Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 07.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 07.12.2023.


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Andorrským knížectvím o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti

46/2023 Sb. m. s.
 

Sdělení o sjednání Smlouvy

Smlouva

Osoby, na které se Smlouva vztahuje Článek 1

Daně, na které se Smlouva vztahuje Článek 2

Všeobecné definice Článek 3

Rezident Článek 4

Stálá provozovna Článek 5

Příjmy z nemovitého majetku Článek 6

Zisky podniků Článek 7

Mezinárodní vodní a letecká doprava Článek 8

Sdružené podniky Článek 9

Dividendy Článek 10

Úroky Článek 11

Licenční poplatky Článek 12

Zisky ze zcizení majetku Článek 13

Příjmy ze zaměstnání Článek 14

Tantiémy Článek 15

Umělci a sportovci Článek 16

Penze Článek 17

Veřejné funkce Článek 18

Studenti Článek 19

Ostatní příjmy Článek 20

Majetek Článek 21

Zamezení dvojímu zdanění Článek 22

Zákaz diskriminace Článek 23

Řešení případů dohodou Článek 24

Výměna informací Článek 25

Členové diplomatických misí a konzulárních úřadů Článek 26

Nárok na výhody Článek 27

Vstup v platnost Článek 28

Ukončení platnosti Článek 29

INFORMACE

46

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí
 

Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxx 23. xxxxxxxxx 2022 byla x Andorra la Xxxxx podepsána Xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v oboru xxxx x příjmu x x xxxxxxx x x zabránění xxxxxxxx úniku a xxxxxxxx se daňové xxxxxxxxxx.

Xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx svého článku 28 dne 31. xxxxx 2023.

Xxxxx xxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, jež je xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

SMLOUVA XXXX ČESKOU XXXXXXXXXX A XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX O XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXX XXXX X XXXXXX X X&xxxx;XXXXXXX X O ZABRÁNĚNÍ XXXXXXXX ÚNIKU A XXXXXXXX XX DAŇOVÉ XXXXXXXXXX
&xxxx;

XXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX,

xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx své xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx spolupráci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

xxxxxx x xxxxxx uzavřít xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx x x xxxxxxx, x xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx zdanění xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx vyhýbání se xxxxxx povinnosti (xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx "treaty-shopping" x xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx Xxxxxxx, a xx x xxxxxxx xxxxxxxx rezidentů xxxxxxx xxxxxxxxxx),

xx dohodly xxxxx:

Xxxxxx 1

XXXXX, XX XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX

Xxxx Xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx států.

Xxxxxx 2

XXXX, NA XXXXX SE XXXXXXX XXXXXXXX

1. Xxxx Smlouva xx xxxxxxxx xx xxxx x příjmu x z majetku xxxxxxxx jménem xxxxxxx xx smluvních xxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx úřadů, ať xx způsob xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xx dané x xxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x celkového xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx daní xx xxxxx xx xxxxxxx movitého xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x celkového objemu xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx daní z xxxxxxxxx majetku.

3. Xxxxxxxx xxxx, xx které xx Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx:

x) x Xxxxxx:

(x) xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx (impost xxxxx xxxxxxxxx);

(xx) osobní xxx x příjmů (xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx les xxxxxxxx xxxxxxxx);

(xxx) xxx x xxxxxx pro xxxxxx nerezidenty (impost xxxxx xx xxxxx xxxx xx-xxxxxxxxx fiscals);

(iv) xxx splatná ze xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxx xxx xxxxxàxxxx xx xxx transmissions patrimonials xxxxxxxxàxxxx);

x) v Xxxxx xxxxxxxxx:

(x) daň x xxxxxx xxxxxxxxx osob;

(ii) xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob;

(iii) xxx x xxxxxxxxxx xxxx.

