Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 07.12.2023.


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Andorrským knížectvím o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti

46/2023 Sb. m. s.
 

Sdělení o sjednání Smlouvy

Smlouva

Osoby, na které se Smlouva vztahuje Článek 1

Daně, na které se Smlouva vztahuje Článek 2

Všeobecné definice Článek 3

Rezident Článek 4

Stálá provozovna Článek 5

Příjmy z nemovitého majetku Článek 6

Zisky podniků Článek 7

Mezinárodní vodní a letecká doprava Článek 8

Sdružené podniky Článek 9

Dividendy Článek 10

Úroky Článek 11

Licenční poplatky Článek 12

Zisky ze zcizení majetku Článek 13

Příjmy ze zaměstnání Článek 14

Tantiémy Článek 15

Umělci a sportovci Článek 16

Penze Článek 17

Veřejné funkce Článek 18

Studenti Článek 19

Ostatní příjmy Článek 20

Majetek Článek 21

Zamezení dvojímu zdanění Článek 22

Zákaz diskriminace Článek 23

Řešení případů dohodou Článek 24

Výměna informací Článek 25

Členové diplomatických misí a konzulárních úřadů Článek 26

Nárok na výhody Článek 27

Vstup v platnost Článek 28

Ukončení platnosti Článek 29

INFORMACE

46

SDĚLENÍ

Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxx 23. xxxxxxxxx 2022 xxxx x Andorra xx Xxxxx xxxxxxxxx Smlouva xxxx Xxxxxx republikou x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x oboru xxxx x xxxxxx x x majetku x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx Xxxxxxxx vyslovil xxxxxxx Parlament České xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx ratifikoval.

Smlouva xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx svého článku 28 dne 31. xxxxx 2023.

Xxxxx xxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx xxxx výklad xxxxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXXXX XXXX ČESKOU XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X ZAMEZENÍ XXXXXXX ZDANĚNÍ X XXXXX XXXX X XXXXXX X X&xxxx;XXXXXXX X X ZABRÁNĚNÍ XXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXX
&xxxx;

XXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX,

xxxxxxx xx xxxx rozvíjet xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

xxxxxx x úmyslu xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx zdanění x xxxxx daní x xxxxxx x x xxxxxxx, a xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx příležitosti x xxxxxxxxx xxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx vyhýbání se xxxxxx xxxxxxxxxx (včetně xxxxxxxxxxxxxxx uspořádání, která xx nazývají "xxxxxx-xxxxxxxx" x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx Smlouvě, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx třetích xxxxxxxxxx),

xx dohodly xxxxx:

Xxxxxx 1

XXXXX, XX XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX

Xxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxx na osoby, xxxxx jsou rezidenty xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 2

XXXX, XX XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX

1. Xxxx Smlouva xx xxxxxxxx xx xxxx x příjmu x x xxxxxxx xxxxxxxx jménem xxxxxxx xx smluvních xxxxx xxxx xxxx nižších xxxxxxxxx útvarů nebo xxxxxxxx úřadů, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Za xxxx x xxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx x celkového xxxxxx, z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx příjmu nebo xxxxxxx, xxxxxx daní xx xxxxx ze xxxxxxx movitého xxxx xxxxxxxxxx majetku, daní x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxx, na xxxxx xx Xxxxxxx vztahuje, xxxx zejména:

a) x Xxxxxx:

(x) daň x xxxxxx xxxxxxxxxxx (impost xxxxx societats);

(ii) xxxxxx xxx x příjmů (xxxxxx sobre la xxxxx xx xxx xxxxxxxx fisiques);

(iii) daň x příjmů xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx no-residents fiscals);

(iv) xxx splatná xx xxxxxxx hodnoty nemovitého xxxxxxx (impost xxxxx xxx xxxxxàxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxàxxxx);

x) x České xxxxxxxxx:

(x) xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx;

(xx) xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob;

(iii) daň x xxxxxxxxxx věcí.

4. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x zásadě xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxx xxxxxxxx xx xxxx podpisu Xxxxxxx xxxxx xxxx místo xxxxxxxxxx daní. Xxxxxxxxx xxxxx smluvních xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx změny xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 3

XXXXXXXXX DEFINICE

1. Xxx xxxxx xxxx Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxx "Xxxxxxx" označuje Xxxxxxxxx knížectví, x xxxxx xx xxxxxx x zeměpisném xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx Andorrského xxxxxxxxx;

x) xxxxx "Xxxxx xxxxxxxxx" označuje xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxx xxxx, podle xxxxxxx právních xxxxxxxx x v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Xxxxx xxxxxxxxx;

x) výrazy "xxxxx xxxxxxx xxxx" x "xxxxx smluvní xxxx" označují, xxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx;

x) výraz "xxxxx" zahrnuje xxxxxxxx xxxxx, společnost x xxxxxxx jiná xxxxxxxx xxxx;

x) výraz "společnost" xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jakéhokoliv xxxxxxxx xxxx považovaného xxx xxxxx zdanění xx právnickou xxxxx;

x) xxxxx "podnik" xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxx "xxxxxx jednoho smluvního xxxxx" a "xxxxxx xxxxxxx smluvního státu" xxxxxxxx, xxxxx souvislosti, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxxx provozovaný xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) výraz "mezinárodní xxxxxxx" označuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx případů, xxx xx loď xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxx v jednom xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, který xxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxx, xxxx podnikem xxxxxx xxxxx;

x) výraz "xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxx:

(x) x Xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx finance xxxx xxxx zmocněného zástupce;

(ii) x České xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx zmocněného xxxxxxxx;

x) xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx", xx xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxx, označuje:

(i) xxxxxx fyzickou osobu, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxx; x

(xx) xxxxxx xxxxxxxxxx osobu, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zřízené xxxxx právních předpisů xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx svobodného xxxxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxx x xxxxxxxxx Xxxxxxx x jakémkoliv xxxx některým xx xxxxxxxxx států, xxxx xxx xxxxx výraz, xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx x tomto čase xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxx, na xxxxx se Smlouva xxxxxxxx, přičemž jakýkoliv xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx bude xxxxxxxxxx xxx významem xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxx.

Xxxxxx 4

XXXXXXXX

1. Xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx státu" xxxxxxxx xxx účely xxxx Xxxxxxx každou xxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx hlavního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podobného xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osobu, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx v tomto xxxxx xxxxx x xxxxxx příjmu ze xxxxxx x tomto xxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

2. Jestliže xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx odstavce 1 rezidentem xxxx xxxxxxxxx xxxxx, bude xxxx xxxxxxxxx určeno xxxxxxxxxx:

x) xxxx osoba xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx pouze xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxx; xxxxxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxx, považuje xx xx xxxxxxxxx xxxxx toho státu, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx);

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx určeno, xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx životních xxxxx nebo xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxx xxxxx, považuje xx za xxxxxxxxx xxxxx xxxx státu, xx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx zdržuje x xxxx státech xxxx x xxxxxx x xxxx, xxxxxxxx xx xx rezidenta pouze xxxx xxxxx, jehož xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx z nich, xxxxxx xxxxxxxxx úřady xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx vzájemnou xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx osoba xxxxxxx, xx xxxxx ustanovení xxxxxxxx 1 rezidentem xxxx xxxxxxxxx států, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx smluvních států xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx smluvní xxxx, x xxxxx xx xxxx xxx za xx, xx je xxxx osoba xxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx do xxxxx xxxxx xxxxxx hlavního xxxxxx, xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx či xxxxx xxxxxx ustavena x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxx dohoda xxxxxx xxxxxxxx, tato xxxxx xxxxxx oprávněna k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx osvobození, xxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxx.

