Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.11.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.11.2023.


Vyhláška o podmínkách výkonu činností energetických specialistů

280/2023 Sb.
 

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Formuláře žádosti §2

Odborná zkouška §3 §4 §5 §6 §7

Zkušební komise §8

Tajemník zkušební komise §9

Průběžné vzdělávání §10 §11 §12

Odborná komise §13

Zařazení vzdělávací akce do průběžného vzdělávání a stanovení počtu kreditů §14

Tajemník odborné komise §15

Rozsah údajů předávaných do evidence ministerstva o provedených činnostech energetického specialisty §16

Zrušovací ustanovení §17

Účinnost §18

Příloha č. 1 - Formulář žádosti o udělení oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty, je-li žadatel fyzickou osobou

Příloha č. 2 - Formulář žádosti o udělení oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty, je-li žadatel právnickou osobou

Příloha č. 3 - Vzor protokolu o průběhu a výsledku odborné zkoušky

Příloha č. 4 - Vzor zápisu o jednání zkušební komise

Příloha č. 5 - Vzor žádosti o zařazení vzdělávací akce do průběžného vzdělávání energetických specialistů

Příloha č. 6 - Vzor zápisu z jednání odborné komise

Příloha č. 7 - Údaje předávané energetickým specialistou do evidence ministerstva o provedených činnostech energetických specialistů

INFORMACE

280

VYHLÁŠKA

ze xxx 6. xxxx 2023

x xxxxxxxxxx xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx průmyslu a xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx") stanoví xxxxx §14 xxxx. 4 xxxxxx x. 406/2000 Xx., x hospodaření xxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 177/2006 Xx., xxxxxx x. 165/2012 Sb., xxxxxx x. 318/2012 Sb., xxxxxx x. 310/2013 Xx. x xxxxxx x. 103/2015 Xx., x xxxxxxxxx §10 xxxx. 6, §10 xxxx. 7 xxxx. x), §10 odst. 8 a 10 x §10a xxxx. 3 x 5 xxxxxx x. 406/2000 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, (dále xxx "xxxxx"):

§1

Předmět úpravy

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx o udělení xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x rozsah xxxxxxx zkoušky a

c) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x jednání xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Tato xxxxxxxx xxxx stanoví

a) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx akcí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx komise"),

c) pravidla xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zařazených xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx určování počtu xxxxxxx xx vzdělávací xxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x úspěšnému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělávání x

x) rozsah údajů xxxxxxxxxxx energetickým xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx ministerstva x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx specialistů.

§2

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx fyzickou xxxxx x příloze č. 1 x této xxxxxxxx x xxx právnickou xxxxx x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

Odborná xxxxxxx

§3

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx energetického xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), x xxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx vybrané xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx specialisty xxxxx §10 xxxx. 1 zákona xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx rozsah xxxxxx činností energetického xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uchazeč xxx xxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jím vyznačenou x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx inspekce (dále xxx "Xxxxxxxx") xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nejméně 30 dnů xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x

x) datu, xxxxx x xxxx jejího xxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx okruzích, x xxxxxxx xxxxx bude xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx energetického specialisty x xxxxxxx vyznačeném x jím xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§4

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchazeče x provádění činností xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §10 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx energetického xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchazeče xxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxx části xxxxxxx zkoušky xxxxx §5 xxxx. 4. Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx zkoušky xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx 7 tematických xxxxxxxxxx okruhů xxx xxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §10 odst. 1 xxxxxx.

(3) Tematické xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 zveřejňuje ministerstvo xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx x xxxxxxxxxxx zkušebními xxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvo xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx souvisejících x xxxxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx je ověřována xxxxxxx xxxxxxxxxxx uchazeče xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x praktickými znalostmi xxxxx xxxxxxxx 1.

§5

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x částí xxxxx a xx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx. Obě xxxxx xxxxxxx xxxxxxx skládá xxxxxxx v xxxxxx xxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zkoušky xxxxx §7 odst. 2. Složení xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx zkoušky.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 xxxxxx. Xxxxxxx část xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx x

x) 80 xxxxxx xxx ověření xxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchazeče x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §10 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx a

b) 50 xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx k výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. b) xx d) xxxxxx, x xx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx část xxxxxxx xxxxxxx ověřující xxxxxxxx způsobilost xxxxxxxx x provádění xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 písm. a) xxxxxx xxxx 90 xxxxx. Xxxxxxx část xxxxxxx zkoušky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uchazeče xxx xxxxxxxxx xxxxx x činností xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx trvá 60 xxxxx pro xxxxxx tuto xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx tří xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §4 odst. 1; xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx 60 xxxxx.

