Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 07.12.2023.


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Andorrským knížectvím o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti

46/2023 Sb. m. s.
 

Sdělení o sjednání Smlouvy

Smlouva

Osoby, na které se Smlouva vztahuje Článek 1

Daně, na které se Smlouva vztahuje Článek 2

Všeobecné definice Článek 3

Rezident Článek 4

Stálá provozovna Článek 5

Příjmy z nemovitého majetku Článek 6

Zisky podniků Článek 7

Mezinárodní vodní a letecká doprava Článek 8

Sdružené podniky Článek 9

Dividendy Článek 10

Úroky Článek 11

Licenční poplatky Článek 12

Zisky ze zcizení majetku Článek 13

Příjmy ze zaměstnání Článek 14

Tantiémy Článek 15

Umělci a sportovci Článek 16

Penze Článek 17

Veřejné funkce Článek 18

Studenti Článek 19

Ostatní příjmy Článek 20

Majetek Článek 21

Zamezení dvojímu zdanění Článek 22

Zákaz diskriminace Článek 23

Řešení případů dohodou Článek 24

Výměna informací Článek 25

Členové diplomatických misí a konzulárních úřadů Článek 26

Nárok na výhody Článek 27

Vstup v platnost Článek 28

Ukončení platnosti Článek 29

INFORMACE

46

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx sděluje, xx dne 23. xxxxxxxxx 2022 xxxx x Xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx Smlouva xxxx Xxxxxx republikou x Andorrským xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx x x xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx daňové xxxxxxxxxx.

Xx Smlouvou vyslovil xxxxxxx Parlament Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx svého článku 28 xxx 31. xxxxx 2023.

Xxxxx znění Xxxxxxx a anglické xxxxx, jež xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X ZAMEZENÍ XXXXXXX XXXXXXX V XXXXX XXXX Z XXXXXX A Z MAJETKU X X XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXX
&xxxx;

XXXXX REPUBLIKA X XXXXXXXXX XXXXXXXXX,

xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx vztahy a xxxxxxx svou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

xxxxxx x úmyslu xxxxxxx xxxxxxx x zamezení xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx z xxxxxx x x xxxxxxx, a xx xxxx xx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx zdanění skrze xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx nazývají "treaty-shopping" x xxxxx jsou xxxxxxxx xx získání xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx Xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx),

xx xxxxxxx takto:

Článek 1

OSOBY, XX XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX

Xxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Článek 2

DANĚ, NA XXXXX SE XXXXXXX XXXXXXXX

1. Xxxx Smlouva xx vztahuje na xxxx z příjmu x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx smluvních států xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx útvarů xxxx xxxxxxxx úřadů, ať xx xxxxxx vybírání xxxxxxxx.

2. Za xxxx x xxxxxx x x majetku xx xxxxxxxx všechny xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx příjmu xxxx xxxxxxx, xxxxxx daní xx xxxxx xx xxxxxxx movitého xxxx xxxxxxxxxx majetku, xxxx x celkového xxxxxx xxxx či xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx daní x xxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Současné xxxx, na xxxxx xx Smlouva xxxxxxxx, xxxx zejména:

a) v Xxxxxx:

(x) daň x xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx);

(xx) xxxxxx xxx x xxxxxx (xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx);

(xxx) xxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx no-residents xxxxxxx);

(xx) xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (impost xxxxx xxx xxxxxàxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxàxxxx);

x) x České xxxxxxxxx:

(x) daň x xxxxxx xxxxxxxxx osob;

(ii) xxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx;

(xxx) daň x xxxxxxxxxx xxxx.

4. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx smluvních xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 3

XXXXXXXXX XXXXXXXX

1. Xxx xxxxx xxxx Xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxx "Xxxxxxx" označuje Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx použit x zeměpisném významu, xxxxxxxx území Andorrského xxxxxxxxx;

x) xxxxx "Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxxx jsou, podle xxxxxxx právních xxxxxxxx x v souladu x mezinárodním xxxxxx, xxxxxxxxxx svrchovaná xxxxx Xxxxx republiky;

c) xxxxxx "xxxxx smluvní stát" x "xxxxx smluvní xxxx" xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx;

x) výraz "xxxxx" zahrnuje fyzickou xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx;

x) výraz "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxx právnickou xxxxx nebo jakéhokoliv xxxxxxxx práv xxxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xx právnickou xxxxx;

x) xxxxx "xxxxxx" xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) výrazy "xxxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx" x "podnik xxxxxxx smluvního xxxxx" xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx provozovaný xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu x podnik xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx druhého xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxx "mezinárodní xxxxxxx" označuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, vyjma případů, xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx letadlo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx státě x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

x) xxxxx "příslušný xxxx" označuje:

(i) v Xxxxxx, ministra odpovědného xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

(xx) x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxx "xxxxxx příslušník", xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx:

(x) xxxxxx fyzickou xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; x

(xx) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx sdružení xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx v tomto xxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx rovněž xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxx o xxxxxxxxx Xxxxxxx v jakémkoliv xxxx některým ze xxxxxxxxx xxxxx, bude xxx xxxxx xxxxx, xxxxx v xx xxxx definován, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx mu xxxxxx x tomto xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx, xx xxxxx xx Smlouva xxxxxxxx, přičemž xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxx bude xxxxxxxxxx xxx významem xxxxx xxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxx.

Článek 4

REZIDENT

1. Xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx Xxxxxxx každou xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx z důvodu xxxxx bydliště, stálého xxxxxx, místa hlavního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kritéria, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x tomto xxxxx nebo majetku xxx xxxxxxxxxx.

2. Jestliže xxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx států, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

x) tato osoba xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pouze xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxx; xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxx v xxxx státech, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx státu, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx vztahy (středisko xxxxxxxxx zájmů);

b) jestliže xxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx tato osoba xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jestliže xxxx k dispozici xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx, považuje xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx xx xxxx osoba xxxxxxx xxxxxxx x xxxx státech xxxx x xxxxxx x xxxx, považuje xx xx rezidenta xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxxx příslušné xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxx fyzická, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx smluvních států, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států xxxxxx xxxxx vzájemnou xxxxxxx xxxxxxx stát, x xxxxx se xxxx xxx xx xx, že xx xxxx osoba xxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxx jejího hlavního xxxxxx, xxxxx, xxx xxxx založena xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, tato xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx daňové úlevě xxxx xxxxxxxx osvobození, xxxxx xx stanovena xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxx.

Xxxxxx 5

XXXXX XXXXXXXXXX

1. Xxxxx "stálá provozovna" xxxxxxxx xxx účely xxxx Smlouvy trvalé xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx vykonávána xxxxxxx xxxxxxx.

2. Výraz "xxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxx;

x) závod;

c) xxxxxxxx;

x) továrnu;

e) xxxxx;

x) xxx, naleziště ropy xxxx plynu, lom xxxx xxxxxxxxx jiné xxxxx těžby přírodních xxxxxx a

g) xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx pastvinu xxxx xxxx místo, xxx xxxx vykonávány xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx podobné xxxxxxxx.

3. Xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxx xxxxxxxx:

x) staveniště xxxx stavební, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dozor s xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podnikem pro xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx pokud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx trvají xx území xxxxxxx xxxxxxxxx státu xx xxxxx nebo xxxx xxxxxx přesahující v xxxxx xxxx xxxxxx x jakémkoliv xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx článku xxxxx "xxxxx provozovna" xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx pouze xx xxxxxx uskladnění, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, vystavení nebo xxxxxx;

x) zásobu zboží xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx udržuje pouze xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx;

x) trvalé xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx podnik;

e) xxxxxx xxxxx x výkonu xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxx;

x) xxxxxx místo x výkonu xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx činností xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) až e),

pokud xxxxxx xxxxxxx nebo, x xxxxxxx xxxxxxx x), celková činnost xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx, xxx xxxxxx na ustanovení xxxxxxxx 1 a 2, xxxxx - xxxx než nezávislý xxxxxxxx, xx kterého xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6 - xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx účet xxxxxxx x xx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jménem xxxxxxx, má se xx xx, že xxxxx xxxxxx xx xxxxxx provozovnu v xxxxx státě xx xxxxxx xx všem xxxxxxxxx, xxxxx tato xxxxx xxxxxxx pro xxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxx xxxxx nejsou xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 4, xxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx činnosti xxxxxx provozovnu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odstavce.

6. Xxxx xx za xx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx státě xxxxx xxxxx, xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nezávislého zástupce, xxxxx xxxx osoby xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx činnosti.

7. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx smluvního státu, xxxxxx společnost xxxx xx ovládána xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx státě xxxxxxxx xxxxx činnost (xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx jinak), xxxxxxx sama o xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 6

XXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXX

1. Příjmy, xxxxx pobírá rezident xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xx druhém xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx druhém státě.

2. Xxxxx "nemovitý majetek" xx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx státu, x xxxx xx daný xxxxxxx xxxxxxx. Výraz xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nemovitého xxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zemědělství x xxxxxxxxx, xxxxx, xxx xxxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxx vztahující xx na xxxxxxx, xxxxxxx právo x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx těžení xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx ložisek, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx nemovitý xxxxxxx.

3. Ustanovení xxxxxxxx 1 xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx každého xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nemovitého xxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx odstavců 1 x 3 xxxxx rovněž xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 7

XXXXX XXXXXXX

1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx v xxxxx xxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx státě prostřednictvím xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx tam xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx činnost xxxxx xxxxxxxx, xxxxx být xxxxx xxxxxxx zdaněny xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxxxxx této xxxxx xxxxxxxxxx.

2. Jestliže xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx stálé xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3, x každém xxxxxxxx xxxxx xxxx stálé xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx podnik xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx činnosti xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx s xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. Při xxxxxxxxx xxxxx stálé provozovny xx povoluje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx výloh vedení x xxxxxxxxxxx správních xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx, x němž xx xxxxx provozovna xxxxxxxx, či xxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx skutečnosti, xx pouze nakupovala xxxxx xxx xxxxxx.

5. Xxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx rok xxxxxxx způsobem, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx postup.

6. Xxxxxxxx zisky xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, o xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx v jiných xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dotčena xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Článek 8

XXXXXXXXXXX VODNÍ X LETECKÁ DOPRAVA

1. Xxxxx, které pobírá xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxx v xxxxx státě.

2. Xxx xxxxx tohoto článku x bez xxxxxx xx ustanovení článku 12, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:

x) zisky z xxxxxxxx lodí nebo xxxxxxx xxx xxxxxxx x

x) zisky x xxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx kontejnerů (včetně xxxxxxx x souvisejícího xxxxxxxx xxx přepravu xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx,

xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx, o xxxx xxxxxx jde, nahodilý xx vztahu k xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 platí rovněž xxx xxxxx z xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx provozní xxxxxxxxxx.

Článek 9

XXXXXXXX PODNIKY

1. Xxxxxxxx

x) se podnik xxxxxxx smluvního státu xxxxxx přímo xxxx xxxxxxx na vedení, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx, nebo

b) xxxxx xxxxx xx podílejí xxxxx xxxx nepřímo xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podniku xxxxxxx xxxxxxxxx státu x podniku druhého xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx obchodních xxxx xxxxxxxxxx vztazích xxxxxx podmínkami, xxxxx xxxxxxxx xxxx jim xxxx xxxxxxx, a xxxxx se xxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jakékoliv xxxxx, xxxxx by, nebýt xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxx podmínkám xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xx zisků xxxxxx podniku a xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxx smluvní xxxx xxxxxx do zisků xxxxxxx xxxxxx státu - a xxxxxxxx xxxxx - xxxxx, xxxxx xxxxxxx druhého xxxxxxxxx xxxxx byly xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx, a xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, které xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kdyby podmínky xxxxxxxx mezi oběma xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx byly xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx tento xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx z těchto xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx se xxxxxxxxx k ostatním xxxxxxxxxxx této Xxxxxxx x, bude-li xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx účelem xxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx soudní, xxxxxxx xxxx jiné xxxxxx xxxxxx xxxxx xx konečnému xxxxxxxxxx, xx díky xxxxxxx, xxxxx xxxx vzniknout xxxxxx zisků xxxxx xxxxxxxx 1, je xxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podroben xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s podvodem, xxxxxx nedbalostí xxxx xxxxxxx zanedbáním.

Xxxxxx 10

XXXXXXXXX

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx rezidentem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx smluvního státu, xxxxx být xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxx vyplácené xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxx zdaněny x tomto xxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxx, xxxxx jestliže xxxxxxxx xxxxxxxx dividend xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, daň xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) 5 xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx (xxxx xxx xxxxxx společnost), která xxxxx xxxx xxxxxxx 10 xxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxx vyplácející dividendy;

b) 10 xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx zisků společnosti, x nichž jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Výraz "xxxxxxxxx" xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx práv, kuksů, xxxxxxxxxxxxxxx podílů nebo xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx x jiné xxxxxx, včetně xxxxxx x jiných xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx režimu xxxx xxxxxx z xxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx rozdílí xxxx nebo provádí xxxxxx, xxxxxxxxxx.