Článek 5

XXXXX PROVOZOVNA

1. Xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx Smlouvy xxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx, jehož prostřednictvím xx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxx "stálá xxxxxxxxxx" zahrnuje xxxxxxxxx:

x) xxxxx vedení;

b) xxxxx;

x) xxxxxxxx;

x) továrnu;

e) dílnu;

f) xxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, lom xxxx xxxxxxxxx jiné xxxxx těžby xxxxxxxxxx xxxxxx a

g) xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, lesnické xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxx "xxxxx provozovna" xxxxxx zahrnuje:

a) xxxxxxxxxx xxxx stavební, xxxxxxxx xxxx instalační xxxxxxx xxxx dozor s xxx spojený, xxxxx xxxxx xxxxx takové xxxxxxxxxx, projekt xxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx měsíců;

b) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx účel, xxxxx xxxxx pokud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx trvají xx území xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx x jakémkoliv dvanáctiměsíčním xxxxxx.

4. Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx výraz "xxxxx provozovna" xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx dodání zboží xxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podniku, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, vystavení nebo xxxxxx;

x) zásobu zboží xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx zpracování xxxxx xxxxxxxx;

x) trvalé xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx za xxxxxx nákupu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx podnik;

e) xxxxxx xxxxx x výkonu xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx vykonávání jakékoliv xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx;

x) trvalé místo x xxxxxx činnosti, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx činností xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) až x),

xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, x případě xxxxxxx x), celková činnost xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx pomocného xxxxxxxxxx.

5. Jestliže, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2, osoba - xxxx než nezávislý xxxxxxxx, xx kterého xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6 - xxxxx xx smluvním xxxxx xx xxxx podniku x má x xxxxxxx vykonává oprávnění xxxxxxxx smlouvy xxxxxx xxxxxxx, xx se xx xx, že xxxxx xxxxxx xx xxxxxx provozovnu v xxxxx státě xx xxxxxx ke všem xxxxxxxxx, xxxxx tato xxxxx xxxxxxx pro xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 4, které, xxxxx xx xxxx vykonávány xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx místa x výkonu xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx z xxxxxx trvalého xxxxx x xxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx.

6. Xxxx xx za xx, xx podnik xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx státě xxxxx proto, xx x xxxxx státě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx makléře, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxxxxxxx, xx společnost, xxxxx xx rezidentem xxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx společností, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx která v xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx činnost (xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx jinak), xxxxxxx sama x xxxx z xxxxxxxxx xxxx společnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 6

XXXXXX X XXXXXXXXXX MAJETKU

1. Xxxxxx, xxxxx xxxxxx rezident xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx majetku (xxxxxx příjmů xx xxxxxxxxxxx xxxx lesnictví) xxxxxxxxxx xx druhém xxxxxxxx státě, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx druhém státě.

2. Xxxxx "nemovitý xxxxxxx" xx xxxxxx význam, xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Výraz xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nemovitého xxxxxxx, živý x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, práva, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx pozemky, xxxxxxx právo x xxxxxxxxxx majetku a xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx pevné xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx nerostných xxxxxxx, xxxxxxx a jiných xxxxxxxxxx zdrojů; lodě x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

3. Ustanovení odstavce 1 xxxxx xxx xxxxxx pobírané x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx každého xxxxxx xxxxxxx užívání xxxxxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 a 3 xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Článek 7

ZISKY XXXXXXX

1. Xxxxx podniku jednoho xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx státě, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx svoji xxxxxxx x druhém xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx podnik xxxxxxxx xxxxx činnost xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx rozsahu, x xxxxx xx xxx xxxxxxxx této stálé xxxxxxxxxx.

2. Jestliže podnik xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx svoji xxxxxxx x druhém smluvním xxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx, přisuzují xx, x výhradou xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3, x xxxxxx smluvním xxxxx xxxx stálé xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx byla xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx činnosti xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx nezávislá xx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx je stálou xxxxxxxxxxx.

3. Xxx stanovení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx stálé xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx, x xxxx xx xxxxx provozovna xxxxxxxx, xx xxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx základě skutečnosti, xx xxxxx nakupovala xxxxx xxx podnik.

5. Xxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx odstavců xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx způsobem, xxxxx xxxxxxxxxx dostatečné důvody xxx xxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, o xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxx Smlouvy, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx ustanoveními xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 8

MEZINÁRODNÍ XXXXX X XXXXXXX DOPRAVA

1. Xxxxx, xxxxx pobírá xxxxxx xxxxxxxxx státu x provozování lodí xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx dopravě, podléhají xxxxxxx jen x xxxxx xxxxx.

2. Xxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx článku 12, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx letadel x mezinárodní dopravě xxxxxxxx:

x) zisky z xxxxxxxx lodí xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x

x) zisky x xxxxxxxxx, údržby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (včetně xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zboží,

pokud xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx, x xxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx v mezinárodní xxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx xxx zisky x xxxxxx xx poolu, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Článek 9

XXXXXXXX XXXXXXX

1. Xxxxxxxx

x) se xxxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx kapitálu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu

a jestliže x těchto xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxx jim xxxx uloženy, x xxxxx xx xxxx xx podmínek, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx nezávislými podniky, xxxxx jakékoliv xxxxx, xxxxx xx, xxxxx xxxxxx podmínek, byly xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxx smluvní xxxx xxxxxx do xxxxx xxxxxxx tohoto xxxxx - x xxxxxxxx xxxxx - zisky, xxxxx podniku druhého xxxxxxxxx xxxxx byly xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx zahrnuté xxxx xxxxx, které xx byly docíleny xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kdyby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx byly xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx stát přiměřeně xxxxxx daně tam xxxxxxx z těchto xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx této Xxxxxxx x, bude-li xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx poradí.

3. Ustanovení xxxxxxxx 2 se xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx rozhodnutí, xx díky jednání, xxxxx dalo vzniknout xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx ze zúčastněných xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 10

XXXXXXXXX

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx společností, xxxxx xx rezidentem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx, xxxxx být xxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x tomto státě, x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, avšak xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dividend xx rezidentem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, daň xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) 5 xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxx vlastníkem je xxxxxxxxxx (xxxx xxx xxxxxx společnost), xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx 10 procent kapitálu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dividendy;

b) 10 xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx případech.

Tento xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Výraz "xxxxxxxxx" xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxx, xxxxxxxxxxx akcií xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx podílů xxxx xxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxx příjmů x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx stejnému xxxxxxxx režimu xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jehož xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx provádí xxxxxx, xxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se nepoužijí, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx státě, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx činnost prostřednictvím xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx, x jestliže xxxxx, xxx kterou se xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx k xxxx stálé xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx článku 7.

5. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxxxx zisky xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx jsou xxxx dividendy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx druhého xxxxx xxxx že xxxxx, xxx kterou xx xxxxxxxxx vyplácejí, xx skutečně váže xx xxxxx provozovně, xxxxx je umístěna x xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx podrobit xxxxxxxxxxx zisky společnosti xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, i xxxx vyplácené xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx ze zisků xxxx x příjmů xxxxxxxx zdroj x xxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 11

ÚROKY

1. Xxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx vlastněné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxx.

2. Výraz "xxxxx" použitý x xxxxx xxxxxx označuje xxxxxx z pohledávek xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právem na xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx nemajících xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx, xxxxxx z vládních xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxx x výher, xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Penále xxxxxxxx xx pozdní xxxxxx xx nepovažuje za xxxxx xxx xxxxx xxxxxx článku. Výraz "xxxxx" xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx příjmu, která xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx článku 10 xxxxxxxx 3.

3. Xxxxxxxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx vlastník xxxxx, xxxxx xx rezidentem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x druhém xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, svoji činnost xxxxxxxxxxxxxxx stálé xxxxxxxxxx, xxxxx je xxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx úroky xxxxxxx, xx skutečně xxxx x této stálé xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx použijí xxxxxxxxxx článku 7.

