Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.03.2023.


Zákon o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)

480/2004 Sb.
 

Zákon

ČÁST PRVNÍ - O NĚKTERÝCH SLUŽBÁCH INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Předmět úpravy §1 §2

Odpovědnost poskytovatelů zprostředkovatelských služeb

Odpovědnost poskytovatele služby za obsah přenášených informací §3

Odpovědnost poskytovatele služby za obsah automaticky dočasně meziukládaných informací §4

Odpovědnost poskytovatele služby za ukládání obsahu informací poskytovaných uživatelem §5 §6

Šíření obchodních sdělení §7

Regulované činnosti §8

Vnitřní trh §9

Dozor nad dodržováním zákona §10

Dozor nad dodržováním nařízení §10a

Upozornění na porušení nařízení §10b

Přestupky §11 §11a §12

Společná ustanovení §13

ČÁST DRUHÁ §14

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o regulaci reklamy §15

ČÁST ČTVRTÁ §16

ČÁST PÁTÁ §17

ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST §18

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 214/2006 Sb. - Čl. XIII

INFORMACE

480

XXXXX

xx dne 29. xxxxxxxx 2004

x některých xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x některých službách xxxxxxxxxx společnosti)

Parlament se xxxxxx na tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

X XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx1), xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx podporu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx uživatele online xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb4) (dále xxx "xxxxxxxx") x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxx obchodní xxxxxxx.

§2

Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředky na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx elektronickými prostředky, xxxxxxxxxxx zpravidla xx xxxxxx; xxxxxx je xxxxxxxxxx elektronickými prostředky, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx sítě elektronických xxxxxxxxxx x vyzvednuta xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxxxxxx poštou xxxxxxx, xxxxxxx, zvuková xxxx xxxxxxxx zpráva xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací, xxxxx může být xxxxxxx v xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx nevyzvedne,

c) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx komunikační zařízení, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, telekomunikační xxxxxxx zařízení a xxxxxxxxxxxx pošta,

d) poskytovatelem xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx některou xx služeb xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx každá xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx využívá xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zpřístupňování xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x přímé xx xxxxxxx podpoře xxxxx xx služeb xxxx xxxxx podniku osoby, xxxxx je xxxxxxxxxxxx3) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx2),

x) automatickým xxxxxxxxxx xxxxxxxx ukládáním xxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxx, xx kterému xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx přenosu xxxxxxxxxxxxxxx xxxx elektronických xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nepřesahuje dobu, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx přenosu xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx dočasným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xxx co xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§3

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx spočívá x xxxxxxx informací poskytnutých xxxxxxxxxx prostřednictvím sítí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx zprostředkování přístupu x sítím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx informací, odpovídá xx obsah xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx

x) xxxxxx xxx iniciuje,

b) xxxxx xxxxxxxxx přenášené xxxxxxxxx, nebo

c) xxxxx xxxx xxxxx obsah xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 zahrnuje xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací.

§4

Odpovědnost xxxxxxxxxxxxx služby xx xxxxx automaticky xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx informací

Poskytovatel xxxxxx, jež xxxxxxx x xxxxxxx informací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, odpovídá xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dočasně meziukládaných, xxx xxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x aktualizaci xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x používána x xxxxxxxxxx odvětví,

d) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uznávané x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odvětví x xxxxx získat xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vedoucí x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx, xxxxxxx zjistí, xx informace xxxx xx xxxxxxxx místě xxxxxxx ze xxxx xxxxxxxxxx nebo k xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx stažení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

§5

Odpovědnost poskytovatele služby xx xxxxxxxx obsahu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uživatelem

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutých uživatelem, xxxxxxxx xx obsah xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx

x) xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxx své činnosti x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kroky, xxxxx xxx po xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx znepřístupnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Poskytovatel xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxx vždy xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx činnost xxxxxxxxx.