4. Xxxxxxx se bude xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x zásadě xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxx xxxxxxxx xx xxxx podpisu Xxxxxxx xxxxx nebo místo xxxxxxxxxx xxxx. Příslušné xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx sdělí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v jejich xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 3

XXXXXXXXX XXXXXXXX

1. Xxx účely xxxx Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odlišný xxxxxx:

x) xxxxx "Xxxxxxx" označuje Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx významu, xxxxxxxx území Andorrského xxxxxxxxx;

x) výraz "Česká xxxxxxxxx" xxxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x souladu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky;

c) xxxxxx "xxxxx xxxxxxx xxxx" x "xxxxx smluvní xxxx" označují, xxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx;

x) výraz "xxxxx" zahrnuje fyzickou xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx sdružení xxxx;

x) xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxx právnickou xxxxx xxxx jakéhokoliv xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx zdanění xx právnickou xxxxx;

x) xxxxx "xxxxxx" xx xxxxxxxx x vykonávání xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" a "xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx provozovaný xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxxx provozovaný xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxx "mezinárodní xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx lodí nebo xxxxxxxx, vyjma xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pouze mezi xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx státě x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxx podnikem tohoto xxxxx;

x) xxxxx "xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxx:

(x) x Xxxxxx, ministra odpovědného xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

(xx) x Xxxxx republice, xxxxxxxx financí nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxx "státní xxxxxxxxxx", xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx:

(x) xxxxxx xxxxxxxx osobu, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; a

(ii) každou xxxxxxxxxx xxxxx, osobní xxxxxxxxxx xxxx sdružení xxxxxxxx nebo zřízené xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx;

x) výraz "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povolání x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxx x provádění Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx některým ze xxxxxxxxx států, xxxx xxx xxxxx výraz, xxxxx x xx xxxx definován, pokud xxxxxxxxxx nevyžaduje xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx mu xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx, xx xxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxx, přičemž xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx používaných xxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 4

XXXXXXXX

1. Výraz "xxxxxxxx xxxxxxxxx státu" xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxxxx x tomto xxxxx xxxxxxx x důvodu xxxxx xxxxxxxx, stálého xxxxxx, místa xxxxxxxx xxxxxx xxxx jakéhokoli xxxxxx xxxxxxxxx kritéria, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx tohoto xxxxx. Xxxxx výraz xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osobu, xxxxx xx podrobena xxxxxxx v tomto xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx v tomto xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx ustanovení odstavce 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx postavení xxxxxx xxxxxxxxxx:

x) tato xxxxx xx považuje xx xxxxxxxxx pouze xxxx xxxxx, xx kterém xx x xxxxxxxxx xxxxx xxx; xxxxxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxx byt x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx za xxxxxxxxx xxxxx xxxx státu, xx kterému xx xxxx osobní x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx);

x) jestliže xxxxxx být xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x dispozici xxxxx xxx x xxxxxx státě, xxxxxxxx xx za rezidenta xxxxx xxxx xxxxx, xx kterém xx xxxxxxx zdržuje;

c) xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx zdržuje x xxxx státech xxxx x žádném z xxxx, xxxxxxxx xx xx rezidenta xxxxx xxxx státu, xxxxx xx xxxxxxx příslušníkem;

d) xxxxxxxx xx tato xxxxx státním xxxxxxxxxxxx xxxx států nebo xxxxxxx x nich, xxxxxx příslušné xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dohodou.

3. Xxxxxxxx osoba, jiná xxx osoba xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 rezidentem xxxx xxxxxxxxx států, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx smluvních států xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx smluvní stát, x xxxxx se xxxx xxx xx xx, xx xx xxxx osoba pro xxxxx Smlouvy rezidentem, xxxxxxx xx xxxxx xxxxx jejího hlavního xxxxxx, xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx či xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx úlevě xxxx daňovému xxxxxxxxxx, xxxxx je stanovena xxxx které xx xxxxxxxxx Xxxxxxxx.

Článek 5

XXXXX XXXXXXXXXX

1. Xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx Smlouvy xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx prostřednictvím xx xxxxx xxxx xxxxxx vykonávána xxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxx vedení;

b) xxxxx;

x) xxxxxxxx;

x) továrnu;

e) xxxxx;

x) xxx, naleziště xxxx xxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx přírodních xxxxxx a

g) farmu, xxxxxxx, zemědělskou pastvinu xxxx jiné xxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, lesnické xxxx xxxx podobné činnosti.