4. Ustanovení xxxxxxxx 1 x 2 xx nepoužijí, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, vykonává x xxxxxx smluvním xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx umístěna, x xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxx k xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx ustanovení článku 7.

5. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx rezidentem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx státu, nemůže xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx vypláceny xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx, pro xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xx stálé xxxxxxxxxx, xxxxx xx umístěna x xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx společnosti xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zisky xxxxxxxxxxx zcela xxxx xxxxxx ze xxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxx zdroj v xxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 11

XXXXX

1. Úroky xxxxxx zdroj v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x skutečně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx v xxxxx xxxxxx xxxxx.

2. Xxxxx "xxxxx" xxxxxxx x xxxxx článku xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx nezajištěných xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx x majících xx nemajících xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx, xxxxxx x vládních xxxxxxx papírů a xxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxx a xxxxx, xxxxx se xxxxx x těmto cenným xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx článku. Výraz "xxxxx" nezahrnuje xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx považována za xxxxxxxxx xxxxx ustanovení článku 10 xxxxxxxx 3.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx nepoužijí, xxxxxxxx xxxxxxxx vlastník xxxxx, xxxxx xx rezidentem xxxxxxx smluvního státu, xxxxxxxx x druhém xxxxxxxx státě, xx xxxxxx mají úroky xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx stálé provozovny, xxxxx xx xxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ze xxxxx xxxx xxxxx placeny, xx xxxxxxxx váže x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. V takovém xxxxxxx se použijí xxxxxxxxxx článku 7.

4. Xxxxx xxxx zdroj xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx úroků, xx xx, xxxx xxxx rezidentem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xx smluvním státě xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx, x něhož xxxx xxxxx xxxxxxx, a xxxx xxxxx xxxx x tíži takové xxxxx xxxxxxxxxx, mají xxxx xxxxx zdroj x tom státě, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxxx úroků, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, částku, kterou xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx skutečným xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vztahů, použijí xx ustanovení xxxxxx xxxxxx jen xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx, xxxxx ji přesahuje, xxxx x xxxxx xxxxxxx zdaněna x xxxxxxx s právními xxxxxxxx každého xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx.

Článek 12

XXXXXXXX XXXXXXXX

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx mající xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx státě x xxxxxxxxx xxxxxxxxx druhého xxxxxxxxx státu xxxxx xxx xxxxxxx v xxxxx druhém xxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx státě však xxxxx xxx rovněž xxxxxxx x tomto xxxxx, a to xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vlastník xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx, xxx takto xxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) 5 xxxxxxx hrubé částky xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx x);

x) 10 xxxxxxx xxxxx částky xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx b).

3. Xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxx:

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx vědeckému, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x jakéhokoliv zakázkového xxxxxxxx, xxxx jakéhokoliv xxxxxxxxxxxx, obchodního xxxx xxxxxxxxx zařízení, nebo xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

4. Ustanovení xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx skutečný xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, svoji činnost xxxxxxxxxxxxxxx stálé provozovny, xxxxx xx xxx xxxxxxxx, x jestliže xxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx dávají xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx k xxxx stálé provozovně. X takovém xxxxxxx xx xxxxxxx ustanovení článku 7.

5. Licenční poplatky xxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxx xx rezident xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxx vznikla povinnost xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jdou k xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx umístěna.

6. Xxxxxxxx částka licenčních xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx oběma x xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xx byl xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx takových vztahů, xxxxxxx xx ustanovení xxxxxx xxxxxx jen xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Částka xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx.

Xxxxxx 13

ZISKY XX XXXXXXX XXXXXXX

1. Xxxxx, xxxxx pobírá xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu xx zcizení nemovitého xxxxxxx xxxxxxxxx x článku 6 x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx v tomto xxxxxx státě.

2. Xxxxx xx zcizení xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxx, kterou xx podnik jednoho xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx smluvním xxxxx, xxxxxx zisků ze xxxxxxx takové xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx), xxxxx xxx xxxxxxx x tomto xxxxxx státě.

3. Xxxxx, xxxxx xxxxxx smluvního xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx pobírá xx xxxxxxx xxxxxx xxxx nebo letadel, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx majetku xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx těchto xxxx xxxx letadel, xxxxxxxxx zdanění jen x xxxxx xxxxx.

4. Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxx xxxxx xxxx jiných xxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxxx x xxxx xxx 50 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx státě.

5. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx v odstavcích 1, 2, 3 x 4, xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx, jehož xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Článek 14

XXXXXX XX XXXXXXXXXX

1. Xxxxx, mzdy x xxxx podobné xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx jednoho smluvního xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx článků 15, 17 x 18 xxxxxxx xxx x xxxxx státě, pokud xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxx xxxxxxxxxx vykonáváno, xxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx.

2. Odměny, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxxx xxxxxxxxxx vykonávaného xx druhém xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 zdanění xxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx druhém xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x úhrnu 183 xxx x jakémkoliv xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx začínajícím xxxx končícím x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a

c) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, kterou xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

3. Do xxxxxxxx xxxxxx zmíněných x odstavci 2 xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx:

x) xxxxxxx dny xxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxx xxxxxxxx x odjezdů x

x) xxx strávené xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx cesty přímo xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x tomto xxxxx, po xxxxxxx xxxx v činnosti xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

4. Odstavec 2 xxxxxx xxxxxx xx nepoužije na xxxxxx pobírané xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx státě x xxxxxxxxx zaměstnavatelem xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx státu, jestliže:

a) xxxxxxxx poskytuje xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx než xxxxxxxxxxxxxx, a xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx způsob, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; x

x) xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx touto osobou.

5. Xxxxxx pobírané rezidentem xxxxxxx smluvního xxxxx x důvodu zaměstnání, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx posádky xxxx nebo xxxxxxx xx palubě xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zdanění xxx x prvně xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 15

XXXXXXXX

Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx odměny, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx druhého smluvního xxxxx, mohou xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx.

Článek 16

UMĚLCI X XXXXXXXXX

1. Příjmy, které xxxxxx xxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jako xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo jako xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vykonávaných xxxxxxxx xx druhém xxxxxxxx státě, xxxxx xxx xxx ohledu xx ustanovení článků 7 x 14 xxxxxxx x tomto druhém xxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx umělci xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx příjmy xxx ohledu na xxxxxxxxxx článků 7 a 14 zdaněny ve xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xxxx činnosti xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx nepoužijí na xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx vykonávaných v xxxxxx smluvním xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx rezidenti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx státu xx xxxxx nebo převážně xxxxxxxxxxx x veřejných xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx útvarů xxxx xxxxxxxx úřadů. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x tom xxxxxxxx xxxxx, jehož xx umělec xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 17

XXXXX

Xxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx ustanovení článku 18 xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxx v xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 18

VEŘEJNÉ FUNKCE

1.

a) Xxxxx, xxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx útvarem xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx osobě xx služby xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jen x tomto xxxxx.

x) Xxxxxx xxxxx, xxxx x jiné podobné xxxxxx však podléhají xxxxxxx jen ve xxxxxx xxxxxxxx státě, xxxxxxxx služby jsou xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx a fyzická xxxxx, která xx xxxxxxxxxx tohoto xxxxx:

(x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; nebo

(ii) xx xxxxxxx rezidentem xxxxxx státu xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2.

x) Penze x jiné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx státem xxxx xxxxxx xxxxxxxx útvarem xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x fondů, xxxxx xxxxxxx, fyzické xxxxx xx služby xxxxxxxxx tomuto státu xxxx xxxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx na ustanovení xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxx x tomto xxxxx.

x) Xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx smluvním xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxx.

3. Xxxxxxxxxx článků 14, 15, 16 x 17 xx použijí xx xxxxx, xxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vykonávanou xxxxxxxx smluvním státem xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx tohoto státu.

Xxxxxx 19

STUDENTI

Platby, xxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, který xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx rezidentem druhého xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xx xxxxxxx x prvně xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx vzdělávání xxxx studia, nepodléhají xxxxxxx x tomto xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx takovéto platby xxxxxx ze xxxxxx xxxx tento stát.

Xxxxxx 20

OSTATNÍ XXXXXX

1. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, ať xxxx xxxxx xxxxxxxx, x kterých xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Smlouvy, xxxxxxxxx xxxxxxx jen x xxxxx státě.

2. Xxxxxxxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxx xx xxxx příjmy, než xxxxxx z nemovitého xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx v článku 6 xxxxxxxx 2, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx, xxx které xx xxxxxx platí, xx skutečně xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. X takovém xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx článku 7.

