Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti krizových stavů a státních hmotných rezerv

323/2023 Sb.
 

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o působnosti Správy státních hmotných rezerv Čl. I

ČÁST DRUHÁ - Změna krizového zákona Čl. II

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů Čl. III

Přechodné ustanovení Čl. IV

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST Čl. V

INFORMACE

323

XXXXX

xx xxx 18. xxxxx 2023,

xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x oblasti krizových xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České republiky:

XXXX PRVNÍ

Změna zákona x xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx hmotných xxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 97/1993 Sb., x xxxxxxxxxx Xxxxxx státních xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 272/1996 Xx., xxxxxx x. 189/1999 Xx., xxxxxx x. 241/2000 Xx., zákona č. 256/2000 Xx., xxxxxx x. 419/2004 Xx., xxxxxx x. 174/2007 Xx., xxxxxx x. 151/2010 Sb., zákona x. 250/2014 Sb., xxxxxx č. 51/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 302/2017 Xx., xxxxxx x. 544/2020 Xx. x xxxxxx x. 94/2021 Sb., xx mění xxxxx:

1. X §3 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxx" nahrazuje slovem "xxxxxxxx" a xx xxxx první se xxxxxx věta "Xxxxxx xxxxxxxxx řídí a xxxxxxxxxx postupy xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx s Ministerstvem xxxxxx koordinuje xxxxxxx xxxxxxxxxx správních úřadů xxx xxxxxxxx hospodářských xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.".

2. X §4x xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

3. X §4x odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

4. X §4c xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje slovem "xxxxxxxxx".

5. X §4x xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "požadavku".

6. X §4x xxxxxxx x) xxx:

"x) státní příspěvkové xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx10),".

7. X §4e závěrečné xxxxx ustanovení xx xxxxx "žádosti" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

8. Xx §4x se vkládají xxxx §4x xx 4x, xxxxx znějí:

"§4f

Správa xxxx x souvislosti x řešením xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxx plnění xxxxx xxxxxxx obyvatelstva x xxxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx může xxxxxx xxxxx na xxxxxxx požadavku Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prací xxxx xxxxxx úkolů xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx státní xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §14 xxxx. 7, §19 xxxx. 1, §19x, 19x, 21 až 23 x §27 xxxxxx o xxxxxxx Xxxxx republiky a xxxxx vystupování v xxxxxxxx vztazích xx xxxxxxxxx.

§4x

Xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx předcházení xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro potřeby xxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury x nezbytném xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Správa tak xxxx učinit xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nouze xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx státní hmotné xxxxxxx Správě vráceny. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx musí xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§4x

Xxxxxx může xxx nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx nebezpečí jejího xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x nezbytném xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx tak xxxx xxxxxx pouze xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx požadavku xxxx xxxxxx hmotné xxxxxxx xxxxxxxxx. Po xxxxxxxx provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jejího xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Správě vráceny. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx byly xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §14 xxxx. 7, §19 xxxx. 1, §19x, 19c, 21 xx 23 x §27 zákona x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x jejím xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx se nepoužijí.

§4i

Správa xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vnitřního xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx útvarům Xxxxxxx Xxxxx republiky v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx bezúplatného xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Po xxxxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx nespotřebované xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx. Spotřebované xxxxxx xxxxxx rezervy xxxx xxx Správě nahrazeny Xxxxxxx Xxxxx republiky. Xxxxxxxxxx §14 odst. 7, §19 odst. 1, §19x x 19x xxxxxx x xxxxxxx České xxxxxxxxx x jejím xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.".

9. X §6 odst. 1 xxxx první se xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", x xxxxxxxx státních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3", xx xxxx druhé xx xx xxxxx "xxxxxxxx," xxxxxx slovo "xxxxxxxxx," x ve xxxx xxxxx xx xx xxxxx "pořízení" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx".