3. Xxxxx "xxxxx provozovna" xxxxxx zahrnuje:

a) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dozor x xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx pokud takové xxxxxxxxxx, projekt nebo xxxxx trvá déle xxx xxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnanců xxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx účel, avšak xxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxx charakteru trvají xx území druhého xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx nebo xxxx xxxxxx přesahující x xxxxx xxxx měsíců x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Bez ohledu xx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx výraz "xxxxx xxxxxxxxxx" nezahrnuje:

a) xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx pouze za xxxxxx uskladnění, vystavení xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx;

x) xxxxxx zboží xxxxxxxxx podniku, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx pouze za xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx;

x) trvalé xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx vykonávání xxxxxxxxx xxxx činnosti xxx xxxxxx;

x) xxxxxx xxxxx x výkonu xxxxxxxx, xxxxx xx udržuje xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spojem činností xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x),

xxxxx xxxxxx činnost nebo, x případě písmene x), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 a 2, xxxxx - xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6 - jedná xx xxxxxxxx státě xx účet xxxxxxx x má x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxxxx xxxxxxx, má se xx xx, xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx státě xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx osoby xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 4, které, pokud xx byly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx místa x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx.

6. Xxxx xx xx xx, xx podnik xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx makléře, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx osoby xxxxxxx x rámci xxx xxxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxxxxxxx, že společnost, xxxxx xx rezidentem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx ovládána xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx v xxxxx druhém xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx jinak), xxxxxxx sama x xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx stálou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 6

XXXXXX X XXXXXXXXXX MAJETKU

1. Příjmy, xxxxx pobírá xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx majetku (xxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxx lesnictví) xxxxxxxxxx ve druhém xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx.

2. Xxxxx "xxxxxxxx majetek" xx xxxxxx význam, xxxx mu xxxxxx xxxxx právních předpisů xxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx v každém xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, živý a xxxxx inventář xxxxxxx x zemědělství x xxxxxxxxx, xxxxx, xxx xxxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxx xx xx pozemky, xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx proměnlivé xxxx xxxxx platby xx těžení nebo xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; lodě x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx, nájmu xxxx xxxxxxx jiného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 7

XXXXX XXXXXXX

1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podléhají xxxxxxx jen x xxxxx státě, pokud xxxxxx xxxxxxxxxx svoji xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx provozovny, která xx xxx umístěna. Xxxxxxxx xxxxxx vykonává xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx pouze x xxxxxxx xxxxxxx, v xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

2. Jestliže xxxxxx xxxxxxx smluvního státu xxxxxxxx xxxxx činnost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx prostřednictvím stálé xxxxxxxxxx, xxxxx je xxx xxxxxxxx, přisuzují xx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx stálé xxxxxxxxxx zisky, xxxxxxx xx xxxx mohla xxxxxxxxx, xxxxx byla xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx činnosti xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x byla xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx s xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. Při xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vynaložené pro xxxxx xxxxx provozovny, xxxxxx výloh vedení x všeobecných xxxxxxxxx xxxxx xxxxx vynaložených, xx vznikly xx xxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx základě skutečnosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx.

5. Xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx odstavců xxxxxxx každý xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx dostatečné důvody xxx xxxx postup.

6. Xxxxxxxx zisky xxxxxxxx xxxxx příjmů, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx této Smlouvy, xxxxxxx xxxxxxxxxx oněch xxxxxx xxxxxxx ustanoveními xxxxxx xxxxxx.

Článek 8

MEZINÁRODNÍ XXXXX X LETECKÁ DOPRAVA

1. Xxxxx, xxxxx pobírá xxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxxxxxxxx lodí xxxx letadel v xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx státě.

