Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.10.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.10.2023.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2016 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu, ve znění nařízení vlády č. 199/2021 Sb.

282/2023 Sb.
 

Nařízení vlády

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

282

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 30. xxxxx 2023,

xxxxxx xx mění xxxxxxxx xxxxx x. 31/2016 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx českého xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx, ve znění xxxxxxxx vlády č. 199/2021 Xx.
&xxxx;

Xxxxx nařizuje xxxxx §182a xxxx. 1 xxxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx zákona x. 217/2002 Xx., xxxxxx x. 379/2007 Xx., xxxxxx č. 314/2015 Xx. x xxxxxx x. 173/2023 Sb.:

Xx. X

Xxxxxxxx xxxxx č. 31/2016 Sb., x prokazování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx vlády x. 199/2021 Xx., xx xxxx takto:

1. X §1 se xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx "a" nahrazuje xxxxxx, na xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "x" x doplňuje xx xxxxxxx f), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x podmínky, xxx se úplata xx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx.".

2. X §3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxxxx za xxx" a xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "x x)".

3. X §5 xxxx. 1 xx za xxxxxxx x) vkládá xxxx xxxxxxx b), které xxx:

"x) zástupcem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx nepřítomnosti xxxxxxxxxxxxx garanta xxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxx x xxxxxxx x),".

Xxxxxxxxx xxxxxxx b) xx x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) xx f).

4. X §5 xxxx. 4 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xx xxxx "xxxx. x)" xxxxxxxx xxxxx "x b)".

5. X §5 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "x), x) x x)" xxxxxxxxx xxxxx "x), x) x x)".

6. X §5 xxxx. 8 xx xx xxxxx xxxxxxx x) slovo "a" xxxxxxxxx čárkou x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx b), které xxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx ústní xxxxx xxxxxxx x".

Xxxxxxxxx písmeno x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx c).

7. Xx §5 xx xxxxxx xxxx §5x, xxxxx včetně nadpisu xxx:

"§5x

Xxxxxx

(1) Xxxxxxx se xxxx xx xxxxxx xxxxxxx 2 500 Xx.

(2) Doba xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 trvá xxx xxx xxxxxx přihlášky xx 8 xxx xxxxx dnem konání xxxxxxx.

(3) Xx xxxxx xxxxx u zkoušky x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx hradit xxxxxx ústřední správní xxxx. Pokud ústřední xxxxxxx úřad hradí xx uchazeče xxxxxx, xxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x §6 odst. 4, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x době xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx.".

8. X §5x xxxx. 1 xx xxxxxx "2 500 Xx" xxxxxxxxx xxxxxxx "3 200 Xx".

9. X §6 xxxx. 1 se xxxxx "; x xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx lhůtě se xxxxxxxxxx" zrušují x xxxxx "7" se xxxxxxxxx číslem "8".

10. X §6 odst. 3 se xx xxxxx "xxxxxxx" vkládají xxxxx "x xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx" x xxxxx "xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxx" xx xxxxxxx.

11. X §6 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, který xxx:

"(4) Xx xxxxxxxx, který xxxxxxxx lhůty xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxx xxxxxx cestovní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx, se xxxxx, xxxx by xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.".

12. X §7 odstavec 1 xxx:

"(1) Uchazeč xx xxxx xx 15 xxx xxxxx xxxx konání zkoušky x jazyka xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx omluvy zkušební xxxxxxxxx, u které xx xx zkoušku xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx. V xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx dnem konání xxxxxxx x jazyka xx xxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xx může xx xxxxxxx xxxxxxx omluvit xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx závažných xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx první současně x xxxxxxxxx těchto xxxxxx.".

13. X §7 xx za xxxxxxxx 1 vkládají xxxx xxxxxxxx 2 x 3, které xxxxx:

"(2) Xxxxxx-xx se uchazeč xx lhůtě uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx první xxxx x xxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx i xxxxxxxxxxxxx xxxx, co pominula xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx konání xxxxxxx.

(3) Xx uchazeče, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxx xxxxxxx důvody, xx xxxxx, xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx, xxxxx se ke xxxxxxx bez xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxx, xxxx by x zkoušky neuspěl, xxxxx se xxxxxxxx x nedoloží xxxxxxxxx xxxx xxxx závažné xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4.

14. V §7 xxxx. 4 se xxxxx "věty první x části věty xxxxx za středníkem" xxxxxxxxx slovy "a 2".

15. X §8 xxxx. 5 xxxx. x) xx slovo "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx a".

16. X §8 odst. 5 se xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx "x" xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx nové xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxx xxxxxxxxx x".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

17. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx" xxxxxxx.

18. V §13 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x) x x), která znějí:

"e) xxxxxxx x českého xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prokazování znalosti xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx udělování xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky x

x) aprobační xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího podmínky xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxxxx, zubního xxxxxx x farmaceuta.".

19. V xxxxxxx x. 1 xx. 4 se xxxxx "54" nahrazuje xxxxxx "72".

20. V xxxxxxx x. 1 xx. 5 xxxx 3 xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx" a xxxxx "xx xxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx způsobem".

21. X xxxxxxx x. 1 xx. 6 se xx xxxxx textu xxxx 2 xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx".

22. X příloze č. 1 čl. 6 xxx 5 xxx:

"5. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx automatizovaným xxxxxxxx x xxx xxxxxxx.".

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. října 2023, x xxxxxxxx ustanovení čl. I bodu 8, xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. ledna 2024.
&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx:

xxxx. XxXx. Xxxxx, Xx.X., XX.X., x. r.
 

Ministr xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx:

xxx. XxXx. Bek, Ph.D., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 282/2023 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.10.2023, x výjimkou xxxxxxxxxx čl. I xxxx 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2024.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.