Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 29.05.2022 do 31.12.2023.


Zákon o dluhopisech

190/2004 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Dluhopis a emise dluhopisů §2

Zpřístupnění emisních podmínek §3

Seznam vlastníků §4

Druhy dluhopisů §5

Náležitosti dluhopisu §6

Celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů §7

HLAVA II - EMISNÍ PODMÍNKY

Základní ustanovení §8

Náležitosti emisních podmínek §9

Změna emisních podmínek §10

Dluhopisový program §11

Pochybnosti o obsahu zvláštního práva spojeného s dluhopisem §12 §13 §14

HLAVA III - VYDÁNÍ DLUHOPISU A VLASTNÍ DLUHOPISY NABYTÉ EMITENTEM

Vydání dluhopisu §15

Vlastní dluhopisy §15a

HLAVA IV - VÝNOS DLUHOPISU, VYPLACENÍ VÝNOSU DLUHOPISU A SPLÁCENÍ DLUHOPISU

Výnos dluhopisu §16

Den rozhodný pro splacení dluhopisu a vyplacení výnosu dluhopisu §17

Oddělení práva na výnos dluhopisu §18

HLAVA V - AGENT PRO ZAJIŠTĚNÍ

Splacení dluhopisu a vyplacení výnosu dluhopisu §19

Zajištění dluhopisu a agent pro zajištění §20

Práva a povinnosti agenta pro zajištění §20a

HLAVA VI - SCHŮZE VLASTNÍKŮ

Základní ustanovení §21

Den rozhodný pro účast na schůzi vlastníků §21a §22

Průběh schůze vlastníků §23

Společný zástupce vlastníků dluhopisů §24

Účast na schůzi vlastníků s využitím prostředků komunikace na dálku §24a

ČÁST DRUHÁ - ZVLÁŠTNÍ KATEGORIE DLUHOPISŮ

HLAVA I - STÁTNÍ DLUHOPISY A DLUHOPISY VYDÁVANÉ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU §25 §26

HLAVA II - KOMUNÁLNÍ DLUHOPISY §27

HLAVA III - KRYTÉ DLUHOPISY

Díl 1 - Požadavky na kryté dluhopisy a na jejich emitenta

Krytý dluhopis §28

Pravidla pro krycí portfolio §28a

Likviditní rezerva krycího portfolia §28aa

Struktury prodloužitelné splatnosti §28ab

Druhy krytých dluhopisů §28b

Povinnost dodržovat pravidla pro krycí portfolio a pravidla pro označení krytých dluhopisů §28c

Informace pro investory §28d

Zástavní hodnota zastavené nemovité věci §29

Přednostní práva u zastavené nemovité věci §30

Krycí aktiva §30a

Pravidla pro rejstřík krycích aktiv §30b

Krycí portfolio §30c

Krytý blok §30d

Způsobilá krycí aktiva a související věci §31

Způsobilé dluhy a související dluhy §31a

Evidence krytých bloků a informační povinnosti emitenta §32

Díl 2 - Nucený správce krytých bloků

Jmenování nuceného správce krytých bloků §32a

Práva a povinnosti nuceného správce krytých bloků §32b

Účty ve prospěch krycího portfolia §32c

Převod krytého bloku nuceným správcem krytých bloků §32d

Poměrné snížení dluhů, zpeněžení všech krycích aktiv v krycím portfoliu a předčasné splacení krytých dluhopisů §32e

Zpeněžení vybraných krycích aktiv §32f

Díl 3 - Dohled České národní banky

Dohled nad plněním povinností ve vztahu ke krytým dluhopisům §32g

Opatření k nápravě a jiná opatření §32h

Spolupráce orgánů dohledu §32i

Informace uveřejňované Českou národní bankou §32j

HLAVA IV - VYMĚNITELNÉ A PRIORITNÍ DLUHOPISY §33

HLAVA V - PODŘÍZENÉ DLUHOPISY §34

HLAVA VI - SBĚRNÝ DLUHOPIS §35 §36 §36a

ČÁST TŘETÍ - STÁTNÍ DOZOR V SOUVISLOSTI S VYDÁVÁNÍM KOMUNÁLNÍCH DLUHOPISŮ §37

Přestupky §38

Příslušnost §39

ČÁST ČTVRTÁ - PŘESTUPKY VE VZTAHU KE KRYTÝM DLUHOPISŮM

Společná ustanovení §40

Příslušnost k projednání přestupků §41

ČÁST PÁTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ §42

Dluhopisům obdobné cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry §43

Uveřejňování, oznamování a zpřístupňování informací §44 §45

Přechodná ustanovení §46

Zrušovací ustanovení §47

Účinnost §48

č. 355/2011 Sb. - Čl. XI

č. 172/2012 Sb. - Čl. II

č. 227/2013 Sb. - Čl. VI

č. 137/2014 Sb. - Čl. II

č. 307/2018 Sb. - Čl. II

č. 96/2022 Sb. - Čl. V

INFORMACE

190

ZÁKON

ze dne 1. xxxxx 2004

x dluhopisech

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx úpravy

Tento xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) x xxxxxxxx postup xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx"), x některé xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx související, včetně xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, x xxxxx xx spojeno xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§2

Xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx

(1) Dluhopis xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx cenný xxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnotě xxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxx práva xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x emisních xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxx").

(2) Dluhopisy xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx cenným xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx"), xx cenným papírem xx xxx. X xxxxxxxx listinného dluhopisu xx uvede xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx soubor xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx emise x xxxxxx datum xxxxxxxxxx. Dluhopisům xxxx xxxxx,&xxxx;x nimiž xxxx xxxxxxx xxxxxx práva, xx přidělí stejné xxxxxxxxxxxxx označení xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx číslování xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (ISIN).

§3

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podmínky xx xxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx podobě a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx splatnosti xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxx x datu xxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů (xxxx xxx "xxxxxxxx") x xxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxx datu xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx. X xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx na těchto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bezplatně x v nezměněné xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx x běžně xxxxxxxxxx formátu.

(3) Xxxxxxxx x to xxxxxxxx xxxxxxxxx požádá, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§4

Xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Emitent xxxx xxxxxx vlastníků xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx papírem xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxx xxxxx vedoucí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů.

(2) X účinnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx vyžaduje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx rubopisů xxxx xxxx důkaz x tom, xx xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 věty xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, xx xx xxxx xxxxxx xxxxx prokázána.

§5

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx emitentem, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx.

§6

Náležitosti xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx alespoň

a) xxxxxxxx "xxxxxxxx", xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxx x xxxxx dluhopisu, xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxxx, xx kterým xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx dluhopisu, xxxx xxxx x xxx, xx výnos xx určen xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx kurzem; xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx zřejmé, že xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx kde xx xxx s xxx, jak je xxxxx xxxxx, xxxxxxxx,

x) xxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxx splatnosti") xxxxxx částky (splacení xxxxxxxxx), případně xxxxxxxxx x xxx, xx xx být xxxxxx xxxxxx splacena xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx vlastníka xxxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) podpis xxxxxxxx, nejde-li x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) číselné xxxxxxxx xxxxxxxxx, nejde-li x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxx označení dluhopisu xxxxx mezinárodního systému xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxxxx dluhopisu xxxxxxx, xx xxxxx uvedené x odstavci 1 xxxx. x) až x) a x) xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx evidence investičních xxxxxxxx.

(3) Xxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx také xxxx x xxx, xxxxx dluhopisů a xxxxxx druhu nahrazuje.

(4) Xxx xxxxxxxxx toho, xxx xx dluhopis xxxxx xxxxx, xxxx xxxx, zda xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxx-xx xxxxxxx náležitosti xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. c) xx x) a x), xxxx xxxx-xx xxxx xxxxx zjistitelné x xxxxxxxxx evidence xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; odstavce 2 x 3 xxx xxxxxx dotčeny.

§7

Celková jmenovitá xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx

x) x menší celkové xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, než xxxx xxxxxxxxxxxxx celková xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxx lhůty xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx upsat xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx emise xxxxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, než byla xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jmenovitá xxxxxxx xxxxx dluhopisů, x to x xx xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xx xx xxxx předpokládané celkové xxxxxxxxx xxxxxxx emise xxxxxxxxx i po xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xx-xx tato xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx podmínkách.

(2) Postupuje-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxx x) x xxxx-xx xxxxx určená xxx upisování xxxxxxxxxxx, xxxx dodatečnou xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxxxx je xxxxxxxx pro splacení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisu nebo xxxxxxxx dluhopisu, x xxxxxxxxxx xx stejným xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx uplynutí xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vedoucí xxxxxxxxxx xxxxxxxx investičních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxxxxx xx stejným způsobem, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxx komunálních dluhopisů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) též Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "ministerstvo").

(4) V xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vydávaných jako xxxxxxxxxxx dluhopisy oznámí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx c) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vedoucí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x vyhlásí nebo xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vyhlásilo xxxx uveřejnilo emisní xxxxxxxx.

(5) Xxxx x xxxxxxxxxxxxx celkové jmenovité xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx investorům xxxxx s emisními xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xxxxxxxxxxxx xxxx emisní xxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX XXXXXXXX

§8

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, x xx x odkazem xx xxxxxxxxx obsažené x xxxxxxxxx.