2. Xxx xxxxx tohoto xxxxxx x bez xxxxxx xx xxxxxxxxxx článku 12, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx bez xxxxxxx x

x) xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx (včetně xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx) používaných xxx xxxxxxxx xxxxx,

xxxxx je xxxxxx pronájem xxxx xxxxxx používání, xxxxxx xxxx pronájem, podle xxxx, x jaký xxxxxx xxx, xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxx lodí nebo xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 platí xxxxxx xxx zisky x xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 9

SDRUŽENÉ XXXXXXX

1. Xxxxxxxx

x) se xxxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx xxxxxx přímo xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx druhého xxxxxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxxx xxxxx xx podílejí xxxxx xxxx xxxxxxx xx vedení, xxxxxxxx xxxx kapitálu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu

a jestliže x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx podniky xx xxxxx obchodních xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx se xxxx xx xxxxxxxx, které xx xxxx sjednány xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jakékoliv xxxxx, xxxxx by, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, byly xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xx zisků xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zdaněny.

2. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx tohoto státu - x následně xxxxx - zisky, xxxxx podniku xxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx takto zahrnuté xxxx zisky, xxxxx xx xxxx docíleny xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx podmínky xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx byly xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxx úpravy xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx x, xxxx-xx xx xxxxx, xxxxxxxxx úřady xxxxxxxxx xxxxx se xx tím xxxxxx xxxxxxxx poradí.

3. Ustanovení xxxxxxxx 2 se xxxxxxxxx, jestliže soudní, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx řízení xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zisků xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx xx zúčastněných xxxxxxx xxxxxxxx trestu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 10

XXXXXXXXX

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx rezidentem jednoho xxxxxxxxx státu, rezidentu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx mohou xxx xxxxxx xxxxxxx x tomto státě, x to podle xxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx rezidentem xxxxxxx xxxxxxxxx státu, daň xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) 5 procent hrubé xxxxxx dividend, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx (xxxx než xxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxx xxxxx drží alespoň 10 procent kapitálu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dividendy;

b) 10 xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx ostatních xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx vypláceny.

3. Výraz "xxxxxxxxx" xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx podílů nebo xxxxxx práv, x xxxxxxxx pohledávek, x xxxxxxx na xxxxx, xxxxx x jiné xxxxxx, včetně příjmů x jiných xxxx xx společnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxxx stejnému xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx, která rozdílí xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, rezidentem.

4. Ustanovení xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx vlastník xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx státě, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx činnost prostřednictvím xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx, x jestliže účast, xxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx k xxxx stálé xxxxxxxxxx. X xxxxxxx případě xx xxxxxxx xxxxxxxxxx článku 7.

5. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx rezidentem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx zisky xxxx xxxxxx x druhého xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx druhý stát xxxxxx xxxxxxxxx vyplácené xxxxxxxxxxx, xxxxxx jsou xxxx dividendy xxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxx xxxx že xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx x xxxxx druhém xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx společnosti xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx společnosti, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zisky xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx ze zisků xxxx z příjmů xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 11

XXXXX

1. Úroky xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x skutečně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxx.

2. Výraz "xxxxx" xxxxxxx x xxxxx článku xxxxxxxx xxxxxx x pohledávek xxxxxxxxxxx druhu, xx xxxxxxxxxxx, xx nezajištěných xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx a majících xx nemajících xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxx x obligací xxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxx x výher, xxxxx xx xxxxx x xxxxx cenným xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx nepovažuje xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx článku. Výraz "xxxxx" xxxxxxxxxx žádnou xxxx příjmu, která xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle ustanovení článku 10 xxxxxxxx 3.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx úroky xxxxx, svoji činnost xxxxxxxxxxxxxxx stálé provozovny, xxxxx xx xxx xxxxxxxx, x jestliže xxxxxxxxxx, ze xxxxx xxxx úroky xxxxxxx, xx xxxxxxxx váže x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx článku 7.

4. Xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Jestliže xxxx xxxxxx úroků, xx xx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxxxx x níž xxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxx jsou xxxxx placeny, x xxxx xxxxx xxxx x tíži xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx úroky xxxxx x xxx xxxxx, xx kterém xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx částka úroků, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxx jsou placeny, xxxxxxxxx, x důsledku xxxxxxxxxx vztahů xxxx xxxxxxx a skutečným xxxxxxxxxx xxxx mezi xxxxx z nich x nějakou další xxxxxx, xxxxxx, kterou xx byl xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kdyby xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jen xx xxxx posledně zmíněnou xxxxxx. Xxxxxx plateb, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx x tomto xxxxxxx zdaněna v xxxxxxx s právními xxxxxxxx každého smluvního xxxxx, s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ustanovením xxxx Smlouvy.

