Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2017.


Zákon o omezení plateb v hotovosti

254/2004 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ZÁKON O OMEZENÍ PLATEB V HOTOVOSTI

Účel zákona §1

Vymezení pojmů §2

Bezhotovostní platby §3 §4

Přestupky §5 §6 §6a

Přechodné ustanovení §7

ČÁST DRUHÁ §8

ČÁST TŘETÍ - Účinnost §9

č. 303/2008 Sb. - Čl. II

INFORMACE

254

XXXXX

xx xxx 13. xxxxx 2004

x omezení xxxxxx v hotovosti

Parlament xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST PRVNÍ

ZÁKON X XXXXXXX XXXXXX V XXXXXXXXX

§1

Xxxx xxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx, xxx jsou xxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx") povinny xxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platební xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx formou xxxxxxxxxx poukazu (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx"), x upravuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx povinnosti.

§2

Vymezení xxxxx

(1) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx

x) platbou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx platbou xxxxxx xxxxxxxxx převodem peněžních xxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx nebo xxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx ústavu x xxxxx xxxx xxxx xxxx z xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xx platbu se xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx

x) vložení xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx xx účet x peněžního xxxxxx x xxxxxx výběr x xxxx x xxxxxxxxx ústavu,

b) výměna xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx bankovky xxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxx existuje xxxxxxx xxxxxxxxx, že jsou xxxxxxxx xxxx pozměněné, x xxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní bance,

e) xxxxxxx nebo převedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx směnárenských obchodů xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost,

f) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx při poskytování xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx bankovek a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x poskytování xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) předání xxxx xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx bankovek x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x poskytování xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§3

(1) Povinnost xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx osobami x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx složkami xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx organizačními xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx osob x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx;

xxxxxxxxx-xx xxxx těchto plateb xxxxxx stanovenou xxxxx xxxxxxx.

(2) Povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx xx

x) xxxxxx xxxx, poplatků x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx celního zákona, xxxxx tyto zákony xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x výplat xxxxx z penzijních xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx,

x) platby prováděné x xxxx krizového xxxxx vyhlášeného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,1)

e) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pojistného xxxxxx xx xxxxxxxxxx pojištění,

f) xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) platby xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, soudem xxxx správním xxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx.

§4

(1) Poskytovatel xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 270&xxxx;000 Xx (xxxx jen "limit") xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx bezhotovostně.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nesmí xxxx xxxxxx přijmout, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxx měně se xxx účely xxxxxx xxxxxx přepočte na xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx provedení xxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxx měně, xxxxxxxxx xxxx poskytovatelem xxxxxx xxxxx příjemci xxxxxx x průběhu xxxxxxx kalendářního dne.

Xxxxxxxxx

§5

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se dopustí xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx tuto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákon.

(2) Xxxxxxx, právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx platbu, která xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 500 000 Xx x právnické x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pokutu xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§6

§6 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§6x

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx své xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx, vybírá x xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx při xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

§7

Xxxxxxxxx ustanovení

Bylo-li xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx platbou x hotovosti, xxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx limit xxxxxxx x §4 xxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

XXXX DRUHÁ

§8

§8 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 281/2009 Sb.

XXXX TŘETÍ

Účinnost

§9

Tento xxxxx xxxxxx účinnosti prvním xxxx třetího xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxx v. r.

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy.

Čl. II xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 303/2008 Xx. x xxxxxxxxx od 19.8.2008

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 254/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.2004.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

303/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 254/2004 Xx., x omezení plateb x xxxxxxxxx a x změně zákona x. 337/92 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 19.8.2008

281/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

139/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx styku, xx xxxxx xxxxxx x. 156/2010 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

428/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o Celní xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

407/2012 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

261/2014 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x účinností od 1.12.2014

243/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 29.7.2016

183/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x odpovědnosti za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx v odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Zákon č. 240/2000 Sb., x krizovém xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx.
2) Xxxxxxxxx xxxxx č. 26/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 202/1990 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
3) Xxxxx č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
4) Xxxxx x. 185/2004 Xx., x Xxxxx správě Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.