Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.03.2024.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 81/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství, a některá další nařízení vlády

44/2024 Sb.
 

Nařízení vlády

ČÁST PRVNÍ - ZMĚNA NAŘÍZENÍ VLÁDY O STANOVENÍ PODMÍNEK PROVÁDĚNÍ OPATŘENÍ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - ZMĚNA NAŘÍZENÍ VLÁDY O STANOVENÍ PODMÍNEK PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA ZACHOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÉHO SOUBORU LESNÍHO POROSTU V RÁMCI OPATŘENÍ NATURA 2000 V LESÍCH Čl. III

Přechodné ustanovení Čl. IV

ČÁST TŘETÍ - ZMĚNA NAŘÍZENÍ VLÁDY O STANOVENÍ PODMÍNEK PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA LESNICKO-ENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ Čl. V

Přechodné ustanovení Čl. VI

ČÁST ČTVRTÁ - ZMĚNA NAŘÍZENÍ VLÁDY O PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V RÁMCI OPATŘENÍ LESNICKO-ENVIRONMENTÁLNÍ A KLIMATICKÉ SLUŽBY A OCHRANA LESŮ Čl. VII

Přechodné ustanovení Čl. VIII

ČÁST PÁTÁ - ZMĚNA NAŘÍZENÍ VLÁDY O STANOVENÍ PODMÍNEK PROVÁDĚNÍ OPATŘENÍ PRO ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY Čl. IX

Přechodné ustanovení Čl. X

ČÁST ŠESTÁ - ZMĚNA NAŘÍZENÍ VLÁDY O STANOVENÍ PODMÍNEK PROVÁDĚNÍ OPATŘENÍ LESNICKO-ENVIRONMENTÁLNÍ PLATBY Čl. XI

Přechodné ustanovení Čl. XII

ČÁST SEDMÁ - ZMĚNA NAŘÍZENÍ VLÁDY O STANOVENÍ PODMÍNEK PROVÁDĚNÍ OPATŘENÍ AGROLESNICTVÍ Čl. XIII

Přechodné ustanovení Čl. XIV

ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST Čl. XV

INFORMACE

44

XXXXXXXX XXXXX

xx xxx 21. února 2024,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx č. 81/2023 Xx., x stanovení xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx nařízení xxxxx
&xxxx;

Xxxxx nařizuje xxxxx §2c odst. 5 xxxxxx x. 252/1997 Xx., o zemědělství, xx xxxxx zákona x. 85/2004 Xx., xxxxxx č. 291/2009 Xx., xxxxxx č. 179/2014 Xx. x xxxxxx x. 382/2022 Xx., a xxxxx §1 xxxx. 3 xxxxxx x. 256/2000 Xx., o Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x o změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x Státním xxxxxxxxxxx intervenčním fondu), xx xxxxx xxxxxx x. 441/2005 Xx., xxxxxx x. 291/2009 Xx. a xxxxxx x. 179/2014 Sb.:

XXXX PRVNÍ

ZMĚNA XXXXXXXX XXXXX O XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX OPATŘENÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

Xx. X

Xxxxxxxx xxxxx č. 81/2023 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx mění xxxxx:

1. X §2 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx „xxxx xxxxxx xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „ , xxxxxx sad, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx“.

2. V §2 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx „§2 xxxx. x), x) xxxx x)“ nahrazují xxxxx „§2 xxxx. x), x), x) xxxx x)“.

3. X §11 xx odstavce 2 x 3 zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 4 xx 9 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 xx 7.

4. X §11 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx „x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x. 2 x xxxxxx nařízení“ xxxxxxx.

5. X §11 xxxx. 2 xxxx. c) xx xxxxx „po xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx musí být xxxxxxxxx xx půdy xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx“ nahrazují xxxxx „xx dílu xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, na kterém xxxx provedeno xxxxxx xxxxxxx nebo na xxxxxx“.

6. X §11 xxxx. 2 se xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx g) a x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) x x).