§9

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx podmínky xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §6 xxxx. 1 xxxx. x) až x) x x),

x) xxxx x xxx, xxx xxx o listinný xxxxxxxx, imobilizovaný xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) lhůtu xxx upisování xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxx,

x) informace x xxx, xxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xx xxx výnosu,

f) xxxxxx a místo xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x lhůtu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x způsob x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dluhopisu,

g) xxxxxxxxx x xxx, xxx x xxx xx xxx dluhopis xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx se podílejí xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx dluhopisu x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx způsobu xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx označení xxxxxxxxx podle mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dluhopisů (xxxx xxx "schůze xxxxxxxxx"), x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x zpřístupňování xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxx, kým, xxx x s xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx známa,

m) xxxxxx dne, který xx rozhodný xxx xxxxx xx schůzi xxxxxxxxx,

x) informaci x xxx, xxx x x xxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx x xxx, že xxxxx xxxxxxxx schvaluje Česká xxxxxxx xxxxx,

1. xx xxxxx xxxxxxxx posouzen Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxx obsažených,

2. Xxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxxx emitenta x

3. Česká xxxxxxx xxxxx schválením prospektu xxxxxxxxxxx budoucí ziskovost xxxxxxxx ani xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxx.

(2) Emisní podmínky xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x prospektu

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx vydávána xxxxxxxx (v xxxxxxxx),

x) xxxxx xxxxxxxx postupovat xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx o xxx, xxx, xxx x kde xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, není-li xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx hodnotou xxxxxxxxx x jeho emisním xxxxxx,

x) údaj x xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx výnosu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxx, kde xx smlouva, kterou xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x zástavním právu x xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo vyplacení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x způsob, xxxxx xxxx zástavní xxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §20,

x) způsob xxxxxxxx x dluhopisu, jehož xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxxxx spojena,

h) xxxx x tom, že xxxxxxx rozhodl xxxxx §17,

x) xxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx xxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxxx dluhopisů,

k) údaj x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx možnosti xxxxxxx právo xx xxxxxxxxx výnosu dluhopisu xx xxxxxxxxx,

x) oprávnění xxxxxxxx xxxxxxx dluhopis xxxx datem xxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx splacení a xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §19 xxxx. 4,

x) oprávnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx popřípadě x xxxxxxxxx výnosu xxxx xxxxx splatnosti x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řešeny x xxxxxxxxx řízení,

o) u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxx xxxxxxxx, x místo x lhůtu xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxx vyměnitelné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dluhopisy, xxx, xxxxx je xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx oprávněné xxxxxxx xxxxx x těchto xxxxxxxxx,

x) u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx oznámení xxx, xx kterého xxx právo na xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, a místo x xxxxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zaknihovanými xxxxxxxxx, xxx, xxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx dluhopisem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxx xx likvidace,

2. xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

3. je-li xxxxxxxxx zahraniční osoba, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pohledávek x podřízených dluhopisů, x xx x xx vztahu k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx podřízených xxxxxxxxx, xx rozdílně ve xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§10

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx xxxxx emisních xxxxxxxx se vyžaduje xxxxxxxxx xxxxxxx schůze xxxxxxxxx.

(2) Souhlas schůze xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx

x) xx změně přímo xxxxxxxx xxxxxx právní xxxxxx,

x) xx xxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zájmů xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, k nimž xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, není xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx emisních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx emisní podmínky, xxxx změnu xxxxxxxx xxxxxxxx x úplné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx změny emisních xxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právo, xx xxxxxxxx od xxxxx xxxx upsání xxxxxxxxx xx xxxxx 5 pracovních xxx xxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx změna emisních xxxxxxxx, neurčí-li emitent x xxxxxxxx podmínkách xxxxx xxxxx.

§11

Xxxxxxxxxxx program

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Za emisní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx dluhopisového xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx programu xxx danou xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx programu xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx programu,

b) odkaz xx xxxxxxxxxxx program x xxxxxxxxx o xxx, kde xx x ním xxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx emise xxxxxxxxx, xx které se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx o obsahu xxxxxxxxxx práva spojeného x dluhopisem

§12

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx x dluhopisem xxxx xxxx xx xxxxx vlastníka dluhopisu,

a) xxxxxxxxxx jaké zvláštní xxxxx je s xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx takové xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx obsahově nejbližší, xxxx

x) xxxxxx-xx možné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx je dluhopis, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxx §83 xxxx. 2 xxxx. x) občanského soudního xxxx.

(3) Xxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 spolu xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx sporu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu po xxxxxxxx řízení na xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx které zpřístupnil xxxxxx podmínky, xxx, xxx byly obdobně xxxxxxx požadavky xxxxxxx x §3 xxxx. 2 xxxx xxxxx, xxxx způsobem, kterým xxxxxxxxxxx emisní xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x rozhodnutí soudu x xxxx věci x xxxxxxxxxx doložkou xxxxxx moci.

(4) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§13

(1) Xxxxxxxx-xx soud xxxxx §12 xxxx. 1 písm. x), xxxx xxxxxxxx dluhopisu, x xxxxx druhu xxxx xxxxxxxxxx, požadovat xx 1 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x §12 xxxx. 3, xxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx přiměřenou xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx v xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx ode xxx, xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx nezpřístupní-li xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1 xxxx. x) v souladu x §12 odst. 3 větou xxxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxx xx oprávněný xxxxxxxx xxxxxxxxx domáhat xxxxxxxx xxxxxxx u xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx újmy, a xx xxxxxxxxxx ve xxxxx 6 měsíců xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx návrh xx xxxxxxxx smlouvy.

§14

§14 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 172/2012 Sb.

XXXXX XXX

XXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX DLUHOPISY XXXXXX XXXXXXXXX

§15

Xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jím xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx vydání xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx nabyvatelem emise xxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxx dluhopisů je xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx (tranších), xx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx v emisních xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx x xxxxxx dluhopisů, je xxxxxxx xxxxxxx xx 30 dnů xx xxx skončení xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xx, xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx, na který xxxx xxxxxx splacena, xx xxxxxx x xxxx xxxxxx účtoval.

(4) Xx dluhopisy, které xxxx xxx jejich xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx účet xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx x okamžiku xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxxxx pro vydání xxxxxxxxx.

§15x

Xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Vlastní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ledaže xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (§33) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Vlastní xxxxxxxxx xxxxxx emitentem xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx emitentem, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx upravujících xxxxxx xxxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§15x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 172/2012 Xx. x účinností xx 1.8.2012

HLAVA XX

XXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX VÝNOSU XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxx

§16

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx zejména

a) pevnou xxxxxxxx xxxxxx,

x) rozdílem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx prémií x xxxxxxxxxx xx xxxxx splatnosti xxxxxxxxx, xxxx

x) pohyblivou úrokovou xxxxxx xxxxxxxxx například x xxxxxx úrokových xxxxx či xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx měnových xxxxx, finančních xxxxxx xx xxx xxxxxxx.

§17

Den rozhodný xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx výnosu xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx oprávněna xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x dluhopisem x xxxxxx dni, než xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nesmí takto xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx 30 dnů xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx na xxxxxxxxx výnosu xxxxxxxxx x xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§18

Oddělení xxxxx xx xxxxx dluhopisu

(1) Xxxxx xx emisní xxxxxxxx xxxxxxxxxx, může xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x kupónem xxxx xxxxxx papírem xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx papírem xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx x listinnému xxxxxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx dluhopisu, x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx každý xxxxxxxxxx výnos; u xxxxxxxxxxxxx dluhopisu platí xxxxxxxxxx věty první xxxxxxxxx xxx xxxxx x příslušné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx x kupónů xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx s xxx xxxxxxx, x xxx, xxxxx je rozhodný xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Jestliže xx xxxxxxxxx přiděluje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro

a) dluhopis x xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx (dále xxx "oddělená jistina"),

c) xxxxx kupón dluhopisu.

(5) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx investičních xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx dluhopisu xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx vlastníkem xxxxxxxx jistiny. Xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vlastní xxxxxxx kupóny, x xxxxxxx ještě xxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx uplatnění xxxxx s xxxx xxxxxxxxx.

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx výnosu xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx dluhopisu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, nebo xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxxxx výnosu před xxxxx xxxxxx splatnosti, xxxxx xxxxx emisní xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx připouštějí x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Emisní xxxxxxxx xxxxx určit, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxxxxx hodnotě, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx zaplacený xxxxxx xxxx.

(3) Vlastník xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx dluhopisu před xxxxxxxxxx datem xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx emisní xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxxx-xx z xxxxxxxx podmínek xxxx xxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx-xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx splacení, xxxx být spolu x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx splatné. X xxxxxxx nesplnění xxxx povinnosti xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx emisních xxxxxxxx, xxxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebyl xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx dluhopisu x vyplacení výnosu xxxxxxxxx xxxx emitent xxxxxxx sám xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, spořitelního x xxxxxxxx družstva, xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx oprávnění xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx založena, k xxxxxx obdobné činnosti xxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

HLAVA X

XXXXX PRO XXXXXXXXX

§20

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx dluhopisu x xxxxxxxxx xxxxxx dluhopisu x xxxx dluhy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx každé xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx osob xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxx") na xxxxxxx xxxxxxx smlouvy xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxx poskytovatelem xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vznikající x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx právního xxxxxx. Ve xxxxxx x jedné xxxxx xxxxxxxxx xxx ustanovit xxx jednoho agenta xxx zajištění.

