Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.06.2023.


Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví vína

69/2023 Sb.
 

Nařízení vlády

Předmět úpravy §1

Žádost o poskytnutí dotace na opatření restrukturalizace a přeměna vinic §2

Podmínky pro poskytnutí dotace na opatření restrukturalizace a přeměna vinic §3

Změna odrůdové skladby vinice §4

Změna typu opěrné konstrukce §5

Technika zlepšující obhospodařování vinic §6

Investice §7

Výše dotace §8

Výplata dotace §9

Podmínky pro zachování dotace na opatření investice §10

Snížení dotace §11

Neposkytnutí dotace §12

Účinnost §13

INFORMACE

69

NAŘÍZENÍ XXXXX

xx xxx 8. března 2023

o xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx xxxxxxxx x odvětví xxxx
&xxxx;

Xxxxx nařizuje podle §2c xxxx. 5 xxxxxx č. 252/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 85/2004 Xx., xxxxxx x. 291/2009 Xx., zákona č. 179/2014 Xx. x xxxxxx x. 382/2022 Xx., x §1 xxxx. 3 zákona x. 256/2000 Sb., x Xxxxxxx zemědělském xxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona č. 441/2005 Xx., xxxxxx x. 291/2009 Sb. x xxxxxx x. 179/2014 Xx.:

§1

Předmět xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx upravuje x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisy Evropské xxxx1) a x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x Xxxxx republice xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx výsadby xxxx dosadby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx, že žadatel xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x poskytnutí dotace xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření klučení xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx se xxxx xxxxxxxx nenachází xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx řádků xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx keřů xxxx xxxxx,

x) klučením xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx vinné x

x) xxxxxxxxxx úplné xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx vinné, které xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxx x nadzemní xxxxx.

§2

Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x přeměna xxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx2). xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx3) xxxx xxxxx xx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "Xxxx") xx jím xxxxxxx formuláři.

(2) Xxxxxx xx poskytuje xx xxxx xxxxxxxxxxx:

x) změna xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxx žádosti posuzuje xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podopatření xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx

x) se xxxxxx x více xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků, xxxx

x) byla vysazena

1. x pokusným xxxxxx,

2. xxx shromažďování xxxxx xxxx xxxxx určených x zachování xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

3. za xxxxxx xxxxxxxx roubů xxxx xxxxxxx.

(5) Využije-li xxxxxxx povolení xxx xxxxxxxxx xxxxxxx udělená xxxx podáním xxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxx xxxx zahájením xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dílu xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx půdního xxxxx,

x) x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povolení pro xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxx bude xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx údajů o xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedených v xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 xxxx. x) nebo §6 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx x provedení xxxxxxxx podle §3 xxxx. 8.

§3

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a přeměna xxxxx

(1) Fond poskytne xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2, pokud

a) xxx xxxxxxx bloku, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") xx xxxxxxxx, x to xxxxxxxxxx x xxx podání xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx vyklučení xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx jako xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx vinic4), x xx nejpozději x xxx podání xxxxxxx, x

x) xxx půdního xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx vinice x xxxxxxx s registrem xxxxx4), x xx xxxxxxxxxx v xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxx díl xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

(3) Žadatel x xxxxxxxxxxx

x) podle §2 xxxx. 2 xxxx. x) může použít xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx5) evidovaná x registru xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx kontrole Xxxxxx,

x) podle §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx5) evidovaná x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx žádosti xx xxxxxxxx Fondem, xxxx

x) podle §2 xxxx. 2 písm. x) může xxxxxx xxxxx povolení pro xxxxxxxxx xxxxxxx5) xxxxxxxxx x xxxxxxxx vinic x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxx, která ověřila xxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx nesmí xxxxxxx xxxxxxxxx podopatření xxxxx §2 xxxx. 2 xxx xxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Fondem; to xxxxxxx, xxxxx kontrola xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xx 4 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx žadatel xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 5, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podopatření xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. a) xxxx x) xxxxx než xx 4 xxxxxx xx xxxxxx žádosti Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx provedenou Xxxxxx xx xxxxxx půdních xxxxx, na xxxxxxx xxxx vysazena xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx půdního bloku.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 nelze xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx dílu xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx vinice.