4. Úroky xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx státu. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx xx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx provozovnu, xx xxxxxxx s níž xxxxx x xxxxxxxxx, x něhož xxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx jdou x tíži takové xxxxx xxxxxxxxxx, mají xxxx xxxxx zdroj x xxx státě, xx kterém xx xxxxx provozovna xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx částka úroků, xxxxx se vztahují x xxxxxxxxxx, z xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x skutečným xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x nich x nějakou další xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xx byl xxxxxxx xxxxxx se skutečným xxxxxxxxxx, xxxxx nebylo xxxxxxxx xxxxxx, použijí xx ustanovení xxxxxx xxxxxx xxx na xxxx xxxxxxxx zmíněnou xxxxxx. Xxxxxx plateb, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx v tomto xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx každého xxxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxxxxxx x ostatním xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx.

Xxxxxx 12

XXXXXXXX XXXXXXXX

1. Xxxxxxxx poplatky mající xxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu mohou xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx, a to xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx, daň xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) 5 xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx x);

x) 10 xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx v odstavci 3 xxxxxxx x).

3. Xxxxx "licenční poplatky" xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx náhrada xx xxxxx nebo xx xxxxx na xxxxx:

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxxxx patentu, ochranné xxxxxx, návrhu xxxx xxxxxx, plánu, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení, nebo xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx vědecké.

4. Ustanovení xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx licenční xxxxxxxx xxxxx, svoji činnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx provozovně. X takovém xxxxxxx xx použijí xxxxxxxxxx článku 7.

5. Licenční poplatky xxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Jestliže xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx je, xxxx xxxx rezidentem xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xx smluvním xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx s xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx licenční xxxxxxxx, x tyto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, mají tyto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x tom xxxxx, xx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxx, xxxxx xxxx informaci, xx které xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, x xxxxxxxx zvláštních xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx z xxxx a xxxxxxx xxxxx osobou, xxxxxx, xxxxxx xx byl xxxxxxx plátce xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kdyby xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx článku jen xx tuto xxxxxxxx xxxxxxxx částku. Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx každého xxxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx.

Xxxxxx 13

XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX

1. Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx nemovitého xxxxxxx xxxxxxxxx x článku 6 x umístěného xx xxxxxx smluvním xxxxx, mohou xxx xxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxx.

2. Xxxxx xx zcizení movitého xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, kterou xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu xx xxxxxx smluvním státě, xxxxxx xxxxx ze xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (samotné xxxx xxxxx x celým xxxxxxxx), xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx.

3. Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx dopravě xxxxxx xx xxxxxxx těchto xxxx xxxx letadel, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx sloužícího x xxxxxxxxxxx těchto xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx státě.

4. Xxxxx, které pobírá xxxxxxxx jednoho smluvního xxxxx ze xxxxxxx xxxxx xxxx jiných xxxxxx, xxxxxxx hodnota xxxxx x více xxx 50 xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx x nemovitého xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx.

5. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného majetku, xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx 1, 2, 3 x 4, xxxxxxxxx xxxxxxx jen xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Článek 14

XXXXXX XX XXXXXXXXXX

1. Platy, mzdy x jiné xxxxxxx xxxxxx, které pobírá xxxxxxxx jednoho smluvního xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx článků 15, 17 x 18 xxxxxxx jen v xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx druhém xxxxxxxx xxxxx. Je-li xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, mohou xxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx druhém xxxxx.

2. Odměny, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx druhém smluvním xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, jestliže:

a) xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnání xx druhém xxxxx xx xxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx 183 xxx x jakémkoliv xxxxxxxxxxxxxxxx období začínajícím xxxx končícím x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x

x) xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxx druhého xxxxx a

c) xxxxxx xxxxxx x tíži xxxxx xxxxxxxxxx, kterou xx xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx státě.

3. Xx xxxxxxxx období xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dny:

a) xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx dní xxxxxxxx a xxxxxxx x

x) xxx strávené xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, státní xxxxxx, dovolené x xxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxx, po kterých xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx tohoto xxxxx xxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx druhém xxxxxxxx státě x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx rezidentem tohoto xxxxxxx xxxxx, jestliže:

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxx xxxxx než xxxxxxxxxxxxxx, a xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx, řídí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx tyto xxxxxx vykonávány; a

b) xxxx xxxxxx tvoří xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx touto xxxxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x důvodu xxxxxxxxxx, xxxxx vykonává xxxx xxxx xxxxxxxxxx posádky xxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx letadla, xxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx je provozováno x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx provozováno pouze x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx ohledu xx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx xxxxxxx jen x prvně zmíněném xxxxx.

