Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.03.2023.


Zákon o některých opatřeních proti šíření teroristického obsahu online

67/2023 Sb.
 

Zákon

Předmět úpravy §1

Příkaz k odstranění §2

Odložení informování o odstranění teroristického obsahu §3

Přeshraniční příkaz k odstranění §4

Dohled nad prováděním zvláštních opatření §5

Výměna informací a spolupráce mezi příslušnými orgány §6

Komunikace příslušných orgánů s poskytovateli hostingových služeb §7

Poskytování informací o přijatých opatřeních §8

Dočasné zachování teroristického obsahu §9

Exekuce ukládáním donucovacích pokut §10

Přestupky §11 §12

Účinnost §13

INFORMACE

67

XXXXX

xx xxx 15. xxxxx 2023

o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

Xxxxxxx úpravy

Tento zákon x návaznosti xx xxxxx xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx xxxx1) k xxxxxxx xxxx zneužíváním xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx šíření teroristického xxxxxx xxxxxx upravuje xxxxxxxxx správních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx správu xx xxxxx úseku, xxxxxxxx soudů, xxxxx x povinnosti při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§2

Příkaz x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxx Policie Xxxxx republiky, jehož xxxxxx xx xxx x terorismem, (xxxx xxx "xxxxxxx"), xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx šíření teroristického xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2021/784 (xxxx xxx "nařízení") xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx přístupu k xxxx, x xx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxx X xxxxxxxx. Xxx posuzování, zda xxxxxxx x veřejnému xxxxxx teroristického xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx obsahu.

(2) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx teroristického obsahu xxxx znemožnění xxxxxxxx x xxxx (dále xxx "příkaz k xxxxxxxxxx") xx xxxxxx xxxxxx v řízení. Xxxxxx k odstranění xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby x lze xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §7 odst. 2.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx odkladný účinek.

(4) Xxxxxxx xxxxx kontaktní xxxxx xxxxx xx. 12 xxxx. 2 xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx. 3 odst. 6 xx 8 nařízení x xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxx telefonní xxxxx xxx xxxxxxxx komunikační xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§3

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obsahu

(1) Xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx obsahu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, může xxxxxxx xxxxx xx. 11 xxxx. 3 xxxxxxxx prodloužit.

(2) Na xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se §2 xxxx. 2 x 3 xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovatele obsahu x xxxxxxxxxx teroristického xxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx takovou xxxxxxxxx ani xxxxx xxxxxxxxx xxxx zpřístupnit xxxxxx xxxxxx.

§4

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xxxxx xx. 4 xxxxxxxx rozhoduje, xxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xx. 4 xxxx. 1 xxxxxxxx porušuje xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Vydání xxxxxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xx. 4 xxxx. 4 xxxxxxxx xx §36 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx nepoužije. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

§5

Dohled xxx prováděním xxxxxxxxxx opatření

(1) Český xxxxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "Úřad") xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření podle xx. 5 nařízení. X xxxxx xxxxxx xxxxxxx může Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Vydání xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx úřední xxxxx xx. 5 xxxx. 4 nebo 6 xxxxxxxx xxxx být xxxxxx úkonem x xxxxxx.

(3) Xxxx na xxxxxxx xxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x tom, xx poskytovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xx. 5 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obsahu. Xxxxxx rozhodnutí podle xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx.

(4) Xx-xx xx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hostingových služeb xxxxx nařízení, může Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx spravovaného Xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx Xxxxxxxx"), je-li xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1. Vydání xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxx úkonem x řízení.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxx x §7 odst. 2.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 x 4 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§6

Výměna xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx navzájem xxxxxxxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xx x xxx xxxxxxx, informace, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx úkolů x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x podle xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx nezbytné pro xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členských xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxx, které xxxx smluvními xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x Xxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxxxxxxxx systému Europolu, xx-xx xxxxxx.

§7

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb

(1) Xxxxxxx může xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, je-li xxxxxx.

(2) Xxxx-xx využit xxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx elektronický xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx místem xxxxx poskytovatel hostingových xxxxxx.

(3) Využívá-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx systém Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxxxx informací o xxxxxxxxx opatřeních

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 21 xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx předává Xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 8 xxxxxxxx.

§9

Xxxxxxx xxxxxxxxx teroristického xxxxxx

(1) Rozhoduje-li xxxx x žalobě xxxxx xxxxxxx x odstranění xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx opatření, xxxxx xxxxx x odstranění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x němu, může xxxxx čl. 6 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx-xx Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x odstranění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx přístupu x xxxx, může xxxxx xx. 6 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zachování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx údajů.

§10

Exekuce ukládáním xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kterou může Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx jím uložené xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 100 000 Kč.

Přestupky

§11

(1) Xxxxxxxxxxxx hostingových xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxx teroristický xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x teroristickému obsahu xxxxx xx. 3 xxxx. 3 xxxx xx. 4 xxxx. 2 nařízení,

b) neinformuje xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxx xx. 3 odst. 6 nařízení,

c) xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle čl. 4 odst. 7 xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 5 xxxx. 1 nařízení, xx-xx vystaven xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx teroristického obsahu xxxxx xx. 5 xxxx. 2, 3 xxxx 6 xxxxxxxx, xx-xx vystaven xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx hodlá xxxxxxxx, xxxxx xx. 5 odst. 5 xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) nezachová xxxxxxxxxxxx obsah x xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx vhodné xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 6 xxxxxxxx,

x) nezveřejní zprávu x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx politiku xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 7 xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 10 xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstranění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx podle čl. 11 xxxx. 1 xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx odloženo podle §3,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 11 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxx nebylo xxxxxxxxxxx odloženo podle §3,

x) xxxxxxxx, zpřístupní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v čl. 11 odst. 1 xxxx 2 nařízení x xxxx, xx xxxxxx bylo informování xxxxxxxx xxxxx §3,

x) xxxxx-xx se o xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx neuvědomí xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxx trestných xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx místo, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 4 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Europolu xxxxx xx. 14 xxxx. 5 xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx elektronickou xxxxxx x xxxxxx urychlenému xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 15 xxxx. 1 xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx, xx xxxx hlavní xxxxxxxxxx xx území Xxxxxxxx unie,

1. xxxxxx xxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxx čl. 17 xxxx. 1 nařízení,

2. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pravomoci x zdroje pro xxxxxx příkazů x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 17 xxxx. 2 nařízení, xxxx

3. xxxxxx právního xxxxxxxx, který má xxxxxxxx nebo xx xxxxxx v České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Úřadu podle xx. 17 xxxx. 4 nařízení.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx určený xxxxx xx. 17 nařízení xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx součinnost xxx xxxxx přijímání, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x odstranění x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, čímž xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x povinností xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. a) xx x).

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 200 000 Xx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx hostingových xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 3 xxxx. 3 xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xx výše 4 % celosvětového xxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xx-xx xxxx xxxxxx xxxxx xxx 500 000 Xx, xxxxx se xxxxxx do 500 000 Xx.

§12

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx x xxxxxx Úřad.

§13

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Fiala x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 67/2023 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 30.3.2023.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.

1) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2021/784 ze xxx 29. xxxxx 2021 o potírání xxxxxx teroristického xxxxxx xxxxxx.