(2) Xxxxx xxx zajištění vykonává xxxxx xxxxxxxx, zástavního xxxxxxxx nebo jiného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxxx xxxx; xx xxxxx x xxx xxxxxx insolvenčního řízení, xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zajištění xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx") xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx v emisních xxxxxxxxxx; xx-xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, považuje xx xxxxxxx xxxxxx x tomto xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na kapitálovém xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx nutné x xxxxxxxxxxxx agenta xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx část, xxxxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 obsahovat xxxxxxx xxxxx práv a xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx věřiteli xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx údaje xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx zajištění, xxxx identifikující xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx podmínky x xxxxxx xxx změně x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx x osobě xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x povinnosti xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx rozsahu xx nového agenta xxx xxxxxxxxx. Písemnost xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx základě xx změně v xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx též xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx.

§20a

Práva x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxx zajištění xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vlastníků dluhopisů xxxxx §20 xxxx. 1 xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx většinou xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxx právu xxxx xxxxxx zajištění xxxxx §20 odst. 1.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx x změně x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, přechází xxxxx x povinnosti xx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx zajištění.

(3) Xxxxx xxx zajištění zpřístupní xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle §20 xxxx. 1, xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx výkonu zástavního xxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxx xxxxxxxxx vykonává xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx jedná xxxxxxxxxxxxx, čestně a xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1.

(5) Xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx spojená xx zástavním xxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podmínek xx strany emitenta,

c) xxxxx ve prospěch xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx jinak xxxxxxx jejich xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 5 se xx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxx věřitelem xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) X rozsahu, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x dluhopisy xxxxx xxx zajištění, xxxxxxx xxxxxxxxx dluhopisů xxxxx §20 xxxx. 1 xxxxxxxxxx taková xxxxx xxxxxxxxxx; tím xxxx xxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx v xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x správě xxxxxx majetku se xxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§20x vložen xxxxxxx předpisem x. 307/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 4.1.2019

XXXXX XX

XXXXXX XXXXXXXXX

§21

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Emitent bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx vlastníků x xxxxxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx podmínek, xxxxx xx její souhlas xx xxxxx emisních xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx podle §20 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx xx změnu x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx vlastníků dluhopisů, xxxxxxx jmenovitá xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 5 % celkové jmenovité xxxxxxx dané xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx situací, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

(xxxx jen "změny xxxxxxx xxxxxx").

(2) Nesvolá-li xxxxxx vlastníků xxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) nebo x), xxxx stanoví-li xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx schůzi xxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xx oprávněn xxxxxx xxx vlastník dluhopisu, xxx-xx x xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, nebo xxx-xx o jiný xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podmínkách, xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx schůzi xxxxxxxxx xxxxx věty první.

(3) Xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 upraví xxxxxx xxx xxxxx x osobě agenta xxx zajištění x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx stanoviska xxxxxx xxxxxxxxx. Agent xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx schůze xxxxxxxxx svolané x xxxxxx xxxxxxxxx v §21 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x) nebo v xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx výpis x xxxxxxxx xxxxx předmětných xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§21x

Xxx xxxxxxxx pro xxxxx xx schůzi xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx určí xxx vlastníky dluhopisů xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx schůzi xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx konání x xxxx xxx 30 xxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx regulovanému xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx sídlem x členském státě, xx dnem, xxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxx na schůzi xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vlastníků.

§22

(1) Organizačně x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx spojené xxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"), xxxxx xxxxx x xxxxxx, xxx emitent xxxxxxx xxxxx povinnost xxxxx §21 odst. 1 a schůzi xxxxxxxxx svolá xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sám. X xxxxx xxxxxxx xxxx náklady xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx emitenta. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nese xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Místo, xxxxx x hodina xxxxxx xxxxxx vlastníků xxxx xxx určeny tak, xxx xx nejméně xxxxxxxxx možnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Svolavatel xxxxxx xxxxxx schůze xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxxx xxxxxxx 15 xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx alespoň

a) údaje x xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. c),

b) xxxxx xxxxxxxxx, datum emise x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, nebo jiný xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx společné xxxxxx vlastníků xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx emisích,

c) xxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxx změny xxxxxxxx podmínek a xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) den, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Pokud xx schůze xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx dluhopisu, xxxxxxxx xx emitent potřebnou xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx jednání xxxxxx vlastníků, lze xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxx xxx svolání xxxxxx xxxxxxxxx, odvolá ji xxxxxxxxxx stejným xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx.

§23

Průběh xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx schůzi xxxxxxxxx xxxx než 30 % xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx schůze xxxxxxxxx xx schopna xx usnášet, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx dluhopisů, jejichž xxxxxxxxx hodnota představuje xx xxx, xxxxx xx rozhodný xxx xxxxx na schůzi xxxxxxxxx, xxxx xxx 30 % xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx části xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx nutná xxxxx vlastníků 30 % xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx těch xxxxx, kterých xx xxxxxxxxxxxx dotýká, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x změně xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx, svolavatel xxxxx, je-li xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx se konala xx 6 xxxxx xxx dne, na xxxxx xxxx svolána xxxxxxx schůze xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx schůze xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx dne, xx xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxx schůze xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx je schopna xx xxxxxxx xxx xxxxxx na podmínky xxxxxxx x odstavci 1.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx x počtu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxx xxxxxx. Vlastní xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx na xxxxxx vlastníků xx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 4 xxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxxx. Počet hlasů xxxxxxx vlastníka dluhopisu xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dluhopisů. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx společného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx dluhopisu k xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx proti xxxxxx xxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx splacení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Byl-li xxxxx xxxxx rozdílem xxxx jmenovitou xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx 30 xxx od xxxxxxxxxxxx usnesení xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7. Po xxxxxxxx xxxx lhůty xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx vyplatit xxxx xxxxxx xx 30 dnů od xxxxxxxx žádosti xxxxxxxx x na místě, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Nesouhlasí-li schůze xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx povahy uvedenými x §21 odst. 1 xxxx. x) xx x), xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx bude emitent xxxxxxxxxx v rozporu x xxxxx usnesením, xx xxxxxxx předčasně xxxxxxx xxxxxxxxxx dluhopisů, xxxxx x xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxx-xx xxxxx xxxxx rozdílem xxxx xxxxxxxxxx hodnotou xxxxxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na jejich xxxxxx xxxxxx xxxx x poměrný xxxxx. Xxxxxx o předčasné xxxxxxxx musí xxx xxxxxx do 30 xxx od zpřístupnění xxxxxxxx schůze xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 7. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx právo xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx vypracuje xxxxx x schůzi vlastníků xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx schůze xxxxxxxxxxxx některou ze xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx být o xxxxxx xxxxxxx notářský xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, uvedou se x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx těch xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx kusů xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx dni xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx (odstavec 1) ve xxxx xxxxxxxxxxx. Emitent je xxxxxxx do 30 xxx ode xxx xxxxxx schůze xxxxxxxxx xxxxxxxxx všechna rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxx, x xx způsobem, xxxxxx xxxxxxxxx emisní xxxxxxxx.

§24

Xxxxxxxx xxxxxxxx vlastníků xxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xx každé xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx zástupce") na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx emise xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zástupcem x emitentem. Pro xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vlastníka xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxx o xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Nestanoví-li xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vedle xxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx §20 a 20a, ledaže je xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odlišná xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx zástupce xxxxx agenta pro xxxxxxxxx, plní x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §20 x 20a.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxx vlastníků x xxxxxxxxx xxxx o xxxxx x osobě xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx rozhodnutím xxxxx.

(4) Xxxxxxxx zástupce xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx péčí, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx jménem xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§32a xxxx. 1) a xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nutné x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x jeho označení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx smlouvu xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxx její xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx způsobem jako xxxxxx xxxxxxxx, musí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x povinností xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Společný xxxxxxxx xx vždy xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dluhopisů xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx má xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x postup xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Dojde-li xx změně v xxxxx společného xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx smlouvy xxxxx xxxxxxxx 1 x emisních xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx nového společného xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vlastníků xxxxxxxxx xxxxxxx práva xxxxxxx x dluhopisy,

b) xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxx vlastníků dluhopisů xxxxx úkony xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(9) Při výkonu xxxxxxxxx podle odstavce 8 xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx hledí, xxxx by xxx xxxxxxxxx každé pohledávky xxxxxxx xxxxxxxxx dluhopisů. X xxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxx práva xxxxxxx s dluhopisy xxxxxxxx zástupce, nemohou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxx není xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x osobě xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§24x

Xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx komunikace xx xxxxx

(1) Emisní podmínky xxxxx xxxxx, xx xxxxxx podmínek se xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x využitím elektronických xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dálkový xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx dvousměrnou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx umožňovat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx schůzi xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dluhopisů; xxxxx xx x hlasům xxxxxxxxxx takovým postupem xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1, xx xxxxxxxx xx přítomného na xxxxxx vlastníků.

§24a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 172/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.8.2012

XXXX DRUHÁ

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXX I

STÁTNÍ XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX

§25

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx dlužné xxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx práva xxxxxx xxxxx, jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx i x zahraničí.

