Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2017.


Zákon o omezení plateb v hotovosti

254/2004 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ZÁKON O OMEZENÍ PLATEB V HOTOVOSTI

Účel zákona §1

Vymezení pojmů §2

Bezhotovostní platby §3 §4

Přestupky §5 §6 §6a

Přechodné ustanovení §7

ČÁST DRUHÁ §8

ČÁST TŘETÍ - Účinnost §9

č. 303/2008 Sb. - Čl. II

INFORMACE

254

XXXXX

xx xxx 13. xxxxx 2004

o omezení xxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

ZÁKON O XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX

§1

Xxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx, kdy xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxx") xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platební xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx ústav"), x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx této povinnosti.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) platbou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx platbou xxxxxx xxxxxxxxx převodem peněžních xxxxxxxxxx na území Xxxxx republiky prostřednictvím xxxxxxxxx ústavu v xxxxx xxxx xxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ústavu x xxxxx nebo xxxx xxxx x xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xx platbu se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nepovažuje

a) vložení xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx ústavu x xxxxxx výběr x xxxx u xxxxxxxxx xxxxxx,

x) výměna xxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx mince xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tuzemských xxxxx České xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, u xxxxxxx xxxxxxxx důvodné xxxxxxxxx, xx jsou xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, x jejich xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx oprávněnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx spočívajících x xxxxxxxx bankovek a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x poskytování těchto xxxxxx, xxxx

x) předání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx osobou xxxxxxxxxx x poskytování xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§3

(1) Povinnost xxxxxxx xxxxxx bezhotovostně xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxx pobytu xxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx organizačními xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxx x místem xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx pobytu xxxx sídlem na xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxx xxxx s xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx;

xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx stanovenou xxxxx xxxxxxx.

(2) Povinnost podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx na

a) platby xxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx peněžitých xxxxxx uskutečňovaných xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx zákony xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jednorázových xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx prováděné x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,1)

e) xxxxxx pojistného a xxxxxx pojistného xxxxxx xx xxxxxxxxxx pojištění,

f) xxxxxx prováděné Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx pamětních xxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, soudem xxxx xxxxxxxx orgánem xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§4

(1) Xxxxxxxxxxxx platby, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 270&xxxx;000 Xx (xxxx jen "xxxxx") xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Příjemce xxxxxx, jejíž xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Platba v xxxx xxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx přepočte xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx x platným xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx limitu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxx x xxxx měně, xxxxxxxxx xxxx poskytovatelem xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x průběhu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx.

Xxxxxxxxx

§5

(1) Fyzická, právnická xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx povinnost xxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx, právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx přijme xxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxx provedena x xxxxxxx x tímto xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxx xxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxx xx 500 000 Xx x právnické x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx do 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§6

§6 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§6x

(1) Xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx úřady.

(2) Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§7

Přechodné ustanovení

Bylo-li sjednáno xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x hotovosti, xxx xxxxxxx platbu v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §4 xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

XXXX XXXXX

§8

§8 (xxxx xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 281/2009 Sb.

XXXX XXXXX

Xxxxxxxx

§9

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prvním xxxx třetího xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxx vyhlášení.

Zaorálek x. r.

Klaus x. x.

Xxxxxx x. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx podle dosavadní xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 303/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 19.8.2008

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 254/2004 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.2004.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

303/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 254/2004 Xx., x xxxxxxx plateb x xxxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 337/92 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.8.2008

281/2009 Xx., kterým xx xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx daňového xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

139/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 156/2010 Xx., a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 27.5.2011

428/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxx xxxxxx ČR

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

407/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., x spotřebních xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

261/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx 1.12.2014

243/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 29.7.2016

183/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x nich x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností od 1.7.2017

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 240/2000 Sb., x krizovém xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 320/2002 Xx.
2) Například xxxxx č. 26/2000 Sb., x xxxxxxxxx dražbách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 202/1990 Sb., x xxxxxxxxx a jiných xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
4) Xxxxx x. 185/2004 Sb., x Xxxxx správě Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.