§6

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zkoušky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx počtu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vůči všem xxxxxxx položeným x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx odborné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 80 % xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx zkušební xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxx". Xxxxx uchazeč x písemné xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 80 % xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxxxx".

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx odborné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx prokázané úrovně xxxxxxxxx uchazeče klasifikačním xxxxxxx "xxxxxxx" xxxx "xxxxxxxxx". X výsledku xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx komise, x xx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx stupeň xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx průběh xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx zkoušky xxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxx x výsledku xxxxxxx zkoušky, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx odborné xxxxxxx x výrok, xxx xxxxxxx je x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stupněm "xxxxxxx", x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx složil, nebo xxx xx v xxxxx xxxx obou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stupněm "xxxxxxxxx", x odbornou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; protokol x průběhu x xxxxxxxx xxxxxxx zkoušky xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx součástí xxxxxx x jednání xxxxxxxx komise podle §9 xxxx. 3. Xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx x výsledku xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x příloze č. 3 x této vyhlášce.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výsledek xxxxxxx zkoušky ústně, x xx v xxx xxxxxx konání.

§7

(1) Jestliže je xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx termínu xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 4, xxxxxxxx klasifikačním xxxxxxx "xxxxxxxxx", může xx jedenkrát xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v opravném xxxxxxx, je odborná xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x případě, xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx; jinak uchazeč xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zkoušky.

(3) Xxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x termínu xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 4, xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx omluvu. Za xxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xx 10 kalendářních xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx uchazeč k xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, má xx xx xx, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx klasifikačním xxxxxxx "xxxxxxxxx".

(5) Xxxxxx-xx xx uchazeč z xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx Inspekce xxxxx §3 odst. 4 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx termínu odborné xxxxxxx.

§8

Zkušební xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx 9 xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx organizací, ministerstva x Xxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx oblast xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx. Jednání zkušební xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Zkušební xxxxxx xx xx každém xxxx zasedání xx xxxxx řad zvolí xxxxxxxx. Neusnese-li xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx volbu losováním.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx xx přítomnosti xxxxxxxxx 5 členů.

(4) X výsledcích odborné xxxxxxx xx zkušební xxxxxx usnáší většinou xxxxx přítomných členů. X xxxxxxx rovnosti xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx x jednacím xxxx zkušební komise.

§9

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Výkonem xxxxxx xxxxxxxxx zkušební xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x něm pracuje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zkušební xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx ústředního xxxxxxxx Xxxxxxxx podle Inspekcí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušek xxxx xx výzvu xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxx 2 kalendářní xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx zkušební komise xxxxxxxx x jednání xxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxx jsou také xxxxxxxxxx protokoly o xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předloží xxxx xxxx xxxxxxxxxx předsedou xxxxxxxx komise xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zápis x xxxxx xxxxxxx xxxx podpisem, čímž xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Vzor xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx komise xx xxxxxx x příloze č. 4 x xxxx vyhlášce.

Průběžné xxxxxxxxxx

§10

(1) Vzdělávací xxxx průběžného vzdělávání, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx 90 % xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxx vzdělávací xxxx xx 6 xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx vzdělávací xxxx xx rozumí také xxxxx xx vzdělávací xxxx xxxxxxxx distančním xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxx obrazu x xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx průběžného xxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 8 xxxxxx, xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx akcích zařazených xx xxxxxxxxxx vzdělávání xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx 18 xxxxxxx. Xxxxxxx získané x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tříletého xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx převádět xx následujícího xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vzdělávání.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx zařazenou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx specialista xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxx"), a xx xxxxxxxx xx stanoveným.

§11

(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx 14 xxxxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Inspekci xxxxxx xxxxxxxxxxxx energetických specialistů xx xxx organizované xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx listiny, xxxxx xxxxxxxx podpisy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx účasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx akci pořádané xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx obrazu x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předat Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx x xxxxxxxxx jeho xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx akci.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxx vzdělávací xxxx uvedený na xxxxxxxxx listině xx xxxxxxxxxx akce xxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx 90 % xxxxxxx xxxxxx dispozice xxxxxxxxxx akce; k xxxxxxxxxx připojí xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx osoby xx xxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx předání prezenční xxxxxxx organizátorem xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provedených xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx akci x xxxxxx energetických specialistů xx xx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx energetických xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxx připojených xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, xxxxxxxxx xx xxxx 3 xxx.