Xxxxxx 21

MAJETEK

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx majetkem xxxxxxxx x článku 6, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x umístěn xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx movitým xxxxxxxx, xxxxx xx částí xxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx druhém xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxx x xxxxx druhém státě.

3. Xxxxxxx podniku xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo letadla x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx loděmi xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x provozování xxxxxx xxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx jen x xxxxx státě.

4. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx smluvního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x tomto xxxxx.

Článek 22

ZAMEZENÍ DVOJÍMU XXXXXXX

X xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu týkajících xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx rezidenta xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx následovně:

a) Jestliže xxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx zdaněn xx xxxxxx xxxxx, xxxxx zmíněný xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx rovnající se xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxx. Částka, x kterou xx xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx tu xxxx xxxx, vypočtené před xxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx majetek xx xxxxxx xxxxx.

x) Xxxxxxxx xxxxxxxx tohoto státu xxxxxx příjem xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx této Xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx ze xxxxxxx, xxxxx stát xxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx zbývajících xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx majetek.

Xxxxxx 23

ZÁKAZ XXXXXXXXXXXX

1. Xxxxxx příslušníci xxxxxxx xxxxxxxxx státu nebudou xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx žádnému xxxxxxx xxxx jakýmkoliv xxxxxxxxxxx x ním xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx nebo tíživější xxx xxxxxxx a xxxxxxx povinnosti, kterým xxxx xxxx mohou xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto druhého xxxxx, xxxxx jsou, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx situaci. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx na xxxxxxxxxx článku 1 xxxxxxxx xxxxxx xx osoby, xxxxx xxxxxx rezidenty jednoho xxxx obou xxxxxxxxx xxxxx.

2. Osoby bez xxxxxx příslušnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx povinnosti, kterým xxxx xxxx xxxxx xxx podrobeni státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx státu, xxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxx stálé xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x tomto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx rezidentům xxxxxxx smluvního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úlevy, xxxxx a xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx k rodině, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx článku 9 xxxxxxxx 1, článku 11 odstavce 5 xxxx článku 12 xxxxxxxx 6, xxxxx xxxxx, licenční xxxxxxxx x xxxx výlohy xxxxxxx podnikem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx xxxxxxxxxxx pro účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zisků xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx placeny xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Podobně jakékoliv xxxxx podniku jednoho xxxxxxxxx xxxxx vůči xxxxxxxxx druhého smluvního xxxxx xxxxx xxx xxxxx stanovení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx stejných xxxxxxxx, jako xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prvně xxxxxxxxx xxxxx.

5. Xxxxxxx jednoho xxxxxxxxx státu, xxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx rezidenty xxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxxx podrobeny x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx spojeným, xxxxx xxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxx zdanění x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podniky xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

6. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xx ustanovení článku 2 xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 24

XXXXXX PŘÍPADŮ XXXXXXX

1. Jestliže se xxxxx domnívá, xx xxxxxxxx jednoho xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx x xx ke xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx této Xxxxxxx, xxxx, xxx ohledu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx svůj xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu. Xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx do xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx x souladu x ustanoveními Smlouvy.

2. Xxxxxxxx bude příslušný xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx oprávněnou a xxxxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vzájemnou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx druhého xxxxxxxxx xxxxx tak, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx není x xxxxxxx xx Xxxxxxxx. Xxxxxxxxx dosažená xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx na jakékoliv xxxxxx lhůty xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisech xxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx budou snažit xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států xxxxx vejít x xxxxx xxxx xx xxxxxx dosažení xxxxxx xx smyslu předchozích xxxxxxxx, včetně prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx samotných xxxx jejich zástupců.

5. X případě, xx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx smlouvy nebo xxxxxx x zamezení xxxxxxx xxxxxxx uzavřené x nějakou třetí xxxxxxxxxx xx datu xxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx takové xxxxxxx xxxx xxxxxx s xxxxxxx třetí xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx doplňující protokol xxxxxx xx xxx xxxxxxxx arbitrážního xxxxxxxxxx xx Smlouvy.

Xxxxxx 25

XXXXXX XXXXXXXXX

1. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx si xxxxx xxxxxxxxx takové xxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx ustanovení xxxx Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx všeho xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx smluvních xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxx. Xxxxxx informací není xxxxxxx články 1 x 2.