Článek 12

XXXXXXXX XXXXXXXX

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx druhého xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx druhém xxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx rovněž xxxxxxx v xxxxx xxxxx, x to xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) 5 xxxxxxx hrubé částky xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 písmenu x);

x) 10 xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 písmenu b).

3. Xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx náhrada xx xxxxx xxxx xx xxxxx na užití:

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxxxx patentu, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, plánu, tajného xxxxxx xxxx postupu x jakéhokoliv zakázkového xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení, xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx vztahují na xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, obchodní xxxx xxxxxxx.

4. Ustanovení xxxxxxxx 1 x 2 xx nepoužijí, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, vykonává x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx poplatky xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx tam xxxxxxxx, x jestliže xxxxx nebo majetek, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxx vážou x xxxx stálé provozovně. X takovém xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx článku 7.

5. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zdroj xx xxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Jestliže xxxx xxxxxx licenčních xxxxxxxx, xx xx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx smluvního xxxxx, xx ve smluvním xxxxx stálou xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx s xxx vznikla xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx poplatky, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx poplatky xxxxx x xxx státě, xx xxxxxx je xxxxx provozovna xxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x užití, xxxxx xxxx informaci, xx které xxxx xxxxxxx, přesahuje, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx vlastníkem xxxx xxxx oběma x xxxx x xxxxxxx xxxxx osobou, částku, xxxxxx by byl xxxxxxx plátce xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vztahů, xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx článku xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx, xxxxx ji xxxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy každého xxxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxxxxxx x ostatním xxxxxxxxxxx této Smlouvy.

Článek 13

ZISKY XX XXXXXXX XXXXXXX

1. Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zcizení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x článku 6 x xxxxxxxxxx xx druhém smluvním xxxxx, mohou xxx xxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxx.

2. Zisky xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxx provozního majetku xxxxx xxxxxxxxxx, kterou xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu ve xxxxxx xxxxxxxx státě, xxxxxx xxxxx ze xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxx x celým xxxxxxxx), xxxxx být xxxxxxx v tomto xxxxxx státě.

3. Xxxxx, xxxxx xxxxxx smluvního xxxxx provozující xxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx dopravě xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx sloužícího x xxxxxxxxxxx těchto xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx.

4. Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxxx x více xxx 50 procent xxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx zdaněny x xxxxx xxxxxx xxxxx.

5. Xxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného majetku, xxx xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxxx 1, 2, 3 x 4, podléhají xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 14

XXXXXX XX XXXXXXXXXX

1. Xxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx pobírá xxxxxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx z důvodu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx ustanovení článků 15, 17 x 18 xxxxxxx jen v xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxxxxx xx druhém xxxxxxxx xxxxx. Xx-xx tam xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx odměny x xxx pobírané xxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxx.

2. Odměny, které xxxxxx xxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx vykonávaného xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx na ustanovení xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnání xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx nebo xxxx období nepřesahující x xxxxx 183 xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx období xxxxxxxxxxx xxxx končícím x xxxxxxxxxx daňovém xxxx x

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx druhého xxxxx x

x) odměny xxxxxx k xxxx xxxxx provozovny, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

3. Do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxx x) xx xxxxxxxx následující xxx:

x) xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx dní xxxxxxxx x xxxxxxx x

x) xxx xxxxxxxx xxxx xxxx činnosti, xxxx xxxx xxxxxx x neděle, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx cesty xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxx, xx kterých xxxx x xxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxx pokračováno.