(6) Xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx až xx její xxxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxx.

§12

(1) Xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x její xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx formuláři xxxxxxxx x příloze č. 5 x xxxx vyhlášce.

(2) Xxxxxxxx xxx hodnocení xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx počtu xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx

x) tematický xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxx a obsah xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) doba xxxxxx vzdělávací akce x

x) hodinový finanční xxxxxx na xxxxxxxxxx x provedení vzdělávací xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, kterou xxxxxxxx k výběru x xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, posoudí x hlediska xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 xxx odbornou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx specialisty x jeho případného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx akci x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xx v xxxxxxx xx 1 do 6 xxxxxxx.

§13

Xxxxxxx komise

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provádí x xxxxx xx xxxxxxxxx počtu kreditů xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx kritérií xxxxx §12 odst. 2 zpracovává odborná xxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx 7 členů. Xxxxxxxx ředitel Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx kvalifikace x odborné praxe x xxxxxx na xxxxxxx energetických specialistů.

(2) Xxxxxxx xxxxxx si xx každém xxxx xxxxxxxx ze xxxxx xxx zvolí xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx jeho xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Tajemník xxxxxxx komise pořizuje x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vzdělávacích xxxx navrhovaných odbornou xxxxxx x zařazení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odborné xxxxxx xxxxxxxx komise x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; předseda xxxxxxx xxxxxx schválí xxxxx x jejím xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx odborné komise. Xxxx xxxxxx o xxxxxxx odborné xxxxxx xx xxxxxx x příloze č. 6 x xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx odborné xxxxxx.

§14

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx akce xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx odborné xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jednání xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jednání xxxxxxx komise Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx vzdělávací xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxx xxxxx náležitostí podle xxxxxxxxx řádu také

a) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx vzdělávací xxxx x

x) xxxxx xxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnostech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§15

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx správním xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx odborné xxxxxx svolává xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxx xxx doba xxxxx xxx 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§16

Xxxxxx údajů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx specialistou do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx činnostech energetického xxxxxxxxxxx xxxx uvedeny x příloze č. 7 x xxxx vyhlášce.

§17

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 4/2020 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx.

§18

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2023.
&xxxx;

Xxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. x.

Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce x. 280/2023 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxx x udělení oprávnění x&xxxx;xxxxxx činnosti energetického xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx osobou

Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce x. 280/2023 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Příloha x. 3 x xxxxxxxx č. 280/2023 Xx.

Xxxx protokolu x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx x. 280/2023 Xx.

Xxxx zápisu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx č. 5 x xxxxxxxx x. 280/2023 Xx.

Xxxx žádosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Příloha x. 6 x xxxxxxxx x. 280/2023 Xx.

Xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx x. 7 x xxxxxxxx x. 280/2023 Xx.

Xxxxx předávané xxxxxxxxxxxx specialistou do xxxxxxxx ministerstva x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X.&xxxx;XXXXXX ÚDAJE XXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX SPECIALISTŮ, KTERÝMI XXXX:

1.&xxxx;xxxxx x příjmení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxxxx osoby), xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxxxxxx xxxxx) a xxxxx xxxx vydaného xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx x. X,

2.&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx předávaného xx xxxxxxxx ministerstva x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

3.&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx x. II; xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx dotační xxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx vložení xx xxxxxxx o xxxxxx.

4.&xxxx;xxxxxxx energetického xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. X,

5.&xxxx;xxxxx vlastníka budovy xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

6.&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx x. XXX,

7.&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx č. XX,

8.&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. X x xxxxx X - Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx energetickým specialistou xx evidence xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx:

1.&xxxx;xxxxxxxxx energetického xxxxxx,

2.&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx posudku,

3. zpracování xxxxxxx energetické náročnosti xxxxx,

4.&xxxx;xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx,

5.&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x kombinovaných xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx.

