Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.10.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.10.2023.


Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

281/2023 Sb.
 

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákoníku práce Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna občanského soudního řádu Čl. III

Přechodné ustanovení Čl. IV

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o daních z příjmů Čl. V

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o vojácích z povolání Čl. VI

Přechodné ustanovení Čl. VII

ČÁST PÁTÁ - Změna krizového zákona Čl. VIII

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví Čl. IX

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů Čl. X

Přechodné ustanovení Čl. XI

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o inspekci práce Čl. XII

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o státní službě Čl. XIII

Přechodné ustanovení Čl. XIV

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o službě vojáků v záloze Čl. XV

ČÁST JEDENÁCTÁ - ÚČINNOST Čl. XVI

INFORMACE

281

XXXXX

xx dne 12. xxxx 2023,

kterým se xxxx xxxxx č. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další zákony
 

Parlament xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 262/2006 Sb., xxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxx x. 585/2006 Xx., xxxxxx x. 181/2007 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 362/2007 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx č. 116/2008 Sb., zákona x. 121/2008 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 294/2008 Sb., zákona x. 305/2008 Xx., xxxxxx č. 306/2008 Xx., zákona x. 382/2008 Sb., xxxxxx x. 286/2009 Xx., xxxxxx x. 320/2009 Xx., zákona č. 326/2009 Sb., zákona x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., zákona x. 180/2011 Xx., xxxxxx x. 185/2011 Xx., xxxxxx č. 341/2011 Xx., xxxxxx č. 364/2011 Xx., xxxxxx x. 365/2011 Sb., xxxxxx x. 367/2011 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 466/2011 Sb., xxxxxx č. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 385/2012 Xx., zákona x. 396/2012 Sb., xxxxxx č. 399/2012 Xx., zákona x. 155/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 101/2014 Xx., xxxxxx č. 182/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Sb., xxxxxx x. 205/2015 Xx., xxxxxx x. 298/2015 Sb., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx č. 47/2016 Xx., zákona x. 264/2016 Xx., zákona x. 298/2016 Xx., xxxxxx č. 460/2016 Xx., xxxxxx č. 93/2017 Xx., xxxxxx x. 99/2017 Sb., xxxxxx x. 148/2017 Xx., xxxxxx x. 202/2017 Sb., zákona x. 203/2017 Xx., xxxxxx x. 206/2017 Xx., zákona č. 222/2017 Xx., zákona x. 292/2017 Sb., xxxxxx x. 310/2017 Xx., xxxxxx x. 181/2018 Xx., xxxxxx x. 32/2019 Xx., xxxxxx x. 366/2019 Xx., xxxxxx x. 285/2020 Xx., xxxxxx x. 248/2021 Xx., xxxxxx x. 251/2021 Xx., zákona č. 330/2021 Sb., xxxxxx x. 363/2021 Xx., xxxxxx č. 358/2022 Xx., xxxxxx x. 432/2022 Xx. a xxxxxx x. 167/2023 Xx., se xxxx xxxxx:

1. V poznámce xxx čarou x. 1 se xxxx "Xxxxxxxx Xxxx xx xxx 14. xxxxx 1991 x povinnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx (91/533/XXX)." a "Xxxxxxxx Rady 2010/18/EU xx dne 8. xxxxxx 2010, xxxxxx xx provádí revidovaná xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx dovolené xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXX, XXXX x XXXX a xxxxxxx xx směrnice 96/34/XX." xxxxxxx.

2. V xxxxxxxx xxx čarou x. 1 xx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx

"Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1158 ze xxx 20. xxxxxx 2019 x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx rodičů x xxxxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 2010/18/EU.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1152 xx xxx 20. června 2019 o xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxxx xxxx.".

3. §21 zní:

"§21

(1) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x provedení xxxxx, xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §49 x §77 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx sítě xxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Zaměstnanec xx xxxxx xx pracovní xxxxxxx, dohody o xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jejich xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx 7 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx, xxxxx se x xxxx xxxxxxxxxx. Odstoupení xx možné, jen xxxxx nebylo xx xxxxxx xxxxxxxxxxx započato x xxxxxxx.".

4. §37 xxxxxx nadpisu zní:

"§37

Informování x obsahu xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxxxxx písemně xxxxxxxxxx x

x) názvu a xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo x xxxxx, xxxxxxxx x adrese zaměstnavatele, xx-xx fyzickou osobou,

b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x místa xxxxxx xxxxx,

x) výměře xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx trvání x xxxxxxxxxx zkušební xxxx, xx-xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx povinen xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru, a x běhu x xxxxx xxxxxxxxx doby,

f) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x způsobu xxxxxxxxx pracovní xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx nepřetržitého xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx jídlo x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx na oddech x jídlo,

i) xxxx xxxx xxxxx a xxxxxxx odměňování, xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx platu, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxxxxxx smluv,

k) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odvádí pojistné xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x xx xxxxxxxxxx xx xxxxx 7 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) x x) xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx xx příslušný xxxxxx xxxxxxx, kolektivní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx informovat bez xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xxxx v xxx, xxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx. Tato xxxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxx právních předpisů, xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě, musí xxx informace přístupná xxxxxxxxxxx takovým způsobem, xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx uschovat xx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxx nástupu do xxxxx musí být xxxxxxxxxxx seznámen x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx a ostatními xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxx xxxxx dodržovat, x xxxxxxxxxx smlouvou x x xxxxxxxxx xxxxxxxx.".

5. Xx §37 xx xxxxxx xxxx §37x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx čarou č. 91 x 118 xxx:

"§37x

Xxxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Vysílá-li xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx území xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx-xx xxxx údaje xxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnance x

x) xxxxx, v xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx, xx které xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxx práce,

e) xxx, xxx x xx xxxxxx podmínek je xxxxxxxx návrat zaměstnance.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx práce x rámci nadnárodního xxxxxxxxxxx xxxxxx91), xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx písemně informovat xxxxxxxxxxx o

a) odměně xx xxxxx, na xxx má zaměstnanec xxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zaměstnavatelem x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx118).

(3) Informace xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x xxxxxxxx 2 xxxx. a) xxxxx xxx nahrazeny xxxxxxx xx xxxxxxxxx právní xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 4 xxxxx xx sobě xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx §37 xxxx. 3 x 4 xx xxxxxxx xxxxxxx.

91) Čl. 56 Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

118) Čl. 5 xxxx. 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/67/XX xx xxx 15. xxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 96/71/XX x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1024/2012 o xxxxxxx spolupráci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx ("xxxxxxxx x xxxxxxx IMI").".

6. X §39 xxxx. 1 xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".

7. X §74 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx o pracovní xxxxxxxx je zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxx rozvrhnout xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxx xxxx x jeho xxxxxx zaměstnance xxxxxxxxxx 3 dny xxxx xxxxxxxx směny xxxx xxxxxx, na něž xx pracovní doba xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xx xxxx době xxxxxxxxx.".

8. §75 xxxxxx xxxxxxx zní:

"§75

Dohoda o xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx než 300 xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxxxxx práce podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx jiné xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Doby xxxxxxx x §348 odst. 1 xx do xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxx, xx kterou se xxxx xxxxxx uzavírá.".

9. §77 xxxxxx nadpisu xxx:

"§77

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx o pracích xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Dohoda x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx zaměstnanci.

(2) Xxxx-xx x tomto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x provedení xxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx s xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx jinou xxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx,

x) skončení xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) odměňování,

g) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx §190x.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osobních překážek x práci xxxxx §199 x xxxxxxxx x práci x xxxxxx obecného xxxxx xxxxx §200 až 205, xxxx-xx dohodnuto xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Požádá-li xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x provedení práce x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 12 xxxxxxxx x souhrnu x xxxxxx zaměstnavatele trvaly xx xxxx xxxxxxx 180 dní, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x pracovním poměru, xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxxxx mu nejpozději xx 1 měsíce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx-xx sjednán způsob xxxxxxx xxxxxxxx vztahu xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx práce nebo xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx

x) dohodou xxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx bez xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx, x němž xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vztahu xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx případy, xxx xx možné okamžitě xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dohodou x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx se k xxxx výpovědi nebo xxxxxxxxxx zrušení xxxxxxxxxx.

