Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.07.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2024.


Zákon, kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

326/2023 Sb.
 

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna trestního řádu Čl. III

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích Čl. IV

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Čl. V

ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST Čl. VI

INFORMACE

326

ZÁKON

ze xxx 18. xxxxx 2023,

xxxxxx se xxxx xxxxx č. 279/2003 Xx., o xxxxxx zajištění xxxxxxx x věcí v xxxxxxxx řízení x x změně některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x trestním xxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 279/2003 Sb., x xxxxxx zajištění majetku x xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 113/2006 Sb., xxxxxx x. 253/2006 Xx., xxxxxx č. 218/2009 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Sb., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx č. 193/2012 Xx., xxxxxx č. 86/2015 Xx., xxxxxx x. 55/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2022 Xx. a xxxxxx x. 422/2022 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §6 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx větě druhé xx xx xxxxx "xxxxxxx," xxxxxx xxxxx "xxxxxxx".

2. X §6 xx xx odstavec 4 vkládá nový xxxxxxxx 5, který xxx:

"(5) Orgán činný x xxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx ponechané xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgán xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx dodržení xxxxxxx x zdržení xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx věci xxxxxxxx na xxxxx, xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx; přitom xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xx, xxxxx souvisejí x výkonem xxxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu xxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, x jejíž xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx soudce, a xxxxx, u xxx xx zajištěná věc xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx ve větě xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx obydlí xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; policejní xxxxx xx xxx vyžádá xxxxxxxxxxxxxxx státního xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx ve větě xxxxx vstoupit xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx předem xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx; je xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx souhlas xxxxxx vyžádat.".

Dosavadní xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 6.

3. X §6 xxxx. 6 xx xxxxx "3" xxxxxxxxx číslem "5".

4. Xx §8x xx xxxxxx xxxx §8x, xxxxx včetně xxxxxxx zní:

"§8b

Plánování xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xx xx možné x xxxxxxxx-xx to povaha xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx zajištěním xxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxx xxxxxxxxxx správy xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobu xxxx správy.".

 5. §9 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§9

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Správu xxxxxxxxxxx xxxxxxx vykonává xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx x xxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxx, xxxxx x zajištění v xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §1 xxxx. 5, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zajištěného majetku xxxxxxxx druhu, soud

a) xxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx majetkem xxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, v jehož xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx nachází; xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x obvodech xxxx nebo více xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, může soud xxxxxxx správy xxxxxxx xxxxx z těchto xxxxxxxxx, nebo

c) uzavře xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx způsobilou x xxxxxx xxxxxx xxxxxx majetku (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxx"), x to xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx ke xxxxxx zajištěného majetku xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx mít xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx označení xxxxx, xxxxx pověření vydal, xxxxxxxx xxxxxxxxxx správce x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx. Pověření xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx může xxx xxxxxx x pro xxxxx xxxxxxx právního xxxxxxx xxxx úkonu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx majetku x přípravném xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx jiný xxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx správci x převzetím xxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx majetku kdykoli xxxxxxx zrušit x xx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx pověřit xxxxxx správce, uzavřít xxxxxxx x xxxxxx xxxx zajištěný xxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mít xx xxxx výkonu xxxxxx uzavřenou smlouvu x pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx §8x xxxx. 4. Xxxxxxx může být xxxxxxxx i xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx úkonu xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx v xxxxx xxxxxx zajištěného xxxxxxx, musí xxxxxxx xxxxxxxxx x ujednání x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ceny a x xxxxxxx při xxxxxxx. Xx xxxxxxx xx třeba xxxxxxx x způsob xxxxxxxx xxxx a povinností xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx státním xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx soud. Xxxxx xxxxxx smluvním správcem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxx.".

6. Za §9 xx xxxxxxxx xxxx §9x xx 9c, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"§9x

Xxxxxxxxx pověření nebo xxxxxxx xxxxxx správy

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx, xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx zajištěného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx zajistit, xxxx

x) xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Odmítnout xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx určitého xxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx písemně xxxxxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx jeho xxxxxxxx, a xx x uvedením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) ten, xxx xx xxx správou xxxxxxx, ústně xx xxxxxxxxx xx místě, xxx xx zajištěný xxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx soudu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxx xxxxxxx pověření xx správě xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx součinnost xxx xxxxx zajištění řádné xxxxxx takového xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx mu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo případně xxxx xxxxxx, není-li xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Pokud Xxxxxxxxxxxx vnitra odmítne xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiný xxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxxx pověření. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx postup xxxxxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx, xxx xx soud x xxxx xxxxxxxxxxx vyrozumí. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, i xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx správce.