§6

Poskytovatelé xxxxxx xxxxxxx x §35 xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx na obsah xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) aktivně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx obchodních sdělení

§7

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx za účelem xxxxxx obchodních sdělení xxxxxxxxxxxxxx prostředky xxxxxx xxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxx, kteří x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Nehledě xx odstavec 2, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx osoba xxxxx xx svého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jeho elektronického xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x souvislosti x prodejem xxxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx5) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx6), xxxx xxxx fyzická či xxxxxxxxx osoba xxxxxx xxxx podrobnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx obchodních xxxxxxx xxxxxxxxxx xx jejích xxxxxxxxx obdobných xxxxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx zákazník xx jasnou x xxxxxxxxx xxxxxxx jednoduchým xxxxxxxx, zdarma nebo xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx využitím xxxxx xxxxxxxxxxxxxx kontaktu x xxx zasílání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx toto xxxxxxx neodmítl.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxx xxxxxxxx a jasně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx přímo x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xx nepřeje, aby xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odesílatelem nadále xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§8

(1) Osoby xxxxxxxxxxxx regulované činnosti xxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx regulované xxxxxxxx, xxxxx obchodní xxxxxxx, x xx x xxxxxxx s §7 x v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nezávislost, xxxxxxxxxx, xxxx povolání x xxxxxxx přístup k xxxxxxxxxx.

(2) Osoby vykonávající xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx členy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zřízených xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x souladu s §7.

(3) Xxxxxxxx sdělení xxxx xxxxxxxxxxxxxx regulované xxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx profesní xxxxxxxxxxx xxxxxx zřízené xxxxxxx, x níž je xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zapsána, xxxxx xx xxxxxxxx pravidla xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Evropské unie, x xxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k informacím x xxxxxxxxx profesní xxxxxxxxxxx xxxxxx zřízené xxxxxxx, jejímž je xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxx

§9

(1) Na xxxxxxxxxxxxx služby, který xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo organizační xxxxxx umístěné na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zahájení x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podnikatelského xxxxxxxxx, xxxxxxxxx na odbornou xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služby xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx v jiném xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx nevztahují právní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, pokud xxxxx zákon xxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Ustanovením xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxx, veřejného zdraví, xxxxxxxxxxx státu a xxxxxxx spotřebitele.

(4) Dříve, xxx soud xxxx xxxx orgán xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vyplývající xx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxx pořádku, veřejného xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx o tom Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx jen "Xxxxxx") x xxxxxx členský xxxx Xxxxxxxx xxxx, x němž je xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxx xxx xx xxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxx muset činit xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx x naléhavých xxxxxxxxx xxxx odchýlí xx xxxxxxxx 4, podá x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx Xxxxxx a členskému xxxxx Xxxxxxxx unie, x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

§10

(1) Orgánem příslušným x výkonu xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxx") xx

x) xxx šíření xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §8 odst. 3 xxxxxxxxx profesní samosprávná xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx dozoru působí xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a Xxxxxx.

(3) Kontaktní místo xxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxx pro podávání xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx prostředky x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx využívání xxxxxx postupů,

b) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx subjektech, xx xxxxx lze xxxxxx další xxxxxxxxx xx praktickou pomoc.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.7)

§10x

Xxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

§10x

Xxxxxxxxxx xx porušení xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x případě xxxx závažného porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx porušení nařízení x xxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 15 dnů xxx xxx doručení xxxxxxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, zjedná xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx skutečnost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Po xxxxxx uplynutí lhůty x xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

§10x xxxxxx právním předpisem x. 58/2023 Sb. x xxxxxxxxx od 23.3.2023

Xxxxxxxxx

§11

(1) Xxxxxxx osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opakovaně xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxx opakovaně šíří xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodní xxxxxxx

1. xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx jasně x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx sdělení,

3. xxxxxxxxxx xxxx utajující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx komunikace uskutečnila,

4. xxxxxxxxxxxx platnou xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

5. xxx toho, že xx zákazníkovi poskytla xxxxxxx xxxxx, zřetelně, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zdarma xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxx elektronického xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx regulovanou xxxxxxx x xxxx obchodní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx samosprávné komory xxxxxxx zákonem, u xxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx regulovanou xxxxxxx x její obchodní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx pravidla xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, x němž je xxxxxxx, nebo

d) vykonává xxxxxxxxxxx činnost x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx trvalého xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx x příslušné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx členem.