(2) Státní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dluhopisy xxxx xx vydání xxxxxxxx xxxxxxxxx umožňuje.

(3) Na xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 je xxxxx vydávat xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podmínkami.

(4) Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx x xxxxxxxx návrhu xxxxxx x státním xxxxxxxxxxxx programu x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dluhopisy xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxx zákon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx dluhopisy x xxxxx splatnosti xx 1 roku včetně xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx do 1 xxxx včetně se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxx národní banky.

(6) Xxxxxxxxxx odstavců 2 xx 5 xx xxxxxxxx x na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx §3, §9 xxxx. 1 xxxx. x) xx m), §10 x §21 xx 24a xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx.

§26

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx státní dluhopisy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx státních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx vyhlašuje xxxxxx podmínky xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx podmínky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poukázek ve Xxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x emisní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx práva cizího xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx státních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx emise doplňovány xxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x), f) x x) a xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. g) x x), které se xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, ale xxxx xxxxxxxxxxxxx uveřejňovány xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx Věstníku Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx uveřejňovány xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxx xxxxx neurčený xxxxx xxxxx poukázek Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx podmínky xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxx první x jsou xxx xxxxxxxxxx xxxxx doplňovány xxxxx podle §6 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) a xxxxx §9 odst. 1 xxxx. g) a x), xxxxx xx xx Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Ministerstvo nesmí xxxxxx xxxxxx podmínky xxxxxxxx dluhopisů, xxxxxx xxx o xxxxxxxxxxx xxxxx §9 odst. 1 písm. x) x i) a §9 odst. 2 xxxx. j). Česká xxxxxxx banka xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx prostřednictvím Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx převoditelnost xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx cizího xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky, xxxxxxxxxxxx, právnické xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx základě dohody x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, která xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Činnost xxxxxxxx se správou x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Převoditelnost xxxxxxxx dluhopisů xxxxx xxxxxx podmínky i xxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxx podmínky, xx xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přípustná. Omezení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisu xx xxxxxxx xxx každého.

(7) Xx-xx převoditelnost xxxxxxxx xxxxxxxxx vyloučena nebo xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zřídit xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx, pokud xxxxxxxx určí xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx, tuto xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx vyloučení možnosti xxxxxx xxxxxxxx právo xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx závazné pro xxxxxxx.

(8) K xxxxxxx xxxxxxxx dluhopisu v xxxxxxx s xxxxxxxxx 6 xxxx xx xxxxxxx zástavního xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 7 xx xxxxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXX XXXXXXXXX

§27

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx celkem. Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxx"; jiný dluhopis xxxxx ve svém xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Územní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x vydání komunálních xxxxxxxxx xxxxxxxxx souhlas xxxxxxxxxxxx.

(3) Ministerstvo udělí xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx územního samosprávného xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx dluhy xxxxxx x xxxxxxx mít xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) územní xxxxxxxxxxx celek xxxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx

1. xxxxxxxxx do dlouhodobého xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolufinancovaného x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisů, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx vydat, xxxx xxxxx xxx 15 xxx xx xxxx xxxxx.

(4) K žádosti x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3. Xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx příloh, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx použití peněžních xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx 3 xxxx. b) xxxx 1 xx 3, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyhláškou.

(5) Xxxxxx samosprávný celek xxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx komunálních xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx účel xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx §7 xxxx. 1 písm. x) xx xx xxxxx komunálních xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx 2 xx 5 xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx dluhopisy xxxxxxxx x zahraničí xxxx xxxxxxx cenné papíry xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx územním xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxx.

XXXXX III

KRYTÉ XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx emitenta

§28

Krytý dluhopis

(1) Xxxxxx dluhopisem xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx papír xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vydávaný xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx x datu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §28a xxxx. 1 x 2.

(2) Xxxxx xxxxxxxx může xxx hypotečním zástavním xxxxxx (§28b xxxx. 1), xxxxxxxxxxxxxx zástavním xxxxxx (§28b xxxx. 2), xxxx smíšeným xxxxxxxxx listem (§28b xxxx. 3).

(3) Xxxxxxxxx xxxx je xxxx, xxxxx je alespoň xxxxxxxx zajištěn zástavním xxxxxx x nemovité xxxx, a xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx věc xxxxx odstavce 3 xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Ve xxxxxx xx krytým xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xx v xxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx práva xxxxxx xxxxxx státu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx smlouva xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xx xx to, xx tato xxxxx xx xxxxxxx oprávnění xxxx společný xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§28x

Xxxxxxxx xxx krycí xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx aktiv (§30a) x xxxxxx xxxxxxxxx (§30c odst. 1) musí xxx xxxxx xxxxxxx 102 % xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, k xxxxxxx xxxxx toto xxxxx portfolio xxxxxx (§31a xxxx. 1) x xxxxx s xxx tvoří xxxxx xxxx, nestanoví-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx x krytém xxxxx xx vyjadřují x xxxxxx reálné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (ES) č. 1126/2008 xx xxx 3. xxxxxxxxx 2008, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (ES) x. 1606/2002, x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kladná xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pouze do xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve formě xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxx xxxxx §31 xxxx. 2 xxxx. x) nebo c), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx nepřihlíží x xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx reálná xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dluh, k xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx slouží [§31a xxxx. 4 xxxx. x)], xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx zajištění xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx §31 xxxx. 2 xxxx. x) nebo x), xxxxx xx součástí xxxxxxx bloku.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x krycím xxxxxxxxx musí xxx xxxxx xxxxxxx 85 % xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, k xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx portfolio slouží, xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 2 xxxx. x) x x) x podle xx. 129 odst. 1 xxxx. x) a xx. 129 odst. 2 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 575/2013.

(3) Jmenovitá xxxxxxx pohledávky x xxxxxxxxxxx úvěru x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 100 % xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (§29), xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxx podmínky xxxxx xxxxx. X xxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx přesahuje tento xxxxx, xx x xx pro účely xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx selhání xxxxxxxx podle xx. 178 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x 100 %.

(5) Xxx xxxxx odstavce 1 xx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx souvisejících xxxxx xxxxx §31a odst. 4 xxxx. x) xx x) x x), xxxxx xxxx 1 % jmenovité xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

§28xx

Xxxxxxxxxx rezerva krycího xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx kumulativního xxxxxxx odtoku likvidity x xxxxxxx xxxxx xx dobu následujících 180 xxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx odchozí xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx splatných xx xxxxxx den a xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx x krycím xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx rezerva krycího xxxxxxxxx xx xxxxxx x těchto druhů xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx aktiv [§32 odst. 3 xxxx. x)]:

x) xxxxxx xxxxxx 1, úrovně 2X nebo úrovně 2X podle čl. 10 až 12 xxxxxxxx Komise v xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/612), xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. mateřský xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 bodu 15 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/20133) (xxxx xxx "kontrolující osoba") xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 bodu 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/20133) (dále xxx "úvěrová xxxxxxxxx"),

3. xxxxxxx xxxxxx emitenta xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 4 odst. 1 xxxx 16 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/20133) (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx xxxxx") xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxxx osoby, xxxx

4. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx speciální xxxx xxxxx čl. 2 xxxx 2 xxxxxxxx (XX) 2017/24024), se xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx propojení xxxxx xx. 4 xxxx. 1 bodu 38 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/20133),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx patří xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx krátkodobé xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1, 2 xxxx 3 xxxxx xx. 129 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/20133).

(4) Součástí likviditní xxxxxxx krycího portfolia xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x selhání podle xx. 178 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/20133).

(5) Xxxxx se xx xxxxxxxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx stanovené x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx rezervou xxxxxxx xxxxxxxxx, odstavce 1 xx 4 xx xx dobu xxxxxxxxxx x těchto xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx nepoužijí.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx kvality xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxx hlavy XX xxxxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/20133).

§28aa xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 96/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.5.2022

§28xx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx splatnosti

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx umožňující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx splatnost xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx určenou xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx určitá xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx podmínkách x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx splatnosti, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx způsoby:

a) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, že k xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxx stanovenému v xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

1. xxxxxxx xxxx nucený xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kryté xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxx xxxxx §32a xxxx. 1 písm. x) xx x),

3. xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x řešení xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x řešení krize xx finančním xxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx skutečností xxxxx xx. 54 xxxx. 1 písm. a) xxxx i) xxxx xx) nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/20133), xxxx

5. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §28aa xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx použitelných xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) informace x struktuře xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx určit riziko xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxx vedoucích k xxxxxxxxxxx splatnosti xxxxxxx xxxxxxxxx dané xxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx emitenta xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

3. xxxxx Xxxxx národní xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx krytých xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx krize xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx pořadí xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů xxx xxxxxx pořadí splatnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vydávání xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx nucený správce xxxxxxx bloků musí xxxxx emisních xxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů skutečnost, xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Prodloužení splatnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastnosti xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

§28xx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 96/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.5.2022

§28x

Xxxxx xxxxxxx dluhopisů

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx krytý xxxxxxxx, x jehož xxxxxxxx xxxxxxxx plyne, že xxxxxxxxx podle §28a xxxx. 2 xx xxx plněna xxx x xxxxxxxx krycích xxxxx xxxxx §31 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxx xx. 129 xxxx. 1 písm. x) xx f) nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013 x obezřetnostních požadavcích xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 648/2012. Xxxxx hypoteční xxxxxxxx xxxxx mohou xx xxxx xxxxx obsahovat xxxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx". Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx názvu xxxxxxxxx x svým významem xxxxxxxxxxxx označení x xxxxx xxxxxx.

