Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2017.


Zákon o omezení plateb v hotovosti

254/2004 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ZÁKON O OMEZENÍ PLATEB V HOTOVOSTI

Účel zákona §1

Vymezení pojmů §2

Bezhotovostní platby §3 §4

Přestupky §5 §6 §6a

Přechodné ustanovení §7

ČÁST DRUHÁ §8

ČÁST TŘETÍ - Účinnost §9

č. 303/2008 Sb. - Čl. II

INFORMACE

254

ZÁKON

ze dne 13. xxxxx 2004

o xxxxxxx xxxxxx x hotovosti

Parlament xx usnesl xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXX X XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX

§1

Xxxx xxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx, kdy xxxx xxxxxxx i právnické xxxxx (xxxx xxx "xxxxx") xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platební xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxx"), x xxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx této povinnosti.

§2

Vymezení pojmů

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx platba xxxxxxxxx převodem peněžních xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ústavu x xxxxx nebo cizí xxxx x území Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx jiného xxxxx.

(2) Xx xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx ústavu,

b) výměna xxxxxxxx xxxx mincí xx jiné bankovky xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ústavu,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tuzemských xxxxxxxx nebo tuzemských xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxx existuje důvodné xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x jejich xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx oprávněnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost,

f) předání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při poskytování xxxxxx spočívajících x xxxxxxxx bankovek x xxxxx osobou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo

g) xxxxxxx xxxx převedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x poskytování xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx platby

§3

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx bezhotovostně xx xxxxxxxx xx xxxxxx prováděné

a) xxxxxxxx xxxx osobami s xxxxxx trvalého pobytu, xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxxx organizačními xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx, xxxx

x) osobami x xxxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxx pobytu xxxx sídlem xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx pobytu nebo xxxxxx x xxxxxxxxx;

xxxxxxxxx-xx xxxx těchto plateb xxxxxx stanovenou xxxxx xxxxxxx.

(2) Povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx na

a) xxxxxx xxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uskutečňovaných xxxxx xxxxxxxx řádu xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů,

c) xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x výplat xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx prováděné x době xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,1)

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pojistného plnění xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx mincí, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx orgánem xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§4

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 270&xxxx;000 Xx (xxxx xxx "xxxxx") xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx limit, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Platba x xxxx měně xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx přepočte xx xxxxxx xxxxx směnným xxxxxx devizového xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx xxx provedení xxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xx započítávají xxxxxxx xxxxxx x české x cizí měně, xxxxxxxxx xxxx poskytovatelem xxxxxx témuž xxxxxxxx xxxxxx x průběhu xxxxxxx kalendářního xxx.

Xxxxxxxxx

§5

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx povinnost provést xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákon.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x tímto xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 500 000 Xx x xxxxxxxxx x podnikající xxxxxxx xxxxx pokutu xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§6

§6 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§6x

(1) Xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxxxxxx xxx své xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx úřady.

(2) Pokuty xxxxxx, vybírá x xxxxxx správní xxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx porušení xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

§7

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx závazku xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §4 xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

XXXX XXXXX

§8

§8 (xxxx xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 281/2009 Sb.

XXXX XXXXX

Xxxxxxxx

§9

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti prvním xxxx třetího kalendářního xxxxxx následujícího xx xxx jeho vyhlášení.

Zaorálek x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxx x. r.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 303/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 19.8.2008

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 254/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2004.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

303/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 254/2004 Xx., x xxxxxxx plateb x hotovosti x x xxxxx xxxxxx x. 337/92 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.8.2008

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

139/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 284/2009 Sb., o xxxxxxxxx styku, xx xxxxx zákona x. 156/2010 Sb., x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 27.5.2011

428/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření

s účinností xx 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxx xxxxxx XX

x účinností xx 1.1.2013

407/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

261/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxx xx 1.12.2014

243/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 29.7.2016

183/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx a xxxxxx x některých xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxx č. 320/2002 Xx.
2) Xxxxxxxxx xxxxx č. 26/2000 Sb., o xxxxxxxxx dražbách, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 202/1990 Sb., o xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
3) Zákon č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
4) Xxxxx x. 185/2004 Xx., x Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.