Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 20.04.2023.


Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru nebo dotace na financování výstavby nájemního bydlení

107/2023 Sb.
 

Nařízení vlády

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Žadatel o podporu §3

Účel podpory §4

Podmínky poskytnutí podpory §5 §6

Podmínky pro nakládání s nájemními byty §7

Žádost o poskytnutí podpory §8

Způsobilé náklady §9

Smlouva o poskytnutí podpory §10

Výše dotace, výše úvěru a úrokové sazby §11

Podmínky čerpání a použití podpory a splácení úvěru §12

Informační povinnost Fondu §13

Účinnost §14

INFORMACE

107

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 12. xxxxx 2023

x xxxxxxxxxx použití xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Státního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx formou xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;

Xxxxx nařizuje xxxxx §9 zákona x. 211/2000 Xx., x Státním fondu xxxxxxx investic, xx xxxxx zákona č. 61/2005 Xx. a xxxxxx č. 113/2020 Xx.:

§1

Předmět xxxxxx

Xxxx nařízení xxxxxxxx podmínky použití xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "Xxxx") xxxxxx dotace xxxx úvěru ke xxxxx xxxxx nákladů xxxxxxxxx x výstavbou, xxxxxx vznikne xxxxxxx xxx nebo bytový xxx s nájemními xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx účely xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zajištění xxxxxx potřeby xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) výstavbou

1. xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx vznikne xxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx domě, pokud xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx,

4. xxxxxxxx xxxxxx rodinného xxxx, který xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx,

5. xxxxxxxx úprava xxxxxxxx xxxx x xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x bydlení, pokud xxxxxxx bytový dům x xxxx způsobilými x xxxxxxx,

6. stavební xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, pokud vznikne xxx xxxxxxxxx k xxxxxxx,

x) podporou xxxxxx xxxx úvěr,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx bytu.

§3

Xxxxxxx o podporu

Žadatelem x podporu (xxxx xxx "xxxxxxx") může xxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xx xxx xxxxx xx území

a) xxxxxxxxx x členských xxxxx Evropské xxxx,

x) xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx stranou Dohody x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx, nebo

c) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§4

Xxxx podpory

Peněžní xxxxxxxxxx x Xxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxx xxx x nájemními xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx podpory

§5

(1) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx za xxxxxxxx, xx xxxxxxx

x) xxxx xx xxx podání xxxxxxx o poskytnutí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx posečkání xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx úhrady na xxxxxxx,

1. x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

2. u xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

3. xx pojistném x xx xxxxxx xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx,

4. xx pojistném x xx xxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

5. x xxxxxxxx xxxxx x

6. u xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku,

b) xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx před xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx návrh na xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx, proti xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxx ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxxx x poskytnutí xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx1),

x) xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x poskytnutí xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx byl x xxxxxxxxxx xx rozhodnutí Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx2),

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx čin, xxxxx xxxxxxxx podstata xxxxxxx x předmětem xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx trestný xxx xxxxxxxxxxx, trestný xxx proti majetku, xxxxxxx čin xxxxxxx xxxxxxx, trestný čin xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxxx, xxxx by xxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx splácení xxxxx, xxxxxxx xxxx po xxxx následujících 20 xxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx provedena xxxxxxxx, nebo xx xxxxx stavby po xxxx splácení xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx 20 xxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx podpory x Xxxxxx.

(2) Xxxx lze xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xx jeho nesplacené xxxx x žadatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xx xxxxxxx xxx xxx za podmínky xxxxxx xxxxxxxxxx

x) na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx3), xxxx

x) x režimu podpory xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx4).

(4) Žádost x režimu veřejné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx být xxxxxx xxxx zahájením xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx5).

§6

Podporu lze poskytnout xxxx xxx xx xxxxxxxx, xx

x) xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx věcné xxxxxxx, xxxxx by bránilo xxxxxxx xxxxxxx nájemních xxxx, xxxxxxx, zajišťovací xxxxxx xxxxx ani xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx prospěch Xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx zástavního práva xxxx jiného xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx zajištění úvěru xxxxxxxxxxxx xx výstavbu xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx je xxxxxx, nebo pozemek, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx tento xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx nájemního xxxx nepřekročí 120 x2; xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx do xxxx nákladů na xxxxxxxx 80 x2 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx a

d) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§7

Podmínky xxx nakládání x xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx lze xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx nejméně xx xxxx 20 xxx, xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxx bude sloužit xxxxxxxxx bydlení,

b) xxxxxxx xxxx sjednáno v xxxxxxx xxxxxx xxxxx

1. §5 xxxx. 3 xxxx. x) ve xxxx obvyklého xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx,

2. §5 xxxx. 3 xxxx. x) nejvýše xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x daném xxxxx x čase,

c) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx určitou xxxxxxx v xxxxx 1 xxxx; xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxxx nová xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 2 roky,

d) xxxxxxxxxx právo x xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx byty xxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx bude xxxxxxx xxx nebo xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx a xxxxxxx byt xxxx xxxxxx dům s xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx zástavním právem xx xxxxxxxx třetí xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zřízeného xx xxxxxxxx Xxxxx, xxxx xxxxx x xxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx s xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx nejpozději xx xxx předání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyhodnocení dosažení xxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx po dobu, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x alespoň xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx dům x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx x xxx případ povodně x xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxx události xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nejméně xx xxxx poskytnuté xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx Fondu xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx podpory je xxxx právnická xxxxx xxx xxxx, xxxx, xxxxxxxxxx svazek obcí xxxx xxxxxxxxx osoba, x níž xx xxxxxxxxxxxx majetkovou xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx se příjemce xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx 25 % xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nájemci, xxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx obsazování nájemního xxxx ve xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxx podpory xxxx xxxxxxx xxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxx podle §5 xxxx. 3 xxxx. a) xx xxxxxxxx podpory zaváže xxxxxxxx, že nájemní xxxx budou x xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nájemní xxxxxxx x nájmu xxxxxxxxx bytu xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx dni xxxxxxx nájmu nemá xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx věci, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx, rodinný dům xxxx xxx, nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx bytu, xxxxx může xxxxxx x zajištění vlastní xxxxxx potřeby; xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx členové xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxx.