(2) Veřejnoprávním xxxxxxxxx listem je xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx podmínek xxxxx, xx povinnost xxxxx §28a odst. 2 xx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx aktiv xxxxx §31 odst. 2 xxxx. x) x c) xxxx xxxxx xx. 129 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 575/2013. Xx-xx povinnost xxxxx §28a odst. 2 xxxxxx xxxxxxxx x využitím xxxxxxx xxxxx podle §31 xxxx. 2 xxxx. x) x x), xxxxxxx xx limit xxxxx §28a xxxx. 1 xx 110 %.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx listem xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§28x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pravidla xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §28a. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx" xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx krytých xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx názvu xxxxxxxx xxxxxxxx "XXX" xxxxx xxxxxxxx "evropský krytý xxxxxxxx (xxxxxxxx)" nebo xxxx překlad xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx ve xxxxxx x xxxxx xxxxxx dluhopisům plnění xxxxxxxxx podle xx. 129 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013. Pouze xxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx požadavky xxxxx xx. 129 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxx ve svém xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx "XXX" xxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx)" xxxx jeho xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §28b xxxx. 1.

(4) Emitent xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx plnění požadavku xxxxx §28b xxxx. 2.

(5) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx správce xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx podle §28a, 28b xxx požadavky xxxxx xx. 129 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013 nepoužijí.

§28x

Xxxxxxxxx pro investory

(1) Xxxxxxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx blocích tak, xxx mohli xxxxxxxxx xxxxxxxx profil x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x náležitou xxxx.

(2) Xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx poskytovány xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx kalendářní xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x nesplacených xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (XXXX) pro xxxxxxx xxxxx krytých xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx aktiv, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úvěrů x xxxxxx ocenění,

d) xxxxx týkající xx xxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx rizika, a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) strukturu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx událostí xxxxxxxxxx xxx prodloužení splatnosti, xx-xx to xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx, smluvního x xxxxxxxxxxxx přezajištění x

x) xxxxxxxxx podíl xxxxx, x xxxxx xx xx xx xx, xx došlo x xxxxxxx xxxxx xx. 178 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/20133), včetně xxxxx více xxx 90 dnů xx xxxxxxxxxx.

&xxxx;(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 na xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách.

§29

Zástavní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx stanoví emitent xxxxxxx xxxxxxxxx. Emitent xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx upravit xx xxxxx xxxxxxxxx předpisech xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zásady xxxxxxx v odstavci 2.

(2) Xxxxxxxxx nemovité xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx hodnotou, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx

x) trvalých x dlouhodobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx dosažitelného xxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxx spojených a

d) xxxxxxxx podmínek trhu x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxxx osobou, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x která xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx. Xxx posuzování xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x úvahu xxxxxxxxxxxx xxxxx a hodnotu xxxxxxxxxxxxx x jednoznačně xxxxxxxxxxx.

§30

Xxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx váznout xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx rejstříku xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx věci xxxxx xxx omezen xxxxx vzniklým omezením xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx pohledávka x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx rejstříku xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx pohledávky, která xxxxxxxxx tento požadavek, xx pro xxxxx §28a odst. 1 x 2 xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx vzniklým xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx převodu nemovité xxxx, xxxxxxxx takto xxxxxxxxx dluh xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx splacení.

§30x

Xxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxxx x §31 xxxx. 1 x 2 x zapsaná x xxxxxxxxx xxxxxxx aktiv xx krycím aktivem.

§30a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 307/2018 Xx. x xxxxxxxxx od 4.1.2019

§30x

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Po xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx do xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlastníků krytých xxxxxxxxx. K zápisu xxxxxxxxxxx xxx tohoto xxxxxxxxxxx souhlasu se xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vymazat x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx věc, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx být xxxx xxxxxxxx x §31 xxxx. 1 xxxx 2. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tuto xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxx xxxxxxx krytých xxxxx xxxxxx vymazat x xxxxxxxxx krycích xxxxx žádnou věc, xxx xxxx souhrnná xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx v rámci xxxxxxx krycího xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 102 % souhrnné xxxxxxx xxxxx xxxxx, k xxxxxxx xxxxx toto xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx hodnota xxxxx krycích xxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxx portfolia xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx 102 % xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dluhů, x xxxxxxx krytí xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx krytých xxxxx xx xxxxxxxxx vlastníků xxxxxxx xxxxxxxxx vymazat xxxxxxxx x věcí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx-xx xx xxxxxxxxx nuceného správce xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx dluhů, x jejichž xxxxx xxxxx portfolio slouží, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vykonávat xxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxx bloku x xxxxxxx, xxx věci, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§30x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 307/2018 Xx. s účinností xx 4.1.2019

§30x

Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Krycím xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx majetku xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx věcmi xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx krycích xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx v §31 xxxx. 4, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx §31a.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx jedno xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zápisem xxxxxxx xxxxx věci xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odděleně od xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x rejstříku xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, k xxxxxxx krytí xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 3 písm. x). Určení dluhů xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx krytých xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxx xxxxx ze xxxxx xxxxxxx dluhopisů vydaných xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx.

(4) Xxxxx xxx xxxxxxx x rejstříku xxxxxxx xxxxx musí xxx zapsána jako xxxxxxx právě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. To platí x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx opatření k xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§30x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 307/2018 Xx. x xxxxxxxxx od 4.1.2019

§30d

Krytý blok

(1) Xxxxxx xxxxxx xx evidenčně xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, k xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxxxxx České xxxxxxx banky podle xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x ozdravných xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx krytých xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nemají xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx plynoucí x xxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx emitenta.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx blok udělené Xxxxxx národní xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx pro xxxxx krytý xxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiných krycích xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx pracovníci xxxxxxxxx pro xxxxx xxxx, kteří mají xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx krytých xxxxxxxxx x správy krytých xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x monitorování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx požadavky xxxxx xxxxxx zákona x

x) emisní podmínky xxxx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Česká xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx údajů,

b) podmínky xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx opakovaně xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx stanovené tímto xxxxxxx.

§31

Způsobilá xxxxx xxxxxx x související věci

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx zapsat xxx uvedenou x xx. 129 xxxx. 1 a 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 575/2013, xxxxxxx emitent xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 129 xxxx. 1x až 3 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/20133) a derivát xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x xxxxxxxx 3.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxx, x xxxx nesplňují xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1:

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) pohledávku xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxx"),

x) xxxxxxxxxx, za xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx uvedenou x §72 odst. 2 zákona o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx aktiva xxxxx §28aa xxxx. 3, x

x) práva plynoucí x xxxxxxxx xxxxx xx. 2 bodu 5 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 648/2012, který xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx zahrnutými xx tohoto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xx x xxxxxxxx, za xxxxx byl tento xxxxxxx sjednán, xxxxxx, xx se sjednává xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx neschopnost xxxx xxxxxx krize emitenta xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx uvedený x xxxxxxxx 2 xxxx. x) lze xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx aktiv xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vymazat xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx smluvní xxxxxxx xxxxx čl. 2 xxxx 8 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 648/20128), xx xx xxxxxxxx xxxxxxx stupeň xxxxxxx xxxxxxx 3 a xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(4) Do xxxxxxx portfolia xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx krycích aktiv xxxxxx xxxx věci:

a) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx krycím xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx krycího xxxxxxxxx, xxxxxxx ze zástavního xxxxx x nemovitým xxxxx ve xxxxxx x hypotečním úvěrům,

b) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx uzavřených xx xxxxxx xx krycím xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx krycího xxxxxxxxx, xxxxxxx ze smluv x xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx jako zajištění xxxxxxxx podle odstavce 2 xxxx. e), xxxxxx xxxxxx podmínky xxxx xxxxx,

x) práva xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx vztahu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nuceného xxxxxxx krytých bloků xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x ní xxxx peněžní prostředky xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx zpeněžení krycích xxxxx xxxxx §32e xxxx. 4 nebo xxxxx §32f xxxx. 1; xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx náleží xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) X xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 vede xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx správce xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle §32 odst. 3 xxxx. x).

(6) Xxxxxxxxxx x hypotečního úvěru xxx xxxxxx do xxxxxxxxx krycích xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx účincích vzniku xxxxxxxxxx práva x xxxxxxxx věci. Xxxxxxx xxxxxxx dluhopisů xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xx jsou xxxx xxxxxxxx věci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x že xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x).

(7) Xx xxxxxxxxx krycích xxxxx xxx zapsat x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx poskytnutého xxxxx xxxxxx, xxxxx xx něj xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx byla xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) xxx xxxxxx xx rejstříku xxxxxxx aktiv, pokud xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) poskytuje xxxxxxxx xxxxxxx služby xx xxxxxxx licence, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx moci,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx dohledu x

x) má dostatečné xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx tomu, xx

1. xx přiměřenou xxxxxxxxxxx při xxxxxx x zvyšování xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx byl schopen xxxxxxxx své xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. má xxxxxxx xxxxx na dostatečné xxxxxxxxx k zajištění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx schopnosti xxxxxxx xx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

3. má uzavřenu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx a xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§31x

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx správce krytých xxxxx vede ke xxxxxxx xxxxxxx portfoliu xxxxxxxx xxxxx xxxxx §32 xxxx. 3 xxxx. x) a x), k xxxxxxx xxxxx toto krycí xxxxxxxxx slouží.