(7) Xx-xx xxxxxxxxxxx za xx, xx xx xxx xxxxxxxxxxxxx výpověď xxxxx odstavce 5 xxxx. x) proto, xx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

1. práva xx xxxxxxxxx při xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx vztahu xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §77x xxxx xxx vysílání xxxxxxxxxxx xx xxxxx jiného xxxxx podle §77x,

2. xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx doby xxxxxx xxxxx §74 xxxx. 2, xxxx

3. práva xx odborný rozvoj xxxxx §227 až 230, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x pracovním poměru xxxxx §77 xxxx. 4, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §241 xxxx 241x, x xxxxxxx mateřské, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo tuto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x jinou xxxxxxxx xxxxx nebo xx ošetřoval podle §191,

x xx xxxxx 1 měsíce xxx xxx doručení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx písemně xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx písemně informovat x xxxxxxxx xxxxxxxx.".

10. X §77 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx g) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

11. X §77 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 8, který zní:

"(8) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx dohody x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx délka xxxxxxx pracovní xxxx 20 hodin xxxxx.".

12. Xx §77 xx xxxxxxxx xxxx §77x x 77x, xxxxx xxxxxx nadpisů xxxxx:

"§77x

Xxxxxxxxxxx x obsahu právního xxxxxx založeného xxxxxxxx x pracích xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx dohoda x xxxxxxxx činnosti, xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxxx písemně xxxxxxxxxx x

x) názvu x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo x jménu, xxxxxxxx x adrese xxxxxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx osobou,

b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx práce,

c) výměře xxxxxxxx x x xxxxxxx určování xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx trvání x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx dodržet xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dohodou x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx o pracovní xxxxxxxx, x x xxxxx x běhu xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx xx xxx xxxx xxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxx pracovní doby xxxxxx xxxxx vyrovnávacího xxxxxx xxxxx §76 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x nepřetržitého xxxxxxxxx v xxxxx x x poskytování xxxxxxxxx v xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxx x xxxxx,

x) odměně x dohody, x xxxxxxxxxx jejího xxxxxxxxxxx, x splatnosti a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx odměny x dohody,

j) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) orgánu xxxxxxxxxx zabezpečení, kterému xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x xx xxxxxxxxxx ve xxxxx 7 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx f), x), x) x x) xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, kolektivní xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §37 xxxx. 3 až 5 se použijí xxxxxxx.

§77x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracujících xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Vysílá-li xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xx xxxxx jiného xxxxx x xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jej xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxx, x xxxx xx být xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vyslání,

c) xxxx, xx xxxxx mu xxxx vyplácena xxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnavatelem x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx,

x) tom, xxx x za xxxxxx xxxxxxxx xx zajištěn xxxxxx zaměstnance.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx práce xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx k xxxxxx práce v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx91), xx xxxxxxxxxxxxx xxxx povinen xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxx za xxxxx, xx niž xx zaměstnanec nárok x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy hostitelského xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) odkazu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx adresu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx členským státem118).

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x xxxxxxxx 2 písm. x) xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx předpis, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zaměstnance xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dobu 4 xxxxx po xxxx xxxxxxxx.

(5) Ustanovení §37 xxxx. 3 x 4 xx xxxxxxx xxxxxxx.".

13. X §80 xx xx konci xxxxx xxxx první xxxxxxxx xxxxx ", x xx xxxxxxx".

14. X části xxxxxx xxxxx XX xxxxxx xxxx 1 xxx: "Xxxxxxxxxxx denní xxxxxxxxx".

15. X §90 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nepřetržitý xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 11 xxxxx xxxxx 24 xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 12 hodin xxxxx 24 xxxxx xx xxxx jdoucích.".

16. X §90x xx slova "Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx".

17. §92 xxxxxx xxxxxxx zní:

"Nepřetržitý xxxxxxxxx x xxxxx

§92

(1) Xxxxxxxxxxxxx je povinen x xxxxx týdne xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 18 xxx poskytnout xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 24 xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx odpočinkem xxxxx §90 odst. 1, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; celková xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx nepřetržitým xxxxxxxxxx x xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx v xxxxxx xxxxxxx 48 xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx umožňuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nepřetržitý odpočinek x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 všem xxxxxxxxxxxx xx stejný den x xxx, aby xx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) X případech xxxxxxxxx x §90 xxxx. 2 a x technologických xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx být xxxxxxxxx, xxxx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 pouze xxx, xxx délka xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 24 xxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxx xxx nepřetržitý xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §90 xxxx. 2, x to xx podmínky, xx xxxx, x kterou xx xxxxxxx, xxxxx xxx poskytnuta samostatně, xxx xxx x xxxxxxxxxxxx nepřetržitým xxxxxxxxxx x xxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxx byl xxxxxxxxx xx období 2 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx 70 hodin.

(5) X xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx zkrácení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxx xxx nepřetržitý xxxxx odpočinek xxxxxxx xxxxx §90 xxxx. 2, a to xx podmínky, že xxxx, o xxxxxx xx zkrátil, nesmí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx odpočinkem x xxxxx xxx, xxx zaměstnanci byl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx

x) 3 týdnů x délce alespoň 105 xxxxx,

x) 6 xxxxx v délce xxxxxxx 210 xxxxx xxx sezónních pracích.".

18. X §93 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx dvěma xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx".

19. §93x xxxxxx nadpisu x xxxxxxxx pod čarou x. 120 x 121 xxx:

"§93x

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx přesčas xx xxxxxxxxxxxxx

(1) Další xxxxxxxxxx xxxxx přesčas xx xxxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxx xxxxxxxxx práce xxxxxxx") xx rozumí xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx péče xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxx xxxxx nebo farmaceut120),

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pracující x xxxxxxxxxxxx pracovním xxxxxx121),

(xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xx zdravotnictví").

Další dohodnutá xxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx v §93 xxxx. 4.

(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx dohodnuté xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx k jejímu xxxxxxxx xxxxx ani xxx vystaven jakékoli xxxx. X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx zaměstnavatel xxxxxxx písemně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Další xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx 8 hodin xxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx 12 xxxxx xxxxx x období, které xxxx činit nejvýše 26 xxxxx po xxxx xxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx vymezit xx xxxxxxx 52 xxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(4) Dohoda o xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxx být xxxxxxxx písemně, jinak xx xxxxxxxx,

x) nesmí xxx xxxxxxxx x xxxxxxx 12 týdnech xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxx na xxxx xxxxx než 52 týdnů xx xxxx jdoucích,

d) může xxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxx udání xxxxxx x období 12 xxxxx od xxxxxxxx; xxxxxxxx zrušení xxxx xxx provedeno písemně x doručeno druhému xxxxxxxxx,

x) může být xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx důvodu; xxxxxxx xxxx být xxxx xxxxxxx x doručena xxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx kratší, xxxx 2 xxxxxx x xxxx být xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx zdravotnictví.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxx aktuální xxxxxx všech zaměstnanců xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx dohodnutou xxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx xx x tomto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx něco xxxxxx, xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx týkající se xxxxx xxxxxxx.

120) Xxxxx x. 95/2004 Sb., x podmínkách získávání x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lékaře, xxxxxxx lékaře x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

121) Xxxxx x. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání x x výkonu činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x nelékařských xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

20. §93x xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 120 x 121 xxxxxxx.

21. X §96 xxxx. 1 písm. a) xx za xxx 2 xxxxxx xxxx xxx 3, xxxxx xxx:

"3. xxxxx dohodnuté xxxxx xxxxxxx (§93a),".

Dosavadní xxxx 3 x 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxx 4 x 5.

22. X §96 xxxx. 1 xxxx. a) xx xxx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx 4 a 5 se označují xxxx body 3 x 4.

23. V §111 odst. 1 xxxx xxxxxxxx xx xxxxx "x xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxx odměny x xxxxxx".

24. Xx xxxxx §138 xx xxxxxxxx xxxx "Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx §115 xx 118 xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxx účely xxxxxxxx xxxx xxxx.".

25. X §145 odst. 2 písm. b) xx slova "xxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy ", xxxxx xxxx xxxxxx x dohody".

26. X §147 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "nebo xxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx".

27. X §147 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxx xxxxx" nahrazují xxxxx ", platu xxxx xxxxxx x xxxxxx".

28. X xxxxx xxxxx xx xx xxxxx X xxxxxx nová xxxxx VI, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"XXXXX XX

XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX XX XXXXX

§190x

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x jiného xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, než xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §317 (xxxx xxx "xxxxx xx dálku"), xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zaměstnanci xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, jež zaměstnanec xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx částka xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3;

ustanovení §190 xxx není xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xx zaměstnancem xx mohou xxxxxx xxxxxxx sjednat, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vnitřním xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx dálku xxxxxxxx xxxxxx. Paušální xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem o xxxxxxxx xxxxxxxxxx upraveného xxx xxxxx práce xx xxxxx, x xx za xxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx republice xx 1 hodinu.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxx podle odstavce 3

x) v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx kalendářního roku,

b) x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx ke zvýšení xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxx x 20 % x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou xxxxxxxxx;

xxxxxxxx částka xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nahoru.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x §109 xxxx. 3, může xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Paušální xxxxxx xx splatná xxxxxxxxxx x kalendářním xxxxxx následujícím po xxxxxx, xx xxxxxx xx ni xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx práce xx dálku xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx práce xxxx xxxxxx o xxxxxxxx činnosti, xx xxxxx poskytovat xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxx na xxxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.".