10. X §6 xx doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx rezervami xxxx xxx xxxx xxxx zvířata, xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx písemné smlouvy x xx xxxxxx; xx smlouvě xxx xxxxxxx xxxx pouze xx xxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxx a čase xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx xxxxxx rezervy xx hledí jako xx majetek České xxxxxxxxx s příslušností xxxxxxxxxx xxx Správu. Xxxxxxxxxx §12 xxxx. 4 věty první xxxxxx x majetku Xxxxx republiky a xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.".

11. Za §6 xx vkládá nový §6x, xxxxx xxx:

"§6x

(1) Xxxxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxx x množství xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx osobou je xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx třetí xxxxx, která zajišťuje xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x ochraňováním, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx zvířete.

(3) Xxxxxxxx nelze xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx Xxxxxx xxxxxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x souvislosti x výkonem kontroly xxxxxxx do staveb, xx xxxxxxx a xx xxxxxxx prostor, xxxxxx otevření uzavřených xxxxxx xxxx prostor, xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxx přímo xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, jedná-li xx o xxxxxx, xxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx osoba, x xxxxxxxx xxxx xxxxxx není xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xx neplatí, xxxxx-xx xxxxxxxxx x prodlení.

(5) Xxxxxx xx xxxxxxx xx výkonu xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxx stavby, xxxxxxx xxxx xxxxx prostory xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx Správě xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.".

12. V §7 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "příslušnost xxxxxxxxxx".

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XX

X §6 xxxx. 2 zákona č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 112/2006 Xx., zákona x. 430/2010 Xx. x xxxxxx x. 14/2021 Xx., xx xx xxxxxxx d) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), které zní:

"e) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx39) v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx e) až x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) xx h).

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx opatřeních xxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 241/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 354/2003 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., zákona x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Sb., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Sb., zákona x. 153/2010 Xx., xxxxxx x. 76/2012 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx. a xxxxxx x. 277/2019 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §5 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx xxxxx:

"(2) Xxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx státních hmotných xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky (xxxx jen "Xxxx"). Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx za 2 xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, které si xxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů. Xxxxxx xxxxxxxx hmotných rezerv xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxx, pokud xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx důvody.

(3) Xxx xxxxxxxx položek xxxxxxxxx x Xxxxx xxx xxxxxx postupu uvedeného x §29 xxxx. x) xxxxxx x. 134/2016 Xx., x xxxxxxxx veřejných zakázek, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jsou-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".

2. V §6 xxxx. 1 písm. x) se xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxxxxxx" x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxx".

3. V §13 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx" a xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx "Xxxx xxxxxxxxxxx mobilizace xx xxxxxxxxx pro zpracování Xxxxx.".

4. X §22 xxxx. 1 se xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx e) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

5. X §22 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3 až 6, xxxxx xxxxx:

"(3) Xx xxxxxxxxx stavu xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatřením xxxxxx povahy rozšířit, xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků in xxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vydat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx distribuce xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisů.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxx xxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx obecné povahy. Xxxx opatření obecné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyvěšení na xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a vyvěšuje xx na xxxx xxxxxxx 15 xxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zašle xxxx opatření xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx kontrolu xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxx xxxxxx desce na xxxx xxxxxxx 15 xxx. Toto xxxxxxxx xxxxxx povahy x xxx xxxxxxxxxxx xx xxx nabytí xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx účinnosti.

(5) Xxxxxx-xx Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podklady, které xxx x xxxxxx xxxxxx vedou.

(6) Xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xx xxxxxxxxxxx zruší xxxx xxxxx; xxxxxxxx 4 se xxxxxxx xxxxxxx.".

6. X §23 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, který xxx:

"(4) Xx xxxxx ohrožení xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3.".

7. X §25x xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "§23 xxxx. 1 xxxx §23 odst. 3" xxxxxxxxx xxxxx "§23 xxxx. 1, 3 xxxx 4".

8. X §25x xxxx. 1 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova "xxxx 3".

9. X §26 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3.".

10. Xx xxxxx textu §27c xx xxxxxxxx xxxxx "x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3 xxxxxx zákona".

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Plán xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx hmotných rezerv x zajištění xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 2 xxxxxx x. 241/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

XXXX ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. X

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2024.
&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

v x. Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 323/2023 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2024.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.