(2) Do xxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx výnos xxxxxxx xxxxxxxxx. Dluhy xxxxx xxxx první xxxxx být x xxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx kryté xxxxxxxxx v xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxx odlišných od xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytnuty jiné xxxxx xxxx zajištění. Xxxxx xxx vymezit x xxxxxxx emisí xxxxxxx dluhopisů, které xxxxx nebyly vydány.

(3) Xx evidence xxxxx §32 odst. 3 xxxx. d) xx xxxxxxxx dluhy xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, které xxxx xxxxxx x xxxxxxxx podmínkách nebo x xxxxxxxxx těchto xxxxxxx dluhopisů xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx emisní xxxxxxxx xxxx prospekt xxxxxxx dluhopisů.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 může být xxxxxxx xxxx odpovídající xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx správce xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx jednání xxxxxxxx správce xxxxxxx xxxxx xx účet xxxxxx xxxxxxx portfolia,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxx vlastníků xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx derivátu xxxxx §31 odst. 2 xxxx. e) x xxxxxx xxxxxxxx xxxx v přímé xxxxxxxxxxx s xxx, xxxx

x) xxxx osoby xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx těchto xxxxxxx dluhopisů xxxx xx xxxxxx krytého xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§32

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx

(1) Emitent xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx emisím xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxx svým xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx krytých xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx a xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §28a.

(2) Xx xxxxxxxx jmenování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx evidenci xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bloků, a xx ve xxxxxxx xxxxxxx jako emitent xxxxxxx dluhopisů. Emitent xxxxxxx xxxxxxxxx poskytne xxxxxxxx xxxxxxx krytých xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k evidenci xxxxxxx bloků, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx aktiv x krycím portfoliu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx toto krycí xxxxxxxxx slouží.

(3) Evidencí xxxxxxx bloků xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx vedené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nuceným xxxxxxxx xxxxxxx bloků:

a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx blok,

b) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx vedená xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx blok,

c) evidence xxxxx z krytých xxxxxxxxx xxxxxx odděleně xxx xxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxx xxxxxxx x) x x věcmi xxxxx písmen a) x b) vedená xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx blok.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx seznamem. Xx údaje v xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx §38 xxxxxx x xxxxxxx použije xxxxxxx.

(5) Emitent krytých xxxxxxxxx pravidelně xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx, xxx x xxx plní xxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona.

(6) Xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností xxxxxxxx krytých xxxxxxxxx xxxxx odstavce 5, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx.

Díl 2

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

§32x

Xxxxxxxxx nuceného xxxxxxx krytých bloků

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx bloky xxxxxxxx krytých xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) byl Českou xxxxxxx bankou xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx insolvenční xxxxxx xxxx tomuto xxxxxxxxxx,

x) xxxxx emitent vstoupil xx likvidace, nebo

d) xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bloků xxxx být xxxxx

x) xxxxx, nebo

b) zahraniční xxxxx se sídlem x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx papíry xxxxxxxxxxx x krytými xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx být insolvenční xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ani xxxx osoba, x xxxxx hrozí xxxxx xxxxx.

§32x

Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx krytých xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bloků xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx bloků příslušného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx krytých xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx kryté xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §32d, xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx §32e.

(2) Nucený xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx svou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxx nuceného xxxxxxx krytých xxxxx x odbornou péčí xxxxxxx znamená, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx jedná kvalifikovaně, xxxxxx x spravedlivě x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx hlavě a x emisních xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx týká xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx krycích aktiv, xxxxx není xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx správce xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx práva x plní povinnosti xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bloku.

(5) Xxxxxx správce xxxxxxx xxxxx může sjednat xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx pouze xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx dluhopisů, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx správce xxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx své xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx národní xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx správci xxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx osoby xxxxx xxx povinnosti.

(8) Je-li xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx krycích xxxxx x xxxxxx portfoliu xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx krytí xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx správce xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx krytých dluhopisů x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §31a xxxx. 3 v rozsahu, x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx insolvenčnímu soudu xx lhůtě xxxxxxxxx xxx přihlašování pohledávek x insolvenčním xxxxxx. X xxxxxxx, že xxxxxx správce xxxxxxx xxxxx nezašle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxx xxxxxxxxx x věřitelů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §31a xxxx. 3 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx insolvenčnímu xxxxx ve lhůtě xxx přihlašování xxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx krycím xxxxxxxxxx, rovněž každý xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x každý věřitel xxxxxxxxxx odpovídající souvisejícímu xxxxx podle §31a xxxx. 3, x xx kdykoli xx xxxxx 1 xxxx xxx xxx uplynutí xxxxx x přihlašování xxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx.

§32c

Účty xx prospěch xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Nucený xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx svém xxxxxxxxx účet x xxxxx xxxxxxx x §72 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §31 xxxx. 4 xxxx. x) nebo xxxxxx xxxxx odstavce 2 x xxxxxxxxx osoby, xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxx jim též xxxxx informace, xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxx platbu xx prospěch krycího xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx, xxxx-xx jí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx převede xxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxx krytých xxxxx xx prospěch xxxxxxxxxxx xxxxxxx portfolia; xx xxxxx i xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx emitentovi krytých xxxxxxxxx.&xxxx;

§32x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 307/2018 Xx. x účinností xx 4.1.2019

§32d

Převod xxxxxxx xxxxx xxxxxxx správcem xxxxxxx xxxxx

(1) Se xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bloků xxxxxxx xxxxx blok xx xxxxx xxxxx §32a xxxx. 2; x xxxxxxx krytého bloku xxx xxxxxx xxxxxxxx xx nepřihlíží. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx takto xxxxx xxxx xxxxxxx na xxxx; x převodu xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx správce krytých xxxxx se nepřihlíží. Xx-xx xxxxx blok xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx své odměny xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx bloku, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx souhlas podle xxxxxxxx 1 na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, je-li xx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) K převodu xxxxxxx bloku xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx souhlasu Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx žádné oznámení. X platnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx nevyžaduje xxx xxxx právní xxxxxxx xxx smlouva xxxx nuceným xxxxxxxx xxxxxxx bloku x xxxxxx xxxxx §32a xxxx. 2.

(4) Xxxxxxxxx-xx x xxx vlastníci xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx, které jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx prostou xxxxxxxx xxxxx xx vztahu xx každé xxxxxxx xxxxx krytých xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bloků požádat Xxxxxx xxxxxxx bankou x xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x, xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, převést xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(5) Nucený xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx rozhodnutím xxxxxxxxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1, xxxx Česká xxxxxxx xxxxx uložit

a) osobě xxxxxxx příslušnou evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx seznam, x xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx tyto xxxxx xxxxxxx, provedení xxxx změnu xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx uvedeny, xxxx

x) xxxxxxxxxx krytého xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx krytých xxxxxxxxx, x nimiž xxxx xxxx xxxxx spojeny, x oběhu za xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bloku xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§32e

Poměrné snížení xxxxx, xxxxxxxxx všech xxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx krytých xxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bloků xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x krytých xxxxxxxxx a souvisejících xxxxx podle §31a xxxx. 3, x xxxxxxx krytí xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx České národní xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx dluhy, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §31a xxxx. 4 xxxx. a), x), x) a f), xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx tyto xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Poměrným snížením xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxx jsou xxxx xxxxx spojeny, ani xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx snížení xxxxxx xxxxxxxxx hodnoty, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §31a xxxx. 3 x xxxxxxx xxxxxxx podle xxxx první, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx dluhopisů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx souvisejícím xxxxxx xxxxx §31a xxxx. 3 x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx bloku. Xxxxxxxxxx x krytých xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx přestanou xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxx po dobu xxxxxx insolvenčního řízení xxxxxxxx krytých xxxxx, x xx i xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nuceným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §31a xxxx. 3, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §32b xxxx. 8.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx krytých xxxxx, xx-xx to v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx spojeny xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxx portfolio podle xxxxxxxx 1 xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx x tom xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx, k xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 slouží, xxxxxxx xxxxxxx většinou hlasů xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx požádat Xxxxxx xxxxxxx bankou x xxxxxxx podle odstavce 1 x, xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxx správce xxxxxxx bloků xxxx xx xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx rozhodnout x tom, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx zpeněží a xx kryté xxxxxxxxx, x nimiž jsou xxxxxxx dluhy, x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, budou xxxxxxxxx splaceny, a xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx výtěžku xxxxxxxxx všech xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bloků může xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx to, xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx. Pokud xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx krytých xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxx portfolio xxxxxx, xxxxxxx se pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx dluhopisů vlastníky xxxxxxx dluhopisů nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx. Xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx kromě xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxx žádný xxxx veřejnoprávní ani xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx poměrného snížení xxxxx xxxx předčasného xxxxxxxx xxx x xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxx krytého xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 4.