29. V §194 xx věta xxxxx xxxxxxx.

30. §196 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§196

Xxxxxxxxxx dovolená

(1) X prohloubení xxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx rodičovskou xxxxxxxxx. Rodičovská xxxxxxxx xxxxxxxx matce xxxxxx xx xxxxxxxx mateřské xxxxxxxx x otci xx narození xxxxxx, x xx v xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx, xx však xxxx než xx xxxx, kdy xxxx xxxxxxx xxxx 3 xxx.

(2) Žádost xxxxx xxxxxxxx 1 podává xxxxxxxxxxx alespoň 30 xxx před xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx na jeho xxxxxx; žádost musí xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dovolené a xxx ji xxxxxxx x opakovaně.".

31. V §240 se xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Zakazuje se xxxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnankyně xxxxx xxxxxxx. Zaměstnankyním x zaměstnancům, kteří xxxxxx x dítě xxxxxx než 1 xxx, nesmí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.".

32. §241 xxx:

"§241

(1) Zaměstnavatel xx xxxxxxx přihlížet xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx.

(2) Xxxxxx-xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) zaměstnankyně xxxx xxxxxxxxxxx pečující o xxxx xxxxxx než 15 let, nebo

c) xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx sami xxxxxxxxxx pečují x xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx závislou xx xxxxxx jiné xxxxxxx xxxxx xx stupni XX (středně těžká xxxxxxxxx), xx stupni XXX (xxxxx xxxxxxxxx) xxxx xxxxxx IV (xxxxx závislost)77a),

zaměstnavatele písemně x kratší xxxxxxxx xxxx podle §80 xxxx x xxxxx xxxxxxx úpravu stanovené xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx pracovní xxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx žádosti vyhovět, xxxxxxx-xx tomu xxxxx xxxxxxxx důvody. Nevyhoví-li xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx písemně x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx obnovení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx žádosti nevyhoví, xx xxxxxxx to xxxxxxx odůvodnit.".

33. Xx §241 xx xxxxxx xxxx §241a, který xxx:

"§241x

Xxxxxx-xx

x) xxxxxxx zaměstnankyně,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o dítě xxxxxx xxx 9 xxx, xxxx

x) zaměstnankyně xxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx pomoci xxxx xxxxxxx xxxxx xx stupni XX (xxxxxxx xxxxx závislost), xx stupni III (xxxxx závislost) xxxx xxxxxx XX (xxxxx xxxxxxxxx)77x),

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxx §317 x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx to xxxxxxx xxxxxxxxx.".

34. X §303 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 nesmějí xxx xxxxx řídících xxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnost; xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx odměn xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx členství x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx kalendářní xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx či xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx činí xxxxxxx 25 % x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx příplatku v xxxxxxxxx platové xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx za xxxxxx, xxxxx mu xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §124 xxxx. 3 xx xxxxxxx xx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx místa, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx naposledy xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.".

35. §317 xxxxxx xxxxxxx x poznámky xxx xxxxx x. 119 xxx:

"§317

Xxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xx xxxxx je xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx dohody xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx x odstavci 3 stanoveno xxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxx x práci na xxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatele xx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx důvodu xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx straně; xxxxxx x výpověď xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx x xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx se zaměstnancem xxxxx v xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx ze smluvních xxxxx vypovědět.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zaměstnanci xxxxx xx xxxxx xxxxxxx nařídit xxx x xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx jiného zákona119), x to na xxxxxxxx nutnou dobu, xxxxx xx povaha xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx, xx místo xxxxxx xxxxx xx dálku xxxx pro xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Zaměstnanec xx xxxxxxx xx xxxxx zaměstnavatele xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx písemně xxxxx xxxxx, xx xxxxx mu zaměstnavatel xxxxx na dálku xxxx nařídit, nebo xxxxxx, že xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx způsobilé x xxxxxx práce na xxxxx.

(4) Dohodne-li xx xxxxxxxxxxx se zaměstnavatelem, xx xxx xxx xxxx konat práci xx dálku v xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx sám xxxxxxxxx, xxxxx, že

a) xx xxxxxx rozvržení xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx práce způsobené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx 12 hodin,

b) xxx xxxxxx důležitých xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxx §199 xxxx. 2 jinak,

c) xx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx §192 a 194 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxxx doby xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx povinen xxxxxx xxxxx.

119) Xxxxxxxxx xxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 258/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".

36. §334 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§334

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x doručování

Při xxxxxxxxxx výpovědi, xxxxxxxxxx xxxxxxx, zrušení xx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx písemností týkajících xx skončení pracovního xxxxxx xxxx právních xxxxxx založených dohodou x xxxxxxxxx práce xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx podle §49 x §77 xxxx. 5 písm. x), x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx místa xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx tohoto xxxxx, xxxxxxxx výměru xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx"), xx xxxxxxxxx xxxxx §334x xx 337.".

Poznámka xxx xxxxx x. 94 xx xxxxxxx.

37. Xx §334 se vkládá xxxx §334a, který xxxxxx nadpisu a xxxxxxxx xxx čarou x. 94 zní:

"§334a

Obecné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatelem

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vlastních rukou

a) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) jejím xxxxxxxx, kdekoliv xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) prostřednictvím xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx může zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanci xxxxx x xxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xx pracovišti xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx x), xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dnem, kdy xxxxxxxxxxx její xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, aby x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx94) xxxxxxxxx xxxxxxxxx doručit xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

94) Xxxxx č. 29/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".

38. X §335 odst. 1 větě první xx xxxxx "s xxxxx xxxxxxxx doručování xxxxxxxx písemný souhlas x poskytl xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx udělil xxxxxxx x samostatném xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxx elektronickou xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx zaměstnavatele".

39. V §335 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx věty "Před xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx první je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnance xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 3. Xxxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxx věty první xxxxxxx xxxxxxx.".

40. X §335 odst. 3 xxxx první se xxxxx "podepsanou xxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx95)" xxxxxxx x na xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx věta "Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxx xxxxx.".

41. V §335 xxxx. 4 xx slova "xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 3 xxx od xxxxxxxx písemnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podepsanou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx95)" zrušují.

42. §335x xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§335x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx, xxxxx xx ji xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx schránky fyzické xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §18x xxxxxx x elektronických xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx lhůtě 10 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx posledním xxxx xxxx xxxxx.".

43. §337 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§337

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx písemnost zaměstnavateli xxxxxxxxx osobním xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxx písemnosti xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx zaměstnavatel xxxxxxx. Jestliže zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxx písemnost, xxxxxxxxxx součinnost xxxx xxxxx xxxxxxxx doručení xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx zaměstnavatele, xxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx x takové xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx sítě xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na elektronickou xxxxxx, kterou zaměstnavatel xxx tento xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx zaměstnancem xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavateli xxxxxxxxxxxxxxx sítě xxxx xxxxxx elektronických komunikací xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxx xxxxxxx. Jestliže zaměstnavatel xxxxxxxx písemnosti xxxxxxxxx xx xxxxx 15 xxx ode dne xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx za doručenou xxxxxxxxx xxxx této xxxxx.

(5) Xxxxxxxx písemnosti xxxxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nedoručitelná.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnavateli prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx zaměstnavatel xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z datové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx §18x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Jestliže xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 10 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxx xx doručenou xxxxxxxxx dnem xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xx nepoužijí.".

44. X §348 odst. 2 xx xx slovo "xxxxxx" xxxxxx xxxxx x slovo "xxxxx" xx zrušuje.

45. V §348 se xx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx xxxxx "x náhrady xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xx xxxxx".

46. X §363 se xx text "§30 xxxx. 2," xxxxxxxx xxxxx "§35 xxxx. 1, 4 x 5,", za xxxxx "§37 xxxx. 1 xx 4," se xxxxxx text "§37x,", xxxxx "§39 xxxx. 2 xx 6" xx xxxxxxxxx xxxxxx "§39", za slova "§62 xx 64," xx vkládají xxxxx "§74 odst. 2, §77 xxxx. 4 x 7, §77x, 77x,", xx xxxx "§79x," se xxxxxx xxxx "80,", xxxxx "§92 odst. 1, 3 x 4" xx nahrazují xxxxxx "§92", xx xxxxx "§93 xxxx. 2 xxxx xxxxx a xxxx. 4," xx xxxxxxxx xxxxx "§93x xxxx. 1 až 3 x xxxx. 5,", xxxxx "§96 xxxx. 1 xxxx. x) body 1 x 2 x xxxx. 2" se xxxxxxxxx xxxxx "§96 xxxx. 1 xxxx. x) body 1 xx 3 a xxxx. 2" a xxxxx "§241 xxxx. 1 x 2" xx xxxxxxxxx xxxxxx "§241, 241a".