7. V §11 xxxx. 2 xxxx. x), §11 xxxx. 5 xxxx. x) x v §11 xxxx. 6 xxxx. h) xx xxxxx „31. ledna“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxx“.

8. V §11 xxxx. 3 xxxxxxx x) xxx:

„x) sklidí x odveze xxxxxxxx x dílu xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx xx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxx bloku xxxx xxxx xxxx, xxxxx je x xxxxxxxx využití xxxx xxxxxxx xx mírně xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, x“.

9. X §11 xxxx. 5 písm. x) xx xxxxx nahrazuje xxxxxx „a“, v xxxxxxx d) se xxxxx „x“ xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x) xx zrušuje.

10. X §11 odst. 6 xxxxxxx x) xxx:

„x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx, na kterém xxxx xxxxxxxxx zelené xxxxxxx,“.

11. X §11 xxxxxxxx 7 xxx:

„(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úrovně xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxxxxx 5 xxxx. x) x xxxxxxxx 6 xxxx. h) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx vedené xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 7 xxxx. x) x §9 xxxx. 8 zákona x xxxxxxxxx Ústřednímu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx doložením Xxxxx kopií xxx xxxxxx evidence podle §9 odst. 7 xxxx. c) xxxxxx x xxxxxxxxx.“.

12. X §13 odst. 2 xxxx. x) se xxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxxxxxxx“.

13. X §13 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx „zaznamenává“ xxxxxxxx xxxxx „na xxxxx dílech půdních xxxxx xxxx jejich xxxxxxx“.

14. Xx §14 xx xxxxxx xxxx §14x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§14x

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x dotaci xx zemědělskou xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxx xxxxx uvedeném x xxxxxxx podle §14 xxxxxx xx 31. října xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x lipnicovitých, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx plodin, x xxxxxxxx, xx kterém xx nenachází xxxxxxxx xxxxxxx pokryv xxxxx §14 xxxx. c), x ponechá xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx 31. března xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 24 měsíců xxx xxx vydání

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx směsi xxxxx xxxxx §12 odst. 2 xxxx. x) xxxx x) zákona x xxxxx osiva x xxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxx a xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x oběhu osiva x sadby.“.

15. V §15 xxxx. 1 xxxxxxx b) xx x) xxxxx:

„x) 780 XXX/1 hektar xxxxxxxxxx xxxx půdy, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx druhu xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx nad 6 xx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §11 odst. 2,

x) 810 XXX/1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx podporovaného druhu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx ekologického zemědělství xx xxxxxxx xxxxxx xx 6 xx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §11 odst. 2,

x) 148 EUR/1 hektar xxxxxxxxxx xxxx půdy, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx kterém žadatel xxxx podmínky xxxxx §11 odst. 3,

x) 148 EUR/1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx ekologického xxxxxxxxxxx, na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 4,

x) 343 XXX/1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx plodin x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, na kterém xxxxxxx plní xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 5,

x) 780 XXX/1 xxxxxx standardní orné xxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx ekologického xxxxxxxxxxx, xx kterém xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle §11 xxxx. 6,

x) 148 EUR/1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zemědělství, xx kterém xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §12,“.

16. X §15 xxxx. 2 xxxxxxx x) xx x) xxxxx:

„x) 760 XXX/1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zemědělství xx xxxxxxx výměře xxx 6 xx, xx kterém xxxxxxx xxxx podmínky xxxxx §11 xxxx. 2,

c) 790 XXX/1 xxxxxx xxxxxxxxxx orné xxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx druhu xxxxx x systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx výměře xx 6 xx, xx xxxxxx žadatel plní xxxxxxxx podle §11 xxxx. 2,

x) 130 XXX/1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x systému xxxxxxxxxxxx zemědělství, xx xxxxxx žadatel xxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 3,

e) 130 XXX/1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zemědělství, xx xxxxxx žadatel xxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 4,

x) 246 XXX/1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx plodin x xxxxxxx ekologického xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx podmínky xxxxx §11 xxxx. 5,

g) 760 XXX/1 hektar xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx-xx x pěstování xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zemědělství, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle §11 xxxx. 6,

h) 130 XXX/1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx žadatel xxxx xxxxxxxx xxxxx §12,“.