(4) Xxxxx x průběhu xxxxxx správy xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx skutečnost, která xxxxxx xxxxx při xxxxxxxx zajištěného xxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx je xxx některý x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x pokud xxxxxx majetek xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx správce xxxxxxxxx xxxxx xxxxx správy xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx 3 xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx pověření xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx druhu xxxxxx; x po zániku xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, až xx doby xxxx xxxxxxx soudu nebo xxxxxx xxxxxxx.

§9x

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx"), xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx korporace, x xx zapotřebí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx správou xxxxxx xxxxx zapsanou x seznamu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxx zvláštní povolení xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx, pověří xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx korporaci xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tyto xxxxxxxx xxxxxx xxx u xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxx některý x insolvenčních xxxxxxx xxxx podmínky splňuje, xxxx jej xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X jiných xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 vykonávají xxxxxx xxxxxx správci xxxxxxx v §9.

(3) Xxxxxxxxxxx správce může xxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 odmítnout xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx nepověří správou xxxxxx insolvenčního xxxxxxx, xxxxxxxx xx důvodné xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxx.

(4) O pověření xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx pověření xxxx vyrozumí xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx podíl xxx zajištěn.

(5) Xxxxx xxx x podíl xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx rozhodnuto x xxxx prodeji, xxxx prodej zajistí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§9x

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Správu zajištěných

a) xxxx, x xxxxx xx důvodné xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx celních předpisů xxxx právních předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel,

b) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx úložišť xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx jedinců xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x obchodování s xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rostlin a xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx ptáků chráněných xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx životního prostředí,

d) xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, návykových látek x xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x jehož xxxxxxx xxxxxx xx nachází xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx řízení.

(2) Xxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedeného x odstavci 1 xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxxx xxxxxx xx okamžiku, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.".

7. X §10 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx "; x xxxxxxxxxxxx řízení může xx xxxxx účelem xxxxxxxxx práva věřitele".

8. X §10 xxxx. 6 větě xxxxx xx slova "xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx dobu xx xxxxxxx xxxxxxx x jiné dokumenty xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx" x xx xxxxx "xxxxxxxxx" se vkládají xxxxx ", xxxxx-xx x xxxxxx".

9. V §10x odst. 1 x x §10x xxxx. 1 se xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 2" xxxxxxxxx slovy "Správce xxxxxx".

10. V §10b xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx hradí xxxx, také" xxxxxxx.

11. §11 včetně xxxxxxx xxx:

"§11

Xxxxxxx správy

Náklady xxxxx xxx xxxxx výkon xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zajištěného xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxx v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx majetku xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x), xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx hradí stát, xxxx

x) xxxxxxxx správce x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx zajištěného xxxxxxx xxxxx §9c.".

12. X §12 odst. 4 písm. b) xx xxxxx "územní xxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx státu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx," xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx".

Čl. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx 4 xxxxxx č. 279/2003 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zajištěného x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx správce, xx příslušný k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