47. X §363 xx xxxxx "§93x xxxx. 1 xx 3 a xxxx. 5" zrušují x xxxxx "§96 xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 xx 3 x xxxx. 2" se xxxxxxxxx xxxxx "§96 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 x 2 x xxxx. 2".

48. X §363 xx slova "§77 xxxx. 4 x 7" xxxxxxxxx xxxxx "§77 xxxx. 4, 7 a 8".

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §37 odst. 1 xxxxxx č. 262/2006 Sb., ve xxxxx účinném přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx konce xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx §37 odst. 1 xxxxxx x. 262/2006 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx. Výjimka xxxxx §37 xxxx. 4 xxxxxx x. 262/2006 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x x xxxxx xxxxxxx.

2. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx §37 odst. 1 nebo §37 xxxx. 2 xxxxxx x. 262/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx zaměstnanci přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zaměstnanci xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx 7 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu §37 xxxx. 1 xxxx §37x xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 262/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx výjimka xxxxx §37x odst. 4 xxxxxx x. 262/2006 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, který přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx státu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx 7 xxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxx informaci x xxxxxxx §77a xxxx. 1 xxxx §77x xxxx. 1 x 2 zákona x. 262/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona. Xxxxxxxxxxxxxx tato xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §77x xxxx. 4 xxxxxx x. 262/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx skončilo xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx zaměstnancem, xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle §317 xxxx. 1 xxxxxx x. 262/2006 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o podmínkách xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx zaměstnavatel xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx práce xx dálku xxxxx §317 xxxx. 1 xxxxxx x. 262/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, a xx xx xxxxx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

ČÁST DRUHÁ

Změna občanského xxxxxxxx řádu

Čl. XXX

X §133x xxxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx znění xxxxxx x. 30/2000 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 198/2009 Xx., xxxxxx x. 293/2013 Xx. a zákona x. 172/2023 Xx., xx doplňuje xxxxxxxx 3, který xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 56x zní:

"(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxxxx, že mu xxxxxxxx xxx xxxxxxx x pracovního xxxxxx xxxx xxxxxxxx zrušil xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx právní vztah xxxxxxxx dohodou o xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx

x) se žalobce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxx xx informace xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu xxxxx §37 nebo §77x zákoníku xxxxx,

2. xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §37x xxxx 77b xxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxx na xxxxxxxxx pracovní doby xxxxxx xxxxx §74 xxxx. 2 nebo §84 zákoníku práce,

4. xxxxx na odborný xxxxxx xxxxx §227 xx 230 xxxxxxxx xxxxx,

x) žalobce zaměstnavatele xxxxxxx x zaměstnání x pracovním xxxxxx xxxxx §77 xxxx. 4 zákoníku xxxxx, x čerpání xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tuto xxxxxxxxx xxxxxx, nebo

c) xxxxxxx zaměstnavatele požádal x možnost xxxxxxx x xxxxx fyzickou xxxxx xxxx ji xxxxxxxxx xxxxx §191 xxxxxxxx xxxxx xxxx x takovou xxxxxxxx xxxxx xxxxx §191 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx,

xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxx okamžitému zrušení xxxxx x jiného xxxxxx56x).

56x) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1158 xx xxx 20. xxxxxx 2019 o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx rodičů x pečujících osob x x zrušení xxxxxxxx Rady 2010/18/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2019/1152 xx dne 20. xxxxxx 2019 x xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínkách v Xxxxxxxx xxxx.".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx zákona x. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx řád, ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx

Xx. V

V §6 xxxx. 7 xxxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 323/1993 Xx., xxxxxx x. 259/1994 Xx., xxxxxx č. 316/1996 Xx., zákona x. 492/2000 Xx., zákona x. 264/2006 Xx., xxxxxx č. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 362/2007 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu x. 344/2013 Sb. a xxxxxx x. 609/2020 Xx., xx na xxxxx xxxxx písmene x) doplňují xxxxx "; je-li xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx částky xx xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x jiného místa xxxxxxxxxxx se zaměstnavatelem, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, nepovažuje se xx xxxxxx a xxxx předmětem daně xx xxxx paušální xxxxxx, kterou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,".

ČÁST XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 221/1999 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx č. 129/2002 Xx., xxxxxx x. 254/2002 Sb., xxxxxx č. 362/2003 Xx., zákona č. 546/2005 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Sb., xxxxxx č. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Sb., zákona x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 479/2008 Xx., xxxxxx x. 272/2009 Xx., xxxxxx x. 326/2009 Sb., xxxxxx č. 147/2010 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 470/2011 Xx., xxxxxx č. 122/2012 Xx., zákona x. 332/2014 Xx., zákona x. 204/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx č. 47/2016 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 263/2017 Xx., xxxxxx x. 181/2018 Xx., xxxxxx x. 32/2019 Sb., xxxxxx x. 285/2020 Xx., xxxxxx x. 150/2021 Xx., xxxxxx x. 358/2022 Sb., xxxxxx x. 432/2022 Xx. a zákona x. 172/2023 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §4 xxxxxxxx 4 zní:

"(4) Před xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx písemně xxxxxxx

x) x předpokládaným xxxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxx x dobou xxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxx nástupu služby,

d) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx náležitostmi x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) s xxxxxx řádné xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x dobou xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) x xxx, kterému xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x podmínkami xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rovné xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx. Služební xxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uchazeči.".

2. §21x xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§21x

Xxxxxxx služebního xxxxxx xx zkušební xxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx zrušit služební xxxxx ve xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne, ve xxxxxx bylo doručeno xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x zrušení xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxx bylo xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxx oznámení xxxxxx x zrušení xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.".

3. X §24 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 6, xxxxx xxxxx:

"(3) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx-xx zabezpečeno xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx místa xxxxxx xxxxxx vojáka, xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx služby, xxxxxx komunikace, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx služby x xxxx, xx xxxxxx bude vykonávána xxxxxx z xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nařídí xxxxxxxx xxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxx v xxxxxxx, že tak xxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, a xx na xxxxxxxx xxxxxx dobu, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx umožňuje a xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxxxxx. Voják je xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx místo, xx které mu xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx místa xxxxxxx, xxxx xxxxxx, xx nemá k xxxxxxxxx žádné jiné xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx spojených s xxxxxxx služby x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx nařízením xxxxxxx, xx xx xxxxxxx nákladů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; pro xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx se použijí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx práce xx dálku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx platem. Paušální xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxxxx spojené s xxxxxxx služby x xxxxxx místa.

(6) Xxx xxxxx xxxxxxx cestovních xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, v xxx voják vykonává xxxxxx x jiného xxxxx.".

4. X §26 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3 a 4, xxxxx xxxxx:

"(3) Xxxxx xx povaha xxxxxx xx xxxxx služebním xxxxx xxxxxxxx, může xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx služby xxxxxx, xxx tom xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx práce x xxxxxxx rozvržení xxxxxxxx xxxx. Xxxxx může xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx po xxxxxxxx xxxxxxxx doby.

(4) Xxxxx xxxx xxx x xxxxx rozvržení xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx informován nejméně 14 xxx před xxxx účinností, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předání xxxxxxxxx xxxxxxxx.".

5. V §38 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx 30 xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Žádost xxxx xxxxxxxxx požadovanou xxxx xxxxxx rodičovské dovolené x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx orgán xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rodičovské xxxxxxxx x přiměřenou xxxx, xxxxx by xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dovolené xxxx služební orgán xxxxxxxx xxxxxxx odůvodnit.".

Dosavadní xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 3.

6. X §41 xxxx. 3 se xxxxx "8" xxxxxxxxx xxxxxx "9".

7. X §41 se xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx odstavce 4 x 5, xxxxx xxxxx:

"(4) Vojákyně pečující x xxxx mladší 9 xxx xxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx služby z xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx kratší xxxxxxx dobu služby x xxxxxxx xxxxxxx 20 hodin xxxxx. Xxxxxxxx xxxx takovou xxxxxx podat xx xx ukončení zkušební xxxx. Zamítnutí xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx písemně xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx x to xxxxxxxx xxxxxx nebo xx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx služby x xxxxxx xxxxx xxxxxx služby, xxxxxx xxxxxxx doby xxxxxx xxxx xxxxxxxx rozvržení xxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx služby, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx stanovením xxxxx xxxxxxxx 4.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 až 10.