17. X §15 xxxx. 10 x 11 xx slova „§11 xxxx. 4 xxxx. x), §11 odst. 7 xxxx. x) xxxx §11 odst. 8 xxxx. x)“ xxxxxxxxx slovy „§11 xxxx. 2 xxxx. x), §11 xxxx. 5 xxxx. x) xxxx §11 odst. 6 xxxx. x)“ x xxxxx „§11 xxxx. 4, 7 x 8“ xx xxxxxxxxx xxxxx „§11 xxxx. 2, 5 x 6“.

18. X §15 xx za xxxxxxxx 11 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 12 xx 14, které xxxxx:

„(12) Xxxx zvýší xxxxx dotace xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx odstavce 2 písm. x) x 248 XXX/1 xxxxxx, jde-li x xxx xxxxxxx bloku xxxxx §14x.

(13) X xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx prokáže, xx xxxxxxxx plodiny xxxxx §11 odst. 3 xxxx. x) xxxx uznaný xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §4 xxxxxx x xxxxx xxxxx a xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx použita sazba xxxxx odstavce 1 xxxx. x).

(14) X xxxxxxx, že xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx bloku xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx plodiny xxxxx §11 xxxx. 3 xxxx. a) xxxx uznaný xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §4 xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx, xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x).“.

Xxxxxxxxx odstavce 12 až 14 xx označují jako xxxxxxxx 15 xx 17.

19. X §15 xxxx. 16 xx xxxxx „12“ xxxxxxxxx xxxxxx „15“.

20. X §18 xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx 11 xx označují jako xxxxxxxx 5 až 10.

21. X §18 xxxx. 5, §19 xxxx. 9 a x §20 xxxx. 6 xx číslo „8“ xxxxxxxxx xxxxxx „6“.

22. X §19 xxxx. 5 xx xxxxx „§11 xxxx. 4 písm. b), x) xxxx x)“ xxxxxxxxx slovy „§11 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx d)“.

23. X §19 xxxx. 6 a 7 x x §21 xxxx. 6 se xxxxx „5“ xxxxxxxxx xxxxxx „3“.

24. X §19 xx odstavec 8 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 xx 11 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8 xx 10.

25. X §20 xxxx. 2 a 3 x x §21 odst. 5 xx xxxxx „4“ xxxxxxxxx číslem „2“.

26. X §20 xxxx. 3 xx text „x)“ nahrazuje xxxxxx „x)“.

27. X §20 xxxx. 4 a x §21 odst. 7 se xxxxx „6“ nahrazuje xxxxxx „4“.

28. X §20 xxxx. 5 x x §21 xxxx. 8 xx číslo „7“ nahrazuje xxxxxx „5“.

29. Xx §21 xx vkládá nový §21x, který xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§21x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx zemědělskou xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx díl xxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx kultury xxxxxx xxxxx §14x v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx alespoň 1 xxxxxxxx xxxxxxxx x §14x.“.

30. Xxxxxxx x. 2 xx xxxxxxx.

31. X xxxxxxx x. 5 xx xx xxxxx 3 xxxxxxxx xxxx xxxxx 4 xx 6, xxxxx xxxxx:

4.

Xxxxxxxx na siláž

2,40

5.

Ostatní xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx

2,40

6.

Xxxxxxx jednoleté xxxxxxx x xxxxxx xxxxx na senáž

1,30

“.

Dosavadní xxxxx 4 xx 17 xx xxxxxxxx xxxx xxxxx 7 xx 20.

32. V xxxxxxx x. 5 xxxxx 13 xx xx xxxxx „xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „(xxxxx xxxxxxxxxxxx mariánského x xxxxxxxxx kopinatého)“.

33. X xxxxxxx x. 5 xx za xxxxx 13 xxxxxxxx nové xxxxx 14 a 15, xxxxx xxxxx:

14.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

0,30

15.