Xxxxxxxx x. XX x xxxxx X - Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx činnostech energetických xxxxxxxxxxx

-&xxxx;Xxxxxxxxxx číslem xxxxxxxxx xx xxxxxx unikátní xxxxxxxxxxxx číslo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

-&xxxx;X případě vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x. X xxxx 3 je xxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx x. III x xxxxx A - Xxxxxx údaje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx zpracování xxxxx xx:

1.&xxxx;X energetického xxxxxx

1.1&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx povinností xxxxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxxxx.

1.2&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx povinností uvedených §9 odst. 2 xxxxxx.

1.3&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx povinností xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3 xxxxxx.

1.4&xxxx;Xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

2.&xxxx;X energetického posudku

2.1 Energetický xxxxxxx podle §9a xxxx. 1 písm. x) xx c) xxxxxx.

2.2&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §9a xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 2 písm. x) xxxxxx.

2.3&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9a xxxx. 1 xxxx. e) x xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx.

2.4&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9a xxxx. 1 písm. x) xxxxxx.

2.5&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9a odst. 2 písm. x) xxxxxx.

2.6&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9a odst. 2 xxxx. x) xxxxxx.

3.&xxxx;X xxxxxxx o energetické xxxxxxxxxx xxxxx

3.1&xxxx;Xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

3.2&xxxx;Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

3.3&xxxx;Xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx části budovy.

3.4 Pronájem xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx budovy.

3.5 Budova xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

3.6&xxxx;Xxxx xxxx vypracování:

3.6.1 Účel xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podpory xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

4.&xxxx;X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a kombinovaných xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx

4.1&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6a xxxx. 1 zákona.

5. U kontrol xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx

5.1&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6a odst. 2 xxxxxx.

Xxxxxxxx č. XX x xxxxx A - Xxxxxx údaje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx/xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx:

1.&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx budova,

2. rodinný xxx,

3.&xxxx;xxxxxx xxx,

4.&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx,

5.&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx,

6.&xxxx;xxxxxx xxx zdravotnictví,

7. budova xxx xxxxxxxx péči,

8. budova pro xxxxxxxx,

9.&xxxx;xxxxxx pro xxxxx,

10.&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxxxx účely,

11. budova xxx xxxxxxx,

12.&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx,

13.&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx.

X.&xxxx;XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX DO EVIDENCE XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX SPECIALISTŮ XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX SPECIALISTY, XXXXXXX XXXX:

1.&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxx

1.1&xxxx;Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx příloh č. 1 x 3 xx 6 xxxxxxxx x. 140/2021 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

1.2&xxxx;Xxxxxx x provedeném xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx XXX.

2.&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

2.1&xxxx;Xxxxxx energetického xxxxxxx xxxxxxxxxx podle přílohy č. 1 xxxxxxxx x. 141/2021 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx monitoringu xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

2.2 Energetický xxxxxxx x datovém xxxxxxx XXX.

3.&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxxx náročnosti xxxxx

3.1&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx vyhlášky č. 264/2020 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budov.

3.1.1 V xxxxxxx xxxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxx X poznámky x. XXX bod 3 xxxxxx 3.6.1 - "Xxxx xxxx xxxxxxxxxxx" - jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaji

a) naměřená/návrhová xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obálky xxxxxx (h-1),

b) tloušťka xxxxxxxxxx (xx),

x)&xxxx;xxxxxxxxxx tepelné xxxxxxxxx [X/(x.X)],

x)&xxxx;xxxxxxx xxxxxx energie x

x)&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx energie xxx xxxxxxxxxx budovu.

3.2 Elektronický xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dat xxxxxxxxxx x xxxxxxx formátu xxxxxxxxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx energetické náročnosti xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

3.3&xxxx;Xxxxxx s xxxxxxxx .xxx (zpracovaný x datovém xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx (XXX)); x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx .xxx zpracování xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx předání x tabulkách stanovených xxxxx xxxxxxxxxxxx specialistům x xxxxxxxxxxx rozsahu x zpracovatelském xxxxxxx xxxxxxx.

3.4&xxxx;Xxxxxx energetické xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx PDF.

4. Kontrola xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vytápění xxxx xxxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxx x větrání

4.1 Zpráva x xxxxxxxx provozovaných xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x datovém xxxxxxx XXX.

5.&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx klimatizace x xxxxxxx

5.1&xxxx;Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx XXX.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 280/2023 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.11.2023.

Ke xxx uzávěrky právní xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.