8. X §41 xxxx. 7 xx xxxxx "2, 3 x 4" xxxxxxxxx xxxxx "2, 3 x 6".

9. Xx §41 xx vkládá xxxx §41x, xxxxx xxx:

"§41x

Xxxxxxxxxx §41 xxxx. 4 a 5 xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx pečující x xxxx xxxxxx 9 xxx x xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx x §5 xxxx. 4.".

10. Xx §88x se xxxxxx xxxx §88x, xxxxx xxx:

"§88x

Xxxxx, xxxxx xx xxxxxx na zahraniční xxxxxxxx cestu xxxx x xxxxxx služby xx zahraničí po xxxx přesahující 4 xx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx být xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, ve xxxxx mu bude xxxxxxxx xxxxxxxx plat, x xxxxxxxxx, příplatcích, xxxxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx zahraniční xxxxxxxx xxxxxx xxxx vysláním x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx a x tom, zda x za jakých xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx návrat.".

11. X §120 odst. 1 xx slova "xxxxxxxxx xxxx17)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx hospodářství zjištěné xx xxxxx až xxxxx čtvrtletí xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, ve kterém xx xxxxxxxxxx úrazu xxxxx,".

12. X §120 xxxx. 2 xx 4 xx slova "xxxxxxxxx xxxx17)" xxxxxxxxx xxxxx "průměrné mzdy x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za první xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx služebnímu xxxxx došlo.".

13. X §124 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx17)" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za první xx třetí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx k xxxxx xxxxxx xxxxx" x xxxxx "minimální xxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx hospodářství xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx,".

14. X §125 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx17)" nahrazují slovy "xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx první až xxxxx čtvrtletí kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx x úmrtí xxxxxx xxxxx".

15. Xx §130 xx vkládá xxxx §130x, který zní:

"§130a

Odkazuje-li xxxxx xxxxx xx xxxxxxx průměrné mzdy x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xx xxxxxx došlo xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx vojáka, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx xx Xxxxxx zákonů.".

16. X §144 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx

x) xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx poměru,

b) xxxxxxxx hodnocení,

c) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx trvá xxxx xxx 3 xxxxxx,

x) xxxxxxx služebního xxxxxx xx zkušební xxxx,

x) nařízení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx základní xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx jejích xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx základní xxxxxxx xxxx služby,

i) určení xxxxxxx xx xxxxxxxxx x odvolání x xx,

x) poskytnutí služebního xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §68g,

n) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §68x odst. 1,

o) xxxxxxxxxx náhradního volna xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) poskytnutí cestovních, xxxxxxxxxxx, proviantních xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stížností xxxxx §153,

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.".

17. X §145 odstavec 1 xxx:

"(1) X xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx x

x) změně xxxx xxxxxx služebního xxxxxx,

x) xxxxxxxxx služebního xxxxxx,

x) náhradě xxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

d) xxxxxxxxxx xx služebního xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx kvalifikačního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx náborového xxxx xxxxxxxxxxxxxx příspěvku xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx dobu xx xxxxxxxxx poměru,

h) xxxxxx na služební xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx voják x výší xxxx x xxxxxxxxxxxxx příspěvku, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx platu xxxxx §68x xxxx. 5,

k) xxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §19 xxxx. 2,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx vzdělání při xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xx dohodnutou dobu xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení,

n) xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) uložení xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx peněžitého xxxxxxxxx.".

Čl. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Pokud xxxxx xxxxxxxxx některou x xxxxxxxxx podle §4 xxxx. 4 xxxxxx č. 221/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx ve xxxxx 7 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona č. 221/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

ČÁST PÁTÁ

Změna krizového xxxxxx

Xx. XXXX

X §6 xxxxxx č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 112/2006 Sb., xxxxxx č. 430/2010 Xx., xxxxxx x. 323/2016 Xx. x xxxxxx x. 14/2021 Xx., xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) zaměstnavateli, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uložení povinnosti xxxxxx xxxxx na xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx.".

XXXX ŠESTÁ

Změna xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XX

X §69 xxxx. 1 zákona č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 274/2003 Xx., zákona x. 151/2011 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 267/2015 Xx. x xxxxxx x. 205/2020 Xx., se za xxxxxxx h) xxxxxx xxxx xxxxxxx i), xxxxx zní:

"i) příkaz xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx služebnímu xxxxxxxxxxx xx stanoveném rozsahu xxxxxxx xxxxx xxxxx xx dálku nebo xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx označuje xxxx xxxxxxx j).

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 361/2003 Sb., o xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, xx xxxxx xxxxxx x. 186/2004 Xx., zákona x. 436/2004 Sb., xxxxxx č. 586/2004 Xx., zákona č. 626/2004 Sb., xxxxxx x. 169/2005 Xx., xxxxxx č. 253/2005 Xx., zákona č. 413/2005 Xx., zákona x. 530/2005 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., zákona č. 531/2006 Xx., zákona x. 261/2007 Sb., xxxxxx č. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 326/2009 Xx., xxxxxx č. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 470/2011 Xx., zákona x. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., zákona x. 204/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Sb., zákona x. 148/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 247/2017 Xx., xxxxxx x. 310/2017 Sb., xxxxxx x. 181/2018 Xx., zákona x. 235/2018 Xx., xxxxxx x. 32/2019 Sb., xxxxxx x. 163/2019 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx x. 330/2021 Sb., xxxxxx č. 363/2021 Xx., zákona x. 432/2022 Sb. x xxxxxx č. 172/2023 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §16 xxxxxxxx 3 zní:

"(3) Xxxxxxxxxxxx sbor xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxx služebního xxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx zařazením,

e) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x týdnu, xxxxxxxx rozvržení doby xxxxxx,

x) s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxx služebního xxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxx a výplatním xxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) s xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxxxxxx sbor zabezpečuje,

l) x xxxxx trvání x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) x tím, xxxxxxx orgánu sociálního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx poměrem,

n) x xxxxxxxxxxxx dohodami xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x podmínkami xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru.".

2. X §16 xx xx xxxxxxxx 3 vkládá xxxx odstavec 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx je povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxx. Xxxxxxxxx podle odstavce 3 písm. f) xx i) x x) až x) xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx dohodu, x xxxxx xxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 až 6 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 xx 7.

3. X xxxxx xxxx xx xx xxxxx X xxxxxx xxxx hlava XX, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x poznámky xxx xxxxx x. 95 xxx:

"XXXXX XX

XXXXX XXXXXX X XXXXXX XXXXX

§76x

(1) Xxxxxxx-xx tomu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx služební xxxxxxxxxx xx xxxxxx příslušníka xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxx"). Xxxxxx o xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxx výkonu služby, xxxxx je xxx xxxxx služby xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx místa xxxxx, pokud o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx bylo xxxxxxxxxx vydáno. Xxxxxxxxxx xxx xxxxx jako xxxxx úkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxx v případě, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxx95), x to xx nezbytně nutnou xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxxx x xx xxxxxxxx, že jiné xxxxx bude pro xxxxx xxxxxx způsobilé. Xxxxxxxxxx xx povinen xx výzvu xxx xxxxxxxxxx odkladu písemně xxxxx xxxxx, xx xxxxx mu lze xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx nařídit, xxxx xxxxxx, xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x výkonem xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanoví, xx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxxxx xxxx paušální xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx nákladů při xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Paušální xxxxxx xxxxx věty druhé xxxxxxxx xxxxxxx náklady xxxxxxx x výkonem xxxxxx x jiného xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx místo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx z jiného xxxxx xxxxxx územím xxxx, x xxx xxxxxxxxxx vykonává službu x xxxxxx místa.

95) Xxxxxxxxx xxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx a x změně některých xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

4. V §77 xxxx. 11 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxx xxxx xxxxxxx x" xxxxxxxx xxxxx "odstavci 12 x", za slova "§16 odst. 3" xx xxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx této xxxxx," x xxxxx "4" xx xxxxxxxxx xxxxxx "5".

5. V §77 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 12, xxxxx xxx:

"(12) Xxxxxxxxxx, který xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx cestu xxxx x xxxxxx služby xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx 4 xx sobě xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx informován x xxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x souvislosti xx zahraniční služební xxxxxx xxxx vysláním x xxxxxx xxxxxx xx zahraničí x x tom, zda x xx jakých xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx návrat.".