§8

Žádost o poskytnutí xxxxxxx

(1) Xxxxxx o xxxxxxxxxx podpory podává xxxxxxx xx lhůtách x xxxxxxxx stanoveným Xxxxxx.

(2) X žádosti x poskytnutí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, rodinného xxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxx k xxxxxxx, který xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx než 1 rok, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxx 4, 5 xxxx 6,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že na xxxxxx způsobilé xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §9 xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x veřejných xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx informace o xxxxxxxxx majiteli podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx jiná právnická xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxx xx zapisují xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxx xxxxx zákona, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x České správy xxxxxxxxxx zabezpečení a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x splnění xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 písm. f), xx-xx žadatelem jiná xxxxxxxxx xxxxx než xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxxx §6 písm. x),

x) projektovou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx podnikatelského x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a

k) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxx x podání žádosti x poskytnutí xxxxxxx.

(3) Xxxx si může xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x schopnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úvěr.

§9

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na výstavbu xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, bez kterého xxxxx xxxxx nájemní xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx. Způsobilými xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(2) Způsobilé xxxxxxx xx xxxx xxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx bytů včetně xxxxxxxxxxxxx vystavěných x xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx k podlahové xxxxx všech xxxx xxxxxx příslušenství a xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx k jinému xxxxx xxx xxxxx xxxxxx nařízení.

§10

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx žadatel xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x poskytnutí xxxxxxx předložit Fondu

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx povolení xxxx veřejnoprávní smlouvu x provedení stavby, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušnému stavebnímu xxxxx, xxxxxxx s xxxxxxxxxx ohlášené xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx povolení xxx ohlášení,

b) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) podklady x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx právu xxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 písm. g) xxxx x), xxxxx xxxx xxxxxxxxx nelze xxxxxx dálkovým xxxxxxxxx xx xxxxxxxx katastru xxxxxxxxxxx, a

e) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6 písm. x), pokud tyto xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx katastru xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx xx xxxxxxx poskytuje, xxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx ujednání x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x čerpání, splácení x xxxxxxxxx xxxxx.

§11

Výše dotace, výše xxxxx x úrokové xxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx 25 % celkových způsobilých xxxxxxx.

(2) Úvěr xxxx xxx xxxxxxxxx xx xx výše 90 % xxxxxxxxx způsobilých xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx výše 90 % celkových xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx stanovuje xx xxxx základní xxxxx Evropské xxxx6) xxx Xxxxxx republiku xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx podpory xxxxxxx xx x 3 xxxxxxxxx body, xxxxxxx xxxx xx xxxx 1 % x nejvýše ve xxxx 3 % xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

x) §5 xxxx. 3 xxxx. x) nesmí přesáhnout xxxx rozdílu mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx prahovou xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx7), xxxx

x) §5 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx limit xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx8).

§12

Xxxxxxxx čerpání a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

(1) Zahájit xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx pouze xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx předložených xxxxxxx, x xx jednorázově xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prokazující xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 písm. x), x) a x), je-li xxxxxxxxx xxxx právnická osoba xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stavbu x podmínkou vinkulace xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx Fondu, a xx xx výše xxxxxxxxxxxx úvěru.

(4) Xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx domu x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxx souhlasu Xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx zajišťovacím xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(5) Dobu xxxxxxxx úvěru xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 30 let.

(6) Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíčními splátkami xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jistiny x úroku.

§13

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx

Xxxx xxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x poskytnutí xxxxxxx x

x) xxxx základní xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §11 odst. 4.

§14

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 20. xxxxx 2023.
&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx:

xxxx. XxXx. Xxxxx, Xx.X., XX.X., x. x.
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx digitalizaci x ministr pro xxxxxx rozvoj:

PhDr. Bartoš, Xx.X., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 107/2023 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 20.4.2023.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xx. 2 xxxx. 18 nařízení Xxxxxx (EU) č. 651/2014 xx xxx 17. xxxxxx 2014, xxxxxx xx x souladu x xxxxxx 107 x 108 Smlouvy xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx znění.

2) Xx. 1 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 651/2014, x xxxxxxx xxxxx.

3) Xx. 56 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 651/2014, x platném xxxxx.

4) Nařízení Xxxxxx (XX) č. 1407/2013 xx xxx 18. prosince 2013 x xxxxxxx xxxxxx 107 x 108 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské unie xx podporu de xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

5) Čl. 6 xxxxxxxx Xxxxxx (EU) č. 651/2014, v platném xxxxx.

6) Xxxxxxx Komise x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (2008/X 14/02).

7) Xx. 4 xxxxxxxx Xxxxxx (EU) č. 651/2014, x xxxxxxx xxxxx.

8) Xx. 3 xxxx. 2 nařízení Xxxxxx (XX) č. 1407/2013, x platném znění.