Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 11.05.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2017.


Zákon o omezení plateb v hotovosti

254/2004 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ZÁKON O OMEZENÍ PLATEB V HOTOVOSTI

Účel zákona §1

Vymezení pojmů §2

Bezhotovostní platby §3 §4

Přestupky §5 §6 §6a

Přechodné ustanovení §7

ČÁST DRUHÁ §8

ČÁST TŘETÍ - Účinnost §9

č. 303/2008 Sb. - Čl. II

INFORMACE

254

ZÁKON

ze xxx 13. xxxxx 2004

o xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXX O XXXXXXX PLATEB X XXXXXXXXX

§1

Xxxx zákona

Tento zákon xxxxxx, kdy xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxx") povinny xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx provozovatele xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx ústav"), x upravuje kontrolu xxxxxxxxxx této xxxxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků poskytovatelem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx platbou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx převodem xxxxxxxxx prostředků prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx nebo xxxx xxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx státu.

(2) Xx xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx xx účet x xxxxxxxxx ústavu x xxxxxx výběr x xxxx x xxxxxxxxx ústavu,

b) xxxxxx xxxxxxxx nebo mincí xx jiné xxxxxxxx xxxx mince xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ústavu,

c) předání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tuzemských xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx,

x) zadržení xxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx oprávněnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxx spočívajících x xxxxxxxx bankovek x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo

g) xxxxxxx xxxx převedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx bankovek a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Bezhotovostní platby

§3

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx bezhotovostně xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx osobami x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx organizačními xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx

x) osobami x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx České republiky, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx osob x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx;

xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx xx

x) xxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx jinak,

b) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) platby xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x penzijních xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx prováděné x xxxx xxxxxxxxx xxxxx vyhlášeného podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,1)

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx soukromého pojištění,

f) xxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx bankou xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) platby xxxxxxx xxxxxxx exekutorem, soudem xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí.

§4

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 270&xxxx;000 Xx (xxxx jen "xxxxx") xx xxxxxxx provést xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx, jejíž výše xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx platbu xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxx xxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx směnným xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx všechny xxxxxx x xxxxx x cizí xxxx, xxxxxxxxx xxxx poskytovatelem xxxxxx témuž příjemci xxxxxx x průběhu xxxxxxx kalendářního xxx.

Xxxxxxxxx

§5

(1) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxx bezhotovostně, xxxxxx xx tuto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx, právnická nebo xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxx provedena x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 lze xxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxx xx 500&xxxx;000 Xx x právnické x podnikající fyzické xxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§6

§6 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§6a

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx zjišťují xxx xxx činnosti xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx, vybírá x xxxxxx xxxxxxx orgán, xxxxx při xxx xxxxxxxx zjistil xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx platbou x hotovosti, xxx xxxxxxx platbu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §4 xxxxxxx do jednoho xxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

§8

§8 (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 281/2009 Sb.

XXXX XXXXX

Xxxxxxxx

§9

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx třetího xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího po xxx xxxx vyhlášení.

Zaorálek x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxx x. x.

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx právním předpisem x. 303/2008 Xx. x xxxxxxxxx od 19.8.2008

Informace

Právní xxxxxxx č. 254/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2004.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

303/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 254/2004 Xx., x xxxxxxx xxxxxx x hotovosti x x xxxxx zákona x. 337/92 Sb., x xxxxxx daní x poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 19.8.2008

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

139/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 284/2009 Sb., o xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 156/2010 Sb., x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx od 27.5.2011

428/2011 Xx., kterým se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x Xxxxx xxxxxx XX

x účinností xx 1.1.2013

407/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

261/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx od 1.12.2014

243/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxx xxxxxx

x účinností od 29.7.2016

183/2017 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x nich x xxxxxx o některých xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Zákon č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx.
2) Xxxxxxxxx xxxxx č. 26/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 202/1990 Sb., o xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx hrách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
3) Zákon č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxx x. 185/2004 Sb., x Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
5) §2 xxxx. 2 obchodního xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.