6. §82 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§82

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx se na xxxxxxxx xxxxxx poskytne xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 30 dnů před xxxxxxxx xx rodičovskou xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxx důvody xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dovolené x její xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx, která je xxxxxx dítěte, xxxxxxxx xx skončení mateřské xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx otcem xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xx x xxxxxxx, x jakém o xx požádají, xxxxxxx xxxx do xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx 3 xxx.".

7. X §85 xx xx odstavec 4 xxxxxxxx odstavce 5 xx 7, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 96 xxxxx:

"(5) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx zájem xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dítě xxxxxx 9 xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx sám xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx96) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx fyzické xxxxx xx xxxxxx XX (xxxxxxx těžká závislost), xx xxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxxx) xxxx xxxxxx XX (xxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx doby xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx doby xxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx tomu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx příslušníka xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx 9 let x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pečuje x xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx96) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx XX (xxxxxxx xxxxx závislost), xx xxxxxx III (těžká xxxxxxxxx) xxxx xxxxxx XX (xxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx.

(7) Služební xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx úpravě xxxxxxxxx doby xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x 6 xxxxx, xxxxx o takové xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx služby, anebo xxxxx xx podstatně xxxxxxx xxxxxxxxx, za xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vydáno. Xxxxxxxxxx xxx vydat xxxx xxxxx xxxx služebního xxxxxxxxxxx x řízení.

96) §8 xxxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

8. X §171 xx v xxxxxxx x) za xxxxx "rozvržení doby xxxxxx v týdnu," xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxx podle §85 xxxx. 5 x 7,".

9. V §171 xx x xxxxxxx j) xxxxx "x" nahrazuje xxxxxx.

10. X §171 se xx konci odstavce xxxxx nahrazuje slovem "x" x xxxxxxxx xx xxxxxxx l), xxxxx zní:

"l) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx místa podle §76x odst. 3.".

Xx. XI

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx podle §16 odst. 3, §77 xxxx. 11 xxxx. x) x §77 odst. 12 xxxxxx x. 361/2003 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx sbor xx xxxxxxxx ve xxxxx 7 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 361/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 251/2005 Sb., o xxxxxxxx práce, ve xxxxx zákona x. 230/2006 Xx., zákona x. 264/2006 Xx., xxxxxx č. 213/2007 Xx., xxxxxx x. 362/2007 Sb., zákona x. 294/2008 Xx., xxxxxx x. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx č. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 350/2011 Xx., xxxxxx x. 365/2011 Xx., xxxxxx č. 367/2011 Xx., zákona x. 64/2014 Sb., xxxxxx x. 136/2014 Xx., xxxxxx č. 247/2014 Xx., zákona x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 81/2015 Xx., xxxxxx x. 47/2016 Xx., zákona x. 88/2016 Sb., xxxxxx x. 93/2017 Xx., xxxxxx x. 205/2017 Xx., zákona x. 206/2017 Sb., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx č. 327/2017 Xx., xxxxxx x. 176/2019 Xx., xxxxxx x. 285/2020 Sb., xxxxxx x. 250/2021 Xx., xxxxxx č. 284/2021 Xx., zákona x. 358/2022 Sb. x zákona č. 172/2023 Xx., se xxxx takto:

1. Na xxxxx poznámky xxx xxxxx č. 78 xx xx xxxxxxxxxx xxxxx doplňují xxxx

"Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/1158 xx dne 20. xxxxxx 2019 x xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a pečujících xxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx Rady 2010/18/XX.

Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2019/1152 xx xxx 20. června 2019 x xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx pracovních podmínkách x Xxxxxxxx xxxx.".

2. Xxxxxxxx xxx čarou x. 2 zní:

"2) §276 odst. 1 xxxxxxxx práce.".

3. Xxxxxxxx xxx čarou č. 3 xxx:

"3) §350 xxxx. 2 zákoníku xxxxx.".

4. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 4 xxx:

"4) §34 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§121 až 124 xxxxxx o zaměstnanosti.".

5. X §3 odst. 1 písm. h) xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 76 xxxxxxxxx xxxxxxx na poznámku xxx čarou č. 82.

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 82 xxx:

"82) Xxxxx č. 247/2014 Xx., o poskytování xxxxxx péče o xxxx v dětské xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

6. Xxxxxxxx pod xxxxx x. 5 xxx:

"5) §22 až 29 xxxxxxxx xxxxx.".

7. X §4 xxxx. 1 se xx xxxxx xxxxxxx k) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx l), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 86 xxx:

"x) xx xxxxxxxx xxxxxxx (omezit)86) výkon xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §93x xxxxxxxx xxxxx.

86) Xx. 22 xxxx. 1 xxxx. x) směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2003/88/XX xx dne 4. xxxxxxxxx 2003 x některých xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.".

8. X §4 xxxx. 1 xx xx xxxxx písmene x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x písmeno x) xx xxxxxxx.

9. X §5 odst. 1 xx xx konci xxxxxxx l) tečka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx)86) xxxxx práce xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §93x xxxxxxxx xxxxx.".

10. X §5 odst. 1 se xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x písmeno x) xx včetně poznámky xxx xxxxx x. 86 xxxxxxx.

11. Xxxxxxxx xxx čarou č. 9 zní:

"9) Zákon x. 224/2015 Sb., x xxxxxxxx závažných xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 634/2004 Xx., x správních xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, (zákon x prevenci závažných xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx x. 350/2011 Xx., x xxxxxxxxxx látkách x xxxxxxxxxx směsích a x změně některých xxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx.".

12. Poznámka pod xxxxx č. 15 xxx:

"15) §12 písm. x) xxxxxx x. 309/2006 Sb., xxxxxx xx upravují xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pracovněprávní xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a ochrany xxxxxx při xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

13. Poznámka xxx xxxxx x. 17 xxx:

"17) §12 písm. x) zákona x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx při xxxxx.".

14. Xxxxxxxx pod xxxxx x. 18 xxx:

"18) §12 xxxx. c) xxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx práci.".

15. Poznámka xxx čarou x. 77 xxx:

"77) §12 xxxx. e) xxxxxx x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx.".

16. X §6 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "zákonem x xxxxxx xxxxxx22)" x xx xxxxx xxxxx odstavce xx xxxxx na poznámku xxx xxxxx č. 22 xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 22 xxx:

"22) Zákon č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".

17. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 31 xxx:

"31) Xxxxxxxxx §59 xxxxxx x. 273/2008 Xx., x Xxxxxxx České xxxxxxxxx.".

18. X §7 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance22),".

Poznámka xxx xxxxx x. 33 se xxxxxxx.

19. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 34 zní:

"34) §108 a §276 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx.".

20. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 35 xxx:

"35) §93, 94 x §245 xxxx. 1 zákoníku xxxxx.".

21. X §7 xxxx. 1 písm. x) xx xx xxxxx xxxx 2 xxxxxxxx xxxxx "xxxxx přesčas xxxxxxxxxx podle §93a xxxxxxxx práce,".

22. X §7 odst. 1 xxxx. f) xx xx konci bodu 2 xxxxx "xxxxx xxxxxxx vykonávané podle §93x xxxxxxxx práce," xxxxxxx.

23. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 36 xxx:

"36) §102 xxxxxxxx xxxxx.".

24. V §7 xxxx. 1 xx xx xxxxx písmene x) tečka nahrazuje xxxxxx a doplňuje xx xxxxxxx i), xxxxx včetně poznámek xxx xxxxx x. 83 x 84 xxx:

"x) vstupovat se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx dotčených xxxx, xxxxx v xxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx83) xxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxx84).

83) §317 xxxxxxxx xxxxx.

84) §117 xxxxxx x. 234/2014 Xx., x xxxxxx xxxxxx.".

25. X §11x xxxx. 1 x §24x odst. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx za slovo "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxx ochrany xxxxxxxx a osobních xxxx zaměstnanců".

26. V §12 xxxx. 1 x §25 xxxx. 1 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx "nebo" xxxxxxx.

27. X §12 odst. 1 a §25 xxxx. 1 xx xx xxxxx písmene x) tečka xxxxxxxxx xxxxxx a doplňují xx xxxxxxx d) x x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxx x §37, 37x, 77x nebo x §77x xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx povinnost xxxxxxxxxx x §77 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx.".

28. V §12 xxxx. 2 xxxx. x) x §25 xxxx. 2 xxxx. x) xx za xxxxx "xxxx. a)" xxxxxxxx xxxxx "a x)".

29. X §12 xxxx. 2 a §25 odst. 2 xxxxxxx c) xxx:

"x) xxxx. x) x x) xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 200 000 Xx.".