(3) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx online xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxx, xxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené v xx. 3 xxxx. 1 xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x xx. 3 odst. 2 xxxxxxxx neoznámí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx změny svých xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx provede xxxxxxxx xxxxx dříve, xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx jasnou viditelnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xx. 3 odst. 5 xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxx ukončí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xx. 4 xxxxxxxx,

x) nestanoví xx xxxxx xxxxxxxxxx hlavní xxxxxxxxx určující pořadí x důvody xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx těchto hlavních xxxxxxxxx x porovnání x xxxxxxxxx parametry xxxxx čl. 5 xxxx. 1 xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s xx. 6 nařízení xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx popis xxxxx xxxxxxxxxx doplňkového xxxxx x xxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx, xxx x xx jakých xxxxxxxxx xxxx podnikatelský xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zprostředkovatelské xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx,

x) x rozporu x xx. 7 odst. 1 nařízení neuvede xx xxxxx podmínkách xxxxx xxxxxxxxxx zacházení, xxxxx uplatňuje xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx ke xxxxx x službám, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx online xxxxxxxxxxxxxxxxxxx služby nabízí xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx podnikatelští xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx byly x xxxxxxx s xx. 8 xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s xx. 9 xxxx. 1 xxxxxxx xx svých xxxxxxxxxx xxxxx technického x smluvního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx uživatelů k xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx, xxxxx podnikatelští xxxxxxxxx xxxx spotřebitelé xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx vytvářeny xxx xxxxxxxxxxx této xxxxxx, xxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxx x smluvní xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) neplní xxxxxxxxxx povinnost stanovenou x xx. 9 xxxx. 2 nařízení,

k) x xxxxxxx x xx. 10 nařízení xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx kterých lze xxxxxx možnost podnikatelských xxxxxxxxx nabízet xxxxxx xxxxx a služby xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx prostředky xxx prostřednictvím xxxx xxxxxx, nebo x xxx nezajistí snadný xxxxxxx veřejnosti,

l) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 11 xxxx. 1 xxxxxxxx,

x) neposoudí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 11 odst. 2 xxxxxxxx,

x) neuvede ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx internímu xxxxxxx xxx vyřizování xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 11 xxxx. 3 xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x xx. 11 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx k xxx snadný xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx je neaktualizuje x případě významné xxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx mediátory xxxxx xx. 12 xxxxxxxx, xxxx

x) v xxxxxxx s xx. 12 xxxx. 6 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x efektivnosti xxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx.

(4) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyhledávače xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxx x xx. 5 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x jejich relativní xxxxxxxxxx, neposkytne xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x jasném x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx tento xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx firemních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se x xxxxxxx oznámení xxxxx xx. 5 xxxx. 4 xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x xx. 7 xxxx. 2 nařízení xxxxxxx xxxxx rozdílného xxxxxxx zacházení, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx zboží x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyhledávače xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx sám xxxx xxx xxxxxxxx uživatelé xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jiní uživatelé xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 100 000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1,

b) 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle odstavce 2 xxxx. b), x) nebo x), xxxx

x) 10 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx odstavce 3 nebo 4.

(6) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 3 nebo 4 lze xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§11a

Poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obchodní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinností xxxxx §7, xx xxxxxxxx xxxxxxx se jménem xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx byla tímto xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx. Xxx není xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx u soudu xxx.

§11x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 468/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§12

(1) Přestupky xxxxx §11 odst. 1 x 2 projednává xxxxx dozoru a xxxxxxxxx podle §11 xxxx. 3 x 4 xxxxxxxxxx Český xxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxx, x xx i vymožených, xx příjmem rozpočtu, xx xxxxxxx xx xxxxxxx činnost xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxx uložených orgánem xxxxxxxxxx k výkonu xxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 písm. x) xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx9).