4. Xxxxxxxx 2 tohoto článku xx xxxxxxxxx xx xxxxxx pobírané rezidentem xxxxxxx smluvního xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx rezidentem tohoto xxxxxxx xxxxx, jestliže:

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx než xxxxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx, přímo xxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxx kontroluje xxxxxx, xxxxx jsou tyto xxxxxx xxxxxxxxxx; a

b) xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx jako xxxx standardní posádky xxxx nebo letadla xx palubě lodi xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dopravě, xxxxx nikoliv xx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxx, která je xxxxxxxxxxx nebo které xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, podléhají xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x prvně xxxxxxxx xxxxx.

Článek 15

XXXXXXXX

Xxxxxxxx a xxxx xxxxxxx odměny, xxxxx pobírá xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx obdobného xxxxxx xxxxxxxxxxx, která je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx být xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 16

XXXXXX A XXXXXXXXX

1. Příjmy, které xxxxxx xxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx státu jako xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jako xxxxxxxxx, xxxxxxx, rozhlasový nebo xxxxxxxxx umělec xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vykonávaných xxxxxxxx xx druhém xxxxxxxx xxxxx, mohou xxx xxx ohledu xx xxxxxxxxxx článků 7 x 14 zdaněny x xxxxx xxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxx x uměleckých xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, nýbrž xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx příjmy xxx ohledu xx xxxxxxxxxx článků 7 x 14 xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx činnosti xxxxxx xxxx sportovce xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo sportovci, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx druhého xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx útvarů xxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zdanění xxx v tom xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 17

XXXXX

Xxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podléhají x xxxxxxxx xxxxxxxxxx článku 18 xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxx v xxxxx xxxxx.

Článek 18

XXXXXXX FUNKCE

1.

a) Xxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxx odměny xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx útvarem nebo xxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxx fyzické osobě xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxx nebo úřadu xxxxxxxxx zdanění xxx x tomto xxxxx.

x) Xxxxxx xxxxx, xxxx x jiné xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx smluvním státě, xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxxx x tomto xxxxx x fyzická xxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx:

(x) xx xxxxxxx příslušníkem xxxxxx xxxxx; nebo

(ii) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx prokazování xxxxxx služeb.

2.

a) Xxxxx x xxxx podobné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x fondů, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx tomuto xxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxxx bez xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx.

x) Takové xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx osoba xx rezidentem a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxxxxx článků 14, 15, 16 x 17 xx použijí xx platy, xxxx, xxxxx x jiné xxxxxxx odměny x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx vykonávanou xxxxxxxx smluvním xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx místním xxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 19

STUDENTI

Platby, které xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx nebo xxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx před xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx smluvního xxxxx xxx xxxxxxxxxx druhého xxxxxxxxx státu x xxxxx xx zdržuje x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx studia, xxxxxxxxxxx xxxxxxx v tomto xxxxx xx předpokladu, xx xxxxxxxx platby xxxxxx xx xxxxxx xxxx tento xxxx.

Xxxxxx 20

XXXXXXX XXXXXX

1. Xxxxx xxxxxx rezidenta xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx kdekoliv, x kterých xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Smlouvy, xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x článku 6 xxxxxxxx 2, jestliže xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je rezidentem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x druhém xxxxxxxx státě svoji xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxx umístěna, x xxxxxxxx právo xxxx xxxxxxx, pro xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. X takovém xxxxxxx xx použijí xxxxxxxxxx článku 7.

Článek 21

XXXXXXX

1. Majetek xxxxxxxxxxxxx nemovitým xxxxxxxx xxxxxxxx x článku 6, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a umístěn xx xxxxxx smluvním xxxxx, může xxx xxxxxx x tomto xxxxxx xxxxx.

2. Majetek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx částí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx má xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve druhém xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxx v xxxxx druhém xxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx letadla x xxxxxxxxxxx dopravě, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx majetkem xxxxxxxxx x provozování xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx zdanění xxx x xxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx smluvního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx v xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 22

ZAMEZENÍ XXXXXXX XXXXXXX

X xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxx xx zamezení xxxxxxx xxxxxxx, bude x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dvojímu xxxxxxx xxxxxxxx následovně:

a) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx příjem nebo xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx být x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx Smlouvy xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx snížit daň xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx rovnající xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx, x xxxxxx se xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx snížením, která xxxxxxx připadá na xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx státě.

b) Xxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxx xxxxxx příjem xxxx xxxxxxx majetek, xxxxx xx x xxxxxxx x ustanoveními xxxx Xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx stát xxxx xx xxxxxx xxxxxxx částky daně xx xxxxxxxxxxx příjmů xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vzít x xxxxx xxxxxx příjem xxxx majetek.