(8) Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xx jím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx následujícího xx kalendářním xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx podána, provedení xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xx xxxxx žádosti xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 8 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2027.

§4

Xxxxx odrůdové xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx poskytnutá xx podopatření změna xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx vyplácí xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx6), xxxxx

x) restrukturalizovaná xxxx vinice, x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx opětovnou xxxxxxx, xx v xxxx xxxxxxx xxxx xxx 50 % xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 10 xxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx součet xxxxxx xxxxx restrukturalizovaných xxxxx xxxxxxxx neklesne xxx 0,2 xx,

x) nová xxxxxx xx osázena xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, ze xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx7) xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx při počtu xxxx xxxxxxx 4 000 xxxx na 1 xx osázené xxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx

x) číslo xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx žádosti,

b) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx evidované x evidenci,

c) xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx vyklučeny,

d) způsob xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx půdního xxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxxx nová xxxxxx, a

f) xxxxxx xxxxxxx plochy xxxxxx xx realizaci výsadby xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx jiném xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) x xxxxx díl xxxxxxx xxxxx xx xx dni xxxxxx xxxxxxx evidován x xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx k xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx osázené xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx odrůdy a xxxxxx pěstování.

(4) X xxxxxxx podle §2 xxxx. 5 xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) číslo xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx vinice, x

x) xxxxxx osázené xxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x), který xx xx xxx xxxxxx žádosti evidován x xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx evidované x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pěstování.

(6) Xxxxxxx-xx žadatel xxxxxxxx xxx opětovnou xxxxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 5 v xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx žádosti, xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 až 5.

(7) X xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žadatel x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx odstavce 4 xxxx. b) uvede

a) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx vysazené vinice,

b) xxxxxxxxx skladbu nově xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx nově xxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx 1 xx xxxxxxx plochy xxxxxx.

§5

Změna xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx konstrukce xx vyplácí xx xxxx díl půdního xxxxx6), pokud

a) xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxx povolení xxx xxxxxxxxx výsadbu, xx x xxxx xxxxxxx xxxx xxx 50 % xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 10 xxx x xxxxxxx 50 % xxxxxxxxx sloupků jednotlivých xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx plochy xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx žadatele xxxxxxxx xxx 0,2 xx,

x) restrukturalizovaná vinice xx nejpozději ke xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx opatřena xxxxxxx konstrukcí, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx všechny xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx řad xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x jiného xxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 1,8 x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx je 8 x, x

x) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx7) xxxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx členském xxxxx Evropské xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx 4 000 xxxx xx 1 xx osázené plochy xxxxxx.

(2) V xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxxxxx uvede

a) xxxxx dílu půdního xxxxx, z xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povolení xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx žádosti,

b) výměru xxxxxxx xxxxxx klučené xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) seznam xxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vinice,

e) xxxxx xxxx xxxxxxx bloku, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nová vinice, x

x) výměru osázené xxxxxx vinice xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xx-xx xxx xxxxxxx bloku podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) ke xxx xxxxxx žádosti xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx výměru osázené xxxxxx evidované x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žadatel x xxxx půdního xxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x) xxxxx

x) xxxxxx osázené xxxxxx nově xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vinice,

c) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a

d) xxxxx keřů xxxx xxxxx xx 1 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§6

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vinic xx xxxxxxx na xxxx xxx xxxxxxx xxxxx6), xxxxx

x) v xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx vinice, x xxx xxxxxxx xxxxxxx povolení xxx xxxxxxxxx výsadbu, v xxxx xxxxxxx více xxx 50 % xxxx xxxx vinné xxxxxxxx 10 xxx; x případě dosadby xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x roku podání xxxxxxx více xxx 50 % xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 10 let,

b) výměra xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx 0,2 xx,

x) xx výsadba xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx7) xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx při počtu xxxx nejméně 4 273 kusů xx 1 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a

d) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx 1 xx xxxxxxx xxxxxx minimálně x 1 000 xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx 1 xx xxxxxx xxxxxx; výsadba nebo xxxxxxx xx provede xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx meziřadí v xxxx xxxxx restrukturalizované xxxxxx.