(3) Xxxxxx xx xxxxxxxxx podle §11 xxxx. 3 x 4 vymáhá Český xxxxxxxxxxxxxxx úřad.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§13

Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxx řád.10)

ČÁST DRUHÁ

§14

§14 (část xxxxx) zrušen právním xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

XXXX TŘETÍ

Změna zákona x xxxxxxxx reklamy

§15

Zákon č. 40/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 231/2001 Sb., xxxxxx č. 256/2001 Xx., xxxxxx č. 138/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 132/2003 Xx., zákona č. 217/2004 Xx. x xxxxxx č. 326/2004 Xx., xx mění xxxxx:

1. V §2 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou č. 5x) zní:

"e) šíření xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pokud xxxxxxxx xxxxxxxx; na xxxxxx reklamy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,5x) xx reklamu, která xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx směřující xx xxxxxxxxxxx adresátovi za xxxxxxxx, že xxxxxxx xxx předem xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx, xxx vůči němu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

5x) §7 xxxxxx x. 480/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x změně některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx informační xxxxxxxxxxx).".

2. X §7 xxxx. d) se xx slova "x xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx " , x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx32x) podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5x)".

Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 32x) xxx:

"32x) §2 xxxx. x) xxxxxx č. 480/2004 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x některých xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).".

XXXX ČTVRTÁ

§16

§16 (část xxxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 110/2019 Sb.

XXXX XXXX

§17

§17 (xxxx xxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 375/2011 Sb.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

§18

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Gross x. x.

Xxxxxxxxx ustanovení

Čl. XIII

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx volnou xxxxxxxxxx živnost x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pozbývá právních xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx-xx na xxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxx živnosti z xxxxxxxxxx živnosti volné xx ohlašovací xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx č. 214/2006 Xx., fyzické x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podmínky k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 214/2006 Xx. s účinností xx 1.8.2006 s xxxxxxxx xxxx 4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2007

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 480/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 7.9.2004.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

444/2005 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

214/2006 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx podnikání (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.8.2006 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx XXXX xxxx 4, xxxxx nabývá xxxxxxxx xxxx 1.1.2007

160/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx

x účinností xx 2.7.2007

281/2009 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím daňového xxxx

x účinností xx 1.1.2011

375/2011 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.4.2012

468/2011 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 127/2005 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

89/2012 Xx., občanský xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

183/2017 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x řízení x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2017

110/2019 Xx., x xxxxxxxxxx osobních xxxxx

x xxxxxxxxx od 24.4.2019

238/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 634/1992 Sb., o xxxxxxx spotřebitele, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.7.2020

58/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 480/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 23.3.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2000/31/ES xx dne 8. června 2000 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obchodního xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx trhu.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2002/58/ES ze dne 12. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxx osobních xxxxx x ochraně xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací.

2) §3 xxxx. x) a x) xxxxxx x. 18/2004 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx x x změně některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace).

3) §420 a 421 xxxxxx x. 89/2012 Sb., občanský xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1150 xx xxx 20. xxxxxx 2019 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx uživatele xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb.

5) Xxxxx č. 110/2019 Sb., x zpracování xxxxxxxx xxxxx.

6) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 o ochraně xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a x xxxxxxx směrnice 95/46/XX (obecné nařízení x ochraně osobních xxxxx).

6x) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 2006/2004 o xxxxxxxxxx mezi vnitrostátními xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx dodržování zákonů xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx).

7) Xxxxxxxxx xxxxx č. 254/2000 Sb., x auditorech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 523/1992 Sb., x xxxxxxx poradenství x Xxxxxx daňových xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 220/1991 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, České xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x České xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx č. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

8) §2 odst. 2 xxxxxx č. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9) §2 xxxx. 2 xxxxxx č. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx.

10) Xxxxx č. 500/2004 Sb., xxxxxxx řád, ve xxxxx pozdějších předpisů.