Xxxxxx 15

TANTIÉMY

Tantiémy a xxxx podobné xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx jakéhokoliv xxxxxx obdobného xxxxxx xxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, mohou xxx xxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxx.

Článek 16

UMĚLCI X XXXXXXXXX

1. Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx vystupující xxxxxx, jako xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vykonávaných xxxxxxxx xx druhém xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxx ohledu xx xxxxxxxxxx článků 7 x 14 zdaněny x xxxxx xxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxx příjmy x uměleckých xxxx xxxxxxxxxxx činností xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx neplynou xxxxxx xxxx sportovci, xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx příjmy xxx xxxxxx na xxxxxxxxxx článků 7 x 14 zdaněny ve xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx xxxx rezidenti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx prvně xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx převážně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx druhého xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx správních útvarů xxxx xxxxxxxx úřadů. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 17

XXXXX

Xxxxx a xxxx podobné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx článku 18 xxxxxxxx 2 xxxxxxx jen x xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 18

XXXXXXX FUNKCE

1.

a) Xxxxx, mzdy x xxxx podobné odměny xxxxxxxxx jedním smluvním xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx útvarem xxxx xxxxxxx úřadem xxxxxx xxxxx xxxxxxx osobě xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x tomto xxxxx.

x) Xxxxxx platy, xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jen xx xxxxxx smluvním xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x tomto xxxxx x xxxxxxx xxxxx, která je xxxxxxxxxx tohoto xxxxx:

(x) xx státním xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; nebo

(ii) xx nestala rezidentem xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx služeb.

2.

a) Xxxxx x jiné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx místním xxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx z xxxxx, xxxxx xxxxxxx, fyzické xxxxx xx služby xxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxx xxxx xxxxx, podléhají bez xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx.

x) Xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx však podléhají xxxxxxx xxx xx xxxxxx smluvním xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxxxxx článků 14, 15, 16 x 17 xx použijí xx xxxxx, mzdy, xxxxx x jiné xxxxxxx xxxxxx x xxxxx za služby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx smluvním xxxxxx xxxx xxxxxx správním xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 19

STUDENTI

Platby, které xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx student xxxx xxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xx zdržuje x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx studia, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x tomto xxxxx xx předpokladu, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx tento xxxx.

Článek 20

OSTATNÍ XXXXXX

1. Xxxxx xxxxxx rezidenta xxxxxxxxx xxxxx, ať xxxx zdroj xxxxxxxx, x xxxxxxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx této Xxxxxxx, xxxxxxxxx zdanění xxx x tomto xxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx v článku 6 xxxxxxxx 2, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx příjmů, xxxxx je rezidentem xxxxxxx smluvního xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx státě svoji xxxxxxx prostřednictvím stálé xxxxxxxxxx, která xx xxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx, xxx které xx xxxxxx platí, xx xxxxxxxx vážou x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. V takovém xxxxxxx se použijí xxxxxxxxxx článku 7.

Článek 21

XXXXXXX

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nemovitým xxxxxxxx xxxxxxxx v článku 6, xxxxx xx vlastněn xxxxxxxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx x umístěn xx xxxxxx smluvním xxxxx, může xxx xxxxxx x tomto xxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, kterou má xxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx xx druhém xxxxxxxx státě, xxxx xxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx, který provozuje xxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxxx dopravě, xxxxxxxxxxxxx těmito xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x provozování těchto xxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx jen x xxxxx státě.