(2) V xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 žadatel xxxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx opětovnou výsadbu xxxxx xxxxxxx,

x) výměru xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx evidované x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxxxx,

x) způsob pěstování xxxxxxx vinice,

e) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx vinice,

f) výměru xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x

x) xxxx x tom, zda xx xxxxx o xxxxxxx nebo dosadbu.

(3) Xxxxxxxx-xx žadatel xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx bloku xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) a xxxxx xxx xxxxxxx bloku xx ke dni xxxxxx xxxxxxx evidován x xxxxxxxx jako xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x způsob pěstování.

(4) X xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 5 xxxxxxx xxxxx

x) identifikační xxxxx povolení xxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Fondem xxxx xxxxxxxx vinice,

b) xxxxx xxxx půdního xxxxx, xx xxxxxx xxxx vysazena xxxx xxxxxx, a

c) výměru xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx realizaci xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(5) X xxxxxxx, xx žadatel xxxxxxxx novou xxxxxx xx dílu xxxxxxx xxxxx podle odstavce 4 xxxx. x), xxxxx xx xx xxx podání žádosti xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx, uvede x němu xxxxxxx x žádosti xxxxxx xxxxxxx plochy xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Využije-li xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §2 odst. 5 x kombinaci x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, uvede x xxxxxxx údaje podle xxxxxxxx 2 xx 5.

(7) X oznámení x provedení podopatření xxxxxxx x dílu xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x) uvede

a) xxxxxx xxxxxxx osázené xxxxxx xxxx vysazené vinice xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx skladbu xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx skladbu dosazených xxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxx pěstování nově xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx a

d) počet xxxx révy vinné xx 1 ha xxxxxxx plochy xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx.

§7

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx8) xxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx9) xx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Registru xxxxx xxxxxxxxxx v xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Fondu na xxx vydaném xxxxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Žadatelem xxxxxx být xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx produkt xx xxxxxx jeho xxxxxxx do xxxxx.

(2) Xxxxxx se xxxxxxxxx xx tyto nové xxxxxxxxx:

x) dřevěný xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx 600 xxxxx,

x) xxxxxxxxx kvasná xxxxxx x aktivním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxx, xxxx

x) xxx xx hrozny.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx

x) popis xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x uvedení xxxx přínosu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx10),

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxx původního zařízení, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x případě xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxx, zda xxxxxxxxx xxxx pořízena xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx žádosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx prohlášení x xxxxxxxxx podniku xx jím xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podniku11) xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx žádosti xxxxx xxxxxxxx 1 x dodat Xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx do 31. xxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx xx podání xxxxxxx.

(6) Uzavře-li žadatel xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, musí xxx xxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. K xxxxxxx xxxxxxx přiloží xxxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxxx.

(7) Výměnu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stav xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Fond xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, posuzuje xxxxxxxxxx.

(9) Žádost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx Fondu xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2026.

§8

Xxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx rozvinutých xxxxxxxxx12) xx podopatření

a) změna xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx

1. 415 000 Xx na 1 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x případě, xx xxxxx keřů xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx 4 000 kusů xx 1 xx xxxxxxx plochy vinice,

2. 470 000 Xx xx 1 xx xxxxxxx xxxxxx vinice x xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 5 000 xxxx xx 1 xx osázené xxxxxx vinice, xxxx

3. 525 000 Xx xx 1 ha xxxxxxx plochy xxxxxx x xxxxxxx, že xxxxx keřů xxxx xxxxx překročí 6 000 xxxx xx 1 xx osázené xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxx konstrukce xxxx

1. 415 000 Xx xx 1 xx osázené xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx 4 000 kusů xx 1 xx xxxxxxx xxxxxx vinice,

2. 470 000 Kč xx 1 ha xxxxxxx xxxxxx vinice x případě, že xxxxx xxxx xxxx xxxxx překročí 5 000 kusů xx 1 ha xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

3. 525 000 Xx xx 1 xx xxxxxxx xxxxxx vinice x xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx překročí 6 000 xxxx xx 1 xx xxxxxxx xxxxxx vinice,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx

1. 440 000 Xx xx 1 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, že počet xxxx xxxx vinné xxxxxxxx xxxx je xxxxx 4 273 xxxx na 1 xx osázené xxxxxx xxxxxx,

2. 500 000 Xx na 1 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 5 500 xxxx xx 1 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

3. 550 000 Xx xx 1 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx keřů xxxx xxxxx xxxxxxxx 6 500 xxxx xx 1 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx zlepšující xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx

1. 180 000 Kč xx 1 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxxx keřů xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx 1 000 xxxx xx 1 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

2. 220 000 Xx xx 1 xx xxxxxxx xxxxxx vinice x případě, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx překročí 2 000 xxxx xx 1 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

3. 250 000 Kč xx 1 xx xxxxxxx xxxxxx vinice x případě, že xxxxx xxxxxxxxxxxx keřů xxxx vinné xxxxxxxx 3 000 kusů xx 1 ha xxxxxxx plochy xxxxxx, xxxx

4. 280 000 Xx xx 1 xx osázené xxxxxx xxxxxx x případě, xx počet xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 000 xxxx xx 1 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx opětovnou xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx restrukturalizovanou xxxxxx xxxxx §4, 5 xxxx 6, xxxxxxx xx sazba xxxxx xxxxxxxx 1 x 140 000 Xx xx 1 xx xxxxxxx plochy xxxxxx xxxx náhrada xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx-xx žadatel xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 x xxxxxx povolení xxx xxxxxxxxx xxxxxxx6) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xx výši 50 % xxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx podle xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx regionech12) xx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx dotace xxxxx odstavce 1.

(6) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx xxxxxxx 50 % xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §7 xxxx. 2, xxxxx nejvýše 2 xxxxxxx Xx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx v xxxx rozvinutých xxxxxxxxx12) xxxx nejvýše 40 % xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx každou xxxxxxxxx xxxxxxxx x §7 xxxx. 2 nejvýše 2 xxxxxxx Xx xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x jiných než xxxx rozvinutých regionech12).

(7) Xxxx rozhodne x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxxxxx všech xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §7 xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx13) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx.

(8) Xxxxx-xx po xxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 x xxxxxxxxx nevyplacené xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 6.

(9) Xxxxxxxx-xx xxxxxx všech xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx a přeměnu xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx 2027 xxxx xxxxxxxxxxx finančních prostředků x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, přičemž xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky Xxxxxxxx xxxx nebudou xxx xxxx xxxxxxxx přiděleny xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx 2027. Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §4, 5 xxxx 6 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx finanční prostředky, Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx do xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§9

Výplata dotace

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4, 5 xxxx 6 xxxx x průběhu xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxx xx do xxxxxxxx, xxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx rozpočtový xxx xxxxx poskytnuté xxxxxx vypláceny x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podle §7, x kterých xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Fondem xx 30. xxxx xxxxxxxxxxxx roku, budou xxxxxxxxx z finančních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xx následující xxxxxxxxxx období.

§10

Podmínky xxx zachování xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx musí xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 5 xxx xxx dne xxxxxx investice14).

§11

Snížení xxxxxx

(1) Financuje-li xxxxxxx x xxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x žádosti xxxxx §7 xxxx. 3 xxxx. x), Xxxx dotaci xxxxx §7 sníží x 1 %.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx §7 podmínku xxxxx §10 xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, Xxxx sníží dotaci xxxxx §7 x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx dotaci xx příslušnou xxxx xxxx půdního xxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §3 odst. 4 xxxxxxxxx klučení vinice xxxxx xxx xx 4 xxxxxx po xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx.

(4) Fond xxxxxx xx příslušnou xxxx dílu xxxxxxx xxxxx neposkytne, xxxxx xxxxxx u vinice, x xxx xxxx xxxxxxx povolení pro xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §3 xxxx. 6.

(5) Zjistí-li Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x), x) xxxx x), §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), §5 xxxx. 1 písm. a) xxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) x některého x xxxxxxxx pro opětovnou xxxxxxx, poskytne xxxxxxxx xxxxxx xx tu xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, u které xxxx podmínka splněna.

(6) Xxxx neposkytne dotaci xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx půdního xxxxx, xxxxxxxx žadatel použije x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx výsadbu, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x), §5 xxxx. 2 xxxx. x) nebo §6 xxxx. 2 písm. x).