Xxxxxxxx kopinatý

0,45

“.

Dosavadní xxxxx 14 xx 20 xx xxxxxxxx xxxx xxxxx 16 xx 22.

34. X xxxxxxx xxxxxxx x. 7 xx číslo „7“ xxxxxxxxx xxxxxx „5“.

35. X xxxxxxx č. 9 xxxxx B xxxxx 2 zní:

2.

Měřič xxxxxxx, vlhkoměr xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx listů

“.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxx zahájené xxxxx xxxxxxxx vlády x. 81/2023 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 81/2023 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §13 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxx x. 5 xxxxx 4 až 6 xxxxxxxx vlády x. 81/2023 Xx., která xx xxxxxxx ve xxxxx účinném ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXX NAŘÍZENÍ XXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX PRO POSKYTOVÁNÍ XXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX LESNÍHO XXXXXXX X XXXXX XXXXXXXX NATURA 2000 X LESÍCH

Čl. XXX

Xxxxxxxx xxxxx č. 147/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx hospodářského souboru xxxxxxx xxxxxxx v xxxxx opatření Xxxxxx 2000 x lesích, xx xxxxx nařízení xxxxx x. 51/2009 Xx., nařízení xxxxx x. 83/2009 Sb., xxxxxxxx xxxxx x. 480/2009 Sb., xxxxxxxx xxxxx x. 369/2010 Xx., nařízení xxxxx x. 106/2012 Xx., xxxxxxxx vlády x. 448/2012 Xx., nařízení xxxxx x. 76/2013 Xx., nařízení vlády x. 400/2013 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 29/2014 Sb., nařízení xxxxx x. 308/2014 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 113/2015 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 29/2016 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 36/2017 Xx., xxxxxxxx vlády x. 49/2017 Sb., xxxxxxxx vlády x. 314/2017 Xx., nařízení xxxxx č. 64/2020 Xx., nařízení vlády x. 217/2020 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 55/2021 Sb., nařízení xxxxx x. 177/2021 Xx. x nařízení xxxxx x. 84/2023 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §2 xxxx. 2 xx xxxxx „x nenachází xx v katastrálních xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx7)“ xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 7 zrušují.

2. V §5 xx xxxxxxxxx xxxx označuje jako xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

„(2) Xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx neposkytne xx xxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx.“.

3. X §8 xxxx. 1 a 2 x x §9 odst. 1 x 2 se xx text „§5“ xxxxxx text „odst. 1“.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení x žádosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 147/2008 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nařízení, xx dokončí podle xxxxxxxx vlády x. 147/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nařízení.

XXXX XXXXX

XXXXX NAŘÍZENÍ XXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Xx. X

Xxxxxxxx xxxxx č. 53/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxx xx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 83/2009 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 480/2009 Xx., nařízení vlády x. 369/2010 Sb., xxxxxxxx vlády x. 108/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 448/2012 Xx., nařízení xxxxx x. 75/2013 Xx., xxxxxxxx vlády x. 400/2013 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 29/2014 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 308/2014 Xx., xxxxxxxx vlády x. 113/2015 Xx., xxxxxxxx xxxxx č. 29/2016 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 36/2017 Xx., xxxxxxxx xxxxx č. 49/2017 Sb., xxxxxxxx xxxxx č. 314/2017 Xx., xxxxxxxx vlády x. 64/2020 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 217/2020 Xx., nařízení xxxxx č. 177/2021 Xx. a xxxxxxxx xxxxx x. 84/2023 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §2 xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 7 se xxxxxxxx jako odstavce 2 xx 6.

2. X §2 xxxx. 4 xx xxxx „§2 odst. 3“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx 2“.

3. X §4 xxxx. 3 xx xxxxx „3“ xxxxxxxxx xxxxxx „2“.

4. X §5 xxxx. 1 xxxx. c) a x) se xxxx „§2 xxxx. 3“ xxxxxxxxx textem „§2 xxxx. 2“.

5. V §5 se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx xx odstavec 2, xxxxx zní:

„(2) Xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx skupinu, která xx nachází na xxxxx hlavního města Xxxxx.“.

