Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.07.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2023.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů

132/2023 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

132

XXXXXXXX

xx dne 11. xxxxxx 2023,

xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 177/1995 Xx., xxxxxx xx vydává stavební x xxxxxxxxx xxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 x 3 zákona x. 266/1994 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 23/2000 Xx., xxxxxx x. 103/2004 Xx., zákona x. 181/2006 Xx., xxxxxx x. 191/2006 Xx., xxxxxx x. 194/2010 Sb., zákona x. 134/2011 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 319/2016 Xx., xxxxxx x. 367/2019 Sb. x zákona x. 426/2021 Xx., (xxxx xxx "zákon") x xxxxxxxxx §5 xxxx. 5, §7 xxxx. 1, §20 odst. 4 a §49o xxxx. 9 xxxxxx:

Xx. X

Xxxxxxxx č. 177/1995 Sb., xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 243/1996 Xx., xxxxxxxx x. 346/2000 Xx., xxxxxxxx x. 413/2001 Xx., xxxxxxxx x. 577/2004 Xx., xxxxxxxx x. 58/2013 Sb., xxxxxxxx x. 8/2015 Xx., xxxxxxxx x. 117/2017 Xx., xxxxxxxx x. 48/2018 Xx. x xxxxxxxx x. 269/2020 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. V xxxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxx "§5 xxxx. 3, §6 xxxx. 1, §7 xxxx. 2 a §20 odst. 3" xxxxxxxxx xxxxx "§5 xxxx. 5, §6 xxxx. 1 x 2, §7 xxxx. 1, §20 odst. 4 a §49o xxxx. 9".

2. X §5 xxxx. 2 xxxxxxx a) xxx:

"x) xxxxxxxxx způsobilost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení doložená

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. XX xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx vhodnosti xxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx

3. XX prohlášením x xxxxxxx, jde-li o xxxxxxxx, které je xxxxxxxxxxx,".

3. X §11 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 12, xxxxx xxx:

"(12) Xx dráze xxxxxxxx xxx xxxxxxxx vyšší xxx 200 xx/x, xxxxx-xx o úsek x xxxxxx, musí xxx zachován xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kolejí xxxx xxxxx volný xxxxxxx x důvodu xxxxxxx staveb x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx zatížením. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx zemí, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.".

4. X §16 xx xx xxxxxxxx 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx 160 xx/x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přechod určený xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 6 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3 xx 7.

5. X §16 xxxx. 7 xxxx xxxxx xx xxxxx "4" xxxxxxxxx xxxxxx "5".

6. X §19 se xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) X xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx než 200 xx/x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kolejí

a) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx od manipulační xxxxxx x

x) xxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.".

7. V §23 xxxx. 1 xxxx. x) bod 3 zní:

"3. jde-li x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx6), xxxx".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6 xxx:

"6) Nařízení Xxxxxx (XX) 2016/919 ze xxx 27. xxxxxx 2016 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro interoperabilitu xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx "Xxxxxx x xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx unii, v xxxxxxx xxxxx.".

8. V §23 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xx slova "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX/XXXX podle xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systémem6)".

9. X §23 xx doplňuje xxxxxxxx 7, který xxx:

"(7) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx vyšší než 200 xx/x se xxxxxxx záložní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

10. Xx §24 xx xxxxxxxx xxxx §24x x 24x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 8 xxxxx:

"§24x

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx uspořádání elektrických, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňující xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 25 xX x xxxxxxxxx 50 Xx.

§24x

Xxxxxxxxx podmínky x xxxxxxxxx xxx xxxxxx dráhy celostátní xxxxxxxx xxx rychlost xxxxx xxx 200 xx/x

(1) Xxxxx celostátní xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx 200 xx/x se xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx její xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx poruch xxxxxxxx xxxxx8), xxxxxxxxxx 1 xxxxxx xx 1 000 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx součástí xxxxx s narušením xxxxxxxxxxx xxxxxx dopravy, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx8), xxxxxxxxxxxxx 200 minut x

x) počet xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dráhy8), xxxxx xxxxx než 15 xx 100 xx xxxxx dráhy xx období xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx budovaná xxx xxxxxxxx xxxxx xxx 200 xx/x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx dráhu.

8) §4 xxxx. 1 xxxx. x) vyhlášky č. 76/2017 Xx., o xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dráhy x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb.".

11. X §26 xx xxxxxxxx odstavce 5 xx 7, xxxxx xxxxx:

"(5) Prohlídky, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx parametrů xxxxxx xxxxx vybudované xxx xxxxxxxx xxxxx xxx 200 xx/x xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx hodinou; v xxxx xxxx se xxxxxx dráhy xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x po xxxxxxxx nutnou xxxx.

(6) Xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx 200 km/h xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx dráhy a xxxxxxxxxxx drážní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx diagnostické xxxxxxx x provádějí xx xxxxxxxxxx prohlídky x měření staveb xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dráhy x xxxxxxxxxxxxxxx postupech xxx, xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §24x xxxx. 1 této xxxxxxxx.

(7) Naměřené hodnoty xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxx z automatizovaných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 6, xxxx xxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx záznamového xxxxxxx xx xxxxxxx stanovených xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx po xxxx xxxxxxx 5 xxx.".

12. X §54 odst. 2 xx číslo "70" xxxxxxxxx xxxxxx "80".

13. X §72 xxxx. 4 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x koncovým xxxxxxx xxxxxxx barvy, přepínatelnými xxxxx xxxxx xxxxx.".

14. X §83 xxxxxxxx 7 zní:

"(7) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dráhy xxxx xxx vybavena xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx chodu xxxxxx xxxxx.".

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. července 2023.
&xxxx;

Xxxxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 132/2023 Sb. xxxxx xxxxxxxxx 1.7.2023.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.