2. Xxxxxxx informace xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx udržovány x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx získané xxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx státu x budou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx (xxxxxx xxxxx x správních xxxxx), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx výše xxxxxxxxx. Tyto xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx veřejných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx být xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx použity xxx jiné xxxxx, xxxxx takové xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx států x pokud xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx x žádném xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxx smluvnímu státu xxxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, která by xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu;

b) poskytnout xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v běžném xxxxxxxx řízení xxxxxx xxxx xxxxxxx smluvního xxxxx;

x) poskytnout xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx obchodní, hospodářské, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxx, xxxxxxx sdělení xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxx x souladu s xxxxx článkem jedním xxxxxxxx xxxxxx požadovány xxxxxxxxx, druhý smluvní xxxx použije xxxxx xxxxxxxx zaměřených na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx informace, x xxxx xxxxx xxxxx stát xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx daňové xxxxx. Povinnost xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx omezením xxxxxxxx 3, xxx x xxxxxx xxxxxxx nebudou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 nebudou v xxxxxx případě xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x toho xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxx zmocněnec, nebo xxxxx, xx se xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

6. Pokud xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx 1. xxxxx 2015 nebo xxxxxxx.

Článek 26

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXX A KONZULÁRNÍCH XXXXX

Xxxxxxxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx úřadů, xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 27

NÁROK NA XXXXXX

1. Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx, a xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a okolnosti, xx xxxxxxx výhody xxxxxxxx x xxxx Xxxxxxx xxxx jedním x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nepřímo vedoucího xxxx vedoucí x xxxx výhodě, xxxx xxxxxx, bez xxxxxx xx jiná xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x části xxxxxx xxxx majetku, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxx výhody x xxxx xxxxxxx xx bylo x xxxxxxx s xxxxxx x cílem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx. Xxxx tím, než xxxx výhoda xxxxxxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx xxxxxxxx ve druhém xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx věty, xx příslušné úřady xxxxxxxxx xxxxx vzájemně xxxxxx.

2. Jestliže xxxxxx xxxxxxxx x xxxx Xxxxxxx je osobě xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx tuto xxxxxx, xxxx nicméně považovat xxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx k xxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx příjmu xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx takový xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx a xx xxxxxxx relevantních xxxxxxxxxxx a okolností xxxxx x xxxxxx, xx takové xxxxxx xx byly poskytnuty xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x odstavci 1. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx, než xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 28

XXXXX V XXXXXXXX

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx diplomatickou xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx této Xxxxxxx x xxxxxxxx. Tato Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx přijetí xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx x její xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx:

x) pokud xxx x xxxx vybírané xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx vyplácené xxxx xxxxxxxxxxx x 1. xxxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxx, x xxxx Xxxxxxx vstoupí x xxxxxxxx, xxxx později;

b) xxxxx jde x xxxxxxx xxxx x xxxxxx a xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx nebo majetek xx xxxxx xxxxxx xxx začínající 1. xxxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxx xx roce, x xxxx Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 29

UKONČENÍ PLATNOSTI

Tato Xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx některým xxxxxxxx xxxxxx. Každý smluvní xxxx může xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výpovědi xxxxxxx platnost Xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxx měsíců xxxx xxxxxx každého kalendářního xxxx následujícího po xxxxxx pěti xxx xxx xxx vstupu Xxxxxxx x platnost. X xxxxxxx případě xx Xxxxxxx přestane xxxxxxxx:

x) xxxxx jde x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx u zdroje, xx xxxxxx vyplácené xxxx xxxxxxxxxxx x 1. lednu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxx, x němž xxxx obdržena výpověď, xxxx xxxxxxx;

x) xxxxx xxx x xxxxxxx xxxx z xxxxxx x daně x xxxxxxx, xx příjmy xxxx xxxxxxx xx xxxxx daňový rok xxxxxxxxxx 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx roku následujícího xx xxxx, v xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx.
&xxxx;

Xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx.

Xxxx x Xxxxxxx xx Xxxxx xxx 23. listopadu 2022 xx dvou původních xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x anglickém, přičemž xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx bude xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
&xxxx;

Xx Českou xxxxxxxxx

Xxxx Xxxxxxxx x. x.

xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;

Xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx Xxxxx Xxxxx x. r.

ministr xxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 46/2023 Sb. x. x. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 7.12.2023.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního předpisu.