6. V §9 xxxx. 1 x 3 x v §10 xxxx. 1 x 3 xx xx xxxx „§5“ xxxxxx xxxx „xxxx. 1“.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x žádosti xxxxxxxx xxxxx nařízení vlády x. 53/2009 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vlády x. 53/2009 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXX NAŘÍZENÍ XXXXX X PODMÍNKÁCH XXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXX OPATŘENÍ LESNICKO-ENVIRONMENTÁLNÍ X XXXXXXXXXX XXXXXX X OCHRANA XXXX

Xx. XXX

Xxxxxxxx xxxxx č. 29/2016 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx lesů x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vlády, xx znění xxxxxxxx xxxxx č. 36/2017 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 49/2017 Sb., xxxxxxxx xxxxx č. 314/2017 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 64/2020 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 217/2020 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 566/2020 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 55/2021 Xx., nařízení xxxxx x. 177/2021 Sb. x xxxxxxxx xxxxx x. 84/2023 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §5 xx xxxxxxxx 4 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 5 až 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 7.

2. V §6 odst. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „x xxxxxxxx hlavního města Xxxxx,“ xxxxxxx.

3. X §8 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

„(5) Xxxx neposkytne xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx x klimatické xxxxxx a xxxxxxx xxxx xx porostní xxxxxxx, která xx xxxxxxx na území xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.“.

Xx. VIII

Přechodné ustanovení

Řízení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nařízení xxxxx x. 29/2016 Xx., xx znění účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx, xx dokončí podle xxxxxxxx xxxxx č. 29/2016 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXX

XXXXX NAŘÍZENÍ XXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX PROVÁDĚNÍ OPATŘENÍ XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX

Xx. IX

Nařízení vlády č. 63/2023 Sb., o stanovení xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx mění xxxxx:

1. X §5 xxxx. 2 xxxxxxx x) zní:

„a) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, na xxxxxxx xxx založen xxxxx porost, xxxx xxxxxxxxxx kultury před xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx dílu půdního xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx dřeviny, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx počet xxxxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 1 ha xxxxxxxxx x xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí, xxxxx xxxx součástí dílů xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx uvedena x xxxxxxxx podle písmene x),“.

2. X §11 xxxx. 7 xx xxxxx „3 nebo“ xxxxxxx.

Xx. X

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nařízení vlády x. 63/2023 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vlády x. 63/2023 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx nařízení.

XXXX XXXXX

XXXXX NAŘÍZENÍ XXXXX O XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX OPATŘENÍ XXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXX PLATBY

Čl. XX

Xxxxxxxx xxxxx č. 72/2023 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx lesnicko-environmentální platby, xx mění xxxxx:

1. X §3 odst. 4 xxxx. x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „a“.

2. V §3 xxxx. 4 xx xxxxxxx x) x x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx e) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

3. X §5 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 5 xx 8 xx xxxxxxxx jako odstavce 4 xx 7.

4. X §6 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „ , x xxxxxxxx území xxxxxxxx xxxxx Xxxxx“ xxxxxxx.

5. X §7 xxxx. 3 xx xxxxx „xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x“ xxxxxxx.

6. X §9 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx zní:

„(6) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx skupinu, xxxxx se xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy.“.