ČÁST DRUHÁ

Změna xxxxxxxxx xxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 141/1961 Sb., x trestním řízení xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxx x. 57/1965 Sb., xxxxxx x. 58/1969 Xx., xxxxxx x. 149/1969 Xx., xxxxxx x. 48/1973 Sb., xxxxxx x. 29/1978 Xx., zákona x. 43/1980 Xx., xxxxxx x. 159/1989 Xx., xxxxxx x. 178/1990 Xx., xxxxxx č. 303/1990 Xx., zákona x. 558/1991 Xx., xxxxxx x. 25/1993 Xx., xxxxxx č. 115/1993 Xx., xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx č. 154/1994 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxx pod x. 214/1994 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 8/1995 Xx., zákona x. 152/1995 Xx., xxxxxx č. 150/1997 Xx., xxxxxx č. 209/1997 Xx., xxxxxx x. 148/1998 Xx., xxxxxx x. 166/1998 Xx., xxxxxx x. 191/1999 Sb., zákona x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 30/2000 Xx., xxxxxx x. 227/2000 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 77/2001 Xx., zákona č. 144/2001 Xx., xxxxxx x. 265/2001 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pod x. 424/2001 Sb., xxxxxx x. 200/2002 Sb., xxxxxx x. 226/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Sb., zákona x. 218/2003 Sb., xxxxxx č. 279/2003 Xx., xxxxxx č. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Sb., xxxxxx x. 283/2004 Xx., xxxxxx x. 539/2004 Xx., zákona x. 587/2004 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx xxx x. 45/2005 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx xxx x. 239/2005 Xx., zákona x. 394/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 79/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., zákona x. 113/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., zákona x. 165/2006 Sb., xxxxxx x. 253/2006 Xx., xxxxxx x. 321/2006 Xx., xxxxxx x. 170/2007 Sb., xxxxxx x. 179/2007 Xx., xxxxxx x. 345/2007 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pod x. 90/2008 Sb., xxxxxx x. 121/2008 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 135/2008 Sb., xxxxxx č. 177/2008 Xx., zákona x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 301/2008 Xx., xxxxxx x. 384/2008 Xx., xxxxxx č. 457/2008 Sb., xxxxxx x. 480/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Sb., xxxxxx x. 52/2009 Xx., xxxxxx č. 218/2009 Xx., xxxxxx x. 272/2009 Xx., xxxxxx x. 306/2009 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx č. 163/2010 Sb., xxxxxx x. 197/2010 Sb., xxxxxx Ústavního soudu xxxxxxxxxxx pod x. 219/2010 Xx., xxxxxx x. 150/2011 Xx., xxxxxx č. 181/2011 Xx., xxxxxx x. 207/2011 Sb., zákona x. 330/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 348/2011 Xx., zákona x. 357/2011 Xx., xxxxxx č. 459/2011 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pod x. 43/2012 Xx., xxxxxx x. 193/2012 Xx., xxxxxx x. 273/2012 Sb., zákona x. 390/2012 Xx., xxxxxx x. 45/2013 Xx., xxxxxx x. 105/2013 Xx., zákona x. 141/2014 Xx., xxxxxx x. 77/2015 Xx., xxxxxx x. 86/2015 Xx., xxxxxx x. 150/2016 Xx., xxxxxx č. 163/2016 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Sb., xxxxxx x. 264/2016 Sb., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 301/2016 Sb., xxxxxx x. 455/2016 Xx., xxxxxx x. 55/2017 Xx., zákona x. 56/2017 Sb., xxxxxx x. 57/2017 Sb., xxxxxx x. 58/2017 Xx., xxxxxx x. 59/2017 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 204/2017 Xx., xxxxxx č. 178/2018 Sb., xxxxxx x. 287/2018 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 203/2019 Xx., zákona x. 255/2019 Xx., xxxxxx x. 315/2019 Xx., xxxxxx x. 114/2020 Sb., xxxxxx x. 165/2020 Xx., xxxxxx č. 333/2020 Xx., xxxxxx č. 220/2021 Xx., xxxxxx x. 418/2021 Sb., xxxxxx č. 130/2022 Xx., xxxxxx x. 422/2022 Xx. x xxxxxx x. 173/2023 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §79x xxxx. 2 úvodní xxxxx ustanovení xx xx slovo "xxxxxxx," xxxxxx slovo "zejména".

2. X §79x se xx xxxxxxxx 5 xxxxxx nový odstavec 6, který zní:

"(6) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx místě xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x přípravném řízení xxxxxxxx xxxxxxxx policejní xxxxx xx xxxxxxxx xxx účely kontroly xxxxxxxxxx příkazu x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx věcí xxxx xxx účely xxxxxx takové xxxx xxxxxxxx na xxxxx, xxx se věc xxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxxxx činit jiné xxxxx než ty, xxxxx souvisejí x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx. Pokud xxx o xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, x jejíž xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxx, x xxx se xxxxxxxxx xxx nachází, xx vstupem nesouhlasí, xx xxxxx xxxxxxx xx větě první x přípravném xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx si xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce. Bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx uvedený xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx jiné xxxxxxxx než xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx souhlasu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx; xx xxxx xxxxxxx si xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx soudce xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7.

3. V §79x xxxx. 7 xx xxxxx "5" xxxxxxxxx číslem "6".

4. Xx §79g xx xxxxxx nový §79x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§79x

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxx-xx tím xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx předchozím xxxxxxxxx policejní orgán xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx, xxxxx xxx, xxxx xxxx xxxxxx věc xxxxxxxxx, složí do xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx peněžní prostředky xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx věci.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxxxx stížnost, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.".

5. X §85 xxxx. 2 xx za xxxx xxxxx vkládá xxxx "X výkonu xxxxxxx prohlídky xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx též xxxxx, jejichž účast xxx prohlídce xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx náležité xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x odňatých xxxx.".

