Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 20.09.2023.


Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů

278/2023 Sb.
 

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Čl. III

ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST Čl. IV

INFORMACE

278

XXXXX

xx dne 23. xxxxx 2023,

xxxxxx xx xxxx zákon č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vozidla), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST PRVNÍ

Změna xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 326/1999 Sb., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxx x. 140/2001 Sb., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 217/2002 Xx., xxxxxx x. 222/2003 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., zákona č. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 539/2004 Xx., xxxxxx x. 559/2004 Xx., zákona č. 428/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., zákona č. 136/2006 Xx., zákona x. 161/2006 Sb., xxxxxx č. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 230/2006 Xx., xxxxxx x. 170/2007 Sb., xxxxxx č. 379/2007 Xx., zákona č. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 140/2008 Xx., zákona x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Sb., xxxxxx x. 382/2008 Xx., zákona č. 41/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 47/2009 Xx., zákona x. 197/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 278/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 424/2010 Xx., xxxxxx č. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., zákona x. 303/2011 Xx., xxxxxx x. 329/2011 Xx., zákona x. 341/2011 Sb., zákona x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 222/2012 Xx., zákona x. 494/2012 Xx., xxxxxx x. 103/2013 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 312/2013 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Sb., xxxxxx x. 101/2014 Xx., xxxxxx x. 203/2015 Xx., zákona č. 204/2015 Sb., xxxxxx x. 314/2015 Xx., xxxxxx x. 318/2015 Xx., zákona č. 191/2016 Sb., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx č. 456/2016 Xx., zákona č. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 222/2017 Xx., xxxxxx Ústavního soudu, xxxxxxxxxxx pod č. 16/2019 Xx., xxxxxx x. 176/2019 Xx., xxxxxx x. 255/2019 Xx., xxxxxx č. 277/2019 Sb., xxxxxx x. 165/2020 Xx., xxxxxx x. 261/2021 Xx., xxxxxx č. 274/2021 Sb., zákona x. 240/2022 Sb. x zákona x. 173/2023 Xx., se xxxx takto:

1. X §180x xxxx. 1 x §180x xxxx. 3 xxxx. a) xx xxxxx "60 000" xxxxxxxxx xxxxxx "400 000".

2. X §180x xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 90 xxx xxx xxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 8, a xx x pojišťovny xxxxxxxxx provozovat xxxx xxxxxxxxx xx území45).".

3. X §180x xxxx. 6 xx slova "x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 8 xx 10" xxxxxxxxx slovy "x xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx komplexní xxxxxxxxx péče xx xxxxxx xxxxxxxx 8".

4. X §180x xx xxxxxxxx 9 x 10 zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 11 xx 13 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 9 xx 11.

5. X §180j xxxx. 9 xx xxxxx "a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx smluvní xxxx poskytovatelů zdravotních xxxxxx podle odstavce 9" xxxxxxx.

6. V §180x se odstavce 10 x 11 xxxxxxx.

7. Za §180j xx vkládají nové §180xx x 180xx, xxxxx xxxxx:

"§180xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Pojišťovna, xxxxx xxxxx §180j xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x pojistné xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Požádá-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xx xxxxx §180j xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx uzavření smlouvy x tuto xxxxxxx x xxx uzavřít. Xx xxxxx x x xxxxxxx, xxxxxx-xx x xxxxxxxxx stejné xxxxx jiný xxxxxxxxx.

§180xx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx, která xxxxx §180x xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který vede x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Předmětné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx (on-line) nejpozději xx 24 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Registr xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o sjednaném xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x rozsahu xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x místo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, státní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, datum xxxxxx, xxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x příslušné xxxxxxxxxx. Registr xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dále xxxxxxxx rodné číslo, xxxxxxxxx jiné číslo xxxxxxxxxxx x adresu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx území, xxxx-xx x xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xx x xxxxxxxx zdravotního pojištění xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 10 xxx xxx xxx zániku xxxxxxxxx.

(3) Státní xxxxxx x právnické osoby, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx své xxxxxxxx vedou xxxxxxxx xxxx, jsou xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx kanceláře xxxxxxxxxxx x xx lhůtách xx stanovených sdělovat Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx cizinců. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx z xxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x x rozsahu údajů xxxxxxxxx x odstavci 2 také xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Česká xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x správě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx údaje a xxxxxxxxxx systém podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(6) Xx úhradě xxxxxxx xx xxxxxx registru xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx poměrně xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

8. §184x se xxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx kancelář pojistitelů xxxxx registr xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cizinců xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx věty xxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx 90 xxx podle §180x xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx 2. xxxxx 2021, x to x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx péče, sjednané xxxxx xxxx 2. xxxxx 2021 x xxxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx považuje xx cestovní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx 90 xxx xxxxx §180x zákona x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxx dotčen xxx 4.

3. Xxxxxxxxx, xxxxx s Xxxxxxxxxxx XXX, x.x., xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx nad 90 dnů xxxxx §180x zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx 2. srpna 2021 do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx x rozsahu komplexní xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx 3 xxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx pojistník xxxxx xx vrácení uhrazeného xxxxxxxxxxxxx pojistného, xxxxx x xxxx výši xxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx XXX, x.x.

4. Xxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxx v pojistné xxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx 90 xxx x xxxxxxx xxxxx §180x xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, uzavřené přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxxx nižší než 400 000 XXX xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx uplynutím 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 400 000 XXX. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx limitu pojistného xxxxxx xxxxxxx nově xxxx pojistného. Xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx do 1 xxxxxx xxx xxx xxxxx podle xxxx xxxxx. Nesouhlasí-li xxxxxxxxx x novou xxxx pojistného, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, nevyužije-li xx xx 1 měsíce xxx xxx, kdy xx o xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na vrácení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx Pojišťovně XXX, x.x.

5. Do xxxxxxxx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx 400 000 XXX považuje xx xxxxxxx xxxxx §180x xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxx xxxxxx poskytnuté zdravotní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx plnění xx xxxx platné x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx služby; v xxxxxxx lůžkových xxxxxxxxxxx xxxxxx se xx xxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx případu.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx

Xx. XXX

X §18 xxxx. 2 xxxxxx č. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx vozidla), xx xxxxx xxxxxx x. 47/2004 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx č. 137/2008 Xx., zákona x. 160/2013 Xx., xxxxxx č. 239/2013 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 304/2016 Sb. x zákona č. 49/2020 Xx., xx xx xxxxx xxxxxxx x) slovo "a" xxxxxxxxx čárkou, xx xxxxx xxxxxxxx 2 xx tečka nahrazuje xxxxxx "x" x xxxxxxxx xx písmeno x), které xxx:

"x) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x něj xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx cizinců na xxxxx České xxxxxxxxx.".

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX

Xx. IV

Tento xxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxx následujícím xx xxx xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Informace

Právní předpis x. 278/2023 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 20.9.2023.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.