30. Xx §12 xx xxxxxx xxxx §12x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§12x

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx práce xx xxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §317 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §317 odst. 2 xxxx 3 xxxxxxxx práce,

c) xxxxxx xxx účely poskytování xxxxxxx mzdy, xxxxx xxxx odměny z xxxxxx xxxxx §192 x 194 xxxxxxxx xxxxx a čerpání xxxxxxxx stanovené rozvržení xxxxxxxx xxxx zaměstnance xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx §317 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx uložit xxxxxx xx xx xxxx 300 000 Xx.".

31. X §13 xxxx. 1 písm. x) x v §26 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx plat" xxxxxxxxx slovy ", xxxx nebo xxxxxx x dohody".

32. X §13 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxx čarou x. 6 x 7 zrušují, x xx včetně odkazů xx tyto xxxxxxxx xxx čarou.

33. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 40 zní:

"40) §111 xxxxxxxx práce.

Nařízení vlády x. 567/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx úrovních zaručené xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx příplatku ke xxxx za xxxxx xx ztíženém xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

34. X §13 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 41 xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx xx tuto xxxxxxxx xxx xxxxx.

35. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 42 xxxxxxx, x xx xxxxxx odkazů xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx.

36. Poznámka xxx xxxxx x. 43 xxx:

"43) §300 zákoníku xxxxx.".

37. X §13 xxxx. 1 x x §26 xxxx. 1 písmeno x) xxx:

"x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx práci xxxxxxxxx xx xxxxxxx dohody x práci xxxxxx xxxx xxxxxxxx poměr xxxxxx z dohody xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x dohodě x xxxxx konané xxxx xxxxxxxx poměr.".

Poznámka pod xxxxx č. 44 xx zrušuje.

38. X §14 xxxx. 1 x §27 odst. 1 se xxxxx "xxxx6) xxxx platu7) xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x dohody xxxxx".

39. Poznámka xxx xxxxx x. 46 xxx:

"46) §74 xxxx. 2, §76 xxxx. 3 x §84 xxxxxxxx xxxxx.".

40. Xxxxxxxx xxx čarou x. 48 xxx:

"48) §97 xxxx. 1 a 2 xxxxxxxx práce.".

41. X §15 odst. 1 x §28 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx denní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx odpočinek x xxxxx xx xxxxxxxxxx minimálním rozsahu,".

Poznámka xxx xxxxx x. 49 xx xxxxxxx.

42. X §15 xxxx. 1 x §28 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx l) xx x) xx označují xxxx písmena x) xx v).

Poznámka pod xxxxx x. 51 xx zrušuje.

43. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 52 zní:

"52) §96 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx.".

44. V §15 xxxx. 1 xxxx. x) x §28 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "§241 xxxx. 3 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "§240 odst. 3 xxxxxxxx práce".

45. Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 53 zní:

"53) §78 xxxx. 1 písm. x), §93 xxxx. 2 x 4 xxxxxxxx práce.".

46. Xxxxxxxx xxx čarou č. 54 zní:

"54) §94 xxxxxxxx xxxxx.".

47. Xxxxxxxx xxx čarou č. 55 xxx:

"55) §245 xxxx. 1 zákoníku xxxxx.".

48. Poznámka xxx xxxxx č. 56 xxx:

"56) §94 odst. 2 xxxxxxxx xxxxx.".

49. X §15 xxxx. 1 se xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), které xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 85 xxx:

"x) xxxxxxxx dohodu x kratší xxxxxxxx xxxx xxxxxxx85).

85) §80 xxxxxxxx xxxxx.".

50. V §15 xxxx. 2 xxxx. x) a §28 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxx "v)" xxxxxxxxx xxxxxx "x)".

51. V §15 xxxx. 2 xxxx. x) x §28 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxx "x), x), x)" xxxxxxxxx xxxxxx "x), l), x), x)".

52. X §15 xxxx. 2 xxxx. x) a §28 xxxx. 2 písm. x) se xxxxx "x), x), x), x) x x)" xxxxxxxxx xxxxx "x), x), x) x x)".

53. X §15 xxxx. 2 písm. x) x §28 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "x), o) x x)" xxxxxxxxx xxxxx "x), n) x x)".

54. X §17 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx textu xxxxxxx x) vkládají xxxxx "neposkytne xxxx".

Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 57 xxx:

"57) Xxxxxxxx xxxxx č. 390/2021 Xx., o bližších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

55. V §17 odst. 2 xxxx. x) x x §30 odst. 2 písm. c) xx xxxx "x)," xxxxxxx.

56. X §17 xxxx. 2 písm. x) a x §30 xxxx. 2 xxxx. x) se xx text "x)," xxxxxx xxxx "g),".

57. X §18 xxxx. 1 a §31 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) nevyhoví xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxxxx xxxx zaměstnance xxxxxxxxxx x dítě xxxxxx xxx 15 let, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x fyzickou xxxxx, která se xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxx fyzické xxxxx xx xxxxxx XX (xxxxxxx těžká xxxxxxxxx), xx stupni XXX (xxxxx xxxxxxxxx) xxxx xx xxxxxx XX (xxxxx xxxxxxxxx)3x), x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §80 xxxxxxxx práce xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx x xxx nebrání xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,".

58. V §18 xxxx. 1 x §31 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) vkládají xxxx písmena x) x e), která xxxxx:

"x) xxxxxxx neodůvodní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §241 xxxx. 2 nebo 3 xxxxxxxx práce,

e) xxxxxxx xxxxxxxxxx zamítnutí žádosti xxxxxxxxxxx xxxxx §241a xxxxxxxx práce,".

Dosavadní xxxxxxx x) xx h) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až x).

59. V §18 xxxx. 2 písm. x) x v §31 xxxx. 2 xxxx. a) xx xxxx "x)" nahrazuje xxxxxx "x)".

60. X §18 xxxx. 2 xxxx. x) a x §31 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "x) x x)" xxxxxxxxx xxxxx "x) a x)".

61. X §18 xxxx. 2 xxxx. x) a x §31 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "e) x x)" xxxxxxxxx xxxxx "x) x x)".

62. X §18 xxxx. 2 a §31 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx d), xxxxx xxx:

"x) písm. x) x x) xxx xxxxxx xxxxxx xx do výše 200 000 Kč.".

63. X xxxxxxx §20 x 33 xx xx xxxxx "xx xxxxx" vkládá xxxxx "xxxxxxxxxxx".

64. X §20 xxxx. 2 písm. x) se xx xxxx "xxxx." xxxxxxxx xxxxx "x) x".

65. X §20 xxxx. 2 se xx xxxxx písmene b) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x) xx zrušuje.

66. X §20x xxxx. 1 x §33x xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "přestupku" xxxxxxxx xxxxx "na úseku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx".

67. Za §25 xx vkládá xxxx §25a, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§25x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podnikajících xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx práce xx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §317 odst. 1 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dohodu x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) nesplní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §317 xxxx. 2 xx 3 xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mzdy, xxxxx xxxx odměny x xxxxxx xxxxx §192 a 194 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx §317 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxxx práce.

(2) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx až xx xxxx 300 000 Kč.".

68. X §28 xxxx. 1 xx xx konci xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), které zní:

"w) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pracovní době xxxxxxx85).".

69. V §30 xxxx. 1 se xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) vkládají xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx".

70. X §33 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx za xxxxx "na xxxxx" xxxxxx slovo "xxxxxxxxxxx".

71. X §33 xxxx. 2 xxxx. x) xx text "x)" xxxxxxxxx slovy "x), x) x x)".

72. X §33 xxxx. 2 se xx xxxxx xxxxxxx b) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x) xx zrušuje.

73. V §33x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx xx poznámku xxx xxxxx x. 77 xxxxxxxxx odkazem xx poznámku xxx xxxxx č. 81.

74. X §45 se xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx na dálku83) xxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxx84)".

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x státní xxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 131/2015 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx č. 199/2015 Xx., zákona x. 298/2015 Xx., zákona x. 26/2016 Sb., xxxxxx x. 47/2016 Xx., xxxxxx č. 137/2016 Xx., zákona x. 190/2016 Xx., xxxxxx č. 195/2016 Xx., xxxxxx č. 298/2016 Xx., zákona x. 302/2016 Sb., xxxxxx x. 319/2016 Xx., zákona x. 24/2017 Xx., xxxxxx x. 66/2017 Xx., xxxxxx x. 144/2017 Xx., zákona x. 150/2017 Xx., xxxxxx x. 205/2017 Sb., xxxxxx x. 335/2018 Xx., xxxxxx x. 32/2019 Xx., zákona x. 35/2019 Xx., xxxxxx č. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 178/2019 Xx., xxxxxx x. 205/2020 Xx., xxxxxx x. 285/2020 Xx., zákona x. 484/2020 Xx., zákona x. 218/2021 Xx., xxxxxx x. 251/2021 Xx., zákona x. 261/2021 Sb., xxxxxx x. 284/2021 Xx., xxxxxx x. 358/2022 Xx., xxxxxx x. 384/2022 Xx., zákona x. 423/2022 Xx., xxxxxx č. 471/2022 Xx., xxxxxx x. 49/2023 Sb., xxxxxx x. 152/2023 Sb. x zákona x. 172/2023 Sb., se xxxx xxxxx:

1. V §30 xxxx. 1 xx konci textu xxxxxxx x) x x §30 odst. 2 xx xxxxx xxxxx písmene x) xx doplňují xxxxx "x xxxx jednotlivých xxxxxx platu".