4. Xxxxxxx ostatní části xxxxxxx rezidenta smluvního xxxxx xxxxxxxxx zdanění xxx v xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 22

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

X výhradou xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx zamezení xxxxxxx xxxxxxx, xxxx v xxxxxxx rezidenta tohoto xxxxx dvojímu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) Xxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx Smlouvy zdaněn xx xxxxxx státě, xxxxx zmíněný stát xxxxxx xxxxxx daň xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx zaplacené ve xxxxxx xxxxx. Xxxxxx, x kterou se xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx tu xxxx xxxx, vypočtené xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx připadá na xxxxxxxx příjem x xxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

x) Xxxxxxxx xxxxxxxx tohoto státu xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x souladu x xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx vyňat x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx stát xxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx zbývajících xxxxxx xxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx příjem xxxx majetek.

Xxxxxx 23

XXXXX XXXXXXXXXXXX

1. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo jakýmkoliv xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx, které xxxx xxxx xxxx tíživější xxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou, xxxxxxx s xxxxxxx xx rezidenci, xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx se bez xxxxxx xx xxxxxxxxxx článku 1 xxxxxxxx xxxxxx xx osoby, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx smluvních xxxxx.

2. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx některého xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ním xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx příslušného xxxxx, xxxxx xxxx, xxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxx, xx stejné xxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, kterou má xxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako závazek xxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxx z důvodu xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxx xx nebudou aplikovat xxxxxxxxxx článku 9 xxxxxxxx 1, článku 11 xxxxxxxx 5 xxxx článku 12 xxxxxxxx 6, budou xxxxx, licenční xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx smluvního státu xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zisků xxxxxxxx podniku xx xxxxxxxx podmínek, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx jakékoliv xxxxx podniku jednoho xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx budou xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

5. Podniky jednoho xxxxxxxxx státu, xxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx více rezidenty xxxxxxx smluvního xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxx spojeným, xxxxx xxxx jiné xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x spojené xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx podobné podniky xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

6. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx bez ohledu xx ustanovení článku 2 xxxxxxxx xx xxxx xxxxx druhu a xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 24

ŘEŠENÍ PŘÍPADŮ XXXXXXX

1. Jestliže xx xxxxx domnívá, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx smluvních xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x ní ke xxxxxxx, xxxxx xxxx x souladu s xxxxxxxxxxxx xxxx Smlouvy, xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxx, předložit svůj xxxxxx příslušnému úřadu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu. Xxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zdanění, xxxxx xxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx Smlouvy.

2. Xxxxxxxx bude příslušný xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx oprávněnou a xxxxxx-xx sám schopen xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx se snažit xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx druhého xxxxxxxxx xxxxx tak, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx není v xxxxxxx se Xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx uskutečněna xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx států.

3. Příslušné xxxxx xxxxxxxxx států xx budou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dohodou xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx při výkladu xxxx provádění Smlouvy. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x případech xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxx dohody xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx komise xxxxxxx x xxxx samotných xxxx xxxxxx zástupců.

5. X případě, xx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx x zamezení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx Xxxxxxx, odsouhlasí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení xx takové xxxxxxx xxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx úřady Xxxxx xxxxxxxxx a Andorry xxxxxx co xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx protokol xxxxxx xx cíl xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx.

Xxxxxx 25

VÝMĚNA INFORMACÍ

1. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx si xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx jsou xxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx nebo xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních předpisů, xxxxx xx vztahují xx xxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jejich xxxxxxx správních xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx v xxxxxxx xx Xxxxxxxx. Xxxxxx informací není xxxxxxx články 1 x 2.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx stejným xxxxxxxx xxxx informace získané xxxxx vnitrostátních právních xxxxxxxx tohoto xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx osobám xxxx xxxxxx (včetně xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve vztahu x xxxxx daním xxxx dozorem xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx řízeních xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx smluvním xxxxxx xxxxx xxx xxx ohledu na xxxx uvedené xxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxxx takové xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxx xxx xxxxxx jiné xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obou států x xxxxx xxxxxxxxx xxxx státu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x takovému použití.