(6) Xxxxxx správce xxxxxxx xxxxx xx vždy xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dluhů xxxx xxxxxxxxx krycího xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx krytých xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx dluhů podle xxxxxxxx 1 xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxx Xxxxx národní banka xxxxxx

x) osobě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, s nimiž xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, v xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxxx krytých xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, z xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx přijetí xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxx x xxxxxxxxxxxx nástroji xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, s nimiž xxxx xxxx dluhy xxxxxxx, x oběhu xx xxxxxx jejich xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bloků xxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxx §32c odst. 1.

§32x

Xxxxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bloků xxxx xx xxxxxxxxx České xxxxxxx banky rozhodnout x tom, že xxxxxxx xxxxx aktiva x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Nucený xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx rozhodnout xxx xxxxxx na to, xxx xxxxx k xxxxxxxxx snížení xxxxx xxxxx §32e xxxx. 1 xx nikoliv.

(2) Xxxxx národní xxxxx xxxxx souhlas xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx-xx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx dluhy, x xxxxxxx krytí krycí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx x tom vlastníci xxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, k xxxxxxx xxxxx xxxxx portfolio xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx, alespoň xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx ke xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx krytých bloků xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x, je-li tento xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxx krycí aktiva x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx aktiv.

(5) Výtěžek xx xxxxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx účet zřízený xxxxx §32c odst. 1.

§32x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 96/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.5.2022

Díl 3

Dohled Xxxxx xxxxxxx banky

§32g

Dohled nad xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §28 xx 32e xxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx České xxxxxxx banky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx krytých xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx emitenta xxxxxxx xxxxxxxxx.

§32x vložen právním xxxxxxxxx č. 96/2022 Xx. x účinností xx 29.5.2022

§32x

Xxxxxxxx k xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx emitentovi krytých xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx opatření x nápravě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání, x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx uložit xx xxxx xx 5 000 000 Xx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxx x xxxxxxxxx. Úhrn xxxxxxxxx pokut xx xxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 20 000 000 Xx.

(4) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§32x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 96/2022 Xx. x xxxxxxxxx od 29.5.2022

§32x

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) X rámci výkonu xxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx členských xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxx orgán xxx xxxxxxxxxxxx)9) a Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx)10) x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxxxxx, které by xxxxx podstatně xxxxxxxx xxxxxxxxx vydávání xxxxxxx xxxxxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnosti, xxxxx xxx ni nebo xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/21625), xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxx orgán xxx bankovnictví)9).

§32i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 96/2022 Sb. s xxxxxxxxx xx 29.5.2022

§32j

Informace uveřejňované Xxxxxx xxxxxxx bankou

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx znění xxxxxx x vyhlášek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx krytých xxxxxxxxx,

x) xxxxxx emitentů, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxx krytých xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx označení "xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx", x

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mohou obsahovat xxxxxxxx "xxxxxxxx krytý xxxxxxxx (xxxxxxxx)".

(2) Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xx bylo xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx druhu xxxxxxxxxxxx orgány dohledu x xxxxxx členských xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

§32x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 96/2022 Xx. x xxxxxxxxx od 29.5.2022

XXXXX IV

VYMĚNITELNÉ A XXXXXXXXX XXXXXXXXX

§33

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je dluhopis, x xxxx je xxxxxxx xxxxx xx xxxx výměnu xx xxxx dluhopis xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx akcie xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxx uplatněno xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, s xxxx xx xxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxx x vyplacení xxxxxx dluhopisu, xxxxx x právo na xxxxxxxxxx upisování akcií, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu. Skutečnost, xx jde o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xx listinném xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x ve xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx takového xxxxxxxxx.

(3) Emisní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obsahovat xxxxx x lhůtu xxx uplatnění xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx, xxx bude xxxxxxx počátek xxxx xxxx lhůty, x xxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx vyplacení xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx spojeno xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, a prioritní xxxxxxxxx xxxxxxxx jiný xxxxxx předpis.

XXXXX X

XXXXXXXXX XXXXXXXXX

§34

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, kde x xxxxxxx

x) xxxxxx emitenta xx xxxxxxxxx,

x) vydání xxxxxxxxxx x úpadku xxxxxxxx, xxxx

x) xx-xx xxxxxxxxx zahraniční osoba, xxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxx pohledávka odpovídající xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obdobnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xx listinném xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxx dluhopisu.

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx vázány xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx v xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx pořadí. Xxxxxx podmínky mohou xxxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx i xx xxxxxx x uspokojení xxxxxxxxx pohledávek, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, či xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x jiným xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX VI

SBĚRNÝ XXXXXXXX

§35

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dluhopisů xxxx emise, xxxxx xxxx x rámci xxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx sběrný xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxx xx sběrném dluhopisu.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx okamžikem, xxx xx xxxx upsána xxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x §36 xxxx. 1. Xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx emise xxxxxxxx rovněž x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx svého xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x). X xxxxxxx xxxxxxx xxxx snížení xxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx výše xxxxx x xxxxxxxx doplňující xxxxxxxxx o xxxxx. Xxxx změny xx xxxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Sběrný xxxxxxxx xx společným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podílů xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx dluhopisu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx dluhopisu xx xxxxxxx práva jako xxxxxxxx dluhopisu.

§36

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Sběrný xxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx vlastníků podílů xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx podle odstavce 2 xx seznamem xxxxxxxxx xx xxxxxx §4 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx sběrném xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nastávají xxxxxxx xx evidence xxxxx xxxxxxxx 2.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podílu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx výpis x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx dluhopisu.

(6) Xxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx xxxxx emitentovi sběrného xxxxxxxxx na jeho xxxxxx seznam vlastníků xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§36a

(1) X xxxxxx xx xxxxxxx dluhopisu xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §36 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx příkazce xxxxxx xxxxxxx zástavního práva.

(2) Xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Podá-li příkaz xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx příkazce xxxxxx, že nastala xxxxxxxxxx, která xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§36x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 137/2014 Xx. s xxxxxxxxx od 1.8.2014

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXX X SOUVISLOSTI X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§37

Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx souhlas xxxxx §27 xxxx. 2, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§38

Přestupky

(1) Xxxxxx samosprávný xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dluhopisu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx představujícího xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxx státu x xxxxxxx x §27 xxxx. 3 xxxx. x), xxx-xx o xxxxxxxx, nebo x xxxxxxx x §27 xxxx. 3 xxxx. x) x §27 xxxx. 7, jde-li x xxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxx obdobný cenný xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx s

1. §27 xxxx. 3 xxxx. x), xxx-xx o xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx x §27 xxxx. 3 xxxx. x) a §27 xxxx. 7, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx lhůtou xxxxxxxxxx xxxxx než 15 xxx, xxxx

2. §27 odst. 2, xxx-xx o xxxxxxxx, xxxx x rozporu x §27 odst. 2 x 7, xxx-xx o xxxxxxx xxxxx papír, bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §27 xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx x §27 xxxx. 5 x 7 obdobného cenného xxxxxx představujícího xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx o xxxx xxxxxxxx odděleně tak, xxx byl xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 20 000 000 Kč.

§39

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx §38 xxxxxxxxxx ministerstvo.

XXXX ČTVRTÁ

PŘESTUPKY XX XXXXXX KE XXXXXX XXXXXXXXXX

§40

(1) Emitent krytých xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §28a, 28aa, 28b, 28c, 28d nebo xx. 129 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx mu bylo xxxxxxx xxxxxxxx podle §30d xxxx. 3,

x) xxxxxx evidenci xxxxxxx xxxxx podle §32 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 5, xxxx

x) neposkytne xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §32b xxxx. 6.

(2) Nucený xxxxxxx krytých xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxx xxxxxxxx krytých xxxxx xxxxx §32 odst. 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx krytých xxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxx §32b xxxx. 2,

x) neposkytne xxxxxxxxxx xxxxx §32b xxxx. 7,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx §32c xxxx. 1, nebo

e) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §32d xxxx. 6 xxxx §32e xxxx. 6 xxx, xx xxxxx x rozporu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů.

(3) Insolvenční xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx krytých xxxxx xxxxx §32b xxxx. 6.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 nebo 2 xxx xxxxxx pokutu xx výše 20 000 000 Xx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx 1 000 000 Xx.

§41

Příslušnost x projednání xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx §40 xxxxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx.

ČÁST PÁTÁ

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX

§42

§42 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 307/2018 Sb.

§43

Xxxxxxxxxx obdobné xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx papíry

(1) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxxxxxxx dluhopisem x x nímž xx xxxxxxx právo xx splacení xxxxxx xxxxxx xxxxxx, které xx byť xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx nepovažuje xx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx papír nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x nímž xx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x který xxxx xxxxxxxxxx, lze xxxxx zákon xxxx xxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx toho xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx; xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx však nesmí xxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxx".

§44

Xxxxxxxxxxxx, oznamování x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx tento xxxxx vyžaduje xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxx informace xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x českém xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx, xx-xx xx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x emisních xxxxxxxxxx.

§45

Je-li xxxxxxxxx agent xxx zajištění k xxxxxxxxx xxxxx nesouvisejících x xxxxxxxxx dluhopisů, xxxxxxx se §20 x 20a obdobně.