Článek 23

ZÁKAZ DISKRIMINACE

1. Xxxxxx příslušníci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx žádnému xxxxxxx xxxx jakýmkoliv xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx, které xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, kteří xxxx, xxxxxxx s ohledem xx xxxxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx. Toto xxxxxxxxxx xx bez xxxxxx na xxxxxxxxxx článku 1 vztahuje xxxxxx xx osoby, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jednoho xxxx obou xxxxxxxxx xxxxx.

2. Osoby bez xxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x žádném xxxxxxxx státě žádnému xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx mohou xxx xxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx příslušného xxxxx, xxxxx xxxx, zejména x ohledem na xxxxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx má xxxxxx jednoho smluvního xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x tomto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx státu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx závazek xxxxxxx smluvního státu, xxx xxxxxxx rezidentům xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osobní xxxxx, xxxxx x snížení xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx článku 9 xxxxxxxx 1, článku 11 xxxxxxxx 5 xxxx článku 12 xxxxxxxx 6, budou xxxxx, licenční xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx podnikem jednoho xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zisků xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podniku xxxxxxx xxxxxxxxx státu vůči xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx budou xxx xxxxx stanovení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx takového xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx stejných xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prvně zmíněného xxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx, přímo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx více rezidenty xxxxxxx smluvního státu, xxxxxxx podrobeny x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx povinnostem x xxx xxxxxxxx, které xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx povinnosti, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

6. Xxxxxxxxxx xxxxxx článku xx xxx ohledu xx ustanovení článku 2 xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx.

Článek 24

ŘEŠENÍ XXXXXXX XXXXXXX

1. Xxxxxxxx se xxxxx domnívá, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx smluvních států xxxxx xxxx xxxxxxx x ní xx xxxxxxx, které xxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx, xxxx, bez xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx svůj xxxxxx příslušnému xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxx od xxxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x ustanoveními Smlouvy.

2. Xxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx oprávněnou a xxxxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řešení, xxxx xx snažit xxxxxx vyřešit xxxxxxxxx xxxxxxx x příslušným xxxxxx druhého xxxxxxxxx xxxxx xxx, aby xx xxxxxxxx zdanění, xxxxx xxxx x xxxxxxx se Smlouvou. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx na jakékoliv xxxxxx lhůty ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3. Příslušné xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx budou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxx provádění Smlouvy. Xxxxx rovněž spolu xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx.

4. Příslušné xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx styk xx xxxxxx dosažení dohody xx xxxxxx předchozích xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zástupců.

5. X případě, xx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x nějakou xxxxx xxxxxxxxxx xx datu xxxxxxx Smlouvy, xxxxxxxxxx xxxxxxxx arbitrážního xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx třetí jurisdikcí, xxxxxxxxx úřady České xxxxxxxxx a Xxxxxxx xxxxxx co xxxxx xxxxxxxx jednání, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxx xxxxxxxx arbitrážního xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx.

Xxxxxx 25

XXXXXX XXXXXXXXX

1. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx jsou xxxxxxxxxx xx vztahu x provádění ustanovení xxxx Xxxxxxx nebo xx vztahu x xxxxxxxxx xxxx vymáhání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx vztahují xx daně všeho xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jménem smluvních xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx úřadů, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, není x xxxxxxx se Xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx články 1 x 2.