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x žádosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 72/2023 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nařízení, xx dokončí xxxxx xxxxxxxx vlády x. 72/2023 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXX XXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX OPATŘENÍ XXXXXXXXXXXXX

Xx. XXXX

Xxxxxxxx vlády č. 140/2023 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx vlády x. 307/2014 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx vztahů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx x. 69/2023 Xx., x stanovení xxxxxxxx provádění xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, (xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx agrolesnictví), xx xxxx takto:

1. V §2 xxxx. x) xx za slovo „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx délkou“.

2. X §6 xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx „přílohách x. 1 x 3“ xxxxxxxxx xxxxx „příloze x. 3“.

3. X §6 xxxx. 4 xxxxxxx d) x x) znějí:

„d) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx mít xxxxx založení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx celistvost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx oblasti xxxxx §45x xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, že xx xxx xxxxxxx xxxxx nachází v xxxxxxxx významné xxxxxxxx xxxx ptačí xxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx vyžadován xxxxx §45x odst. 2 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx se díl xxxxxxx xxxxx nachází x evropsky xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx §45x odst. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx díl xxxxxxx xxxxx nachází x ptačí xxxxxxx.“.

4. X §6 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „xxxxxx uvedených x xxxxxxxxx č. 1 x 3“ nahrazují xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x. 3 xxxxx X nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 3 xxxxx X“.

5. V §6 xxxx. 5 xxxxxxx a) xxx:

„x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 odst. 4 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx povolení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx rozšířením xxxxxxxx podle §5 xxxx. 5 zákona x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx“.

6. X §6 xx xx konci odstavce 6 xxxxxxxx xxxx „X xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x. 3 x xxxxxx nařízení xxxxxxx xxxx doklad x původu xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxxxxx pas.“.

7. X §10 odst. 3 xxxx. x) xxxx 1 xx xxxxx „x“ xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „x“ x doplňuje xx xxx 3, xxxxx xxx:

„3. xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx ptačí, jeřáb xxxxxxxx, kaštanovník xxxxx, xxxxxx černý xxxx xxxxxx xxxxx jako xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,“.

8. X §18 odst. 1 se xx xxxxx „xxxx 1“ xxxxxxxx slova „anebo 3“.

9. Xxxxxxx č. 3 zní:

„Příloha x. 3

Xxxxxx xxxxx xxxxxxx x ovocných dřevin, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x kříženců pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx založení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1.

xxxxxxxx lesní (Xxxxx sylvestris X.)

2.

xxx xxxxx (Xxxxx xxxxxxxxx X.)

3.

xxx xxxxxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Ten.)1)

4.

dub xxx (Xxxxxxx xxxxxx L.)

5.

dub xxxxxxxxx (Xxxxxxx virgiliana Xxx.)1)

6.

xxx xxxxx (Quercus xxxxx L.)

7.

dub xxxxxxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx)1)

8.

xxx xxxxxx (Xxxxxxx pubescens Xxxxx.)

9.

xxx zimní (Quercus xxxxxxx (Mart.) Liebl.)

10.

dub xxxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxxx Xxx.)1)

11.

xxxx xxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxx X.)

12.

xxxxxx polnička (Xxxxx pyraster (X.) Xxxxxx.)

13.

xxxxxx xxxxx (Xxxxx xxxxxxxxxx (L.) Xxxx.)

14.

xxxxx xxxxxx (Xxxxxxxx xxxxx X.)1)

15.

xxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx.)1)

16.

xxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxx L.)

17.

javor xxxxxx (Acer xxxxxxxxx X.)

18.

xxxxx xxxx (Xxxxxxxxxxxxxxxxxx X.)

19.

xxxxx xxxx (Xxxxxxxxxxxxxx X.)

20.

xxxxx xxxx (Xxxxxx xxxxxxxxxx (X.) Xxxxxx)

21.

xxxxx xxx (Xxxxxx aria (X.) Crantz)

22.

jeřáb xxxxxxxx (Xxxxxx xxxxxxxxx X.)

23.

xxxxx xxxxx (Xxxxxx aucuparia X.)

24.

xxxx xxxxx (Ulmus xxxxxx Huds.)

25.

jilm vaz (Xxxxx xxxxxx Xxxx.)

26.

xxxxxxx xxxxx (Xxxxxxxx Hippocastanum X.)

27.

xxxxxxxxxxx jedlý (Xxxxxxxx xxxxxx Mill.)

28.

lípa xxxxxxx (Xxxxx cordata Xxxx.)

29.

xxxx xxxxxxxxxx (Xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx.)