§46

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx Komisi x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podmínek do 1 xxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx. Podle xxxxxxxxxx §12 xxxx. 1, 6 x 7 xx xxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byly vydány xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Řízení xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 4, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

(4) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx doplňku xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx doplňku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx doplnění nebo xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xx tuto xxxx xxxxx pro vydání xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právního předpisu xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dosavadního xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xx hypoteční xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx sjednané přede xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §28.

(7) Xxxxxxx xxxx předat xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx zástavní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nemovitostí Komisi xx 3 xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

§47

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušuje xx xxxxx č. 530/1990 Sb., o xxxxxxxxxxx.

§48

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vstupu xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx k Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxx v. x.

Xx. XI

Přechodné xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxx jejich xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx účet emitenta x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx jako xx řádně vydané x okamžiku jejich xxxxxx xx tento xxxx, xxxx-xx splněny xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právními předpisy xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 355/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxx vztahy z xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x emisních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Pro xxxxxxxxx dne, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx schůzi xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxx podílů xx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx"), lze x xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Jestliže xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vztahující xx x dluhopisům xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx schůze xxxxxxxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x jejím xxxxxx xxxxxxx xx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxx xxxxxxx 15 xxx xxxxx dnem xxxxxx konání.

4. Xxxxxx

x) xxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x. 190/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona,

b) xxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovené x rozhodnutí xxxxxxx xxxxx zákona č. 190/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo

c) x xxxxxxx x xxxxxxxxx emisních xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxx 5 x 6 xxx nejsou xxxxxxx.

5. Xxxxxx vedená Xxxxxx národní bankou x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §27 zákona x. 190/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, dokončí Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx je x xxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx postupuje xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů.

6. Xxxx-xx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx rozhodnutí Xxxxx národní xxxxx, xxxxxx xx ukládá xxxxxxxx samosprávnému celku xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §27 zákona č. 190/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx do xxx účinnosti tohoto xxxxxx, x xxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rozklad, rozhodne x něm xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů. Pokud xxxxxxxx rada České xxxxxxx banky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx projednání, je x xxxxxx novému xxxxxxxxxx příslušná Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 190/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx.

8. Xxxxx, xxxxx xxxxxx běžet podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 172/2012 Sb. s xxxxxxxxx od 1.8.2012

Čl. XX

1. Xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"), xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx obsažených x xxxxxx č. 6/1993 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, v xxxxxx č. 21/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, v xxxxxx č. 87/1995 Sb., ve xxxxx účinném do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x x zákoně x. 190/2004 Xx., xx xxxxx účinném do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx uveřejněním xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 31. prosince 2014. Xx dne 31. xxxxxxxx 2014 může Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyhlášeným xx Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

2. Xx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatřením Xxxxx národní banky, xxxxxxx do xxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx uloženo xxxxxxxx x nápravě nebo xxxxxx xxxxx zákonů xxxxxxxxx v bodě 1, ve xxxxx xxxxxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xx xxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxx xxxxxxx banky uveřejňuje Xxxxx národní xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 227/2013 Sb. x xxxxxxxxx od 17.8.2013

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 137/2014 Sb. x účinností xx 1.8.2014

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx může ve xxxxxx k hypotečním xxxxxxxxx listům xxxxx §28 xxxx. 1 xxxxxx x. 190/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx datum xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx"), xxxxx xxxxx požadavky xxxxxx x. 190/2004 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxx xxx, xxx změnil xxxxxx xxxxxx podmínky xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxx změně xxxxxxxxxx xx 48 xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx. Investorům o xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx zástavní listy xx ode xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xx vztahu x xxx xxxxxx emisní xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx, xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx č. 190/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx vztahy x xxxxxxxxxxx zástavních xxxxx, xx xxxxxx x nimž emitent xxxxxxxxxxxx xxxxx bodu 1, xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx §28 xx 32 zákona x. 190/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listy a xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 190/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 307/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 4.1.2019

Čl. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 190/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 307/2018 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 190/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx vydány xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 190/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 307/2018 Sb., xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx podmínky xxx, xxx odpovídaly xxxxxxxxxx xxxxxx x. 190/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 307/2018 Sb., xx považují xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 190/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx emitent xxxxx měnit xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx odpovídaly xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x těmto dluhopisům xxxxx požadavky xxxxxx x. 190/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx nevyžaduje xxxxxx §28a xxxx. 5, §28aa a §30d odst. 3 xxxxxx x. 190/2004 Xx., ve znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx dluhopisům xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vytvářet xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx emise xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxxx pro identifikaci xxxxxxx papírů (XXXX) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx tyto xxxxx splňují xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx dluhopisů xx stanoveno xxxx 8. červencem 2024,

b) xxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx před 8. xxxxxxxxx 2027,

c) celkový xxxxx navýšení xx 8. xxxxxxxx 2022 xxxxxxxxxx dvojnásobek celkového xxxxxx xxxxxxxxxxxx krytých xxxxxxxxx xxxxxx emitenta x 8. xxxxxxxx 2022,

x) xxxxxxx objem xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx částku xxxxxxxxxxxx 6 000 000 000 XXX x

x) xxxxxxxx věc xxxxx §28 odst. 3 zákona x. 190/2004 Xx. xx xxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx. 30 xxxx. 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2019/2162 ze xxx 27. xxxxxxxxx 2019 x vydávání xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxx 2009/65/XX x 2014/59/EU na xxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů xx smyslu tohoto xxxx.

2. Emitent xxxx xx xxxxxx ke xxxxxx dluhopisům nebo xxxxxxxxxx zástavním xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx 1, xxxxxxx xxxxx emise xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (dále xxx "hypoteční zástavní xxxxx"), začít xxxxx xxxxxxxxx zákona x. 190/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, ode xxx, xxx změnil xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx svolání ani xxxxxxx xxxxxx vlastníků, xxxxx-xx k xx xxxxxxxxxx do 8. xxxxxxxx 2022. Investorům x tom xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stejným xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx emisní xxxxxxxx. Platí, že xxxx hypoteční xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx, xxx jejich xxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 190/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx nepostupoval xxxxx bodu 1 xxxx 2, xxxxx x právní xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx §2832 xxxxxx č. 190/2004 Sb., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 307/2018 Sb. x xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx nejsou hypotečními xxxxxxxxxx listy x xxxxxxx datum xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx i právní xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx podmínek uveřejněných xxxx xxxxx zpřístupněných xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 190/2004 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 96/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 29.5.2022

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 190/2004 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem, kdy xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004).

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx změny a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

378/2005 Xx., x podpoře xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bytů xx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x o xxxxx xxxxxx x. 190/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.10.2005

56/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 256/2004 Xx., x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 8.3.2006

57/2006 Xx., o xxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

288/2006 Xx., xxxxx xxxxx zákona x. 190/2004 Xx. publikované x xxxxxx x. 90/2006

296/2007 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxx přijetím

s xxxxxxxxx xx 1.1.2008

230/2008 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2008

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2010

230/2009 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.8.2009

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxx

x účinností od 1.1.2011

160/2010 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx x ratingových xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.6.2010

199/2010 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 586/92 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2011

355/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 125/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx od 1.1.2012

172/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 190/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 97/63 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.8.2012

227/2013 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 6/93 Xx., o Xxxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x účinností xx 17.8.2013

303/2013 Sb., kterým xx mění některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

137/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 190/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.8.2014

183/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx a řízení x nich x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2017

307/2018 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 190/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 4.1.2019

277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

119/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx regulace xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2020

237/2020 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 151/1997 Xx., x oceňování xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2021

261/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2021

96/2022 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x implementací předpisů Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 29.5.2022

177/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 222/2016 Xx., x Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv x x xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx (xxxxx o Xxxxxx xxxxxx a mezinárodních xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 277/2019 Xx., kterým se xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/2162 xx xxx 27. listopadu 2019 x xxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů a xxxxxxxx dohledu nad xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxx 2009/65/XX x 2014/59/EU.

1x) Zákon č. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Xxxxxxxx Komise x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xx xxx 10. xxxxx 2014, kterým se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 575/2013, xxxxx xxx o xxxxxxxxx na úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx znění.

3) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 ze xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 648/2012, v xxxxxxx xxxxx.

4) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/2402 ze xxx 12. xxxxxxxx 2017, kterým xx xxxxxxx obecný xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2009/65/XX, 2009/138/XX, 2011/61/XX x xxxxxxxx (XX) x. 1060/2009 x (XX) č. 648/2012.

4x) §33 zákona x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

5) Xxxxx č. 96/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx podpoře xxxxxxxxxx spoření a x xxxxxxxx xxxxxx x. 586/1992 Sb., x xxxxxx z xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 136/1985 Sb., x xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x modernizaci xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

7) §160 x 207 zákona x. 513/1991 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

8) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 648/2012 ze xxx 4. července 2012 x XXX xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodních xxxxx, x platném xxxxx.

9) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1093/2010 ze xxx 24. listopadu 2010 x zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx), x xxxxx xxxxxxxxxx č. 716/2009/XX x x xxxxxxx xxxxxxxxxx Komise 2009/78/ES, x platném xxxxx.

10) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1095/2010 ze xxx 24. xxxxxxxxx 2010 o zřízení Xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx), o xxxxx xxxxxxxxxx č. 716/2009/XX x o xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/77/XX, xx xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2011/61/XX, x xxxxxxx xxxxx.