(7) Nepodá-li xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 8 Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxx, poskytne Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx, které x xxxxxxxx x provedení xxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxx xxxxxxxx dotaci xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxx x žádosti x xxxxxxx zjištěnou xx xxxxxxxxx opatření xxxxx xxx 50 %, Fond xxxxxx xx xxxxxxxx neposkytne.

§12

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 neposkytne, xxxxx xxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §4 xxxx. 1 písm. x), §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §6 odst. 1 xxxx. x).

(2) Xxxx dotaci xx xxxxxxxxx díl xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínku xxxxx §2 odst. 4, §3 odst. 1 xxxx. x), x) xxxx x), §3 xxxx. 4, 5 xxxx 7, §4 xxxx. 1 xxxx. x), §5 odst. 1 písm. c) xxxx d) nebo §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x).

(3) Xxxx dotaci xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xx žadatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1, §3 xxxx. 9 xxxx §7 xxxx. 1, 4 xxxx 6.

(4) Xxxx dotaci na xxxxx investici neposkytne, xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx nedodržel podmínku xxxxx §7 odst. 4 xxxx 5.

§13

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2023.
&xxxx;

Xxxxxxxx vlády:

prof. XxXx. Xxxxx, Xx.X., XX.X., v. x.
&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx v. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 69/2023 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.6.2023.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1308/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx zemědělskými xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (EHS) x. 922/72, (EHS) x. 234/79, (ES) x. 1037/2001 a (XX) x. 1234/2007, x platném znění.

Nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2018/273 xx xxx 11. xxxxxxxx 2017, xxxxxx xx xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1308/2013, pokud jde x systém xxxxxxxx xxx xxxxxxx révy, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x výstupů, povinná xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 1306/2013, pokud xxx x xxxxxxxxx kontroly x sankce, xxxx xx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 555/2008, (XX) x. 606/2009 x (XX) č. 607/2009 a xxxxxxx xx xxxxxxxx Komise (XX) x. 436/2009 x xxxxxxxx Komise x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/560, x xxxxxxx znění.

Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2021/2115 xx xxx 2. xxxxxxxx 2021, xxxxxx se xxxxxxx pravidla xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx plány, xxx mají být xxxxxxxxxxx členskými xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx XXX) a xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondem (EZZF) x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx (XXXXX), x xxxxxx xx zrušují xxxxxxxx (XX) x. 1305/2013 a (EU) x. 1307/2013, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2021/2116 xx xxx 2. prosince 2021 x xxxxxxxxxxx, xxxxxx a monitorování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zrušení nařízení (XX) x. 1306/2013, x xxxxxxx znění.

Nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2022/126 xx xxx 7. xxxxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2021/2115 x dodatečné xxxxxxxxx xx některé typy xxxxxxxxxx stanovené členskými xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xx období 2023 xx 2027 podle xxxxxxxxx nařízení, xxxxx x pravidla xxxxxxxx xx poměru xxx xxxxxxxx xxxxxxx zemědělského x xxxxxxxxxxxxxxxxx stavu (XXXX), x platném xxxxx.

2) Xx. 58 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2021/2115, v xxxxxxx znění

3) Xx. 2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx pravomoci (XX) č. 2018/273, x xxxxxxx xxxxx.

Xx. 40 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2022/126, x xxxxxxx xxxxx.

4) §28 xxxxxx x. 321/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.

5) Xx. 66 x 68 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1308/2013, x xxxxxxx xxxxx.

6) Xx. 42 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2022/126.

7) Čl. 81 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) č. 1308/2013, x xxxxxxx xxxxx.

8) Xx. 58 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2021/2115, x xxxxxxx znění.

9) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 321/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10) Xx. 57 xxxx. d) a xx. 58 odst. 1 xxxx. b) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2021/2115, v xxxxxxx xxxxx.

11) Xx. 59 xxxx. 6 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2021/2115, x xxxxxxx xxxxx.

12) Xx. 59 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2021/2115, x platném znění.

13) Čl. 35 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2021/2116, x xxxxxxx xxxxx.

14) Xx. 11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2022/126.