30.

xxxxx xxxxxxx (Corylus xxxxxxx X.)1)

31.

xxxxxxxxx obecná (Xxxxxx xxxxxxx X.)1)

32.

xxxx xxxxxxx (Xxxxx xxxxxxxxx (X.) Xxxxxx.)

33.

xxxxxx (xxxxxxxx) (Xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx xxxxx)1)

34.

xxxxxx černý (Xxxxxxx nigra X.)

35.

xxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxx X.)1)

36.

xxxxx bílý (Xxxxxxx xxxx X.)

37.

xxxxx černý (Xxxxxxx xxxxx L.)

38.

topol xxxxx (Xxxxxxx xxxxxxx X.)

39.

xxxxx šedý (Xxxxxxx x canescens (Xxxxx) Xx.)

40.

xxxxxx (xxxxxxxxxxx nepůvodní) x xxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxx xxx.)1)

41.

xxxxxx xxxxx (Xxxxxx xxxxx L.)

42.

vrba xxxx (Xxxxx xxxx X.)1)

43.

xxxx xxxxxxxxxx (Xxxxx xxxxxxxxx X.)1)

44.

xxxx xxxxxx (Xxxxx euxina L.V.Belyaeva)1)

45.

vrba xxxxxxxxxxx (Xxxxx x xxxxxxxx L. (X. xxxx x X. xxxxxx X.)1)

46.

xxxx Smithova Xxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx. L. (X. xxxxxx x X. xxxxxxxxx)1)

Xxxxxxxxxxx:

1) Xxx xxxx xxxxxxx xx dostačující xxxxxxxxx xxxxxx rostlinolékařským xxxxx.

X. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1.

xxxxxxxx xxxxxx (Persica xxxxxxxx Xxxx.)

2.

xxxxxx obecná (Xxxxx xxxxxxxx X.)

3.

xxxxxxxxxxx (xSorbopyrus)

4.

jabloň xxxxxx (Malus domestica (Xxxxxx) Xxxxx.)

5.

xxxxx xxxxxxxx (Xxxxxx xxxxxxxxx X.)

6.

xxxxx xxxxx (Sorbus xxxxxxxxx X.)

7.

xxxxxxxxxxx jedlý (Castanea xxxxxx Xxxx.)

8.

xxxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxx (Xxxx.) X.X. Xxxx)

9.

xxxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxxxx L.)

10.

morušovník xxxx (Xxxxx xxxx X.)

11.

xxxxxxxxxx černý (Xxxxx xxxxx X.)

12.

xxxxxx černý (Xxxxxxx xxxxx X)

13.

xxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxx xxxxx X.)

14.

xxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxxxx X.)

15.

xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxx xxxxxxxxx X.)

16.

xxxxxx xxxxx (Prunus xxxxx X.)

17.

xxxxx obecná (Xxxxxx xxxxxxx X)

X. Seznam xxxxxxxxxxx druhů xxxxxx xxx xxxx založení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §5 xxxx. 4 zákona x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

1.

xxxxxxx xxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx X.)

2.

xxxxxxxxxxx xxxxx (Xxxxxxxx xxxxxx Xxxx.)

3.

xxxxx xxxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxx L.)

4.

jasan xxxxxx (Xxxxxxxx ornus L.)

5.

ořešák xxxxx (Xxxxxxx xxxxx X.)

X. Seznam kříženců xxx účel xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 zákona x xxxxxxx xxxxxxx x krajiny

1.

ořešák - xxxxxxxx (Xxxxxxx xxxxx x X. xxxxx)

2.

xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) x xxxxxx kříženci xxxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx

“.

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x žádosti xxxxxxxx xxxxx nařízení vlády x. 140/2023 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 140/2023 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXX

XXXXXXXX

Xx. XX

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxxx 2024.
&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx:

xxxx. PhDr. Xxxxx, Xx.X., XX.X., x. x.
&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxxx v. r.

Informace

Právní xxxxxxx x. 44/2024 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.3.2024.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.