6. V §344x x x §349 xx za odstavec 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Není-li xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, předseda xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jiné xxxx xxxxxxxxx xx určené xxxxx xxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxx, xxxx byla xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx věci spadající xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zajištění.".

Dosavadní xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 5.

7. V §344x xxxx. 5 x x §349 xxxx. 5 xx xxxxx "3" nahrazuje číslem "4" x za xxxxx "zajištění" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxx zajištěné věci".

8. X §358x odst. 4 větě druhé xx slovo "a" xxxxxxxxx čárkou x xx xxxxx "majetkem" xx vkládají slova "x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x majetku České xxxxxxxxx x jejím xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 219/2000 Sb., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 229/2001 Sb., xxxxxx x. 320/2001 Sb., xxxxxx x. 501/2001 Xx., xxxxxx č. 202/2002 Xx., xxxxxx x. 280/2002 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pod č. 476/2002 Xx., xxxxxx x. 88/2003 Sb., xxxxxx x. 354/2003 Xx., zákona x. 480/2003 Xx., xxxxxx x. 41/2004 Xx., xxxxxx x. 218/2004 Xx., xxxxxx č. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 359/2005 Xx., xxxxxx x. 22/2006 Xx., xxxxxx x. 140/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 139/2008 Xx., zákona x. 274/2008 Xx., xxxxxx č. 457/2008 Xx., zákona č. 153/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Sb., xxxxxx x. 239/2012 Xx., xxxxxx x. 407/2012 Xx., xxxxxx x. 503/2012 Xx., xxxxxx x. 311/2013 Xx., xxxxxx x. 86/2015 Xx., zákona x. 320/2015 Sb., xxxxxx x. 375/2015 Xx., xxxxxx x. 51/2016 Xx., xxxxxx x. 135/2016 Sb., xxxxxx x. 185/2016 Xx., xxxxxx x. 192/2016 Xx., zákona x. 264/2016 Xx., xxxxxx x. 55/2017 Xx., xxxxxx č. 65/2017 Xx., zákona x. 104/2017 Xx., xxxxxx x. 118/2020 Sb., xxxxxx x. 261/2021 Xx., xxxxxx č. 225/2022 Xx., xxxxxx x. 362/2022 Sb. x xxxxxx x. 422/2022 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §11 xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxx 1 xxxxxx xxxx xxx 2, xxxxx xxx:

"2. x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provozování hazardních xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxx 2 až 4 se xxxxxxxx xxxx body 3 xx 5.

2. X §11 xxxx. 1 xxxx. e) xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx".

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 478/2001 Xx., xxxxxx x. 175/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 193/2003 Xx., xxxxxx x. 103/2004 Xx., xxxxxx x. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx č. 411/2005 Xx., xxxxxx x. 226/2006 Sb., xxxxxx x. 311/2006 Xx., zákona x. 342/2006 Sb., zákona x. 170/2007 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Xx., zákona x. 137/2008 Xx., zákona x. 383/2008 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 297/2009 Sb., xxxxxx x. 347/2009 Xx., xxxxxx x. 30/2011 Xx., xxxxxx č. 152/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Sb., xxxxxx č. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 169/2013 Sb., xxxxxx x. 239/2013 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 63/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 193/2018 Xx., xxxxxx x. 227/2019 Xx., zákona x. 52/2020 Xx., zákona x. 337/2020 Xx., xxxxxx x. 543/2020 Xx., xxxxxx x. 261/2021 Sb., xxxxxx x. 418/2021 Xx., xxxxxx x. 178/2022 Xx., xxxxxx x. 217/2022 Xx. x xxxxxx x. 432/2022 Xx., xx mění xxxxx:

1. V §5 xx xx konci xxxxxxxx 5 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "x" x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x) až h) x x) až x) x §4 xxxx. 3

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v trestním xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a

2. Úřadu xxx zastupování státu xx xxxxxx majetkových xxx účely xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, která xxxxxxxx státu odúmrtí xxxx ze xxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.".

2. V §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 se slova ", zabavením xxxx xxxxxxxxxxx věci" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx xx soudní xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx-xx vlastnictví x silničnímu xxxxxxx xx stát xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx obdobném xxxxxx".

3. V §8 xxxx. 5 xx xx xxxxx "majetkových" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx".

XXXX XXXX

XXXXXXXX

Xx. XX

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2024.
&xxxx;

Xxxxxxxx Adamová x. x.

Xxxxx v. r.

v x. Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 326/2023 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.2024.

Znění xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.