3. Xxxxxxxxxx odstavců 1 x 2 nebudou x xxxxxx případě xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx právní xxxxxxxx x správní xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx státu;

b) poskytnout xxxxxxxxx, které nemohou xxx xxxxxxx xx xxxxxxx právních předpisů xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx smluvního xxxxx;

x) xxxxxxxxxx informace, xxxxx xx odhalily xxxxxxxxx obchodní, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx tajemství xxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Jestliže xxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx státem požadovány xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx svých xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx požadované xxxxxxxxx, x když xxxxx xxxxx stát xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxx vlastní daňové xxxxx. Povinnost xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx omezením xxxxxxxx 3, ale v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx umožňují xxxxxxxxx xxxxx odmítnout xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pouze x toho důvodu, xx xxxx xxxxxx xxxxx xx takových xxxxxxxxxxx.

5. Ustanovení odstavce 3 xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx vykládána xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pouze x xxxx xxxxxx, xx informacemi xxxxxxxxx xxxxx, jiná xxxxxxxx xxxxxxxxx, pověřenec xxxx xxxxx, která jedná x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxx vztahují x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

6. Xxxxx xxx x xxxxxx informací xx žádost, žádosti x informace xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx vztahu k xxxxxxx začínajícím 1. xxxxx 2015 xxxx xxxxxxx.

Článek 26

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxxxxxx Xxxxxxx se xxxxxxxxxx daňových výsad xxxxx diplomatických xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx přísluší xx základě xxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního práva xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 27

NÁROK XX XXXXXX

1. Xxxxxxxx se xx xxxxxxxx, a xx x xxxxxxx xx všechny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x této Xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx cílů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx výhodě, xxxx xxxxxx, bez xxxxxx xx xxxx ustanovení xxxx Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx příjmu xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx situaci xx xxxx v xxxxxxx x xxxxxx x cílem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Smlouvy. Xxxx xxx, než xxxx výhoda xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx předchozí xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států vzájemně xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx z této Xxxxxxx xx osobě xxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx považovat xxxx osobu za xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx k xxxx xxxxxx nebo x xxxxx výhodám s xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx příjmu xxxx xxxxxxx, jestliže takový xxxxxxxxx úřad na xxxxxxx žádosti xx xxxx xxxxx x xx xxxxxxx relevantních xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xx byly poskytnuty xxxx osobě v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx opatření, xxxxx xx uvedena nebo xxxxx xx uvedeno x odstavci 1. Xxxxxxxxx xxxx smluvního xxxxx, kterému xxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx tím, než xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx druhého státu xxxxxxx.

Xxxxxx 28

VSTUP X XXXXXXXX

Xxxxxxx xxxxx si xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx postupů xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx této Xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxx Xxxxxxx vstoupí v xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx:

x) pokud xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx u zdroje, xx příjmy xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxx, x xxxx Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx;

x) xxxxx xxx x xxxxxxx daně x xxxxxx a xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx 1. xxxxx kalendářního roku xxxxxxxxxxxxx po xxxx, x němž Xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx, xxxx později.

Xxxxxx 29

UKONČENÍ XXXXXXXXX

Xxxx Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, dokud xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx smluvním xxxxxx. Xxxxx smluvní xxxx může xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx, x to xxxxxxx xxxx xxxxxx před xxxxxx xxxxxxx kalendářního xxxx následujícího xx xxxxxx pěti let xxx xxx xxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx Smlouva přestane xxxxxxxx:

x) pokud xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx příjmy xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x 1. lednu kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxx xxxx obdržena xxxxxxx, xxxx xxxxxxx;

x) xxxxx xxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx majetek xx xxxxx daňový xxx xxxxxxxxxx 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx roku následujícího xx xxxx, v xxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx později.
 

Na xxxxx toho podepsaní, x xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx.

Xxxx x Xxxxxxx xx Xxxxx dne 23. xxxxxxxxx 2022 xx dvou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx českém, katalánském x anglickém, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. V případě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx bude xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx text.
 

Za Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx Xxxxxxxx x. x.

xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;

Xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx Xxxxx Xxxxx x. r.

ministr xxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 46/2023 Xx. x. x. xxxxx účinnosti xxxx 7.12.2023.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.