2. Veškeré xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx státem xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vnitrostátních právních xxxxxxxx xxxxxx státu x xxxxx poskytnuty xxxxx osobám xxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxx x správních xxxxx), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo vybíráním xxxx, které xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx stíháním xx xxxx těchto daní, xxxxxxxxxxxx x opravných xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x těmto daním xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx informace jen x xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx tyto xxxxxxxxx xxx veřejných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx rozhodnutích. Xxxxxxxxx obdržené smluvním xxxxxx mohou xxx xxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx jiné xxxxx, xxxxx xxxxxx informace xxxxx být xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx právních xxxxxxxx obou xxxxx x pokud xxxxxxxxx xxxx státu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx smluvnímu xxxxx xxxxxxxxx:

x) provést xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx právní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx druhého xxxxxxxxx státu;

b) poskytnout xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx získány xx xxxxxxx právních xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx odhalily xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxx, xxxxxxx sdělení xx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx jsou x souladu x xxxxx článkem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx smluvní xxxx xxxxxxx svých xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx informací, xxx xxxxxx požadované xxxxxxxxx, x xxxx tento xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx daňové xxxxx. Povinnost xxxxxxxx x předchozí xxxx xxxxxxx omezením xxxxxxxx 3, ale x xxxxxx případě xxxxxxx xxxx omezení vykládána xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxx x xxxx důvodu, xx nemá xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx umožňují xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxx x xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx jedná x xxxxxxxxxx nebo xxxx zmocněnec, nebo xxxxx, xx se xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

6. Pokud xxx x výměnu informací xx žádost, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx začínajícím 1. xxxxx 2015 xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 26

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxxxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx daňových výsad xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx konzulárních úřadů, xxxxx jim přísluší xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dohod.

Článek 27

XXXXX XX XXXXXX

1. Jestliže xx xx usuzovat, x xx x ohledem xx xxxxxxx relevantní xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx výhody xxxxxxxx x této Xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx cílů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx výhodě, tato xxxxxx, xxx ohledu xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx, nebude xxxxxxxxxx xx xxxxxx x části xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx bylo v xxxxxxx s xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Smlouvy. Xxxx xxx, xxx xxxx výhoda xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx druhém xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx předchozí věty, xx xxxxxxxxx úřady xxxxxxxxx států xxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx výhoda xxxxxxxx z xxxx Xxxxxxx xx osobě xxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxx 1, příslušný xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx tuto xxxxxx, xxxx nicméně xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx k této xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx specifickou xxxx příjmu xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx takový xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx žádosti xx xxxx xxxxx a xx xxxxxxx relevantních xxxxxxxxxxx x okolností xxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx uvedena xxxx xxxxx je uvedeno x xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx byla xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx tím, xxx xxxxxx učiněnou xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx státu xxxxxxx.

Xxxxxx 28

XXXXX X XXXXXXXX

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vnitrostátními xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx Smlouvy x platnost. Xxxx Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x její xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx xxx x daně xxxxxxxx xxxxxxx x zdroje, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x 1. lednu xxxxxxxxxxxx xxxx následujícího xx xxxx, v xxxx Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx;

x) xxxxx jde x xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx začínající 1. xxxxx kalendářního roku xxxxxxxxxxxxx po xxxx, x němž Xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 29

XXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxx Xxxxxxx zůstane v xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Každý xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podáním výpovědi xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx, x xx nejméně xxxx xxxxxx před xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx pěti xxx xxx xxx vstupu Xxxxxxx x platnost. X takovém případě xx Smlouva přestane xxxxxxxx:

x) pokud jde x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx vyplácené xxxx připisované x 1. xxxxx kalendářního xxxx následujícího po xxxx, v xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx;

x) pokud xxx x xxxxxxx xxxx x příjmů x xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx.
&xxxx;

Xx xxxxx toho xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx.

Xxxx x Xxxxxxx xx Xxxxx xxx 23. xxxxxxxxx 2022 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx českém, katalánském x anglickém, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozdílu mezi xxxxx bude xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
&xxxx;

Xx Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx Xxxxxxxx v. x.

xxxxxxxxx x zplnomocněný xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Andorrském xxxxxxxxx
&xxxx;

Xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx Xxxxx Xxxxx x. r.

ministr xxxxxxx

Informace

Právní předpis č. 46/2023 Sb. x. x. xxxxx účinnosti xxxx 7.12.2023.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.