2. Za §30 se xxxxxx xxxx §30x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§30x

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx nejpozději x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx služebního xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx místo xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx představeného xxxxxxx xxxxxxxxxx osobu, xxxxx má být xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx místo xxxxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxx požaduje,

b) xxxxx xxxxxxxxxxxx výkonu xxxxxx xx služebním xxxxx (dále jen "xxxxxxxxxx"),

x) době xxxxxx x podmínkách zkušební xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, termínu xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx vyplácení platu,

e) xxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx včetně xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xx jídlo x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xx oddech x jídlo,

g) výměře xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) podmínkách xxxxxxxx služebního xxxxxx x x xxxxxxx, xxxxx je služební xxxxx x státní xxxxxxxxxxx povinen xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) povinnosti úspěšně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx státního xxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxx zabezpečuje,

k) kolektivních xxxxxxxx, xxxxx upravují xxxxxxxx výkonu xxxxxx, x xxxxxxxx stran xxxxxx kolektivních dohod,

l) xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxx služební xxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx státního xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 písm. x) xx x) x x) xxxxx xxx xxxxxxxxx odkazem xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx předpis xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) O xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxx, xx xxxxxxx se změna xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxx skutečností uvedených x právních a xxxxxxxxxx předpisech a xxxxxxxxxxxx dohodách.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxx doložit. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx přístupná takovým xxxxxxxx, aby si xx xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx.".

3. V §45 xx xx odstavec 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, který xxx:

"(2) Xxx vyslání xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx přesahující xxxx 4 xx xxxx xxxxxxxx týdnů xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx písemně informovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxx, xx xxxxx xx bude vyplácen xxxx, o peněžitém xxxx věcném xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxx a x tom, xxx x za xxxxxx xxxxxxxx xx zajištěn xxxxxx státního xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §30x odst. 3 x 4 xx použijí obdobně.".

Dosavadní xxxxxxxx 2 x 3 xx označují xxxx odstavce 3 x 4.

4. X §67 xxxx. 1 xxxx xxxxx x x §67x xxxx. 1 xx xx xxxxx "vyslán" vkládají xxxxx "na xxxxx xxxxxx xxxxx".

5. X §67 xxxx. 1 xx xxxxx "3" xxxxxxxxx xxxxxx "4".

6. X §67 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxx §45 odst. 2 se použije xxxxxxx.".

7. V §67 xxxx. 2 xx xxxxxxx a) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx b) xx x) se označují xxxx xxxxxxx x) xx x).

8. X §67 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 1".

9. X §67a xx xx konci xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Ustanovení §45 xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxx.".

10. X §104 odst. 1 xx xx xxxx "§191," xxxxxx xxxx "191x,".

11. §112 xxx:

"§112

Xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxx, xx řídí §151 xx 154, §173 xx 176 x §178 xx 190 xxxxxxxx práce; xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx ujednání x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx při výkonu xxxxxx x xxxxxx xxxxx, státnímu zaměstnanci xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx dohoda xxxxxxxx xxxx xxxxxx x odborovou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxx xxxx xxxxxxx přísluší xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx podle §190x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx odměňované xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxx jiné místo, xx kterého xxxxxx xxxxxxxxxxx nejčastěji xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx služby, a xxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xx v xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx svěřena xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

12. X §116 odstavec 2 zní:

"(2) Xxxxxxx-xx xxxx řádné plnění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxx státní zaměstnankyni, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx postižením xxxx xx závažným xxxxxxxxxx xxxxxxx, státnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxx nedosáhlo věku 15 xxx, xxxxx xxxxxxxxx služební xxxx, xxxxxx rozvržení xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx; xx xxxxx xxxxxxx i xxx státního zaměstnance, xxxxx pečuje x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.".

13. X §116 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Pokud xxxxxxxx orgán xxxxx xxxxxxxxx služební doby xxxx xxxxxx rozvržení xxxxxxxx doby xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxx xxxxxxx uvědomit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x tomuto závěru xxxxx.".

14. §117 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§117

Xxxxx xxxxxx x jiného xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx. X dohodě x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx služby x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx povinen x tom xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xxxxxx xxxxxx, xxxxx x tomuto závěru xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx služební orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx představené.

(4) Xxxxxx x xxxxxx služby x xxxxxx xxxxx, xxxxxx dohody x xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx adres elektronické xxxxx zřízených xxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x výkonu xxxxxx x xxxxxx místa xxxxxxxx okamžikem, xxx xxx, xxxx je xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že x xxxx xxxxxxx souhlasí.".

15. Xx §117 xx xxxxxx xxxx §117x, xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 1 zní:

"§117a

Služební xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkon služby x jiného místa x xxxxxxx, že xxx stanoví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx1), x xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxxx x xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx pro výkon xxxxxx xxxxxxxxx. Státní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx písemně xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx výkon xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx, xx nemá x xxxxxxxxx žádné xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

1) Například xxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 258/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

16. X §120 xx xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxx xxxxx "§240 xxxx. 3 a" x za xxxx "§241" xx xxxxxx xxxx "xxxx. 1".

17. X §159 xxxx. 2 písm. x) xx xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a".

18. X §159 se xx xxxxx odstavce 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx n), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx.".

19. X §165 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 x doplňuje xx xxxxxxxx 2, xxxxx zní:

"(2) Služební xxxxx xxxx xx xxxxxx státního xxxxxxxxxxx xxxx z moci xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxx výdělečné xxxxxxxx xxx služby xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx služební xxxx, xxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx výdělečné xxxxxxxx xxx služby xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, anebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx než xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx důvody xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) se podstatně xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxx, xxxxxxx pokud xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx než xxxxxx xxxx kratší služební xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxxx xxxxx.".

20. X §201 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxx xxxxxxxx xx xxxx služební xxxxx xxxxxxxxxxxxx podle §51 odst. 5 xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo §51 xxxx. 6" xxxxxxx.

21. X §201 xx xxxxxxxx odstavec 4, xxxxx zní:

"(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 3 xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx místo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, vrchního xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx místě xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx služebního xxxxxx xxxxxxx v §70 xxxx. 1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 se xxxxxxx xxxxxxx.".

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Pokud xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §30x xxxx. 1 xxxx x §45 xxxx. 2 xxxxxx č. 234/2014 Xx., x xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxx x xxxx xxxxx xxxxx §30x xxxx. 3 zákona č. 234/2014 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §30x odst. 1 xxxx x §45 xxxx. 2 xxxxxx x. 234/2014 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, poskytne xx xx na xxxxxxxx xxxxxxxx podle §30x xxxx. 2 až 4 xxxxxx č. 234/2014 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx písemně.

XXXX DESÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x záloze

Čl. XX

Xxxxx č. 45/2016 Sb., x xxxxxx xxxxxx v xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 294/2017 Xx. x xxxxxx č. 178/2023 Xx., xx xxxx takto:

1. V §12 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxx x xxxxxx ve službě xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xx 5 xxx x xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxx smrti xxxxxx, manžela, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, dítěte, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x případech nemoci xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx, manžela nebo xxxxxxxxxxxxxx partnera, při xxxxxxx xx okamžitá xxxxxxxxxx vojáka nepostradatelná, xxxx

x) při xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, manžela, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

2. X §12 odst. 6 xx xxxxx "3 xxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx volna" x xx číslo "1" se xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx x xxxxx den".

3. §42 xx zrušuje.

ČÁST JEDENÁCTÁ

ÚČINNOST

Čl. XXX

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxx xxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. I xxxx 10, 11, 17, 34 x 48, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxx xxxxxxxxx, x x výjimkou xxxxxxxxxx čl. I bodů 20, 22 x 47 x čl. XII xxxx 8, 10 x 22, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2029.
&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

x x. Jurečka x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 281/2023 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.10.2023 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. I xxxx 10, 11, 17, 34 x 48, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2024, x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. I bodů 20, 22 x 47 x čl. XII xxxx 8, 10 x 22, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.1.2029.

Znění xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.