Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.03.2023.


Zákon o některých opatřeních proti šíření teroristického obsahu online

67/2023 Sb.
 

Zákon

Předmět úpravy §1

Příkaz k odstranění §2

Odložení informování o odstranění teroristického obsahu §3

Přeshraniční příkaz k odstranění §4

Dohled nad prováděním zvláštních opatření §5

Výměna informací a spolupráce mezi příslušnými orgány §6

Komunikace příslušných orgánů s poskytovateli hostingových služeb §7

Poskytování informací o přijatých opatřeních §8

Dočasné zachování teroristického obsahu §9

Exekuce ukládáním donucovacích pokut §10

Přestupky §11 §12

Účinnost §13

INFORMACE

67

XXXXX

xx xxx 15. xxxxx 2023

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx šíření xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx online
 

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) x xxxxxxx xxxx zneužíváním xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxxx státní xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x povinnosti xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obsahu xxxxxx x související xxxxxxxxx.

§2

Příkaz x odstranění

(1) Xxxxxx-xx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxxx xx xxx x terorismem, (dále xxx "policie"), xx xxxxxxx xx zneužití xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx šíření xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2021/784 (dále xxx "xxxxxxxx") odstranění xxxxxxxxxxxxxx obsahu nebo xxxxxxxxxx přístupu x xxxx, x xx xx formuláři xxxxx xxxxxxx I xxxxxxxx. Xxx posuzování, xxx xxxxxxx x veřejnému xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obsahu xxxx znemožnění xxxxxxxx x xxxx (xxxx xxx "xxxxxx x xxxxxxxxxx") xx prvním xxxxxx v xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx hostingové služby x lze xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §7 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 12 xxxx. 2 xxxxxxxx k plnění xxxxx xxxxx čl. 3 xxxx. 6 xx 8 xxxxxxxx x způsobem umožňujícím xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§3

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obsahu

(1) Xxxx, po xxxxxx xxxx poskytovatel obsahu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obsahu nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x němu, může xxxxxxx podle xx. 11 odst. 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx §2 xxxx. 2 x 3 xxxxxxx obdobně.

(3) Xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ani jinak xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§4

Xxxxxxxxxxxx příkaz x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx") xxxxx xx. 4 xxxxxxxx rozhoduje, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvu xxxxx xx. 4 xxxx. 1 nařízení xxxxxxxx xxxxxxxx nebo Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Vydání xxxxxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx xx prvním xxxxxx x xxxxxx. Xxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xx. 4 xxxx. 4 nařízení xx §36 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxx podat xxxxxxx.

§5

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Český xxxxxxxxxxxxxxx úřad (xxxx xxx "Úřad") xxxxxxxx xxxxxx xxx prováděním xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 5 xxxxxxxx. X rámci xxxxxx xxxxxxx xxxx Úřad xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xx. 5 xxxx. 4 nebo 6 xxxxxxxx xxxx být xxxxxx úkonem x xxxxxx.

(3) Úřad xx xxxxxxx xxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxx služeb nebo x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xx. 5 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxxxxx teroristickému xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx prvním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx.

(4) Xx-xx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hostingových služeb xxxxx xxxxxxxx, xxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx Europolu"), je-li xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 1. Vydání xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxx x §7 xxxx. 2.

(6) Rozklad xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 4 xxxx xxxxxxxx účinek.

§6

Výměna xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx příslušné xxxxx xxxxxx xxxxxx navzájem xxxxxxxxxxxx při plnění xxxxx xxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xx x xxx žádosti, informace, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx policie, xxxxxxxxxxxx x Úřad xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, které xxxx smluvními xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x Europolem, x xx i xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Europolu, xx-xx xxxxxx.

§7

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx hostingových xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb využívat xxxxxx Xxxxxxxx, xx-xx xxxxxx.

(2) Není-li využit xxxxxx Europolu, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx systému.

§8

Xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x poskytovatelé xxxxxxxxxxxx služeb předávají Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x čl. 21 xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx předává Xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx, ministerstvo x Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zprávy xxxxx xx. 8 xxxxxxxx.

§9

Xxxxxxx zachování teroristického xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx soud x xxxxxx xxxxx xxxxxxx k odstranění xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obsahu xxxx xx xxxxxxxxxx přístupu x xxxx, xxxx xxxxx xx. 6 xxxx. 2 nařízení xxxxxxxxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx-xx Xxxx řízení o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx přístupu x xxxx, xxxx xxxxx xx. 6 xxxx. 2 nařízení xxxxxxxxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§10

Exekuce xxxxxxxxx donucovacích xxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx Xxxx uložit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx jím uložené xxxxxxxxxx, nepřekročí 100 000 Xx.

Xxxxxxxxx

§11

(1) Poskytovatel hostingových xxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obsah xxxx neznemožní xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 3 xxxx. 3 xxxx xx. 4 xxxx. 2 xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 3 odst. 6 nařízení,

c) neobnoví xxxxx xxxx x xxxx xxxxx neumožní xxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 7 xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xx zneužívání xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 5 xxxx. 1 xxxxxxxx, xx-xx vystaven xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 5 xxxx. 2, 3 xxxx 6 xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx teroristickému xxxxxx,

x) neoznámí Xxxxx xxxxxxxx opatření, která xxxxxx nebo hodlá xxxxxxxx, podle xx. 5 odst. 5 xxxxxxxx, je-li vystaven xxxxxxxxxxxxxx obsahu,

g) nezachová xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxxxx vhodné technické x xxxxxxxxxxx záruky xxxxx čl. 6 xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x transparentnosti xxxx xxxxxxxx svou xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obsahu xxxxx xx. 7 xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle čl. 10 xxxxxxxx,

x) neposkytne xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx teroristického xxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx podle xx. 11 odst. 1 xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §3,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle čl. 11 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx příkazu x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx odloženo podle §3,

x) poskytne, xxxxxxxxxx xxxx zveřejní xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 11 odst. 1 xxxx 2 xxxxxxxx x xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §3,

m) xxxxx-xx se x xxxxxxxxxxxxx obsahu, xxxx xxxxxxxxxxxxx ohrožuje xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x stíhání trestných xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx státech, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxxxxx podle §2 xxxx. 4 xxxx xxxxxxx informace o xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx čl. 14 xxxx. 5 nařízení,

n) xxxxxx xxxx nezřídí xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx příkazů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cestou x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x kontaktním místě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 15 xxxx. 1 nařízení, xxxx

x) v xxxxxxx, xx nemá hlavní xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

1. xxxxxx xxxxxxx právního zástupce xxxxx xx. 17 xxxx. 1 nařízení,

2. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 17 xxxx. 2 nařízení, xxxx

3. určení xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx Xxxxx podle xx. 17 xxxx. 4 nařízení.

(2) Právní xxxxxxxx určený xxxxx xx. 17 xxxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx přijímání, dodržování x vymáhání xxxxxxx x odstranění a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx některé x povinností xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xx x).

(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 200 000 Xx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 3 xxxx. 3 nařízení, xxxxx xx mu xxxxxx do xxxx 4 % xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx hostingových xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roce; je-li xxxx částka xxxxx xxx 500 000 Xx, xxxxx xx xxxxxx do 500 000 Kč.

§12

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx projednává x xxxxxx vybírá x xxxxxx Úřad.

§13

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Fiala x. x.

Informace

Právní předpis x. 67/2023 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 30.3.2023.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2021/784 xx xxx 29. xxxxx 2021 x potírání xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.