;
Xxxxx asymetrického xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
1.01
&xxxx;
xxx
&xxxx;
[1]
&xxxx;
1.02
&xxxx;
xxx
&xxxx;
[2]
&xxxx;
1.03
&xxxx;
xxxxx-Xx
&xxxx;
[2,3]
&xxxx;
1.04
&xxxx;
xxxxx-X2x
&xxxx;
[2,3]
&xxxx;
1.05
&xxxx;
xxxxxx-Xx
&xxxx;
[4]
&xxxx;
1.06
&xxxx;
xxxxxx-X2x
&xxxx;
[4]
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Tabulka č. 2
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
2.01
&xxxx;
xxx1
&xxxx;
[5,6]
&xxxx;
2.02
&xxxx;
xxxxxx 160
 
[5]
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Informace
Xxxxxx předpis č. 496/2004 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2005.
Xx dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 496/2004 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 167/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2012.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxxxx xxxxx č. 495/2004 Sb., kterým xx provádí xxxxx x. 227/2000 Sb., x elektronickém xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) Například xxxxx č. 97/1974 Sb., x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 343/1992 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Xx., zákona x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 107/2002 Xx. x xxxxxx x. 320/2002 Sb.
3) §4 xxxx. x) zákona x. 101/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx některých xxxxxx.